Fritids- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A) Fraværende: Ekrem Günbulut (A)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget april Hæderpriser tekniske budgetopfølgning Sundhedsstrategi Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2012/

3 1. Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget april 2012 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget M Sagsnr.: 11/33640 Bilag: 1 Åben Statusrapport om fritidsliv i Høje-Taastrup Kommune 72759/12 2 Åben Lederen af Billedskolen i Høje-Taastrup Kommune fratræder sin stilling 81421/12 2

4 2. Hæderpriser 2012 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget A Sagsnr.: 07/15092 Sagsfremstilling Fritids- og Kulturudvalget har i 2007 vedtaget at synliggøre de frivillige lederes indsats i foreningslivet i kommunen ved at uddele hæderspriser til foreningsledere, der har gjort en særlig indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune gennem en længere årrække. Der skal uddeles to hæderspriser i forbindelse med Foreningsprisarrangementet i Taastrup Teater. Det er formanden for Fritids- og Kulturudvalget, der overrækker blomster og et indrammet diplom til prismodtagerne. Arrangementet holdes sammen med foreningsprisfesten. På Fritids- og Kulturudvalgets møde vil udvalget få forelagt en række kandidater at vælge mellem som årets hædersprismodtagere. Økonomi. Retsgrundlag Fritids- og Kulturudvalgets beslutning. Politik/Plan. Information. Høring. Vurdering Administrationen vurderer, at kåringen af hædersprismodtagere synliggør de frivilliges arbejde og skaber opmærksomhed om foreningslivet i kommunen. Andre relevante dokumenter. Indstilling Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget vælger to af de indstillede kandidater til at modtage årets hæderspriser. 3

5 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den Fraværende: Ekrem Günbulut Sag nr. 2 Godkendt. 4

6 3. 2. tekniske budgetopfølgning 2012 Sagstype: Åben Type: ØU, TU, ISU, FKU, SSU I Sagsnr.: 12/6618 Sagsfremstilling I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning. Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og november måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne. De tekniske ændringer kan eksempelvis være: Flytning af budget mellem to bevillinger Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen Frigivelse af anlægsramme Omprioritering af anlægsramme Ændring af takster Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer: Tabel 1: Tekniske justeringer Tekst (kr.) Lægeerklæring vedr. offentlige pensioner HTK Idræt Fra Politik område Til Politik område I alt Politikområde 220: Borgerservice og administration Det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde Borgerservice og administration (220) til politikområde Pension og Boligstøtte (550), idet denne placering er mere relevant. Udgifter til lægeerklæringerne finansieres fra budgettet vedr. tillæg til pensionister. Politikområde Bygninger og arealer (222) HTK Idræt HTK Idræt består af Taastrup Svømmehal, Fløng Svømmehal/idrætsanlæg og Sengeløse Idrætsanlæg. Det foreslås, at budgettet til ejendomsudgifter, forsikringer og tekniske installationer for HTK Idræt på politikområde Fritid (770) under Fritids- og Kulturudvalget omplaceres til politikområde Bygninger og arealer (222) under økonomiudvalget. 5

7 Ejendomme Forslaget til omplacering vedrørende ejendomsbudgettet skyldes, at opgaver vedrørende ejendomme udføres under Økonomiudvalget, politikområde Bygninger og arealer (222), som derfor bestemmer opgavens omfang og pris. Efterfølgende udkonteres udgiften til Fritids- og Kulturudvalget, politikområde Fritid (770), som har budgetansvaret, men ingen indflydelse på opgaven. Forsikringer Forslaget til omplacering vedrørende forsikringer skyldes, at opgaver vedrørende forsikringer udføres under Økonomiudvalget, politikområde Bygninger og arealer (222). Teknisk Udvalg På området for Teknisk Udvalg indstiller administrationen følgende tekniske justering: Tabel 2: Tekniske justeringer Tekst (kr.) Fra Politik Til Politik område område Økobase Hakkemosen I alt Politikområde Trafik og Grønne områder (330) Økobase Hakkemosen Økobase Hakkemosen er en fritidsaktivitet, der er placeret på politikområde Fritid (770) under Fritids- og Kulturudvalget. Budgettet vedrørende udendørsarealer håndteres i praksis under Teknisk Udvalg, og det foreslås derfor at flytte disse konti til politikområde Trafik og Grønne Områder (330) under Teknisk Udvalg. Institutions- og Skoleudvalget På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering: Tabel 2: Tekniske justeringer Tekst (kr.) Fra Politik Til Politik område område Ungdomsskole 770 I alt Politikområde Undervisning (663) Ungdomsskolen 6

8 Indtægtsbudgettet vedr. knallertkørekort er placeret på politikområde Fritid (770), men det foreslås, at omplacere budgettet til politikområde Undervisning (663), således at indtægtsbudgettet rent administrativt kan placeres under Ungdomsskolen, som udfører opgaven. Fritids- og Kulturudvalget Jf. ovenstående tekst under økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Institutions og Skoleudvalget. Økonomi Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller at, 1. der gives en tillægsbevilling til politikområde Bygninger og arealer (222) på kr. i 2012, kr. i 2013 og 2014 og kr. i 2015 og 2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde Fritid (770). 2. der gives en tillægsbevilling til politikområde Trafik og Grønne Områder (330) på kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i , og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde Fritid (770). 3. der gives en indtægtsbevilling til politikområde Undervisning (663) på 100 kr. i 2012, kr. i Tilsvarende reduceres indtægtsbudgettet på politikområde Fritid (770). 4. det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde Borgerservice og Administration (220) til politikområde Pension og Boligstøtte (550). 7

9 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den Fraværende: Ekrem Günbulut Sag nr. 3 Anbefales. 8

10 4. Sundhedsstrategi Sagstype: Åben Type: FKU, ISU, SSU og ÆU I Sagsnr.: 11/3401 Sagsfremstilling I april 2011 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Sundhedsstrategi Sundhedsstrategien understøtter implementeringen af Sundhedspolitik 2006 sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategien skal prioritere indsatsen og sikre, at alle involverede arbejder i samme retning, hvad enten det drejer sig om borgere, forskellige samarbejdspartnere eller det er på tværs af kommunens fagcentre. Arbejdsprocessen har inkluderet tre temamøder for interne og eksterne interessenter om sundhedsprofilen i hhv. maj, september og november I november 2011 vedtog Byrådet temaerne for sundhedsstrategien. I 2006 fik Høje-Taastrup Kommune den første måling af borgernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen viser samtidig, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. Undersøgelsen foretages hvert 4. år og gennemføres i alle landets kommuner. Dvs. at den næste sundhedsprofil foreligger i 2014 og resultaterne kan dermed bruges til at måle, om sundhedsstrategien har hjulpet til at opnå de ønskede resultater. Sundhedsstrategien indeholder 6 temaer: 1. Røg på vej ud, 2. Mindre forbrug af alkohol, 3. Bevægelse ind i hverdagen, 4. Sund kost gavner helbredet, 5. Netværk og Fællesskab øger trygheden og 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom. Hvert tema er opbygget med et succeskriterium, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder og aktiviteter. Succeskriteriet beskriver, hvad kommunen vil opnå indenfor et givent tema. De strategiske mål og målgrupperne baserer sig på, hvor der er bevis for, at det kan betale sig at sætte ind, for at få en effekt af en indsats, samt hvilke grupper, der har det største behov ud fra sundhedsprofilen 2010 i Høje-Taastrup. Det samme gælder for indsatsområderne og aktiviteterne, som derudover også er udvalgt blandt de forslag der er indkommet fra møderne med borgere, interesseorganisationer og repræsentanter for forskellige fagcentre i forbindelse med arbejdet. Efter Sundhedsstrategien er politisk godkendt, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre, da implementering af sundhedsstrategien skal ske inden for flere af kommunens fagområder. Drøftelse i Hovedudvalget Hvis Sundhedsstrategien skal have succes, inddrager den udover borgerne, også medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser. Medarbejderne bliver det gode eksempel for de borgere, som de er i kontakt med gennem deres arbejde, uanset hvilket tema det drejer sig om. Herudover er mange medarbejdere også borgere i kommunen. Der har været en første drøftelse i Hovedudvalget. Når sundhedsstrategien er politisk godkendt, vil spørgsmålet om hvordan vi i kommunen arbejder med røgfrie arbejdspladser og øvrige temaer blive drøftet konkret i MED-systemet. 9

11 Udgangspunktet for sundhedsstrategien er, at aktiviteter finansieres af den afsatte ramme inden for det pågældende område. Økonomi. Retsgrundlag Byrådets beslutning. Politik/Plan Information Sundhedsstrategi vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Høring Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet. Vurdering Administrationen vurderer, at sundhedsstrategien kan understøtte, at der på tværs af kommunens fagcentre arbejdes i samme retning i udviklingen af tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Ved at anvende sundhedsprofilen for 2010 som udgangspunkt for at måle, hvordan sundhedstilstanden blandt borgerne er, er det fremover muligt hvert 4. år, at følge op på, om de indsatser der er iværksat, har en virkning. Strategiens indsatsområder og aktiviteter er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på anbefalinger fra eksperter samt i vid udstrækning på anbefaling af de borgere og interesseorganisationer som har været inddraget i processen med at udarbejde strategien. Forventningen er derfor, at der allerede er skabt ejerskab og engagement i det kommende arbejde med at få igangsat de foreslåede aktiviteter. Sundhed er et fælles anliggende for alle kommunens fagcentre. Det kommende arbejde med at udarbejde en fælles handleplan vil sikre, at alle kender deres opgave med at nå målene for strategien i Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Sundhedsstrategien drøftes og godkendes. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den Fraværende: Ekrem Günbulut Sag nr. 4 Anbefales, idet udvalget foreslår at indsatsområdet om bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom udvides til også at omfatte medicinhåndtering i samarbejde mellem praktiserende læge, hospital og kommunen 10

12 Bilag: 1 Åben Sundhedsstrategien endelig version 93455/12 11

13 5. Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2012/2013 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 12/6698 Sagsfremstilling På baggrund af Byrådets budget for 2012 om grundtakster for Musikskolen indstiller bestyrelsen for Musikskolen følgende elevbetalingstakster for sæson 2012/2013. Beløb i kr. Takster 2012/2013 Takster 2011/2012 Takster 2010/2011 Grundskole Instrumentalelever Kor 0 (100) 0 (100) 0 (100) Enkelt eksisterende samspilsgrupper Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr. Søskenderabat: 50% af billigste aktivitet, indført fra sæson 1989/90, fortsættes uændret. Bestyrelsen indstiller en flerfagsrabat på 30% på tilmelding efterfølgende instrumenter. Opkrævning sker i lighed med tidligere år, således at 1. og 2. rate erlægges i 2012 og 3. og 4. rate erlægges i Dog opkræves elevbetaling for kor og sammenspilselever uden instrumentalundervisning samlet ved sæsonstart. Opkrævning for Minimus sker i 2 rater, således at 1. rate erlægges i 2012 og 2. rate i Beregningen over takster og elevtal giver en samlet indtægt på kr. i budgetår 2012 og i budgetår Økonomi Musikskolens budget 2012/2013. De indstillede takster vil udløse en lavere indtægt i 2012 end budgetteret. Forskelsbeløbet 2012 vil blive indarbejdet i Musikskolens aktiviteter, således at budgetrammen for 2012 overholdes og forskelsbeløbet 2013 indarbejdes i budgettet for Beløb i kr. Budget 2012 Budget 2013 Oprindeligt iflg. Takstindstilling sæson 2011/ Ændring i budget 2012 ift. ønske fra Musikskolen d. 11/

14 Korrigeret budget 6/ Nyt skøn iflg. Takstindstilling 2012/ Mindreindtægt ift. korrigeret budget Meindtægt ift. korrigeret budget De indstillede takststigninger er på henholdsvis 27% Grundskole, 12% Instrumentalelever og 111% Samspilsgrupper. For at kunne forholde sig til disse stigninger skal taksterne sammenlignes med taksterne for en anden Musikskole. I sammenligning med Albertslund Musikskole er de indstillede takster ikke ekstraordinært høje. (se information) Retsgrundlag Byrådets beslutning Politik/Plan Information Til sammenligning er taksterne for Albertslund Musikskole, sæson 2011/12: Individuel undervisning (0-25 år) 25min/uge 202 kr./mdr kr./år Individuel undervisning (over 25 år) 25min/uge 782 kr./mdr kr./år Instrumentleje 40 kr./mdr. 400 kr./år Holdundervisning (min. 6 elever) 50min/uge 115 kr./mdr kr./år Kor og orkester uden individuel undervisning, der betales pr. orkester/hold 262 kr./år Iht. hjemmesiden for Albertslund Musikskole. Der opkræves 10 mdr. årligt. 13

15 Albertslund Musikskole er valgt som sammenligningsgrundlag, da det er en nabokommune i cykelafstand. Høring Vurdering Administrationen vurderer, At det korrigerede indtægtsbudget 2012 for Musikskolen, iflg. Musikskolens skøn ikke synes opnåeligt under de nuværende omstændigheder. Da de vedtagne taksters indtægtsprovenu og det oprindelige budget stort stemmer overens, skal Musikskolen overholde den oprindelige budgetramme for At der i Musikskolens indstilling af takster for sæson 2012/13, vil være et mindre merprovenu, der kan anvendes indenfor Musikskolens ramme i budget Andre relevante dokumenter Musikskolens indstilling om takster (dok.nr.: ). Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Følgende elevbetalingstakster for Musikskolen 2012/2013 godkendes: Grundskole kr Instrumentalelever kr. Kor 100 kr. Samspilsgrupper kr. Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr. * Søskenderabat, 50% af billigste aktivitet, fortsættes uændret * Flerfagsrabat, 30% på tilmelding efterfølgende instrumenter, fortsættes uændret 2. Mindreprovenuet for budget 2012, findes indenfor Musikskolens ramme 3. Merprovenuet for budget 2013, anvendes indenfor Musikskolens ramme Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den Fraværende: Ekrem Günbulut Sag nr. 5 Anbefales. 14