Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax www-deloitte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte."

Transkript

1 Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon Telelax www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr Arsrapport 2l4ll5 53. regnskabslr Godkendt pa selskabets generalforsamling, den 1. juni 215 Dirigent Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger I Ledelsespitegning 2 Den uafhengige revisors erklaringer a J Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgsrelse for 21 4l 5 Balance pr Noter Budget (Ej underlagt revision) 9 l2 l4 16 t9

3 Selskabsoplysninger Selskab Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup CVR-nr.: Hjemsted: Aarhus Telefon: Bestyrelse Rasmus Ry Nielsen, formand Kim Behnke, nastformand Per Frits Lindgren Palle Jorgensen Leif Jensen Kim Bo Almskou Direktion Poul B. Skou Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Ledelsespitegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for regnskabsiret l. april marts 215 for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapporten afl egges i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 215 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsiret 1. apil marts 215. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lystrup, den 11. maj 215 Direktion Poul B. Skou Bestyrelse irs Ry Nielsen lr./;nuf- Frits Lindgren Kim Bo Almskou

5 J Den uafhrengige revisors erklreringer Til andelshaverne i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Pfl tegning pfl fl rsregnskabet Vi har revideret irsregnskabet for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsiret 1. apil marts 215, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om irsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krrever, at vi overholder etiske krav samt planlregger og udforer revisionen for at opni hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vasentlig fej linformation. En revision omfatter udfsrelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belsb og oplysninger i irsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afrrrnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vasentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekliviteten af virksomhedens interne kontol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede prresentation af Arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 215 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for regnskabsiret l. april marts 21 5 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrorende forstlelsen af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgorelsen medtaget budgettal. Tillige indgir budgettal for 215/16 i irsregnskabet. Budgettal har, som det fremgir afirsregnskabet, ikke vreret underlagt revision.

6 4 Den uafhrengige revisors erklreringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision aflrsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Aarhus, den I l. maj 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab V<ef"A/-* Torben Rohde Pedersen statsautdrisereffrsor statsautoriseret revisor

7 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. 5 Ledelsesberetning 2r4trs 213n4 212/13 2ru12 21trr Hoved- og nogletal Nettoomsetning r Salg i MWh s r4 Salg i kr Forbrugeraftrrengig takst pr. MWh, ekskl. moms Effektbidrag pr.ffi2, ekskl. moms 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 Kob i MWh tt Kob i kr. Ledningstab i % )\) ,* ,4* 3r , ,4 Ledningstab i kr s r.537 Nettoinvesteringer i materielle anlagsaktiver Afskrivninger r.298 Arets henlreggelser Over-underdekning til indregning i kommende irs priser Antal brud pi ledningsnettet (46r) l Antal flyttere I Elforbrug i KWh 3r Vandp6sretning til fiernvarmenet i m3 t.877 t * Ledningstabet for og2i2l13 er teknisk ansl6et.

8 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Ledelsesberetning Grafiske illustrationer 15. Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med irligt forbrug pe 18,1 MWh pr. marts Lystrup Fjernvarme Gennemsnit for varker tilsluttet Varmeplan Aarhus Landsgennemsnit for alle varmeverker Ledningstab i kr. pr. standardhus med Srligt forbug pa 18,1 MWh O1r/72

9 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Fra den l. april 215 bliver det billigere at fr varme fra Lystrup Fjernvarme. Den forbrugsaftrrengige KWh-pris nedsrettes fra,48 kr. til,43 kr., mens den faste afgift pr. m2 forbliver urendret. MSlerlejen er ligeledes uendret. (priser er ekskl. moms). For et standardparcelhus pi 13 m2 med et forbrug pd 18,1 MWh vil prisen for opvarmning falde fra kr. til kroner incl. moms, hvilket er en besparelse pi l.l32kr.. De nye priser er anmeldt til Energitilsynet den Aret har budt pi mange fremskridt, som ogsi giver forbedringer i de kommende 6r. Lystrup Fjernvarme har i iret renoveret2,2km hovedledning og i alt 143 stikledninger er blevet skiftet. Anlregsarbejdet belober sig til samlet knap 9,5 mill. kr. ekskl. moms. Det er med renoveringen lykkedes at ni energibesparelser pi i alt MWh. Det er samtidig vurderet, at vedligeholdelsesefterslabet nu er reduceret si meget, at de kommende 6rs renoveringer vil kunne aftroldes inden for en belsbsramme pa ca. 5 mill. kr. om 6ret. Lystrup Fjernvarmes afregningsmilere er nu mere end et 5r gamle. Vi har bide ved irsaflasning og til dagligt glrede af de nye m6lere. Vi fir saledes en besked, hvis der hos en forbruger er en med et udlob, der er stsrre end 5 liter i minuttet. Det har sparret adskillige forbrugere for mange ekstraomkostninger og rergrelser, men det har ogsi medfort en del ekstraarbejde. Lystrup Fjernvarme har i det sidste 6r modtaget mere end 1 unodige alarmer uden for norrnal arbejdstid. Det vil sige alarm i forbindelse med ikke-anmeldt arbejde pi eget anleg som eksempelvis udskiftning af en radiator. Vi har forsogt at begrense antallet af unodige alarmer gennem oget information i forhold til sivel forbrugerne som de lokale VVS'ere, og pt. overvejes det, hvorvidt information om rorsprengning kan gives p6 maivsms. Med milerne kan vi lobende folge med i afkolingen hos forbrugerne. De forbrugere, som har en for hoj returtemperatur, er blevet kontaktet pr. brev vedr. tilbud om et gratis servicebesog af vores driftsassistenter eller med opfordring til at kontakte en WS'er. I sidste del af regnskabs6ret har vi kontaktet mere end 25 forbrugere med en afkoling under 2 o C.Indsatsen kan allerede ses, idet afkolingen for de nermte forbrugere er blevet markant forbedret, ligesom det er vores forventning, at farre kommer til at betale ekstra for darlig irsafkoling. I starten af 6ret har vi kunnet tilbyde forbrugerne en ny app, "eforsyning". App'en giver forbrugerne mulighed for at folge med i deres forbrug uanset, hvor de er, ligesom den giver et enkelt grafisk overblik over forbruget og en sammenligning mellem sidst aflreste forbrug og forventet forbrug herunder ogsd i kroner. Endelig giver app'en mulighed for at den enkelte forbruger reagerer inden det farer tll en stor varmeregning. Lystrup Fjernvarme har i ca. 3 6r arbejdet pa et projekt, hvor overskudsvarme fra ELOPAK skulle anvendes i fiernvarmen. For at vrere sikker i forhold til forst6else af afgiftslovgivning havde vi anmodet om et bindende tilsagn fra SKAT. Svaret fik vi januar 215, og det indeholdt ganske overraskende nye fortolkninger. Pi trods af at ELOPAK for en lengere drekke ville forere Lystrup Fjernvarme overskudsvarmen, har SKAT meddelt, at der i givet fald skal betales overskudsvarmeafgift, ligesom projektet ville blive belastet af dobbeltbeskatning som folge af, at der skal betales afgift af el til varmepumpe. Overskudsvarmeprojektet vil ikke kunne bere

10 8 Ledelsesberetning SKATs nye fortolkning, idet vi vil fi en pris pr. MWh, der er hojere end Varmeplanens. I forhold til miljoet ergrer fortolkningen os, og vi vil derfor soge lovgivning rendret ved et tret samarbejde med andre varker i lignende situation og med bistand af vores interesseorganisation, Dansk Fjernvarme. Vi samarbejder fortsat med de private varmeverker, som er tilsluttet Varmeplan Aarhus. Udover erfaringsudveksling og konkrete initiativer i forhold til varmeplanen undersoger vi mulighederne for at opni besparelser gennem et tettere og mere forpligtende samarbejde. Byudviklingen af omridet "NYE" ved Elev folges tet og Lystrup Fjernvarme har tret kontakt til byudviklere med henblik pi at kunne levere fiernvarme, nir det i bliver aktuelt. I lsbet af 6ret har vi repareret 1 akutte ledningsbrud. Pr. 31. marts 215 var dertilsluttet forbrugere. Arets tilvrekst er siledes 3 forbrugere. I det kommende 6r forventes et begrrenset antal nye tilslutninger. Arets varmesalg er p664.24,477 MWh. Salget af varme er ca. 13,13%olavere i forhold til sidste 6r. Regnskabsirets graddagetal har vreret 2.548, hvilket er 16,1 %o mindre end et normalt 6rs graddagetal. For det kommende ir, budgetteres med et irsforbrug (salg) pi 7.5 MWh svarende til en reduktion i forhold til irsbudget for pi2,35 Yo. Tilbagebetaling til forbrugeme: k. Efterbetaling fra forbrugerne: kr. Lystrup Fjernvarme har i 6r fiet nye vedtegter og Almindelige bestemmelser. De nye vedtagter blev vedtaget p6 den ordinrere generalforsamling den 11. juni 214 og pi ekstraordiner generalforsamling den 13. august 214. De er blevet opdateret som folge af endret varmeforsyningslovgivning og nye arbejdsmetoder. Udover en rrekke sproglige korreklioner og praciseringer herunder i forhold til definitioner er de vasentligste endringer i vedtagterne: Udtrredelsesvilkir (pkt. 5), tegningsregler (pkt. 8.7 og pkt. 8.8) og delegationsbestemmelse (pkt. 6.6 & 6.7).

11 9 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r. Presentationen af resultatopgorelsens poster er i2l4ll5 rendret, siledes der er foretaget endring i prresentationen afresultatopgorelsen, da regnskabet er overgiet fra en artsopdelt til en funktionsopdelt presentation. Sammenligningstal for regnskabsiret 2l3l14 er tillige tilpasset den andrede prresentation. Generelt om indregning og mflling Aktiver indregnes i balancen, nir det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vrerdi kan miles pdlideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nir selskabet som folge afen tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragd selskabet, og forpligtelsens vardi kan m6les pilideligt. Ved fsrste indregning miles aktiver og forpligtelser til kostpris. Miling efter fsrste indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden irsrapporten aflregges, og som be- eller afkrrefter forhold, der eksisterede pi balancedagen. I resultatopgsrelsen indregnes indtegter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de belob, der vedrsrer regnskabs6ret. Resultatopgorelsen Nettoomsatning Nettoomsetning ved salg af varer indregnes i resultatopgorelsen, nir levering og risikoovergang til ksber har fundet sted. Nettoomsetning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og m6les til dagsvardien af det fastsatte vederlag. Andre driftsindtagter og driftsomkostninger Andre driftsindtregter og driftsomkostninger omfatter indtregter og omkostninger af sekundrer karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter.

12 l Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtregter og --omkostninger. Balancen Materielle anlregsaktiver Anlregsaktiver miles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargaing af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Anlregsaktiver afskrives pi grundlag af anskaffelsessummen, reduceret med de i tidligere 5r foretagne henleggelser til investeringer samt modtagne tilslutningsafgifter. Alliverne afskrives over den forventede brugstids i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning pibegyndes ved anlegsaktivets frerdiggorelse. Anlreg (kedelanleg, ledningsnet) 1985/ Anlreg (kedelanlreg, ledningsnet) l99ll Bygninger MAlere Varevogne Driftsmateriel og andre anlreg 2 hr 3 6r 3 6r 15 5r 56r 5ir Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris, opgjort efter gennemsnitlig anskaffelsessum, eller nettorealisationsvrerdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris.

13 ll Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Egenkapitalen omfatter tilslutningsbidrag indbetalt fsr , som ikke er modtaget i anskaffelsessummen pi ledningsnettet. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelsessummen p6 ledningsnet. Henleggelser til fremtidige specifikke investeringer i overensstemmelse med Energistilsynets bestemmelser reserveres under egenkapitalen. Prioritetsgreld Prioritetsgald miles pa tidspunktet for lineoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transallionsomkostninger. Efterfolgende miles prioritetsgald til amortiseret kostpris. Andre fi nansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser males til amortiseret kostpris, der sredvanligvis svarer til nominel vrerdi.

14 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. t2 Resultatopgorelse for 214 I n5 revideret) Budget 214n5 2t3n4 Nettoomsretning Produktionsomkostninser I ( es) s.s (28.es6) (26.ees) Bruttoresultat 22.9r8.79 2r.643 r9.673 D i stributionsomkostninger J (11.s1r.274) (r2.66e) (l l.e4l) Administrationsomkostninser 4 (2.s32.8s6) (2.s6s) (2.s8s) Energispareaktiviteter (e1.) (57) Afskrivninger (3.s33.684) (3.4) (2.619) Resultat af primrer drift Andre driftsindtregter l 135 Driftsresultat 4.s Finansielle indtregter Finansielle omkostninger Arets resultat for regulering (3.}es.773) r (2.s) (2.122) 552 Arets over-/underdeknine Arets resultat (1.s.81e) (ss2)

15 l3 Resultatopgorelse for 214 I 15 Indtegtsfordeling r P6lignende varmebidrag, Abonnementsbid rag. Effektbidrag I ndtagternes anvendelse r Ledningstab. Distributionsomkostninger r Energispareaktiviteter r Finansielle poster. Produktionsomkostninger r Administrationsomkostninger Afskrivninger r Arets over/underdakning

16 t4 Balance pr Note 215 kr. 2r4 Fj ernvarmeanlreg og drift smidler Varevogne Materielle anlegsaktiver under udfsrsel Materielle anlegsaktiver s7.9s8 Anlregsaktiver Varebeholdning materialer Varebeholdninger Tilgodehavende varmebidrag hos forbrugere Tilgodehavende byggemodnings- og tilslutningsafgifter Tilgodehavende merverdiafgift Periodeafgrrensningsposter Tilgodehavender l 8s Likvide beholdninger 16.24s Omsretningsaktiver Aktiver _yltty _68f1

17 l5 Balance pr Note 215 kr. 214 Tilslutningsafgift pr I Egenkapital Prioritetsgreld Langfristede greldsforpligtelser s4.372 Kortfristet del af langfristede geldsforpli gtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldigt varmebidrag til forbrugeren Overfsrt til kommende 6rs varmeafregning Kraftvarme Feriepenge A-skat og arbej dsmarkedsbidrag Skyldige skyldige anlegs- og driftsudgifter Skyldig merverdiafgift s s r.lt r.33r r Kortfristede greldsforpli gtelser Greldsforpligtelser Passiver Pantsatninger og eventualforpligtelser 7

18 t6 Noter 1. Nettoomsretning Parcelhuse og mindre ejendomme, Mwh Storforbrugere og boligforeninger, i6.367 Mwh Effektbidrag Aborurementsbidrag Afgift for dirlig indtegter Indregning af over-/underdekning fra tidligere 5r 214/15 kr s I t n Totalsalg i alt Mwh. 2. Produktionsomkostninger Kraftvarmeksb Ledningstab, 25,zYo I 24,oA Reparation og produklionsomkostninger (8.r4.es) (8.44s) 23.6rs Distributionsomkostninger Ledningstab, 25,2Yo I 24,oA Reparation og vedligeholdelse Mileromkostninger El og vand Forsikringer Lonninger og gager Avige di stributionsomkostninger s tt.94r

19 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. t7 Noter 4. Administrationsomkostnin ger Lonninger og gager Honorar til bestlrelse, generalforsamling og moder Forbrugerinformation It-omkostninger Revision mv. Juridisk assistance Konsulenter Forsikringer og kontingenter Gebyr og porto Kontorholdsudgifter Avige administrationsomkostninger 214n5 kr r , t t r r r Materielle anlregsaktiver Kostpris Tilgang Kostpris Fjernvarmeanlreg og driftsmidler kr. r rr Materielle anlreg under Varevogne udfsrsel kr. kr. 499.t r.741.rs t63 Tilslutningsafgifter mv (r rr) Arets tilslutningsafgifter mv. (3e2.8) Tilslutningsafgift er mv I 5 (r3.16.4e1) Afskrivning er Arets afskrivninger (38.e3.211) (3.ss4.467) (431.3e) (3r.3e2) Afskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmressig vrerdi

20 l8 Noter 6. Langfristede greldsforpligtelser kr. Samlet ge1d, der forfalder til betaling efter mere end 5 5r (amortiseret kostpris) Linene bestir af: Kommune Kredit l<r.,25 6rs lsbetid, fast rente pk 2,7Yo Realkredit Danmark kr.,2 6rs lobetid, variabel rente Realkredit Danmark kr.,2 6rs lsbetid, fast rente p62,4o/o Realkredit Danmark kr., 15 irs lsbetid, fast rente pil l,5oh 7. Pantsretninger og eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser I tilknytning til prioritetslan i Realkredit Danmark, som fastforrentes med 4,28o/o p.a., og hvis restverdien udgar 9.14, er der indg6et en renteswap. Swappen lsber til 31. december 219, og verdien pr. 31. marts 215 er negativ med Til sikkerhed for selskabets realkreditlan er der stillet pant i selskabets ejendom og dertil hsrende ledningsnet. Bogfort vrerdi af pantsikrede aktiver :udgar 6.394

21 19 Budget (Ej underlagt revision) Indtregter Salg af varme Fast bidrag Abonnementsbidrag Afkoling Indregning af over-/underdrekning fra tidligere ir Indtregter Andre driftsindtregter Udlejning Formandsskab Andre driftsindtegter i alt Produktionsomkostninger Kraftvarmeksb Ledningstab Reparation og vedligeholdelse Avige produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostnin ger Ledningstab Reparation og vedligeholdelse Forsikringer og vand Mileromkostninger EI Lonninger og gager Ovrige di stributionsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Honorar til bestyrelse, generalforsamling og moder Forbrugerinformation Lonninger og gager Ovige admini strations omko stninger Administrationsomkostninger i alt Avnge regnskabsposter Energi spareaktiviteter Afskrivninger Henleggelser Renter af lan og kreditter Avnge regnskabsposter i alt Budget 2r5t I l5 53 (33.76) (7) (1 l5) (24.e92) (8.26e) (8s2) (so) (2) (3) (1.e31) (3) (r2.82) (27) (e) (1.681) (74) (2.78r) (768) (3.776) (s) (2.7) (7.744) Budgetteret over-/underdrekning MtAi% C:\Us6\pjakob$n\AppData\Loml\Micrc$ft\Windo$\lNstCacho\Content.Outlook\OA2R5NH\ re215 1.docx

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14, 3390 Hundested CVR-nr. 32 72 03 15 Årsrapport for 2013/14 49. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2014... dirigent

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere