TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN"

Transkript

1 REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold til fonden, herunder en beskrivelse af grundlaget for fondens økonomiske tilsyn med rejseudbyderne.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kontaktinfo... 6 HVILKE INDBERETNINGER SKAL DER LØBENDE SKE TIL FONDEN?... 7 Faktureret omsætning kr.-bidrag pakkerejseomsætning kr.-bidrag anden rejseydelsesomsætning... 7 Revisorerklæring... 8 Årsrapport... 8 Periodiseret saldobalance... 9 Indberetning ved forhøjet garanti... 9 HVAD SKAL DER LØBENDE BETALES TIL FONDEN? Administrationsbidrag kr.-bidrag VEJLEDNING VEDR. FONDENS ØKONOMISKE TILSYN Indledning Analyse af indtjeningen Analyse af pengestrømmene Analyse af balancen Marts

3 Placering af overskudslikvidtet andre steder i koncernen Lånebetingelser Hedging Analyse af rejseudbyderens økonomistyring Analyse af produktsammensætningen Analyse af destinationerne Analyse af formidlere Specielt for personlige virksomheder Sammenfatning AFDÆKNING AF FONDENS RISIKO VED FORHØJET GARANTI Definition af fondens risiko Garanti i forhold til aktuel faktureringsbeholdning kan give en overdækning Garanti i forhold til aktuelt forudbetalingsbeløb giver ikke en tilfredsstillende afdækning Garanti i forhold til fremtidigt forudbetalingsbeløb giver den mest tilfredsstillende afdækning Afdækning i forhold til faktureret salg til ikke afrejste rejsekunder Indberetning af forudbetalingsbeløb/faktureret salg Indsendelse af garantiforhøjelse Alternativer til forhøjet garanti Marts

4 Hvordan kan man stille garanti? Hvordan får man garantien frigivet ved ophør? DEFINITIONER Marts

5 INDLEDNING Fonden ønsker med denne vejledning at imødekomme et ønske fra rejseudbyderne om en praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold til Rejsegarantifonden. Vejledningen indeholder også informationer omkring fondens økonomiske tilsyn. Rejsegarantifonden blev oprettet i Danskerne var for alvor begyndt at rejse ud i verden i løbet af slutningen af 1960 erne og starten af 1970 erne, og lovgiver fandt det urimeligt, at rejsekunder risikerede at strande på destinationerne eller miste deres forudbetalinger, hvis de ikke var kommet af sted, når en rejseudbyder gik konkurs. Rejsegarantifonden blev derfor oprettet som en forbrugerbeskyttende foranstaltning. I 1990 blev pakkerejsedirektivet vedtaget i EU, og det medførte bl.a. krav til alle medlemslandene om at indføre en national ordning, så rejseudbydere stillede tilstrækkelig garanti til, at pakkerejsekunder ikke ville lide tab i tilfælde af rejseudbyderens konkurs. Den danske ordning opfyldte på daværende tidspunkt allerede i det store hele EU's nye krav. Fondens formål har altid været at beskytte forbrugerne mod at lide tab, når de ofte længe før afrejse - forudbetalte en rejse. Der er stort set ingen andre situationer end ved køb af rejser, hvor forbrugeren skal forudbetale varen uden samtidig at få den leveret. Dette stiller særlige krav til leverandøren (rejseudbyderen), fordi kundens forudbetaling ofte indgår i det generelle likviditetsberedskab og ikke øremærkes til betaling af netop den pågældende kundes rejse. Med etableringen af en rejsegarantifond er risikoen for, at rejseudbyderen skulle gå konkurs, før rejsen er blevet gennemført, overført fra kunden til fonden. Flere undersøgelser har vist, at der hos forbrugerne er en meget stor grad af tillid til rejsebranchen, hvilket utvivlsomt bl.a. skyldes den omstændighed, at der er etableret en institution som Rejsegarantifonden. En sådan tillid er meget væsentlig for rejsebranchen både for nyetablerede rejseudbydere, som får lettere ved at komme ind på markedet men også for de allerede etablerede udbydere. I de første 25 år Rejsegarantifonden eksisterede, havde fonden ingen mulighed for at gribe ind, hvis en rejseudbyder efter fondens opfattelse drev sin virksomhed, så den udgjorde en risiko for fonden. Nystiftede virksomheder havde krav på registrering i fonden uanset kapitalgrundlaget og den forventede drift, og allerede etablerede virksomheder kunne foretage risikable investeringer eller sælge rejser til under kostpris i forsøg på at vinde markedsandele. Nogle rejseudbydere udnyttede decideret fondens funktion og forsvandt med kundernes forudbetalinger. Det medførte en stigende kritik fra branchen af urimeligheden i, at kollektivet skulle dække de udbydere, som ikke drev virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag. I 2004 besluttede Folketinget at ændre rejsegarantifondsloven, så de rejseudbydere, som på grund af dårlig økonomi påfører fonden en væsentlig risiko for at lide tab, skal stille en højere garanti end de udbydere, der driver virksomhed på et sundt økonomisk grundlag. Folketinget angav i bemærkningerne til loven, at fonden skulle etablere en tilsynsfunktion, som ved en konkret vurdering af hver enkelt rejseudbyders økonomi skulle afgøre, om der var en særlig risiko for, at fonden ville lide tab, og såfremt dette var tilfældet, skulle fonden kræve, at rejseudbyderen stillede forhøjet garanti, med mindre selskabet valgte at konsolidere sig, så økonomien blev tilfredsstillende. Marts

6 I den tid, der er forløbet siden muligheden for at kræve forhøjet garanti blev indført i 2004, har fondens tilsynsfunktion udviklet sig, så der i dag kræves detaljerede oplysninger fra rejseudbyderne, og der er i højere grad end tidligerer fokus på at søge alternativer til at kræve forhøjet garanti. Tilsynet går derfor i hver enkelt sag i dialog med rejseudbyderens ledelse og/eller ejer om mulighederne for at styrke kapitalberedskabet, så økonomien bedres, og fondens risiko for at lide tab mindskes. Det medfører nogle gange, at rejseudbyderen opfatter det, som om fonden stiller krav til, hvordan virksomheden skal drives, og hvordan balancen skal se ud. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet fondens eneste redskab i sager, hvor fonden vurderer at have en særlig risiko, er at kræve forhøjet garanti. Fondens forslag eller anbefalinger til fx kapitalindskud eller anden konsolidering skal derfor alene ses som et tilbud for at undgå at blive mødt med krav om forhøjet garanti. Der er således tale om forhold, hvor der burde være en fælles interesse i at være i en god konstruktiv dialog. Rejsegarantifondsloven er senest ændret ved lovbekendtgørelse nr af 8. december Til loven har Forbrugerstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr af 16. december Lovtekst og bekendtgørelse findes på fondens hjemmeside Teksten i loven og bekendtgørelsen kan i nogle tilfælde være vanskeligt tilgængelig, og fonden har derfor med denne vejledning forsøgt at gøre begreberne lettere at forstå. Men det er naturligvis formuleringen i loven og bekendtgørelsen, som er gældende, hvis en sag måtte blive sat på spidsen. På de sidste sider i vejledningen er anført definitioner af de forskellige begreber, der opereres med. KONTAKTINFO Adresse: Telefon/fax: /hjemmeside Røjelskær 11, 3. sal tlf.: fra kl Holte fax: Marts

7 HVILKE INDBERETNINGER SKAL DER LØBENDE SKE TIL FONDEN? FAKTURERET OMSÆTNING Alle registrerede rejseudbydere skal hvert kvartal indberette den fakturerede omsætning af henholdsvis pakkerejseomsætning og anden omsætning omfattet af fondens dækning. Anden omsætning er omsætning af flybilletter alene og billeje i udlandet alene, som private kunder har valgt konkursdækning af. Der er tale om faktureret omsætning, dvs. at omsætningen skal indberettes til fonden på det tidspunkt rejsen sælges, og ikke når den afvikles. Der skal altså ske en sammentælling af alle fakturaer på henholdsvis pakkerejseomsætning og anden omsætning, hvor kunderne har tilvalgt konkursdækning, udstedt i det pågældende kvartal uanset hvornår kunden skal rejse, og uanset om kunden har betalt helt eller delvist. Hvis rejseudbyderen har omsætning udover pakkerejser og anden omsætning omfattet af fondens dækning, skal denne ikke indberettes til fonden. Rejseudbyderens bookingsystem/bogholderi skal derfor kunne skelne mellem omsætning fra henholdsvis pakkerejser, flybilletter og billeje i udlandet med tilvalgt konkursdækning, og omsætning der ikke er omfattet af fondens dækning. Oplysningerne skal indberettes via fondens hjemmeside, jf. vejledningen på hjemmesiden. Indberetningen skal ske senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal, dvs. senest hhv. 10. maj, 10. august, 10. november og 10. februar. Vær opmærksom på, at den løbende indberetning kan medføre, at garantien skal forhøjes i henhold til lovens 8 stk. 5 og 7. Hvis det sker, skal rejseudbyderen selv sørge for at forhøje garantien. Fristen for forhøjelse er den samme som fristen for indberetningen af det omsætningstal, der udløser forhøjelsen. 20 KR.-BIDRAG PAKKEREJSEOMSÆTNING Hvis fonden påføres store tab pga. konkurser kan fondens bestyrelse med godkendelse fra erhvervs- og vækstministeren beslutte, at rejseudbyderne skal betale et bidrag pr. pakkerejsekunde. Bidraget opkræves i givet fald som det er beskrevet nedenfor for hhv. flybilletter og billeje i udlandet. Pt. opkræves der ikke bidrag for pakkerejsekunder. 20 KR.-BIDRAG ANDEN REJSEYDELSESOMSÆTNING Der skal betales 20 kr. pr. rejsekunde, som køber konkursdækning på enten en flybillet til privat brug eller leje af en bil i udlandet til privat brug. Hvis en kunde har købt en af disse rejseydelser og senere afbestiller, udebliver eller bliver syg, skal der ikke betales 20 kr. for denne kunde. Beløbet opgøres efter antallet af afrejste kunder (pax) i et bestemt kvartal. Opgørelsen er derfor forskellig fra opgørelsen af den fakturerede omsætning vedrørende rejseydelser som er beskrevet ovenfor, men skal indberettes til fonden samtidig med indberetningen af faktureret omsætning. Hvis en rejseudbyder (A) har en formidler (B), som sælger rejseydelser til private kunder produceret af A i A s navn (dvs. med angivelse af, at A er teknisk udbyder ), skal A betale bidrag for kunder, der har tilvalgt dækningen, fordi det Marts

8 er A, kunderne reelt indgår aftale med. Formidleren (B) er blot et mellemled. Hvis A sælger rejseydelser til andre rejseudbydere (C), som videresælger rejseydelserne i eget navn, dvs. uden angivelse af en anden teknisk udbyder, skal A ikke betale bidrag for kunderne det skal den rejseudbyder (C), A har solgt rejseydelsen til. REVISORERKLÆRING Rejseudbyderens statsautoriserede eller registrerede revisor skal hvert år indsende en erklæring til fonden. Det gælder uanset om virksomheden drives i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om virksomheden i øvrigt måtte være fritaget for revisionspligt, jf. årsregnskabslovens regler herom. Revisorerklæringen omfatter kalenderåret og skal indsendes til fonden samtidig med aflæggelsen af rejseudbyderens årsrapport. For rejseudbydere, der driver virksomhed i selskabsform, betyder dette, at revisorerklæringen skal være indsendt til fonden senest 5 måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår. Et selskab med regnskabsår fra fx 1. april 31. marts skal således indsende revisorerklæringen for kalenderåret 2011 til fonden senest den 1. september For rejseudbydere, der driver virksomhed i personligt regi, skal revisorerklæringen indsendes til fonden samtidig med indsendelsen af årsrapporten/selvangivelsen til skattevæsenet, dvs. 1. juli hvert år. Erklæringen skal afgives på den formular, der findes på fondens hjemmeside under Rejseudbyder og Download. Rejseudbyderens revisor skal i erklæringen bekræfte, at revisor har kontrolleret de oplysninger, der er indberettet hvert kvartal i løbet af kalenderåret. Hvis revisor har korrektioner til nogen af tallene, skal dette oplyses i erklæringen. Endvidere skal revisor bekræfte 3 nøgletal beregnet ud fra den seneste årsrapport. Nøgletallene er: Dækningsgrad, soliditetsgrad og likviditetsgrad. Erklæringen skal være afgivet med høj grad af sikkerhed. På hjemmesiden findes også en vejledning til revisor vedrørende revisorerklæringen. Rejseudbyderens revisor skal indsende erklæringen som originaldokument på papir med posten til fondens adresse. ÅRSRAPPORT Fonden følger rejseudbydernes økonomiske udvikling. Derfor skal de rejseudbydere, som driver forretningen i selskabsform, hvert år indsende årsrapport og specifikationshæfte. I tilfælde af, at fonden har modtaget indeståelseserklæring fra personer i forbindelse hermed, skal der også indsendes revisorudarbejdet formueopgørelse for den/de personer, som indestår. Formueopgørelsen skal opfylde de betingelser, som er nævnt nedenfor. Hvis der er tale om et selskab, som indestår, skal der fremsendes en årsrapport. Ejerne af personlige virksomheder og interessentskaber skal hvert år indsende følgende: 1. Virksomhedens årsrapport Marts

9 2. Revisorudarbejdet formueopgørelse for indehaveren pr. 31. december Det er vigtigt, at den revisorudarbejde formueoversigt er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: a) Formueopgørelsen skal opstilles således, at den personlige formue er opdelt i mellem indehaveren og en evt. ægtefælle b) Formueopgørelsen skal indeholde et afsnit om pantsætninger og kautionsforpligtelser c) Formueopgørelsen skal indeholde et afsnit med årets formuebevægelser Årsagen til, at formuen skal opdeles i mellem indehaverens og en evt. ægtefælles formue, er følgende: Hvis virksomheden går konkurs, indgår ægtefællens aktiver ikke i boet. Når fonden foretager en løbende vurdering af økonomien, kan ægtefællens aktiver derfor ikke medtages, med mindre ægtefællen underskriver en indeståelseserklæring om også at hæfte for virksomhedens forpligtelser. I givet fald skal indeståelseserklæringen afgives på en skabelon, fonden har udarbejdet. Eventuelle anlægsaktiver i form af ejendomme skal indregnes til offentlige vurdering, hvormed der typisk opnås en konservativ vurdering. Såfremt markedsværdien af ejendommen er væsentlig over den offentlige vurdering, skal du indhente et lånetilbud fra realkreditinstitut eller bank, hvorefter fonden kan vurdere størrelsen af eventuelle friværdier. Kopi af lånetilbuddet skal vedlægges som dokumentation. Såfremt indehaveren har pensionsindeståender, skal aktivet ikke medtages i formueoversigten, idet aktivet er under kreditorbeskyttelse. Formueopgørelsen skal udarbejdes pr og skal indeholde et afsnit om pantsætninger og kautionsforpligtelser. Såfremt der er tale om personlig virksomheder og interessentselskaber, som har en årlig omsætning omfattet af fondens dækning, der overstiger t.kr. 800 skal der være minimum review -påtegning fra revisor. Det skal dog bemærkes, at såfremt virksomheden kan dokumentere, at fondens nettorisiko (modtagne forudbetalinger fratrukket den stillede garanti) på intet tidspunkt de seneste 24 måneder har oversteget t.kr. 500, vil virksomheden været fritaget for at fremsende materiale med review -påtegning. Ønsker virksomheden at benytte sidstnævnte mulighed kan der rettes henvendelse til fonden for at få oplyst, hvilken dokumentation der skal fremsendes. PERIODISERET SALDOBALANCE For at kunne følge rejseudbyderens økonomi løbende og ikke kun én gang årligt via årsrapporten, skal rejseudbyderne som udgangspunkt hvert kvartal indsende en periodiseret saldobalance. Det er ikke et krav, at saldobalancen udarbejdes af selskabets revisor, men materialet skal være retvisende og periodiseret. INDBERETNING VED FORHØJET GARANTI Rejseudbydere på forhøjet garantistillelse skal indberette enten forudbetalingsbeløb fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning eller faktureret omsætning til ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning. Hyppigheden af indberetningen er afhængig af den enkelte sag, men skal som minimum indberettes én gang om måneden. Marts

10 Rejseudbydere, der stiller forhøjet garanti i forhold til forudbetalingsbetalingsbeløb, skal indberette flg.: Én gang årligt skal der indsendes budget for forventede forudbetalinger fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning i det kommende regnskabsår Hver måned skal der indsendes opgørelse af aktuelt forudbetalingsbeløb fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning Forudbetalingsbeløb opgøres som alle indbetalinger af deposita samt restbetaling (eksklusiv evt. forsikringer) fra kunder omfattet af fondens dækning, som endnu ikke er afrejst. Rejseudbydere, der stiller forhøjet garanti i forhold til faktureret omsætning, skal indberette flg.: Hver måned skal der indsendes opgørelse af aktuelt faktureringsbeløb til ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning. Faktureringsbeløbet opgøres som fakturerede salg eksklusiv evt. forsikringer til kunder omfattet af fondens dækning, som endnu ikke er afrejst. Forudbetalinger til leverandører kan ikke fratrækkes i nogen af opgørelserne, da fonden som udgangspunkt ikke gennemfører nogen rejser efter konkursen. Fonden kan ifølge loven sammen med konkursboet gennemføre rejser, hvis fonden kan opnå en væsentlig økonomisk besparelse derved, men det sker sjældent. I praksis udgør fondens risiko vedrørende de ikke-afrejste kunder derfor altid hele det beløb, kunden har forudbetalt til rejseudbyderen, uanset om rejseudbyderen har betalt nogle eller alle underleverandører vedrørende den pågældende rejse. Den løbende indberetning af opgørelsen foretages på mail direkte til rejseudbyderens sagsbehandler i fonden. Marts

11 HVAD SKAL DER LØBENDE BETALES TIL FONDEN? ADMINISTRATIONSBIDRAG Der skal én gang årligt betales et administrationsbidrag til fonden. Bidraget består af et grundbidrag, som er ens for alle registrerede rejseudbydere, og af et bidrag som er afhængigt af de enkelte rejseudbyderes omsætning vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning. Fonden udsender faktura på administrationsbidraget i løbet af august måned hvert år, hvorefter beløbet skal betales senest den 1. september. Vær opmærksom på, at omsætningsbidraget efterreguleres det efterfølgende år. Betales bidraget for sent, påløber der renter fra forfaldsdagen, som er udgangen af det kvartal, der indberettes for. På fondens hjemmeside findes en illustration af, hvordan bidraget beregnes under Vejledning til rejseudbydere og Download. Hvis rejseudbyderens registrering i fonden bliver slettet, fx fordi materiale til fonden ikke indsendes rettidigt, skal der som betingelse for genregistrering betales et grundbidrag. 20 KR.-BIDRAG 20 kr.-bidraget skal betales senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal, dvs. senest henholdsvis 10. maj, 10. august, 10. november og 10. februar. Fonden udsender en påmindelse om indberetningen af faktureret omsætning og betaling af bidrag. I denne reminder fremgår et betalings-id, som skal benyttes ved indbetalingen af bidraget. Betales bidraget for sent, påløber der renter beregnet fra forfaldsdagen, som er udgangen af det kvartal, der indberettes for. Marts

12 VEJLEDNING VEDR. FONDENS ØKONOMISKE TILSYN INDLEDNING Fonden fører tilsyn med det økonomiske grundlag for de rejseudbydere, der er registreret i fonden, fordi det i rejsegarantifondsloven er anført, at fonden har mulighed for at kræve forhøjet garanti af de rejseudbydere, der driver virksomhed på et så utilstrækkeligt økonomisk grundlag, at fonden har en særlig risiko for at lide tab. Af lovbemærkningerne fremgår følgende minimumskrav for ikke at blive mødt med krav om forhøjet garantistillelse: dækningsgrad 10 %, soliditetsgrad 6 % ved overskudsgivende drift og 8 % ved underskudsgivende drift, likviditetsgrad 1,0. Det skal understreges, at minimumskravene kun er vejledende. En rejseudbyder kan derfor godt blive mødt med krav om forhøjet garanti, selvom et eller flere af nøgletallene er opfyldt, og omvendt kan rejseudbyder, der ikke opfylder normtallene, i nogle tilfælde undgå krav om forhøjet garanti. Første fase af fondens risikovurdering består af følgende forhold: a) Analyse af indtjeningen b) Analyse af pengestrømmene c) Analyse af balancen d) Placering af overskudslikviditet e) Lånebetingelser f) Hedging Fonden foretager en regnskabsanalyse, primært vedrørende indtjening, pengestrømme og balance. Først og fremmest lægges der vægt på rejseudbyderens evne til at generere positiv indtjening. Herefter inddrages den enkelte rejseudbyders pengestrømme, og til sidst inddrages en analyse af balancens nøgletal. På denne måde kan fonden ud fra målbare data med rimelig sikkerhed fastsætte størrelsen af sin risiko. Hvis der er tale om rejseudbydere, der er en del af en større koncern, er det interessant at inddrage andre problemstillinger, herunder lånebetingelser, placering af overskudslikviditet samt hedging. Disse tre forhold påvirker i væsentlig grad fondens risiko. Det er fondens overordnede opfattelse, at desto dårligere resultater, der fremkommer ved analyse af hhv. indtjeningen og pengestrømmene, desto større krav stiller det alt andet lige til rejseudbyderens kapitalberedskab, herunder balancens nøgletal. Marts

13 Anden fase af fondens risikovurdering består i at gennemgå nedenstående forhold: a) Gennemgang af rejseudbyderens økonomistyring b) Gennemgang af produktsammensætningen c) Gennemgang af destinationerne Der er her tale om forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke umiddelbart er målbare. Der vil således alt andet lige være en usikkerhed forbundet med fastsættelsen af den enkelte faktors effekt på fondens risiko. Fonden vil - på trods af usikkerheden forbundet hermed søge at vurdere, om der i den konkrete sag er tale om forhold, som øger fondens risiko, så rejseudbyderens kapitalberedskab bør øges tilsvarende. Det er fondens overordnede opfattelse, at risikoen forbundet hermed bør afdækkes af ejerne. Det er samtidig vigtigt at understrege, at der kan forekomme forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke er nævnt ovenfor. Der er således ikke tale om en udtømmende liste, og der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. ANALYSE AF INDTJENINGEN I fondens analyse af rejseudbydernes indtjening tages der udgangspunkt i, at omsætning og omkostninger periodiseres. Det betyder, at når omsætning fra en rejse indregnes efter enten faktureringstidspunktet eller afrejsetidspunktet, skal omkostninger til hotel, transport mv. til den pågældende rejse også indregnes. Ligeledes skal de faste omkostninger periodiseres. Ved udarbejdelse af budgetter skal der også tages højde for periodisering, så omsætning og omkostninger indregnes i den rigtige periode. Fonden anbefaler alle rejseudbydere at benytte afrejsetidspunktet som indregningskriterium for omsætningen. Dermed skal omsætningen placeres i den måned, hvor kunden afrejser. Det samme skal omkostninger vedrørende denne specifikke rejse (direkte omkostninger), så resultatopgørelsen indeholder en retvisende dækningsgrad. Fonden benytter bl.a. dækningsgraden til at vurdere, om periodiseringen er udført korrekt. Hvis der forekommer store udsving i dækningsgraden i forhold til tidligere årsrapporter og regnskabsopfølgninger, er det ofte tegn på manglende/fejlagtig periodisering. Ydermere anvender fonden dækningsgraden i forbindelse med udarbejdelse af benchmarkanalyser, hvor fonden benytter udbydernes dækningsgrader med henblik på at foretage en statistisk sammenligning rejseudbyderne. Fonden anvender den statistiske sammenligning i forbindelse med en konkret vurdering af, om den enkelte udbyders dækningsgrad er retvisende eller ej. For så vidt angår nyregistrerede udbydere vil fonden i forbindelse med den løbende gennemgang af perioderegnskaberne sammenligne den realiserede dækningsgrad med den budgetterede. Hvis der forekommer væsentlige afvigel- Marts

14 ser, vil fonden forholde sig kritisk hertil. Ved indsendelse af budgetter lægger fonden stor vægt på de anførte budgetforudsætninger. Når fonden vurderer driftsindtjeningen for en rejseudbyder, der har aflagt en eller flere årsrapporter, inddrages den historiske indtjening samt eventuelt budgetmateriale. Fonden ønsker i disse tilfælde at konstatere, om udbyderen har en stabil og overskudsgivende drift, eller om det modsatte er tilfældet. En udbyder, der har påvist, at virksomheden kan realisere en stabil, solid indtjening flere år i træk, vurderes ofte som udgangspunkt at udgøre en lavere risiko for fonden end en udbyder, der har store udsving i indtjeningen og ind imellem realiserer underskud. ANALYSE AF PENGESTRØMMENE Når fonden vurderer pengestrømmene for en rejseudbyder, der har aflagt en eller flere årsrapporter, inddrages både de historiske data, men også budgetmaterialet. Fonden skal i dette tilfælde vurdere, hvilket krav den enkelte rejseudbyders pengestrømme stiller til kapitalberedskabet. En væsentlig faktor i denne sammenhæng er rejseudbyderens betalingsmønstre overfor leverandørerne. En rejseudbyder, som i stort omfang forudbetaler leverandørerne, vil efter fondens opfattelse skulle have et større kapitalberedskab, end hvis leverandørerne efterbetales. Årsagen hertil er, at forholdet alt andet lige påvirker fondens risiko i opadgående retning, idet rejseudbyderens kapitalberedskab påvirkes i negativ retning, når der foretages store forudbetalinger af leverandørerne. I givet fald kan rejseudbyderens fortsatte drift op mod højsæsonen være afhængig af ekstern finansiering via en kassekredit. En aftale med banken om en kassekredit kan som udgangspunkt opsiges af banken med meget kort varsel med meget store konsekvenser for rejseudbyderens finansieringsgrundlag og bør således ikke stå alene som en acceptabel finansieringsform, fordi fondens risiko så i høj grad vil være afhængig af bankens opretholdelse af kreditten. Hvis der derimod er tale om langfristet gæld (eksempelvis realkreditgæld), er det en anden sag. Fonden inddrager omfanget af investeringer, da det er vigtigt for fondens risikovurdering at kende størrelsen af de frie pengestrømme dvs. summen af de drifts- og investeringsmæssige pengestrømme. Rejseudbyderne skal således med andre ord have et acceptabelt kapitalberedskab både før og efter gennemførelsen af en investering. Et eksempel herpå kunne være en rejseudbyders opkøb af en anden rejseudbyder eller investering i nyt marked, i hvilken forbindelse der aktiveres udviklingsomkostninger. Hvis en rejseudbyder opkøber en anden rejseudbyder, vil det efter fondens opfattelse på kort sigt øge fondens risiko, idet det alt andet lige forringer kapitalberedskabet. Fonden vil i dette tilfælde også inddrage forhold, såsom værdiansættelse af det købte aktiv, afskrivningsprofil samt eventuelle synergier mv., men det er overordnet fondens opfattelse, at ejerne bør afdække den risiko, som opstår på kort sigt. ANALYSE AF BALANCEN I forbindelse med fondens analyse af balancen er fondens primære fokus på rejseudbydernes soliditet og likviditet. Det er i denne forbindelse essentielt i relation til fondens risiko, at selskabets økonomiske stilling vurderes som værende tilfredsstillende måneder frem. Årsagen hertil er først og fremmest, at det er fondens erfaring, at det er yderst vigtigt for fondens risiko, at fonden indgår i forhandling med rejseudbyderen om evt. forbedringer (eksempelvis Marts

15 indeståelser fra tredjemand eller indskud af ansvarlig lånekapital) af økonomien senest 12 måneder før et muligt konkurstidspunkt. Det giver først og fremmest parterne bedre tid til forhandle, men det er også med til at forhindre, at der opstår en situation, hvor selve kravet om garantiforhøjelse kan resultere i konkurs. Såfremt dette var tilfældet, ville fondens tab blive væsentlig større, hvilket fonden ikke finder rimeligt. I lighed med andre problemstillinger skal denne risiko som udgangspunkt afdækkes af selskabets ejere. Selskabets balance skal med andre ord ikke kun være tilfredsstillende i et øjebliksbillede, men også måneder fremadrettet. De risici, der er i den enkelte sag, vil blive inddraget i denne del af vurderingen. Såfremt der er en særlig risiko forbundet med den enkelte rejseudbyders forretningsmodel, vil det alt andet lige påvirke fondens krav til selskabets kapitalstruktur i opadgående retning. Derfor foretages risikovurderingen ikke udelukkende på baggrund af nøgletallene i lovbemærkningerne, som da også i henhold til lovbemærkningerne alene skal anses som vejledende. Hvad angår vurderingen af rejseudbydernes soliditet, anser fonden det nødvendigt at vurdere boniteten af de enkelte aktiver. Det er hensigten at vurdere, hvorvidt der er aktiver, som er af dårlig bonitet, og dermed ud fra en risikobetragtning bør nedskrives i værdi. Det er vigtigt at understrege, at fonden i sin vurdering af økonomien justerer værdien af aktiverne, uanset at udbyderens opgørelse i regnskabsmaterialet opfylder årsregnskabsloven. Årsagen hertil er, at fonden ønsker at opstille rejseudbyderens balance ud fra en rimelig konservativ vurdering og derfor nedskriver værdien af aktiver, som efter fondens opfattelse er af tvivlsom bonitet. Et eksempel herpå kunne være en underskudsgivende drift med et utilfredsstillende kapitalberedskab, der indeholder et skatteaktiv. I sådanne tilfælde vil fonden vurdere, at det er nødvendigt at nedskrive skatteaktivets værdi, idet der er en særlig usikkerhed forbundet med aktivets bonitet. Fonden foretager en gennemgang af rejseudbydernes immaterielle anlægsaktiver og søger at vurdere den bagvedliggende værdiansættelse af aktivet og den tilhørende afskrivningsprofil. Fonden vil inddrage sin gennemgang af indtjeningen og vurdere resultatet før og efter afskrivninger, da det er fondens opfattelse, at rejseudbyderens solvens ikke skal blive forringet pga. et negativ resultat efter afskrivninger, selv om selskabets driftsresultat før afskrivninger er positivt og dermed forbedrer kapitalberedskabet. Et eksempel kunne være et kunderegister, som en rejseudbyder har købt af en anden udbyder, hvorved der fremkommer et immaterielt aktiv. Fonden vil forholde sig kritisk til værdien af det immaterielle aktiv ved bl.a. at inddrage den historiske indtjening hos den udbyder, som har solgt kunderegisteret, og sætte det i forhold til størrelsen af det immaterielle aktiv. Boniteten af aktivet er således både afhængig af, om sælgeren af kartoteket i flere år i træk har realiseret en stabil og positiv indtjening dvs. om det kan forventes, at købers indtjening forbedres heraf - men også af hvilke forbedringer i indtjeningen køberen forventer at kunne realisere. Fonden er af den opfattelse, at den risiko, som på kort sigt er forbundet hermed, bør afdækkes af ejerne. Det betyder, at såfremt en udbyder køber et kundekartotek, og resultatet heraf på kort sigt er en væsentlig forringelse af kapitalberedskabet, skal ejerne tilføre yderligere kapital eller anden sikkerhedsstillelse, indtil hhv. indtjening og cash flow på ny retfærdiggør et lavere kapitalberedskab. Fonden vurderer de ejendomme, som måtte indgå i rejseudbyderens balance. I denne vurdering forholder fonden sig også kritisk til værdiansættelsen, da der kan være store forskelle mellem markedsværdien og den værdi, som ejendommen er indregnet til i balancen. I denne vurdering tager fonden bl.a. udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering samt data for salgspriserne i det pågældende område. Såfremt forholdet anses for værende afgørende Marts