Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax www-deloitte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte."

Transkript

1 Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon Telelax www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr Arsrapport 2l4ll5 53. regnskabslr Godkendt pa selskabets generalforsamling, den 1. juni 215 Dirigent Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger I Ledelsespitegning 2 Den uafhengige revisors erklaringer a J Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgsrelse for 21 4l 5 Balance pr Noter Budget (Ej underlagt revision) 9 l2 l4 16 t9

3 Selskabsoplysninger Selskab Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup CVR-nr.: Hjemsted: Aarhus Telefon: Bestyrelse Rasmus Ry Nielsen, formand Kim Behnke, nastformand Per Frits Lindgren Palle Jorgensen Leif Jensen Kim Bo Almskou Direktion Poul B. Skou Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Ledelsespitegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for regnskabsiret l. april marts 215 for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapporten afl egges i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 215 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsiret 1. apil marts 215. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lystrup, den 11. maj 215 Direktion Poul B. Skou Bestyrelse irs Ry Nielsen lr./;nuf- Frits Lindgren Kim Bo Almskou

5 J Den uafhrengige revisors erklreringer Til andelshaverne i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Pfl tegning pfl fl rsregnskabet Vi har revideret irsregnskabet for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsiret 1. apil marts 215, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om irsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krrever, at vi overholder etiske krav samt planlregger og udforer revisionen for at opni hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vasentlig fej linformation. En revision omfatter udfsrelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belsb og oplysninger i irsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afrrrnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vasentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekliviteten af virksomhedens interne kontol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede prresentation af Arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 215 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for regnskabsiret l. april marts 21 5 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrorende forstlelsen af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgorelsen medtaget budgettal. Tillige indgir budgettal for 215/16 i irsregnskabet. Budgettal har, som det fremgir afirsregnskabet, ikke vreret underlagt revision.

6 4 Den uafhrengige revisors erklreringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision aflrsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Aarhus, den I l. maj 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab V<ef"A/-* Torben Rohde Pedersen statsautdrisereffrsor statsautoriseret revisor

7 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. 5 Ledelsesberetning 2r4trs 213n4 212/13 2ru12 21trr Hoved- og nogletal Nettoomsetning r Salg i MWh s r4 Salg i kr Forbrugeraftrrengig takst pr. MWh, ekskl. moms Effektbidrag pr.ffi2, ekskl. moms 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 Kob i MWh tt Kob i kr. Ledningstab i % )\) ,* ,4* 3r , ,4 Ledningstab i kr s r.537 Nettoinvesteringer i materielle anlagsaktiver Afskrivninger r.298 Arets henlreggelser Over-underdekning til indregning i kommende irs priser Antal brud pi ledningsnettet (46r) l Antal flyttere I Elforbrug i KWh 3r Vandp6sretning til fiernvarmenet i m3 t.877 t * Ledningstabet for og2i2l13 er teknisk ansl6et.

8 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Ledelsesberetning Grafiske illustrationer 15. Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med irligt forbrug pe 18,1 MWh pr. marts Lystrup Fjernvarme Gennemsnit for varker tilsluttet Varmeplan Aarhus Landsgennemsnit for alle varmeverker Ledningstab i kr. pr. standardhus med Srligt forbug pa 18,1 MWh O1r/72

9 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Fra den l. april 215 bliver det billigere at fr varme fra Lystrup Fjernvarme. Den forbrugsaftrrengige KWh-pris nedsrettes fra,48 kr. til,43 kr., mens den faste afgift pr. m2 forbliver urendret. MSlerlejen er ligeledes uendret. (priser er ekskl. moms). For et standardparcelhus pi 13 m2 med et forbrug pd 18,1 MWh vil prisen for opvarmning falde fra kr. til kroner incl. moms, hvilket er en besparelse pi l.l32kr.. De nye priser er anmeldt til Energitilsynet den Aret har budt pi mange fremskridt, som ogsi giver forbedringer i de kommende 6r. Lystrup Fjernvarme har i iret renoveret2,2km hovedledning og i alt 143 stikledninger er blevet skiftet. Anlregsarbejdet belober sig til samlet knap 9,5 mill. kr. ekskl. moms. Det er med renoveringen lykkedes at ni energibesparelser pi i alt MWh. Det er samtidig vurderet, at vedligeholdelsesefterslabet nu er reduceret si meget, at de kommende 6rs renoveringer vil kunne aftroldes inden for en belsbsramme pa ca. 5 mill. kr. om 6ret. Lystrup Fjernvarmes afregningsmilere er nu mere end et 5r gamle. Vi har bide ved irsaflasning og til dagligt glrede af de nye m6lere. Vi fir saledes en besked, hvis der hos en forbruger er en med et udlob, der er stsrre end 5 liter i minuttet. Det har sparret adskillige forbrugere for mange ekstraomkostninger og rergrelser, men det har ogsi medfort en del ekstraarbejde. Lystrup Fjernvarme har i det sidste 6r modtaget mere end 1 unodige alarmer uden for norrnal arbejdstid. Det vil sige alarm i forbindelse med ikke-anmeldt arbejde pi eget anleg som eksempelvis udskiftning af en radiator. Vi har forsogt at begrense antallet af unodige alarmer gennem oget information i forhold til sivel forbrugerne som de lokale VVS'ere, og pt. overvejes det, hvorvidt information om rorsprengning kan gives p6 maivsms. Med milerne kan vi lobende folge med i afkolingen hos forbrugerne. De forbrugere, som har en for hoj returtemperatur, er blevet kontaktet pr. brev vedr. tilbud om et gratis servicebesog af vores driftsassistenter eller med opfordring til at kontakte en WS'er. I sidste del af regnskabs6ret har vi kontaktet mere end 25 forbrugere med en afkoling under 2 o C.Indsatsen kan allerede ses, idet afkolingen for de nermte forbrugere er blevet markant forbedret, ligesom det er vores forventning, at farre kommer til at betale ekstra for darlig irsafkoling. I starten af 6ret har vi kunnet tilbyde forbrugerne en ny app, "eforsyning". App'en giver forbrugerne mulighed for at folge med i deres forbrug uanset, hvor de er, ligesom den giver et enkelt grafisk overblik over forbruget og en sammenligning mellem sidst aflreste forbrug og forventet forbrug herunder ogsd i kroner. Endelig giver app'en mulighed for at den enkelte forbruger reagerer inden det farer tll en stor varmeregning. Lystrup Fjernvarme har i ca. 3 6r arbejdet pa et projekt, hvor overskudsvarme fra ELOPAK skulle anvendes i fiernvarmen. For at vrere sikker i forhold til forst6else af afgiftslovgivning havde vi anmodet om et bindende tilsagn fra SKAT. Svaret fik vi januar 215, og det indeholdt ganske overraskende nye fortolkninger. Pi trods af at ELOPAK for en lengere drekke ville forere Lystrup Fjernvarme overskudsvarmen, har SKAT meddelt, at der i givet fald skal betales overskudsvarmeafgift, ligesom projektet ville blive belastet af dobbeltbeskatning som folge af, at der skal betales afgift af el til varmepumpe. Overskudsvarmeprojektet vil ikke kunne bere

10 8 Ledelsesberetning SKATs nye fortolkning, idet vi vil fi en pris pr. MWh, der er hojere end Varmeplanens. I forhold til miljoet ergrer fortolkningen os, og vi vil derfor soge lovgivning rendret ved et tret samarbejde med andre varker i lignende situation og med bistand af vores interesseorganisation, Dansk Fjernvarme. Vi samarbejder fortsat med de private varmeverker, som er tilsluttet Varmeplan Aarhus. Udover erfaringsudveksling og konkrete initiativer i forhold til varmeplanen undersoger vi mulighederne for at opni besparelser gennem et tettere og mere forpligtende samarbejde. Byudviklingen af omridet "NYE" ved Elev folges tet og Lystrup Fjernvarme har tret kontakt til byudviklere med henblik pi at kunne levere fiernvarme, nir det i bliver aktuelt. I lsbet af 6ret har vi repareret 1 akutte ledningsbrud. Pr. 31. marts 215 var dertilsluttet forbrugere. Arets tilvrekst er siledes 3 forbrugere. I det kommende 6r forventes et begrrenset antal nye tilslutninger. Arets varmesalg er p664.24,477 MWh. Salget af varme er ca. 13,13%olavere i forhold til sidste 6r. Regnskabsirets graddagetal har vreret 2.548, hvilket er 16,1 %o mindre end et normalt 6rs graddagetal. For det kommende ir, budgetteres med et irsforbrug (salg) pi 7.5 MWh svarende til en reduktion i forhold til irsbudget for pi2,35 Yo. Tilbagebetaling til forbrugeme: k. Efterbetaling fra forbrugerne: kr. Lystrup Fjernvarme har i 6r fiet nye vedtegter og Almindelige bestemmelser. De nye vedtagter blev vedtaget p6 den ordinrere generalforsamling den 11. juni 214 og pi ekstraordiner generalforsamling den 13. august 214. De er blevet opdateret som folge af endret varmeforsyningslovgivning og nye arbejdsmetoder. Udover en rrekke sproglige korreklioner og praciseringer herunder i forhold til definitioner er de vasentligste endringer i vedtagterne: Udtrredelsesvilkir (pkt. 5), tegningsregler (pkt. 8.7 og pkt. 8.8) og delegationsbestemmelse (pkt. 6.6 & 6.7).

11 9 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r. Presentationen af resultatopgorelsens poster er i2l4ll5 rendret, siledes der er foretaget endring i prresentationen afresultatopgorelsen, da regnskabet er overgiet fra en artsopdelt til en funktionsopdelt presentation. Sammenligningstal for regnskabsiret 2l3l14 er tillige tilpasset den andrede prresentation. Generelt om indregning og mflling Aktiver indregnes i balancen, nir det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vrerdi kan miles pdlideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nir selskabet som folge afen tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragd selskabet, og forpligtelsens vardi kan m6les pilideligt. Ved fsrste indregning miles aktiver og forpligtelser til kostpris. Miling efter fsrste indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden irsrapporten aflregges, og som be- eller afkrrefter forhold, der eksisterede pi balancedagen. I resultatopgsrelsen indregnes indtegter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de belob, der vedrsrer regnskabs6ret. Resultatopgorelsen Nettoomsatning Nettoomsetning ved salg af varer indregnes i resultatopgorelsen, nir levering og risikoovergang til ksber har fundet sted. Nettoomsetning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og m6les til dagsvardien af det fastsatte vederlag. Andre driftsindtagter og driftsomkostninger Andre driftsindtregter og driftsomkostninger omfatter indtregter og omkostninger af sekundrer karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter.

12 l Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtregter og --omkostninger. Balancen Materielle anlregsaktiver Anlregsaktiver miles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargaing af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Anlregsaktiver afskrives pi grundlag af anskaffelsessummen, reduceret med de i tidligere 5r foretagne henleggelser til investeringer samt modtagne tilslutningsafgifter. Alliverne afskrives over den forventede brugstids i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning pibegyndes ved anlegsaktivets frerdiggorelse. Anlreg (kedelanleg, ledningsnet) 1985/ Anlreg (kedelanlreg, ledningsnet) l99ll Bygninger MAlere Varevogne Driftsmateriel og andre anlreg 2 hr 3 6r 3 6r 15 5r 56r 5ir Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris, opgjort efter gennemsnitlig anskaffelsessum, eller nettorealisationsvrerdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris.

13 ll Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Egenkapitalen omfatter tilslutningsbidrag indbetalt fsr , som ikke er modtaget i anskaffelsessummen pi ledningsnettet. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelsessummen p6 ledningsnet. Henleggelser til fremtidige specifikke investeringer i overensstemmelse med Energistilsynets bestemmelser reserveres under egenkapitalen. Prioritetsgreld Prioritetsgald miles pa tidspunktet for lineoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transallionsomkostninger. Efterfolgende miles prioritetsgald til amortiseret kostpris. Andre fi nansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser males til amortiseret kostpris, der sredvanligvis svarer til nominel vrerdi.

14 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. t2 Resultatopgorelse for 214 I n5 revideret) Budget 214n5 2t3n4 Nettoomsretning Produktionsomkostninser I ( es) s.s (28.es6) (26.ees) Bruttoresultat 22.9r8.79 2r.643 r9.673 D i stributionsomkostninger J (11.s1r.274) (r2.66e) (l l.e4l) Administrationsomkostninser 4 (2.s32.8s6) (2.s6s) (2.s8s) Energispareaktiviteter (e1.) (57) Afskrivninger (3.s33.684) (3.4) (2.619) Resultat af primrer drift Andre driftsindtregter l 135 Driftsresultat 4.s Finansielle indtregter Finansielle omkostninger Arets resultat for regulering (3.}es.773) r (2.s) (2.122) 552 Arets over-/underdeknine Arets resultat (1.s.81e) (ss2)

15 l3 Resultatopgorelse for 214 I 15 Indtegtsfordeling r P6lignende varmebidrag, Abonnementsbid rag. Effektbidrag I ndtagternes anvendelse r Ledningstab. Distributionsomkostninger r Energispareaktiviteter r Finansielle poster. Produktionsomkostninger r Administrationsomkostninger Afskrivninger r Arets over/underdakning

16 t4 Balance pr Note 215 kr. 2r4 Fj ernvarmeanlreg og drift smidler Varevogne Materielle anlegsaktiver under udfsrsel Materielle anlegsaktiver s7.9s8 Anlregsaktiver Varebeholdning materialer Varebeholdninger Tilgodehavende varmebidrag hos forbrugere Tilgodehavende byggemodnings- og tilslutningsafgifter Tilgodehavende merverdiafgift Periodeafgrrensningsposter Tilgodehavender l 8s Likvide beholdninger 16.24s Omsretningsaktiver Aktiver _yltty _68f1

17 l5 Balance pr Note 215 kr. 214 Tilslutningsafgift pr I Egenkapital Prioritetsgreld Langfristede greldsforpligtelser s4.372 Kortfristet del af langfristede geldsforpli gtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldigt varmebidrag til forbrugeren Overfsrt til kommende 6rs varmeafregning Kraftvarme Feriepenge A-skat og arbej dsmarkedsbidrag Skyldige skyldige anlegs- og driftsudgifter Skyldig merverdiafgift s s r.lt r.33r r Kortfristede greldsforpli gtelser Greldsforpligtelser Passiver Pantsatninger og eventualforpligtelser 7

18 t6 Noter 1. Nettoomsretning Parcelhuse og mindre ejendomme, Mwh Storforbrugere og boligforeninger, i6.367 Mwh Effektbidrag Aborurementsbidrag Afgift for dirlig indtegter Indregning af over-/underdekning fra tidligere 5r 214/15 kr s I t n Totalsalg i alt Mwh. 2. Produktionsomkostninger Kraftvarmeksb Ledningstab, 25,zYo I 24,oA Reparation og produklionsomkostninger (8.r4.es) (8.44s) 23.6rs Distributionsomkostninger Ledningstab, 25,2Yo I 24,oA Reparation og vedligeholdelse Mileromkostninger El og vand Forsikringer Lonninger og gager Avige di stributionsomkostninger s tt.94r

19 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. t7 Noter 4. Administrationsomkostnin ger Lonninger og gager Honorar til bestlrelse, generalforsamling og moder Forbrugerinformation It-omkostninger Revision mv. Juridisk assistance Konsulenter Forsikringer og kontingenter Gebyr og porto Kontorholdsudgifter Avige administrationsomkostninger 214n5 kr r , t t r r r Materielle anlregsaktiver Kostpris Tilgang Kostpris Fjernvarmeanlreg og driftsmidler kr. r rr Materielle anlreg under Varevogne udfsrsel kr. kr. 499.t r.741.rs t63 Tilslutningsafgifter mv (r rr) Arets tilslutningsafgifter mv. (3e2.8) Tilslutningsafgift er mv I 5 (r3.16.4e1) Afskrivning er Arets afskrivninger (38.e3.211) (3.ss4.467) (431.3e) (3r.3e2) Afskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmressig vrerdi

20 l8 Noter 6. Langfristede greldsforpligtelser kr. Samlet ge1d, der forfalder til betaling efter mere end 5 5r (amortiseret kostpris) Linene bestir af: Kommune Kredit l<r.,25 6rs lsbetid, fast rente pk 2,7Yo Realkredit Danmark kr.,2 6rs lobetid, variabel rente Realkredit Danmark kr.,2 6rs lsbetid, fast rente p62,4o/o Realkredit Danmark kr., 15 irs lsbetid, fast rente pil l,5oh 7. Pantsretninger og eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser I tilknytning til prioritetslan i Realkredit Danmark, som fastforrentes med 4,28o/o p.a., og hvis restverdien udgar 9.14, er der indg6et en renteswap. Swappen lsber til 31. december 219, og verdien pr. 31. marts 215 er negativ med Til sikkerhed for selskabets realkreditlan er der stillet pant i selskabets ejendom og dertil hsrende ledningsnet. Bogfort vrerdi af pantsikrede aktiver :udgar 6.394

21 19 Budget (Ej underlagt revision) Indtregter Salg af varme Fast bidrag Abonnementsbidrag Afkoling Indregning af over-/underdrekning fra tidligere ir Indtregter Andre driftsindtregter Udlejning Formandsskab Andre driftsindtegter i alt Produktionsomkostninger Kraftvarmeksb Ledningstab Reparation og vedligeholdelse Avige produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostnin ger Ledningstab Reparation og vedligeholdelse Forsikringer og vand Mileromkostninger EI Lonninger og gager Ovrige di stributionsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Honorar til bestyrelse, generalforsamling og moder Forbrugerinformation Lonninger og gager Ovige admini strations omko stninger Administrationsomkostninger i alt Avnge regnskabsposter Energi spareaktiviteter Afskrivninger Henleggelser Renter af lan og kreditter Avnge regnskabsposter i alt Budget 2r5t I l5 53 (33.76) (7) (1 l5) (24.e92) (8.26e) (8s2) (so) (2) (3) (1.e31) (3) (r2.82) (27) (e) (1.681) (74) (2.78r) (768) (3.776) (s) (2.7) (7.744) Budgetteret over-/underdrekning MtAi% C:\Us6\pjakob$n\AppData\Loml\Micrc$ft\Windo$\lNstCacho\Content.Outlook\OA2R5NH\ re215 1.docx