Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold 1 Indledning Sammenfatning og konklusion 2 2 Gennemførelse af spørgeskemaanalyse 5 3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Andel opgaver i eget regi Anvendelse af kontrolbud Følgeomkostninger i prisberegning 16 Bilag 1 Spørgeskema 22 Bilag 2 Brev til borgmestrene 34 Bilag 3 Love og regler i forhold til udlicitering og kontrolbud 36 1

3 1 Indledning Denne analyse af kommunernes entreprenøropgaver er blevet gennemført af KPMG på vegne af Danske Anlægsentreprenører og. I februar 2010 udsendte og Danske Anlægsentreprenører et brev til alle landets borgmestre med en invitation til kommunen om at deltage i undersøgelsen. Af dette brev fremgik det blandt andet, at "formålet med analysen er at skabe klarhed over, hvilke værktøjer herunder værktøjer beskrevet i bekendtgørelsen om afgivelse af kontrolbud, BEK nr. 607 af 24. juni 2008 (se bilag 3) kommunerne og deres virksomheder har til at sikre, at entreprenørydelserne leveres i den forudsatte kvalitet, i det forudsatte omfang og med det for kommunerne forudsatte økonomiske resultat". Analysen er baseret på oplysninger fra kommunerne, der er indsamlet ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som kommunerne har haft adgang til at besvare frem til den 25. maj Kommunerne er garanteret fuld anonymitet i forbindelse med undersøgelsen. Spørgsmålene til kommunerne fremgår af bilag Sammenfatning og konklusion Der er modtaget 29 besvarelser af det udsendte spørgeskema, svarende til en besvarelsesprocent på 30 pct. målt på antal. Besvarelsesprocenten er ikke tilstrækkelig til at give fuldt tilfredsstillende statistisk sikkerhed for, at undersøgelsens resultater tegner et præcist billede af entreprenørvirksomheden i landets kommuner. Undersøgelsen tegner et billede af entreprenørvirksomheden i de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, og derfor indgår i undersøgelsen. Vi vil i den forbindelse fremhæve, at svarprocenten er større for de store kommuner i undersøgelsen. Det betyder, at det volumen målt i indbyggere og budget, der er repræsenteret i analysen, er højere end svarprocenten indikerer, hvilket efter vores vurdering øger værdien af de afgivne svar, da vi antager, at der dermed er forholdsmæssigt flere udbud og opgaver bag de svar kommunerne afgiver. Undersøgelsen omfatter andelen af opgaver, som løses inden for vejområdet, fritidsfaciliteter og fritidsområdet fordelt på drifts- og anlægsopgaver. Andelen af opgaver, som løses i eget regi, varierer meget mellem drifts- og anlægsopgaverne. Således løser kommunerne selv mellem 58 pct. og 72 pct. af driftsopgaverne, hvorimod kommunerne i langt de fleste tilfælde selv løser under 25 pct. af anlægsopgaverne. Typisk har mindst 3 leverandører budt på de opgaver, som kommunerne har sendt i udbud i perioden Det er stort set kun inden for fritidsfaciliteter og fritidsområdet, at enkelte kommuner har oplevet, at der ikke har været private leverandører, der har budt på opgaverne. Sammenfattende er kommunernes begrundelser for at sende en opgave i udbud et ønske om konkurrenceudsættelse, gældende udbudsregler og manglende mulighed for at løse opgaven selv. Kommunerne har ligeledes haft mulighed for at anføre de vigtigste begrundelser for ikke at sende en opgave i udbud. Sammenfattende er begrundelserne herfor, at man selv kan løse opgaven, mindre opgaver, ønske om selv at have en entreprenørgård bl.a. for at sikre et miks mellem kommunal og privat udførelse samt manglende konkurrence i lokalområdet. 2

4 Ud af de 29 kommuner, som har svaret, har 14 udarbejdet kontrolbud i forbindelse med et eller flere udbud. Når der gennemføres udbud får kommunerne ofte tilbud, der er billigere end deres eget kontrolbud, og kun i ganske få tilfælde har et kontrolbud har fået kommunen til at annullere en udbudsrunde. Ved sammenligning af kontrolbud og tilbud fra en privat virksomhed kan kommunen tage højde for de midlertidige følgeomkostninger, der er forbundet med ekstern udførelse. Dette gør hovedparten af de kommuner, der har anvendt kontrolbud. Kommunerne oplyser, at de har et dokumenteret grundlag for beregning af lønomkostninger og maskintimepriser, hvilket blandt andet hænger sammen med, at hovedparten af kommunerne har et registreringssystem, som generelt anvendes til opgavestyring i kommunen. Kommunerne oplyser, at de ikke modtager klager over deres udbudsrunder. Konklusion Det er på grundlag af undersøgelsen vores vurdering, at der i kommunerne politisk og ledelsesmæssigt er taget stilling til, hvordan man helt overordnet vil styre kommunens entreprenørvirksomhed. Der er herunder taget stilling til, hvilke opgaver kommunen selv vil løse, og hvilke opgaver der skal udbydes. Hvor kommunerne har besluttet selv at udføre opgaverne, har kommunerne generelt et mål om at drive entreprenørgårdene som effektive virksomheder i en Bestiller-Udfører-Model. Graden af udlicitering kan spænde fra ønske om fuld udlicitering af opgaveløsningen, løbende konkurrenceudsættelse af opgaver til ingen konkurrenceudsættelse. Baseret på de anførte begrundelser for henholdsvis at sende opgaver i udbud eller ikke sende opgaver i udbud er det vores vurdering, at når kommunerne sender opgaver i udbud, kan det være på grund af manglende kapacitet eller kompetencer, men det kan også være en politisk beslutning eller på grund af økonomiske forhold som konkurrence samt sammenligning af pris og kvalitet. Når kommunerne ikke sender opgaver i udbud, er de anførte begrundelser kun i beskedent omfang økonomiske, men derimod i højere grad begrundelser som ønske om at bevare egen entreprenørgård, at opgaverne er en af entreprenørgårdens kerneydelser eller at der er tale om en politisk beslutning. Kommunerne oplyser, at de generelt har økonomi- og ressourcestyringssystemer, som sikrer, at de har god indsigt i økonomien på de enkelte opgaver. Kommunerne har god mulighed for via udbud og kontrolbud at konkurrenceudsætte opgaveløsningen, hvis man har et ønske herom. For at få det rette billede af de økonomiske forhold ved konkurrenceudsættelse er det et krav at bekendtgørelsen og vejledning omkring kontrolbud efterleves både med hensyn til at få alle indirekte omkostninger med i kontrolbuddet samt at få tillagt midlertidige følgeomkostninger til eksterne leverandørers bud. Kommunerne udbyder væsentligst de opgaver, som kommunerne ikke betragter som kerneydelser for entreprenørgårdene, og som kommunerne ud fra en vurdering af ressourcer, kompetencer og økonomi ikke har et ønske om at udføre. Dette er muligvis årsagen til, at under halvdelen af kommunerne afgiver eget kontrolbud på udbudte opgaver, og i stort set alle tilfælde udliciteres opgaverne med en økonomisk gevinst for kommunen. De meget få kommuner, der selv beholder opgaverne efter en udbudsrunde har efter egen vurdering en tilfredsstillende praksis omkring afgivelse af eget bud. 3

5 Det kan på grundlag af undersøgelsen konkluderes, at der er nogen forskellighed i kommunernes håndtering af udbud og kontrolbud samt hos enkelte kommuner en uklarhed om regelgrundlaget (anvendelse af vejledningen om afgivelse af kontrolbud), som kan være problematisk i forhold til konkurrenceforvridning. København, den 16. august 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Allan Pedersen 4

6 2 Gennemførelse af spørgeskemaanalyse Ved undersøgelsens afslutning er der i alt 29 kommuner, der har besvaret hele spørgeskemaet, mens 19 kommuner har foretaget mere eller mindre ufuldstændige besvarelser. Ufuldstændige besvarelser er fravalgt og indgår ikke i analysen. Undersøgelsens resultater er derfor alene baseret på svarene fra 29 kommuner, dvs. at den samlede besvarelsesprocent udgør 30 pct. Tabel 2.1. Antal besvarelser fordel på kommunens beliggenhed Total Procent Antal Region Hovedstaden 21% 6 Region Sjælland 7% 2 Region Syddanmark 28% 8 Region Midtjylland 31% 9 Region Nordjylland 14% 4 Total 100% 29 Tabel 2.1 viser den geografiske beliggenhed af de kommuner, der deltager i undersøgelsen. Der er flest kommuner fra henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland med i undersøgelsen, omkring 30 pct. fra hver af de to regioner. Dernæst kommer Region Hovedstaden med 21 pct., Region Nordjylland med 14 pct. og endelig Region Sjælland med 7 pct. af de deltagende kommuner. Tabel 2.2. Besvarelsesprocent fordelt på regioner Regioner Antal kommuner Deltagere i undersøgelsen alt Antal Procent Region Hovedstaden % Region Sjælland % Region Syddanmark % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Total % Tabel 2.2 viser, hvorledes svarfordelingen har været blandt kommunerne i de enkelte regioner. Besvarelsesprocenten er størst for de kommuner, der ligger i Region Midtjylland, nemlig 47 pct. Dernæst kommer kommunerne i henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland, hver med en besvarelse på 36 pct., mens svarprocenten er 21 pct. for Region Hovedstadens kommuner. Der laveste besvarelsesprocent findes blandt kommunerne i Region Sjælland, nemlig 12 pct. 5

7 Tabel 2.3. Antal besvarelser fordel på kommunens størrelse Total Antal indbyggere pr Procent Antal under indbyggere 10% indbyggere 34% indbyggere 38% 11 over indbyggere 17% 5 Total 100% 29 Tabel 2.3. viser den størrelsesmæssige fordeling af de kommuner, der deltager i undersøgelsen. Der er stort set det samme antal kommuner med indbyggere som med indbyggere, der deltager i undersøgelsen. Tilsammen udgør disse kommuner i alt 72 pct. af de deltagende kommuner. De store kommuner tegner sig for 17 pct., og de små kommuner, med under indbyggere, udgør 10 pct. af kommunerne, der er med i undersøgelsen. Tabel 2.4. Besvarelsesprocent fordelt på kommunestørrelse Antal indbyggere pr Antal kommuner Deltagere i undersøgelsen alt Antal Procent under indbyggere % indbyggere % indbyggere % over indbyggere % Total % Tabel 2.4. viser, hvor stor besvarelsesprocenten er, når den fordeles efter kommunernes størrelse. Besvarelsesprocenten er størst (83 pct.) blandt de største kommuner. Ellers ses det af tabellen, at besvarelsesprocenten bliver lavere jo mindre kommuner, der er tale om. En samlet besvarelsesprocent for alle landets kommuner tilsammen, på kun 30 pct., kan ikke betragtes som tilfredsstillende høj og giver derfor ikke den fornødne statistiske sikkerhed, der må kræves, for at undersøgelsens resultater kan bruges til at tegne et generelt billede af entreprenørvirksomheden i landets kommuner, og der vil derfor ikke kunne konkluderes om danske kommuners adfærd på området generelt. Undersøgelsen tegner naturligvis et billede af entreprenørvirksomheden i de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet og derfor indgår i undersøgelsen. Vi vil i den forbindelse fremhæve, at svarprocenten er større for de store kommuner i undersøgelsen. Det betyder, at det volumen målt i indbyggere og budget, der er repræsenteret i analysen, er højere end svarprocenten indikerer, hvilket efter vores vurdering øger værdien af de afgivne svar, da vi antager, at der dermed er forholdsmæssigt flere udbud og opgaver bag de svar kommunerne afgiver. Det skal også bemærkes, at kommuner med over indbygger indgår med en vægt på 55 pct. af de kommuner, der deltager i undersøgelsen, ligesom besvarelsesprocenten for disse 6

8 kommuner udgør 45 pct. i modsætning til besvarelsesprocenten for kommunerne med indbyggere eller derunder, der kun udgør ca. 20 pct. 7

9 3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen I dette afsnit gennemgår vi de modtagne besvarelser. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag Andel opgaver i eget regi Tabel 3.1 Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Driftsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? 120% 100% 3% 80% 17% 24% 34% over 90 pct pct pct pct. under 25 pct. 60% 40% 45% 17% 17% 0% 21% 17% 14% 20% 41% 10% 21% 17% 0% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Figuren viser, hvor stor en andel af driftsopgaverne (målt i procent af de samlede driftsudgifter) kommunerne selv har udført i 2009 inden for henholdsvis vejområdet (2.28), fritidsfaciliteter (0.32) og fritidsområder (0.28). Procentangivelserne, der er vist på figurens søjler, angiver svarfordelingen mellem kommunerne, f.eks. er der 34 pct. af kommunerne der, i spørgeskemaundersøgelsen, har svaret, at de selv udfører over 90 pct. af driftsopgaverne på fritidsområdet. Resultatet af undersøgelsen er, at hovedparten af kommunerne selv udfører over halvdelen af driftsopgaverne inden for vejområdet (65 pct.), inden for fritidsfaciliteter (58 pct.) og inden for fritidsområdet (72 pct.). 8

10 Tabel 3.2. Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Anlægsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? 120% 100% 7% 7% 14% 80% over 90 pct pct. 60% pct pct. under 25 pct. 40% 90% 90% 76% 20% 0% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Spørgsmålet i tabel 3.2. er for så vidt det samme som spørgsmålet i tabel 3.1., men denne gang vedrører spørgsmålet anlægsopgaverne og ikke driftsopgaverne. Undersøgelsens resultat viser, at langt de fleste af kommunerne selv udfører under 25 pct. af anlægsopgaverne inden for vejområdet (90 pct.), inden for fritidsfaciliteter (90 pct.) og inden for fritidsområdet (76 pct.). 9

11 Tabel % Hvor mange opgaver har kommunen sendt i udbud inden for nedenstående områder i perioden ? 100% 17% 10% 80% 34% 7% 10% over % 31% 52% 45% 0 40% 20% 31% 24% 34% 0% 3% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Undersøgelsen viser, at kommunerne i perioden har sendt over 10 opgaver i udbud inden for vejområdet (34 pct. af kommunerne), inden for fritidsfaciliteter (17 pct.) og inden for fritidsområdet (10 pct.). På den anden side er det kun 3 pct. af kommunerne der slet ikke har sendt opgaver i udbud inden for vejområdet i perioden , mens der tilsvarende inden for fritidsfaciliteter og inden for fritidsområdet er henholdsvis 24 pct. og 34 pct., der ikke har sendt opgaver i udbud i denne periode. Det mest typiske er, at kommunerne i gennemsnit har sendt 1-4 opgaver i udbud over denne 2-årsperiode inden for hvert af de tre områder. 10

12 Tabel 3.4. Hvor mange private leverandører har gennemsnitligt budt på de opgaver, kommunen har sendt i udbud inden for nedenstående områder i perioden ? 120% 100% 21% 21% 80% 45% 5 eller derover % 48% 41% % 45% 7% 3% 20% 0% 7% 3% 24% 34% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Resultatet af undersøgelsen viser, at der typisk har været 3-4 leverandører og i en hel del tilfælde flere, der har budt på de opgaver, som kommunerne har sendt i udbud i perioden Det er stort set kun inden for fritidsfaciliteter (24 pct.) og inden for fritidsområdet (34 pct.) at en ikke uvæsentlig andel af kommunerne har oplevet, at der ikke har været private leverandører, der har budt på opgaverne. Begrundelser for at sende en opgave i udbud Kommunerne har haft mulighed for at anføre de vigtigste begrundelser for at sende en opgave i udbud. Blandt de vigtigste begrundelser nævnes blandt andet: Manglende kompetencer i eget regi til at løse opgaven Manglende kapacitet Ønske om at konkurrenceudsætte på baggrund af en politisk beslutning om, at opgaver over kr. skal konkurrenceudsættes Ønske om benchmarking mellem egen udførelse og privat udførelse af driftsopgaver på vej- og parkområdet Ønske om konkurrence og sammenligning på pris og kvalitet Ønske om at få leveret ydelsen til den rigtige pris Udbud af specialopgaver, som med fordel kan løses af eksterne entreprenører Mange specialmaskiner kræver investeringer 11

13 Når opgaven er speciel eller for omfattende for kommunens egen entreprenørafdeling Gældende udbudsregler. Begrundelser for ikke at sende en opgave i udbud Kommunerne har ligeledes haft mulighed for at anføre de vigtigste begrundelser for ikke at sende en opgave i udbud. Blandt de kommunernes vigtigste begrundelser er blandt andet: Har selv erfaringerne og kompetencerne til at løse opgaven Typisk opgaver under kr., der ikke skal konkurrenceudsættes Akutopgaver, der skal løses hurtigt, hvorfor udbud ikke er hensigtsmæssigt Ønske om et miks mellem egne og fremmede opgaver af hensyn til fleksibilitet For at fastholde intern ekspertise til løsning af driftsopgaver på vej- og parkområdet Små opgaver håndteres via rammeaftaler med små håndværkere Når opgaven har en særlig karakter, der gør, at udbuddet af leverandører er begrænset og i visse tilfælde findes der kun én Manglende registrering og definition af driftsopgaver Ønske om at kunne bevare egen entreprenørgård og tillid til, at den kan løse opgaven bedst og billigst muligt Opgavernes beskaffenhed og størrelse kan være af en karakter, hvor omkostningerne ved udbud ikke står mål med gevinsten Det er en politisk beslutning at have sin egen afdeling, som derfor udfører en stor del af arbejdet Når der er tale om opgaver, som bedst løses og koordineres af egen entreprenørafdeling, og når opgaven er af entreprenørafdelingens kerneopgaver Manglende konkurrence i lokalområdet. 12

14 3.2 Anvendelse af kontrolbud Tabel 3.5. Hvor ofte har kommunen anvendt kontrolbud i forhold til de opgaver, der har været sendt i udbud i ? Over 80 pct. af tilfældene pct. af tilfældene 1-39 pct. af tilfældene 0 pct. af tilfældene 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Undersøgelsen viser, at over 50 pct. af kommunerne (15 ud af 29) ikke har anvendt kontrolbud i forhold til de opgaver, der er sendt i udbud i perioden , og at 18 pct. af kommunerne har gjort det ved over 40 pct. af udbudsforretningerne. Uden for disse to yderpunkter er det mest typiske, at kommunerne har anvendt kontrolbud, fra få tilfælde op til 40 pct. af de gange kommunen har sendt en opgave i udbud. Analysen vil herefter basere sig på data, der vedrører de 14 kommuner, der har tilkendegivet, at de anvender kontrolbud. 13

15 Tabel 3.6. Anvender kommunen vejledningen om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (vejledning nr. 32 af )? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Altid Ofte Sjældent Aldrig Undersøgelsen viser, at blandt de kommuner, der har tilkendegivet at de bruger kontrolbud, er det hovedparten, der anvender vejledningen om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (vejledning nr. 32 af 24. juni 2008). Det er dog værd at bemærke, at 4 kommuner tilkendegiver, at de kun sjældent eller aldrig bruger vejledningen. Begrundelser for at anvende kontrolbud Kommunerne peger blandt andet på følgende begrundelser for kommunens beslutning om at anvende kontrolbud for de opgaver, der sendes i udbud: Kontrolbuddet anvendes til prissammenligning for at opnå den laveste pris for den bedst mulige kvalitet Vurdering af mulighed for at udføre opgaven til en lavere pris For at få afprøvet, hvad der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Forventning om, at kommunen har en konkurrencedygtig entreprenørgård For at kunne udnytte eventuel ledig kapacitet og for holde kommunen ajour med omkostningsniveauet Der findes en aftale med medarbejderne, om at de har mulighed for at afgive kontrolbud For at sikre at arbejdet udføres til den rigtige pris Kontrolbud opfattes som principielt ligestillet med almindelige tilbud og afgives på alle udbudte opgaver, selvom et kontrolbud efter tilbudsloven ikke er et tilbud i juridisk forstand. 14

16 Begrundelser for ikke at anvende kontrolbud På den anden side giver kommunerne blandt andet følgende begrundelser for kommunens beslutning om ikke at anvende kontrolbud: I forbindelse med implementering af ny styringsmodel har kommunen valgt, at Park & Vej ikke afgiver kontrolbud på kerneopgaver, men at der to gange årligt måles på borger/brugertilfredshed, økonomiske nøgletal, medarbejdertrivsel og faglig kvalitet i samarbejde med ekstern entreprenør Når det vurderes, at opgaven ikke kan løses af kommunen selv Politisk beslutning om ca. 20 pct. af driftsopgaverne udbydes til privat udførelse, og at kommunen ikke længere afgiver kontrolbud på de opgaver, der udbydes Hvis pris og kvalitet er acceptabelt i fremsendte tilbud Kommunen har ikke selv haft ressourcer til at løse de opgaver, der er sendt i udbud Når kommunen ikke selv ønsker at udføre arbejdet med egne medarbejdere Kommunen ikke selv har haft mulighed for at løse opgaven enten på grund af manglende ressourcer eller manglende kompetencer. Tabel 3.7. Hvor mange gange i har tilbuddet fra eksterne leverandører været billigere end kommunens kontrolbud? over 5 gange 1-5 gange 0 gange 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Undersøgelsen viser, at 11 ud af de 14 kommuner har oplevet at få tilbud, der er billigere end kommunens kontrolbud, og at der blandt disse er 3 kommuner, som mere end 5 gange har oplevet, at eksterne leverandører var billigere. 15

17 Tabel 3.8. Hvor mange gange i har kommunen på grundlag af et kontrolbud annulleret udbuddet og besluttet selv at varetage opgaven? Over 5 gange 1-5 gange 0 gange 0% 20% 40% 60% 80% 100% Undersøgelsen viser, at kun 3 af de 14 kommuner har oplevet at annullere et udbud, og at det hos disse kommuner kun er sket få gange i perioden. 3.3 Følgeomkostninger i prisberegning Tabel 3.9. Inddrager kommunen følgeomkostninger (jf. vejledning nr. 32 af , afsnit 6.2) i sammenligningen, når kontrolbuddet skal sammenlignes med de eksterne tilbud? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved sammenligning af kontrolbud og eksterne leverandørers tilbud kan der tages højde for de midlertidige følgeomkostninger, der er forbundet med ekstern opgaveudførelse, og som 16

18 derfor kan lægges til de eksterne leverandørers tilbud. Følgeomkostninger er ikke reguleret af bekendtgørelsen, men det følger af almindelig praksis at følgeomkostninger kan indgå. Resultatet af undersøgelsen viser, at hovedparten af de 14 kommuner altid inddrager følgeomkostninger i sammenligningen, når kontrolbuddet skal sammenlignes med de eksterne tilbud. To kommuner inddrager følgeomkostninger ofte, mens 4 kommuner anfører, at de kun sjældent eller aldrig inddrager følgeomkostninger. Som følgeomkostninger nævnes blandt andet: Personaleomkostninger, administration Husleje Ledelsesomkostninger Indirekte følgeomkostninger i Fællesforvaltning, fagforvaltning samt hos Entreprenøren Alle følgeomkostninger, fordi driftsorganisationen kører efter BUM-modellen, hvorfor den er 100 pct. adskilt fra den øvrige organisation Tabel Hvilke indirekte omkostninger indgår typisk i kommunens beregning af kontrolbuddet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Lokaleudgifter Kontorudgifter Indirekte lønomkostninger It-udgifter Administrationsudgifter Ledelse Udviklingsomkostninger Forsikringer Beregnede tjenestemandspensioner Forrentning af driftskapital Forrentning af anlægskapital Afskrivning på anlægsaktiver Andet Resultatet af undersøgelsen viser, at indirekte følgeomkostninger håndteres i to grupper: Lokaler, kontorhold, administration, forsikringer er omkostninger, der kan aflæses direkte i afdelingens budget og antages derfor at være nemmere at inddrage. Denne gruppe af følgeomkostninger anvendes af hovedparten af kommunerne. Forrentning, afskrivninger og tjenestemandspensioner er kommunerne derimod mindre tilbøjelige til at bruge, når de inddrager følgeomkostninger. Det kan skyldes, at de for tilbuds- 17

19 giver er af mere teknisk karakter og kræver større regnskabsmæssig indsigt. Det kan være årsagen til, at disse følgeomkostninger kun anvendes af en mindre del af kommunerne. Tabel Fordelingsnøgler. Hvad er de typiske fordelingsnøgler, som kommunen anvender ved fordeling af de indirekte omkostninger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tidsforbrug Lønandele Bruttoudgifter Areal Andet Resultatet af undersøgelsen viser, at hovedparten af kommunerne anvender tidsforbrug, lønandele og bruttoudgifter som typiske fordelingsnøgler ved fordelingen af de indirekte omkostninger. Kun 2 kommuner anvender areal som fordelingsnøgle. Tabel Hvilken rente har kommunen anvendt i 2009 til beregning af forrentning af drifts- og anlægskapitalen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rentesats ifølge kommunens bankaftale Andet Resultatet af undersøgelsen viser, at 9 ud af 14 kommuner bruger den rentesats som kommunen har i sin bankaftale til beregning af drifts- og anlægskapitalen, mens 3 kommuner anfører, at de har anvendt en anden rentesats. Som eksempler på en anden rentesats har respondenterne nævnt 2,5 pct. eller diskontoen plus 2 pct. Kommunerne har oplyst, at de i 2009 har anvendt en rentesats varierende mellem 1 og 7 pct. til beregning af drifts- og anlægskapitalen. 18

20 Tabel Har kommunen et dokumenteret grundlag vedrørende beregning af lønomkostningerne pr. mandskabstime? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Resultatet af undersøgelsen viser, at langt de fleste af kommunerne (12 ud af 14) har et dokumenteret grundlag vedrørende beregning af lønomkostningerne pr. mandskabstime. Ingen kommuner svarer nej på spørgsmålet, mens to svarer "ved ikke". Tabel Har kommunen et dokumenteret grundlag for maskintimepriser, hvori der indgår afskrivning, forrentning og drifts- og vedligeholdelsesudgifter m.v.? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Resultatet af undersøgelsen viser, at 12 ud af 14 kommuner har et dokumenteret grundlag for maskinpristimer, hvori indgår afskrivning, forrentning og drifts- og vedligeholdelsesudgifter m.v., 2 kommuner svarer "ved ikke". Tabel Har kommunen et registreringssystem, hvori forbrug af maskiner og arbejdstimer registreres? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke 19

21 Undersøgelsen viser, at 13 ud af 14 kommuner har et registreringssystem, hvori forbrug af maskiner og arbejdstimer registreres. Ingen af kommunerne svarer, at de ikke har et sådant system, men en kommune svarer "ved ikke". Resultatet af undersøgelsen viser endvidere, at alle 14 kommuner registrerer forbrug af maskiner og arbejdstimer på opgaver for de primærkommunale områder, mens noget færre (9 ud af 14) gør det samme for opgaver på andre områder, som f.eks. 60 selskaber og kommunale aktieselskaber m.v. Tabel Har der været klager vedrørende kommunens beregning og afgivelse af kontrolbud i ? Ved ikke Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen af de kommuner, der deltager i undersøgelsen, har i perioden haft klager vedrørende kommunens beregning og afgivelse af kontrolbud. Det skal dog bemærkes, at 2 af kommunerne svarer "ved ikke" på spørgsmålet. Tabel Foretager kommunen opfølgning på, om opgaven gennemføres til de priser, der er angivet i kontrolbuddet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Resultatet af undersøgelsen viser, at 12 ud af 14 kommuner foretager opfølgning på, om opgaven gennemføres til de priser, der er angivet i kontrolbuddet, og de sidste to svarer "ved ikke". 20

22 Tabel Foretager kommunen opfølgning på, om den leverede ydelse svarer til det, der er angivet i kontrolbuddet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja Nej Ved ikke Undersøgelsen viser, at 9 ud af 14 kommuner følger op på, om de leverede ydelser svarer til det, der er angivet i kontrolbuddet, mens fem af kommunerne svarer "ved ikke". Ved dette og det foregående spørgsmål fremgår det, at opfølgningen på kontrolbuddet primært gælder økonomien, mens den leverede ydelse ikke kontrolleres i samme omfang. 21

23 Bilag 1 Spørgeskema Undersøgelse af kommunens entreprenørvirksomhed og Danske Anlægsentreprenører har bedt KPMG om at gennemføre denne undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed. Baggrunden for og formålet med undersøgelsen er således nærmere beskrevet i Dansk Byggeris brev til landets borgmestre. På denne baggrund skal KPMG bede kommunen om at besvare dette spørgeskema. SVARFRISTEN ER FASTSAT TIL DEN 17. marts Undersøgelsen omfatter primært spørgsmål om kommunens kontrolbud i forbindelse med opgaver, der sendes i udbud. Der er alene tale om opgaver inden for følgende områder, der ifølge den autoriserede kontoplan konteres under: - Fritidsområder (0.28) - Fritidsfaciliteter (0.32) - Kommunale veje (2.28) Eventuelle spørgsmål vedrørende udfyldelsen af spørgeskemaet kan rettes til Jørgen Overgaard på telefon eller Vi takker på forhånd for kommunens deltagelse i undersøgelsen. Med venlig hilsen KPMG Kontaktoplysninger De første fire spørgsmål vedrører kontaktoplysninger for kommunen. Her vil vi bede dig om at anføre kommunens navn, navnet på den kontaktperson som vi kan henvende os til med henblik på eventuelle supplerende spørgsmål vedrørende kommunens besvarelse af spørgeskemaet samt telefonnummer og adresse. 1. Kommunens navn 22

24 2. Navn på kontaktperson 3. Kontaktpersonens telefonnummer 4. Kontaktpersonens adresse 5. Hvilken region ligger kommunen i? (Angiv kun ét svar) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 6. Hvor mange indbyggere har kommunen pr ? (Angiv kun ét svar) under indbyggere indbyggere indbyggere over indbyggere 23

25 7. Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Driftsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) under 25 pct pct pct pct. over 90 pct. Fritidsområder (0.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Kommunale veje (2.28) 8. Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Anlægsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) under 25 pct pct pct pct. over 90 pct. Fritidsområder (0.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Kommunale veje (2.28) 9. Anfør kommunens samlede nettodriftsudgifter ifølge regnskab 2008 under Fælles formål på hovedkonto 2 (dvs ) (Beløbet angives i kr.) 24

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere