BESKRIVENDE SORTSLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning

2 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen i 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Preface Sortslisteafsnit... 6 Korn... 6 Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti)... 6 Vinterrug (Secale cereale L.) Triticale (x Triticosecale Wittmack) Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Havre (Avena sativa L.) Vårhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Bælgsæd Markært (Pisum sativum L. (partim)) Hestebønne (Vicia faba L. (Partim)) Smalbladet Lupin (Lupinus angustifolius L.) Olieplanter Vinterraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Kommen (Carum carvi L.) Græsmarksplanter Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum L.) Hybrid rajgræs, middeltidlig (Lolium x boucheanum Kunth.) Alm. rajgræs, tidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, middeltidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, sildig (Lolium perenne L.) Rajsvingel (X Festulolium spp.) Timothe (Phleum pratense L.) Rød svingel (Festuca rubra L.) Alm. rapgræs (Poa trivialis L.) Engrapgræs (Poa pratensis L.) Rødkløver (Trifolium pratense L.) Hvidkløver (Trifolium repens L.) Alsikekløver (Trifolium hybridum L.) Humlesneglebælg (Medicago lupulina L.) Lucerne (Medicago sativa L.) Rodfrugter Sukkerroe (Beta vulgaris L.) Foderbede (Beta vulgaris L.) Bederoe til energi (Beta vulgaris L.) Majs og grønfoderplanter Majs (Zea mays L.) til grønhøst Kernemajs (Zea mays L.) Gul sennep (Sinapis alba L.) som efterafgrøde

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kartofler Tidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Middeltidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Middeltidlige chipskartofler (Solanum tuberosum L.) Fabrikskartofler (Solanum tuberosum L.) Afprøvningsafsnit Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Vinterrug (Secale cereale L.) Triticale (x Triticosecale Wittmack) Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Havre (Avena sativa L.) Vinterraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.) Alm. rajgræs, middeltidlig (Lolium perenne L.) Alm. rajgræs, sildig (Lolium perenne L.) Sukkerroe (Beta vulgaris L.) Bederoe til energi (Beta vulgaris L.) Majs (Zea mays L.), til grønhøst Middeltidlige spisekartofler (Solanum tuberosum L.) Fabrikskartofler (Solanum tuberosum L.) Resistens betegnelser Betegnelse for specifik meldugresistens i byg Fortegnelse over vedligeholder og repræsentanter Translation of used terms

5 2013 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål Afprøve og vurdere anmeldte sorters nytteog dyrkningsværdi for at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort skal i forhold til andre sorter på dansk sortsliste, have en klar forbedring i dyrknings eller nytteværdi. En klar forbedring skal opnås af avlen eller de deraf afledte produkter, som minimum i et bestemt område. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, og enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af landbrugsplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet er artsopdelt, den omfatter sorter, der er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. Afprøvningsafsnittet er ligeledes artsopdelt. Resultaterne publiceres af de sorter der har deltaget i den seneste afprøvning. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølg. Den indeholder følgende tabeller: Sortsliste Udbytte Dyrkningsegenskaber Kvalitetsegenskaber Sortslistetabellen oplyser, forædlerbetegnelse, oprindelse, afprøvningsperiode, henvisning til første publisering, vedligeholder, dansk repræsentant og evt. type. Udbyttetabellen giver en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten. Efterfulgt af en oversigt over målersorterne. Tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber, er egenskaberne angivet som karakterer. Skalaer fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Har sorten specielle egenskaber, vil der være en kort beskrivelse af den pågældende sort. Sorter af rajgræs og rajsvingel har siden 2002 været afprøvet efter to forskellige strategier. Slætstrategi, hvor sorterne undersøges i tre brugsår i renbestand. Afgræsningsstrategi hvor sorterne undersøges i to brugsår i blanding med hvidkløver, og arealet bliver afgræsset af malkekøer. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte, afventende eller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform, indeholdende sorternes udbytte og de vigtigste dyrkningsog kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes på hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning Informationer om udbytte og sygdomme På internettet findes resultater af udbytteforsøg og observationsparceller. Løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax:

