Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012."

Transkript

1 Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Nedsatte stemmeudvalg. Tom Ahlquist og Erling Nielsson blev valgt. Punkt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Formand Jørn Lavtsen afgav via en række overheads beretning om værkets virksomhed i På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for regnskabsåret 2011, og den er opdelt i følgende punkter: 1. Personkreds i vandværket 2. Planlagte fokusområder i bestyrelsen 3. Vandforsyningsloven og dens udfordringer i årets løb 4. Vandforbrug, vandspild og vandkvalitet. 5. Økonomi 6. Nye fokusområder 7 afrunding Pkt 1.- Personkreds i vandværket. På bestyrelsesmødet d.2. juli blev bestyrelsen konstitueret og personkredsen e r da som følger. Formand Jørn Lavtsen Næstformand Flemming Møller Jensen Sekretær Finn Andersen Kasserer Mogens Sarpø Bestyrelsesmedlem Alfred Jensen Pkt.2 Planlagte fokusområder i bestyrelsen. Vi arbejder i bestyrelsen med bl.a. udvalgte fokusområder, hvor vi hvert år udvælger disse ud fra, hvilke relevante områder, som vi især ønsker at få undersøgt og gjort noget ved. På sidste års generalforsamling fremlagde vi følgende områder, som vi især ville arbejde med: 1. Fjernaflæsning og evt. politik herfor 2. Analyse af vore forsikringer 3. Evt. optimering af vore økonomiske værktøjer og styring heraf 4. Evt. opdatering af vore vedtægter. 5. Afdække mulighederne for at kunne fjernaflæse vore målere i eksisterende målerbrønde. Og hvordan er det så gået? Side 1

2 Til 1 og 5- fjernaflæsning har vi slået sammen, og vi har udarbejdet et forslag til indførelse af fjernaflæsning, som bestyrelsen fremlægger under indkomne forslag til generalforsamlingens stillingstagen. På sidste års generalforsamling gav vi en status for arbejdet med at få en mere effektiv måleraflæsning og afregning end den nuv. med manuel aflæsning og indberetning af måleraflæsningen. Den tekniske løsning blev skitseret som følger: Vi opsætter vandmålere med indbygget radiosender, og hvor vor vandværksassistent i stedet kører rundt på vejene med en PC er i vognen, og hvor PC en modtager de relevante målerdata. Tilbage på vandværket overføres de indhentede oplysninger da elektronisk til vort afregningssystem. Vi nævnte også, at den tekniske løsning så lovende ud, og at vi ville indkøbe og opsætte 10 elektroniske målere for at få undersøgt sagen nøjere herunder også at afdække fordele og ulemper herved. Status nu er, at vi har fået afprøvet løsningen, indhentet erfaringerne fra andre selskaber, afdækket fordele og ulemper samt økonomien herved. Resultatet heraf er, at vi i dag fremlægger et beslutningsgrundlag for stillingstagen til indførelse af elektroniske målere for fjernaflæsning også på et efterfølgende punkt på dagsordenen. Til 2.- Analyse af vore forsikringer. Vi har fået gennemgået vore forsikringer og fået afdækket de områder, hvor der var behov for justeringer, og også fået dem nyttiggjort. Til 3. - Evt.optimering af vore økonomiske værktøjer og styring heraf. Iflg. vandsektorloven er der nedsat et såkaldt Forsyningssekretariatet til som myndighed til at realisere den politiske målsætning at effektivisere vandsektoren. Hertil er der indført bl.a. prisloft, costdrivere, adskillelse af drift og investeringer osv. Det medfører, at vi jo tilpasser os herefter, og derfor har vi endnu engang med et par års mellemrum atter ændrer vor budgetopstilling og budgetopfølgning fra Så- vi bruger en del tid herpå, og både Mogens og Alfred er meget involveret heri sammen med Neel, så Alfred som kommende kasserer kan få en god indsigt i, hvordan tingene hænger sammen, og så vi kan justere vor politik herefter. Til 4. - Evt. opdatering af vores vedtægter. Ny vandforsyningslov har medført, at vi har gennemgået vore vedtægter, og vi har udarbejdet forslag om flere justeringer heraf med udgangspunkt i vor brancheforenings udkast til standard vedtægter. Og også forslag til justering af vedtægter behandler vi på et senere tidspunkt i dagsordenen. Punkt 3. Vandforsyningsloven og dens udfordringer i årets løb Som nævnt har forsyningssekretariatet udarbejdet en række nye tiltag, som vi skal følge, og hvor der fortsat løbende kommer nye justeringer. Tommelskruerne er sat på branchen for at reducere driftsudgifterne, og hertil er der defineret nogle målepunkter, såkaldte costdrivere, så disse kan anvendes til sammenligning af vandværkerne s effektivitet. Derimod er der ikke sat sparemål op for investeringer f.eks. i nye projekter. Side 2

3 Som eksempel på virkningen heraf kan nævnes, at en investering i nye vandmålere for elektronisk fjernaflæsning fint kan udføres som et nyt projekt, og hvor forbruget af egen arbejdskraft til etableringen afholdes af projektet dvs. driften aflastes med tilsvarende beløb. Finansieringen af projekter må derimod ikke ske via egne finansielle midler med via optagelse af lån. Afskrivningerne på det nye projekt (herunder også udgifterne til egen arbejdsløn) kan derimod fratrækkes på driftsudgifterne. Kan et projekt som f.eks. indførelse af målere for fjernaflæsning udføres over flere år, da vil vi med fordel kunne aflaste driftsbudgettet ved at flytte lønudgifter over på projektet, og herved få fordel af at få optimeret vore afskrivninger over en årrække. Det ville være meget mere enkelt blot at kunne finansiere udgiften via vore finansielle midler, men sådan er spillereglerne ikke længere. Herudover kan jeg nævne, at vi har en ankesag kørende. Forsyningssekretariatet har beregnet, at vi har mulighed for at spare op til 50 % på driftsomkostninger. Det mener vi er helt urealistisk. Derfor har vi klaget over afgørelsen. Bl.a. mener vi ikke, at Forsyningssekretariatet har taget stilling til de helt specielle forhold her i Marielyst. Vi har en stor kapacitet på som primært bruges i højsæsonen, hvor vi udpumper m3 i døgnet. Derudover er der flere forhold, som vi mener, at Forsyningssekretariatet ikke tager hensyn til. Men den forklaring kan forsyningssekretariatet ikke godtage, og derfor har vi sammen med vor brancheforening valgt at anke sagen. Jo- vi får da nogle oplevelser, men desværre må jeg sige som sidste år- at den fortsat øgede centrale styring af vandværkerne og her især de forbrugerejede vandværker som vort ikke gavner samfundet. Det gavner ej heller vore andelshavere- det er derimod en økonomisk belastning med alt det bureaukrati. Vandværker med et salg på m3 pr år skal deltage i benchmarkingen, og vi udpumper ca m3. Hvis grænsen blev øget, så vi ikke skulle deltage i benchmarkingen, og det arbejder bestyrelsen for at få ændret via bl.a. vor brancheforeninger. Pkt.4 - Vandforbrug, vandspild og vandkvalitet. Forbrug og spild Ultimo 2011 er vi 5286 andelshavere mod 5257 året før, og vi har solgt m3 vand mod m3 året før. Tabet - altså forskellen på udpumpet vandmængde fra vandværket, og det samlede solgte antal m3 vand til forbrugerne er fortsat under 5 % af den solgte vandmængde, nemlig 1,6 %. Tabet er meget lavt i forhold til de 18 % for ca. 16 år tilbage, hvor vi fik vandmålere. Det er glædeligt, at vandspildet fortsat kan holde så lavt, men vi har også været forskånet for større brud mv. Vi sparer herved både på grundvandsressourcerne og vandværkets økonomi. Vandkvaliteten - den er fortsat meget fin godt og rent vand med en god smag- og vi har ikke haft problemer hermed i det forløbne regnskabsår heldigvis. Vi har her især fulgt udviklingen på chloridindholdet i vandet. Side 3

4 Her i andet halvår 2012 indfører vi egenkontrol af vandets turbiditet dvs. vandets klarhed, så vi meget hurtigt kan opdage evt. ændringer heraf. Det er som supplement til de obligatoriske målinger via lovgivningen. Pkt. 5 - Økonomi. Grundet myndighedskrav er vort regnskab for 2011 afsluttet med følgende - en årsrapport (eller årsregnskab)- 17 sider - en årsberetning med program for intern overvågning (indkøb mv.)- 11 sider - et revisionsprotokollat 5 sider. - et investeringsregnskab på 6 sider - et reguleringsregnskab på 5 sider samt bilag til selvangivelsen på 7 sider Jo det kan virke som om vi er et stort vandværk, men vi vil meget hellere være små og slippe for unødig administration. Nuvel- vort årsresultat viser et overskud på 1,7 mio. kr. før afskrivninger, og efter afskrivninger er underskuddet på godt 0,6 mio. kr. Vores værdipapirbeholdning inkl. likvide beholdninger er på ca. 5,8 mio. kr. ultimo 2011, mens vor omsætning er på ca. 4,3mill kr. På generalforsamlingen i 2010 fastlagde vi priserne for 2011, men da vi, grundet den meget våde eftersommer i 2011,ikke fik udført alle de planlagte opgaver, så var der basis for at sænke priserne. Så det vedtog bestyrelsen ud fra den bemyndigelse, som bestyrelsen fik på generalforsamlingen. Spørgsmålet om indførelse af beskatning af vandforsyningen er rejst og måske, så vi skal betale skat allerede fra Spørgsmålet er fortsat uafklaret, men måske ændres det efter forlydender her i forsommeren til indførelse af en ny afgift på måske 1 kr. mere pr m3 solgt vand. Så trods ændrede værdiopgørelser, mange rapporter nye afgifter mv., så har vi fortsat en god økonomi, og vor kasserer vil uddybe det mere under regnskabsaflæggelsen. Pkt. 6- Nye fokusområder. I bestyrelsen har vi udvalgt følgende områder som vi vil se nærmere på 1. Fjernaflæsning fortsat 2. Tilpasning af vore spilleregler efter myndighederne fortsatte ændringer omkring benchmarkingen (evt. procesbenchmarking og ledelsessystemer?) 3. Fortsat optimering af vore økonomiske værktøjer og styring heraf. 4.? Pkt. 7 afrunding har også været et udfordrende år, hvor vi har brugt mange ressourcer på en tilpasning til de nye mange krav forårsaget af den nye vandsektorlov med tvungen deltagelse i benchmarkingen. Udover de udfordringer af teknisk karakter- renovering af ledningsnet, bygning af ny rentvandstank, optimering af vore boringer og pumper, nyt styrings- og overvågningsanlæg, energibesparelser osv., som vi hele tiden har haft, har vi fået yderligere udfordringer efter indførelsen af den nye vandforsyningslov og administrationen heraf, og det har ændret en del på vore arbejdsopgavers karakter. Side 4

5 Alligevel kan vi med stolthed sige, at vort gamle 76 årige vandværk er i bedste form- god vandkvalitet, fornuftige priser, et gennemrenoveret vandbehandlingssystem med høj grad af automatisering, et lavt vandspild og et renoveret ledningsnet fra metal til plast. En stor tak til vore samarbejdspartnere, interne revisorer og vort dygtige personel, og også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et effektivt og dejligt samarbejde. Debat om beretningen gengives i hovedtræk. Stig Valeur Glentevej spurgte ind til benchmarkingen før og nu, da hans indtryk var, at det var blevet tiltagende vanskeligere. Formanden bekræftede, at det er tiltagende vanskeligt, da der ofte sker ændringer i forudsætningerne. Forklarede forholdet omkring benchmarkingen, konkurrencestyrelse, forsyningssekretariat, prisloft m.m., der spiler ind. En væsentlig faktor har været at vi blev flyttet fra By til Landzone. Spurgte til hvad der indgår i prisloftet. Neel P.O. fra vandværkets sekretariat forklarede og tegnede modellen for prisloftets opbygning og funktion. SV var tilfreds med svaret. Spurgte til Guldborgsunds forsynings selskabs rolle. Vil kommunen overtage vandværket? JL. Oplyste at Guldborg Sund forsyning ikke er en del af kommunen. Men om de har ambitioner om det vides ikke. Men vi tror det ikke. Vi ønsker at være et lokalt vandværk. Tom Ahlquist, Cypresvej spurgte til de elektroniske målere, om hvorvidt de var sikret mod vand, da målerne relativt tit står under vand. JL. Oplyste, at målerne kan fungere under vand, at de udelukkende består af plast, der er ingen metaldele, og at batterierne holder i mindst 16 år. Peter Hansen, Humlevænget, spurgte til vandværkets el forbrug, og om det er overvejet at bruge alternativ energi som f.eks. solfangere. Formanden og driftsleder Claus Clausen oplyste, at værket har haft energikonsulent på, og at der er foretaget flere forbedringer på værket for at minimere elforbruget. Vedr. brug af solenergi, er det noget der overvejes, hvis det kan give en reel besparelsesmulighed. Forklarede problematikken med vore mange decentrale boringer, der har hver sin strømforsyning, hvor mange m2 solceller har vi plads til osv. Men det overvejes. Niels Kolby spurgte til, hvorfor det foreslås at etablere El måleraflæsning. Formanden forklarede kort. Gengives under punkt 5. Beretningen blev enstemmig godkendt med akklamation. Punkt 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Kasserer Mogens Sarpø fremlagde og forklarede hovedtalende. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor Svend Sand fra Beierholm (tidligere Revision Syd) og af vores interne revisorer. Der har ikke været nogen bemærkninger. Side 5

6 Gennemgik via en række overheads regnskab og forklaringer, herunder at vandværket skal betale skat fra 2010 at regne, uden vi dog ved størrelsen heraf. Der var enkelte uddybende spørgsmål til enkeltposter som blev forklaret, herunder en vis undren over, at et andelsselskab skal betale skat. En undren der deles af mange også af vandværket. Regnskabet blev enstemmig godkendt med akklamation. Punkt 4 Budget og takster for 2013 forelægges til godkendelse. Formanden gennemgik via overheads en historisk oversigt over udviklingen af priser og afgifter. Gennemgik herefter budgetforslag for Vi fastholder vores hidtidige investeringspolitik - ca. 1 million kr. om året, så vi til stadighed kan moderniseret vores vandværk og forbygge nedslidning, og vi holder uændrede vandpriser. Budgetlægningen vanskeliggøres lidt af, at prisloftet for 2013 endnu ikke er meldt ud. Indstillingen fra bestyrelsen er, at det foreliggende budgetforslag inkl. investeringsbudget på 1.02 mio. kr. tiltrædes, og at bestyrelsen bemyndiges til at fastlægge taksterne for 2013 inden for budgetforslagets rammer, når prisloftet for 2013 foreligger. Bestyrelsens indstilling blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen. Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag fra andelshaverne. Bestyrelsen fremlagde 3 forslag. Vedtægtsændringer, indførelse af fjernaflæste målere, valg af ekstern revisor. 1. Vedtægtsændringer. Formanden fremlagde sagen via powerpoint. Årsagen til ændringerne er, at vores 5 år gamle vedtægter trænger til en opdatering grundet den nye vandforsyningslov, og derfor har bestyrelsen lavet opdateringen efter brancheforeningens opdaterede standardvedtægter. Det var i hovedsagen redaktionelle ændringer, herunder at ordet medlemmer ændre til andelshavere, og moderniseringer af teksten i forhold til udviklingen. Der var ændringer til 2,5,6,8,9,10,12,og 14. Blev gennemgået for. Der var en dialog om ændringerne, som blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan iflg. vedtægten kun ændres, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og 2/3 af disse stemmer for. Dette var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringerne er godkendt enstemmigt af den ordinære generalforsamling. Iflg. vedtægtens 9 skal der således afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte Side 6

7 stemmer for forslaget. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag d. 28. juli 2012 kl på Nørrevang. Under debatten om vedtægtsændringerne foreslog Tom A. at man ændrer 10, så man alene behøver at vedtage ændringer på den ordinære generalforsamling med 2/3 af de fremmødte. Dog at hvis det handler om vandværkets opløsning skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Dette var der, efter en kort debat, ikke tilslutning til. Det blev tilkendegivet, at ændringsforslagene burde være lagt på hjemmesiden, så andelshaverne kunne gøre sig bekendt med dem og evt. møde frem, hvis de havde kommentarer. Bestyrelsen vil fremover lægge sådanne forslag på hjemmesiden og arbejde på, hvordan man kan sikre en bedre kommunikation til medlemmer, der ikke har adgang til nettet, uden at bruge en formue på porto. Eksempelvis kan man på indkaldelsen skrive, at forslag ligger til gennemsyn på vandværkets kontor, eller at man ringe og få dem tilsendt. 2. Etablering af fjernaflæsning. Formanden fremlagde og forklarede baggrunden for forslaget via powerpoint, og hvis generalforsamlingen godkender forslaget, skal det i udbud, som vil ske straks efter en beslutning. I givet fald vil arbejdet kunne påbegyndes om ca. 3 måneder. Forslag og tidsplan. Målerparken er 17 år gammel udskiftes til fjernaflæste målere. Udskiftningen sker i perioden Vandværket klarer udskiftningen med eget personel. Hvorfor forslaget? Manuel aflæsning og indberetning gøres automatisk. Nuværende målere forventes udskiftet i de kommende år grundet alder. Der er øget mulighed for at opdage vandbrud hos andelshaverne f.eksp. ved frostskader. Driftsudgifterne reduceres. Hvad koster det? Samlet investering er ca kr. pr. år. Finansiering sker via driftsbesparelser, indtægter på vand og en kassekredit på fra mio. kr., da det ikke må ske via vores opsparede midler jf. Vandsektorloven det vil give en årlig renteudgift på ca ,- kr. Investeringen afskrives løbende på prisloftet under indtægtsramme for afskrivninger i henhold til reglerne i vandsektorloven. Hvilken betydning har det for vandværket? Det er en effektivisering af vores måleraflæsnings og afregningsproces. Igangsætning af en løbende udskiftning af målerparken, og dermed mindre risiko for at få kasseret gamle målerpartier via lovpligtig målerkontrol. Investeringen kan rummes inden for gældende prisloft og spilleregler. Driftsudgifterne reduceres. Moderniseringen af vandværket fortsættes med den teknologiske udvikling. Andelshaverne - slipper for at fortage manuel aflæsning og betale gebyr ved manglende aflæsning. Der er øget mulighed for vandværket for at lokalisere vandspild i sommerhuse, f.eksp. ved stort vandforbrug ved frostskader. Vandpriserne påregnes ikke at stige grundet forslaget. Side 7

8 Der var en debat om forslaget. Herunder blev der spurgt til prisforskellen på nye og gamle målere. Svar Den er ca. 400,kr. Kan man evt. lave flere aflæsninger om året 2? Svar ja men det vil næppe være hensigtsmæssigt da der så skal bruges dobbelt portoudgift. Er målerne sikret løbske målere. Svar det vil blive hurtigere opdaget, da målerprocessen og at finde frem til måleren er langt hurtigere og præcist. Hvor gamle er målerne i gennemsnit. Svar Der fortages kontrol af målerpartier af ad gangen ca. en gang om året, og de erstattes af nye målere. Vi er ca Andelshavere. Et meget stort antal målere er nu over 14 år gamle. Bevares kuglehanerne i målerbrønden? Svar Ja de bevares. Men vær opmærksom på at det ikke er nok at lukke for vandet med kuglehanerne. Der sker og skal ske en vis sivning af vand. Det er servicehaner for vandværket. Man skal lukke ved vandstophanen og tømme systemet, for at sikre sig mod frostskader. Tom A. syntes det var et godt forslag og anbefalede at man stemte for det. Bestyrelsen forslag om indførelse af fjernaflæste målere og finansiering heraf blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen. 3. Forslag til valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår, at det bliver revisionsfirmaet Beierholm, der har overtaget revision Syd. Dette blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen Punkt 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Fra bestyrelsen er Jørn Lavtsen, Finn Andersen og Flemming Møller Jensen på valg. De er villige til genvalg. De blev valgt. Som suppleanter er Anders Simonsen villig til genvalg han blev valgt som første suppleant. Som 2. suppleant foreslås Tom Ahlquist, Cypresvej. Han blev valgt. Punkt 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Nuværende revisorer Bodil Blomquist og Erling Nielsson er villige til genvalg. De blev valgt. Som revisorsuppleanter er Mogens Barfod Høj og Peter Hansen villige til genvalg. De blev valgt. Punkt 8. Eventuelt og dato for næste års generalforsamling. Generalforsamlingen 2013 er lørdag d. 6. juli På Nørrevang. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. Side 8

9 Takkede de fremmødte andelshavere for en god generalforsamling, en god og engageret debat, og ønskede alle en god sommer. Erindrede om den ekstraordinære generalforsamling kl på Nørrevang. Dirigent Kurt Christiansen Formand Jørn Lavtsen Side 9

Der var fremmødt 21 personer heraf 16 stemmeberettigede incl. Bestyrelsen. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

Der var fremmødt 21 personer heraf 16 stemmeberettigede incl. Bestyrelsen. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. Referat af Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 6 juli 2013. Der var fremmødt 21 personer heraf 16 stemmeberettigede incl. Bestyrelsen. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. Punkt

Læs mere

Referat fra Marielyst vandværks generalforsamling d. 5 juli 2014.

Referat fra Marielyst vandværks generalforsamling d. 5 juli 2014. Referat fra Marielyst vandværks generalforsamling d. 5 juli 2014. Der var fremmødt 22, her af 15 stemmeberettigede. Formand Jørn Lavsten bød velkommen. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen blev

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2 juli 2011.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2 juli 2011. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2 juli 2011. Der var 19 fremmødte heraf 16 stemmeberettigede. Punkt 1. Til dirigent valgtes Kurt Christiansen. Punkt 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2.juli 2016.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2.juli 2016. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2.juli 2016. 30 fremmødte heraf 23 stemmeberettigede incl. bestyrelsen. Punkt 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forslog Kurt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk. Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov Nissen

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk. Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov Nissen MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 20. maj 2014 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabetsåret 2014: Formand John A. Christiansen gennemgik bestyrelsesberetningen. Der har i regnskabsåret været afholdt

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 31. marts 2016 kl i Frivilligcentret, Solrød Center 85

Referat af ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 31. marts 2016 kl i Frivilligcentret, Solrød Center 85 Referat af ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 i Frivilligcentret, Solrød Center 85 Generalforsamlingen åbnes: Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 29. april 2014 på Vemmedrupskolen.

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 29. april 2014 på Vemmedrupskolen. 1 Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 29. april 2014 på Vemmedrupskolen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. De reviderede regnskaber forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl. 10.00 på Den Skæve Kro, Ebeltoft Formanden for vandværket, Kurt Laursen bød velkommen til de 38 fremmødte. 1. Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere