REEEZ Solcelleparadigme Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REEEZ Solcelleparadigme Indledning"

Transkript

1 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 21/ REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige ejendomme. Paradigmet er tilrettet i fællesskab med og til brug for de i REEEZ deltagende kommuner og region. Paradigmet er REEEZ ejendom. REEEZ stiller materialet til rådighed for offentlige myndigheder til brug for udbud af solcelleanlæg på offentlige ejendomme. REEEZ kan ikke tage ansvar for indholdet i paradigmet, brugen af paradigmet er på eget ansvar. REEEZ er støttet af ELENA-ordningen under Intelligent Energy Europe Programme - se Paradigmets indhold: Forberedelsesfase: Registrering Budgetforberedelser REEEZ Priser (ER UNDER UDARBEJDELSE) Udbudsmateriale: Udbudsbrev Opgave- og ydelsesbeskrivelse Fast udbudspris Opgave- og ydelsesbeskrivelse Tilbudspris Faktablad Tilbudsliste Udvælgelse af tilbudsgiver: Evaluering Materialet er udformet således, at arbejdet med at udfærdige udbudsmaterialet er begrænset til et minimum. Paradigmet skal tilpasses ift. det konkrete udbud, herunder lokale forhold rettelser og tilføjelser, der er nødvendige, er i paradigmets dokumenter markeret således, at: Blå tekst er vejledning og slettes i det endelige udbudsmateriale. Tekst med gul baggrund erstattes med korrekt indhold. Har bygherren specielle krav og/eller ønsker til udbuddet, er det op til bygherren at indføje disse rettelser, hvor det er nødvendigt. Udbud i klynger: Paradigmet er udformet til udbud af en klynge af projekter på 1-10 mio. kr. og med nogenlunde ens udformning dette er dog ikke et must for udbud efter paradigmet. Ved at klynge flere relativt ens projekter vil der kunne opnås en rimelig kapacitet i projektet med en forventning om, at der her kan indhentes nogle attraktive tilbud. Side:1/13

2 Forberedelsesfase Forud for udbud af solcelleanlæg er der en række forhold, der skal afklares. Udvælgelse af ejendomme/bygninger Registrering, - indsamling af informationer om lokale forhold (faktablad) Budgetforberedelse - evt. overslag for økonomi Udbudsform Fast udbudspris Her fastsætter bygherren et budget for solcelleanlæggene. Tilbudspris Bygherren definerer størrelsen af anlægget efter enten fysiske rammer [m 2 ] eller en forventet peak-effekt for anlægget [kwp]. Om der er behov for yderligere krav til tilbudsmaterialet end angivet i paradigmet? Forberedelsesfasen kan med fordel udføres i samarbejde med en ekstern rådgiver med godt kendskab til solcelleanlæg og som samtidigt kan udstikke de statiske forudsætninger. Udvælgelse af bygninger Der kan etableres solcelleanlæg på alle bygninger, men ikke alle bygninger er som udgangspunkt lige egnede. Med andre ord skal det først og fremmest afdækkes i hvilket omfang, der skal gøres tiltag på de eksisterende konstruktioner, før end de er egnede til montage af solcelleanlæg. Det kan vise sig, at det vil medføre uforholdsvist store udgifter at forberede for montagen af solcelleanlægget, og at det derfor ikke vil være rentabelt at gennemføre projektet. Forhold for placering og orientering af solcellerne har stor indflydelse på ydelsen fra solcellerne og derved også på forrentningen af investeringen. Det skal undersøges hvordan og hvilke arealer, der bedst kan benyttes for at opnå så stor effektivitet som muligt. Eksisterende konstruktioner Et solcelleanlæg har en lang levetid og den eksisterende/underliggende konstruktion bør have en restlevetid svarende til solcelleanlæggets (min. 25 år). Det undersøges, om der er forhold, der skal, eller med fordel kan, udbedres, inden solcelleanlægget monteres, herunder: Behov for renovering af tagbelægning eks. udlægning af nyt lag tagpap Om der er funktionskrav for konstruktionen, der skal respekteres eller ændres f. eks. hvis konstruktionen er udført med en hygrodiode, hvor der stilles krav til tagfladens temperaturer. Efterisoleringsarbejder I denne proces kan det overvejes, om det er en fordel at stille krav til, at anlægget udføres således, at senere renoveringsarbejde kan udføres uden behov for demontage af solcelleanlægget. Et eksempel kunne være et tagpaptag med 10års restlevetid, hvor der i udbuddet stilles krav til, at solcellestativerne hæves så meget, at en rulle tagpap kan rulles under. Statik Det skal altid undersøges af en statiker, om bygningen kan optage de ekstra laster, som solcelleanlægget påfører konstruktionen, herunder: Egenvægt - paneler, stativer, ballast osv. Snelast f.eks. vil solcellepaneler, der monteres på stativer på flade tage, medføre øget snelast. Vindpåvirkning bygningen påføres en ekstra vindlast ift. sug og tryk, på panelerne. I den forbindelse er der også risiko for en ujævn fordeling af lasterne. Montage vil det være muligt at montere anlæggene med de traditionelle montagesystemer, eller skal der tages højde for forhold ved konstruktionen eks. skruevalg ved spinkle gitterspær. Langtidslast på konstruktionen - Konstruktionernes deformation ændres ved laster, der påføres over lange perioder. Deformationerne er ikke nødvendigvis fatale, men kan komme til udtryk ved, at panelerne forskyder sig (æstetisk). Side 2

3 Eksisterende installationer Det bør ligeledes undersøges, om der skal stilles specielle krav i forhold til de eksisterende elinstallationer, om der skal stilles krav til jording, lyn- og overspændingsbeskyttelse, om der er afstandskrav til installationer, der skal overholdes osv. Placeringen af invertere skal overvejes. Invertere skal monteres i svale omgivelser, gerne udendørs, men utilgængeligt for uvedkommende (i dertil indrettede skabe, skure osv.) og skal afdækkes mod vejrlig. Kabler mellem solcellepaneler og invertere skal være så korte som muligt, og det vil være at foretrække, at disse kabeltræk sker udenfor bygningen. Placering af solcelleanlæg Der skal tages stilling til, hvor det vil være muligt/ønskeligt at placere solcelleanlægget på en ejendom. Større solcelleanlæg opdeles i flere strenge med flere invertere Tilbudsgiveren foretager denne opdeling. Solceller i samme streng bør dog udføres med samme orientering, hældning og generelt have ens forudsætninger for solindstråling. De enkelte strenge må ligeledes ikke blive for små, da det går ud over nyttevirkningen. Det kan være en fordel at orientere de enkelte felter forskelligt. Et solcelleanlæg orienteret mod øst yder mest i formiddagstimerne, et sydvendt omkring middagstimerne og et vestvendt efter middag. Foregår det primære elforbrug i formiddags- og middagstimerne kan det eks. være en fordel, at en del af anlægget er østvendt og en del er sydvendt, da elproduktionen i højere grad kan forbruges i produktionsøjeblikket (se afsnit vedr. dimensionering af anlæg nettomålerordningen). Orientering Den produktionsmæssigt bedste orientering af en solcelle er som udgangspunkt ved en hældning ~40-45 og orienteret stik syd. I diagrammet nedenfor ses ydelsen ved anden orientering. Billedkilde: Solar Danmark A/S, Ved flade tage eller tage med en lille hældning kan panelernes ydelse øges ved at øge hældningen via stativ. Ved placering af paneler på en facade med en hældning på eks. 90 kan panelernes ydelse øges ved at sænke hældningen via stativ. For paneler, der orienteres i østlig eller vestlig retning, kan det være en fordel med en lavere hældning. Panelernes hældning bør ikke være mindre end 15. Ved 15 hældning og opefter vil panelerne i de fleste tilfælde være selvrensende. Solcellepanelerne bør monteres således, at der er mulighed for ventilation på bagsiden for at reducere paneltemperaturen. Høje temperaturer medfører en reduceret ydelse, men kan også få betydning ved en reduktion af panelets levetid. Side 3

4 Skyggegivere Den optimale placering er, hvor der ikke er nogen form for skyggepåvirkning. Selv små skyggegivere kan have stor betydning for anlæggets ydelse. Det vil i flere tilfælde bedre kunne betale sig slet ikke at montere et panel, der ellers ville ligge i skygge end at montere det med en begrænset ydelse. Er det muligt, bør de eksisterende forhold tilpasses således, at skygger undgås eller begrænses væsentligt, herunder ved at beskære træer. Småpartikler I områder med stor støvpåvirkning fra eks. pollen, grusveje osv. kan der være større behov for rengøring af panelerne. Er der mulighed for at reducere denne påvirkning eller placere anlægget andre steder på ejendommen, hvor belastningen er mindre, vil dette være at foretrække. Æstetik Det skal overvejes, om der er forhold, der gør, at anlægget skal fremstå på en bestemt måde, om det skal placeres, så det ikke er synligt fra gadeplan, om det skal have en bestemt fremtoning, farve eller om der generelt er andre forhold, som betyder, at der skal stilles krav til udformningen af anlægget. De oftest anvendte paneler fremstår enten blålige eller sorte og med forskelligt farvespil. Solcellerne kan leveres i andre farver, indfarvningen betyder dog at ydelsen reduceres. Baggrunden i panelerne (ses i mellemrummet mellem cellerne) kan leveres i alle ønskelige farver, oftest anvendte er sort eller hvid. Panelrammen og stativer kan ligeledes leveres i forskellige farver, oftest anvendt er sorte eller ulakerede, der fremstår sølvgrå (aluminium). Er udseendet af panelerne underordnet, vil der oftest være bedst økonomi i polykrystallinske blå celler, på hvid baggrund og med ulakerede stativer. Der kan her lægges op til, at det er tilbudsgiveren, der vælger den økonomisk mest fordelagtige løsning. Ønskes det, at panelerne fremstår så ensartet som muligt, er sorte monokrystallinske celler på sort baggrund og med sorte rammer og stativer at foretrække. Løsningen er oftest en smule dyrere og ydelsen fra anlægget en smule mindre. Dimensionering af anlæg ydelse - Brugen af bygningerne Jf. elforsyningsloven skal solcelleanlægget udskilles i en selvstændig virksomhed (forhold vedr. dette vil ikke blive behandlet nærmere i nærværende). Bemærk at der er ikke en nedre grænse for hvornår et elproducerende anlæg skal udskilles. Den selvstændige virksomhed har ikke et elforbrug (det er kommunen der er elforbrugeren) hvorfor den samlede elproduktion sælges til nettet (evt. via nettomålerordning). Der kan søges dispensation fra kravet. I 2014 åbnedes en pulje på 20MWp hvilken dog blev opbrugt i løbet af få timer og lukkede efter dag 1. Muligheden herefter er at der er anlæg der har modtaget tilsagn, ikke opføres, hvorved effekten frigives, eller hvis regeringen udvider puljen eller ændrer i lovgivningen på området. Ved dimensioneringen af anlæggets størrelse skal det gøres klart, om man opsætter anlægget af økonomiske årsager eller for at nedbringe energibehovet/co 2 emissionsbelastningen fra bygningen for sidst nævnte er det stort set kun fantasien, der sætter grænser. Udføres anlægget med det formål at opnå en rimelig forrentning af investeringen (så lav tilbagebetalingstid som muligt), skal anlægget dimensioneres ift. timeforbruget. Som udgangspunkt gælder det, at jo større andel af den producerede strøm, der kan forbruges på produktionstidspunktet, jo bedre forrentning. Dette skyldes netto-afregningsordningen. I ordningen afstemmes el-produktion og elforbrug på timebasis. I perioder, hvor produktionen fra solcellerne er større end forbruget, vil den overproducerede el blive sendt ud på el-nettet og afregnes til en forhøjet elpris på 60øre/kWh de første 10år og 40øre/kWh de efterfølgende 10 år, herefter sælges til markedspris. Det er derfor nødvendigt at kende elforbruget ved forskellige driftssituationer for at kunne estimere den økonomiske besparelse og tilsvarende tilbagebetalingstid. For at fastlægge den mest fordelagtige størrelse af anlægget er det en fordel, at der udføres en økonomisk beregning, hvor der tages højde for salg af el i perioder, hvor produktionen overstiger forbruget (herunder også i weekender og ferie/lukkeperioder), og hvor der ligeledes tages højde for, at taksten falder efter 10 år. Side 4

5 Forinden dimensioneringen af anlægget bør det afklares, om der er planer for at nedbringe ejendommens elforbrug, da et lavere fremtidigt forbrug vil have indflydelse på økonomien i anlægget. I tabellen nedenfor vises den simple tilbagebetalingstid afhængigt af fordelingen af forbrugt og solgt el. Arket forefindes ligeledes i en Excel version hvor det er muligt at ændre elpris og anlægsprisen. Solcelleanlæg Offentlige Bygninger Elpris El salg år 1-10 El salg år Solcellepris* Ordning af 11/ Ordning af November 2012 Anlæg etableret i 2013 Ordning af November 2012 Anlæg etableret i 2014 Oprindelig Nettomålerordning 1,60kr./kWh 0,60kr./kWh 1,30kr./kWh 1,16kr./kWh 1,60kr./kWh 0,40kr./kWh 0,30kr./kWh 0,30kr./kWh 1,60kr./kWh 16,00kr./kWh Brugt Solgt Simpel tilbagebetalingstid 10% 90% 27,3 år 16,3 år 19,2 år 10,0 år 20% 80% 22,5 år 14,3 år 16,3 år 10,0 år 30% 70% 19,2 år 13,0 år 14,5 år 10,0 år 40% 60% 16,8 år 12,2 år 13,2 år 10,0 år 50% 50% 15,0 år 11,6 år 12,3 år 10,0 år 60% 40% 13,6 år 11,1 år 11,6 år 10,0 år 70% 30% 12,4 år 10,7 år 11,1 år 10,0 år 80% 20% 11,5 år 10,4 år 10,7 år 10,0 år 90% 10% 10,7 år 10,2 år 10,3 år 10,0 år 100% 0% 10,0 år 10,0 år 10,0 år 10,0 år *Prisen pr. produceret kwh - investering [kr.]/produktion 1 år [kwh] I REEEZ er priserne hovedsagligt, mellem 10kr./kWh - 15kr./kWh, beregningen ovenfor er derfor konservativt sat. Prisen varierer fra anlæg til anlæg og afhænger bl.a. af montagesystem og eventuelle biydelser (eks.forstærkning af konstruktioner og Nedenstående diagram giver et billede af fordelingen af solindstrålingen for Sjælland, over året. Side 5

6 Myndigheder Inden et udbud af solcelleanlæg vil det være en fordel at have en dialog med byggemyndigheden og endnu bedre, hvis der kan opnås en forhåndsgodkendelse af anlæggene. Der kan være en række specifikke krav til anlæggets udseende, farver, placering, om det skal integreres i tagfladen, krav til installation osv. Den lokale brandmyndighed bør ligeledes kontaktes, således at der i udbuddet kan tages højde for eventuelle udvidede brandkrav til anlægget. Registrering: Til hjælp for registrering af de eksisterende forhold for ejendommen/bygningen kan dokumentet Registrering anvendes. Arket er ment til internt brug og data skal efter bearbejdning bruges i faktabladet samt ved brug for dimensioneringen af anlæggenes størrelse. Det er en klar fordel, at ejendommen inspiceres, da det giver et væsentlig bedre indblik i mulighederne for placering af solcelleanlægget, herunder især skyggeforhold. Budgetforberedelse: Til brug for overslagsberegning af investeringen for et solcelleanlæg er der udarbejdet 2 dokumenter med eksempler på anlæg. Budgetforberedelse, udarbejdet af Klaus Boyer, Solarvent indeholder erfaringstal for en række forskellige typer af anlæg, hvor der, for en række af eksemplerne, også medregnes biydelser, som kan være nødvendige i forbindelse med etablering af anlæggene. REEEZ priser er en liste over de projekter, som er blevet udbudt og entreret af partnerne i REEEZ, og som er udbudt med paradigmet. Listen indeholder en kort beskrivelse af anlæggene samt størrelsen af investeringen. Priserne for solcelleanlæg er svære at forudse. Der er set store prisfald de seneste år og den nye nettomålerordning vil måske have indflydelse på prisen fremadrettet, men det er svært at forudsige, om prisen vil stagnere, stige eller falde. Udbudsform: I paradigmet arbejdes med 2 typer af udbudsform. Bygherren skal i forberedelsesfasen gøre sig klart hvilken udbudsform, der ønskes anvendt, se nærmere beskrivelse i afsnit vedr. udbudsmateriale. Yderligere krav: Bygherren skal gøre sig klart, om de stillede krav i udbudsmaterialet svarer til forventningen. Der kan være behov for en skærpelse på områder indenfor eks. sociale klausuler, yderligere krav til tekniske specifikationer, krav til dokumentationsmateriale og beregninger, krav til afprøvning af anlæg osv. Vurderingsmodel: Bygherren skal overveje hvilken evalueringsmodel, der skal anvendes for de enkelte anlæg, se nærmere beskrivelse i afsnit vedr. evaluering. Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af følgende: Udbudsbrev Opgave- og ydelsesbeskrivelse Fast udbudspris Opgave- og ydelsesbeskrivelse Tilbudspris Faktablad Bilag til faktablad, tegninger, skitser, planer, billeder osv. Øvrige bilag Tilbudsliste Udbudsbrev En generel beskrivelse af udbuddet med henvisninger til alle dokumenter, der vedrører udbuddet. Besigtigelse af ejendom Der er lagt op til, at tilbudsgiverne besigtiger ejendommene enkeltvist. Besigtigelsen kan dog også udføres for alle tilbudsgiver samtidigt, dette er en smagssag. Side 6

7 Spørgsmål til udbudsmateriale Det er vigtigt at gøre det klart for tilbudsgivere, at alle spørgsmål, der stilles til udbudsmaterialet, skal stilles skriftligt. I forbindelse med besigtigelse af ejendommen er det vigtigt, at der ikke svares på generelle spørgsmål til udbuddet, men kun spørgsmål der har med besigtigelsen at gøre. Generelle spørgsmål SKAL stilles skriftligt og besvares skriftligt husk at jura ikke er pragmatisk. ALLE tilbudsgivere skal have samme og alle informationer, der afgives! Sociale klausuler Ønsker bygherren at stille skærpede krav ift. opgave- og ydelsesbeskrivelsen, kan dette med fordel gøres via henvisning til bilag fra udbudsbrevet for at undgå at lave rettelser i beskrivelsen. Side 7

8 Aflevering af tilbud I udbudsbrevet angives, hvordan tilbuddet afgives, og hvornår det senest skal være bygherre i henne. Der skal ses bort fra tilbud, der ikke modtages rettidigt, eller hvor der er væsentlige mangler i det fremsendte materiale (se desuden afsnit vedrørende Forbehold). Der er lagt op til, at tilbud indgives digitalt via mail. Det er op til bygherre at definere, hvor lang tid tilbudsgiver skal have til at afgive tilbud, dette afhænger af udbuddets omfang. Husk at hvis der stilles korte tidsfrister, stiller dette også krav til bygherren, herunder hurtigere svar på spørgsmål, besigtigelser osv. Opgave- og ydelsesbeskrivelse Opgave- og ydelsesbeskrivelsen indeholder informationer, som i de fleste tilfælde vil være tilstrækkelige for udbud af solcelleanlæg. I beskrivelserne er det som udgangspunkt således kun sidehovedet, der skal rettes til. I nærværende afsnit forklares en række udvalgte afsnit fra beskrivelsen bygherren bør sætte sig ind i beskrivelsen, inden paradigmet anvendes. Udbudsform Der er lagt op til at der bruges én af to modeller ved udbuddet. Tilbudspris Her afgiver tilbudsgiver tilbud på udførelse af de efterspurgte anlæg, hvor der i faktaarket er angivet, hvor stor en del af bygningerne, der skal anvendes til montage af solcellerne eller hvilken peak-effekt [kwp], anlægget skal dimensioneres til. Fast udbudspris Her angiver bygherren investeringssummen. Denne kan enten specificeres som en samlet investeringssum for alle anlæggene i udbuddet eller specificeret pr. anlæg (ejendom/bygning). Tilbudsgiveren giver sit bud på udformning af anlæggene for den største elproduktion. Begge udbudsformer evalueres efter kwh prisen, der beregnes som investeringen delt med den beregnede årlige elproduktion for år 1 og 2. kwh prisen giver således et billede af forholdet mellem investering og ydelse, hvorved tilbuddene kan sammenlignes direkte. Garantier og service (Afsnit 1.6) Tilbudsgiveren garanterer den årlige ydelse, anlægget leverer. I forbindelse med 2 års gennemgangen evalueres den opnåede årsydelse ift. den, af tilbudsgiveren garanterede og beregnede årsydelse det er tilbudsgiverens opgave at eftervise dette. Principper for beregning af den korrigerede årsydelse er defineret i opgave- og ydelsesbeskrivelsen. For at undgå eventuelle tvivlspørgsmål om driften er det tilbudsgiver, der har ansvaret for driften de første 2år. På den måde forventes anlæggets børnesygdomme hurtigt udbedret - det er i tilbudsgiverens interesse. Viser det sig, at anlægget ikke yder som garanteret, kompenseres bygherren ift. afvigelsen. Dette sker enten ved en reduktion af entreprisesummen eller, hvis det er muligt, at anlægget udvides størrelsen af kompensationen skal svare til, at den i tilbudte kwh pris kan bevares. Er det fysisk muligt at udvide anlæggets størrelse, vil denne løsning være at foretrække, hvorved den forventede elproduktion og tilsvarende besparelse opretholdes. Forringelseseffekt Det er i paradigmet forudsat, at tilbudsgiveren har taget højde for forringelseseffekten for anlægget ved opgørelse af ydelsen for år 1 og 2 Den beregnede ydelse skal således først korrigeres for forringelseseffekt fra og med det 3. år. Solindstråling Da anlæggets ydelse afhænger af solindstrålingen, er der i paradigmet stillet krav til, at der monteres en solindstrålingsmåler på hvert anlæg. Ved sammenligning af den beregningsmæssige årsydelse med den egentlige ydelse korrigeres ift. den målte solindstråling. For at kunne sammenligne de indkomne tilbud direkte er det bygherren, der forudsætter solindstrålingstallet, der skal anvendes ved beregning af årsydelsen denne fastsættes i tilbudslisten, se afsnit herom. Side 8

9 Anfordringsgaranti Tilbudsgiveren stiller anfordringsgaranti svarende til 15 % indtil afsluttet 2 års gennemgang og 2 % indtil afsluttet 5 årsgennemgang. Garanti efter 2.året Tilbudsgiverens garanti for årsydelsen dækker principielt i anlæggets levetid (i øvrigt jf. produktgarantier og overholdt D&V). Som nævnt ovenfor skal der fra og med det 3. år, udover solindstrålingstallet også korrigeres for forringelseseffekten. Det må forventes, at der skal foreligge en væsentlig afvigelse i årsydelsen, førend kompensation efter 2. år vil være opnåelig. Det forventes desuden, at det i så fald vil være produktfejl, der vil være hovedårsagen til afvigelsen, og at der her vil være tale om, hvis det er inden for produktgarantien, udskiftning af enkelte elementer, inverter, paneler osv. Tildelingskriterier og forbehold (Afsnit 1.10) Tildelingskriterier - Se afsnit vedr. evaluering af tilbud. Forbehold (1.10.2) Der skelnes mellem to typer forbehold, Forbehold, der gør, at bygherren har pligt til at se bort fra et tilbud; tilbud der er ukonditionsmæssigt; Forbehold, der giver bygherren ret til at se bort fra et tilbud; tilbud hvor der er ubetydende forbehold eller hvor forbeholdet med rimelighed kan kapitaliseres. Tilbudsgiveren opfordres til at stille afklarende spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold ikke forekommer. Er der stillet forbehold i et tilbud, kan der i forbindelse med evalueringsfasen stilles teknisk afklarende spørgsmål for at afdække forbeholdets karakter. Sociale klausuler (Afsnit 2.4.4) I beskrivelsen er der stillet krav til, at ILO konvention nr. 94 overholdes. Da det varierer væsentligt fra instans til instans hvilke sociale klausuler, der ønskes stillet, er dette område ikke specificeret yderligere i beskrivelsen. Ønskes der stillet yderligere krav, kan dette eks. ske via bilag med henvisning fra udbudsbrevet. Leverancens omfang (Afsnit 4.3) Der udbydes et nøglefærdigt anlæg herunder levering af alle nødvendige elementer og løsdele, overvågningsanlæg*, solindstrålingsmåler, netopkobling med modem/mobilnet**, tilslutning og tilmelding til elnettet osv. *Er der ønske om at produktionen kan følges/ses på brugsstedet, specificeres dette i faktabladet. Overvågningsanlægget er blot udtryk for, at data opsamles i et passende system hertil. **Der er valgt en løsning med en netopkobling via modem/mobilnet, da ikke alle it systemer tillader adgang fra eksterne/data fra overvågningsenheden. Prøvning af anlæg (Afsnit 5.7) Der stilles ikke udspecificerede krav til afprøvning af anlæg andet end henvisning til den sædvanlige fremgangsmåde (ift. angivne normer). Bygherren kan stille krav til testmetoden og ligeledes at afprøvningen skal foretages af en uvildig. Eventuelle fejl i anlægget vil i de fleste tilfælde komme til udtryk i ydelsen fra anlægget, og derfor er det generelt i tilbudsgiverens interesse, at anlægget er fuldt fungerende fra igangsættelsen. En omfattende test af anlægget medfører selvsagt en meromkostning, men det kan vise sig, at denne er godt givet ud i form af en forbedret ydeevne for anlægget, registrerede fejl kan rettes, defekte elementer udskiftes og driften kan optimeres. Side 9

10 Faktablad Der skal udfyldes mindst et faktablad pr. anlæg (ejendom/bygning), der ønskes tilbud på, om nødvendigt et blad pr. bygning. Det er en fordel, at data i faktabladet underbygges med tegninger, situationsplaner, billeder og anden information, der har relevans. Faktabladet skal indeholde informationer om den/de eksisterende bygninger, hvor anlægget skal placeres og hvilke specifikke krav der stilles, herunder til anlæggenes størrelse og placering, udseende, statik, brandkrav, krav til installationer og eventuelle tiltag, der skal udføres på bygningen inden opsætningen af solcellerne. Tilbudsliste Er til brug for tilbudsgiveren til at afgive tilbud. Der skal i tabellen Oversigt over anlæg oprettes én række pr. anlæg (ejendom/bygning), der ønskes tilbud på. Desuden oprettes én Anlægsspecifikation per anlæg. Evaluering I tabellen Oversigt over anlæg, i kolonnen vurderingsmodel angives hvilken model der evalueres efter (se desuden afsnit vedr. evaluering af tilbud). Kolonnerne i. og ii. evalueres ikke, men er medtaget for overblikkets skyld. De enkelte anlæg kan i samme udbud godt vurderes efter forskellig vurderingsmodel, A eller B. Entreprisesum Entreprisesummen angives af bygherren, hvis der valgt fast udbudspris som udbudsform (på side 1 samt i oversigtstabellen). Ønskes investeringssummen specificeret pr. anlæg, gøres dette ud for anlæggene i oversigtstabellen. Solindstråling I tabellen Anlægsspecifikation skal der tages stilling til den forudsatte solindstråling. Som udgangspunkt kan forudsættes en solindstråling på 1000kWh/m² pr. år. For udbuddet og aftalen med tilbudsgiver er det uvæsentligt hvor højt/lavt solindstrålingstallet sættes eftersom der ved evalueringen af produktionen korrigeres for den egentlige solindstråling. Solindstrålingen i Danmark kan forventes at ligge mellem kWh/m² pr. år se desuden afsnit omhandlende fakta om solceller. Kontrahering Entreprisekontrakt og rekvisition er ikke en del af paradigmet, men udføres lokalt. Evaluering af tilbud Som en del af paradigmet er der udarbejdet en model til evaluering af de indkomne tilbud. Det første, der skal gennemgås inden vurderingen, er, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige, herunder om tilbuddene er indleveret rettidigt, om tilbuddet indeholder de efterspurgte informationer, og om der er taget forbehold og karakteren af disse. Vurderingen af de indkomne tilbud sker herefter ud fra én af to modeller for hvert anlæg. I samme udbud kan begge modeller godt anvendes for de forskellige anlæg anvendte vurderingsmodel angives i tilbudslisten. Vurderingsmodel A: Anvendes for anlæg, hvor æstetikken har en betydende rolle. K1A: 70 % - Økonomi, tilbudte kwh pris K2A: 15 % - Teknisk kvalitet, drift og vedligehold K3A: 15 % - Æstetik, valgte løsning Vurderingsmodel B: Anvendes for anlæg, hvor der ikke tillægges æstetikken en betydende rolle. K1B: 85 % - Økonomi, tilbudte kwh pris K2B: 15 % - Teknisk kvalitet, drift og vedligehold Side 10

11 Kriteriet K1 er en vurdering af økonomien og sker matematisk jf. formler i beskrivelsen i dokumentet. K1 kan enten vurderes ud fra hvert anlæg eller tildeles point ift. konkurrenceprisen, Resulterende, vægtede kwh pris angivet i tilbudslisten (den samlede score vil være ens, da begge resultater vægtes ud fra anlægsprisen for de enkelte anlæg). Kriteriet K2 og K3 vurderes ud fra en helhedsvurdering af de tilbudte anlæg, hvor der tildeles ned til 0P hvis anlægget kun er acceptabelt - for anlæg, hvor de tilbudte anlæg ikke kan vurderes som acceptabelt, vil ergo indeholde forbehold ift. det efterspurgte, produkt og vil være ukonditionsmæssigt. Der uddeles op til 15 point, der tildeles til anlæg, der vurderes som optimale i forhold til de udstukne ramme. K2 og evt. K3 vurderes separat for hvert anlæg. Der oprettes én evaluering pr. tilbudsgiver, hvor der gives kommentarer for fordele og ulemper for de tilbudte anlæg (de overvejelser, der er gjort ved vurderingen af tilbuddet). Der udføres ligeledes én oversigt, hvor vurderingen angives. Fakta om solceller Solceller Et solcellepanel opbygges af flere fotovoltaiske celler - solceller. Solcellerne er udført i et materiale, der ved lyspåvirkning fra solen omdanner energien til jævnstrøm. De solceller, der i dag er på markedet, omdanner op til 20 % af energien til el. Celletyper De oftest anvendte celler er udført i krystallinsk silicium og kan enten være: Monokrystallinske, der fremtræder ensartet sorte Polykrystallinske celler, der fremstår nuancerende blålige. Effektiviteten (13-20 %) og prisen på de to typer er tæt på ens. Er farven uvæsentlig, vil de polykrystallinske som udgangspunkt være at foretrække, da cellerne i panelet kan pakkes tættere, hvilket derved øger panelets virkningsgrad. Herudover kan nævnes amorfe tyndfilmsolceller, som er meget ensartede i farven sort, og som efter behov kan udføres således, at lys kan skinne igennem. Tyndfilmsolcellerne er bl.a. kendt fra lommeregnere og lignende småelektronik, men kan også integreres i eksempelvis solafskærmende glas, limes på ståltagplader osv. Tyndfilmsolcellerne har en relativt bedre effektivitet i diffust lys (overskyet vejr) i forhold til de krystallinske, men den samlede effektivitet er dog kun ca %, hvilket betyder, at der skal bruges et væsentligt større areal pr. installeret Wp. Prisen er til gengæld tilsvarende lavere i forhold til de krystallinske. Levetiden er kortere og forringelseseffekten større end de krystallinske. El produktion Elproduktion angives med enheden [Wh] (1MWh=1000kWh= Wh) og er et udtryk for energimængden. Et solcellepanel der yder 1000W, har efter en time produceret 1kWh. Årlig ydelse Årlig ydelse er et udtryk for solcelleanlæggets evne til at omdanne solens energi til brugbar el. Årlig ydelse kan beregnes ved multiplikation af nedenstående forhold: Korrektion for successive forringelseseffekt Invertereffektivitet her kan regnes med en effektivitet på 95 %; Solindstråling Her kan regnes med 1000kWh/år, men det afhænger af stedet; Korrektion for skygger afhænger af de lokale forhold, ingen skygger = ingen korrektion; Korrektion for placering/orientering se diagram herfor; Peakeffekt anlæggets samlede peakeffekt. Successive forringelseseffekt Solcellerne forringes successivt i deres levetid. Alle leverede solceller skal som minimum kunne yde 90 % efter 10 år og 80 % efter 25 år ift. startydelsen, hvilket svarer til successiv forringelseseffekt på ca. 0,7 % pr. år. De fleste solceller vil kunne overholde disse krav, og der er mange eksempler på, at forringelsen er væsentligt mindre. Side 11

12 Inverter, omformer, vekselretter Solcellepanelernes output leveres som jævnstrøm med en spænding på op til ca. 1000V. Før end denne strøm kan bruges i stikkontakterne, skal den omformes til 230V vekselstrøm med en frekvens på 50Hz. Inverterens opgave er at omforme den el, der kommer fra panelerne til samme type el, der er i stikkontakten. I processen, hvor strømmen omformes, vil der være et tab i form af varme. De nyeste invertere har en effektivitet på ca. 95 % - ergo et energitab på ca. 5 %. Som det gælder for al elektronik, nedsættes effektiviteten, når temperaturen stiger, og i værste fald nedsættes levetiden eller elektronikken brænder sammen. Det er derfor vigtigt at inverterne kan komme af med den producerede varme og derfor, at de sidder placeret i svale omgivelser. Det må forventes, at inverternes levetid er kortere end panelernes levetid. Som udgangspunkt kan der regnes med en levetid på ca. 10 år, men der er eksempler på, at de er fungerende længere. Solindstrålingen Solindstrålingen [kwh/m² pr. år] er et udtryk for hvor meget energi der rammer 1m² af jorden pr. år. Solindstrålingen afhænger dels af hvor på jordkloden man befinder sig, men også hvilken baggrundsstråling, der er til stede. Denne er f.eks. stor nær kyster og lille nær skovområder. Solindstrålingen varierer desuden fra år til år. I det centrale af Jylland kan man forvente en solindstråling på ca. 1000kWh/m² og på Skagen eks. op til 1100kWh/m². Vær dog opmærksom på at Solindstrålingen afhænger af de helt lokale forhold. Som tommelfingerregel kan man på sjælland regne med en solindstråling på mellem kwh/m². Se fordelingen af globalstrålingen (solindstrålingen) i nedenstående illustration. Omregning fra MJ til kwh, 1 MJ = 3,6 kwh: MJ/m² pr. år ~kwh/m² pr. år Side 12

13 Skygger Skygger har stor indflydelse på elproduktionen. Energien komme fra lyset, fjernes dette er der selvsagt ingen energikilde og derved ingen elproduktion. Selv små skygger har stor indflydelse på produktionen. Cellerne i et panel er oftest serieforbundet og opdelt i 3 fysiske serier. Når der er skygge på blot én celle stopper cellen dels med at producere el, men det betyder også, at strømmen ikke passerer over celler, hvorved at serien slukkes Med andre ord fungerer det som en juletræskæde hvor en serie af pære slukker, hvis man afmonterer én enkelt pære. Skygge på én celle kan således betyde en reduktion på 33 % af panelets samlede ydelse. Peakeffekt Peakeffekten for solcellerne angives med enheden [Wp] (1MWp=1000kWp= Wp). Peakeffekten er et udtryk for, hvor stor en effekt, panelerne yder ved en given lysintensitet, 1000W/m². Et solcelleanlæg på 6kWp yder således 6kW ved en lysintensitet på 1000W/m² eller rettere sagt 6000kWh/år ved en solindstråling på 1000kWh/m² pr. år (på panelerne og ekskl. korrektion for lokale forhold). Panelernes peakeffekt opgives enten som [Wp/m²] eller som [Wp/panel] og er et udtryk for solcellernes mindste effekt ved en lysintensitet på 1000W/m² - (Wp/panel)*(panelareal[m²]) = Wp/m². På fabrikken afprøves panelerne, hvor disse påvirkes med en lysintensitet på 1000W/m² hvorefter panelerne sorteres efter ydeevne. Baggrund, solcellepanel Solcellerne lamineres mellem to lag glas, på en farvet baggrund. Jo lysere baggrund des større ydelse, hvilket skyldes, at lyset reflekteres, hvilket medfører en smule større elproduktion grundet mere lys på cellerne, men også at baggrunden ikke absorberer energien og derved en mindre opvarmning af panelet. En sort baggrund vil medføre en reduktion af effektiviteten på ca. 2 %. Hvis udseendet er uvæsentligt, bør vælges en hvid baggrund. Cellesvigt En solcelle har som udgangspunkt en lang levetid. Den klare fordel er, at der ikke er nogen form for bevægelige dele i driften, hvorfor det udelukkende er klimapåvirkningerne, der har en ydre indflydelse på levetiden. Der er dog en risiko for, at der i selve produktionen af solcellepanelerne har været dårligt udført arbejde, som medfører svigt i cellerne, eks. hvis der er kommet organisk materiale ind i lamineringen. Dette kan ikke nødvendigvis ses på et nyt panel, men vil kunne komme til udtryk som brune pletter eller delaminering efter 5-10 år, hvilket har indflydelse på effektivitet og i værste fald betyder, at panelet stopper med at producere. Temperatur Et solcellepanel giver den største produktion ved svale temperaturer. Når solen skinner og cellerne producerer strøm, omsættes en del af energien i panelet som varme. Det er derfor en fordel, hvis panelet monteres, så der opnås ventilation på bagsiden af panelet eks. på stativ parallelt med og hævet fra tagfladen eller på skråstillede stativer. Celler, der monteres således, at de ikke kan komme af med varmen, vil have en nedsat ydelse, afkortet levetid og i værste fald gå i stykker. Side 13

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Dato: xx/xx-201x Kommune: Kommune/er Udbud: nr., Id el.lign REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

CEICAD solcelleparadigme. Indledning

CEICAD solcelleparadigme. Indledning CEICAD solcelleparadigme Indhold Indhold... 1 1.... 2 2. Forberedelsesfase... 3 2.1. Udvælgelse af bygninger... 3 2.2. Budgetforberedelse:... 8 2.3. Yderligere krav:... 8 2.4. Evaluering af tilbud:...

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Solcelleanlæg i boligforeninger

Solcelleanlæg i boligforeninger Solcelleanlæg i boligforeninger Få mere at vide Telefon: 70 333 777 www.energitjenesten.dk 10 regionale kontorer + mobilt kontor Janus Hendrichsen Mail: jh@energitjenesten.dk Telefon: 36 98 68 21 Øget

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Energiudvalget stiller forslag om at andelsforeningen investerer i solcelleanlæg til en pris af kr. 1.400.000,- som beskrevet i

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Vedvarende energi. Fokus på solceller

Vedvarende energi. Fokus på solceller Vedvarende energi Fokus på solceller Tag hul på en hverdag med vedbvarende energi 1. Vedvarende Indledning Energi Vi står på tærsklen til en ny æra inden for energi. Markedet for vedvarende energi er enorm,

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig?

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Lars Riise, Green Ways Jacob Ilsøe, Grontmij 26. februar 2013 Gladsaxe Hvem er vi? Lars Riise Partner Green Ways Statsautoriseret revisor Vedvarende Energi Ejendomme

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Energi Nord Stiftet i 2001 Ejere: Himmerlands Elforsyning Nord Energi 260.000 afregningskunder

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården - 2016 Udformet af Katrine Flarup Jensen Mulighederne for at etablere et solcelleanlæg på Kollegiegården er blevet undersøgt. Før der etableres et solcelleanlæg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Producer din egen elektricitet...

Producer din egen elektricitet... Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer, de er testet

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2015. Ny forbedret tilskudsordning!

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2015. Ny forbedret tilskudsordning! VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2015 Ny forbedret tilskudsordning! Tilskudsordning til solceller vedtaget Feb 2015 Støtte til el fra solceller, Feb. 2015 Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg A/B Landsdommergården Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Christina Kjærbøll Solceller Tlf: 2795 254 E-mail: ck@hofor.dk 7. februar 213 Solcelleanlæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørbæksgade 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9240 Nibe BBR-nr.: 851-629446 Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar.

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar. FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar. FINANSIEL STYRKE HVORDAN ER DEN AKTUELLE SITUATION INDEN FOR SOLAR-INDUSTRIEN? Markedet for solarenergi ændrer sig væsentligt.

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Tendenser og udviklingen for solceller. Vejle, 28. august 2014

Tendenser og udviklingen for solceller. Vejle, 28. august 2014 Tendenser og udviklingen for solceller Vejle, 28. august 2014 Dansk Solcelleforening Introduktion Dansk Solcelleforening er en interesseorganisation der arbejder for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION d. Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 De udbudte leverancer... 3 4 Leveringstider... 4 5 Leveringsplan...

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved udvidelse af Tønder Distriktskole, Holmevej 2, 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved udvidelse af Tønder Distriktskole, Holmevej 2, 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved udvidelse af Tønder Distriktskole, Holmevej 2, 6270 Tønder Kongevej 57 6270 Tønder April 2012 Nyt Læringscenter, Tønder Distriktskole Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Solceller i lavenergiboliger

Solceller i lavenergiboliger Solceller i lavenergiboliger Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Ivan Katic Seniorkonsulent, Center for Vedvarende Energi & Transport Teknologisk Institut Nogle udfordringer BR2010 : Lavenergiklasse 2 bliver minimumskrav

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT WATERPROOFING

Læs mere