BESKRIVENDE SORTSLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning

2 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen i 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Preface Sortslisteafsnit... 6 Korn... 6 Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti)... 6 Vinterrug (Secale cereale L.) Triticale (x Triticosecale Wittmack) Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Havre (Avena sativa L.) Vårhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Bælgsæd Markært (Pisum sativum L. (partim)) Hestebønne (Vicia faba L. (Partim)) Smalbladet Lupin (Lupinus angustifolius L.) Olieplanter Vinterraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Kommen (Carum carvi L.) Græsmarksplanter Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum L.) Hybrid rajgræs, middeltidlig (Lolium x boucheanum Kunth.) Alm. rajgræs, tidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, middeltidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, sildig (Lolium perenne L.) Rajsvingel (X Festulolium spp.) Timothe (Phleum pratense L.) Rød svingel (Festuca rubra L.) Alm. rapgræs (Poa trivialis L.) Engrapgræs (Poa pratensis L.) Rødkløver (Trifolium pratense L.) Hvidkløver (Trifolium repens L.) Alsikekløver (Trifolium hybridum L.) Humlesneglebælg (Medicago lupulina L.) Lucerne (Medicago sativa L.) Rodfrugter Sukkerroe (Beta vulgaris L.) Foderbede (Beta vulgaris L.) Bederoe til energi (Beta vulgaris L.) Majs og grønfoderplanter Majs (Zea mays L.) til grønhøst Kernemajs (Zea mays L.) Gul sennep (Sinapis alba L.) som efterafgrøde

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kartofler Tidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Middeltidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Middeltidlige chipskartofler (Solanum tuberosum L.) Fabrikskartofler (Solanum tuberosum L.) Afprøvningsafsnit Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Vinterrug (Secale cereale L.) Triticale (x Triticosecale Wittmack) Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Havre (Avena sativa L.) Vinterraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Alm. rajgræs, middeltidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, sildig (Lolium perenne L.) Sukkerroe (Beta vulgaris L.) Bederoe til energi (Beta vulgaris L.) Majs (Zea mays L.), til grønhøst Middeltidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Fabrikskartofler (Solanum tuberosum L.) Resistens betegnelser Betegnelse for specifik meldugresistens i byg Fortegnelse over vedligeholder og repræsentanter Translation of used terms

5 2013 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål Afprøve og vurdere anmeldte sorters nytteog dyrkningsværdi for at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort skal i forhold til andre sorter på dansk sortsliste, have en klar forbedring i dyrknings eller nytteværdi. En klar forbedring skal opnås af avlen eller de deraf afledte produkter, som minimum i et bestemt område. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, og enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af landbrugsplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet er artsopdelt, den omfatter sorter, der er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. Afprøvningsafsnittet er ligeledes artsopdelt. Resultaterne publiceres af de sorter der har deltaget i den seneste afprøvning. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølg. Den indeholder følgende tabeller: Sortsliste Udbytte Dyrkningsegenskaber Kvalitetsegenskaber Sortslistetabellen oplyser, forædlerbetegnelse, oprindelse, afprøvningsperiode, henvisning til første publisering, vedligeholder, dansk repræsentant og evt. type. Udbyttetabellen giver en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten. Efterfulgt af en oversigt over målersorterne. Tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber, er egenskaberne angivet som karakterer. Skalaer fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Har sorten specielle egenskaber, vil der være en kort beskrivelse af den pågældende sort. Sorter af rajgræs og rajsvingel har siden 2002 været afprøvet efter to forskellige strategier. Slætstrategi, hvor sorterne undersøges i tre brugsår i renbestand. Afgræsningsstrategi hvor sorterne undersøges i to brugsår i blanding med hvidkløver, og arealet bliver afgræsset af malkekøer. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte, afventende eller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform, indeholdende sorternes udbytte og de vigtigste dyrkningsog kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes på hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning Informationer om udbytte og sygdomme På internettet findes resultater af udbytteforsøg og observationsparceller. Løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax:

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Oversigt over de forskellige karakterers betydning. Karakter Begyndende vækst, blomstrings- og modningstidspunkt, skridningstidspunkt Strålængde, rodens længde Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, brødvolumen, ekstraktudbytte, faldtal, FK NDF, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, foderkvalitet, kornvægt, kulderesistens, meludbytte, NEL20, persistens, plantehøjde, protein-, olie- og træstofindhold, rodens højde over jord, rumvægt, råprotein, saftrenhed, sedimentationsværdi, sortering, stivelse, sukkerprocent, stråstyrke, træstof, tørstofindhold, vinterfasthed, viskositet Tendens til: Lejesæd, mørkfarvning, nedknækning, sideskudsdannelse, stråog aksnedknækning ved overmodenhed, udkogning, vraggræs og væltning Modtagelighed for: Bladplet, brok, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, rodfiltsvamp, knoldbægersvamp, kransskimmel, meldug, nematoder, ramularia, rust, skimmel på top, skoldplet og skurv Konkurrenceevne overfor ukrudt Dejens beskaffenhed 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse Konsistens 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig meget melet 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig meget melet til melet 3 lille dårlig grenet sildig melet 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig lidt fast 5 middel middel middelglat middeltidlig middel fast 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig middel til god fast 7 stor god glat tidlig god fast 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig god til meget fast 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig Meget fast 4

7 2013 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval A variety must be compared to other varietis in The Danish Variety List and have a clear improvenment in cultivation or usefulness. A clear improvement is to be achieved by the crop or derived products, at least in one particular region. The decision is made after an overall assessment of the variety, and some unfavourable features, can be compensated by other favourable properties. Introduction to the publication Varieties of agricultural crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Department of Variety Testing. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. Vareties of perennial ryegrass and festulolium are tested after two strategies. Silage grass strategie is the varieties tested alone in 3 year. Grazing strategie is preformed in 2 year and the variety is tested in mixture whit white clover, and grazing of dairy cattle. A survey of the relative yield compared with the standard variety can be found after. Agronomic and quality characteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question. These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups is accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish AgriFish Agency Department of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Korn Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Ambition A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) ) Bauer Nordic Seed Audi A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit ) Ragt FR Ragt Nordic Contact Br 5251 D b2 x Stru Breun DLF-Trifolium Ferrari Ritmo x Nordic Seed Nordic Seed Flair SCHW Ares x Marabu ) Schweiger Prodana Frument SJ 03-5 Solist x Deben ) Sejet Sejet Galvano MH Shango x Tribor Momont, A. KWS Scandi Gedser Robigus x(stakadoxkris) Nordic Seed Nordic Seed Hereford Sj 04-9 Solist x Deben Sejet Sejet Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris ) Ragt FR Ragt Nordic Jensen 12090x24 CM8228xRobigus Nordic Seed Nordic Seed KWS Croft KWS W KWS GB KWS Scandi KWS Dacanto KW Opus x Certo KWS Lochow KWS Scandi KWS Yaris CPBT W05-41 Quest x Wizard KWS GB DLF-Trifolium Mariboss Hunter x K Nordic Seed Nordic Seed Marselis Sj Symbol x Solist Sejet Sejet Nakskov Biscay x Nordic Seed Nordic Seed Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt ) Ragt FR Ragt Nordic Orbit CPBT W156 Cordiale x Robigus KWS GB KWS Scandi Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard ) Breun/Unisigma DLF-Trifolium Pierrot Sj (Abunda x Sj 0199) x Beaufort Sejet Sejet Position LP Kornett x Certo /x Corvus KWS Lochow KWS Scandi RA3W 08 PBIS 03/ /4 B ) Ragt FR Ragt Nordic Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) ) Sejet Sejet Tabasco BZ (Ze *86z99-9)*CPB v.be Nordic Seed Torp NOS Ambition x Symbol Nordic Seed Nordic Seed Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan NS-Böhnshausen Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka ) Hummeluhr Hummeluhr 1) Grøn Viden nr.. 6

9 Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha. hkg/ha hkg/ha hkg/ha Blanding MS) 91,3 90,0 86,0 103,4 103,8 95,4 87,4 107,7 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Tidligere godkendelser Ambition Ararat Audi Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Gedser Hereford Jensen KWS Croft KWS Dacanto KWS Yaris Mariboss Marselis Nakskov Opus Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Solist Tabasco Torp Tuareg MS) Målesort hkg/ha fht. hkg/ha fht Blanding 92,2 100 Kraka 1) 89,1 100 Heroldo 90,7 98 Ure 85,8 96 1) Kraka har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. Blandingens sammensætning: 2012: KWS Dacanto, Hereford, Mariboss og Jensen 2011: Frument, Hereford, Mariboss og Jensen 2010: Ambition, Frument, Hereford og Mariboss 2009: Ambition, Contact, Frument og Hereford 2008: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2007: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist Målesorter mht til kvalitetsegenskaber: 2012: Hereward 2011: Hereward 2010: Hereward 2009: Hereward 2008: Hereward 2007: Hereward 2006: Hereward 2005: Hereward 2004: Hereward 2003: Hereward 2002: Hereward Sorten er udgået af sortslisten. 7

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Strålængde Lejesæd Vinterfasthed 1) Konkurrence Index 2 Modtagelighed for Meldug Gul- Brun- Brun- Hvedblad aks rust rust gråplet bladplet Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 Ambition Frument Gedser Hereford Jensen KWS Dacanto Mariboss Nakskov Tabasco Torp Tuareg Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 KWS Yaris KWS Croft Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Ararat Audi Contact Ferrari Marselis Orbit Opus Pierrot Ure Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Galvano Position Solist Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Boomer Flair Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Perfector Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 RA3W Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo ) Resultater vinteren 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010 og 2011/12. 2) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til

11 Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Stivelse 1) Sedimenta tions værdi Foderkv alitet 2) Faldtal mel Meludbytte 3) Brødvolumen 3) Brødhøjde 3) Dejens klæbrighed 3) 2013 Specielle egenskaber 4) Ambition Ararat Audi Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Gedser Hereford Heroldo X Jensen KWS Croft KWS Dacanto X KWS Yaris Mariboss Marselis Nakskov Opus Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Solist Tabasco Torp Tuareg X Ure X 1) Indgruppering gennemført fra ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 3) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 4) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Heroldo Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling, optaget på brødhvedelisten KWS Dacanto Sorten er optaget på brødhvedelisten Tuareg Sorten er optaget på brødhvedelisten Ure Sorten er optaget på brødhvedelisten 9

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vinterrug (Secale cereale L.) Sortslistetabel. Beskrivende Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Vedligesortsliste Dansk Type 2) betegnelse periode nr. holder repræsentant Brasetto LPH84 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H Dankowskie Agat CHD 17 Hacada x Kier Danko N&S POP Evolo LPH 71 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR ) KWS Lochow Sejet H Gonello LPH87 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H Guttino LPH85 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H KWS Magnifico LPH KWS Lochow KWS Scandi H Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie KWS Lochow Sejet POP Palazzo LPH88 (Lo115-P x Lo142-N) x LSR KWS Lochow Sejet H SU Santini HYH249 (L2163-P x L2104-N) x HYS Hybro Nordic Seed H SU Satellit HYH251 (L2171-P x L2168-N) x HYS Hybro Nordic Seed H Visello LPH 68 (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR ) KWS Lochow Sejet H 1) Grøn Viden nr.. 2) H=hybrid POP= population. Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha Evolo ms 80,1 76,7 94,9 96,2 88,0 81,2 84,0 Marcelo ms 67,4 81,4 79,9 80,4 70,3 83,2 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Nye godkendelser SU Satellit SU Santini Tidligere godkendelser Brasetto Dankowskie Agat Gonello Guttino KWS Magnifico Palazzo Visello MS) Målesort. Målesort Marcelo og Evolo 2011 Marcelo og Evolo 2010 Rotari og Evolo 2010 Rotari og Evolo 2009 Rotari og Evolo 2008 Rotari og Evolo 2007 Matador og Evolo 2006 Matador og Picasso Sorten er udgået af sortslisten. 10

13 2013 Dyrkningsegenskaber. Modning Strå- Lejesæd Vinterfasthed 1) Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 SU Santini SU Satellit Evolo KWS Magnifico Marcelo Palazzo Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Dankowskie Agat Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Visello Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Brasetto Gonello Guttino ) Resultat vinteren 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Foderkvalitet 1) egenskaber 2) Dankowskie Agat Evolo X Gonello Guttino KWS Magnifico Marcelo Palazzo SU Santini SU Satellit Visello X 1) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 2) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Evolo Visello Sorten er en pollen restaureret hybrid. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. 11

14 BESKRIVENDE SORTSLISTE Triticale (x Triticosecale Wittmack) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ NS-Böhnshausen Sejet SW Valentino SW Sv x Sv ) SW Sejet 1) Grøn Viden nr.. Dansk repræsentant Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha SW Valentino MS) 82,6 80,0 72,8 109,6 94,1 82,1 fht. fht. fht. fht. fht. fht. Tidligere godkendelser Korpus , MS) Målesort. Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed Strå Lejesæd Modtagelighed for 1) længde Meldug Gulrust Brun- Brun/ DTR blad aks blad aks rust gråplet Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Korpus ) Resultat vinteren 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Foderkvalitet 1) Korpus SW Valentino ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. Målesorter: 2010 SW Valentino 2009 SW Valentino 2008 SW Valentino 2007 SW Valentino 2006 SW Valentino 2005 SW Valentino 12

15 Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Beskrivende Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvningssortsliste Vedligeholder Dansk Type 2) betegnelse periode nr. repræsentant Toradet Ajour SJ (ChessxCarat)x(Swallowx983052) Sejet Sejet L Anisette SJ Opal x Tafeno Sejet Sejet L Apropos SJ Himalaya x (Carat x Chess) Sejet Sejet L Ballerina SJ Aquarelle x (Sunrise x Regina) Sejet Sejet L California NIC D Cantare x Celebrity Limagrain-GB Sejet L Finlissa PAJ Opal x Venezia Nordic Seed Nordic Seed L Gospel Sj07540 Saaffron x Zephyr Sejet Sejet L Himalaya Breun 4089/ ) Baywa DLF-Trifolium L Matros SJ Himalaya x (Carat x Chess) Sejet Sejet L Nika NORD 20326/ Annicka x Carat NS-Böhnshause Nordic Seed L Padura SJ Zephyr x (Alibi x Chess) Sejet Sejet L Sandra BAUB Artist x Carat Bauer Nordic Seed L Talisman SJ Flagon x Retriever Sejet Sejet L Tasmanien SJ Chess x Passion Sejet Sejet L Xenon STRG 205/06 Menhir x Orchope Strengs N&S L Yatzy SJ Clara x SJ ) Sejet Sejet L Zephyr SJ Clara x (Ludo x Rafiki) Sejet Sejet L Flerradet Anne 32-8AC 86/GAG x Areal Secobra DE N&S L KWS Meridian LP Ikone x Lomerit/xFridericus KWS Lochow KWS Scandi L Marcorel 5353 DH VH1 x Nikel Secobra FR N&S L 1) Grøn Viden nr.. 2) H=Hybrid, L=Linje

16 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kerneudbytte hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. Blanding MS) 76,2 73,0 72,9 89,1 88,6 85,2 80,4 92,2 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht fht Toradet Nye godkendelser Padura Tidligere godkendelser Ajour Anisette Apropos Ballerina California Finlissa Gospel Himalaya Matros Nika Sandra Talisman Tasmanien Xenon Yatzy Zephyr Flereradet Tidligere godkendelser Anne KWS Meridian Marcorel MS) Målesort. Blandingens sammensætning: 2012: Apropos, Sandra, Matros og Anisette 2011: Anisette, Apropos, Finlissa og Tasmanien 2010: Anisette, Apropos, Himalaya og Tasmanien 2009: Anisette, Chess, Himalaya og Tasmanien 2008: Chess, Cressida, Himalaya og Jeopardy 2007: Chess, Dolly, Himalaya og Jeopardy 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki Målesorter mht kvalitetsegenskaber: 2012 KWS Meridan, Tasmanien og Hobbit 2011 Julies, Tasmanien og Hobbit 2010 Julies, Tasmanien og Hobbit 2009 Chess og Julies 2008 Chess og Nobilia 2007 Nobilia 2006 Nobilia 2005 Nobilia 2004 Nobilia og Regina Sorten er udgået af sortslisten. 14

17 2013 Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed 1) Strålængde Lejesæd Nedknækning Modtagelighed for Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Toradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Anisette Apropos California Matros Padura Sandra Talisman Tasmanien Xenon Zephyr Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Ballerina Finlissa Gospel Nika Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Ajour Himalaya Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Yatzy Flerradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 KWS Meridian Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Marcorel Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Anne ) Gruppering gennemført 2001/ 2002, 2006/2007, og 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Protein- Sortering Foder Maltning 2) indhold kvalitet 1) Viskositet Ekstrakt Toradet: Ajour Anisette Apropos Ballerina California Finlissa Gospel Himalaya Matros Nika Padura Sandra Talisman Tasmanien Xenon Yatzy Zephyr Flerradet: Anne KWS Meridian Marcorel ) Foderkvalitet udført på tilvalget sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 2) Gennemføres efter anmelders ønske om maltningsundersøgelse. 15

18 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvningsperiode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Anakin SJ Tumbler x Respons Sejet Sejet Barke 4395 d 7 Libelle x Alexis ) Breun DLF-Trifolium Blanik CB x ) Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Calcule STRG 01/410/41 97/7207/484 x Zenobia Strengs Nordic Seed Calisi NOS PF *Quench Nordic Seed Nordic Seed Carambole SJ Audrey x (Rosalina x Conchita) Sejet Sejet Cha Cha CA CA x Felicitas Carlsberg Carlsberg Chain AC 08/528/ Ackermann Ackermann Chameleon CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chamonix Ca Ca 112 x Vitesse Carlsberg Carlsberg Chapeau Ca CA x CA Carlsberg Carlsberg Chaplin SJ Chloe x (Quench x Grace) Sejet Sejet Charles CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Charmay Ca Ca x Power Carlsberg Carlsberg Cheerio CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Cheers Ca13003 CA x CA Carlsberg Carlsberg Cherokee AC 08/529/ Ackermann Ackermann Chicago Sj Charmay x (Afrodite x (Quench x Fairytale)) Sejet Sejet Chief CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chill CA Ca X Ca Carlsberg Carlsberg China CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chiraz CA Ca X CA Carlsberg Carlsberg Christopher SJ Anakin x Kontiki Sejet Sejet Claude Ca Annabell x Ca ) Carlsberg Carlsberg Collage Sj Grace x (Rosalina x Conchita) Sejet Sejet Columbus SJ Isabella x Publican Sejet Sejet Conchita LP Viskosa x LP KWS Lochow KWS Scandi Dacapo Sj Grace x Conchita Sejet Sejet Delphi SJ (Power x Vortex) x (Sebastian x Century) Sejet Sejet Evergreen Pf Br x Quench Nordic Seed Nordic Seed Fairytale SJ Colston x (Recept x Power) Sejet Sejet Frontier SJ 4210 Tavern x(annabell x (Lux x Ferment)) ) Sejet Sejet Gizmo Ca Prestige x Ca ) Carlsberg Carlsberg Invictus SJ Tam Tam x (Zeppelin x Columbus) Sejet Sejet Iron PF Marnie x LP Nordic Seed Nordic Seed Jacobi SJ Nymfe x Publican Sejet Sejet Katy AC 01/682/13 Doubled Haploid from the cross Simba x Tocada Ackermann Nordic Seed Keops SJ 3065 Simba x Power ) Sejet Sejet Kontiki SJ x (Simba x Power) Sejet Sejet Kvorning AC 06/509/41/5 (Anakin'Anaconda)*Aricada Nordic Seed Nordic Seed KWS Asta KWS 09/410 LP x Escobar KWS Lochow KWS Scandi KWS Atrika KWS 10/214 Ingmar x Escobar KWS Lochow KWS Scandi KWS Olof LP Temperament x LP KWS Lochow KWS Scandi Laurikka NOS Iron x Kepos Nordic Seed Nordic Seed Marigold UN-FAB 617 UN 97-5 x UN ) SES/Unisigma DLF-Trifolium Nairobi SJ Imidis x Beatrix Sejet Sejet Narnia SC 5633 K1 NFC Tipple x Massilia N&S N&S Natasia SJ (Isabella x NFC Tipple) x Picnic x Scandium) Sejet Sejet Olympic LSB Quench x Belgravia Serasem Ragt Nordic Paustian SJ Zeppelin x Propino Sejet Sejet Pinocchio SJ Quench x SJ Afrodite Sejet Sejet Posada AC 02/810/10 (97/7207/496 x Auriga) x ACK Ackermann Nordic Seed Power SJ Saloon x (Colada x (Lux x Annabell)) ) Sejet Sejet Publican NFC Drum x Sebastian ) Syngenta GB Nordic Seed Quench NFC Sebastian x Drum ) Syngenta GB Sejet RhyncoStar SC Quench x Picnic Secobra FR N&S Rosalina SJ Beatrix x Eskobar Sejet Sejet Salome NS 08/2413 (Publican x Beatrix) x Auriga NS Bôhnshausen Sejet Sanette SY Summit x Yard Syngenta GB Nordic Seed Saxo SJ NFC Tipple x (Picnic x Isabella) Sejet Sejet Sebastian SJ Lux x Viskosa ) Sejet Sejet Siesta AC 07/580/ Ackermann Ackermann Simba SJ Otira x Prolog ) Sejet Sejet SJ Afrodite SJ Isabella x SJ Sejet Sejet Umbrella Br. 7571f13 Annabell x Br. 6163a Breun N&S 1) Grøn Viden nr.. 16

19 Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha Blanding MS) 62,6 69,2 61,7 64,0 62,7 79,8 69,0 71,6 74,9 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Nye godkendelser Calisi Chain Chaplin Charles Cherokee China Invictus Kvorning KWS Atrika Narnia Paustian Sanette Tidligere godkendelser Anakin Barke Blanik Calcule Carambole Cha Cha Chameleon Chamonix Chapeau Charmay Cheerio Cheers Chicago Chief Chill Chiraz Christopher Claude Collage Columbus Conchita Dacapo Delphi Evergreen Fairytale Frontier Gizmo Iron Jacobi Katy Keops Kontiki KWS Asta KWS Olof Laurikka Marigold Nairobi Natasia Olympic Pinocchio Posada Power Publican Quench RhyncoStar Rosalina Salome Saxo Sebastian Siesta Simba SJ Afrodite Umbrella MS) Målesort

20 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Mod- Strå- Leje- Konkur- Nedknækning Nematod- Modtagelighed for ning længde sæd rence- v. modenhed resistens 2) index 1) Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Race 1 Race 2 Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Calisi r r Cha Cha m m Chain r r Chapeau r r Chaplin r r Charles r r Charmay r r Cheers r r Cherokee r r Chicago m m Chill r r China m r Collage m m Columbus m m Evergreen r r Fairytale m m Invictus r r Keops r r Kvorning r r KWS Asta r r KWS Atrika r r Narnia r r Olympic r r Paustian m m Pinocchio m m Quench r r RhyncoStar r r Rosalina m m Sanette m m Simba r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Anakin r r Carambole r r Dacapo r r Katy r r Laurikka r r Salome r r Siesta m m Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Calcule m m Chameleon m m Chamonix m m Cheerio m m Chief r r Chiraz r r Christopher r r Conchita r r Iron r r Jacobi m m Kontiki r r Nairobi m m Natasia r r Posada m m Power r r Publican r r Saxo m m SJ Afrodite m m Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Umbrella r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Delphi r r KWS Olof m m Sebastian r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Blanik r r Gizmo r r Marigold r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Barke m m Frontier r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Claude m m 1) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til ) r= resistent, m= modtagelig. 18

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark FULDKORN Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Fuldkorn Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Redigeret af Heddie Mejborn Anja Biltoft-Jensen

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport fra DMU nr. 832 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica Nyt nordisk korn Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica I det nye nordiske køkken er der interesse for lokalt producerede fødevarer og gerne af gamle ikke alt for forædlede

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere