RESULTAT 2013 BUDGET Overført fra hensatte midler 1.253

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253"

Transkript

1 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag ALLE TAL I 1. KR A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag Offentlige og andre tilskud Indsamlede midler Overført fra hensatte midler Andre indtægter inkl. medlemsbutik INDTÆGTER, I ALT UDGIFTER Møder i organisationen Udvalgsaktiviteter og projekter Interne medier Internationalt arbejde Arrangementer Ansatte medarbejdere Generelle omkostninger Administrationsomkostninger IT-drift Bygningsdrift 7 3 UDGIFTER I ALT DRIFTS Afskrivninger Finansielle poster (- = indtægt) Fælles Administration 1 KFUM og KFUK resultat Hensat til kommende år Resultat af forretninger 1. Koncernresultat

2 Landsmøde 21 ALLE TAL I 1. KR A 216 A 2 B 216 B 1 Organisationsbidrag Org.bidrag børn og unge < 3 år Org.bidrag voksne > 3 år Org.bidrag eventmedlemsskaber 3 Gruppekontingent skoler 3 Medlemskontingenter i alt Offentlige tilskud + andre tilskud Tipstilskud tilskud til konsulentvirksomhed 81 Momskompensation Offentlige tilskud i alt Indsamlede midler Landslotteri/påskeskrab 12 1 Arv Legater 6 Gaver Gavebreve Gaver fra foreninger 93 Midler fra nedlagte foreninger Kollekt Indsamlede midler i alt Møder i organisationen HB/FU mv Landsmøde Stabs- og medarbejdermøder 2 3 Møder i organisationen, i alt

3 Landsmøde 21 ALLE TAL I 1. KR A 216 A 2 B 216 B Udvalgsaktiviteter og projekter Børneudvalget 13 Børneudvalgets projekter Børnetrailer Børneområdet i alt Ungeudvalget Tensingudvalget Ungeområdet projekter Ungeområdet i alt Familieudvalget Kursusudvalget Voksenudvalget 17 Foreningsudvikling Kristendomsudvalget Kristendomsudv projekter Kristendomsudvalget i alt 26 Internationalt udvalg Ufordelt pulje Udvalgsaktiviteter og projekter i alt Interne medier i alt Bricks Faze Markant Elektroniske medier 12 Interne medier i alt

4 Landsmøde 21 ALLE TAL I 1. KR A 216 A 2 B 216 B 7 Internationalt arbejde Kontingenter Udenlandske kurser/møder Indenlandske kurser/møder Internationalt arbejde i alt Ansatte medarbejdere Udviklingskonsulenter Ledelse Studentermedhjælpere Administrative medarbejdere Lønudgifter, i alt Andre medarbejderudgifter Arbejdsudgifter inkl. transport Uddannelse Annoncer, forsikring, vikar m.v Andre medarbejderudgifter, i alt Ansatte medarbejdere, i alt Generelle omkostninger Indsamlingsudgifter Tab på nedlagte foreninger 7 Medlemsskaber og bidrag Annoncer 1 1 Repræsentation m.v Medlemsmaterialer/-kampagner 8 26 Div. afgifter Forsikringer 76 1 Generelle omkostninger, i alt

5 Landsmøde 21 ALLE TAL I 1. KR A 216 A 2 B 216 B 1 Bygningsdrift Skatter og forsikringer El, vand og varme Vedligeholdelse og anskaffelser Renovation og rengøringsart. 2 Viceværtløn Huslejeindtægt Bygningsdrift i alt Finansielle poster Renteindtægter -99 Renteudgifter Kursreguleringer -17 Finansielle poster i alt Resultat af forretninger Unitas Rejser 1. Resultat af forretninger, i alt 1. Bemærkninger til budget Der er udarbejdet to budgetforslag for 2-216: A) I budgetforslag A ( Status quo-budget ) er der stor kontinuitet i forhold til 21, både på indtægts- og omkostningssiden. Det samlede resultat udgør her et underskud på 278. kr. i 2 og et underskud på 12. kr. i 216. Til sammenligning blev der i 21 budgetteret med et underskud på 2. kr. Resultaterne i Unitas Rejser for 21 og 2 indgår ikke i budgettet. B) I budgetforslag B ( Fremtids- og investeringsbudget ) er det lagt til grund, at organisationsbidraget nedsættes, og at der samtidig investeres i at nå flere medlemmer, øget fundraising mv., jf. oplægget Velkommet til flere. Det samlede resultat udgør her et underskud på 1.. kr. i 2 og et underskud på 7. kr. i 216. Resultaterne i Unitas Rejser for 21 og 2 indgår ikke i budgettet.

6 Landsmøde 21 Note 1 Organisationsbidrag Note 2 Offentlige tilskud Note 3 Indsamlede midler Overført fra hensatte midler Note Møder i organisationen Note Udvalgsaktiviteter og projekter Note 6 Interne medier FORSLAG A På baggrund af seneste medlemsopgørelse er indtægter fra organisationsbidrag nedjusteret med 1 t.kr i 2-216, sammenlignet med budget 21. Tipslotto-midler er budgetteret med i alt.287 t.kr. i 2, ud fra aktuelle satser men fratrukket 3% som følge af udmelding fra DUF. Refusion af internationale udgifter udgør 1.1 t.kr. af det samlede beløb. Der er forudsat over 1 aktive lokalforeninger i 216, hvormed tilskuddet stiger med ca. 13 t.kr. Momskompensation er budgetteret forsigtigt, da ordningen fra og med 21 er omdannet til en puljeordning. Indsamlede midler er budgetteret på niveau med 21. Her indgår tidligere hensatte ustyrbare indtægter fra nedlagte foreninger, arv samt resultat i Unitas Rejser. Hensættelser i ét regnskabsår indtægtsføres i de efterfølgende tre regnskabsår. Variationen mellem 2 og 216 skyldes udgifter til landsmøde, der kun afholdes hvert andet år. Kursusudvalget er opjusteret med t.kr. ifm. Provokatour 2. Internationalt udvalg er opjusteret med 27 t.kr. Andre udvalgsbudgetter er uændrede, og den samlede budgetramme vil blive omfordelt ifm. den forventede nye udvalgsstruktur fra 2. Budgettet er fremskrevet fra 21-budgettet og pristalsreguleret. Hjemmesideudvikling er udskudt fra 21 til 2, og budgetniveauet opretholdes i 216 som følge af de elektroniske mediers stigende betydning. Stigningen vedr. FAZE følger bl.a. af planlagte efterskolekampagner. FORSLAG B Den foreslåede nedsættelse af organisationsbidraget medfører et mindreindtægt på 996 t.kr. Med tilgang af nye medlemmer bliver der tale om en netto mindreindtægt på hhv. 677 t.kr. og t.kr. i 2-216, i forhold til budgetforslag A. Der budgetteres med en stigning i indsamlede midler på 2 t.kr. i 2 og 1. t.kr. i 216, som følge af mere fokus på fundraising, herunder ansættelse af fundraiser. Samme som forslag A, og derudover en ufordelt pulje på t.kr. til implementering af aktivitetsprofiler, herunder nødvendige investeringer i kommunikation, IT mv. Udgiften til et øget oplag som følge af den forventede tilgang af nye medlemmer søges imødegået ved intern omrokering af budgettet til medier. 1

7 Landsmøde 21 Note 7 Internationalt arbejde Note 8 Ansatte, medarbejdere, løn Note 9 Generelle omkostninger Administrationsomk. IT-drift Note 1 Bygningsdrift Note 11 Finansielle udgifter Note 12 Resultat af forretninger Internationalt arbejde er opjusteret med 6 t.kr. i forhold til 21, jf. strategioplæg fra Internationalt udvalg. % af udgiften refunderes via DUF. Normeringen er fremskrevet fra budget 21, og der er lagt løn- og anciennitetsstigninger på 3% ind i Der er budgetteret med ca. t.kr. mindre end i 21, ud fra de realiserede udgifter i 213 og 21. Budgettet er fremskrevet fra 21-budgettet, med pristalsregulering. Niveauet er lavere end i regnskab 213. IT-budgettet er opjusteret med 177 t.kr. i 2 og 137 t.kr. i 216, set i forhold til 21. Dels har dette område tidligere været budgetteret urealistisk lavt, og dels er der behov for en løbende udvikling og tilpasning af organisationens IT-løsninger. Der er budgetteret med 6 t.kr. mere til bygningsdrift i end i 21. Årsagen er at vedligeholdelse af ejendommen Valby Langgade 19 har været nedprioriteret de sidste par år. Der er budgetteret med netto 13 t.kr. i finansielle indtægter, baseret på forventningen til porteføljen af værdipapirer. Der forventes et overskud for 21 på over 1 mio. kr., men i henhold til den aktuelle praksis indgår resultatet ikke i budgettet. Resultatet hensættes og indtægtsføres over de følgende tre år. Samme som forslag A, og derudover ansættelse af fundraiser på halv tid. 2