PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV"

Transkript

1 PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

2 PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger en tilsvarende, som er målrettet private husstande. Prislisten træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves takstblad for Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. Opkrævning af vandafgifter tager udgangspunkt i måleraflæsning pr Priser i parentes er eksklusiv moms. GEBYROVERSIGT 2 VAND 3 Forbrugsafgifter 3 Faste afgifter 3 Tilslutningsbidrag for virksomheder 4 Tilslutningsbidrag for boliger 5 Leveringsrettigheder 5 SPILDEVAND 6 Vandafledningsbidrag 6 Særbidrag 6 Slambidrag 6 Tømningsordning for bundfældningstanke 7 Spildevandsafgift til staten 7 Vejafvandingsbidrag 7 Tilslutningsbidrag 7 GEBYROVERSIGT Rykkerskrivelse (momsfri) Lukkevarsel (momsfri) Lukkebesøg (momsfri) Genåbning inden for normal åbningstid Betalingsaftale (momsfri) AFFALD 8 Erhvervsaffaldsgebyr 8 Brændbart affald 8 Pris i kr. Priser i parentes er ekskl. moms 100,00 kr. 100,00 kr. 375,00 kr. (375,00) 468,75 kr. 100,00 kr. Selvaflæsningskort - rykker (65,00) 81,25 kr. Aflæsningsbesøg Flytteopgørelse ved selvaflæsning Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg (270,00) 337,50 kr. (65,00) 81,25 kr. (270,00) 337,50 kr. Opkrævningsgebyr papirfaktura (31,20) 39,00 kr. Udskrift af regningskopi Målerundersøgelse (35,00) 43,75 kr. efter regning Ekstraordinær måleraflæsning med regning (200,00) 250,00 kr. Udbringning af måler (165,00) 206,25 kr. Lukning af stophane (600,00) 750,00 kr. Gebyr for ekstraordninger rettelse/ændring på regninger (139,00) 173,75) Opsætning af erstatningsmåler (fx ved frostsprængninger) Efter regning 2

3 VAND Takster for vand er udfærdiget i henhold til Regulativ for Drikkevand. Priser i parentes er ekskl. moms. 1.0 FORBRUGSAFGIFTER 1.1 Vandafgift pr. m³ leveret vand (8,34) 10,43 kr. 1.2 Statsafgift pr. m³ leveret vand (5,46) 6,83 kr. 1.3 Afgift ved drikkevandsbeskyttelse (0,67) 0,84 kr. 2.0 FASTE AFGIFTER 2.1 For hver installeret vandmåler (hovedmåler og bimåler) betales en årlig afgift. Afgiften betales efter målerens størrelse, som fastsættes i henhold til regulativets punkt 9. Afgiften udgør følgende: 1 Qn 2,5 m³ (681) 850,75 kr. 2 Qn 6-10 m³ (2.120) 2.649,50 kr. 3 Qn 15 m³ (6.328) 7.977,25 kr. 4 Qn 25 m³ (11.301) ,00 kr. 5 Qn m³ (12.280) ,25 kr. 6 Qn 60 m³ (17.691) ,50 kr. 2.2 For sprinkleranlæg uden måler betales en fast årlig afgift, og afgiften udgør følgende: 1 Ø 90 stikledning (8.260) ,00 kr. 2 Ø 110 stikledning (9.186) ,50 kr. 3 Ø 160 stikledning (11.911) ,75 kr. 4 Ø 200 stikledning (17.159) ,75 kr. 2.3 For leje af målerbrønd til byggebrug og lignende, ekskl. montering, demontering og målerafgift efter 2.1 betales en afgift pr. målerbrønd på (276,00) 345,00 kr. 2.4 For vandmåler med impulsgiver betales udover målerafgift efter 2.1 en årlig afgift på (177,00) 221,25kr. 3

4 VAND 3.0 TILSLUTNINGSBIDRAG FOR VIRKSOMHEDER Tilslutningsbidraget består af et anlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. Tilslutningsbidraget skal betales til Haderslev Vand a/s, før tilslutningen etableres. Tilslutningsbidraget er dækkende for Haderslev Vand a/s naturlige forsyningsområde som defineret i gældende vandforsyningsplan. For ejendomme, der i landzone ligger mere end 30 m fra distributions- eller forsyningsledning, tillægges bidraget for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af forsyningsledning, der ligger ud over de 30 m (afstanden er korteste strækning fra forsyningsledning til ejendommens matrikelskel). Definition på landzone fremgår af Kommuneplanen. De anførte stikledningsbidrag dækker alle udgifter ved etablering af stikledningen med tilslutning til en forsyningsledning og ført 50 cm inden for skel i henhold til regulativets punkt 5. Hvor der etableres 50 cm målerbrønd, skal der yderligere betales stikledningsbidrag (2.978,40) 3.723,00 kr. For etablering af sprinklerstik betales 1 ½ gange stikledningsbidraget. Jordledning på privat grund udføres af autoriseret VVS-installatør efter regning i henhold til regulativets punkt Hvis en stikledning senere ændres til en større dimension, skal ejer afholde udgifterne til arbejdet samt betale et nyt tilslutningsbidrag beregnet som forskellen mellem det nye tilslutningsbidrag og det tidligere betalte bidrag. For landbrugsejendomme, institutioner, klubhuse, idrætsanlæg, kolonihaver, virksomheder samt kontor- og forretningsejendomme beregnes tilslutningsbidraget ud fra stikledningens dimension. Stikledn. str. Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning ** Samlet bidrag 1 Ø <_ 40 mm (8.150,00) ,50 kr. (17.871,00) ,75 kr. (4.028,00) 5.035,00 kr. (30.049,00) ,25 kr. 2 Ø 50 mm (19.049,00) ,25 kr. (21.783,00) ,75 kr (5.132,00) 6.415,00 kr. (45.964,00) ,00 kr. 3 Ø 63 mm (43.597,00) ,25 kr. (30.650,00) ,50 kr. (6.858,00) 8.572,50 kr. (81.105,00) ,25 kr. 4 Ø 90 mm (87.195,00) ,75 kr. (40.426,00) ,50 kr. (20.812,00) ,00 kr. ( ,00) ,25 kr. 5 Ø 110 mm ( ,00) ,25 kr. (52.860,00) ,00 kr. (23.197,00) ,25 kr. ( ,00) ,50 kr. 6 Ø 160 mm ( ,00) ,25 kr. (65.291,00) ,75 kr. (30.028,00) ,00 kr. ( ,00) ,00 kr. 7 Ø 200 mm ( ,00) ,75 kr. (77.721,00) ,25 kr. (40.872,00) ,00 kr. ( ,00) ,00 kr. ** ** For ejendomme, der i landzone ligger mere end 30 m fra distributions- eller forsyningsledning, tillægges bidraget for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af forsyningsledning, der ligger ud over de 30 m. 4

5 VAND 4.0 TILSLUTNINGSBIDRAG FOR BOLIGER For bidragsstørrelse for bolig på erhvervsejendomme, herunder landbrug og udlejningsejendomme, henvises til priserne for private LEVERINGSRETTIGHEDER Ved afbrydelse af stikledningen i henhold til regulativets punkt 5.4 opretholdes leveringsrettighederne på matrikelnummeret i indtil fem år efter afbrydelsen. Ved fornyet tilslutning efter fem år skal der betales nyt anlægs- og ledningsbidrag. VIDSTE DU at du på vores hjemmeside kan indtaste dit vandforbrug og få beregnet dine udgifter? 5

