Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale"

Transkript

1 Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1

2 Indhold Grundlag for rammeaftalen Rammeaftalen Rammeaftalens omfang Rammeaftalens varighed Ophævelse af rammeaftalen Delaftalen Oprettelse af forløb Flytning og afbrydelse af forløb Hjemtagelse mv Kapacitet Samarbejde Priser Ressourcer og personale Lokalefaciliteter Forvaltningsretlige krav til udførelsen af en delaftale Tavshedspligt mv Myndighedskrav Informationsmateriale mv Information til de ledige Evaluering, opfølgning og tilsyn Leverandørens underretnings- og registreringspligt Underleverandør Forsikringsforhold Overdragelse Uoverensstemmelser og tvister Leverandørens misligholdelse mv Jobcenter Aalborgs misligholdelse Force majeure Referencer og markedsføring

3 Grundlag for rammeaftalen Nærværende rammeaftale er indgået efter afholdelse af en annoncering i henhold til Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter nr af 7. december c. Aftalegrundlaget mellem Jobcenter Aalborg og leverandøren består af nærværende rammeaftale med følgende bilag: Jobcenter Aalborgs annonceringsmateriale om jobsøgningsforløb, som offentliggjort den 11. januar 2013, bestående af følgende dele: Kravspecifikation Bilagsgruppe A Bilagsgruppe B Bilagsgruppe C Annonceringsbetingelser Delaftale I tilfælde, hvor der måtte være uoverensstemmelse mellem nærværende rammeaftale, kravspecifikationen, og bilagene i A-, B- og C-gruppen, har rammeaftalen og kravspecifikationen forrang. I tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem nærværende rammeaftale og en indgået delaftale, har rammeaftalen forrang. Rammeaftalen omfatter, jf. kravspecifikationen pkt. 2.1, ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge efter Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. nr. 642 af 22. juni samt arbejdsmarkedsparate ledige, der modtager kontanthjælp efter Lov om aktiv socialpolitik nr. 190 af 24. februar , og er opdelt i to forløb: 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år 1. Rammeaftalen 1.1 Jobcenter Aalborg har indgået denne rammeaftale med det formål, at Jobcenter Aalborg kan indgå delaftaler med leverandøren, vedrørende det eller de forløb, der er omfattet af aftalen. Indgåelse af en delaftale sker på de vilkår, der fremgår af nærværende rammeaftale med bilag. 2. Rammeaftalens omfang 2.1 Denne rammeaftale omfatter alle aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med leverandørens varetagelse af indsatsen, som beskrevet i kravspecifikationen. 2.2 Rammeaftalen giver Jobcenter Aalborg ret, men ikke pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede ydelser hos leverandøren. 3

4 2.3 Rammeaftalen giver ikke leverandøren krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal forløb. 2.4 Jobcenter Aalborg forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye annonceringer af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen. 2.5 Leverandøren og jobcentret er bundet af den betalingsmodel og de betalingsbetingelser, som fremgår af kravspecifikationens afsnit 8 og Rammeaftalens varighed 3.1 Rammeaftalen er gældende fra underskrivelsen til 1. april 2016, med mulighed for forlængelse i op til 1 år, såfremt Jobcenter Aalborg skriftligt begærer dette. Jobcenter Aalborgs skriftlige begæring om forlængelse skal være leverandøren i hænde 6 måneder inden udløb af denne rammeaftale. 3.2 Rammeaftalen kan opsiges af Jobcenter Aalborg og leverandør med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Jobcentrene kan ikke indgå delaftaler efter datoen for afsendelse af opsigelsen. 4. Ophævelse af rammeaftalen 4.1 Jobcenter Aalborg forbeholder sig ret til at ophæve denne rammeaftale og tilhørende delaftaler ved misligholdelse, jf. de nærmere betingelser i pkt. 25, og ved meddelelse om leverandørens betalingsstandsning, konkurs, insolvens eller likvidation. 5. Delaftalen 5.1 Rammeaftalen angiver de overordnede bestemmelser om parternes rettigheder og forpligtelser. Ud over rammeaftalen består aftalegrundlaget af en delaftale, indgået mellem Jobcenter Aalborg og leverandøren. 5.2 Delaftalen er den endelige aftale om køb i henhold til rammeaftalen. 5.3 Delaftaler kan kun indgås inden for rammeaftalens varighedsperiode og kan kun indeholde de målgrupper, som rammeaftalen vedrører. Forløb hos leverandøren kan ikke vare ud over ramme- og delaftalens gyldighedsperiode. 5.4 Leverandøren og jobcentret er bundet af de vilkår, der fremgår af nærværende rammeaftale. Vilkårene kan ikke fraviges. 5.5 En delaftale har ikke gyldighed ud over rammeaftalens varighedsperiode. 5.6 Jobcenter Aalborg vælger de leverandører, der under hensyntagen til en samlet vurdering af den tilbudte pris, jf. bilag B1, og kvalitet, jf. bilag B2-4, vurderes at have den bedste løsning af den konkrete opgave på det lokale område. 5.7 Efter indgåelse af delaftale gælder rammeaftalens og bilagenes bestemmelser i forbindelse med, at leverandøren gennemfører forløb for Jobcenter Aalborg. 4

5 5.8 Senest 6 uger efter indgåelse af en delaftale er leverandøren, i overensstemmelse med det anførte i kravspecifikationen forpligtet til at stille faciliteter til rådighed. Herefter skal leverandøren kunne igangsætte forløb senest to uger efter, at jobcentret har udmeldt et behov. 5.9 Jobcenter Aalborg kan opsige en delaftale med 8 ugers varsel. Opsigelsen skal være skriftlig. 6. Oprettelse af forløb 6.1 Jobcenter Aalborg vil under de enkelte delaftaler henvise de ledige til den leverandør, som jobcentret har indgået delaftale med. Såfremt jobcentret har indgået delaftale med flere end en leverandør, skal jobcentret henvise den ledige til den leverandør, der under hensyntagen til en samlet vurdering af den tilbudte pris, jf. bilag B1, og kvalitet, jf. bilag B2-4, vurderes at have den bedste løsning i forhold til at bringe den enkelte ledige i ordinær beskæftigelse. 6.2 I forbindelse med visiteringen kan jobcenteret videregive oplysninger, som er af betydning for leverandørens gennemførelse af det aftalte forløb. 6.3 Leverandøren kan tilrettelægge forløbene inden for de i kravspecifikationen angivne rammer. Det er dog et krav, at leverandøren tilrettelægger forløbene således, at der for den ledige er fysisk fremmøde i det timetal, som fremgår af kravspecifikationens beskrivelser. 6.4 Et forløb kan ikke forlænges. 7. Flytning og afbrydelse af forløb 7.1 Jobcentret kan indtil 2 uger før starten af et aftalt forløb omkostningsfrit aflyse eller flytte forløbet. Sker aflysningen senere end 2 uger før starten, skal jobcentret på baggrund af en konkret opgørelse betale leverandørens dokumenterede og uundgåelige tab. Det påhviler leverandøren at godtgøre, at tabet er søgt minimeret mest muligt. Et eventuelt krav om dækning af tab skal fremsendes særskilt til jobcentret. 8. Hjemtagelse mv. 8.1 Leverandøren kan ikke under en indgået delaftale afvise at gennemføre et forløb for en enkelt person eller en gruppe af personer. 8.2 Jobcenter Aalborg kan ikke afbryde forløbsperioden for en person uden skriftlig aftale med leverandøren. 9. Kapacitet 9.1 Leverandøren er i delaftalerne med Jobcenter Aalborg forpligtet til at stille den i bilag A2 anførte kapacitet til rådighed. 9.2 Jobcenter Aalborg er ikke forpligtet til at henvise det antal ledige til leverandøren, som fremgår af bilag A2. 5

6 10. Samarbejde 10.1 Samarbejdet mellem leverandøren og Jobcenter Aalborg skal baseres på gensidig dialog, og leverandøren skal medvirke til løbende udvikling og forbedring af de opnåede resultater Leverandøren skal være indstillet på at indgå i samarbejdsrelationer med Jobcenter Aalborg og relevante a-kasser. Leverandøren skal medvirke i et samarbejde med jobcentret gennem en gensidig informationsudveksling De konkrete samarbejdsforhold mellem Jobcenter Aalborg og leverandøren, herunder angivelse af kontaktperson og procedurer for samarbejdet, fastsættes af Jobcenter Aalborg i den konkrete delaftale jf. Skabelon for delaftale punkt Leverandøren har initiativpligten til alle aktiviteter i forhold til de enkelte delaftaler. 11. Priser 11.1 I henhold til betalingsmodellen, jf. kravspecifikationen pkt. 8, modtager leverandøren den tilbudte pris for hver henvist ledig under delaftalen, jf. bilag B Leverandøren må ikke pålægge de ledige deltagerbetaling eller nogen anden betaling - eksempelvis for materialer med videre, der indgår i forløbet De i bilag B1 anførte priser er endelige og gælder frem til 1. april I priserne indgår alle anden aktørs omkostninger i forbindelse med gennemførelse af de ydelser, der er omfattet af rammeaftalen. 12. Ressourcer og personale 12.1 Leverandøren skal sikre, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for udførelsen af opgaverne under de indgåede delaftaler Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre opgaverne, er kvalificeret og har den fornødne erfaring til at levere de angivne ydelser på det i nærværende rammeaftale med bilag angivne kvalitetsniveau. Herudover gælder bilag B Lokalefaciliteter 13.1 Leverandøren skal etablere sig med egnede kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler senest 6 uger efter, at der første gang er indgået delaftale om køb af jobsøgningsforløb med et jobcenter De lokalefaciliteter, som leverandøren stiller til rådighed, skal overholde de lovmæssige krav jf. bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed for alle, herunder personer med handicap. Desuden skal der være adgang til toilet og passende spiseforhold. Jobcentrene skal kunne påse, at faciliteterne findes tilstrækkelige til at kunne gennemføre aktiviteten. Lokaler og indretning skal i øvrigt leve op til fastlagte myndighedskrav Der skal være adgang til et tilstrækkeligt antal computere. Kursisterne skal have adgang til en opdateret internetadgang, hvor kursisterne kan logge på fra egen computer samt have adgang til opslagsværker og andet relevant materiale. Desuden skal der være den 6

7 nødvendige adgang til kopimaskine, telefon og andre hjælpemidler i den udstrækning, det er relevant for aktiviteten. Der skal ikke være unødig ventetid på computere, telefon mv Jobcentret skal have mulighed for at påse, at faciliteterne findes tilstrækkelige til at kunne gennemføre aktiviteten Leverandøren forpligter sig til at etablere sig, så de ledige maximalt får 2 timers transporttid pr. dag Leverandøren skal placere sig i nærheden af offentlige transportmidler Leverandøren skal sikre, at de ledige, der henvises til leverandøren, kan komme i personlig kontakt med leverandøren på hverdage inden for normal åbningstid, hvor en mindre del af tiden dog kan være i form af telefonkontakt. 14. Forvaltningsretlige krav til udførelsen af en delaftale 14.1 Leverandøren er direkte omfattet af bestemmelserne i persondataloven, som bl.a. betyder, at leverandøren alene må indsamle oplysninger til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles og senere behandles Leverandøren skal orientere de ledige om, hvorvidt der registreres oplysninger og i givet fald: hvilke oplysninger der er registeret og til hvilket formål og hvorfra disse oplysninger stammer 15. Tavshedspligt mv Leverandøren, dennes personale og dennes eventuelle underleverandør samt underleverandørens personale har ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende Jobcenter Aalborg og de lediges forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne rammeaftale og indgåede delaftaler Leverandøren, dennes personale og dennes eventuelle underleverandør samt underleverandørens personale må kun indsamle og anvende oplysninger om de lediges forhold, som er nødvendige i forbindelse med leverandørens varetagelse af forløb under rammeaftalen og indgåede delaftaler Tavshedspligten gælder i rammeaftalens og tilhørende delaftalers løbetid og i tiden fremover Leverandøren er forpligtet til at indgå en aftale om tavshedspligt med sin underleverandør. 7

8 16. Myndighedskrav 16.1 Leverandøren skal ved varetagelse af indsatsen, jf. rammeaftalen og indgåede delaftaler, sikre, at ydelserne til enhver tid gennemføres under iagttagelse af kravene i den til enhver tid gældende lovgivning, herunder for tiden Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med tilhørende bekendtgørelser. Herudover er leverandøren forpligtet til at overholde andre relevante myndighedskrav og gældende arbejdsmiljøregler samt undervisningsmiljøregler Som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering er Jobcenter Aalborg berettiget til at kræve ændringer i ydelserne efter rammeaftalen ved tillæg til beskrivelsen af ydelserne inden for de annonceringsretlige grænser. 17. Informationsmateriale mv I det omfang der under forløbet anvendes skriftligt undervisningsmateriale, skal dette være ajourført og aktuelt i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. Det skriftlige materiale skal desuden være tilrettelagt på en sådan måde, at indholdet er tilgængeligt for alle, der deltager i forløbet Mundtlig vejledning, information og rådgivning skal være relevant for den enkelte ledige og skal være tilpasset på en måde, som er forståelig for den enkelte. 18. Information til de ledige 18.1 Leverandøren skal udarbejde en kort præsentation af sig selv samt en kort beskrivelse af det pågældende forløb. Materialet skal være henvendt til de ledige og jobcentrets medarbejdere. 19. Evaluering, opfølgning og tilsyn 19.1 Jobcenter Aalborg vil, jf. kravspecifikationens afsnit 4, løbende følge op på leverandørens udførelse af opgaverne omfattet af ramme- og delaftalen, herunder leverandørens gennemførelse af forløb for henviste ledige og opnåede effekter Leverandøren er forpligtet til at fastsætte egenkontrolprocedurer, der internt i leverandørens organisation sikrer, at forløb gennemføres i overensstemmelse med det samlede annonceringsmateriales, jf. annonceringsbetingelsernes afsnit 2, fastsatte krav, jf. Bilag B Leverandøren er forpligtet til at medvirke til, at der bliver gennemført deltagerevalueringer Jobcenter Aalborg forbeholder sig ret til at videreudvikle metoder til evaluering og kvalitetssikring af forløb, herunder metoder til sammenligning af kvalitet og effekter mellem forskellige leverandører. 8

9 19.5 Jobcenter Aalborg forbeholder sig ret til at foretage uanmeldt besøg hos leverandøren som led i jobcentrets tilsyn med leverandøren. 20. Leverandørens underretnings- og registreringspligt 20.1 I forbindelse med gennemførelsen af forløb er leverandøren forpligtet til at foretage de registreringer, der fremgår af det samlede annonceringsmateriale, jf. annonceringsbetingelsernes afsnit Leverandøren skal underrette jobcentret, hvis den ledige udebliver fra aktiviteter, leverandøren afholder Leverandøren er forpligtet til at videregive de oplysninger, som Jobcenter Aalborg bliver pålagt at fremskaffe, samt til at videregive alle oplysninger, som Jobcenter Aalborg har behov for til brug for evaluering, analyser, udarbejdelse af statistikker mv. 21. Underleverandør 21.1 Hvis leverandøren vil anvende en anden underleverandør end den, der er nævnt i leverandørens tilbud, skal Jobcenter Aalborg godkende denne. Underleverandøren skal levere en ydelse fuldstændigt tilsvarende den, leverandøren ved aftaleindgåelse har forpligtet sig til at levere Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers ydelser på samme måde, som hvis de pågældende ydelser var leveret af leverandøren selv. Leverandørens anvendelse af underleverandører begrænser ikke krav til leverandøren om at opfylde kravene i rammeaftalen og indgåede delaftaler. 22. Forsikringsforhold 22.1 Leverandøren er forpligtet til at tegne de nødvendige lovpligtige forsikringer og opretholde disse i rammeaftalens og indgåede delaftalers løbetid. Jobcenter Aalborg er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation herfor Leverandørens udgifter til forsikringer er Jobcenter Aalborg uvedkommende. 23. Overdragelse 23.1 Leverandøren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale med tilhørende delaftaler og databehandlings- og tilslutningsaftale til tredjemand Jobcenter Aalborg har ret til at overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale til en anden offentlig myndighed eller en institution, der ejes af det offentlige, eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 9

10 24. Uoverensstemmelser og tvister 24.1 Retsforholdet i rammeaftalen og indgåede delaftaler afgøres efter dansk rets almindelige regler. Eventuelle uoverensstemmelser mellem de pågældende parter afgøres ved de almindelige domstole. 25. Leverandørens misligholdelse mv Såfremt leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til en delaftale, kan Jobcenter Aalborg ved anbefalet brev pålægge leverandøren at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt leverandøren undlader at bringe misligholdelsen til ophør inden 10 dage fra påkravets afsendelse, kan jobcentret hæve delaftalen uden yderligere varsel Såfremt leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne rammeaftale, kan Jobcenter Aalborg ved anbefalet brev pålægge leverandøren at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt leverandøren undlader at bringe misligholdelsen til ophør inden 10 dage fra påkravets afsendelse, kan Jobcenter Aalborg hæve rammeaftalen helt eller delvist uden yderligere varsel. Det medfører, at alle delaftaler samtidig ophører I tilfælde af leverandørens misligholdelse gælder i øvrigt dansk rets almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser, herunder erstatning. 26. Jobcenter Aalborgs misligholdelse 26.1 Såfremt Jobcenter Aalborg under en indgået delaftale misligholder sine betalingsforpligtelser, er leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve delaftalen med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Jobcenter Aalborg har misligholdt sine betalingsforpligtelser, og leverandøren herefter har afgivet skriftligt påkrav om, at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at aftalen ophæves, og jobcentret ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 27. Force majeure 27.1 Leverandøren og Jobcenter Aalborg kan ikke gøres erstatningsansvarlig over for hinanden, i det omfang der foreligger force majeure Jobcenter Aalborg kan annullere aftaler, hvis leverandørens force majeure situation vedvarer mere end 20 dage Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part straks efter, at force majeure er indtruffet. 28. Referencer og markedsføring 28.1 Leverandørens annoncering af de forløb, som er beskrevet i kravspecifikationen, må kun finde sted efter forudgående godkendelse af jobcentret. Jobcenter Aalborg kan forlange, at jobcentrets logo indgår i annoncen. 10

11 28.2 Det skal i forbindelse med annoncer, tv-reklamer, hjemmesider mv. fremgå, at leverandøren honoreres af jobcentrene Leverandøren må ikke bruge Jobcenter Aalborgs navn til markedsføring uden forudgående skriftligt samtykke af Jobcenter Aalborg. Dato: Leverandøren: Dato: Jobcenter Aalborg Vestre Havnepromenade Aalborg 11