BESKRIVENDE SORTSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning

2 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen i 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Preface Sortslisteafsnit... 6 Korn... 6 Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti)... 6 Vinterrug (Secale cereale L.) Triticale (x Triticosecale Wittmack) Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Havre (Avena sativa L.) Vårhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Bælgsæd Markært (Pisum sativum L. (partim)) Hestebønne (Vicia faba L. (Partim)) Smalbladet Lupin (Lupinus angustifolius L.) Olieplanter Vinterraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Kommen (Carum carvi L.) Græsmarksplanter Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum L.) Hybrid rajgræs, middeltidlig (Lolium x boucheanum Kunth.) Alm. rajgræs, tidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, middeltidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, sildig (Lolium perenne L.) Rajsvingel (X Festulolium spp.) Timothe (Phleum pratense L.) Rød svingel (Festuca rubra L.) Alm. rapgræs (Poa trivialis L.) Engrapgræs (Poa pratensis L.) Rødkløver (Trifolium pratense L.) Hvidkløver (Trifolium repens L.) Alsikekløver (Trifolium hybridum L.) Humlesneglebælg (Medicago lupulina L.) Lucerne (Medicago sativa L.) Rodfrugter Sukkerroe (Beta vulgaris L.) Foderbede (Beta vulgaris L.) Bederoe til energi (Beta vulgaris L.) Majs og grønfoderplanter Majs (Zea mays L.) til grønhøst Kernemajs (Zea mays L.) Gul sennep (Sinapis alba L.) som efterafgrøde

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kartofler Tidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Middeltidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Middeltidlige chipskartofler (Solanum tuberosum L.) Fabrikskartofler (Solanum tuberosum L.) Afprøvningsafsnit Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Vinterrug (Secale cereale L.) Triticale (x Triticosecale Wittmack) Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Havre (Avena sativa L.) Vinterraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Alm. rajgræs, middeltidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, sildig (Lolium perenne L.) Sukkerroe (Beta vulgaris L.) Bederoe til energi (Beta vulgaris L.) Majs (Zea mays L.), til grønhøst Middeltidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Fabrikskartofler (Solanum tuberosum L.) Resistens betegnelser Betegnelse for specifik meldugresistens i byg Fortegnelse over vedligeholder og repræsentanter Translation of used terms

5 2013 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål Afprøve og vurdere anmeldte sorters nytteog dyrkningsværdi for at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort skal i forhold til andre sorter på dansk sortsliste, have en klar forbedring i dyrknings eller nytteværdi. En klar forbedring skal opnås af avlen eller de deraf afledte produkter, som minimum i et bestemt område. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, og enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af landbrugsplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet er artsopdelt, den omfatter sorter, der er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. Afprøvningsafsnittet er ligeledes artsopdelt. Resultaterne publiceres af de sorter der har deltaget i den seneste afprøvning. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølg. Den indeholder følgende tabeller: Sortsliste Udbytte Dyrkningsegenskaber Kvalitetsegenskaber Sortslistetabellen oplyser, forædlerbetegnelse, oprindelse, afprøvningsperiode, henvisning til første publisering, vedligeholder, dansk repræsentant og evt. type. Udbyttetabellen giver en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten. Efterfulgt af en oversigt over målersorterne. Tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber, er egenskaberne angivet som karakterer. Skalaer fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Har sorten specielle egenskaber, vil der være en kort beskrivelse af den pågældende sort. Sorter af rajgræs og rajsvingel har siden 2002 været afprøvet efter to forskellige strategier. Slætstrategi, hvor sorterne undersøges i tre brugsår i renbestand. Afgræsningsstrategi hvor sorterne undersøges i to brugsår i blanding med hvidkløver, og arealet bliver afgræsset af malkekøer. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte, afventende eller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform, indeholdende sorternes udbytte og de vigtigste dyrkningsog kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes på hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning Informationer om udbytte og sygdomme På internettet findes resultater af udbytteforsøg og observationsparceller. Løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax:

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Oversigt over de forskellige karakterers betydning. Karakter Begyndende vækst, blomstrings- og modningstidspunkt, skridningstidspunkt Strålængde, rodens længde Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, brødvolumen, ekstraktudbytte, faldtal, FK NDF, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, foderkvalitet, kornvægt, kulderesistens, meludbytte, NEL20, persistens, plantehøjde, protein-, olie- og træstofindhold, rodens højde over jord, rumvægt, råprotein, saftrenhed, sedimentationsværdi, sortering, stivelse, sukkerprocent, stråstyrke, træstof, tørstofindhold, vinterfasthed, viskositet Tendens til: Lejesæd, mørkfarvning, nedknækning, sideskudsdannelse, stråog aksnedknækning ved overmodenhed, udkogning, vraggræs og væltning Modtagelighed for: Bladplet, brok, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, rodfiltsvamp, knoldbægersvamp, kransskimmel, meldug, nematoder, ramularia, rust, skimmel på top, skoldplet og skurv Konkurrenceevne overfor ukrudt Dejens beskaffenhed 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse Konsistens 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig meget melet 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig meget melet til melet 3 lille dårlig grenet sildig melet 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig lidt fast 5 middel middel middelglat middeltidlig middel fast 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig middel til god fast 7 stor god glat tidlig god fast 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig god til meget fast 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig Meget fast 4

7 2013 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval A variety must be compared to other varietis in The Danish Variety List and have a clear improvenment in cultivation or usefulness. A clear improvement is to be achieved by the crop or derived products, at least in one particular region. The decision is made after an overall assessment of the variety, and some unfavourable features, can be compensated by other favourable properties. Introduction to the publication Varieties of agricultural crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Department of Variety Testing. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. Vareties of perennial ryegrass and festulolium are tested after two strategies. Silage grass strategie is the varieties tested alone in 3 year. Grazing strategie is preformed in 2 year and the variety is tested in mixture whit white clover, and grazing of dairy cattle. A survey of the relative yield compared with the standard variety can be found after. Agronomic and quality characteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question. These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups is accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish AgriFish Agency Department of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Korn Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Ambition A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) ) Bauer Nordic Seed Audi A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit ) Ragt FR Ragt Nordic Contact Br 5251 D b2 x Stru Breun DLF-Trifolium Ferrari Ritmo x Nordic Seed Nordic Seed Flair SCHW Ares x Marabu ) Schweiger Prodana Frument SJ 03-5 Solist x Deben ) Sejet Sejet Galvano MH Shango x Tribor Momont, A. KWS Scandi Gedser Robigus x(stakadoxkris) Nordic Seed Nordic Seed Hereford Sj 04-9 Solist x Deben Sejet Sejet Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris ) Ragt FR Ragt Nordic Jensen 12090x24 CM8228xRobigus Nordic Seed Nordic Seed KWS Croft KWS W KWS GB KWS Scandi KWS Dacanto KW Opus x Certo KWS Lochow KWS Scandi KWS Yaris CPBT W05-41 Quest x Wizard KWS GB DLF-Trifolium Mariboss Hunter x K Nordic Seed Nordic Seed Marselis Sj Symbol x Solist Sejet Sejet Nakskov Biscay x Nordic Seed Nordic Seed Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt ) Ragt FR Ragt Nordic Orbit CPBT W156 Cordiale x Robigus KWS GB KWS Scandi Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard ) Breun/Unisigma DLF-Trifolium Pierrot Sj (Abunda x Sj 0199) x Beaufort Sejet Sejet Position LP Kornett x Certo /x Corvus KWS Lochow KWS Scandi RA3W 08 PBIS 03/ /4 B ) Ragt FR Ragt Nordic Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) ) Sejet Sejet Tabasco BZ (Ze *86z99-9)*CPB v.be Nordic Seed Torp NOS Ambition x Symbol Nordic Seed Nordic Seed Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan NS-Böhnshausen Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka ) Hummeluhr Hummeluhr 1) Grøn Viden nr.. 6

9 Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha. hkg/ha hkg/ha hkg/ha Blanding MS) 91,3 90,0 86,0 103,4 103,8 95,4 87,4 107,7 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Tidligere godkendelser Ambition Ararat Audi Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Gedser Hereford Jensen KWS Croft KWS Dacanto KWS Yaris Mariboss Marselis Nakskov Opus Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Solist Tabasco Torp Tuareg MS) Målesort hkg/ha fht. hkg/ha fht Blanding 92,2 100 Kraka 1) 89,1 100 Heroldo 90,7 98 Ure 85,8 96 1) Kraka har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. Blandingens sammensætning: 2012: KWS Dacanto, Hereford, Mariboss og Jensen 2011: Frument, Hereford, Mariboss og Jensen 2010: Ambition, Frument, Hereford og Mariboss 2009: Ambition, Contact, Frument og Hereford 2008: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2007: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist Målesorter mht til kvalitetsegenskaber: 2012: Hereward 2011: Hereward 2010: Hereward 2009: Hereward 2008: Hereward 2007: Hereward 2006: Hereward 2005: Hereward 2004: Hereward 2003: Hereward 2002: Hereward Sorten er udgået af sortslisten. 7

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Strålængde Lejesæd Vinterfasthed 1) Konkurrence Index 2 Modtagelighed for Meldug Gul- Brun- Brun- Hvedblad aks rust rust gråplet bladplet Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 Ambition Frument Gedser Hereford Jensen KWS Dacanto Mariboss Nakskov Tabasco Torp Tuareg Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 KWS Yaris KWS Croft Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Ararat Audi Contact Ferrari Marselis Orbit Opus Pierrot Ure Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Galvano Position Solist Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Boomer Flair Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Perfector Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 RA3W Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo ) Resultater vinteren 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010 og 2011/12. 2) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til

11 Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Stivelse 1) Sedimenta tions værdi Foderkv alitet 2) Faldtal mel Meludbytte 3) Brødvolumen 3) Brødhøjde 3) Dejens klæbrighed 3) 2013 Specielle egenskaber 4) Ambition Ararat Audi Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Gedser Hereford Heroldo X Jensen KWS Croft KWS Dacanto X KWS Yaris Mariboss Marselis Nakskov Opus Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Solist Tabasco Torp Tuareg X Ure X 1) Indgruppering gennemført fra ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 3) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 4) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Heroldo Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling, optaget på brødhvedelisten KWS Dacanto Sorten er optaget på brødhvedelisten Tuareg Sorten er optaget på brødhvedelisten Ure Sorten er optaget på brødhvedelisten 9

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vinterrug (Secale cereale L.) Sortslistetabel. Beskrivende Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Vedligesortsliste Dansk Type 2) betegnelse periode nr. holder repræsentant Brasetto LPH84 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H Dankowskie Agat CHD 17 Hacada x Kier Danko N&S POP Evolo LPH 71 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR ) KWS Lochow Sejet H Gonello LPH87 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H Guttino LPH85 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H KWS Magnifico LPH KWS Lochow KWS Scandi H Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie KWS Lochow Sejet POP Palazzo LPH88 (Lo115-P x Lo142-N) x LSR KWS Lochow Sejet H SU Santini HYH249 (L2163-P x L2104-N) x HYS Hybro Nordic Seed H SU Satellit HYH251 (L2171-P x L2168-N) x HYS Hybro Nordic Seed H Visello LPH 68 (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR ) KWS Lochow Sejet H 1) Grøn Viden nr.. 2) H=hybrid POP= population. Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha Evolo ms 80,1 76,7 94,9 96,2 88,0 81,2 84,0 Marcelo ms 67,4 81,4 79,9 80,4 70,3 83,2 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Nye godkendelser SU Satellit SU Santini Tidligere godkendelser Brasetto Dankowskie Agat Gonello Guttino KWS Magnifico Palazzo Visello MS) Målesort. Målesort Marcelo og Evolo 2011 Marcelo og Evolo 2010 Rotari og Evolo 2010 Rotari og Evolo 2009 Rotari og Evolo 2008 Rotari og Evolo 2007 Matador og Evolo 2006 Matador og Picasso Sorten er udgået af sortslisten. 10

13 2013 Dyrkningsegenskaber. Modning Strå- Lejesæd Vinterfasthed 1) Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 SU Santini SU Satellit Evolo KWS Magnifico Marcelo Palazzo Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Dankowskie Agat Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Visello Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Brasetto Gonello Guttino ) Resultat vinteren 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Foderkvalitet 1) egenskaber 2) Dankowskie Agat Evolo X Gonello Guttino KWS Magnifico Marcelo Palazzo SU Santini SU Satellit Visello X 1) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 2) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Evolo Visello Sorten er en pollen restaureret hybrid. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. 11

14 BESKRIVENDE SORTSLISTE Triticale (x Triticosecale Wittmack) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ NS-Böhnshausen Sejet SW Valentino SW Sv x Sv ) SW Sejet 1) Grøn Viden nr.. Dansk repræsentant Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha SW Valentino MS) 82,6 80,0 72,8 109,6 94,1 82,1 fht. fht. fht. fht. fht. fht. Tidligere godkendelser Korpus , MS) Målesort. Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed Strå Lejesæd Modtagelighed for 1) længde Meldug Gulrust Brun- Brun/ DTR blad aks blad aks rust gråplet Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Korpus ) Resultat vinteren 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Foderkvalitet 1) Korpus SW Valentino ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. Målesorter: 2010 SW Valentino 2009 SW Valentino 2008 SW Valentino 2007 SW Valentino 2006 SW Valentino 2005 SW Valentino 12

15 Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Beskrivende Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvningssortsliste Vedligeholder Dansk Type 2) betegnelse periode nr. repræsentant Toradet Ajour SJ (ChessxCarat)x(Swallowx983052) Sejet Sejet L Anisette SJ Opal x Tafeno Sejet Sejet L Apropos SJ Himalaya x (Carat x Chess) Sejet Sejet L Ballerina SJ Aquarelle x (Sunrise x Regina) Sejet Sejet L California NIC D Cantare x Celebrity Limagrain-GB Sejet L Finlissa PAJ Opal x Venezia Nordic Seed Nordic Seed L Gospel Sj07540 Saaffron x Zephyr Sejet Sejet L Himalaya Breun 4089/ ) Baywa DLF-Trifolium L Matros SJ Himalaya x (Carat x Chess) Sejet Sejet L Nika NORD 20326/ Annicka x Carat NS-Böhnshause Nordic Seed L Padura SJ Zephyr x (Alibi x Chess) Sejet Sejet L Sandra BAUB Artist x Carat Bauer Nordic Seed L Talisman SJ Flagon x Retriever Sejet Sejet L Tasmanien SJ Chess x Passion Sejet Sejet L Xenon STRG 205/06 Menhir x Orchope Strengs N&S L Yatzy SJ Clara x SJ ) Sejet Sejet L Zephyr SJ Clara x (Ludo x Rafiki) Sejet Sejet L Flerradet Anne 32-8AC 86/GAG x Areal Secobra DE N&S L KWS Meridian LP Ikone x Lomerit/xFridericus KWS Lochow KWS Scandi L Marcorel 5353 DH VH1 x Nikel Secobra FR N&S L 1) Grøn Viden nr.. 2) H=Hybrid, L=Linje

16 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kerneudbytte hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. Blanding MS) 76,2 73,0 72,9 89,1 88,6 85,2 80,4 92,2 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht fht Toradet Nye godkendelser Padura Tidligere godkendelser Ajour Anisette Apropos Ballerina California Finlissa Gospel Himalaya Matros Nika Sandra Talisman Tasmanien Xenon Yatzy Zephyr Flereradet Tidligere godkendelser Anne KWS Meridian Marcorel MS) Målesort. Blandingens sammensætning: 2012: Apropos, Sandra, Matros og Anisette 2011: Anisette, Apropos, Finlissa og Tasmanien 2010: Anisette, Apropos, Himalaya og Tasmanien 2009: Anisette, Chess, Himalaya og Tasmanien 2008: Chess, Cressida, Himalaya og Jeopardy 2007: Chess, Dolly, Himalaya og Jeopardy 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki Målesorter mht kvalitetsegenskaber: 2012 KWS Meridan, Tasmanien og Hobbit 2011 Julies, Tasmanien og Hobbit 2010 Julies, Tasmanien og Hobbit 2009 Chess og Julies 2008 Chess og Nobilia 2007 Nobilia 2006 Nobilia 2005 Nobilia 2004 Nobilia og Regina Sorten er udgået af sortslisten. 14

17 2013 Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed 1) Strålængde Lejesæd Nedknækning Modtagelighed for Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Toradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Anisette Apropos California Matros Padura Sandra Talisman Tasmanien Xenon Zephyr Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Ballerina Finlissa Gospel Nika Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Ajour Himalaya Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Yatzy Flerradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 KWS Meridian Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Marcorel Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Anne ) Gruppering gennemført 2001/ 2002, 2006/2007, og 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Protein- Sortering Foder Maltning 2) indhold kvalitet 1) Viskositet Ekstrakt Toradet: Ajour Anisette Apropos Ballerina California Finlissa Gospel Himalaya Matros Nika Padura Sandra Talisman Tasmanien Xenon Yatzy Zephyr Flerradet: Anne KWS Meridian Marcorel ) Foderkvalitet udført på tilvalget sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 2) Gennemføres efter anmelders ønske om maltningsundersøgelse. 15

18 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvningsperiode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Anakin SJ Tumbler x Respons Sejet Sejet Barke 4395 d 7 Libelle x Alexis ) Breun DLF-Trifolium Blanik CB x ) Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Calcule STRG 01/410/41 97/7207/484 x Zenobia Strengs Nordic Seed Calisi NOS PF *Quench Nordic Seed Nordic Seed Carambole SJ Audrey x (Rosalina x Conchita) Sejet Sejet Cha Cha CA CA x Felicitas Carlsberg Carlsberg Chain AC 08/528/ Ackermann Ackermann Chameleon CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chamonix Ca Ca 112 x Vitesse Carlsberg Carlsberg Chapeau Ca CA x CA Carlsberg Carlsberg Chaplin SJ Chloe x (Quench x Grace) Sejet Sejet Charles CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Charmay Ca Ca x Power Carlsberg Carlsberg Cheerio CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Cheers Ca13003 CA x CA Carlsberg Carlsberg Cherokee AC 08/529/ Ackermann Ackermann Chicago Sj Charmay x (Afrodite x (Quench x Fairytale)) Sejet Sejet Chief CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chill CA Ca X Ca Carlsberg Carlsberg China CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chiraz CA Ca X CA Carlsberg Carlsberg Christopher SJ Anakin x Kontiki Sejet Sejet Claude Ca Annabell x Ca ) Carlsberg Carlsberg Collage Sj Grace x (Rosalina x Conchita) Sejet Sejet Columbus SJ Isabella x Publican Sejet Sejet Conchita LP Viskosa x LP KWS Lochow KWS Scandi Dacapo Sj Grace x Conchita Sejet Sejet Delphi SJ (Power x Vortex) x (Sebastian x Century) Sejet Sejet Evergreen Pf Br x Quench Nordic Seed Nordic Seed Fairytale SJ Colston x (Recept x Power) Sejet Sejet Frontier SJ 4210 Tavern x(annabell x (Lux x Ferment)) ) Sejet Sejet Gizmo Ca Prestige x Ca ) Carlsberg Carlsberg Invictus SJ Tam Tam x (Zeppelin x Columbus) Sejet Sejet Iron PF Marnie x LP Nordic Seed Nordic Seed Jacobi SJ Nymfe x Publican Sejet Sejet Katy AC 01/682/13 Doubled Haploid from the cross Simba x Tocada Ackermann Nordic Seed Keops SJ 3065 Simba x Power ) Sejet Sejet Kontiki SJ x (Simba x Power) Sejet Sejet Kvorning AC 06/509/41/5 (Anakin'Anaconda)*Aricada Nordic Seed Nordic Seed KWS Asta KWS 09/410 LP x Escobar KWS Lochow KWS Scandi KWS Atrika KWS 10/214 Ingmar x Escobar KWS Lochow KWS Scandi KWS Olof LP Temperament x LP KWS Lochow KWS Scandi Laurikka NOS Iron x Kepos Nordic Seed Nordic Seed Marigold UN-FAB 617 UN 97-5 x UN ) SES/Unisigma DLF-Trifolium Nairobi SJ Imidis x Beatrix Sejet Sejet Narnia SC 5633 K1 NFC Tipple x Massilia N&S N&S Natasia SJ (Isabella x NFC Tipple) x Picnic x Scandium) Sejet Sejet Olympic LSB Quench x Belgravia Serasem Ragt Nordic Paustian SJ Zeppelin x Propino Sejet Sejet Pinocchio SJ Quench x SJ Afrodite Sejet Sejet Posada AC 02/810/10 (97/7207/496 x Auriga) x ACK Ackermann Nordic Seed Power SJ Saloon x (Colada x (Lux x Annabell)) ) Sejet Sejet Publican NFC Drum x Sebastian ) Syngenta GB Nordic Seed Quench NFC Sebastian x Drum ) Syngenta GB Sejet RhyncoStar SC Quench x Picnic Secobra FR N&S Rosalina SJ Beatrix x Eskobar Sejet Sejet Salome NS 08/2413 (Publican x Beatrix) x Auriga NS Bôhnshausen Sejet Sanette SY Summit x Yard Syngenta GB Nordic Seed Saxo SJ NFC Tipple x (Picnic x Isabella) Sejet Sejet Sebastian SJ Lux x Viskosa ) Sejet Sejet Siesta AC 07/580/ Ackermann Ackermann Simba SJ Otira x Prolog ) Sejet Sejet SJ Afrodite SJ Isabella x SJ Sejet Sejet Umbrella Br. 7571f13 Annabell x Br. 6163a Breun N&S 1) Grøn Viden nr.. 16

19 Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha Blanding MS) 62,6 69,2 61,7 64,0 62,7 79,8 69,0 71,6 74,9 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Nye godkendelser Calisi Chain Chaplin Charles Cherokee China Invictus Kvorning KWS Atrika Narnia Paustian Sanette Tidligere godkendelser Anakin Barke Blanik Calcule Carambole Cha Cha Chameleon Chamonix Chapeau Charmay Cheerio Cheers Chicago Chief Chill Chiraz Christopher Claude Collage Columbus Conchita Dacapo Delphi Evergreen Fairytale Frontier Gizmo Iron Jacobi Katy Keops Kontiki KWS Asta KWS Olof Laurikka Marigold Nairobi Natasia Olympic Pinocchio Posada Power Publican Quench RhyncoStar Rosalina Salome Saxo Sebastian Siesta Simba SJ Afrodite Umbrella MS) Målesort

20 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Mod- Strå- Leje- Konkur- Nedknækning Nematod- Modtagelighed for ning længde sæd rence- v. modenhed resistens 2) index 1) Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Race 1 Race 2 Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Calisi r r Cha Cha m m Chain r r Chapeau r r Chaplin r r Charles r r Charmay r r Cheers r r Cherokee r r Chicago m m Chill r r China m r Collage m m Columbus m m Evergreen r r Fairytale m m Invictus r r Keops r r Kvorning r r KWS Asta r r KWS Atrika r r Narnia r r Olympic r r Paustian m m Pinocchio m m Quench r r RhyncoStar r r Rosalina m m Sanette m m Simba r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Anakin r r Carambole r r Dacapo r r Katy r r Laurikka r r Salome r r Siesta m m Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Calcule m m Chameleon m m Chamonix m m Cheerio m m Chief r r Chiraz r r Christopher r r Conchita r r Iron r r Jacobi m m Kontiki r r Nairobi m m Natasia r r Posada m m Power r r Publican r r Saxo m m SJ Afrodite m m Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Umbrella r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Delphi r r KWS Olof m m Sebastian r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Blanik r r Gizmo r r Marigold r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Barke m m Frontier r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Claude m m 1) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til ) r= resistent, m= modtagelig. 18

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Tystofte@naturerhverv.dk www.naturerhverv.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken E-mail: info@tystofte.dk Websted: www.tystofte.dk 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 9, nr.19 Juni 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof Gennemsnit rkflge 107 SY Carlo 122 LSF 1029 112 DK Explicit 109 SY Carlo 1 107 NPZ 1106 116 Sesame 111 Record 108 LSF 1029 2 105 DK Explicit 116 SY Carlo 110

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Markbrug nr. 279 Juni 2003 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Forsøgsmarken Koldkærgård

Forsøgsmarken Koldkærgård Forsøgsmarken Koldkærgård 2010 2 Vinterhvede Frument Vinterhvede Frument Forsøgsareal Vinterhvede Frument Vårbyg Fairytale Vårbyg Fairytale Vårbyg Quench Vårbyg Quench Eng Vedvarende græs Koldkærgård ejes

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE 2009 BESKRIVENDE SORTSLISTE Græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Maj 2009 Årgang 3, nr. 8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

Læs mere

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, FUB & Martin Frauen,NPZ) Kålbrok i europæisk rapsdyrkning

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012 AU Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Askov Forsøgsstation Markplan 2012 2 3 Askov Forsøgsstation Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885 og hører under Aarhus Universitet. Til forsøgsstationen

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp - High Quality Seed Maintaining Integrity in Organic Farming seedp Problemstilling Utilstrækkelig forsyning af økologisk udsæd Kvantitet (triticale, ærter, roer, majs, hvidkløver) Kvalitet (bælgsæd, hvede

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD 2009 Koldkærgård ejes af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Det samlede areal er ca. 110 ha. Jordtypen er lerjord med 12-25 % ler og 2-5 % humus. Eng Solist Ærteforsøg Medicinplanter

Læs mere

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug , skala: 0-10 1 9001 Blanding 91,2 87,9 83,1 87,4 100 42,8 729 10,8 70,0 20,4 191 32 121 119 91 87 1,2 0 3 9 6 5 1 6 6 7 3 73 6/8 2,8 2 13801 Hereward AS 74,8 75,1 71,7 73,9 85 41,4 768 12,1 70,1 23,2

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Forædling af blandinger og populationer

Forædling af blandinger og populationer Forædling af blandinger og populationer Workshop om økologisk planteforædling Hotel Opus Horsens 29. februar 2016 Anders Borgen Landsforsøgene 2007 Winter wheat 11,5 11 10,5 Varieties Mixed varieties Mixtur

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 78 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Årgang 35 April

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 Vestfyns Hjemstavnsgård Tekst og fotos: Iris og Børge Jensen Museerne på Vestfyn og forfatteren. Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum bestående af en

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Disposition Kvælstofreguleringen i Danmark Andel dansk forædlede sorter Udviklingen i kernernes N-indhold Topsorter 1995-97 contra

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 75 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 49 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere