AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112"

Transkript

1 Tlf: BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

2 109 EJERFORENINGENKLlNTEGAARDEN PROTOKOLLATTIL ÅRSREGNSKABET2013 Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi afsluttet den i årsregnskabslovenforeskrevne revision af årsregnskabet for I den anledning skal vi redegøre for følgende: 1. Konklusion på den udførte revision. 2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet. 3. Den udførte revision. 4. Oplysninger til årsregnskabet. 5. Oplysninger til skatteregnskabet. 6. Bestyrelsensog administrators regnskabserklæring. 7. Assistance og rådgivning. 8. Tilsyn med ledelsens pligt til at føre bøger mv. 9. Revisorshabilitetserklæring mv. 1. Konklusion på den udførte revision Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for Godkender bestyrelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. 2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for bestyrelsens vurdering af årsregnskabet. Funktionsadskillelse Under hensyn til foreningens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang, at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige interne kontroller for foreningens forretningsgange. 3. Den udførte revision Vor revision af årsregnskabet udføres med baggrund i en vurdering af risiko og væsentlighed foreningens forretnings- og regnskabsmæssigeforhold. Revisionensformål, udførelse, rapportering mm. er uændret i forhold til tidligere. Forsikringer En gennemgang af foreningens forsikringer er ikke omfattet af vor revision. Vi har dog påset at foreningen har tegnet bygningsforsikring. Vi kan ikke vurdere, hvorvidt den eksisterende dækning er tilstrækkelig og skal anbefale, at forsikringsdækningen løbende vurderes i samarbejde med administrator samt eventuelt en uvildig mægler. Gennemførelse af revision Revisionen er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Resultat af revisionen Vor revision har udover foran anførte ikke givet anledning til bemærkninger. 4. Oplysninger til årsregnskabet Årsregnskabet for 2013 udviser følgende omkostninger til fordeling og aktiver: tkr. Omkostninger ialt til fordeling Aktiver i alt

3 Særlige forhold vedrørende årsregnskabet Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet. Resul ta topgøre Isen Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og budget. Vi har stikprøvevis revideret væsentlige resultatposter til underliggende bilag og anden dokumentation, ligesom vi har gennemgået bilag efter statusdagen. Omkostninger til fordeling er i året faldet fra tkr. til tkr. Det bemærkes dog at vedligeholdelsesomkostninger er steget betragteligt, hvilket skyldes facaderenoveringen. Overordnet er omkotningsniveauet, som nævnt faldet. Der har været færre omkostninger vedr. administration, advokat. Ellers ingen betydelige ændringer. Vedligeholdelseskonto Omkostninger til ordinær vedligeholdelse kan specificeres således: Grundbeløb ifølge vedtægterne 15.4 (1999) Indeksregulering 1. januar december Indeksregulering for Ordinær vedligeholdelse I alt I lighed med tidligere er vedligeholdelsesbidraget forhøjet med kr. De samlede vedligeholdelsesomkostninger kan herefter specificeres således: Ordinær vedligeholdelse, jf. ovenstående Ekstraordinær forhøjelse Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Fordelingstal I/S Klintegaarden Fordelingstal. Salg af lejlighed. Fordelt mellem ejere. 8 o o Anden gæld Vi har gennemgået gældsforpligtelser og skyldige beløb og har i denne forbindelse påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. For afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer. Den udførte revision af gældsforpligtelser har ikke givet anledning til bemærkninger.

4 Specifikation af Skyldige omkostninger Kreditorer '".. Diverse. Skyldige lønsumsafgifter. Feriepengeforpligtelse. Vedligeholdelse skræntareal(hensættelse). Revision og regnskabmæssig assistance.. A-skat.. AM Bidrag. ATP.. Søgne/helligdage. Depositum. Skyldigt varmeregnskab O O Bestyrelsens og administrators regnskabserklæring I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har foreningens bestyrelse og administrator overfor os afgivet en skriftlig bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistilleiser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. 8. Assistance og rådgivning Siden seneste revisionsprotokol til årsregnskabet er udført følgende opgaver: Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet. 9. Tilsyn med ledelsens pligt til at føre bøger mv. I overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser har vi påset, at ledelsen har overholdt sine pligter til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at regler om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Vi er ikke i forbindelse med vor revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vor opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af bestyrelsen eller administrator kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere besvigelser eller forsøg herpå. Besvigelser er betegnelsen for en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den overordnede ledelse, medarbejdere eller tredje parter, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisionen af årsregnskabet fokuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har således ikke foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet.

5 Revisors habilitetserklæring mv. f henhold til lovgivningen erklærer undertegnede: at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbetingelser, og at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Århus, den 25. marts 2014 Forevist, den 25. marts 2014 Manfred Kjær Formand Peter Bech-Jensen Per Bygholm Jens Friis Jensen Christian Carlsen 800 Statsautoriseret revislonsakueselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af 800 International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det Internationale 800 netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.