Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax www-deloitte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte."

Transkript

1 Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon Telelax www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr Arsrapport 2l4ll5 53. regnskabslr Godkendt pa selskabets generalforsamling, den 1. juni 215 Dirigent Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger I Ledelsespitegning 2 Den uafhengige revisors erklaringer a J Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgsrelse for 21 4l 5 Balance pr Noter Budget (Ej underlagt revision) 9 l2 l4 16 t9

3 Selskabsoplysninger Selskab Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup CVR-nr.: Hjemsted: Aarhus Telefon: Bestyrelse Rasmus Ry Nielsen, formand Kim Behnke, nastformand Per Frits Lindgren Palle Jorgensen Leif Jensen Kim Bo Almskou Direktion Poul B. Skou Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Ledelsespitegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for regnskabsiret l. april marts 215 for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapporten afl egges i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 215 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsiret 1. apil marts 215. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lystrup, den 11. maj 215 Direktion Poul B. Skou Bestyrelse irs Ry Nielsen lr./;nuf- Frits Lindgren Kim Bo Almskou

5 J Den uafhrengige revisors erklreringer Til andelshaverne i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Pfl tegning pfl fl rsregnskabet Vi har revideret irsregnskabet for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsiret 1. apil marts 215, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om irsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krrever, at vi overholder etiske krav samt planlregger og udforer revisionen for at opni hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vasentlig fej linformation. En revision omfatter udfsrelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belsb og oplysninger i irsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afrrrnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vasentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekliviteten af virksomhedens interne kontol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede prresentation af Arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 215 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for regnskabsiret l. april marts 21 5 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrorende forstlelsen af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgorelsen medtaget budgettal. Tillige indgir budgettal for 215/16 i irsregnskabet. Budgettal har, som det fremgir afirsregnskabet, ikke vreret underlagt revision.

6 4 Den uafhrengige revisors erklreringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision aflrsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Aarhus, den I l. maj 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab V<ef"A/-* Torben Rohde Pedersen statsautdrisereffrsor statsautoriseret revisor

7 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. 5 Ledelsesberetning 2r4trs 213n4 212/13 2ru12 21trr Hoved- og nogletal Nettoomsetning r Salg i MWh s r4 Salg i kr Forbrugeraftrrengig takst pr. MWh, ekskl. moms Effektbidrag pr.ffi2, ekskl. moms 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 Kob i MWh tt Kob i kr. Ledningstab i % )\) ,* ,4* 3r , ,4 Ledningstab i kr s r.537 Nettoinvesteringer i materielle anlagsaktiver Afskrivninger r.298 Arets henlreggelser Over-underdekning til indregning i kommende irs priser Antal brud pi ledningsnettet (46r) l Antal flyttere I Elforbrug i KWh 3r Vandp6sretning til fiernvarmenet i m3 t.877 t * Ledningstabet for og2i2l13 er teknisk ansl6et.

8 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. Ledelsesberetning Grafiske illustrationer 15. Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med irligt forbrug pe 18,1 MWh pr. marts Lystrup Fjernvarme Gennemsnit for varker tilsluttet Varmeplan Aarhus Landsgennemsnit for alle varmeverker Ledningstab i kr. pr. standardhus med Srligt forbug pa 18,1 MWh O1r/72

9 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Fra den l. april 215 bliver det billigere at fr varme fra Lystrup Fjernvarme. Den forbrugsaftrrengige KWh-pris nedsrettes fra,48 kr. til,43 kr., mens den faste afgift pr. m2 forbliver urendret. MSlerlejen er ligeledes uendret. (priser er ekskl. moms). For et standardparcelhus pi 13 m2 med et forbrug pd 18,1 MWh vil prisen for opvarmning falde fra kr. til kroner incl. moms, hvilket er en besparelse pi l.l32kr.. De nye priser er anmeldt til Energitilsynet den Aret har budt pi mange fremskridt, som ogsi giver forbedringer i de kommende 6r. Lystrup Fjernvarme har i iret renoveret2,2km hovedledning og i alt 143 stikledninger er blevet skiftet. Anlregsarbejdet belober sig til samlet knap 9,5 mill. kr. ekskl. moms. Det er med renoveringen lykkedes at ni energibesparelser pi i alt MWh. Det er samtidig vurderet, at vedligeholdelsesefterslabet nu er reduceret si meget, at de kommende 6rs renoveringer vil kunne aftroldes inden for en belsbsramme pa ca. 5 mill. kr. om 6ret. Lystrup Fjernvarmes afregningsmilere er nu mere end et 5r gamle. Vi har bide ved irsaflasning og til dagligt glrede af de nye m6lere. Vi fir saledes en besked, hvis der hos en forbruger er en med et udlob, der er stsrre end 5 liter i minuttet. Det har sparret adskillige forbrugere for mange ekstraomkostninger og rergrelser, men det har ogsi medfort en del ekstraarbejde. Lystrup Fjernvarme har i det sidste 6r modtaget mere end 1 unodige alarmer uden for norrnal arbejdstid. Det vil sige alarm i forbindelse med ikke-anmeldt arbejde pi eget anleg som eksempelvis udskiftning af en radiator. Vi har forsogt at begrense antallet af unodige alarmer gennem oget information i forhold til sivel forbrugerne som de lokale VVS'ere, og pt. overvejes det, hvorvidt information om rorsprengning kan gives p6 maivsms. Med milerne kan vi lobende folge med i afkolingen hos forbrugerne. De forbrugere, som har en for hoj returtemperatur, er blevet kontaktet pr. brev vedr. tilbud om et gratis servicebesog af vores driftsassistenter eller med opfordring til at kontakte en WS'er. I sidste del af regnskabs6ret har vi kontaktet mere end 25 forbrugere med en afkoling under 2 o C.Indsatsen kan allerede ses, idet afkolingen for de nermte forbrugere er blevet markant forbedret, ligesom det er vores forventning, at farre kommer til at betale ekstra for darlig irsafkoling. I starten af 6ret har vi kunnet tilbyde forbrugerne en ny app, "eforsyning". App'en giver forbrugerne mulighed for at folge med i deres forbrug uanset, hvor de er, ligesom den giver et enkelt grafisk overblik over forbruget og en sammenligning mellem sidst aflreste forbrug og forventet forbrug herunder ogsd i kroner. Endelig giver app'en mulighed for at den enkelte forbruger reagerer inden det farer tll en stor varmeregning. Lystrup Fjernvarme har i ca. 3 6r arbejdet pa et projekt, hvor overskudsvarme fra ELOPAK skulle anvendes i fiernvarmen. For at vrere sikker i forhold til forst6else af afgiftslovgivning havde vi anmodet om et bindende tilsagn fra SKAT. Svaret fik vi januar 215, og det indeholdt ganske overraskende nye fortolkninger. Pi trods af at ELOPAK for en lengere drekke ville forere Lystrup Fjernvarme overskudsvarmen, har SKAT meddelt, at der i givet fald skal betales overskudsvarmeafgift, ligesom projektet ville blive belastet af dobbeltbeskatning som folge af, at der skal betales afgift af el til varmepumpe. Overskudsvarmeprojektet vil ikke kunne bere

10 8 Ledelsesberetning SKATs nye fortolkning, idet vi vil fi en pris pr. MWh, der er hojere end Varmeplanens. I forhold til miljoet ergrer fortolkningen os, og vi vil derfor soge lovgivning rendret ved et tret samarbejde med andre varker i lignende situation og med bistand af vores interesseorganisation, Dansk Fjernvarme. Vi samarbejder fortsat med de private varmeverker, som er tilsluttet Varmeplan Aarhus. Udover erfaringsudveksling og konkrete initiativer i forhold til varmeplanen undersoger vi mulighederne for at opni besparelser gennem et tettere og mere forpligtende samarbejde. Byudviklingen af omridet "NYE" ved Elev folges tet og Lystrup Fjernvarme har tret kontakt til byudviklere med henblik pi at kunne levere fiernvarme, nir det i bliver aktuelt. I lsbet af 6ret har vi repareret 1 akutte ledningsbrud. Pr. 31. marts 215 var dertilsluttet forbrugere. Arets tilvrekst er siledes 3 forbrugere. I det kommende 6r forventes et begrrenset antal nye tilslutninger. Arets varmesalg er p664.24,477 MWh. Salget af varme er ca. 13,13%olavere i forhold til sidste 6r. Regnskabsirets graddagetal har vreret 2.548, hvilket er 16,1 %o mindre end et normalt 6rs graddagetal. For det kommende ir, budgetteres med et irsforbrug (salg) pi 7.5 MWh svarende til en reduktion i forhold til irsbudget for pi2,35 Yo. Tilbagebetaling til forbrugeme: k. Efterbetaling fra forbrugerne: kr. Lystrup Fjernvarme har i 6r fiet nye vedtegter og Almindelige bestemmelser. De nye vedtagter blev vedtaget p6 den ordinrere generalforsamling den 11. juni 214 og pi ekstraordiner generalforsamling den 13. august 214. De er blevet opdateret som folge af endret varmeforsyningslovgivning og nye arbejdsmetoder. Udover en rrekke sproglige korreklioner og praciseringer herunder i forhold til definitioner er de vasentligste endringer i vedtagterne: Udtrredelsesvilkir (pkt. 5), tegningsregler (pkt. 8.7 og pkt. 8.8) og delegationsbestemmelse (pkt. 6.6 & 6.7).

11 9 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og irsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r. Presentationen af resultatopgorelsens poster er i2l4ll5 rendret, siledes der er foretaget endring i prresentationen afresultatopgorelsen, da regnskabet er overgiet fra en artsopdelt til en funktionsopdelt presentation. Sammenligningstal for regnskabsiret 2l3l14 er tillige tilpasset den andrede prresentation. Generelt om indregning og mflling Aktiver indregnes i balancen, nir det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vrerdi kan miles pdlideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nir selskabet som folge afen tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragd selskabet, og forpligtelsens vardi kan m6les pilideligt. Ved fsrste indregning miles aktiver og forpligtelser til kostpris. Miling efter fsrste indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden irsrapporten aflregges, og som be- eller afkrrefter forhold, der eksisterede pi balancedagen. I resultatopgsrelsen indregnes indtegter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de belob, der vedrsrer regnskabs6ret. Resultatopgorelsen Nettoomsatning Nettoomsetning ved salg af varer indregnes i resultatopgorelsen, nir levering og risikoovergang til ksber har fundet sted. Nettoomsetning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og m6les til dagsvardien af det fastsatte vederlag. Andre driftsindtagter og driftsomkostninger Andre driftsindtregter og driftsomkostninger omfatter indtregter og omkostninger af sekundrer karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter.

12 l Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtregter og --omkostninger. Balancen Materielle anlregsaktiver Anlregsaktiver miles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargaing af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Anlregsaktiver afskrives pi grundlag af anskaffelsessummen, reduceret med de i tidligere 5r foretagne henleggelser til investeringer samt modtagne tilslutningsafgifter. Alliverne afskrives over den forventede brugstids i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning pibegyndes ved anlegsaktivets frerdiggorelse. Anlreg (kedelanleg, ledningsnet) 1985/ Anlreg (kedelanlreg, ledningsnet) l99ll Bygninger MAlere Varevogne Driftsmateriel og andre anlreg 2 hr 3 6r 3 6r 15 5r 56r 5ir Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris, opgjort efter gennemsnitlig anskaffelsessum, eller nettorealisationsvrerdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris.

13 ll Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Egenkapitalen omfatter tilslutningsbidrag indbetalt fsr , som ikke er modtaget i anskaffelsessummen pi ledningsnettet. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelsessummen p6 ledningsnet. Henleggelser til fremtidige specifikke investeringer i overensstemmelse med Energistilsynets bestemmelser reserveres under egenkapitalen. Prioritetsgreld Prioritetsgald miles pa tidspunktet for lineoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transallionsomkostninger. Efterfolgende miles prioritetsgald til amortiseret kostpris. Andre fi nansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser males til amortiseret kostpris, der sredvanligvis svarer til nominel vrerdi.

14 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. t2 Resultatopgorelse for 214 I n5 revideret) Budget 214n5 2t3n4 Nettoomsretning Produktionsomkostninser I ( es) s.s (28.es6) (26.ees) Bruttoresultat 22.9r8.79 2r.643 r9.673 D i stributionsomkostninger J (11.s1r.274) (r2.66e) (l l.e4l) Administrationsomkostninser 4 (2.s32.8s6) (2.s6s) (2.s8s) Energispareaktiviteter (e1.) (57) Afskrivninger (3.s33.684) (3.4) (2.619) Resultat af primrer drift Andre driftsindtregter l 135 Driftsresultat 4.s Finansielle indtregter Finansielle omkostninger Arets resultat for regulering (3.}es.773) r (2.s) (2.122) 552 Arets over-/underdeknine Arets resultat (1.s.81e) (ss2)

15 l3 Resultatopgorelse for 214 I 15 Indtegtsfordeling r P6lignende varmebidrag, Abonnementsbid rag. Effektbidrag I ndtagternes anvendelse r Ledningstab. Distributionsomkostninger r Energispareaktiviteter r Finansielle poster. Produktionsomkostninger r Administrationsomkostninger Afskrivninger r Arets over/underdakning

16 t4 Balance pr Note 215 kr. 2r4 Fj ernvarmeanlreg og drift smidler Varevogne Materielle anlegsaktiver under udfsrsel Materielle anlegsaktiver s7.9s8 Anlregsaktiver Varebeholdning materialer Varebeholdninger Tilgodehavende varmebidrag hos forbrugere Tilgodehavende byggemodnings- og tilslutningsafgifter Tilgodehavende merverdiafgift Periodeafgrrensningsposter Tilgodehavender l 8s Likvide beholdninger 16.24s Omsretningsaktiver Aktiver _yltty _68f1

17 l5 Balance pr Note 215 kr. 214 Tilslutningsafgift pr I Egenkapital Prioritetsgreld Langfristede greldsforpligtelser s4.372 Kortfristet del af langfristede geldsforpli gtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldigt varmebidrag til forbrugeren Overfsrt til kommende 6rs varmeafregning Kraftvarme Feriepenge A-skat og arbej dsmarkedsbidrag Skyldige skyldige anlegs- og driftsudgifter Skyldig merverdiafgift s s r.lt r.33r r Kortfristede greldsforpli gtelser Greldsforpligtelser Passiver Pantsatninger og eventualforpligtelser 7

18 t6 Noter 1. Nettoomsretning Parcelhuse og mindre ejendomme, Mwh Storforbrugere og boligforeninger, i6.367 Mwh Effektbidrag Aborurementsbidrag Afgift for dirlig indtegter Indregning af over-/underdekning fra tidligere 5r 214/15 kr s I t n Totalsalg i alt Mwh. 2. Produktionsomkostninger Kraftvarmeksb Ledningstab, 25,zYo I 24,oA Reparation og produklionsomkostninger (8.r4.es) (8.44s) 23.6rs Distributionsomkostninger Ledningstab, 25,2Yo I 24,oA Reparation og vedligeholdelse Mileromkostninger El og vand Forsikringer Lonninger og gager Avige di stributionsomkostninger s tt.94r

19 Lystrup Fj ernvarme A.m.b.A. t7 Noter 4. Administrationsomkostnin ger Lonninger og gager Honorar til bestlrelse, generalforsamling og moder Forbrugerinformation It-omkostninger Revision mv. Juridisk assistance Konsulenter Forsikringer og kontingenter Gebyr og porto Kontorholdsudgifter Avige administrationsomkostninger 214n5 kr r , t t r r r Materielle anlregsaktiver Kostpris Tilgang Kostpris Fjernvarmeanlreg og driftsmidler kr. r rr Materielle anlreg under Varevogne udfsrsel kr. kr. 499.t r.741.rs t63 Tilslutningsafgifter mv (r rr) Arets tilslutningsafgifter mv. (3e2.8) Tilslutningsafgift er mv I 5 (r3.16.4e1) Afskrivning er Arets afskrivninger (38.e3.211) (3.ss4.467) (431.3e) (3r.3e2) Afskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmressig vrerdi

20 l8 Noter 6. Langfristede greldsforpligtelser kr. Samlet ge1d, der forfalder til betaling efter mere end 5 5r (amortiseret kostpris) Linene bestir af: Kommune Kredit l<r.,25 6rs lsbetid, fast rente pk 2,7Yo Realkredit Danmark kr.,2 6rs lobetid, variabel rente Realkredit Danmark kr.,2 6rs lsbetid, fast rente p62,4o/o Realkredit Danmark kr., 15 irs lsbetid, fast rente pil l,5oh 7. Pantsretninger og eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser I tilknytning til prioritetslan i Realkredit Danmark, som fastforrentes med 4,28o/o p.a., og hvis restverdien udgar 9.14, er der indg6et en renteswap. Swappen lsber til 31. december 219, og verdien pr. 31. marts 215 er negativ med Til sikkerhed for selskabets realkreditlan er der stillet pant i selskabets ejendom og dertil hsrende ledningsnet. Bogfort vrerdi af pantsikrede aktiver :udgar 6.394

21 19 Budget (Ej underlagt revision) Indtregter Salg af varme Fast bidrag Abonnementsbidrag Afkoling Indregning af over-/underdrekning fra tidligere ir Indtregter Andre driftsindtregter Udlejning Formandsskab Andre driftsindtegter i alt Produktionsomkostninger Kraftvarmeksb Ledningstab Reparation og vedligeholdelse Avige produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostnin ger Ledningstab Reparation og vedligeholdelse Forsikringer og vand Mileromkostninger EI Lonninger og gager Ovrige di stributionsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Honorar til bestyrelse, generalforsamling og moder Forbrugerinformation Lonninger og gager Ovige admini strations omko stninger Administrationsomkostninger i alt Avnge regnskabsposter Energi spareaktiviteter Afskrivninger Henleggelser Renter af lan og kreditter Avnge regnskabsposter i alt Budget 2r5t I l5 53 (33.76) (7) (1 l5) (24.e92) (8.26e) (8s2) (so) (2) (3) (1.e31) (3) (r2.82) (27) (e) (1.681) (74) (2.78r) (768) (3.776) (s) (2.7) (7.744) Budgetteret over-/underdrekning MtAi% C:\Us6\pjakob$n\AppData\Loml\Micrc$ft\Windo$\lNstCacho\Content.Outlook\OA2R5NH\ re215 1.docx

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted. Intern årsrapport for. 1. april 2015-31. marts 2016. CVR-nr.

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted. Intern årsrapport for. 1. april 2015-31. marts 2016. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32285201 Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted Intern årsrapport for 1. april 2015-31.

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2011/12 50. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2011/12 50. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/ REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2015/ REGNSKABSÅR ÅRSRAPPORT 2015/2016 54. REGNSKABSÅR Hovmarken 2 8520 Lystrup Tlf. 86 22 16 99 www.lystrupfjernvarme.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94 CVR-nr. 35 42 08 94 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2008/09 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014 Tlf: 75 18 16 66 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bavnehøjvej 6 DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 70 Janderup Vandværk 6851 Janderup CVR-nr. 85 11 70 17 ÅRSREGNSKAB 1.

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.15-31.03.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. CVR nr. 14 90 95 16 Årsrapport 2013/2014 (55. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling Egtved, den 21/10 2014 dirigent

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 70 LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A.

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport for 2010/11 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Haderslev Gåskærgade

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2012/13 51. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2012/13 51. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDFORTEGNELSE Glim Vandværk A.M.B.A 3 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Årsregnskab 1/1 2012 31/12 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Årsrapport 2014/2015

BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Årsrapport 2014/2015 BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A CVR nr. 17025686 Årsrapport 2014/2015 (22. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling Blenstrup, den dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøns Kraftvarmeværk A.m.b.A CVR nr. 19 44 59 33 Årsrapport 2014/15 (20. regnskabsår) Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk,

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 26/08 2012 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.

Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. Møngevej 9 B, 3210 Vejby CVR-nr. 19 74 69 33 Årsrapport for 2014/15 18. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2015... dirigent

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby Diplomvej 381 2800 Kgs. Lyngby (CVR nr. 34 53 82 47) Årsregnskab for året 2014 (3. regnskabsår) Fremlagt

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Værløse Varmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 11 89 94 12. Årsrapport 2014/15

Værløse Varmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 11 89 94 12. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Værløse Varmeværk A.m.b.A. CVR-nr.

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere