Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014

2 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Odsherred Kommune en ensartet service og ydelse når der træffes afgørelse om merudgiftsydelse. På det administrative niveau retter kvalitetsstandarden sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om ydelser på området. Kvalitetsstandarderne vil give bedre grundlag for en ensartet sagsbehandling, og tjener dermed som et væsentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Kvalitetsstandarden bliver løbende justeret, således at den er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området, ligesom forvaltningens medarbejdere i deres daglige arbejde, indarbejder Ankestyrelsens principafgørelser i afgørelser på merudgiftsområdet. Opbygning Kvalitetsstandarden beskriver følgende punkter: Formål med ydelsen Lovgrundlag Målgruppe Ydelsens indhold og omfang Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration Ansøgning og visitation Borgere, som ønsker at ansøge om dækning af merudgifter, skal henvende sig til Myndighedsafdeling for Voksen, Ældre og Handicap i Odsherred Kommune. Afgørelser om bevilling af merudgifter træffes af sagsbehandler på området. Voksenudredningsmetoden (VUM) Sagsbehandlere i Odsherred Kommune arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning. Formålet er at sikre en ensartet sagsbehandling og bevilling. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figur 1. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014

3 Figur 1 VUM indeholder to vurderinger: En tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema f.eks. praktiske opgaver i hjemmet. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. Tema vurdering for funktionsniveau er skaleret med tal: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014

4 Overskrift Formål Formålet er, at kompensere borgeren for de merudgifter, der er en følge af en funktionsnedsættelse, således at borgeren og dennes familie kan leve at almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder og i samme livssituation. Det er herudover formålet, at give borgeren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan pågældendes behov bedst kan dækkes. Lovgrundlag Målgruppe/kriterier for tildeling Lov om Social Service 100 (merudgiftsydelse) og tilhørende vejledninger og bekendtgørelser med videre. Ankestyrelsens principafgørelser ligger desuden til grund i den konkrete afgørelser, der træffes af sagsbehandler. Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat deres folkepension, og opfylder ovenstående betingelser. Borgere, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, falder udenfor målgruppen medmindre de har en BPA-ordning efter Servicelovens 95 eller 96. For at være omfattet af personkredsen for merudgifter skal borgeren have en varig funktionsnedsættelse, der er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. I vurderingen af, om borgeren opfylder disse kriterier indgår vurderinger udarbejdet ved brug af Voksenudrednings-metoden (VUM) samt alle typer af hjælp. Det er en betingelse for bevilling af ydelsen at Udgiften er en nødvendig, direkte og sammenhængende følge af den nedsatte funktionsevne Det er udgifter, som borgeren ikke ville have haft, hvis pågældende ikke havde haft en nedsat funktionsevne Udgiften skal være et led i den daglige tilværelse Udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i serviceloven Der tages altid udgangspunkt i den hjælp borgeren modtager, uanset om det er fra kommunen eller fra borgerens private netværk, og der foretages en konkret og individuel helhedsorienteret vurde- 4

5 ring af borgerens funktionsnedsættelse, og det deraf afledte hjælpebehov. Ydelsens indhold og omfang Borgerens godkendte merudgifter som følge af funktionsnedsættelse kan fx være: befordring i fritiden og til behandling, arbejde og uddannelse beklædning boligudgifter, indskud og forhøjet leje forhøjede forsikringsudgifter håndsrækninger, daglige og nødvendige kost og diætpræparater handicaprettede kurser medicin, egenbetaling til tilskudsberettiget medicin forhøjede varmeudgifter udgifter til beskæftigelse i fritiden udgifter til flytning, der er betinget af en nedsat funktionsevne udgifter til daglig tøjvask snerydning af fortov og flisegang græsslåning malerarbejde Oplistningen er ikke udtømmende. I bilag 1 til kvalitetsstandarden er det specificeret, hvordan merudgiftsydelsen indenfor ovennævnte hovedområder konkret udmåles i Odsherred Kommune. Omfang Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Ydelsen gives som kontantydelse direkte til borgeren ud fra retningslinjer og takster fastsat af Socialministeriet. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Udgiften skal overstige 6.000,00 kr. årligt. Fra 1/ reguleres bagatelgrænsen hvert år med statsreguleringsprocenten. I 2014 er bagatelgrænsen derfor 6.108,00 kr. 5

6 Ydelsen omfatter ikke Der kan som udgangspunkt ikke ydes merudgiftsydelse til: egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning driftsudgifter til hjælpemidler bevilget efter servicelovens jævnfør lovbekendtgørelse nr af 23/ jf. bilag 1 punkt d befordring der kan i ganske særlige situationer, efter en konkret vurdering, medregnes hjælp til betaling af andre driftsudgifter i forbindelse med befordring i egen bil. udgifter til kontingenter til foreninger bortset fra fx forhøjede kontingenter til sportsklubber og lignende som beskrevet i bilag 1 punktet kontingenter. Der ydes ikke merudgifter til kontingenter til fx patientforeninger jævnfør Ankestyrelsens praksisafgørelser på området udgifter, som borgere i almindelighed vil have behandlingsudgifter Er der afledte forhold at tage hensyn til? Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Opfølgning Borgere som modtager bistands- eller plejetillæg, efter 16 i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med videre; kan ikke samtidigt modtage merudgiftsydelse efter 100, til det som har udløst bistands- eller plejetillægget kan ikke få dækning af deres merudgifter, udover bistands- eller plejetillægget, hvis det ligger under bagatelgrænsen kan vælge at få frakendt tillægget, og lade alle merudgifterne indgå i beregningen efter 100 Kommunens serviceniveau er, at sagsbehandlingen kan tage op til 16 uger, for sager hvor det er nødvendigt at indhente dokumentation fra f.eks. læge, sygehus m.m. Praksis er, at de fleste sager afgøres inden for kortere tid. Voksenudredningsmetoden og vejledning samt kommunens generelle oplysningspligt VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Der følges som udgangspunkt op på bevilling af merudgiftsydelsen hvert år. Efter en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsnedsættelse og ydelsens art kan der i de enkelte tilfælde fastsættes en længere opfølgningsperiode. Borgeren kan tidligst kræve at få tilskuddet fastsat på ny, når der er forløbet et år regnet fra seneste afgørelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud skal ved stigninger ske med tilbagevirkende 6

7 kraft til det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted. Tilrettelæggelse af ydelsen Ydelsen er en kontantydelse, der udbetales månedsvis forud til borgeren ved indsættelse på borgerens NemKonto. Ydelsen er skattefri og uafhængig af borgerens indkomst. Afgørelse, klage og ankemulighed Der kan klages over afgørelser inden 4 uger efter modtagelsen. Klagen sendes til Odsherred Kommune, Myndighedsafdeling for Voksen, Ældre som revurderer afgørelsen. Fastholdes afgørelsen videresendes klagen og sagens akter til Ankestyrelsen. Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 11. marts 2014 Administreres af Myndighedsafdelingen Bilag 1. Befordring Befordring i fritiden og til behandling, arbejde og uddannelse, som ikke kan dækkes/søges dækket andetsteds efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i de sociale lovgivninger: a. medregning af nødvendige merudgifter til befordring kan ydes uanset befordringsform, det vil sige både offentlige transportmidler, bil mv. b. ved befordring til behandling på sygehuse, er det Sundhedslovens regler om befordring som følges, jævnfør sektoransvarlighedsprincippet c. som hovedregel beregnes transport efter den billigste offentlige transportform. Hvis borgeren bor i et område, hvor der ikke kører offentlige transportmidler, beregnes transport dog efter statens lave kørselstakst d. i ganske særlige situationer kan der, efter en konkret vurdering, medregnes hjælp til betaling af andre driftsudgifter i forbindelse med befordring i egen bil. e. der er ikke bestemte grænser for, hvor meget støtte der kan ydes til befordring. Det beror på en konkret vurdering af f.eks. afstanden fra borgerens hjem til behandlingssted, uddannelse, fritidsforanstaltninger, venners hjem, mulighederne for almindelig fritidsbeskæftigelse osv. Det skal understreges, at merudgifter til befordring gælder for de udgifter, der ligger udover, hvad den pågældende selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige problemer i forbindelse med den pågældendes nedsatte funk- 7

8 tionsevne. f. der kan også opstå befordringsudgifter, f.eks. til taxakørsel i forbindelse med reparation af handicapbil, eller i ventetiden indtil bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens 114 foreligger. g. Efter principafgørelse fra Ankestyrelsen, kan der ydes hjælp til egenbetaling af befordringsudgifter ved benyttelse af handicapkørsel til behandling - fx hos fysioterapeut - uden for hospital, efter reglerne om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Dette gælder, hvis der ikke kan ydes støtte til befordring efter anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i serviceloven. h. Ved beregning af dyrere befordring i handicapbil i forhold til en almindelig personbil, tages der udgangspunkt i Skatterådets befordringssatser. i. Befordring til arbejde ydes subsidiært i forhold til ligningslovens 9 d om fradrag for udgift ved kørsel til arbejde. Kørsel til fritidsaktiviteter Der ydes kørsel til fritidsaktiviteter i nærområdet en til to gange ugentlig, efter en konkret og individuel vurdering. Der ydes kørsel til aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel vurdering. Kørsel til familie og venner Der ydes kørsel til familie og venner i nærområdet en gang om ugen. Der ydes kørsel til familie og venner udenfor nærområdet to gange om året. En definition af nærområde vurderes individuelt i hver enkelt sag, idet det kan være forskelligt fra person til person, hvad nærområde er. Der kan være stor forskel på om den enkeltes bopæl er i landdistrikt eller byområde. Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Kørselsudgifter generelt. Ved beregning af dyrere befordring i handicapbil i forhold til en almindelig personbil, tages der udgangspunkt i Skatterådets befordringssatser, eller i borgerens eventuelle tidligere bil. Reparation af bil Til borgere, der ikke antages at ville have haft bil, ydes tilskud til nødvendige reparationer efter forud fremsendt overslag fra autoriseret værksted. Hvis borgeren har haft bil inden tildeling af handicapbil, ydes 8

9 merudgift til større reparationer, men ikke til alm. service, dæk osv. Ved beregning af reparation af stor og forholdsvis dyr handicapbil, tages der ved sammenligning udgangspunkt i tal fra Skatterådets udregning af befordringssatser. Hvis borger har haft bil inden tildeling af handicapbil, er det den tidligere bil der tages udgangspunkt i. Myndighedsafdelingen indhenter priser til sammenligning. Myndighedsafdelingen fastlægger et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter, ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter, jævnfør Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse nr af 30. april 2014 punkt 23 med flere. Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger. I Danmark er det ikke et lovkrav, at biler skal køre med sommerdæk om sommeren og vinterdæk om vinteren, hvorfor udgifter til skift fra sommer til vinterdæk, og omvendt ikke anses som en merudgift som følge af en funktionsnedsættelse, men alene på grund af et valg fra borgerens side. Udgifter i forbindelse med bevilget handicapbil Forhøjede forsikringsudgifter Der ydes jævnfør lovbekendtgørelse nr af 23/ ikke merudgiftsydelse til afdrag udligningsafgift på dieselbil grønne afgifter reparation af handicapindretninger i bilen Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse nr af 30. april 2014 Punkt 50+51; Der ydes ikke hjælp til merudgifter efter serviceloven, hvis reglerne inden for andre sektorer udtømmende gør op med kompensationsomfanget. Ligeledes gælder det, jf. merudgiftsbekendtgørelsens 11, stk. 1, at servicelovens 100 ikke efter sit formål omfatter hjælp til egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Dette gælder f.eks.hjælp til dækning af egenbetalingen i forbindelse med køb af forbrugsgoder efter servicelovens 113, eller hjælp til dækning af eventuel egenbetaling til hjælpemidler efter servicelovens 112, herunder hjælp til dækning af ansøgerens udgifter i forbindelse med den første årlige udskiftning af dæk og slanger til kørestole, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Forvaltningens medarbejdere indarbejder Ankestyrelsens principafgørelser i afgørelser på merudgiftsområdet Der kan i nogle tilfælde medregnes udgifter til forhøjede forsikringsudgifter, fx ved 1. dyrere forsikringer på handicap biler (kasse biler) 9

10 2. dyrere husforsikring på grund af et større antal kvadratmeter Der ydes ikke dækning af udgifter til ulykkes- eller livsforsikrings præmier. Beregning af udgifter til drift og kørsel i handicapbil Ved beregning tages der udgangspunkt i beregningsgrundlaget for Skatterådet fastsættelse af befordringssatser jævnfør lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april Beklædning Beklædning, fx ved slidtage grundet kørestolsbrug, til borgere hvis dennes adfærd og funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at borgeren har en særlig adfærd som kræver stor udskiftning af tøj, eller til borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særlig dyrt eller særligt udformet tøj. 1. Der medregnes efter en individuel og konkrevurdering - fx ved slidtage - tøj efter følgende priser: a. Lange bukser 300,00 kr. pr. par b. Langærmede bluser 200,00 kr. pr. stk. c. Underbukser 40,00 kr. pr. par d. Jakke sommer/vinter 500,00 kr. pr. stk. e. Strømper 15,00 kr. pr. par f. T-shirts 75,00 kr. pr. stk. 2. Særlige beklædningsgenstande, som fx regnslag til kørestol, kørepose, rygeforklæde eller beskyttelsesbukser til svært inkontinente borgere, beklædningsgenstande til borgere, som på grund af sygdom, ulykke eller lignende er blevet varigt invalideret, og som følge heraf skal have udskiftet større dele af sin garderobe ydes efter servicelovens Ortopædisk fodtøj eller indlæg, herunder fodtøj og indlæg til borgere med en fod deformitet, ydes efter hjælp til beklædningsgenstande til borgere, som på grund af sygdom, ulykke eller lignende er blevet varigt invalideret, og som følge heraf skal have udskiftet større dele af sin garderobe. Egenbetalingen til ortopædiske sko kan ikke medtages i en merudgiftsberegning, da servicelovens 100 ikke efter sit formål, omfatter hjælp til egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Dog kan egenbetaling af ortopædiske sko som bevilges udover hvad der normalt bevilges, fx ved ekstraordinært slidtage, medregnes i særlige tilfælde, modregnet det beløb som er normalt at bruge på fodtøj årligt. Boligudgifter Der kan ydes hjælp til fx 1. Indskud hvis der er tale om, et nødvendigt boligskift grundet en opstået funktionsnedsættelse og dobbelt husleje i samme 10

11 forbindelse. 2. Forhøjet lejeudgifter, hvis der er tale om flytning fra en lejebolig til en anden, når flytningen sker på baggrund af en opstået funktionsnedsættelse. 3. Flytteudgifter, hvis der er tale om et nødvendigt boligskift grundet en opstået funktionsnedsættelse. Kost og diætpræparater Merudgiftsydelsen beregnes på baggrund af offentliggjorte takster fra Diabetes- og Cøliakiforeningen m.fl. Der kan medregnes udgifter til: 1. Diætkost til diabetikere. Der beregnes som hovedregel ud fra taksterne uden specialvarer, på baggrund af Foreningen af kliniske diætisters litteraturstudie; FAKD's RAMMEPLANER DIÆT- BEHANDLING VED TYPE 1 DIABETES. Hvis der skal medregnes takst med specialvarer, skal det være sandsynliggjort, at dette er nødvendigt. 2. Diætkost til borgere med cøliaki (glutenallergi). Der henvises blandt andet til Ankestyrelsens principafgørelse c og c Diætkost til borgere med cystisk fibrose. Der henvises blandt andet til Ankestyrelsens principafgørelse c Ernæringspræparater i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse søges dækket efter Sundhedslovens 159 eller 122 i Serviceloven, hvis der er etableret et plejeforhold efter Servicelovens 119. Medicin Der kan ydes merudgiftsydelse til den del af egenbetalingen, der ikke dækkes efter sundhedslovens regler, til lægeordineret medicin, dog ikke p-piller og lignende. Eventuel mulighed for kronikertilskud og individuelt tilskud efter sundhedsloven skal undersøges forud for bevilling af merudgiftsydelse. Der kan maksimalt medregnes medicinudgifter svarende til kronikergrænsen Refusion fra private forsikringsordninger, herunder "sygeforsikringen danmark" skal modregnes. 11

12 Kurser Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter som følge af borgerens og eventuelle børns, eller andre nære pårørendes, nødvendige deltagelse i kurser, som tager sigte på at sætte borgeren i stand til at leve et liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. De udgifter, der kan være tale om, er for eksempel rejseudgifter, merudgifter ved måltider og ophold, kursusudgifter, kursusmaterialer eller pasning af barn/børn, som ikke skal med på kurset. Ved behandling af ansøgninger om dækning af kursusudgifter, kigges der blandt andet på hvor længe borgeren har været handicappet, og det vurderes derefter om, borgeren og de pårørende har behov for sådanne kurser. Daglige håndsrækninger Der skal ved vurderingen af udgifter i forbindelse med håndsrækninger tages hensyn til, om håndsrækningen allerede ydes efter andre bestemmelser i Serviceloven. Som daglige håndsrækninger kan nævnes (listen er ikke udtømmende): 1. Vinduespudsning, medregnes med 4 gange årligt udvendigt og 1 gang årligt indvendigt 2. Skifte en elpære Der benyttes en timepris svarende til mindstelønnen for ikke uddannet personale" på løntrin 11 og der afregnes for hver 15 minutter 3. Daglig rengøring Der ydes ikke merudgiftsydelse til rengøring. Der kan ansøges om hjælp til rengøring efter servicelovens 83 om personlig og praktisk bistand. 4. Vask af gardiner der kan medregnes udgifter til vask af gardiner 1 gang årligt, til gardiner som kan være i en normal husholdnings vaskemaskine. Der kan ikke medregnes udgifter til rensning af gardiner eller vask af gardiner som nødvendiggør brug af en industrivaskemaskine, idet udgiften ikke er som følge af en funktionsnedsættelse, men som følge af gardinvalget 5. Indkøb, herunder gaveindkøb der medregnes ikke udgifter til gaveindkøb, idet gaver kan købes via internettet og leveres på borgeren adresse der kan ydes tilbud om indkøbsordning til dagligvareindkøb efter Servicelovens 83, hvorfor der ikke kan medregnes udgift til dette efter Servicelovens Børnepasning, at ledsage børn til dagtilbud, skole, behandling, fritidstilbud eller lignende, at hjælpe med at give mindre børn 12

13 tøj på, bade dem, give dem mad eller lignende, at hjælpe med at smøre børnenes madpakker. Hjælpen medregnes kun hvis det mindste barn er under 10 år. Der benyttes en timepris svarende til mindstelønnen for "ikke uddannet personale" på løntrin 11 og der afregnes for hver 15 minutter. 7. Hjælp med at få overtøj på, at komme ud og ind af bilen, at pakke taske og bære ind og ud, hvor adgangsforholdende ikke er egnede. Der benyttes en timepris svarende til mindstelønnen for "ikke uddannet personale" på løntrin 11 og der afregnes for hver 15 minutter. Medregning af udgifter hertil sker kun hvis borgeren ikke kan få hjælp efter andre regler i Servicelovens bestemmelser, fx BPA ordning efter 95 og 96, ledsagerordning efter 97 m.v. 8. Tøjvask, der kan ydes støtte og/eller hjælp til tøjvask efter Servicelovens 83, hvorfor der ikke kan medregnes udgift til hjælp til almindelig tøjvask efter Servicelovens 100. Der medregnes som hovedregel - ikke udgifter til daglige håndsrækninger hvis der bor en rask ægtefælle/samlever eller anden voksen pårørende på adressen, og/eller hvis ydelsen er en del af bevilget hjælp efter Servicelovens 83, 95, 96 eller 97. Der foretages altid en individuel vurdering af husstandens samlede situation. Ved beregning af merudgifter til håndsrækninger, fratrækkes skatteværdi af håndsrækninger som er omfattet af reglerne om servicefradrag. Nødvendige håndsrækninger Der skal ved vurderingen af udgifter i forbindelse med håndsrækninger tages hensyn til, om håndsrækningen allerede ydes efter andre bestemmelser i Serviceloven. Som nødvendige håndsrækninger kan nævnes (listen er ikke udtømmende): 1. Havearbejde Græsslåning. Der medregnes udgift til græsslåning hver anden uge i månederne maj til september Klipning af hæk medregnes en gang pr. sæson Der benyttes en timepris svarende til mindstelønnen for "ikke uddannet personale" på løntrin 11 og der afregnes for hver halve time. Der medregnes ikke lugning af bede og/eller pasning af drivhus/køkkenhave, idet udgiften ikke er som følge af en funkti- 13

14 onsnedsættelse, men som følge af borgerens ønske om at have bede/drivhus/køkken-have 2. Snerydning medregnes efter de tariffer som Odsherred erhvervsråd har indgået aftaler med lokale entreprenører om, og som kan ses på deres hjemmeside 3. Der ydes ikke merudgiftsydelse til håndværkerudgifter. Undtaget herfra er udgift i forbindelse med malerarbejde i hjemmet. Ved nødvendigt malerarbejde ydes merudgiftsydelse til aflønning af maleren, men ikke til maling. Der medregnes som hovedregel - ikke udgifter til nødvendige håndsrækninger hvis der bor en rask ægtefælle/samlever eller anden voksen pårørende på adressen, og hvis ydelsen er en del af bevilget hjælp efter Servicelovens 83, 95, 96 eller 97. Der foretages altid en individuel vurdering af husstandens samlede situation. Ved beregning af merudgifter til håndsrækninger, fratrækkes skatteværdi af håndsrækninger som er omfattet af reglerne om servicefradrag. Fornyelse af kørekort Kontingenter Der kan ydes merudgifter i forbindelse med krav om fornyelse af kørekort, i forbindelse med diabetes. Dog skal kørekortet være nødvendigt for fx at kunne passe et arbejde. I forbindelse med sportsudøvelse o.l. kan merudgiften ved medlemskabet i forhold til medlemskab i foreninger med sammenlignelig sport dækkes. Der ydes ikke tilskud til medlemskab af foreninger, f. eks. handicapforeninger, interesseorganisationer o.l. 14

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

At borgeren med sin familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder, og i samme livssituation.

At borgeren med sin familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder, og i samme livssituation. Serviceniveau for ydelser på handicap- og udsatte voksenområdet Merudgifter SEL 100 FORMÅL Formålet med bestemmelsen er, at tilgodese voksne borgere med betydelig, væsentlig og varig nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Thisted Kommune Beskrivelsens indhold Denne beskrivelse af serviceniveauet for dækning af nødvendige merudgifter knytter sig til kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 December 2015 MERUDGIFT BEMÆRKNINGER GENELLE FORHOLD Generelt gælder det for udmålingen af nødvendige merudgiftsydelser, at det er

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Serviceniveau I hver enkelt sag vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af merudgiftens nødvendighed og eventuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Bilag 1-41 merudgifter

Bilag 1-41 merudgifter Bilag 1-41 merudgifter En af hensigterne med Lov om Social Services regler om børn og unge med funktionsnedsættelse er så vidt muligt, at ligestille familier til et barn med en betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver det serviceniveau, som udgør

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Hjælp til dækning af merudgiftsydelser til børn med handicap) 1. I vejledning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere