Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold 1 Indledning Sammenfatning og konklusion 2 2 Gennemførelse af spørgeskemaanalyse 5 3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Andel opgaver i eget regi Anvendelse af kontrolbud Følgeomkostninger i prisberegning 16 Bilag 1 Spørgeskema 22 Bilag 2 Brev til borgmestrene 34 Bilag 3 Love og regler i forhold til udlicitering og kontrolbud 36 1

3 1 Indledning Denne analyse af kommunernes entreprenøropgaver er blevet gennemført af KPMG på vegne af Danske Anlægsentreprenører og. I februar 2010 udsendte og Danske Anlægsentreprenører et brev til alle landets borgmestre med en invitation til kommunen om at deltage i undersøgelsen. Af dette brev fremgik det blandt andet, at "formålet med analysen er at skabe klarhed over, hvilke værktøjer herunder værktøjer beskrevet i bekendtgørelsen om afgivelse af kontrolbud, BEK nr. 607 af 24. juni 2008 (se bilag 3) kommunerne og deres virksomheder har til at sikre, at entreprenørydelserne leveres i den forudsatte kvalitet, i det forudsatte omfang og med det for kommunerne forudsatte økonomiske resultat". Analysen er baseret på oplysninger fra kommunerne, der er indsamlet ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som kommunerne har haft adgang til at besvare frem til den 25. maj Kommunerne er garanteret fuld anonymitet i forbindelse med undersøgelsen. Spørgsmålene til kommunerne fremgår af bilag Sammenfatning og konklusion Der er modtaget 29 besvarelser af det udsendte spørgeskema, svarende til en besvarelsesprocent på 30 pct. målt på antal. Besvarelsesprocenten er ikke tilstrækkelig til at give fuldt tilfredsstillende statistisk sikkerhed for, at undersøgelsens resultater tegner et præcist billede af entreprenørvirksomheden i landets kommuner. Undersøgelsen tegner et billede af entreprenørvirksomheden i de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, og derfor indgår i undersøgelsen. Vi vil i den forbindelse fremhæve, at svarprocenten er større for de store kommuner i undersøgelsen. Det betyder, at det volumen målt i indbyggere og budget, der er repræsenteret i analysen, er højere end svarprocenten indikerer, hvilket efter vores vurdering øger værdien af de afgivne svar, da vi antager, at der dermed er forholdsmæssigt flere udbud og opgaver bag de svar kommunerne afgiver. Undersøgelsen omfatter andelen af opgaver, som løses inden for vejområdet, fritidsfaciliteter og fritidsområdet fordelt på drifts- og anlægsopgaver. Andelen af opgaver, som løses i eget regi, varierer meget mellem drifts- og anlægsopgaverne. Således løser kommunerne selv mellem 58 pct. og 72 pct. af driftsopgaverne, hvorimod kommunerne i langt de fleste tilfælde selv løser under 25 pct. af anlægsopgaverne. Typisk har mindst 3 leverandører budt på de opgaver, som kommunerne har sendt i udbud i perioden Det er stort set kun inden for fritidsfaciliteter og fritidsområdet, at enkelte kommuner har oplevet, at der ikke har været private leverandører, der har budt på opgaverne. Sammenfattende er kommunernes begrundelser for at sende en opgave i udbud et ønske om konkurrenceudsættelse, gældende udbudsregler og manglende mulighed for at løse opgaven selv. Kommunerne har ligeledes haft mulighed for at anføre de vigtigste begrundelser for ikke at sende en opgave i udbud. Sammenfattende er begrundelserne herfor, at man selv kan løse opgaven, mindre opgaver, ønske om selv at have en entreprenørgård bl.a. for at sikre et miks mellem kommunal og privat udførelse samt manglende konkurrence i lokalområdet. 2

4 Ud af de 29 kommuner, som har svaret, har 14 udarbejdet kontrolbud i forbindelse med et eller flere udbud. Når der gennemføres udbud får kommunerne ofte tilbud, der er billigere end deres eget kontrolbud, og kun i ganske få tilfælde har et kontrolbud har fået kommunen til at annullere en udbudsrunde. Ved sammenligning af kontrolbud og tilbud fra en privat virksomhed kan kommunen tage højde for de midlertidige følgeomkostninger, der er forbundet med ekstern udførelse. Dette gør hovedparten af de kommuner, der har anvendt kontrolbud. Kommunerne oplyser, at de har et dokumenteret grundlag for beregning af lønomkostninger og maskintimepriser, hvilket blandt andet hænger sammen med, at hovedparten af kommunerne har et registreringssystem, som generelt anvendes til opgavestyring i kommunen. Kommunerne oplyser, at de ikke modtager klager over deres udbudsrunder. Konklusion Det er på grundlag af undersøgelsen vores vurdering, at der i kommunerne politisk og ledelsesmæssigt er taget stilling til, hvordan man helt overordnet vil styre kommunens entreprenørvirksomhed. Der er herunder taget stilling til, hvilke opgaver kommunen selv vil løse, og hvilke opgaver der skal udbydes. Hvor kommunerne har besluttet selv at udføre opgaverne, har kommunerne generelt et mål om at drive entreprenørgårdene som effektive virksomheder i en Bestiller-Udfører-Model. Graden af udlicitering kan spænde fra ønske om fuld udlicitering af opgaveløsningen, løbende konkurrenceudsættelse af opgaver til ingen konkurrenceudsættelse. Baseret på de anførte begrundelser for henholdsvis at sende opgaver i udbud eller ikke sende opgaver i udbud er det vores vurdering, at når kommunerne sender opgaver i udbud, kan det være på grund af manglende kapacitet eller kompetencer, men det kan også være en politisk beslutning eller på grund af økonomiske forhold som konkurrence samt sammenligning af pris og kvalitet. Når kommunerne ikke sender opgaver i udbud, er de anførte begrundelser kun i beskedent omfang økonomiske, men derimod i højere grad begrundelser som ønske om at bevare egen entreprenørgård, at opgaverne er en af entreprenørgårdens kerneydelser eller at der er tale om en politisk beslutning. Kommunerne oplyser, at de generelt har økonomi- og ressourcestyringssystemer, som sikrer, at de har god indsigt i økonomien på de enkelte opgaver. Kommunerne har god mulighed for via udbud og kontrolbud at konkurrenceudsætte opgaveløsningen, hvis man har et ønske herom. For at få det rette billede af de økonomiske forhold ved konkurrenceudsættelse er det et krav at bekendtgørelsen og vejledning omkring kontrolbud efterleves både med hensyn til at få alle indirekte omkostninger med i kontrolbuddet samt at få tillagt midlertidige følgeomkostninger til eksterne leverandørers bud. Kommunerne udbyder væsentligst de opgaver, som kommunerne ikke betragter som kerneydelser for entreprenørgårdene, og som kommunerne ud fra en vurdering af ressourcer, kompetencer og økonomi ikke har et ønske om at udføre. Dette er muligvis årsagen til, at under halvdelen af kommunerne afgiver eget kontrolbud på udbudte opgaver, og i stort set alle tilfælde udliciteres opgaverne med en økonomisk gevinst for kommunen. De meget få kommuner, der selv beholder opgaverne efter en udbudsrunde har efter egen vurdering en tilfredsstillende praksis omkring afgivelse af eget bud. 3

5 Det kan på grundlag af undersøgelsen konkluderes, at der er nogen forskellighed i kommunernes håndtering af udbud og kontrolbud samt hos enkelte kommuner en uklarhed om regelgrundlaget (anvendelse af vejledningen om afgivelse af kontrolbud), som kan være problematisk i forhold til konkurrenceforvridning. København, den 16. august 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Allan Pedersen 4

6 2 Gennemførelse af spørgeskemaanalyse Ved undersøgelsens afslutning er der i alt 29 kommuner, der har besvaret hele spørgeskemaet, mens 19 kommuner har foretaget mere eller mindre ufuldstændige besvarelser. Ufuldstændige besvarelser er fravalgt og indgår ikke i analysen. Undersøgelsens resultater er derfor alene baseret på svarene fra 29 kommuner, dvs. at den samlede besvarelsesprocent udgør 30 pct. Tabel 2.1. Antal besvarelser fordel på kommunens beliggenhed Total Procent Antal Region Hovedstaden 21% 6 Region Sjælland 7% 2 Region Syddanmark 28% 8 Region Midtjylland 31% 9 Region Nordjylland 14% 4 Total 100% 29 Tabel 2.1 viser den geografiske beliggenhed af de kommuner, der deltager i undersøgelsen. Der er flest kommuner fra henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland med i undersøgelsen, omkring 30 pct. fra hver af de to regioner. Dernæst kommer Region Hovedstaden med 21 pct., Region Nordjylland med 14 pct. og endelig Region Sjælland med 7 pct. af de deltagende kommuner. Tabel 2.2. Besvarelsesprocent fordelt på regioner Regioner Antal kommuner Deltagere i undersøgelsen alt Antal Procent Region Hovedstaden % Region Sjælland % Region Syddanmark % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Total % Tabel 2.2 viser, hvorledes svarfordelingen har været blandt kommunerne i de enkelte regioner. Besvarelsesprocenten er størst for de kommuner, der ligger i Region Midtjylland, nemlig 47 pct. Dernæst kommer kommunerne i henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland, hver med en besvarelse på 36 pct., mens svarprocenten er 21 pct. for Region Hovedstadens kommuner. Der laveste besvarelsesprocent findes blandt kommunerne i Region Sjælland, nemlig 12 pct. 5

7 Tabel 2.3. Antal besvarelser fordel på kommunens størrelse Total Antal indbyggere pr Procent Antal under indbyggere 10% indbyggere 34% indbyggere 38% 11 over indbyggere 17% 5 Total 100% 29 Tabel 2.3. viser den størrelsesmæssige fordeling af de kommuner, der deltager i undersøgelsen. Der er stort set det samme antal kommuner med indbyggere som med indbyggere, der deltager i undersøgelsen. Tilsammen udgør disse kommuner i alt 72 pct. af de deltagende kommuner. De store kommuner tegner sig for 17 pct., og de små kommuner, med under indbyggere, udgør 10 pct. af kommunerne, der er med i undersøgelsen. Tabel 2.4. Besvarelsesprocent fordelt på kommunestørrelse Antal indbyggere pr Antal kommuner Deltagere i undersøgelsen alt Antal Procent under indbyggere % indbyggere % indbyggere % over indbyggere % Total % Tabel 2.4. viser, hvor stor besvarelsesprocenten er, når den fordeles efter kommunernes størrelse. Besvarelsesprocenten er størst (83 pct.) blandt de største kommuner. Ellers ses det af tabellen, at besvarelsesprocenten bliver lavere jo mindre kommuner, der er tale om. En samlet besvarelsesprocent for alle landets kommuner tilsammen, på kun 30 pct., kan ikke betragtes som tilfredsstillende høj og giver derfor ikke den fornødne statistiske sikkerhed, der må kræves, for at undersøgelsens resultater kan bruges til at tegne et generelt billede af entreprenørvirksomheden i landets kommuner, og der vil derfor ikke kunne konkluderes om danske kommuners adfærd på området generelt. Undersøgelsen tegner naturligvis et billede af entreprenørvirksomheden i de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet og derfor indgår i undersøgelsen. Vi vil i den forbindelse fremhæve, at svarprocenten er større for de store kommuner i undersøgelsen. Det betyder, at det volumen målt i indbyggere og budget, der er repræsenteret i analysen, er højere end svarprocenten indikerer, hvilket efter vores vurdering øger værdien af de afgivne svar, da vi antager, at der dermed er forholdsmæssigt flere udbud og opgaver bag de svar kommunerne afgiver. Det skal også bemærkes, at kommuner med over indbygger indgår med en vægt på 55 pct. af de kommuner, der deltager i undersøgelsen, ligesom besvarelsesprocenten for disse 6

8 kommuner udgør 45 pct. i modsætning til besvarelsesprocenten for kommunerne med indbyggere eller derunder, der kun udgør ca. 20 pct. 7

9 3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen I dette afsnit gennemgår vi de modtagne besvarelser. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag Andel opgaver i eget regi Tabel 3.1 Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Driftsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? 120% 100% 3% 80% 17% 24% 34% over 90 pct pct pct pct. under 25 pct. 60% 40% 45% 17% 17% 0% 21% 17% 14% 20% 41% 10% 21% 17% 0% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Figuren viser, hvor stor en andel af driftsopgaverne (målt i procent af de samlede driftsudgifter) kommunerne selv har udført i 2009 inden for henholdsvis vejområdet (2.28), fritidsfaciliteter (0.32) og fritidsområder (0.28). Procentangivelserne, der er vist på figurens søjler, angiver svarfordelingen mellem kommunerne, f.eks. er der 34 pct. af kommunerne der, i spørgeskemaundersøgelsen, har svaret, at de selv udfører over 90 pct. af driftsopgaverne på fritidsområdet. Resultatet af undersøgelsen er, at hovedparten af kommunerne selv udfører over halvdelen af driftsopgaverne inden for vejområdet (65 pct.), inden for fritidsfaciliteter (58 pct.) og inden for fritidsområdet (72 pct.). 8

10 Tabel 3.2. Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Anlægsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? 120% 100% 7% 7% 14% 80% over 90 pct pct. 60% pct pct. under 25 pct. 40% 90% 90% 76% 20% 0% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Spørgsmålet i tabel 3.2. er for så vidt det samme som spørgsmålet i tabel 3.1., men denne gang vedrører spørgsmålet anlægsopgaverne og ikke driftsopgaverne. Undersøgelsens resultat viser, at langt de fleste af kommunerne selv udfører under 25 pct. af anlægsopgaverne inden for vejområdet (90 pct.), inden for fritidsfaciliteter (90 pct.) og inden for fritidsområdet (76 pct.). 9

11 Tabel % Hvor mange opgaver har kommunen sendt i udbud inden for nedenstående områder i perioden ? 100% 17% 10% 80% 34% 7% 10% over % 31% 52% 45% 0 40% 20% 31% 24% 34% 0% 3% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Undersøgelsen viser, at kommunerne i perioden har sendt over 10 opgaver i udbud inden for vejområdet (34 pct. af kommunerne), inden for fritidsfaciliteter (17 pct.) og inden for fritidsområdet (10 pct.). På den anden side er det kun 3 pct. af kommunerne der slet ikke har sendt opgaver i udbud inden for vejområdet i perioden , mens der tilsvarende inden for fritidsfaciliteter og inden for fritidsområdet er henholdsvis 24 pct. og 34 pct., der ikke har sendt opgaver i udbud i denne periode. Det mest typiske er, at kommunerne i gennemsnit har sendt 1-4 opgaver i udbud over denne 2-årsperiode inden for hvert af de tre områder. 10

12 Tabel 3.4. Hvor mange private leverandører har gennemsnitligt budt på de opgaver, kommunen har sendt i udbud inden for nedenstående områder i perioden ? 120% 100% 21% 21% 80% 45% 5 eller derover % 48% 41% % 45% 7% 3% 20% 0% 7% 3% 24% 34% Kommunale veje (2.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Fritidsområder (0.28) Resultatet af undersøgelsen viser, at der typisk har været 3-4 leverandører og i en hel del tilfælde flere, der har budt på de opgaver, som kommunerne har sendt i udbud i perioden Det er stort set kun inden for fritidsfaciliteter (24 pct.) og inden for fritidsområdet (34 pct.) at en ikke uvæsentlig andel af kommunerne har oplevet, at der ikke har været private leverandører, der har budt på opgaverne. Begrundelser for at sende en opgave i udbud Kommunerne har haft mulighed for at anføre de vigtigste begrundelser for at sende en opgave i udbud. Blandt de vigtigste begrundelser nævnes blandt andet: Manglende kompetencer i eget regi til at løse opgaven Manglende kapacitet Ønske om at konkurrenceudsætte på baggrund af en politisk beslutning om, at opgaver over kr. skal konkurrenceudsættes Ønske om benchmarking mellem egen udførelse og privat udførelse af driftsopgaver på vej- og parkområdet Ønske om konkurrence og sammenligning på pris og kvalitet Ønske om at få leveret ydelsen til den rigtige pris Udbud af specialopgaver, som med fordel kan løses af eksterne entreprenører Mange specialmaskiner kræver investeringer 11

13 Når opgaven er speciel eller for omfattende for kommunens egen entreprenørafdeling Gældende udbudsregler. Begrundelser for ikke at sende en opgave i udbud Kommunerne har ligeledes haft mulighed for at anføre de vigtigste begrundelser for ikke at sende en opgave i udbud. Blandt de kommunernes vigtigste begrundelser er blandt andet: Har selv erfaringerne og kompetencerne til at løse opgaven Typisk opgaver under kr., der ikke skal konkurrenceudsættes Akutopgaver, der skal løses hurtigt, hvorfor udbud ikke er hensigtsmæssigt Ønske om et miks mellem egne og fremmede opgaver af hensyn til fleksibilitet For at fastholde intern ekspertise til løsning af driftsopgaver på vej- og parkområdet Små opgaver håndteres via rammeaftaler med små håndværkere Når opgaven har en særlig karakter, der gør, at udbuddet af leverandører er begrænset og i visse tilfælde findes der kun én Manglende registrering og definition af driftsopgaver Ønske om at kunne bevare egen entreprenørgård og tillid til, at den kan løse opgaven bedst og billigst muligt Opgavernes beskaffenhed og størrelse kan være af en karakter, hvor omkostningerne ved udbud ikke står mål med gevinsten Det er en politisk beslutning at have sin egen afdeling, som derfor udfører en stor del af arbejdet Når der er tale om opgaver, som bedst løses og koordineres af egen entreprenørafdeling, og når opgaven er af entreprenørafdelingens kerneopgaver Manglende konkurrence i lokalområdet. 12

14 3.2 Anvendelse af kontrolbud Tabel 3.5. Hvor ofte har kommunen anvendt kontrolbud i forhold til de opgaver, der har været sendt i udbud i ? Over 80 pct. af tilfældene pct. af tilfældene 1-39 pct. af tilfældene 0 pct. af tilfældene 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Undersøgelsen viser, at over 50 pct. af kommunerne (15 ud af 29) ikke har anvendt kontrolbud i forhold til de opgaver, der er sendt i udbud i perioden , og at 18 pct. af kommunerne har gjort det ved over 40 pct. af udbudsforretningerne. Uden for disse to yderpunkter er det mest typiske, at kommunerne har anvendt kontrolbud, fra få tilfælde op til 40 pct. af de gange kommunen har sendt en opgave i udbud. Analysen vil herefter basere sig på data, der vedrører de 14 kommuner, der har tilkendegivet, at de anvender kontrolbud. 13

15 Tabel 3.6. Anvender kommunen vejledningen om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (vejledning nr. 32 af )? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Altid Ofte Sjældent Aldrig Undersøgelsen viser, at blandt de kommuner, der har tilkendegivet at de bruger kontrolbud, er det hovedparten, der anvender vejledningen om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (vejledning nr. 32 af 24. juni 2008). Det er dog værd at bemærke, at 4 kommuner tilkendegiver, at de kun sjældent eller aldrig bruger vejledningen. Begrundelser for at anvende kontrolbud Kommunerne peger blandt andet på følgende begrundelser for kommunens beslutning om at anvende kontrolbud for de opgaver, der sendes i udbud: Kontrolbuddet anvendes til prissammenligning for at opnå den laveste pris for den bedst mulige kvalitet Vurdering af mulighed for at udføre opgaven til en lavere pris For at få afprøvet, hvad der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Forventning om, at kommunen har en konkurrencedygtig entreprenørgård For at kunne udnytte eventuel ledig kapacitet og for holde kommunen ajour med omkostningsniveauet Der findes en aftale med medarbejderne, om at de har mulighed for at afgive kontrolbud For at sikre at arbejdet udføres til den rigtige pris Kontrolbud opfattes som principielt ligestillet med almindelige tilbud og afgives på alle udbudte opgaver, selvom et kontrolbud efter tilbudsloven ikke er et tilbud i juridisk forstand. 14

16 Begrundelser for ikke at anvende kontrolbud På den anden side giver kommunerne blandt andet følgende begrundelser for kommunens beslutning om ikke at anvende kontrolbud: I forbindelse med implementering af ny styringsmodel har kommunen valgt, at Park & Vej ikke afgiver kontrolbud på kerneopgaver, men at der to gange årligt måles på borger/brugertilfredshed, økonomiske nøgletal, medarbejdertrivsel og faglig kvalitet i samarbejde med ekstern entreprenør Når det vurderes, at opgaven ikke kan løses af kommunen selv Politisk beslutning om ca. 20 pct. af driftsopgaverne udbydes til privat udførelse, og at kommunen ikke længere afgiver kontrolbud på de opgaver, der udbydes Hvis pris og kvalitet er acceptabelt i fremsendte tilbud Kommunen har ikke selv haft ressourcer til at løse de opgaver, der er sendt i udbud Når kommunen ikke selv ønsker at udføre arbejdet med egne medarbejdere Kommunen ikke selv har haft mulighed for at løse opgaven enten på grund af manglende ressourcer eller manglende kompetencer. Tabel 3.7. Hvor mange gange i har tilbuddet fra eksterne leverandører været billigere end kommunens kontrolbud? over 5 gange 1-5 gange 0 gange 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Undersøgelsen viser, at 11 ud af de 14 kommuner har oplevet at få tilbud, der er billigere end kommunens kontrolbud, og at der blandt disse er 3 kommuner, som mere end 5 gange har oplevet, at eksterne leverandører var billigere. 15

17 Tabel 3.8. Hvor mange gange i har kommunen på grundlag af et kontrolbud annulleret udbuddet og besluttet selv at varetage opgaven? Over 5 gange 1-5 gange 0 gange 0% 20% 40% 60% 80% 100% Undersøgelsen viser, at kun 3 af de 14 kommuner har oplevet at annullere et udbud, og at det hos disse kommuner kun er sket få gange i perioden. 3.3 Følgeomkostninger i prisberegning Tabel 3.9. Inddrager kommunen følgeomkostninger (jf. vejledning nr. 32 af , afsnit 6.2) i sammenligningen, når kontrolbuddet skal sammenlignes med de eksterne tilbud? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved sammenligning af kontrolbud og eksterne leverandørers tilbud kan der tages højde for de midlertidige følgeomkostninger, der er forbundet med ekstern opgaveudførelse, og som 16

18 derfor kan lægges til de eksterne leverandørers tilbud. Følgeomkostninger er ikke reguleret af bekendtgørelsen, men det følger af almindelig praksis at følgeomkostninger kan indgå. Resultatet af undersøgelsen viser, at hovedparten af de 14 kommuner altid inddrager følgeomkostninger i sammenligningen, når kontrolbuddet skal sammenlignes med de eksterne tilbud. To kommuner inddrager følgeomkostninger ofte, mens 4 kommuner anfører, at de kun sjældent eller aldrig inddrager følgeomkostninger. Som følgeomkostninger nævnes blandt andet: Personaleomkostninger, administration Husleje Ledelsesomkostninger Indirekte følgeomkostninger i Fællesforvaltning, fagforvaltning samt hos Entreprenøren Alle følgeomkostninger, fordi driftsorganisationen kører efter BUM-modellen, hvorfor den er 100 pct. adskilt fra den øvrige organisation Tabel Hvilke indirekte omkostninger indgår typisk i kommunens beregning af kontrolbuddet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Lokaleudgifter Kontorudgifter Indirekte lønomkostninger It-udgifter Administrationsudgifter Ledelse Udviklingsomkostninger Forsikringer Beregnede tjenestemandspensioner Forrentning af driftskapital Forrentning af anlægskapital Afskrivning på anlægsaktiver Andet Resultatet af undersøgelsen viser, at indirekte følgeomkostninger håndteres i to grupper: Lokaler, kontorhold, administration, forsikringer er omkostninger, der kan aflæses direkte i afdelingens budget og antages derfor at være nemmere at inddrage. Denne gruppe af følgeomkostninger anvendes af hovedparten af kommunerne. Forrentning, afskrivninger og tjenestemandspensioner er kommunerne derimod mindre tilbøjelige til at bruge, når de inddrager følgeomkostninger. Det kan skyldes, at de for tilbuds- 17

19 giver er af mere teknisk karakter og kræver større regnskabsmæssig indsigt. Det kan være årsagen til, at disse følgeomkostninger kun anvendes af en mindre del af kommunerne. Tabel Fordelingsnøgler. Hvad er de typiske fordelingsnøgler, som kommunen anvender ved fordeling af de indirekte omkostninger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tidsforbrug Lønandele Bruttoudgifter Areal Andet Resultatet af undersøgelsen viser, at hovedparten af kommunerne anvender tidsforbrug, lønandele og bruttoudgifter som typiske fordelingsnøgler ved fordelingen af de indirekte omkostninger. Kun 2 kommuner anvender areal som fordelingsnøgle. Tabel Hvilken rente har kommunen anvendt i 2009 til beregning af forrentning af drifts- og anlægskapitalen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rentesats ifølge kommunens bankaftale Andet Resultatet af undersøgelsen viser, at 9 ud af 14 kommuner bruger den rentesats som kommunen har i sin bankaftale til beregning af drifts- og anlægskapitalen, mens 3 kommuner anfører, at de har anvendt en anden rentesats. Som eksempler på en anden rentesats har respondenterne nævnt 2,5 pct. eller diskontoen plus 2 pct. Kommunerne har oplyst, at de i 2009 har anvendt en rentesats varierende mellem 1 og 7 pct. til beregning af drifts- og anlægskapitalen. 18

20 Tabel Har kommunen et dokumenteret grundlag vedrørende beregning af lønomkostningerne pr. mandskabstime? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Resultatet af undersøgelsen viser, at langt de fleste af kommunerne (12 ud af 14) har et dokumenteret grundlag vedrørende beregning af lønomkostningerne pr. mandskabstime. Ingen kommuner svarer nej på spørgsmålet, mens to svarer "ved ikke". Tabel Har kommunen et dokumenteret grundlag for maskintimepriser, hvori der indgår afskrivning, forrentning og drifts- og vedligeholdelsesudgifter m.v.? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Resultatet af undersøgelsen viser, at 12 ud af 14 kommuner har et dokumenteret grundlag for maskinpristimer, hvori indgår afskrivning, forrentning og drifts- og vedligeholdelsesudgifter m.v., 2 kommuner svarer "ved ikke". Tabel Har kommunen et registreringssystem, hvori forbrug af maskiner og arbejdstimer registreres? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke 19

21 Undersøgelsen viser, at 13 ud af 14 kommuner har et registreringssystem, hvori forbrug af maskiner og arbejdstimer registreres. Ingen af kommunerne svarer, at de ikke har et sådant system, men en kommune svarer "ved ikke". Resultatet af undersøgelsen viser endvidere, at alle 14 kommuner registrerer forbrug af maskiner og arbejdstimer på opgaver for de primærkommunale områder, mens noget færre (9 ud af 14) gør det samme for opgaver på andre områder, som f.eks. 60 selskaber og kommunale aktieselskaber m.v. Tabel Har der været klager vedrørende kommunens beregning og afgivelse af kontrolbud i ? Ved ikke Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen af de kommuner, der deltager i undersøgelsen, har i perioden haft klager vedrørende kommunens beregning og afgivelse af kontrolbud. Det skal dog bemærkes, at 2 af kommunerne svarer "ved ikke" på spørgsmålet. Tabel Foretager kommunen opfølgning på, om opgaven gennemføres til de priser, der er angivet i kontrolbuddet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Resultatet af undersøgelsen viser, at 12 ud af 14 kommuner foretager opfølgning på, om opgaven gennemføres til de priser, der er angivet i kontrolbuddet, og de sidste to svarer "ved ikke". 20

22 Tabel Foretager kommunen opfølgning på, om den leverede ydelse svarer til det, der er angivet i kontrolbuddet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja Nej Ved ikke Undersøgelsen viser, at 9 ud af 14 kommuner følger op på, om de leverede ydelser svarer til det, der er angivet i kontrolbuddet, mens fem af kommunerne svarer "ved ikke". Ved dette og det foregående spørgsmål fremgår det, at opfølgningen på kontrolbuddet primært gælder økonomien, mens den leverede ydelse ikke kontrolleres i samme omfang. 21

23 Bilag 1 Spørgeskema Undersøgelse af kommunens entreprenørvirksomhed og Danske Anlægsentreprenører har bedt KPMG om at gennemføre denne undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed. Baggrunden for og formålet med undersøgelsen er således nærmere beskrevet i Dansk Byggeris brev til landets borgmestre. På denne baggrund skal KPMG bede kommunen om at besvare dette spørgeskema. SVARFRISTEN ER FASTSAT TIL DEN 17. marts Undersøgelsen omfatter primært spørgsmål om kommunens kontrolbud i forbindelse med opgaver, der sendes i udbud. Der er alene tale om opgaver inden for følgende områder, der ifølge den autoriserede kontoplan konteres under: - Fritidsområder (0.28) - Fritidsfaciliteter (0.32) - Kommunale veje (2.28) Eventuelle spørgsmål vedrørende udfyldelsen af spørgeskemaet kan rettes til Jørgen Overgaard på telefon eller Vi takker på forhånd for kommunens deltagelse i undersøgelsen. Med venlig hilsen KPMG Kontaktoplysninger De første fire spørgsmål vedrører kontaktoplysninger for kommunen. Her vil vi bede dig om at anføre kommunens navn, navnet på den kontaktperson som vi kan henvende os til med henblik på eventuelle supplerende spørgsmål vedrørende kommunens besvarelse af spørgeskemaet samt telefonnummer og adresse. 1. Kommunens navn 22

24 2. Navn på kontaktperson 3. Kontaktpersonens telefonnummer 4. Kontaktpersonens adresse 5. Hvilken region ligger kommunen i? (Angiv kun ét svar) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 6. Hvor mange indbyggere har kommunen pr ? (Angiv kun ét svar) under indbyggere indbyggere indbyggere over indbyggere 23

25 7. Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Driftsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) under 25 pct pct pct pct. over 90 pct. Fritidsområder (0.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Kommunale veje (2.28) 8. Hvor stor en andel (målt i procent af de samlede udgifter) af Anlægsopgaverne inden for nedenstående områder har kommunen selv udført i 2009? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) under 25 pct pct pct pct. over 90 pct. Fritidsområder (0.28) Fritidsfaciliteter (0.32) Kommunale veje (2.28) 9. Anfør kommunens samlede nettodriftsudgifter ifølge regnskab 2008 under Fælles formål på hovedkonto 2 (dvs ) (Beløbet angives i kr.) 24

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Århus Vand A/S. Notat om omkostningsberegning for vejafvanding. 10-n002 BHu LBA 008766 10011.docx

Århus Vand A/S. Notat om omkostningsberegning for vejafvanding. 10-n002 BHu LBA 008766 10011.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Notat om omkostningsberegning for vejafvanding

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Københavns Kommune. Hjemmeplejen. Visitationen September September n005 JEAN PLG docx

Københavns Kommune. Hjemmeplejen. Visitationen September September n005 JEAN PLG docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Visitationen 10-n005 JEAN PLG 169100 10007.docx KPMG

Læs mere

Hjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Hjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Hjemmeplejen Udførerenheden September 2009 Udfører september.docx

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Visitationen - Hjemmeplejen

Visitationen - Hjemmeplejen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 3. Opfølgning SOF risikoområder 11-n001 JEAN PLG

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 44 Offentligt Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 1. Indledning og

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.3.1 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Denne vejledning har til hensigt i tilknytning

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Handicapcenter København

Handicapcenter København KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 3. Opfølgning SOF risikoområder 2010 11-n002 JEAN

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud www.pwc.dk Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud December 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 4 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) 4 3.1. Omfang af udbudte opgaver 5 3.2. Forskelle i

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter?

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? NOTAT Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? Er der forskel på kommunernes driftsudgifter til et kommunalt og et udliciteret plejecenter? Er der for kommunerne en økonomisk gevinst ved at lade

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Københavns Kommune. September 2009

Københavns Kommune. September 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg September KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere