TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN"

Transkript

1 REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold til fonden, herunder en beskrivelse af grundlaget for fondens økonomiske tilsyn med rejseudbyderne.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kontaktinfo... 6 HVILKE INDBERETNINGER SKAL DER LØBENDE SKE TIL FONDEN?... 7 Faktureret omsætning kr.-bidrag pakkerejseomsætning kr.-bidrag anden rejseydelsesomsætning... 7 Revisorerklæring... 8 Årsrapport... 8 Periodiseret saldobalance... 9 Indberetning ved forhøjet garanti... 9 HVAD SKAL DER LØBENDE BETALES TIL FONDEN? Administrationsbidrag kr.-bidrag VEJLEDNING VEDR. FONDENS ØKONOMISKE TILSYN Indledning Analyse af indtjeningen Analyse af pengestrømmene Analyse af balancen Marts

3 Placering af overskudslikvidtet andre steder i koncernen Lånebetingelser Hedging Analyse af rejseudbyderens økonomistyring Analyse af produktsammensætningen Analyse af destinationerne Analyse af formidlere Specielt for personlige virksomheder Sammenfatning AFDÆKNING AF FONDENS RISIKO VED FORHØJET GARANTI Definition af fondens risiko Garanti i forhold til aktuel faktureringsbeholdning kan give en overdækning Garanti i forhold til aktuelt forudbetalingsbeløb giver ikke en tilfredsstillende afdækning Garanti i forhold til fremtidigt forudbetalingsbeløb giver den mest tilfredsstillende afdækning Afdækning i forhold til faktureret salg til ikke afrejste rejsekunder Indberetning af forudbetalingsbeløb/faktureret salg Indsendelse af garantiforhøjelse Alternativer til forhøjet garanti Marts

4 Hvordan kan man stille garanti? Hvordan får man garantien frigivet ved ophør? DEFINITIONER Marts

5 INDLEDNING Fonden ønsker med denne vejledning at imødekomme et ønske fra rejseudbyderne om en praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold til Rejsegarantifonden. Vejledningen indeholder også informationer omkring fondens økonomiske tilsyn. Rejsegarantifonden blev oprettet i Danskerne var for alvor begyndt at rejse ud i verden i løbet af slutningen af 1960 erne og starten af 1970 erne, og lovgiver fandt det urimeligt, at rejsekunder risikerede at strande på destinationerne eller miste deres forudbetalinger, hvis de ikke var kommet af sted, når en rejseudbyder gik konkurs. Rejsegarantifonden blev derfor oprettet som en forbrugerbeskyttende foranstaltning. I 1990 blev pakkerejsedirektivet vedtaget i EU, og det medførte bl.a. krav til alle medlemslandene om at indføre en national ordning, så rejseudbydere stillede tilstrækkelig garanti til, at pakkerejsekunder ikke ville lide tab i tilfælde af rejseudbyderens konkurs. Den danske ordning opfyldte på daværende tidspunkt allerede i det store hele EU's nye krav. Fondens formål har altid været at beskytte forbrugerne mod at lide tab, når de ofte længe før afrejse - forudbetalte en rejse. Der er stort set ingen andre situationer end ved køb af rejser, hvor forbrugeren skal forudbetale varen uden samtidig at få den leveret. Dette stiller særlige krav til leverandøren (rejseudbyderen), fordi kundens forudbetaling ofte indgår i det generelle likviditetsberedskab og ikke øremærkes til betaling af netop den pågældende kundes rejse. Med etableringen af en rejsegarantifond er risikoen for, at rejseudbyderen skulle gå konkurs, før rejsen er blevet gennemført, overført fra kunden til fonden. Flere undersøgelser har vist, at der hos forbrugerne er en meget stor grad af tillid til rejsebranchen, hvilket utvivlsomt bl.a. skyldes den omstændighed, at der er etableret en institution som Rejsegarantifonden. En sådan tillid er meget væsentlig for rejsebranchen både for nyetablerede rejseudbydere, som får lettere ved at komme ind på markedet men også for de allerede etablerede udbydere. I de første 25 år Rejsegarantifonden eksisterede, havde fonden ingen mulighed for at gribe ind, hvis en rejseudbyder efter fondens opfattelse drev sin virksomhed, så den udgjorde en risiko for fonden. Nystiftede virksomheder havde krav på registrering i fonden uanset kapitalgrundlaget og den forventede drift, og allerede etablerede virksomheder kunne foretage risikable investeringer eller sælge rejser til under kostpris i forsøg på at vinde markedsandele. Nogle rejseudbydere udnyttede decideret fondens funktion og forsvandt med kundernes forudbetalinger. Det medførte en stigende kritik fra branchen af urimeligheden i, at kollektivet skulle dække de udbydere, som ikke drev virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag. I 2004 besluttede Folketinget at ændre rejsegarantifondsloven, så de rejseudbydere, som på grund af dårlig økonomi påfører fonden en væsentlig risiko for at lide tab, skal stille en højere garanti end de udbydere, der driver virksomhed på et sundt økonomisk grundlag. Folketinget angav i bemærkningerne til loven, at fonden skulle etablere en tilsynsfunktion, som ved en konkret vurdering af hver enkelt rejseudbyders økonomi skulle afgøre, om der var en særlig risiko for, at fonden ville lide tab, og såfremt dette var tilfældet, skulle fonden kræve, at rejseudbyderen stillede forhøjet garanti, med mindre selskabet valgte at konsolidere sig, så økonomien blev tilfredsstillende. Marts

6 I den tid, der er forløbet siden muligheden for at kræve forhøjet garanti blev indført i 2004, har fondens tilsynsfunktion udviklet sig, så der i dag kræves detaljerede oplysninger fra rejseudbyderne, og der er i højere grad end tidligerer fokus på at søge alternativer til at kræve forhøjet garanti. Tilsynet går derfor i hver enkelt sag i dialog med rejseudbyderens ledelse og/eller ejer om mulighederne for at styrke kapitalberedskabet, så økonomien bedres, og fondens risiko for at lide tab mindskes. Det medfører nogle gange, at rejseudbyderen opfatter det, som om fonden stiller krav til, hvordan virksomheden skal drives, og hvordan balancen skal se ud. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet fondens eneste redskab i sager, hvor fonden vurderer at have en særlig risiko, er at kræve forhøjet garanti. Fondens forslag eller anbefalinger til fx kapitalindskud eller anden konsolidering skal derfor alene ses som et tilbud for at undgå at blive mødt med krav om forhøjet garanti. Der er således tale om forhold, hvor der burde være en fælles interesse i at være i en god konstruktiv dialog. Rejsegarantifondsloven er senest ændret ved lovbekendtgørelse nr af 8. december Til loven har Forbrugerstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr af 16. december Lovtekst og bekendtgørelse findes på fondens hjemmeside Teksten i loven og bekendtgørelsen kan i nogle tilfælde være vanskeligt tilgængelig, og fonden har derfor med denne vejledning forsøgt at gøre begreberne lettere at forstå. Men det er naturligvis formuleringen i loven og bekendtgørelsen, som er gældende, hvis en sag måtte blive sat på spidsen. På de sidste sider i vejledningen er anført definitioner af de forskellige begreber, der opereres med. KONTAKTINFO Adresse: Telefon/fax: /hjemmeside Røjelskær 11, 3. sal tlf.: fra kl Holte fax: Marts

7 HVILKE INDBERETNINGER SKAL DER LØBENDE SKE TIL FONDEN? FAKTURERET OMSÆTNING Alle registrerede rejseudbydere skal hvert kvartal indberette den fakturerede omsætning af henholdsvis pakkerejseomsætning og anden omsætning omfattet af fondens dækning. Anden omsætning er omsætning af flybilletter alene og billeje i udlandet alene, som private kunder har valgt konkursdækning af. Der er tale om faktureret omsætning, dvs. at omsætningen skal indberettes til fonden på det tidspunkt rejsen sælges, og ikke når den afvikles. Der skal altså ske en sammentælling af alle fakturaer på henholdsvis pakkerejseomsætning og anden omsætning, hvor kunderne har tilvalgt konkursdækning, udstedt i det pågældende kvartal uanset hvornår kunden skal rejse, og uanset om kunden har betalt helt eller delvist. Hvis rejseudbyderen har omsætning udover pakkerejser og anden omsætning omfattet af fondens dækning, skal denne ikke indberettes til fonden. Rejseudbyderens bookingsystem/bogholderi skal derfor kunne skelne mellem omsætning fra henholdsvis pakkerejser, flybilletter og billeje i udlandet med tilvalgt konkursdækning, og omsætning der ikke er omfattet af fondens dækning. Oplysningerne skal indberettes via fondens hjemmeside, jf. vejledningen på hjemmesiden. Indberetningen skal ske senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal, dvs. senest hhv. 10. maj, 10. august, 10. november og 10. februar. Vær opmærksom på, at den løbende indberetning kan medføre, at garantien skal forhøjes i henhold til lovens 8 stk. 5 og 7. Hvis det sker, skal rejseudbyderen selv sørge for at forhøje garantien. Fristen for forhøjelse er den samme som fristen for indberetningen af det omsætningstal, der udløser forhøjelsen. 20 KR.-BIDRAG PAKKEREJSEOMSÆTNING Hvis fonden påføres store tab pga. konkurser kan fondens bestyrelse med godkendelse fra erhvervs- og vækstministeren beslutte, at rejseudbyderne skal betale et bidrag pr. pakkerejsekunde. Bidraget opkræves i givet fald som det er beskrevet nedenfor for hhv. flybilletter og billeje i udlandet. Pt. opkræves der ikke bidrag for pakkerejsekunder. 20 KR.-BIDRAG ANDEN REJSEYDELSESOMSÆTNING Der skal betales 20 kr. pr. rejsekunde, som køber konkursdækning på enten en flybillet til privat brug eller leje af en bil i udlandet til privat brug. Hvis en kunde har købt en af disse rejseydelser og senere afbestiller, udebliver eller bliver syg, skal der ikke betales 20 kr. for denne kunde. Beløbet opgøres efter antallet af afrejste kunder (pax) i et bestemt kvartal. Opgørelsen er derfor forskellig fra opgørelsen af den fakturerede omsætning vedrørende rejseydelser som er beskrevet ovenfor, men skal indberettes til fonden samtidig med indberetningen af faktureret omsætning. Hvis en rejseudbyder (A) har en formidler (B), som sælger rejseydelser til private kunder produceret af A i A s navn (dvs. med angivelse af, at A er teknisk udbyder ), skal A betale bidrag for kunder, der har tilvalgt dækningen, fordi det Marts

8 er A, kunderne reelt indgår aftale med. Formidleren (B) er blot et mellemled. Hvis A sælger rejseydelser til andre rejseudbydere (C), som videresælger rejseydelserne i eget navn, dvs. uden angivelse af en anden teknisk udbyder, skal A ikke betale bidrag for kunderne det skal den rejseudbyder (C), A har solgt rejseydelsen til. REVISORERKLÆRING Rejseudbyderens statsautoriserede eller registrerede revisor skal hvert år indsende en erklæring til fonden. Det gælder uanset om virksomheden drives i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om virksomheden i øvrigt måtte være fritaget for revisionspligt, jf. årsregnskabslovens regler herom. Revisorerklæringen omfatter kalenderåret og skal indsendes til fonden samtidig med aflæggelsen af rejseudbyderens årsrapport. For rejseudbydere, der driver virksomhed i selskabsform, betyder dette, at revisorerklæringen skal være indsendt til fonden senest 5 måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår. Et selskab med regnskabsår fra fx 1. april 31. marts skal således indsende revisorerklæringen for kalenderåret 2011 til fonden senest den 1. september For rejseudbydere, der driver virksomhed i personligt regi, skal revisorerklæringen indsendes til fonden samtidig med indsendelsen af årsrapporten/selvangivelsen til skattevæsenet, dvs. 1. juli hvert år. Erklæringen skal afgives på den formular, der findes på fondens hjemmeside under Rejseudbyder og Download. Rejseudbyderens revisor skal i erklæringen bekræfte, at revisor har kontrolleret de oplysninger, der er indberettet hvert kvartal i løbet af kalenderåret. Hvis revisor har korrektioner til nogen af tallene, skal dette oplyses i erklæringen. Endvidere skal revisor bekræfte 3 nøgletal beregnet ud fra den seneste årsrapport. Nøgletallene er: Dækningsgrad, soliditetsgrad og likviditetsgrad. Erklæringen skal være afgivet med høj grad af sikkerhed. På hjemmesiden findes også en vejledning til revisor vedrørende revisorerklæringen. Rejseudbyderens revisor skal indsende erklæringen som originaldokument på papir med posten til fondens adresse. ÅRSRAPPORT Fonden følger rejseudbydernes økonomiske udvikling. Derfor skal de rejseudbydere, som driver forretningen i selskabsform, hvert år indsende årsrapport og specifikationshæfte. I tilfælde af, at fonden har modtaget indeståelseserklæring fra personer i forbindelse hermed, skal der også indsendes revisorudarbejdet formueopgørelse for den/de personer, som indestår. Formueopgørelsen skal opfylde de betingelser, som er nævnt nedenfor. Hvis der er tale om et selskab, som indestår, skal der fremsendes en årsrapport. Ejerne af personlige virksomheder og interessentskaber skal hvert år indsende følgende: 1. Virksomhedens årsrapport Marts

9 2. Revisorudarbejdet formueopgørelse for indehaveren pr. 31. december Det er vigtigt, at den revisorudarbejde formueoversigt er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: a) Formueopgørelsen skal opstilles således, at den personlige formue er opdelt i mellem indehaveren og en evt. ægtefælle b) Formueopgørelsen skal indeholde et afsnit om pantsætninger og kautionsforpligtelser c) Formueopgørelsen skal indeholde et afsnit med årets formuebevægelser Årsagen til, at formuen skal opdeles i mellem indehaverens og en evt. ægtefælles formue, er følgende: Hvis virksomheden går konkurs, indgår ægtefællens aktiver ikke i boet. Når fonden foretager en løbende vurdering af økonomien, kan ægtefællens aktiver derfor ikke medtages, med mindre ægtefællen underskriver en indeståelseserklæring om også at hæfte for virksomhedens forpligtelser. I givet fald skal indeståelseserklæringen afgives på en skabelon, fonden har udarbejdet. Eventuelle anlægsaktiver i form af ejendomme skal indregnes til offentlige vurdering, hvormed der typisk opnås en konservativ vurdering. Såfremt markedsværdien af ejendommen er væsentlig over den offentlige vurdering, skal du indhente et lånetilbud fra realkreditinstitut eller bank, hvorefter fonden kan vurdere størrelsen af eventuelle friværdier. Kopi af lånetilbuddet skal vedlægges som dokumentation. Såfremt indehaveren har pensionsindeståender, skal aktivet ikke medtages i formueoversigten, idet aktivet er under kreditorbeskyttelse. Formueopgørelsen skal udarbejdes pr og skal indeholde et afsnit om pantsætninger og kautionsforpligtelser. Såfremt der er tale om personlig virksomheder og interessentselskaber, som har en årlig omsætning omfattet af fondens dækning, der overstiger t.kr. 800 skal der være minimum review -påtegning fra revisor. Det skal dog bemærkes, at såfremt virksomheden kan dokumentere, at fondens nettorisiko (modtagne forudbetalinger fratrukket den stillede garanti) på intet tidspunkt de seneste 24 måneder har oversteget t.kr. 500, vil virksomheden været fritaget for at fremsende materiale med review -påtegning. Ønsker virksomheden at benytte sidstnævnte mulighed kan der rettes henvendelse til fonden for at få oplyst, hvilken dokumentation der skal fremsendes. PERIODISERET SALDOBALANCE For at kunne følge rejseudbyderens økonomi løbende og ikke kun én gang årligt via årsrapporten, skal rejseudbyderne som udgangspunkt hvert kvartal indsende en periodiseret saldobalance. Det er ikke et krav, at saldobalancen udarbejdes af selskabets revisor, men materialet skal være retvisende og periodiseret. INDBERETNING VED FORHØJET GARANTI Rejseudbydere på forhøjet garantistillelse skal indberette enten forudbetalingsbeløb fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning eller faktureret omsætning til ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning. Hyppigheden af indberetningen er afhængig af den enkelte sag, men skal som minimum indberettes én gang om måneden. Marts

10 Rejseudbydere, der stiller forhøjet garanti i forhold til forudbetalingsbetalingsbeløb, skal indberette flg.: Én gang årligt skal der indsendes budget for forventede forudbetalinger fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning i det kommende regnskabsår Hver måned skal der indsendes opgørelse af aktuelt forudbetalingsbeløb fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning Forudbetalingsbeløb opgøres som alle indbetalinger af deposita samt restbetaling (eksklusiv evt. forsikringer) fra kunder omfattet af fondens dækning, som endnu ikke er afrejst. Rejseudbydere, der stiller forhøjet garanti i forhold til faktureret omsætning, skal indberette flg.: Hver måned skal der indsendes opgørelse af aktuelt faktureringsbeløb til ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning. Faktureringsbeløbet opgøres som fakturerede salg eksklusiv evt. forsikringer til kunder omfattet af fondens dækning, som endnu ikke er afrejst. Forudbetalinger til leverandører kan ikke fratrækkes i nogen af opgørelserne, da fonden som udgangspunkt ikke gennemfører nogen rejser efter konkursen. Fonden kan ifølge loven sammen med konkursboet gennemføre rejser, hvis fonden kan opnå en væsentlig økonomisk besparelse derved, men det sker sjældent. I praksis udgør fondens risiko vedrørende de ikke-afrejste kunder derfor altid hele det beløb, kunden har forudbetalt til rejseudbyderen, uanset om rejseudbyderen har betalt nogle eller alle underleverandører vedrørende den pågældende rejse. Den løbende indberetning af opgørelsen foretages på mail direkte til rejseudbyderens sagsbehandler i fonden. Marts

11 HVAD SKAL DER LØBENDE BETALES TIL FONDEN? ADMINISTRATIONSBIDRAG Der skal én gang årligt betales et administrationsbidrag til fonden. Bidraget består af et grundbidrag, som er ens for alle registrerede rejseudbydere, og af et bidrag som er afhængigt af de enkelte rejseudbyderes omsætning vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning. Fonden udsender faktura på administrationsbidraget i løbet af august måned hvert år, hvorefter beløbet skal betales senest den 1. september. Vær opmærksom på, at omsætningsbidraget efterreguleres det efterfølgende år. Betales bidraget for sent, påløber der renter fra forfaldsdagen, som er udgangen af det kvartal, der indberettes for. På fondens hjemmeside findes en illustration af, hvordan bidraget beregnes under Vejledning til rejseudbydere og Download. Hvis rejseudbyderens registrering i fonden bliver slettet, fx fordi materiale til fonden ikke indsendes rettidigt, skal der som betingelse for genregistrering betales et grundbidrag. 20 KR.-BIDRAG 20 kr.-bidraget skal betales senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal, dvs. senest henholdsvis 10. maj, 10. august, 10. november og 10. februar. Fonden udsender en påmindelse om indberetningen af faktureret omsætning og betaling af bidrag. I denne reminder fremgår et betalings-id, som skal benyttes ved indbetalingen af bidraget. Betales bidraget for sent, påløber der renter beregnet fra forfaldsdagen, som er udgangen af det kvartal, der indberettes for. Marts

12 VEJLEDNING VEDR. FONDENS ØKONOMISKE TILSYN INDLEDNING Fonden fører tilsyn med det økonomiske grundlag for de rejseudbydere, der er registreret i fonden, fordi det i rejsegarantifondsloven er anført, at fonden har mulighed for at kræve forhøjet garanti af de rejseudbydere, der driver virksomhed på et så utilstrækkeligt økonomisk grundlag, at fonden har en særlig risiko for at lide tab. Af lovbemærkningerne fremgår følgende minimumskrav for ikke at blive mødt med krav om forhøjet garantistillelse: dækningsgrad 10 %, soliditetsgrad 6 % ved overskudsgivende drift og 8 % ved underskudsgivende drift, likviditetsgrad 1,0. Det skal understreges, at minimumskravene kun er vejledende. En rejseudbyder kan derfor godt blive mødt med krav om forhøjet garanti, selvom et eller flere af nøgletallene er opfyldt, og omvendt kan rejseudbyder, der ikke opfylder normtallene, i nogle tilfælde undgå krav om forhøjet garanti. Første fase af fondens risikovurdering består af følgende forhold: a) Analyse af indtjeningen b) Analyse af pengestrømmene c) Analyse af balancen d) Placering af overskudslikviditet e) Lånebetingelser f) Hedging Fonden foretager en regnskabsanalyse, primært vedrørende indtjening, pengestrømme og balance. Først og fremmest lægges der vægt på rejseudbyderens evne til at generere positiv indtjening. Herefter inddrages den enkelte rejseudbyders pengestrømme, og til sidst inddrages en analyse af balancens nøgletal. På denne måde kan fonden ud fra målbare data med rimelig sikkerhed fastsætte størrelsen af sin risiko. Hvis der er tale om rejseudbydere, der er en del af en større koncern, er det interessant at inddrage andre problemstillinger, herunder lånebetingelser, placering af overskudslikviditet samt hedging. Disse tre forhold påvirker i væsentlig grad fondens risiko. Det er fondens overordnede opfattelse, at desto dårligere resultater, der fremkommer ved analyse af hhv. indtjeningen og pengestrømmene, desto større krav stiller det alt andet lige til rejseudbyderens kapitalberedskab, herunder balancens nøgletal. Marts

13 Anden fase af fondens risikovurdering består i at gennemgå nedenstående forhold: a) Gennemgang af rejseudbyderens økonomistyring b) Gennemgang af produktsammensætningen c) Gennemgang af destinationerne Der er her tale om forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke umiddelbart er målbare. Der vil således alt andet lige være en usikkerhed forbundet med fastsættelsen af den enkelte faktors effekt på fondens risiko. Fonden vil - på trods af usikkerheden forbundet hermed søge at vurdere, om der i den konkrete sag er tale om forhold, som øger fondens risiko, så rejseudbyderens kapitalberedskab bør øges tilsvarende. Det er fondens overordnede opfattelse, at risikoen forbundet hermed bør afdækkes af ejerne. Det er samtidig vigtigt at understrege, at der kan forekomme forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke er nævnt ovenfor. Der er således ikke tale om en udtømmende liste, og der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. ANALYSE AF INDTJENINGEN I fondens analyse af rejseudbydernes indtjening tages der udgangspunkt i, at omsætning og omkostninger periodiseres. Det betyder, at når omsætning fra en rejse indregnes efter enten faktureringstidspunktet eller afrejsetidspunktet, skal omkostninger til hotel, transport mv. til den pågældende rejse også indregnes. Ligeledes skal de faste omkostninger periodiseres. Ved udarbejdelse af budgetter skal der også tages højde for periodisering, så omsætning og omkostninger indregnes i den rigtige periode. Fonden anbefaler alle rejseudbydere at benytte afrejsetidspunktet som indregningskriterium for omsætningen. Dermed skal omsætningen placeres i den måned, hvor kunden afrejser. Det samme skal omkostninger vedrørende denne specifikke rejse (direkte omkostninger), så resultatopgørelsen indeholder en retvisende dækningsgrad. Fonden benytter bl.a. dækningsgraden til at vurdere, om periodiseringen er udført korrekt. Hvis der forekommer store udsving i dækningsgraden i forhold til tidligere årsrapporter og regnskabsopfølgninger, er det ofte tegn på manglende/fejlagtig periodisering. Ydermere anvender fonden dækningsgraden i forbindelse med udarbejdelse af benchmarkanalyser, hvor fonden benytter udbydernes dækningsgrader med henblik på at foretage en statistisk sammenligning rejseudbyderne. Fonden anvender den statistiske sammenligning i forbindelse med en konkret vurdering af, om den enkelte udbyders dækningsgrad er retvisende eller ej. For så vidt angår nyregistrerede udbydere vil fonden i forbindelse med den løbende gennemgang af perioderegnskaberne sammenligne den realiserede dækningsgrad med den budgetterede. Hvis der forekommer væsentlige afvigel- Marts

14 ser, vil fonden forholde sig kritisk hertil. Ved indsendelse af budgetter lægger fonden stor vægt på de anførte budgetforudsætninger. Når fonden vurderer driftsindtjeningen for en rejseudbyder, der har aflagt en eller flere årsrapporter, inddrages den historiske indtjening samt eventuelt budgetmateriale. Fonden ønsker i disse tilfælde at konstatere, om udbyderen har en stabil og overskudsgivende drift, eller om det modsatte er tilfældet. En udbyder, der har påvist, at virksomheden kan realisere en stabil, solid indtjening flere år i træk, vurderes ofte som udgangspunkt at udgøre en lavere risiko for fonden end en udbyder, der har store udsving i indtjeningen og ind imellem realiserer underskud. ANALYSE AF PENGESTRØMMENE Når fonden vurderer pengestrømmene for en rejseudbyder, der har aflagt en eller flere årsrapporter, inddrages både de historiske data, men også budgetmaterialet. Fonden skal i dette tilfælde vurdere, hvilket krav den enkelte rejseudbyders pengestrømme stiller til kapitalberedskabet. En væsentlig faktor i denne sammenhæng er rejseudbyderens betalingsmønstre overfor leverandørerne. En rejseudbyder, som i stort omfang forudbetaler leverandørerne, vil efter fondens opfattelse skulle have et større kapitalberedskab, end hvis leverandørerne efterbetales. Årsagen hertil er, at forholdet alt andet lige påvirker fondens risiko i opadgående retning, idet rejseudbyderens kapitalberedskab påvirkes i negativ retning, når der foretages store forudbetalinger af leverandørerne. I givet fald kan rejseudbyderens fortsatte drift op mod højsæsonen være afhængig af ekstern finansiering via en kassekredit. En aftale med banken om en kassekredit kan som udgangspunkt opsiges af banken med meget kort varsel med meget store konsekvenser for rejseudbyderens finansieringsgrundlag og bør således ikke stå alene som en acceptabel finansieringsform, fordi fondens risiko så i høj grad vil være afhængig af bankens opretholdelse af kreditten. Hvis der derimod er tale om langfristet gæld (eksempelvis realkreditgæld), er det en anden sag. Fonden inddrager omfanget af investeringer, da det er vigtigt for fondens risikovurdering at kende størrelsen af de frie pengestrømme dvs. summen af de drifts- og investeringsmæssige pengestrømme. Rejseudbyderne skal således med andre ord have et acceptabelt kapitalberedskab både før og efter gennemførelsen af en investering. Et eksempel herpå kunne være en rejseudbyders opkøb af en anden rejseudbyder eller investering i nyt marked, i hvilken forbindelse der aktiveres udviklingsomkostninger. Hvis en rejseudbyder opkøber en anden rejseudbyder, vil det efter fondens opfattelse på kort sigt øge fondens risiko, idet det alt andet lige forringer kapitalberedskabet. Fonden vil i dette tilfælde også inddrage forhold, såsom værdiansættelse af det købte aktiv, afskrivningsprofil samt eventuelle synergier mv., men det er overordnet fondens opfattelse, at ejerne bør afdække den risiko, som opstår på kort sigt. ANALYSE AF BALANCEN I forbindelse med fondens analyse af balancen er fondens primære fokus på rejseudbydernes soliditet og likviditet. Det er i denne forbindelse essentielt i relation til fondens risiko, at selskabets økonomiske stilling vurderes som værende tilfredsstillende måneder frem. Årsagen hertil er først og fremmest, at det er fondens erfaring, at det er yderst vigtigt for fondens risiko, at fonden indgår i forhandling med rejseudbyderen om evt. forbedringer (eksempelvis Marts

15 indeståelser fra tredjemand eller indskud af ansvarlig lånekapital) af økonomien senest 12 måneder før et muligt konkurstidspunkt. Det giver først og fremmest parterne bedre tid til forhandle, men det er også med til at forhindre, at der opstår en situation, hvor selve kravet om garantiforhøjelse kan resultere i konkurs. Såfremt dette var tilfældet, ville fondens tab blive væsentlig større, hvilket fonden ikke finder rimeligt. I lighed med andre problemstillinger skal denne risiko som udgangspunkt afdækkes af selskabets ejere. Selskabets balance skal med andre ord ikke kun være tilfredsstillende i et øjebliksbillede, men også måneder fremadrettet. De risici, der er i den enkelte sag, vil blive inddraget i denne del af vurderingen. Såfremt der er en særlig risiko forbundet med den enkelte rejseudbyders forretningsmodel, vil det alt andet lige påvirke fondens krav til selskabets kapitalstruktur i opadgående retning. Derfor foretages risikovurderingen ikke udelukkende på baggrund af nøgletallene i lovbemærkningerne, som da også i henhold til lovbemærkningerne alene skal anses som vejledende. Hvad angår vurderingen af rejseudbydernes soliditet, anser fonden det nødvendigt at vurdere boniteten af de enkelte aktiver. Det er hensigten at vurdere, hvorvidt der er aktiver, som er af dårlig bonitet, og dermed ud fra en risikobetragtning bør nedskrives i værdi. Det er vigtigt at understrege, at fonden i sin vurdering af økonomien justerer værdien af aktiverne, uanset at udbyderens opgørelse i regnskabsmaterialet opfylder årsregnskabsloven. Årsagen hertil er, at fonden ønsker at opstille rejseudbyderens balance ud fra en rimelig konservativ vurdering og derfor nedskriver værdien af aktiver, som efter fondens opfattelse er af tvivlsom bonitet. Et eksempel herpå kunne være en underskudsgivende drift med et utilfredsstillende kapitalberedskab, der indeholder et skatteaktiv. I sådanne tilfælde vil fonden vurdere, at det er nødvendigt at nedskrive skatteaktivets værdi, idet der er en særlig usikkerhed forbundet med aktivets bonitet. Fonden foretager en gennemgang af rejseudbydernes immaterielle anlægsaktiver og søger at vurdere den bagvedliggende værdiansættelse af aktivet og den tilhørende afskrivningsprofil. Fonden vil inddrage sin gennemgang af indtjeningen og vurdere resultatet før og efter afskrivninger, da det er fondens opfattelse, at rejseudbyderens solvens ikke skal blive forringet pga. et negativ resultat efter afskrivninger, selv om selskabets driftsresultat før afskrivninger er positivt og dermed forbedrer kapitalberedskabet. Et eksempel kunne være et kunderegister, som en rejseudbyder har købt af en anden udbyder, hvorved der fremkommer et immaterielt aktiv. Fonden vil forholde sig kritisk til værdien af det immaterielle aktiv ved bl.a. at inddrage den historiske indtjening hos den udbyder, som har solgt kunderegisteret, og sætte det i forhold til størrelsen af det immaterielle aktiv. Boniteten af aktivet er således både afhængig af, om sælgeren af kartoteket i flere år i træk har realiseret en stabil og positiv indtjening dvs. om det kan forventes, at købers indtjening forbedres heraf - men også af hvilke forbedringer i indtjeningen køberen forventer at kunne realisere. Fonden er af den opfattelse, at den risiko, som på kort sigt er forbundet hermed, bør afdækkes af ejerne. Det betyder, at såfremt en udbyder køber et kundekartotek, og resultatet heraf på kort sigt er en væsentlig forringelse af kapitalberedskabet, skal ejerne tilføre yderligere kapital eller anden sikkerhedsstillelse, indtil hhv. indtjening og cash flow på ny retfærdiggør et lavere kapitalberedskab. Fonden vurderer de ejendomme, som måtte indgå i rejseudbyderens balance. I denne vurdering forholder fonden sig også kritisk til værdiansættelsen, da der kan være store forskelle mellem markedsværdien og den værdi, som ejendommen er indregnet til i balancen. I denne vurdering tager fonden bl.a. udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering samt data for salgspriserne i det pågældende område. Såfremt forholdet anses for værende afgørende Marts

16 for den samlede vurdering, vil ejerne blive anmodet om af fremskaffe en realkreditvurdering af ejendommen, så fonden uden usikkerhed kan vurdere størrelsen af belåningsgraden. Fonden foretager vurdering af boniteten af omsætningsaktiverne. I de fleste tilfælde er der her tale om debitorer eller forudbetalinger af leverandører, hvor det - jf. afsnittet om pengestrømmene - er relevant at vurdere omfanget heraf. Der kan dog også være tale om mellemregninger med tilknyttede virksomheder, som fonden kun kan vurdere boniteten og tidshorisonten af, hvis der fremsendes årsrapporter for de selskaber, som skylder pengene. Hvis det ud fra en gennemgang af årsrapporten for de tilknyttede virksomheder konkluderes, at det umiddelbart ikke er sandsynligt, at beløbet kan tilbagebetales på kort sigt, vil fonden omplacere aktivet fra omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver, hvorved nøgletallet for likviditetsgraden vil blive forringet. Hvis det må konstateres, at det selskab, som skylder pengene, reelt er insolvent, vil aktivets værdi blive nedskrevet yderligere i værdi. Sammenfattes ovenstående, vurderer fonden således, hvorvidt rejseudbyderens balance er tilfredsstillende ved bl.a. at udregne soliditetsgraden, som ifølge lovbemærkningerne skal udgøre minimum 6% ved overskud og 8% ved underskud. Disse normtal er dog alene vejledende, og fonden accepterer således langt fra i alle tilfælde en soliditetsgrad, der lige netop opfylder nøgletallet, idet fonden som beskrevet ovenfor bl.a. forholder sig kritisk til værdien af de enkelte aktiver. Fonden forholder sig til, hvorvidt udbyderen har en sæsonbetonet omsætning eller ej, fordi de enkelte balancer i regnskabsperioden for en rejseudbyder med en stærkt sæsonbetonet omsætning vil afspejle både lav- og højsæson, hvilket påvirker størrelsen af balancesummen både i op- og nedadgående retning. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalens størrelse sat i forhold til størrelsen af balancesummen. Når soliditetsgraden beregnes på et givent statustidspunkt, vil der være en sandsynlighed for, at udbyderens soliditet enten over- eller undervurderes, hvilket medfører en fejlvurdering af, om fonden har en risiko eller ej. Et eksempel herpå er et skirejsebureau, der har en meget sæsonbetonet omsætning, og som typisk aflægger regnskab efter afslutningen på skisæsonen, hvor balancen er meget lille. Soliditetsgraden vil i dette tilfælde være væsentligt overvurderet, fordi beregningen af soliditetsgraden tager udgangspunkt i en alt for lille balancesum, som ikke afspejler virksomhedens reelle aktivitet. Derfor anvender fonden andre indgangsvinkler til soliditetsberegning, fx ved at sætte egenkapitalens størrelse i forhold til den forventede årlige omsætning. Ved anvendelse af denne metode har det ikke betydning, om udbyderen har en sæsonbetonet omsætning eller ej. Hvis rejseudbyderen tidligere løbende har indsendt regnskabsopfølgning, så fonden har et godt kendskab til driften, inddrages denne viden naturligvis. I den forbindelse er det fondens vurdering, at rejseudbydere med lav forretningsmæssig risiko forbundet med driften skal have en egenkapital, som minimum udgør 4% i forhold til aktivitetsniveauet. Ved høj forretningsmæssig risiko forbundet med driften, skal egenkapitalen som minimum udgøre i intervallet 6-8% i forhold til aktivitetsniveauet. Fonden vurderer den forretningsmæssige risiko i anden fase af sin risikovurdering, jf. ovenfor. Hvis egenkapitalen indeholder udbytte, omplacerer fonden beløbet til kortfristet gæld, fordi beløbet formodes at blive udbetalt umiddelbart efter statustidspunktet, hvorfor det efter fondens opfattelse ikke bør indgå i egenkapitalen. Ydermere sikrer fonden sig ved omplacering af udbyttet til kortfristet gæld, at beløbet indgår i beregningen af likviditetsgraden og dermed forringer nøgletallet, hvilket efter fondens opfattelse giver et retvisende billede af udbyttets påvirkning på selskabets økonomi. Marts

17 Likviditetsgraden skal ifølge lovbemærkningerne minimum være 1. I forbindelse med udregningen tager fonden højde for eventuelle pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som måtte ændre i balancens udseende. Likvider og værdipapirer, der er stillet som sikkerhed/pantsat, vil blive betragtet som et finansielt aktiv og vil derfor forringe likviditetsgraden. I fondens beregning af likviditetsgraden indgår også en vurdering af tilgodehavendernes bonitet og tilbagebetalingsevne. Hvis det vurderes, at tilgodehavendet ikke kan tilbagebetales på kort sigt, omplacerer fonden tilgodehavendet til et finansielt anlægsaktiv. I de tilfælde, hvor rejseudbyderen ikke har en likviditetsgrad på 1, vil fonden inddrage virksomhedens evne til at skabe positive pengestrømme, samt hvorvidt anlægsaktiverne kan belånes yderligere, hvis det skulle blive nødvendigt. PLACERING AF OVERSKUDSLIKVIDTET ANDRE STEDER I KONCERNEN Rejseudbydere, der indgår i en koncern med andre selskaber, udlåner i nogle tilfælde overskydende likviditet til et eller flere af de andre selskaber i koncernen. Der er ofte tale om rejseudbydere, som har god indtjening og positive driftsmæssige pengestrømme, og hvor koncernledelsen derfor har valgt at spare låneomkostninger for andre selskaber i koncernen eller at finansiere andre selskaber i koncernens investeringer med den overskudslikviditet, der genereres hos rejseudbyderen. Forholdet påvirker i høj grad fondens risiko, idet rejseudbyderen på denne måde får et stort tilgodehavende hos den øvrige koncern. Tilgodehavendet kan være hos et enkelt selskab, som har lånt penge videre ud i koncernen, men tilgodehavendet kan også være fordelt på mange selskaber. Uanset hvad er der en særlig risiko forbundet med hhv. tidshorisonten og boniteten af aktivet, og i tilfælde af konkurs i den øvrige del af koncernen, kan rejseudbyderen komme i økonomiske vanskeligheder. I ovennævnte eksempel er fondens risiko afhængig af udviklingen i hele koncernen og ikke kun hos rejseudbyderen. Det er derfor vigtigt, at fonden modtager tilfredsstillende regnskabsmateriale for hele koncernen - både i form af løbende opfølgning og budgetmateriale. På denne baggrund vil fonden vurdere, om koncernens økonomi kan anses som tilfredsstillende, idet boniteten af aktivet ellers ikke opfylder fondens krav. Hvis koncernens økonomi ikke anses for fuldt ud tilfredsstillende, vil det være essentielt, at budgetmaterialet udviser en positiv trend, så fonden har grundlag for at antage, at koncernen på rimelig kort sigt kan opfylde fondens krav, og det er vigtigt, at budgetterne realiseres, dvs. at der ikke sker væsentlige negative afvigelser. Hvis fonden vurderer, at boniteten af mellemregningen med tilknyttede virksomheder er tvivlsom, kan det resultere i et krav om forhøjet garanti. Som alternativ hertil kan der indgås aftale om en form for loft på størrelsen af mellemregningen med tilknyttede virksomheder. Størrelsen heraf vil selvsagt være afhængig af flere forhold, herunder både koncernens og rejseudbyderens økonomi. LÅNEBETINGELSER Hvis en rejseudbyder optager lån, som er betinget af forhold, hvor banken har betinget sig opsigelsesadgang (exit mulighed), skal forholdet inddrages i fondens vurdering af rejseudbyderens økonomi, da banken vil kunne kræve det lånte beløb tilbagebetalt før udløb. Fondens risiko kan således i væsentlig grad være afhængig heraf, og det lånte beløb bør i nogle tilfælde omplaceres til kortfristet gæld, hvis risikoen forbundet hermed er for stor. Marts

18 Lånebetingelserne kan være mange, men kan eksempelvis være forhold imellem EBITDA (resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisationer) og finansielle poster inkl. leasingydelser. Hvis eksempelvis EBITDA falder over tid, så lånebetingelsen ikke længere er opfyldt, kan banken vælge at udnytte sin opsigelsesadgang. Hvis fonden vurderer, at det er relevant for den enkelte analyse at inddrage ovennævnte forhold, vil rejseudbyderen blive bedt om at redegøre herfor. Det vil formentlig kun være aktuelt i større koncerner, idet små og mellemstore rejseudbydere sædvanligvis giver banken sikkerhed i eksempelvis en ejendom, og i så fald er lånet typisk ikke betinget af særlige forhold. HEDGING Enkelte rejseudbydere anvender hedging, dvs. afdækning af udsving i eksempelvis brændstofpris eller valutakurser, hvilket efter fondens opfattelse som udgangspunkt er positivt, da rejseudbyderen får nemmere ved at prisfastsætte sine produkter med en tilfredsstillende dækning. Det kan dog være nødvendigt at indhente oplysninger om hvilke produkter, der anvendes, eftersom det kan have en effekt på de krav, som stilles til den enkelte rejseudbyders kapitalberedskab. Et eksempel herpå kunne være valget mellem en future eller en forward kontrakt. En futurekontrakt er børsnoteret, mens en forwardkontrakt handles over-the-counter (OTC). Futurekontrakten værdiansættes og afregnes hver dag i forhold til markedsværdien, hvor forwardkontrakter afregnes ved udløb. Hvis en køber af en futurekontrakt oplever et fald i kontraktens markedsværdi, vil det resultere i et krav om indbetaling af et beløb svarende til faldet i markedsværdien. En futurekontrakt kan således stille øget krav til selskabets likviditet i løbetiden. Ved forwardkontrakter har den enkelte rejseudbyder derimod en kreditrisiko, som vedrører modpartens evne til at levere det aftalte på det aftalte tidspunkt, fx olie til en aftalt pris. Denne risiko er stigende med kontraktens værdi, eftersom en gevinstgivende kontrakt er ensbetydende med en tabsgivende kontrakt for modparten (zero-sum-game). Som i afsnittet vedrørende lånebetingelser, vil det hovedsageligt være rejseudbydere af en vis størrelse, som benytter sig af ovennævnte redskaber. Fonden vil i den enkelte sag vurdere, i hvilken grad forholdet skal indgå i risikovurderingen. ANALYSE AF REJSEUDBYDERENS ØKONOMISTYRING Ved gennemgang af årsrapporter eller andet revideret regnskabsmateriale vil fonden foretage sammenligning af årsrapporten med tidligere fremsendte periodiserede saldobalancer opgjort pr. samme dato, så fonden kan vurdere, om det regnskabsmateriale, som løbende er indsendt til fonden, har været retvisende. Det er meget vigtigt for fondens vurdering af rejseudbyderens økonomiske fundament, at det ureviderede regnskabsmateriale, der indsendes i løbet af året, er periodiseret. Hvis fonden vurderer, at periodiseringen er utilstrækkelig, og rejseudbyderens økonomistyring derfor ikke opfylder fondens krav, vil fonden i første omgang udbede sig en ny saldobalance. Såfremt forholdet gentager sig, vil fonden sædvanligvis kræve, at revisor fremover gennemgår saldobalancen, inden fonden modtager den. Det samme vil gælde budgetmateriale. Marts

19 Hvis regnskabsmaterialet ikke er periodiseret, må fonden nødvendigvis inddrage forholdet i sin risikovurdering, hvilket kan få betydning for fondens endelige konklusion. Resultatet heraf vil være afhængigt af omfanget af afvigelsen, men også af resultatet af den øvrige gennemgang af risici. ANALYSE AF PRODUKTSAMMENSÆTNINGEN Den enkelte rejseudbyders produktsammensætning påvirker alt andet lige fondens risiko. Det er fx fondens erfaring, at rejseudbydere, der driver virksomhed med salg af charterrejser, påfører fonden en væsentlig større risiko for at lide tab end rejseudbydere, der benytter sig af salg af ruteflybilletter, fordi flyselskabet skal have betaling for charterflyvninger, uanset om flyet er fyldt eller ej. Der kan derfor ved charterrejser opstå en tendens til at sælge de rejser, der skal fylde flyet op, til priser under kostpris, hvorved hele grundlaget for forretningen kan blive ødelagt. I sager, hvor rejseudbyderen sælger charterrejser, vil indtjeningen således i høj grad være afhængig af en acceptabel belægning samt salgspris. Hvis omsætningen er sæsonbetonet, vil dette være ensbetydende med høj risiko for fonden. Risikoen vil nå sit højeste niveau umiddelbart før højsæsonen. Rejseudbydere af charterrejser forudbetaler ofte størstedelen af leverandørerne, hvilket også er med til at påvirke risikoen i opadgående retning, da dette - jf. afsnittet om pengestrømmene - stiller større krav til kapitalberedskabet. En utilfredsstillende udvikling i rejseudbyderens salg både pris- og stykmæssigt - kan derfor hurtigt få store konsekvenser for en rejseudbyder, som sælger charterrejser. Det kræver derfor efter fondens opfattelse en sikker styring af kapaciteten, hvis der skal opnås et tilfredsstillende resultat ved salg af charterrejser. Det er således vigtigt for fondens vurdering, at rejseudbyderen kan præsentere historisk materiale til dokumentation af, at ledelsen kan styre kapaciteten på tilfredsstillende vis. Det er fondens overordnede praksis at stille væsentligt større krav til kapitalberedskabet hos charterudbydere end hos rejseudbydere, der ikke anvender charter. Dette gælder i særlig grad i de sager, hvor det er en ny virksomhed, som ønsker at blive registreret i fonden med henblik på at sælge charterrejser. ANALYSE AF DESTINATIONERNE Den enkelte rejseudbyders valg af destinationer påvirker også fondens risiko. Det er fondens erfaring, at rejseudbydere, der driver virksomhed med salg af rejser til en enkelt eller meget få destinationer, udgør en væsentlig større risiko end de rejseudbydere, der sælger rejser til et bredere udbud af destinationer. Årsagen hertil er dels, at en rejseudbyder med få destinationer i højere grad er afhængig af bl.a. konkurrencemæssige forhold, som kan gøre rejseudbyderen mere sårbar. Omvendt kan der også argumenteres for, at det i nogle tilfælde kan være en styrke, hvis rejseudbyderen har mulighed for at specialisere sig på et eller få markeder. Et andet eksempel er naturkatastrofer, som kan ændre væsentligt på den risiko, der er forbundet med den enkelte destination. Et tredje eksempel kunne være politisk uro eller terror, som kan få Udenrigsministeriet til at fraråde rejseaktivitet til den pågældende destination med den konsekvens, at rejseudbyderen må aflyse alle rejser og tilbagebetale kunderne de indbetalte beløb, samtidig med at der formentlig ikke sælges nogen ny rejser i den periode, urolighederne varer. Det er fondens erfaring, at det er de færreste rejseudbydere, der kan håndtere en sådan situation, hvis de hovedsagelig kun har én destination. Marts

20 Det er på denne baggrund fondens udgangspunkt at stille større krav til rejseudbydernes kapitalberedskab i de sager, hvor rejseudbyderne sælger rejser til en eller få destinationer, end til de rejseudbydere, som har et bredere udbud af destinationer. ANALYSE AF FORMIDLERE En formidler er en virksomhed, der udbyder og sælger rejseydelser en anden virksomheds navn, dvs. ikke i eget navn. Hvis den anden virksomhed er registreret i fonden, og der er indgået en aftale ( formidleraftale ) mellem parterne på fondens formular, er formidleren ikke registreringspligtig i fonden. Den anden virksomhed betegnes teknisk rejseudbyder, og det er den tekniske rejseudbyder, som er juridisk ansvarlig for gennemførsel af rejsen. Det betyder i tilfælde af formidlerens konkurs, at det vil være den tekniske rejseudbyder, der er forpligtet til at gennemføre alle de rejseydelser omfattet af fondens dækning, som formidleren har solgt i den tekniske rejseudbyders navn uanset om formidleren inden konkursen har afregnet kundens indbetaling til den tekniske rejseudbyder eller ej. Risikoen forbundet hermed skal fuldt ud afdækkes af den tekniske rejseudbyder. Fonden indtræder først i forholdet til kunden, hvis den tekniske rejseudbyder går konkurs. Det er derfor fondens opfattelse, at der er en særlig risiko forbundet med rejseudbydere, der optræder som tekniske rejseudbydere for en eller flere formidlere. Fonden vil derfor som udgangspunkt stille større krav til kapitalberedskabet hos en rejseudbyder, der gør brug af salg via formidlere, for det er fondens erfaring, at en rejseudbydere kan risikere at lide betydelige tab som følge af økonomiske problemer hos en formidler. Fonden vil derfor inddrage forholdet i sin risikovurdering. Det kan betyde, at fonden vil kræve, at den tekniske rejseudbyder fremsender regnskabsmateriale vedrørende formidleren. Såfremt der ikke kan fremskaffes regnskabsmateriale, eller regnskabsmaterialet viser, at formidleren har en dårlig økonomi, vil fonden inddrage forholdet i sin risikovurdering af rejseudbyderen. Fonden vil i denne forbindelse lægge vægt på, om rejseudbyderen over tid har vist, at vedkommende kan administrere at have mange formidlere uden at lide væsentlige tab, hvilket i givet fald alt andet lige vil mindske fondens risiko. SPECIELT FOR PERSONLIGE VIRKSOMHEDER Når der er tale om analyse af virksomheder, der drives i personligt regi, er det udover en analyse af virksomhedens økonomi - også nødvendigt at analysere den private formue for indehaverne eller interessenterne. Derfor skal rejseudbyderen fremsende en revisorudarbejdet formueopgørelse til fonden. Opgørelsen skal indeholde et afsnit om eventualforpligtelser (pantsætninger og kautionsforpligtelser). Formueopgørelsen skal være opdelt fra en eventuel ægtefælle, så fonden har mulighed for særskilt at vurdere indehaverens personlige formue, da ægtefællens formue ikke indgår i en eventuel konkurssituation. Fonden vil i analyser af personlige virksomheders økonomi betragte hele den personlige formue som virksomhedens kapitalberedskab, fordi indehavere og interessenter hæfter med hele deres private formue i tilfælde af konkurs. Marts

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. december 2012 (J.nr. 2011-0025014) Rejseselskab

Læs mere

I en redegørelse af 13. december 2007 har Rejsegarantifonden om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en redegørelse af 13. december 2007 har Rejsegarantifonden om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014962). Rejsebureau pålagt forhøjet garantistillelse. Rejsegarantifondslovens 19, stk. 1. (Anne-Dorte Bruun Nielsen, Peter Erling Nielsen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 12

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere