Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013"

Transkript

1 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr H.P. Christensens Vej T: , F: , pwc.dk

2 Boliggarden til arsrapport for 2013 Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 pa den revision 3-4 og supplerende 5-7 for den udforte revision med kommentarer 8-57 Andre ydelser Indledning 1 Vi har revisionen af arsregnskab for regnskabsaret december Regnskabet et af boligorganisationens aktiviteter pa DKK og en egenkapital DKK Vi henviser til vores redegorelse om ansvar for af arsrapporten samt revisionens og omfang i vores tiltraedelsesprotokollat af 16. maj 2012, siderne 1-5. Revisionen er i overensstemmelse med de der beskrevne principper. Konklusion pa den udforte revision 3 Den udforte revision har ikke givet anledning til bemaerkninger af en sadan vaesentlighed karakter, at det til i vores revisionspategning pa regnskabet. 4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspategning uden forbehold eller supplerende oplysninger, bortset fra en supplerende oplysning, hvori vi praeciserer, at ikke er revideret. Kommentarer og supplerende bemserkninger vsesentlig af besvigelser 5 Revisor i henhold til boligorganisationens bestyrelse om, hvordan den over tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har ivaerksat med henpa at identificere og reagere pa risikoen for besvigelser i boligorganisationen, samt hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sadanne risici. 6 Vi skal desuden foresporge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der pavirker boligorganisationen, eller om mistanker og beskyldninger 22

3 7 Vi har led heri med direktionen de ledelses- og styringsprocesser, boligorganisationen har etableret med henblik pa at opdage og forebygge besvigelser og Direktionen har i den forbindelse opiyst, at denne ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og ninger om besvigelser, som have en vaesentlig pa boligorganisationen. for den udforte revision med kommentarer 8 revision af regnskabet skal vi for poster og for- Arbejdskapital 9 Organisationens arbejdskapital er i 2013 steget med arets overskud pa TDKK 222 fra TDKK TDKK Dispositionsfond 10 Organisationens dispositionsfond er i 2013 steget fra TDKK til TDKK af organisationens vaerdipapirer, der bestar af obligationer og investeringsbeviser er i arets lob steget med TDKK fra TDKK til TDKK , hvilket primaert skyldes af obligationer. 12 Der har i arets lob vaeret og vaerdipapirer for TDKK Arets samlede realiserede og urealiserede kursreguleringer har i arets lob udgjort TDKK i negativ retning. 13 Der er pa beholdningen pr sket en samlet nettoopskrivning pa TDKK forhold til anskaffelsessummen pa disse papirer. 14 Nettoforrentningsindtaegten inklusive kursreguleringer pa vaerdipapirerne har i 2013 udgjort TDKK 3.840, hvilket svarer til en gennemsnitlig forrentning pa 1,3 %. Dette ma betegnes som tilfredsstillende set i af renteniveauet i 15 Pa bankindestaender har den gennemsnitlige renteindtaegt vaeret pa 0,4 %. 16 er fordelt med 1,07 % til afdelingerne svarende til den gennemsnitlige forrentning. Generelle kommentarer til Arets resultat 17 Resultatet for boligafdelinger under et har andraget et overskud pa DKK 7,7 23

4 hosfraflyttede lejere 18 Reglerne for daekning af tab pa tilgodehavender hos lejere er blevet aendret fra 2014, og det kommer til at at selskabets dispositionsfondfremoverkommer til at daekke tab, der ligger over 315 kr. pr. lejemalsenhed i den enkelte afdeling. 19 En gennemgang af henlaeggelserne til tab pa fraflytninger viser, at afdelinger pa afdelingerne og 105 har tilgodehavender, der overstiger det naevnte pr. lejemalsenhed. Det skal dog naevnes, at bortset fra afdeling 5, har de i deres budgetter for 2014 foretaget tilstraekkelige henlaeggelser til at afdaekke tabsrisikoen. Afdeling 5's tilgodehavender pr TDKK 7, som er og som der heller ikke er henlagt til tab pa i Afdelingens maksimale tabsrisiko udgor dog kun TDKK Gennemgangen af henlaeggelserne viser ligeledes, at hovedparten af afdelingerne har henlaeggelser, der kan daekke tab adskillige ar ud i fremtiden, og det bor der efter vores opfattelse tages hensyn til ved den fremtidige budgetlaegning, ligesom det kan overvejes, om af henlaeggelserne bor til andre henlaeggelser, da formalet med de pagaeldende henlaeggelser i det ligste er Tab ved 21 De samlede tab ved (konto 130) har udgjort TDKK 5.857, der bortset fra TDKK 422, alle har vaeret af henlaeggelser. 22 Nettotabene fordeler sig saledes pa folgende afdelinger: TDKK Afdeling 5 Bjarkesvej 29 Afdeling 31 Ellekildehave 168 Afdeling 41 Falkenberg 2 Afdeling Vedligeholdelse 23 Reglerne af vedligeholdelsesudgifter ved fraflytning har at udgifter pa i alt TDKK er afdelingerne. Dette er daekket af afdelingernes henlaeggelser hertil. 24 Samlede henlaeggelser til istandsaettelse ved fraflytning andrager pr. 31. december 2013 TDKK

5 Afdelinger med 25 Der er ingen afdelinger med underfinansiering. Det skal dog bemaerkes, at der er rende forbedringssager, hvor den endeligefinansiering vil falde pa plads i Afdelinger med underskud 26 Der har i 2013 vaeret 5 boligafdelinger med underskud, og der er 2 boligafdelinger, der har opsamlet underskud. 27 Disse fordeler sig saledes: Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 17 Afdeling 34 Afdeling 107 Afdeling Ved Kongevejen Aldersro H/Hornbaek 1 L/Sydvej Underskud Opsamlede underskud til afvikling Med hensyn til underskud i de enkelte afdelinger skal vi henvise til i bestyrelsens arsberetning Henlaeggelser 29 Afdelingernes samlede henlaeggelser til udgor pr. 31. december 2013 TDKK , hvilket er en stigning pa TDKK i forhold til 31. december Det skal bemaerkes, at der er store udsving af pa de enkelte afdelingers henlaeggelser. 31 Det skal endvidere bemaerkes, at der har vaeret fornyelsesarbejder pa TDKK , der alle er daekket af henlaeggelserne eller traekningsret fra LBF, bortset fra TDKK 123 i afdeling 1 og TDKK 153 i afdeling Herudover henviser vi i til bestyrelsens arsberetning. Forvaltningsrevision 33 af obligatorisk forvaltningsrevision er for boligorganisationen sket med virkning fra 1. januar

6 34 Forvaltningsrevisionen beror pa en arbejdsdeling ledelse og revisor. Det er sen, der har ansvaret for opgaven med forvaltning samt regnskabsaflaeggelse Revisor skal vurdere, hvorledes ledelsen har varetaget opgaven. 35 De politiske malsaetninger boligorganisationen opstilles af bestyrelsen og repraesentantskab inden for lovgivningens rammer. Derfor stilles der krav om, at boligorganisationen udarbejder skriftlige malsaetninger og skriftlige forretningsgange pa de administrationsomrader. 36 Det er ledelsens ansvar forst at gore malsaetningerne operationelle og at opstille generelle (malopfyldelse, jf. For de enkelte administrationsomrader skal der fastsaettes konkrete resultatmal og ske en rapportering om opfyldelse af resultatmalene. 37 I forbindelse med fusionen pr. 1. januar 2011 mellem Boligselskab og Andelsboligforeningen Kingo er der udarbejdet visioner og for den nye organisation. Disse fremgar af organisationens hjemmeside. 38 Vi har ingen kommentarer hertil. 39 Boligorganisationen er fortsat i faerd med at en administrativ aendring, herunder digitalisering af en raekke administrative procedurer. 40 Der er i den forbindelse blevet og udarbejdet en raekke nye forretningsgangsbeskrivelser. 41 Ved forvaltningsrevisionen skal der ses pa tre aspekter: Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet. Sparsommelighed 42 Malsaetningerne omkring sparsommelighed har vaesentligst vaeret fokuseret omkring udgifter til handvaerkere og administration. Ligeledes har boligorganisationen foretaget forskellige malinger omkring sparsommelighed. Der kan naevnes folgende hovedomrader: 43 Sammenligning af af forskellige omkostninger og med tilsvarende boligorganisationer bade pa og organisationsniveau. Vi kan supplerende oplyse, at vi har foretaget en sammenligning af nettoadministrationsudgifterne pr. lejemalsenhed for 2012 med tilsvarende boligorganisationer med lejemal, og denne sammenligning viser, at gennemsnittet udgjorde DKK 3.521, mens det tilsvarende for Boliggarden var DKK Gennemgang og maling af udvalgte timepriser og timeforbrug pa ensartede typer af opgaver. Der afholdes udbudsrunder pa alle storre renoveringsarbejder. 26

7 45 Der op pa resultatet af kapitalforvaltningen og foretages udskiftning af kapitalforvaltere, hvis dette vurderes fordelagtigt. Der har ikke vaeret foretaget i Produktivitet 46 Produktivitetsaspektet fokuserer pa, hvad resultatet af de anvendte er. 47 Der i forbindelse med budgetarbejdet op pa i administrationen. Endvidere foretages sammenligning af personaleforbrug med andre tilsvarende boligorganisaligesom der foretages sammenligninger af administrationsbidragene sammenlignet med tilsvarende boligorganisationer. 48 Effektivitet er et udtryk for, hvorledes de opnaede resultater er i forhold til de opstillede malsaetninger. 49 Boligorganisationen har i forbindelse med fusionen udarbejdet en overordnet malsaetning og er i faerd med at udarbejde og har udarbejdet en raekke forretningsgangsbeskrivelser. Overordnet er en vaesentlig del af malsaetningen for boligorganisationen fastlagt i lovgivningen om boligselskaber. 50 Der forventes med jaevne mellemrum at foretaget af beboertilfredshed i forskellige afdelinger med henblik pa at vurdere, om boligorganisationen lever op til egne malsaetninger. 51 Selskabets i 2012 en af bestyrelsesarbejdet. Af gelsen kunne det udledes, at bestyrelsen generelt var meget tilfreds med samarbejdet og informationerne fra administrationen. Der er fra bestyrelsens side fortsat fokus pa dette 52 Ovenstaende gennemgang af forvaltningen har ikke givet anledning til fra vores side. 53 Forsikringsforhold omfattes ikke af vores revision. Boligorganisationens forsikringer genaf forsikringsmaeglere og udbydes herudover i udbud. Forhandlingsprotokoller og indhentede 54 Vi vil indhente saedvanlig underskrevet af direktionen. Vi har re indhentet engagementsoversigter fra banker 55 Det modtagne materiale har ikke afdaekket forhold, som ikke er medtaget i regnskabet. 27

8 56 Vi har paset, at der er udarbejdet en forretningsorden, at der fores en forhandlingsprotokol, og at denne samt revisionsprotokouen fremlaegges og underskrives ved bestyrelsesmoderne. 57 I overensstemmelse med kravene i har vi paset, at lovgivningen om og af regnskabsmateriale er overholdt. Andre ydelser 58 Ud over revision af selskabets regnskab har vi, efter aftale med direktionen, ydet assistance med folgende: Revideret og pategnet byggeregnskaber Afgivet pa reguleringskonti Ydet anden assistance i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskaber. Afslutning 59 I henhold til revisorloven skal vi oplyse: at vi lovgivningens krav til revisors uafhaengighed at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om at statslige og kommunale er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne kar og regler. den 19. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab Carsten Blicher statsautoriseret revisor 28

9 Siderne er behandlet pa den Bestyrelsen Charlotte formand Rita Jensen naestformand Memborg Heinrichsen Henry Lundblad Grethe Leerbech Vinnie Thun Rasmus Winther temp\protokollat 29

10