Anmeldt af Tove Baisgaard, kommunaldirektør i Ringsted kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt af Tove Baisgaard, kommunaldirektør i Ringsted kommune. e-mail: tob@ringsted.dk"

Transkript

1 adrettet til fordel for hele kommunen og kvaliteten i den service, som borgerne tilbydes. Det lykkes langtfra altid, og der er ofte tale om reaktion, der mere bærer præg af nødvendighed end af proaktiv tænkning. En af årsagerne hertil er måske, at der ikke er så meget viden og erfaring til rådighed om, hvordan man kan udnytte forskellene mere systematisk og konstruktivt. Med bogen Mangfoldighed som virksomhedsstrategi er der rådet bod herpå. Her kan man få både teoretisk og praktisk viden og inspiration til, hvordan man som leder systematisk kan indarbejde mangfoldighed i sin og virksomhedens strategi. Indfaldsvinklen i bogen, der tager udgangspunkt i erfaringerne med at bearbejde forskelsbehandling på grund af køn, er praktisk anvendelig, fordi den præsenterer relevante danske og udenlandske erfaringer om, hvordan man har gjort og opnået positive resultater hermed. Den er også en god teoretisk kilde, idet den præsenterer modeller og metoder som inspiration i tilrettelæggelsen af arbejdet med mange forskelligheder. De ti læresætninger i kap. 6 er særdeles centrale at gøre sig bekendte med i det vanskelige ledelsesarbejde med at gøre forskelle til noget proaktivt, i stedet for at se det som barrierer, og i arbejdet med at få indarbejdet mangfoldighedsledelse i den overordnede virksomhedsstrategi. Det er nemlig en vigtige pointe i bogen, at arbejdet med mangfoldigheder kræver topledelsens bevågenhed, fordi der først sker noget, når det er indarbejdet i virksomhedsstrategien. Men en lige så vigtig pointe er, at kun hvis det er muligt tydeligt at forklare i organisationen, hvorfor det er nødvendigt og opnå forståelse herfor, og kun hvis der kan skabes interesse fra organisationens fundament, medarbejderne, kan der skabes resultater, der holder. Arbejdet med mangfoldighedsledelse og den inkluderende organisation blive derfor en nødvendig del af en helhedsorienteret virksomhedsstrategi. Det kan ikke stå alene. Derfor passer bogens tanker meget godt ind i tiden, hvor værdibaseret ledelse bliver stadig mere udbredt i alle typer virksomheder. Det gør den særdeles aktuel. Bogens præsentation og anvendelse af de nye begreber mangfoldighedsledelse, inkluderende og ekskluderende organisation er nok forståelig for ledere. Begreberne er både klart definerede og afgrænsede. Alligevel vil jeg som praktiker have vanskeligt ved at bruge disse begreber i forhold til medarbejderne, fordi de ikke er logiske uden videre forklaring. Det samme har også ofte været tilfældet i ligestillingsdebatten, f.eks. med begrebet mainstreaming. Gid det var muligt at finde og benytte mere sigende begreber i ledelsesdebatten. Anmeldt af Tove Baisgaard, kommunaldirektør i Ringsted kommune. Tony Royle Working for McDonald s in Europe The Unequal Struggle? Routledge 2000, London. 248 s. ISBN Regulering af multinationale koncerner i det moderne samfund debatteres i denne bog med særligt fokus på, hvorledes reguleringsmekanismer magter at beskytte institutionaliserede demokratiske rettigheder på arbejdspladsen. Multinationale koncerners magtpotentiale kan illustreres ved omfanget af deres økonomier: En sammenligning af nationale økonomier med de største multinationale koncerner viser, at sidstnævnte udgør 50% af verdens hundrede største økonomier. Om det nu er godt eller skidt, er tilsyneladende diskutabelt. Men hvad der er enighed om, er at koncernerne opnår indflydelse på nationale governance-mekanismer, globale institutioner såsom WTO og subglobale institutioner såsom EU. En indflydelse som bidrager til styrkelsen af regimet for fri handel, konkurrence og deregulering: Et liberalistisk regime som gerne undsiger sig for eksempel demokratiske rettigheder på arbejdspladsen, sådan som de er institutionaliseret i en række europæiske landes nationale industrial relations systemer. De de- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 3. årg. nr

2 mokratiske rettigheder på arbejdspladsen har (selv der hvor de er stærkt institutionaliseret) meget trange kår. Tony Royle dokumenterer i denne bog (indenfor empiriens gyldighedsområde) de meget ulige vilkår som den kollektivistiske koalition har i kampen om at beskytte, endsige udvikle, idéer om arbejdspladsdemokratiske rettigheder. Bogen konkluderer, at det er tid for regulering af multinationale koncerner:»the struggle outlined... raises fundamental concerns about the fate of workers and the future regulation of modern civil society. Surely now is the time to regulate the multinationals more effectively, to rethink the mantra of free trade and unfettered markets and sing the praises of the collectivist ideals that are still in contention in Europe«(s. 214). Tony Royle er forsker inden for komparative og internationale industrial relations og har publiceret bredt omkring emnet arbejdsmarkedsrelationer i multinationale koncerner. Denne bogs fortællinger er baseret på seks års case-studiebaseret forskning i en koncern i en globaliseret branche. Case-koncernen: McDonald s er fra fast-food branchen (en branche der er med på Dunning s (1993) top-ti liste over de vigtigste globale brancher). Fortællingerne i bogen fokuserer på den historiske tilblivelse af arbejdsorganisering, løn og arbejdsforhold i denne amerikanske koncern med specielt fokus på konstruktionen af de konkrete demokratiske rettigheder, løn og arbejdsforhold på koncernens arbejdspladser i forskellige nationale europæiske kontekster. Hvor kapitel 1 sætter scenen for bogens problemstilling og præciserer Royle s interesse i de mikrosociologiske magtkampe mellem koalitioner, der er bærere af liberalistiske henholdsvis kollektivistiske ideologier, så er resten af bogen bygget op omkring fortællinger fra det omfattende feltarbejde. Kapitel 2 og 3 koncentrerer sig om den historiske tilblivelse af McDonald s koncernens teknologi, som den er formet af de samfundsmæssige betingelser i den amerikanske kontekst. To teknologiske innovationer er vigtige omdrejningspunkter i koncernens succes: For det første udviklingen af fordistiske arbejdspraksisser og dertil hørende tayloristiske job-design ud fra principper om reduktion og standardisering af produktsortiment, lave priser samt selvafrydning er det år hvor McDonald brødrenes fordistiske arbejdspladsdesign er udviklet, markant forskelligt fra deres første restaurant i 1930 erne og deres kollegaer i branchen. Et koncept som havde stor succes, måske ikke mindst fordi det passede til efterkrigstidens hurtigere skift og mere mobile USA. For det andet udviklingen af McDonald s franchise system, som dækker over en speciel økonomisk og juridisk relation mellem den enkelte McDonald s restaurants forpagter og den samlede koncern. Franchise systemets fordele for den multinationale koncern er, at det giver kapital til ekspansion, en deling af risikoen ved internationalisering, samtidig med at det udvider koncernens viden med lokal entreprenør-viden. Dertil kommer, at man anser det for en mere effektiv metode til at holde lønninger nede. Derimod er det ifølge Royle svært at se, hvad fordelene er for den enkelte forpagter: Formelt set er de juridisk uafhængige, men i tilfældet med McDonald s franchise system er de økonomisk afhængige og i praksis tæt bundet til en detaljeret overholdelse af koncernens præcist definerede koncepter. Den rettighed som den enkelte forpagter har leaset, kan til enhver tid opsiges af koncernen, sådan som det med stor glæde præciseres af McDonald s koncernens anden generations ejer:»i have finally found the way that will put every single McDonald s we open under our complete control... if... the operation does not conform in every way to the McDonald s standards of quality and service, this lease will be cancelled on thirty-day notice«(kroc 1957, citeret s. 39). Dette er yderst interessant dokumentation, ikke mindst fordi at franchise systemet benyttes til en argumentation for at McDonald s koncernen 120 Anmeldelser

3 er en løs konføderation af uafhængige operatører kombineret med at denne specifikke juridisk konstruktion betyder, at disse forpagtede restauranter for eksempel ikke er dækket af EU s regulering af multinationale koncerner såsom direktivet om europæiske samarbejdsudvalg. Kapitel 4 går tættere på McDonald s at Work i den europæiske kontekst; her formidles en idealtypisk beskrivelse af hierarkiet og arbejdets karakter i restauranten, samt en beskrivelse af de arbejdstagere, som McDonalds trækker deres arbejdskraft fra. Sidstnævnte analyse viser, hvorledes McDonald s på den ene side skaber arbejde til en specifik periferi af arbejdsmarkedet bestående af deltids, lavt uddannede og lavt betalte arbejdere, og på den anden side drager fordel af svage arbejdsmarkedssegmenter: I England består McDonald s arbejdskraft fortrinsvist af studerende og skolesøgende; 2/3 af de ansatte er under 21 år. Arbejdskraften i de tyske restauranter er ældre og domineret af gæstearbejdere og indvandrere, samtidig med at der her er et lavere gennemtræk, hvilket kan forklares ved et højere niveau af arbejdsløshed, begrænsede jobalternativer for dette arbejdssegment i Tyskland og forbedringer i arbejdsforholdene som følge af kollektive aftaler introduceret i Dette svage arbejdsmarkedssegment gør det alt andet lige lettere for McDonald s koncernen at begrænse organisationsprocenten og de fagpolitiske aktiviteter på arbejdspladsen. Kapitel 5 og 6 analyserer henholdsvis betydningen af fagforeninger, kollektive aftaler og medbestemmelsesrettigheder i en komparativ analyse. Kapitel 5 er fortællingen om, hvorledes McDonald s koncernens anti-fagforeningspolitik er søgt implementeret. En politik der er blevet til i den nord-amerikanske kontekst, som har den vestlige verdens laveste organisationsprocent og en udbredt holdning blandt amerikanske arbejdsgivere imod fagforeningers legitime rolle. McDonald s anti-fagforeningspolitiks historiske og specifikke dybde illustreres i bogen ved fotællinger om 60 ernes og 70 ernes McDonald s chef for medarbejder relationer, som i praksis havde til opgave at sikre McDonald s restauranter i Nordamerika mod fagforeninger. Virkemidlerne har været fra bløde undervisningsmetoder til mere hårde konfrontationer, hvor fordoblingen af arbejdsstyrken har været et middel til at omgøre afstemninger, og lukning af en forpagtet restaurant efter at en retssag førte til at denne forpagter havde accepteret rettens beslutning om arbejdernes legale fagforeningsret. Royle s undersøgelse af McDonald s relation til europæiske fagforeninger er her specielt interessant, fordi Europa har langt større tradition for denne form for kollektiv organisering. Uanset at udfordringen for McDonald s har været større i Europa, så viser det sig at organisationsprocenten for McDonald s er lavere end i hotelog restaurantions branchen, og i langt de fleste tilfælde endda også lavere end i den øvrige fastfood branche. Den analyse der følger bringer os rundt i de forskellige europæiske regioner, hvor forskellige industrial relations systemer giver aktørerne forskellige virkemidler i magtkampe for og imod arbejdstagernes organisationsret og kollektive indflydelse. Det er fortællinger om ideologiske magtkampe, hvor koncernen først ændrer politik efter mange års vedholdende modstand, og da kun i forhold til et specifikt land. I Tyskland blev det til 15 års konflikt inden McDonald s besluttede at oprette en arbejdsgiverorganisation for fast-food branchen, som blev udgangspunktet for den første kollektive overenskomst efter yderligere tre års forhandling. I Frankrig var McDonald s automatisk inkluderet i en sektorspecifik kollektiv aftale, men der gik mere end 15 år før koncernen valgte at følge denne aftales indhold, anerkende fagforeninger og deltage aktivt i den relevante arbejdsgiverorganisation. Dårlig publicity som følge af ikke mindre end arrestationen af 12 McDonald s restaurationers ledere i 1994 var nødvendig før McDonald s ændrede politik, og gik aktivt ind i sektorens arbejdsgiverorganisation med officiel udtalelse om at ændre politik fra en konfrontationslogik til en konsultationsog partnerlogik. I Danmark blev det til konflikter, boykot kampagner, daglige demonstrationer uden for resturanterne, solidaritetsaktioner hvor Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 3. årg. nr

4 grafiske arbejdere nægtede at lave PR-materiale for McDonald s, bryggeri arbejdere nægtede at levere drikkevarer og håndværkere nægtede at bygge nye McDonald s restaurationer. De aktiviteter var organiseret i perioden fra 1982 til 89; i februar 89 sluttede finske fagforeninger sig til i sympatiaktioner. I maj 1989 meldte McDonald s sig ind i den danske arbejdsgiverorganisation for hotel- og restaurationsbranchen og accepterede en kollektiv overenskomst, som skabte betydeligt bedre vilkår end McDonald s normale løn og arbejdsforhold. Til gengæld er aftalen mangelfuld hvad angår aftaler om organisering i fagforening, og McDonald s restauranterne i den danske kontekst er fortsat uden valgte tillidsrepræsentanter med en enkel undtagelse. Medbestemmelse eller arbejdstagernes rettigheder til at vælge tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg, virksomhedsråd, repræsentanter til fora for ledelsesbeslutninger og lignende er temaet for kapitel 6. På dette arbejdspladsniveau er der fortsat plads til McDonald s koncernens modstand mod at give arbejdstagernes kollektive talsmænd indflydelse. Det gælder i alle europæiske lande, også i et land som Tyskland hvor virksomhedsråd er stærkt institutionaliseret og selv i de få europæiske lande hvor McDonald s relation til fagforeninger er mere positiv (Sverige, Holland, Østrig). Specielt sidstnævnte observation leder Royle til den vurdering, at det ikke kun er McDonald s modstand mod arbejdspladsdemokratiserende institutioner, men også et tegn på at det er for ressourcekrævende for fagforeningerne at prioritere valget af tillidsrepræsentanter, støtte virksomhedsråds oprettelse o. lign. Resultatet med manglende lokal kollektiv deltagelse ser Royle som dybt problematisk, fordi denne deltagelse ofte er en vigtig mekanisme til at udvikle bevidsthed om fagforeningsaktiviteter og solidaritet. Konklusionen er, at den eksisterende regulering er utilstrækkelig til at støtte udviklingen af virksomhedsråd o.lign. arbejdsplads-demokratiserende institutioner. Kapitel 8 er dedikeret til en eksamination af de mikrosociologiske processer, som gik forud for dannelsen af McDonald s koncernens europæiske samarbejdsudvalg. Det er en fortælling om en McDonald s koncern som strækker sig meget langt for at sikre fuld kontrol med valget af personer til dette foretagende (Ved valget af den tyske repræsentant er der decideret tale om et ledelseskup). Ikke overraskende finder Royle EU s direktiv alt for svagt til at tage udfordringen op med koncerner som McDonald s. Kapitel 7 giver en oversigt over løn og arbejdsforhold. Et par interessante kurver giver en fornemmelse for lønforskellenes størrelse i de forskellige nationer. I de skandinaviske lande tjener McDonald s arbejderen 60-90% af den gennemsnitlige lønindkomst i landene, hvor de ansatte i de anglosaxiske lande er nede på 30-50% af gennemsnitsindkomsten. I absolutte tal betyder det at en McDonald s arbejder i Skandinavien skal arbejde 30 minutter for at få råd til en Big Mac, hvorimod en angelsaksisk medarbejder skal arbejde 40 minutter (UK) henholdsvis 50 minutter (USA) for at få råd til samme produkt. En anden finurlig detalje fra dette kapitel er Royle s sammenligning af McDonald s arbejderens indkomst med koncerntoppens indkomst. Et illustrativt regnestykke er den faktor 300, som er forskellen på timelønnen mellem den ansatte, der tjener 2.60, og top-chefen, som tjener 740 i timen. Tony Royle s bog er alt i alt et interessant bidrag til en diskussion i krydsfeltet mellem globalisering og demokratisering i arbejdslivet. Der er med denne type multinationale koncerner skabt en infrastruktur for spredningen af liberalistiske ideologier om determineringen af arbejdsorganisering, løn og arbejdsforhold. En ideologi med en rigid holdning til arbejdsgiverens ledelsesret fjernt fra de arbejdspladsdemokratiske idealer, som i nogen grad er institutionaliseret i europæiske landes industrial relations systemer. Bogen her leverer materiale, som dokumenterer at de europæiske landes IR-systemers virkemidler er svage, når det kommer i direkte konfrontation med denne type koncerner, som tilsyneladende er villige til at gå meget langt for at præge samfundsudviklingen efter deres egen amerikanske model. De globaliseringsprocesser, som denne her type koncern bli- 122 Anmeldelser

5 ver infrastruktur for, ser ud til at bidrage til at konvergere de europæiske samfund i retning af amerikanske trosystemer. Hvis de europæiske samfund ønsker en anden og for eksempel mere arbejdspladsdemokratisk udviklingsmodel, så er der altså grund til at trække i arbejdstøjet. Anmeldt af Camilla Beldam, ph.d. stipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. Andreas Werr The Language of Change The roles of methods in the work of management consultants Stockholm School of Economics sider. ISBN The Language of Change er Werr s ph.d. afhandling om ledelseskonsulenters anvendelse af metoder også kaldet ledelseskoncepter, ledelsesværktøjer, -praktikker eller lignende. Kært barn har mange navne. Som titlen antyder er bogen forfattet på engelsk, men er resultatet af Andreas Werr s arbejde, der er foretaget på Handelsehøjskolen i Stockholm inden for rammerne af et forskningsprojekt finansieret af det tidligere svenske Rådet for Arbejdslivsforskning. Bogen er en grundig og omfattende indføring i metodernes rolle i ledelseskonsulenternes arbejde. Den er dog skrevet meget på konsulentmetodernes præmisser som et kritisk bidrag til, hvordan metoderne skal forstås og i fremtiden udvikles og anvendes. Derfor er den vanskelig at gå til, hvis man ønsker arbejdslivsperspektiver belyst på baggrund af bogen. Den indeholder spændende analyser og benytter sig af forskellige kvalitative metoder: Case; semistrukturerede interview og simulerings-forsøg, hvor der gennemføres analyse af konsulenternes problemsløsningsproces og kognitive refleksioner. Bogen konkluderer at konsulentmetoderne spiller en rolle som tekniske instrumenter i konsulenternes arbejde. Men metoderne er først og fremmest metoder til at strukturere og konstruere verdenen så den bliver overskuelig og mulig at handle i forhold til (s. 322). Metoderne leverer et sprog, de leverer en referenceramme, de leverer legitimitet; de leverer en struktur for strukturering af viden osv. Werr s definition af hovedbegreberne peger på en forholdsvis instrumentel og rationel forståelse, trods lejlighedsvise forsikringer om noget andet: Ledelseskonsulenters rolle er at støtte ledelsen; deres handlinger er planlagt og er kendetegnet ved at være fremtidsrettet forandring som integrativt trækker på forskellig typer af viden (s.12). En metode er blandt andet kendetegnet ved at være en procedure til at opnå et mål som er foruddefineret og stabilt; systematisk og bevidst (s. 17). Werr giver dog også følgende generelle karakteristika for hvad metoder i øvrigt indeholder: en grundlæggende værdi en teoretisk position som kan give de andre elementer i metoden legitimitet; en managementfilosofi, som definerer formålet og målet med forandringsprocessen; procedurer der beskriver forandringsprocessen med faser og delfaser; en række teknikker og værktøjer, som skal støtte aktiviteterne beskrevet i procedurerne; et sprog/ tegnsystem til at beskrive organisationen og løsning samt et organisationssyn og syn på aktører, som definerer rollerne i forandringsprocessen (s. 19). Rent praktisk afgrænser Werr yderligere studiet på en række områder. Werr slår fast, at der alene studeres konsulentvirksomheder med metoder som en del af deres kerneprocesser ( one-firm concept ). Desuden er Business Process Reengineering den metode som vælges. BPR, som tiltrak sig mest opmærksomhed da Werr begyndte sit projekt i 1993, er altså caset på metoden. Efter bogens introduktion følger review over litteraturen om konsulenters anvendelse af metoder (kap. 2) og i forhold til anvendelse af Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 3. årg. nr