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Oversigt over de forskellige karakterers betydning. Karakter Begyndende vækst, blomstrings- og modningstidspunkt, skridningstidspunkt Strålængde, rodens længde Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, brødvolumen, ekstraktudbytte, faldtal, FK NDF, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, foderkvalitet, kornvægt, kulderesistens, meludbytte, NEL20, persistens, plantehøjde, protein-, olie- og træstofindhold, rodens højde over jord, rumvægt, råprotein, saftrenhed, sedimentationsværdi, sortering, stivelse, sukkerprocent, stråstyrke, træstof, tørstofindhold, vinterfasthed, viskositet Tendens til: Lejesæd, mørkfarvning, nedknækning, sideskudsdannelse, stråog aksnedknækning ved overmodenhed, udkogning, vraggræs og væltning Modtagelighed for: Bladplet, brok, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, rodfiltsvamp, knoldbægersvamp, kransskimmel, meldug, nematoder, ramularia, rust, skimmel på top, skoldplet og skurv Konkurrenceevne overfor ukrudt Dejens beskaffenhed 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse Konsistens 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig meget melet 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig meget melet til melet 3 lille dårlig grenet sildig melet 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig lidt fast 5 middel middel middelglat middeltidlig middel fast 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig middel til god fast 7 stor god glat tidlig god fast 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig god til meget fast 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig Meget fast 4

7 2013 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval A variety must be compared to other varietis in The Danish Variety List and have a clear improvenment in cultivation or usefulness. A clear improvement is to be achieved by the crop or derived products, at least in one particular region. The decision is made after an overall assessment of the variety, and some unfavourable features, can be compensated by other favourable properties. Introduction to the publication Varieties of agricultural crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Department of Variety Testing. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. Vareties of perennial ryegrass and festulolium are tested after two strategies. Silage grass strategie is the varieties tested alone in 3 year. Grazing strategie is preformed in 2 year and the variety is tested in mixture whit white clover, and grazing of dairy cattle. A survey of the relative yield compared with the standard variety can be found after. Agronomic and quality characteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question. These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups is accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish AgriFish Agency Department of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Korn Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Ambition A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) ) Bauer Nordic Seed Audi A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit ) Ragt FR Ragt Nordic Contact Br 5251 D b2 x Stru Breun DLF-Trifolium Ferrari Ritmo x Nordic Seed Nordic Seed Flair SCHW Ares x Marabu ) Schweiger Prodana Frument SJ 03-5 Solist x Deben ) Sejet Sejet Galvano MH Shango x Tribor Momont, A. KWS Scandi Gedser Robigus x(stakadoxkris) Nordic Seed Nordic Seed Hereford Sj 04-9 Solist x Deben Sejet Sejet Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris ) Ragt FR Ragt Nordic Jensen 12090x24 CM8228xRobigus Nordic Seed Nordic Seed KWS Croft KWS W KWS GB KWS Scandi KWS Dacanto KW Opus x Certo KWS Lochow KWS Scandi KWS Yaris CPBT W05-41 Quest x Wizard KWS GB DLF-Trifolium Mariboss Hunter x K Nordic Seed Nordic Seed Marselis Sj Symbol x Solist Sejet Sejet Nakskov Biscay x Nordic Seed Nordic Seed Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt ) Ragt FR Ragt Nordic Orbit CPBT W156 Cordiale x Robigus KWS GB KWS Scandi Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard ) Breun/Unisigma DLF-Trifolium Pierrot Sj (Abunda x Sj 0199) x Beaufort Sejet Sejet Position LP Kornett x Certo /x Corvus KWS Lochow KWS Scandi RA3W 08 PBIS 03/ /4 B ) Ragt FR Ragt Nordic Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) ) Sejet Sejet Tabasco BZ (Ze *86z99-9)*CPB v.be Nordic Seed Torp NOS Ambition x Symbol Nordic Seed Nordic Seed Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan NS-Böhnshausen Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka ) Hummeluhr Hummeluhr 1) Grøn Viden nr.. 6

9 Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha. hkg/ha hkg/ha hkg/ha Blanding MS) 91,3 90,0 86,0 103,4 103,8 95,4 87,4 107,7 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Tidligere godkendelser Ambition Ararat Audi Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Gedser Hereford Jensen KWS Croft KWS Dacanto KWS Yaris Mariboss Marselis Nakskov Opus Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Solist Tabasco Torp Tuareg MS) Målesort hkg/ha fht. hkg/ha fht Blanding 92,2 100 Kraka 1) 89,1 100 Heroldo 90,7 98 Ure 85,8 96 1) Kraka har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. Blandingens sammensætning: 2012: KWS Dacanto, Hereford, Mariboss og Jensen 2011: Frument, Hereford, Mariboss og Jensen 2010: Ambition, Frument, Hereford og Mariboss 2009: Ambition, Contact, Frument og Hereford 2008: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2007: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist Målesorter mht til kvalitetsegenskaber: 2012: Hereward 2011: Hereward 2010: Hereward 2009: Hereward 2008: Hereward 2007: Hereward 2006: Hereward 2005: Hereward 2004: Hereward 2003: Hereward 2002: Hereward Sorten er udgået af sortslisten. 7

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Strålængde Lejesæd Vinterfasthed 1) Konkurrence Index 2 Modtagelighed for Meldug Gul- Brun- Brun- Hvedblad aks rust rust gråplet bladplet Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 Ambition Frument Gedser Hereford Jensen KWS Dacanto Mariboss Nakskov Tabasco Torp Tuareg Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 KWS Yaris KWS Croft Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Ararat Audi Contact Ferrari Marselis Orbit Opus Pierrot Ure Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Galvano Position Solist Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Boomer Flair Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Perfector Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 RA3W Sorter, der senest er opdateret mht sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo ) Resultater vinteren 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010 og 2011/12. 2) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til

11 Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Stivelse 1) Sedimenta tions værdi Foderkv alitet 2) Faldtal mel Meludbytte 3) Brødvolumen 3) Brødhøjde 3) Dejens klæbrighed 3) 2013 Specielle egenskaber 4) Ambition Ararat Audi Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Gedser Hereford Heroldo X Jensen KWS Croft KWS Dacanto X KWS Yaris Mariboss Marselis Nakskov Opus Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Solist Tabasco Torp Tuareg X Ure X 1) Indgruppering gennemført fra ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 3) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 4) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Heroldo Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling, optaget på brødhvedelisten KWS Dacanto Sorten er optaget på brødhvedelisten Tuareg Sorten er optaget på brødhvedelisten Ure Sorten er optaget på brødhvedelisten 9

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vinterrug (Secale cereale L.) Sortslistetabel. Beskrivende Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Vedligesortsliste Dansk Type 2) betegnelse periode nr. holder repræsentant Brasetto LPH84 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H Dankowskie Agat CHD 17 Hacada x Kier Danko N&S POP Evolo LPH 71 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR ) KWS Lochow Sejet H Gonello LPH87 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H Guttino LPH85 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR KWS Lochow KWS Scandi H KWS Magnifico LPH KWS Lochow KWS Scandi H Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie KWS Lochow Sejet POP Palazzo LPH88 (Lo115-P x Lo142-N) x LSR KWS Lochow Sejet H SU Santini HYH249 (L2163-P x L2104-N) x HYS Hybro Nordic Seed H SU Satellit HYH251 (L2171-P x L2168-N) x HYS Hybro Nordic Seed H Visello LPH 68 (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR ) KWS Lochow Sejet H 1) Grøn Viden nr.. 2) H=hybrid POP= population. Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha Evolo ms 80,1 76,7 94,9 96,2 88,0 81,2 84,0 Marcelo ms 67,4 81,4 79,9 80,4 70,3 83,2 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Nye godkendelser SU Satellit SU Santini Tidligere godkendelser Brasetto Dankowskie Agat Gonello Guttino KWS Magnifico Palazzo Visello MS) Målesort. Målesort Marcelo og Evolo 2011 Marcelo og Evolo 2010 Rotari og Evolo 2010 Rotari og Evolo 2009 Rotari og Evolo 2008 Rotari og Evolo 2007 Matador og Evolo 2006 Matador og Picasso Sorten er udgået af sortslisten. 10

13 2013 Dyrkningsegenskaber. Modning Strå- Lejesæd Vinterfasthed 1) Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 SU Santini SU Satellit Evolo KWS Magnifico Marcelo Palazzo Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Dankowskie Agat Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Visello Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Brasetto Gonello Guttino ) Resultat vinteren 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Foderkvalitet 1) egenskaber 2) Dankowskie Agat Evolo X Gonello Guttino KWS Magnifico Marcelo Palazzo SU Santini SU Satellit Visello X 1) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 2) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Evolo Visello Sorten er en pollen restaureret hybrid. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. 11

14 BESKRIVENDE SORTSLISTE Triticale (x Triticosecale Wittmack) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ NS-Böhnshausen Sejet SW Valentino SW Sv x Sv ) SW Sejet 1) Grøn Viden nr.. Dansk repræsentant Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha SW Valentino MS) 82,6 80,0 72,8 109,6 94,1 82,1 fht. fht. fht. fht. fht. fht. Tidligere godkendelser Korpus , MS) Målesort. Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed Strå Lejesæd Modtagelighed for 1) længde Meldug Gulrust Brun- Brun/ DTR blad aks blad aks rust gråplet Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Korpus ) Resultat vinteren 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Foderkvalitet 1) Korpus SW Valentino ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. Målesorter: 2010 SW Valentino 2009 SW Valentino 2008 SW Valentino 2007 SW Valentino 2006 SW Valentino 2005 SW Valentino 12

15 Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Beskrivende Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvningssortsliste Vedligeholder Dansk Type 2) betegnelse periode nr. repræsentant Toradet Ajour SJ (ChessxCarat)x(Swallowx983052) Sejet Sejet L Anisette SJ Opal x Tafeno Sejet Sejet L Apropos SJ Himalaya x (Carat x Chess) Sejet Sejet L Ballerina SJ Aquarelle x (Sunrise x Regina) Sejet Sejet L California NIC D Cantare x Celebrity Limagrain-GB Sejet L Finlissa PAJ Opal x Venezia Nordic Seed Nordic Seed L Gospel Sj07540 Saaffron x Zephyr Sejet Sejet L Himalaya Breun 4089/ ) Baywa DLF-Trifolium L Matros SJ Himalaya x (Carat x Chess) Sejet Sejet L Nika NORD 20326/ Annicka x Carat NS-Böhnshause Nordic Seed L Padura SJ Zephyr x (Alibi x Chess) Sejet Sejet L Sandra BAUB Artist x Carat Bauer Nordic Seed L Talisman SJ Flagon x Retriever Sejet Sejet L Tasmanien SJ Chess x Passion Sejet Sejet L Xenon STRG 205/06 Menhir x Orchope Strengs N&S L Yatzy SJ Clara x SJ ) Sejet Sejet L Zephyr SJ Clara x (Ludo x Rafiki) Sejet Sejet L Flerradet Anne 32-8AC 86/GAG x Areal Secobra DE N&S L KWS Meridian LP Ikone x Lomerit/xFridericus KWS Lochow KWS Scandi L Marcorel 5353 DH VH1 x Nikel Secobra FR N&S L 1) Grøn Viden nr.. 2) H=Hybrid, L=Linje

16 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kerneudbytte hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. hkg/ha. Blanding MS) 76,2 73,0 72,9 89,1 88,6 85,2 80,4 92,2 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht fht Toradet Nye godkendelser Padura Tidligere godkendelser Ajour Anisette Apropos Ballerina California Finlissa Gospel Himalaya Matros Nika Sandra Talisman Tasmanien Xenon Yatzy Zephyr Flereradet Tidligere godkendelser Anne KWS Meridian Marcorel MS) Målesort. Blandingens sammensætning: 2012: Apropos, Sandra, Matros og Anisette 2011: Anisette, Apropos, Finlissa og Tasmanien 2010: Anisette, Apropos, Himalaya og Tasmanien 2009: Anisette, Chess, Himalaya og Tasmanien 2008: Chess, Cressida, Himalaya og Jeopardy 2007: Chess, Dolly, Himalaya og Jeopardy 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki Målesorter mht kvalitetsegenskaber: 2012 KWS Meridan, Tasmanien og Hobbit 2011 Julies, Tasmanien og Hobbit 2010 Julies, Tasmanien og Hobbit 2009 Chess og Julies 2008 Chess og Nobilia 2007 Nobilia 2006 Nobilia 2005 Nobilia 2004 Nobilia og Regina Sorten er udgået af sortslisten. 14

17 2013 Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed 1) Strålængde Lejesæd Nedknækning Modtagelighed for Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Toradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Anisette Apropos California Matros Padura Sandra Talisman Tasmanien Xenon Zephyr Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Ballerina Finlissa Gospel Nika Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2010 Ajour Himalaya Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Yatzy Flerradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2012 KWS Meridian Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Marcorel Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Anne ) Gruppering gennemført 2001/ 2002, 2006/2007, og 2009/2010. Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Protein- Sortering Foder Maltning 2) indhold kvalitet 1) Viskositet Ekstrakt Toradet: Ajour Anisette Apropos Ballerina California Finlissa Gospel Himalaya Matros Nika Padura Sandra Talisman Tasmanien Xenon Yatzy Zephyr Flerradet: Anne KWS Meridian Marcorel ) Foderkvalitet udført på tilvalget sorter, foderkvaliteten bestemmes efter FE SV /hkg. 2) Gennemføres efter anmelders ønske om maltningsundersøgelse. 15

18 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvningsperiode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Anakin SJ Tumbler x Respons Sejet Sejet Barke 4395 d 7 Libelle x Alexis ) Breun DLF-Trifolium Blanik CB x ) Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Calcule STRG 01/410/41 97/7207/484 x Zenobia Strengs Nordic Seed Calisi NOS PF *Quench Nordic Seed Nordic Seed Carambole SJ Audrey x (Rosalina x Conchita) Sejet Sejet Cha Cha CA CA x Felicitas Carlsberg Carlsberg Chain AC 08/528/ Ackermann Ackermann Chameleon CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chamonix Ca Ca 112 x Vitesse Carlsberg Carlsberg Chapeau Ca CA x CA Carlsberg Carlsberg Chaplin SJ Chloe x (Quench x Grace) Sejet Sejet Charles CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Charmay Ca Ca x Power Carlsberg Carlsberg Cheerio CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Cheers Ca13003 CA x CA Carlsberg Carlsberg Cherokee AC 08/529/ Ackermann Ackermann Chicago Sj Charmay x (Afrodite x (Quench x Fairytale)) Sejet Sejet Chief CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chill CA Ca X Ca Carlsberg Carlsberg China CA CA x CA Carlsberg Carlsberg Chiraz CA Ca X CA Carlsberg Carlsberg Christopher SJ Anakin x Kontiki Sejet Sejet Claude Ca Annabell x Ca ) Carlsberg Carlsberg Collage Sj Grace x (Rosalina x Conchita) Sejet Sejet Columbus SJ Isabella x Publican Sejet Sejet Conchita LP Viskosa x LP KWS Lochow KWS Scandi Dacapo Sj Grace x Conchita Sejet Sejet Delphi SJ (Power x Vortex) x (Sebastian x Century) Sejet Sejet Evergreen Pf Br x Quench Nordic Seed Nordic Seed Fairytale SJ Colston x (Recept x Power) Sejet Sejet Frontier SJ 4210 Tavern x(annabell x (Lux x Ferment)) ) Sejet Sejet Gizmo Ca Prestige x Ca ) Carlsberg Carlsberg Invictus SJ Tam Tam x (Zeppelin x Columbus) Sejet Sejet Iron PF Marnie x LP Nordic Seed Nordic Seed Jacobi SJ Nymfe x Publican Sejet Sejet Katy AC 01/682/13 Doubled Haploid from the cross Simba x Tocada Ackermann Nordic Seed Keops SJ 3065 Simba x Power ) Sejet Sejet Kontiki SJ x (Simba x Power) Sejet Sejet Kvorning AC 06/509/41/5 (Anakin'Anaconda)*Aricada Nordic Seed Nordic Seed KWS Asta KWS 09/410 LP x Escobar KWS Lochow KWS Scandi KWS Atrika KWS 10/214 Ingmar x Escobar KWS Lochow KWS Scandi KWS Olof LP Temperament x LP KWS Lochow KWS Scandi Laurikka NOS Iron x Kepos Nordic Seed Nordic Seed Marigold UN-FAB 617 UN 97-5 x UN ) SES/Unisigma DLF-Trifolium Nairobi SJ Imidis x Beatrix Sejet Sejet Narnia SC 5633 K1 NFC Tipple x Massilia N&S N&S Natasia SJ (Isabella x NFC Tipple) x Picnic x Scandium) Sejet Sejet Olympic LSB Quench x Belgravia Serasem Ragt Nordic Paustian SJ Zeppelin x Propino Sejet Sejet Pinocchio SJ Quench x SJ Afrodite Sejet Sejet Posada AC 02/810/10 (97/7207/496 x Auriga) x ACK Ackermann Nordic Seed Power SJ Saloon x (Colada x (Lux x Annabell)) ) Sejet Sejet Publican NFC Drum x Sebastian ) Syngenta GB Nordic Seed Quench NFC Sebastian x Drum ) Syngenta GB Sejet RhyncoStar SC Quench x Picnic Secobra FR N&S Rosalina SJ Beatrix x Eskobar Sejet Sejet Salome NS 08/2413 (Publican x Beatrix) x Auriga NS Bôhnshausen Sejet Sanette SY Summit x Yard Syngenta GB Nordic Seed Saxo SJ NFC Tipple x (Picnic x Isabella) Sejet Sejet Sebastian SJ Lux x Viskosa ) Sejet Sejet Siesta AC 07/580/ Ackermann Ackermann Simba SJ Otira x Prolog ) Sejet Sejet SJ Afrodite SJ Isabella x SJ Sejet Sejet Umbrella Br. 7571f13 Annabell x Br. 6163a Breun N&S 1) Grøn Viden nr.. 16

19 Kerneudbytte hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha hkg/ha Blanding MS) 62,6 69,2 61,7 64,0 62,7 79,8 69,0 71,6 74,9 fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. fht. Nye godkendelser Calisi Chain Chaplin Charles Cherokee China Invictus Kvorning KWS Atrika Narnia Paustian Sanette Tidligere godkendelser Anakin Barke Blanik Calcule Carambole Cha Cha Chameleon Chamonix Chapeau Charmay Cheerio Cheers Chicago Chief Chill Chiraz Christopher Claude Collage Columbus Conchita Dacapo Delphi Evergreen Fairytale Frontier Gizmo Iron Jacobi Katy Keops Kontiki KWS Asta KWS Olof Laurikka Marigold Nairobi Natasia Olympic Pinocchio Posada Power Publican Quench RhyncoStar Rosalina Salome Saxo Sebastian Siesta Simba SJ Afrodite Umbrella MS) Målesort

20 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Mod- Strå- Leje- Konkur- Nedknækning Nematod- Modtagelighed for ning længde sæd rence- v. modenhed resistens 2) index 1) Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Race 1 Race 2 Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Calisi r r Cha Cha m m Chain r r Chapeau r r Chaplin r r Charles r r Charmay r r Cheers r r Cherokee r r Chicago m m Chill r r China m r Collage m m Columbus m m Evergreen r r Fairytale m m Invictus r r Keops r r Kvorning r r KWS Asta r r KWS Atrika r r Narnia r r Olympic r r Paustian m m Pinocchio m m Quench r r RhyncoStar r r Rosalina m m Sanette m m Simba r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Anakin r r Carambole r r Dacapo r r Katy r r Laurikka r r Salome r r Siesta m m Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2011 Calcule m m Chameleon m m Chamonix m m Cheerio m m Chief r r Chiraz r r Christopher r r Conchita r r Iron r r Jacobi m m Kontiki r r Nairobi m m Natasia r r Posada m m Power r r Publican r r Saxo m m SJ Afrodite m m Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Umbrella r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Delphi r r KWS Olof m m Sebastian r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Blanik r r Gizmo r r Marigold r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Barke m m Frontier r r Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Claude m m 1) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til ) r= resistent, m= modtagelig. 18

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES Årgang 24, nr. 2 15. April 2005 side 17-34 THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 17 Applications

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Seed your Success DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Det danske team Lars Ipsen Sales manager frø Tlf. nr. 29 12 68 00 Hans Jørgen Hansen Sales manager kemi Tlf. 24 48 60 30 Ditte Clausen Technical development

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Prof. Svend Christensen, institutleder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Link:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2003 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkoulent i planteavl Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter

Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Hanne Lindhard, Forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning. Forskningscenter Årslev, Danmark. Økologiske produktion af æbler er vanskeligt.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Johannes Ravn Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebiologi Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse E-mail:

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 159/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

Guidelines to tenderer. Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region.

Guidelines to tenderer. Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region. Guidelines to tenderer Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region. The tender is not supposed to fill in or complete this appendix. The aapendix, in its entirely, is a

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Monstermad Frankenstein mad!

Monstermad Frankenstein mad! GMO hvad gør vi nu? Anna Haldrup Institut for Plantebiologi og Bioteknologi LIFE Københavns Universitet Herning Kongrescenter, 21. oktober, Dansk Svindeproduktion Dias 1 Monstermad Frankenstein mad! Dias

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas

Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas Henrik Bjarne Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Avendelse af græs fra vedvarende arealer til

Læs mere