STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse og risk management... 8 Risikoomkostninger Konklusion og pejlemærker Side 2 af 13

3 Statusrapportens formål Formålet med denne rapport er at skabe overblik over kommunens risici og minimere kommunens samlede risikoomkostninger samt synliggøre kommunens specifikke forsikringsforhold. Rapporten indeholder opgørelser vedrørende kommunens forsikringsforhold for herunder kommunens aktuelle forsikringsprogram, de væsentligste ændringer heri samt giver oplysninger om skader, eksempler på uforsikrede risici og anviser muligheder for yderligere skadesforebyggelse. Ligeledes indeholder rapporten et pejlemærke for de opgaver som pt. er noteret som værende aktuelle for året Statuserklæring På baggrund af det i 2011 udførte arbejde, de foretagne analyser og de ikraftværende forsikringer er det Willis vurdering, at Ishøj Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. En række risici er dog fortsat uforsikrede. En række heraf er ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en stor selvrisiko. Side 3 af 13

4 Ishøj Kommunes operationelle risici Status Ishøj Kommune var i EU-udbud i 2010 med alle forsikringskontrakter. I den forbindelse blev der indgået nye aftaler som trådte i kraft pr. 1. januar Forsikringerne er tegnet for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år. Gjensidige Forsikring har opsagt fællespolicen for bygning- og løsøre pr. 1. juli 2012 på grund af skadesforløbet, og forsikringen er pt. i EU-udbud. Forsikringspolitikken Ishøj Kommunes forsikringspolitik blev revideret i forbindelse med udbuddet i 2010 og der er i den forbindelse sket følgende ændringer pr. 1. januar 2011: Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsulykker, der er dog tegnet en katastrofeforsikring. Der er indført en selvrisiko på bygnings- og løsøreforsikringen på kr. pr. begivenhed og der er kun forsikringsdækning for brand, storm og vandskader. Øvrige skader er kommunen selvforsikret for. Der er indført selvrisiko på bilskader på kr. pr. skade Forsikringssummen for kriminalitetsforsikringen er forhøjet, idet der de seneste år generelt har været en kedelig udvikling på dette område På trods af at Ishøj Kommune fik indført en betydelig større selvrisiko og selvforsikring på udvalgte områder steg Ishøj Kommunens samlede forsikringsudgifter. Forsikringspræmien for bygninger og løsøre steg fra 3,1 mio. kr. til 7,3 mio. kr. Årsagen hertil var kommunens skadehistorik, hvor der var udbetalt 30 mio. kr. i erstatning for brandskader de seneste 5 år. Børneulykke Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastslog, at kommuner ikke lovligt kan tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler, samt at de kommuner, der allerede har tegnet en ulykkesforsikring, skulle tage initiativ til at bringe de omhandlede forsikringer til ophør i overensstemmelse med de opsigelsesmuligheder, som forsikringerne indeholder. For Ishøj Kommune er forsikringen opsagt, men da forsikringen er tegnet for en 3-årig periode udløber den først pr Procedurer og vejledninger I forbindelse med, at Ishøj Kommune har været i udbud og indgået nye forsikringskontrakter, er der udarbejdet nye procedurebeskrivelser og vejledninger vedrørende forsikringer og skadeanmeldelser. Sikringstiltag i 2011 I forbindelse med udbuddet tilbød Gjensidige Forsikring at præmien for bygnings- og løsøreforsikringen kunne nedsættes med 1 mio. kr. pr. år i kontraktperioden, hvis skadesprocenten for brandskader var under 35 %. Det er en forudsætning, at beløbet benyttes til at forebygge brandskader i kommunen og der blev afholdt møde med Gjensidige for at aftale de nærmere forhold. Ishøj Kommune fik i den forbindelse udført sikringsgennemgange af 25 lokationer med efterfølgende rapportering. Dette blev udført af en uvildig sikringsrådgiver fra Willis og rapporterne blev anvendt som dokumentation for nuværende sikringsniveau og Ishøj Kommune vedtog herefter en sikrings- og handlingsplan for at få forbedret sikringsniveauet. Da Ishøj Kommune havde en større brandskade på Klub Medina i efteråret, er det desværre ikke blevet aktuelt med præmienedsættelse på 1 mio. kr. fra forsikringsselskabet, da Ishøj Kommune ikke længere kan opfylde forudsætningerne herfor. Side 4 af 13

5 Det er dog en nødvendighed, at Ishøj Kommune uagtet at tilskuddet fra forsikringsselskabet er bortfaldet arbejder videre med at få gennemført handlingsplanen. Udvalgte uforsikrede risici I dette afsnit berøres udvalgte af kommunens uforsikrede risici. Vi fremhæver disse risici i forhold til tidligere drøftelser. Afsnittet skal ses i relation til kommunens forsikringspolitik. Udvalgte uforsikrede risici Overordnede kommentarer til udvalgte, væsentlige og uforsikrede risici. Listen er ikke udtømmende. Risiko Årsag til manglende forsikring Udvalgte kommentarer Arbejdsulykker Bevidst fravalg Hovedparten af danske kommuner er selvforsikrede på denne risiko. Der er en betydelig likviditetsfordel ved denne løsning, idet præmie betales forud, hvorimod skader forfalder løbende. Tyveri Bevidst fravalg Ved fravalg af denne dækning, er det vigtigt at have en vedtaget sikringspolitik. Under tyveridækningen ligger ligeledes hærværk, som er en ikke ubetydelig risiko. Miljø Bevidst fravalg En forurening kan medføre, at der stilles krav om genoprettelse af natur m.m. Ingen ved p.t. hvilke økonomiske konsekvenser det kan få iht. den nye lov. Side 5 af 13

6 Væsentlige skader Nedenfor gennemgås væsentlige skader opstået i Væsentlige skader i 2011 Tabellen indeholder udvalgte, væsentlige skader Type Lokation Hændelse Dato Beløb Beskrivelse af skadens type Hvor skaden skete Kort beskrivelse af skaden Dato for skadens registrering eller opståen Anførte beløb kan være både udbetalte eller afsatte beløb Tingskade Vibeholm Vænget 129 Skybrudsskade kr. Tingskade Idrætscenter Skybrudsskade kr. Tingskade Vejledalen 1 Skybrudsskade kr. Tingskade Universet,Jægerbuen 37 Skybrudsskade kr. Tingskade Ishøj Rådhus Skybrudsskade kr. Tingskade Ørnebo Skybrudsskade kr. Tingskade Plejehjemmet Kærbo Skybrudsskade kr. Tingskade Ishøj Varmeværk Skybrudsskade kr. Tingskade Klub Medina Skybrudsskade kr. Tingskade Vejlebroskolens SFO Skybrudsskade kr. Tingskade Ishøj Østergade 28 Skybrudsskade kr. Tingskade Strandgårdsskolen Skybrudsskade kr. Tingskade Vejlebroskolen Skybrudsskade kr. Tingskade Gildbroskolen Skybrudsskade kr. Tingskade Ishøj Bibliotek Skybrudsskade kr. Tingskade Ishøj Søvej 200 Skybrudsskade (entreprise) kr. Tingskade Vejlebrovej Påsat brand i skur kr. Tingskade Kirkebækskolen Tyveri af 35 stole kr. Tingskade Klub Medina Påsat brand kr. Side 6 af 13

7 Skadestatistik Den seneste skadestatistik viser følgende udvikling: Skadesudvikling (alle skader) Oversigt over årets erstatningsudbetalinger fordelt på hovedforsikringstype Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning Løsøre Motor Ansvar Børneulykke Arbejdsulykke I alt Det skal bemærkes, at skadesudviklingen ikke er helt sammenlignelig for 2010/2011 for bygning og løsøre, idet skaderne for 2010 kun er forsikringsdækkede skader, hvorimod skaderne for 2011 er et udtryk for alle hændelser f.eks. glas- og hærværksskader og skader under selvrisiko. Skadesudvikling forsikrede skader Oversigt over udviklingen i de forsikrede skader, dvs. bytteforholdet med forsikringsleverandøren, fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Betalt præmie Erstatninger/reserver Betalt præmie Erstatninger/reserver Bygning/løsøre Motor Ansvar Børneulykke I alt Skadesoplysninger er indhentet fra forsikringsselskaberne, og fremgår også på Willis ekstranet. Side 7 af 13

8 Skadeforebyggelse og risk management Bygningsskader Ishøj Kommune har haft en større brandskade i 2011, hvor der er afsat 3,5 mio. kr. Der er tale om en påsat brand i Klub Medina. Skaden er dækket af brandforsikringen, dog med fradrag af selvrisiko. Der er udbetalt en kontanterstatning på 2,5 mio. kr., men skaden er ikke afsluttet endnu, da der henstår udgifter til nedrivning af brandtomten samt genhusning i pavilloner. Den 2. juli 2011 oplevede Danmark et skybrud som af internationale genforsikringsselskaber benævnes The July Danish flood. Ishøj Kommune blev hårdt ramt af skybrudsskaderne og der er alene registreret 29 bygningsskader i forbindelse med skybruddet. Skadeudgifterne på bygninger i forbindelse med skybruddet er opgjort til ca. 8 mio. kr. Den samlede udgift (bygning/løsøre) efter skybruddet udgør ca. 16 mio. kr. Bygningsskaderne fordeler sig således: Skadetype I alt Antal Glas & sanitet Vandskade Brandskade Anden skade Tyveri I alt Som det fremgår af nedenstående skema er der især Center for børn og undervisning, som er belastet af skader (68 skader ud af 88). Skaderne fordeler sig således afdelingsvis: Afdeling I alt Antal Center for børn og undervisning CKE Ishøj Varmeværk Kultur- og Fritidscenter Park og Vejcenter Sundhed og Ældrecenter I alt Det er vores anbefaling, at der fortsat arbejdes målrettet med at få brandrisikoen forbedret. Ishøj Kommune har aba-anlæg på alle kommunens skoler, hvilket er et nødvendigt tiltag. Herudover anbefaler vi, at der på større lokationer som f.eks. idrætscentre, biblioteker, klubber, materielgården m.v. også opsættes abaanlæg. Mindre institutioner bør brandsikres med et varslingsanlæg. Der opstår hvert år brandskader på kommunens ejendomme, og vi har noteret os, at flere af brandene er påsatte. Det er derfor af største vigtighed, at der konstant er fokus på forbedring af brandrisikoen, og at der er afsat en pulje og der foreligger en konkret handlingsplan på området. Det er desværre et faktum, at Ishøj Kommune må betale en høj forsikringspræmie på grund af dårlig skadeshistorik og i værste fald kan komme i en situation hvor det ikke er muligt at få forsikringsdækning, da forsikringsselskaberne slet ikke ønsker at forsikre risikoen på grund af gentagne brandskader, geografisk beliggenhed og manglende sikring. Uheldigvis lå Ishøj Kommune meget udsat i forbindelse med skybruddet den 2. juli, og dette har blandt andet været den medvirkende årsag til at forsikringsselskabet har valgt at opsige kontrakten. Dette forhold kan Side 8 af 13

9 synes urimeligt, idet Ishøj Kommune selv med rettidig omhu ikke kunne ændre situationen. Faktum er desværre at denne begivenhed vil sætte sit præg på skadehistorikken de næste år, og bidrager ikke til at Ishøj Kommune bliver mere attraktiv som forsikringskunde. Løsøreskader Ishøj Kommune har haft en stigning både i antal og skadeudgift på løsøreskader i forhold til tidligere år, hvilket ligeledes skyldes skybrudsskaderne den 2. juli. Der er alene afsat ca. 4,7 mio. kr. for vandskaden på Ishøj Bibliotek. Der er afsat ca kr. for skade på løsøret i forbindelse med branden på Klub Medina Skadetype I alt Antal Vandskade Brandskade Anden skade Tyveri I alt Det er primært Center for børn og undervisning, som er belastet af skader. Skaderne fordeler sig således afdelingsvis. Afdeling I alt Antal Center for børn og undervisning Ishøj Rådhus Ishøj Varmeværk Kultur- og Fritidscenter Psykosocialcenter Sundhed og Ældrecenter I alt Motorkøretøjsforsikring Der er i 2011 registreret 23 skader, hvilket er et fald i forhold til 2010, hvor der er registreret 35 skader. Årsagen til faldet i antallet af skader kan skyldes, at der er indført en selvrisiko på , så det ikke er alle skader som er anmeldt. På trods af at antallet af skader er faldet, ses skadeudgiften dog at være steget fra ca kr. i 2010 til kr. i Skaderne fordeler sig således afdelingsvis: Afdeling I alt Antal Hjemmeplejen Ishøj Rådhus Ishøj Varmeværk Kultur- og Fritidscenter Øvrige Park og Vejcenter Psykosocialcenter Sundhed og Ældrecenter I alt Side 9 af 13

10 Ansvarsforsikring Der er registreret 14 ansvarsskader i 2011, hvor der til sammenligning blev anmeldt 27 skader i Skadeudgiften må forventes at stige, da omfanget af personskader først kendes typisk et år efter skaden. Det er ligeledes stadig skader, hvor det endnu ikke er fastslået om Ishøj Kommune er erstatningsansvarlige. Skaderne fordeler sig således: Afdeling I alt Antal Park og Vejcenter Center for børn og undervisning 0 2 Ishøj Rådhus 0 1 Sundhed og Ældrecenter 0 1 I alt Arbejdsulykke Ishøj Kommune er pr. 1. januar 2011 selvforsikret for arbejdsulykker og har en administrationsaftale med Willis om behandling af skaderne. Der er i 2011 anmeldt 92 skader. Til sammenligning blev der anmeldt 95 skader forrige år. Det er først muligt at vurdere om der er varige gener op til et år efter uheldet. Der er derfor ikke afsat reserve i alle skaderne, hvorfor udgiften må forventes at stige. Skaderne fordeler sig således afdelingsvis: Afdeling Antal Skadeudgift Kultur- og Fritidscenter Park og Vejcenter Center for børn og undervisning Ishøj Rådhus Familiecenter 1 Psykosocialcenter 5 Sundhed og Ældrecenter I alt Side 10 af 13

11 Risikoomkostninger 2011 I. Forsikringspræmier (netto) Valuta Beløb kr. Bygnings- og løsøreforsikring DKK Årsentrepriseforsikring DKK Erhvervs- og produktansvar DKK Motorkøretøjsforsikring DKK All risks forsikringer DKK Kombineret privatforsikringer (indbo/ansvar) DKK Kollektiv ulykkesforsikring (børn, brandmænd, byråd) DKK Rejseforsikring DKK Arbejdsskade, katastrofe DKK Lystfartøjsforsikring (husbåd) DKK Kriminalitetsforsikring DKK Ledelsesansvar DKK Transportforsikring (XD92400 og VS97334) DKK I. Forsikringspræmier i alt DKK II. Egenudgifter (dækning ej tegnet) Bygning (glas, hærværk, tyveri) DKK Løsøre (tyveri) DKK II. Egenudgifter i alt DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) Bygning DKK Løsøre DKK Motor DKK Ansvar DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) i alt DKK Side 11 af 13

12 IV. Skadesforebyggelse Udarbejdelse af sikringsrapporter (Willis Risk Audit+) DKK Risikoforebyggende tiltag DKK IV. Skadesforebyggelse i alt DKK V. Administration Mæglerhonorar DKK Honorar udbud DKK Skadebehandling, arbejdsskade og aktuarrapport DKK V. Administration i alt DKK VI. Arbejdsulykke Erstatninger DKK Bidrag til ASK DKK VI. Arbejdsulykke i alt DKK Samlede risikoomkostninger (I + II + III + IV + V + VI) DKK Note: *Udgifterne til arbejdsulykke vil stige efterhånden som reserverne kan fastsættes. Der henvises i øvrigt til aktuarrapporten. **Det skal bemærkes, at forsikringspræmierne ikke er reguleret for ***Skadeudgifterne herunder egenudgift og selvrisici må forventes at stige, da mange skaderne er uafsluttet. Fradrag ved mæglerservicering Alle forsikringsselskaber yder præmiereduktion for brug af mægler, og stiller krav til hvilke ydelser mægleren skal levere for at kunden kan opnå nettopræmien. Også her ses en differentiering fra selskabernes side, idet de lægger vægt på om kundens mægler kan levere de ydelser der stilles krav om. Den præmiereduktion Ishøj Kommune har opnået ved samarbejdet med Willis, udgør p.t. ca. kr (2011 niveau) og svarer til den fulde reduktion selskaberne har ydet. Såfremt forsikringsmægleraftalen med Willis bortfalder eller ændres således at selskaberne skal bruge flere administrative ressourcer, kan reduktionen blive mindre eller helt bortfalde. Konklusion og pejlemærker 2012 Det anbefales, at Ishøj Kommune på baggrund af den udarbejdede sikrings- og handlingsplan får prioriteret sikringstiltagene for de næste år, således at der konstant er fokus og midler til at forebygge skader i henhold til nedenstående områder: Strategi for ADK/ nøglesystemer - herunder en strategi for låse og mekanisk sikring Strategi for AIA Side 12 af 13

13 Strategi for bekæmpelse af udvendigt hærværk - herunder ITV Strategi for sikring af mod vand og el-skader Strategi for sikring mod brandskader, - herunder ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) samt brandsektionering Rapporterne ved bygningsgennemgangen er et godt værktøj i bestræbelserne på, at skabe et overblik over det nuværende sikringsniveau, samt benytte det til at udarbejde konkrete sikrings- og handlingsplaner. Ishøj Kommune fik gennemgået 25 lokationer og vi anbefaler, at kommunen får gennemgået et større udsnit af kommunens bygninger, da dette vil medvirke til at skabe et endnu bedre overblik. Det er vigtigt at Ishøj Kommune kan dokumentere sin sikringsindsats og herved opnå forbedringer i sin risikofinansiering fremover. Samarbejdet generelt Samarbejdet mellem Ishøj Kommune og Willis er velfungerende, og præget af en god, tillidsfuld og regelmæssig dialog. På kommende møder gennemgås denne rapport nærmere, herunder diskutere hvordan Ishøj Kommunes samlede risikoomkostninger kan nedbringes og samarbejdet kan styrkes og udbygges i det kommende år. Pejlemærker for 2012 Foredrag entrepriseforsikring Willis tilbyder at der i løbet af 2012 afholdes et entrepriseforedrag for kommunens bygningsafdeling, hvor vi gennemgår procedurer samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med entreprisekontrakter og forsikring. EU-udbud Vores fokusområde for 2012 er sammen med Ishøj Kommune, at få gennemført EU-udbud af bygnings- og løsøreforsikringen. I forbindelse med udbuddet skal den fremtidige forsikringspolitik også vedtages og interne forsikringsgange skal tilpasses eventuelle ændringer. Side 13 af 13