6 SPILDEVAND 6.0 VANDAFLEDNINGSBIDRAG 6.1 Vandafledningsbidrag, variabelt bidrag pr. m³ målt/skønnet vandforbrug (36,06) 45,08 kr. For ejendomme (boliger) uden vandmålere fastsættes det årlige vandforbrug skønsmæssigt til 170 m³ for helårsbeboelse og til 70 m³ for fritidshuse. For ejendomme, hvor Haderslev Spildevand a/s spildevandspumper er tilsluttet ejendommens el-installation, gives refusion i det variable bidrag på kr. (1,54) 1,93 kr. pr. m³ vandforbrug. (Taksten er fastsat som SydEnergis takst for 1 kwh baseret på maj måned året før. Der afregnes 1 kwh pr. m³ vandforbrug.) For ejendomme (bolig/erhverv), hvorfra der afledes særligt forurenet overfladevand, opkræves der vandafledningsbidrag for en vandmængde svarende til 0,8 m³ pr. m² pr. år opgjort for det areal, hvorfra der afledes særligt forurenet overfladevand. For ejendomme (vandværker), hvorfra der afledes filterskyllevand, opkræves der vandafledningsbidrag på 1/3 af det variable bidrag pr. m³ for en vandmængde svarende til 1 % af vandværkets udpumpede vandmængde pr. år. For ejendomme, hvor der er opsat bimåler(e) med det formål at fastsætte den del af vandforbruget, som afledes til kloaksystemet, betales fast afgift for bimåler(e) jf. afsnit Fast bidrag, årligt bidrag pr. spildevandsstikledning (566,40) 708,00 kr. Der betales ét fast bidrag for hver spildevandsførende stikledning, der er ført frem til én ejendom. 7.0 SÆRBIDRAG FOR SÆRLIGT FORURENET SPILDEVAND. Særbidrag pr. kg. organisk stof målt som COD, når COD > mg/l Særbidrag pr. kg. kvælstof målt som total-n, når total-n > 90 mg/l Særbidrag pr. kg. fosfor målt som total-p, når total-p > 16 mg/l (2,99) 3,74 kr. (7,77) 9,72 kr. (23,90) 29,88 kr. For ejendomme (erhverv), hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand med et væsentligt højere forureningsindhold end normalt, opkræves særbidrag. Såfremt der gennemsnitligt over året afledes særligt forurenet spildevand, hvor stofkoncentrationen overstiger ovennævnte grænser, opkræves særbidrag efter ovennævnte takster pr. kg. afledt stof. Der opkræves særbidrag på baggrund af analyse af 12 årlige prøver udtaget i ejendommens afløb. Særbidrag opkræves ud over det almindelige vandafledningsbidrag. 8.0 SLAMBIDRAG 8.1 Samletank, pr. m³ (36,06) 45,08 kr. 8.2 Øvrigt slam, septisk slam, pr. m³ (141,56) 176,95 kr. 6

7 SPILDEVAND 9.0 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLETANKE Takster for bundfældningstanke er udfærdiget i henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand. Bundfældningstanke: 9.1 Ordinær tømning én gang årligt (824,00) 1.030,00 kr. 9.2 Særbidrag for 2. årlige tømning (824,00) 1.030,00kr. 9.3 Tillægspris ved forgæves kørsel (578,80) 723,50 kr. 9.4 Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ (204,20) 255,25 kr. Taksterne er inkl. betaling for aflevering af slammet på renseanlægget. Samletanke: 9.5 Ordinær tømning én gang årligt (1.029,00) 1.286,25 kr. 9.6 Tillægspris ved forgæves kørsel (713,00) 891,25 kr. 9.7 Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ (144,00) 180,00 kr. 9.8 Tillægspris for weekendtømning (3.406,00) 4.257,50 kr. Taksterne er inkl. betaling for aflevering af slammet på renseanlægget SPILDEVANDSAFGIFT TIL STATEN Alle renseanlæg betaler grøn afgift til staten. Standardbetalingen i kroner pr. m³ afledt spildevand ved forskellige 1 Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,50 kr. 2 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,60 kr. 3 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,00 kr. 4 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,10 kr. 5 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,30 kr. 6 Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 1,40 kr. 7 Både mekanisk og biologisk rensning 1,60 kr. 8 Både mekanisk rensning og kemisk fældning 1,90 kr. 9 Andre (septiktanke mv.) 3,80 kr VEJAFVANDINGSBIDRAG For statsveje, hvorfra der afledes vand til Haderslev Spildevand a/s, opkræves der vandafledningsbidrag for en vandmængde svarende til 0,12 m³ pr. m² pr. år for de tilsluttede arealer. 7

8 AFFALD 12.0 TILSLUTNINGSBIDRAG (SPILDEVAND FORTSAT) 12.1 Standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering (46.945,60) ,00 kr Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering (28.167,40) ,25 kr. For boliger opkræves ét standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed på samme matrikel. Der føres én stikledning eller ét sæt stikledninger frem til én matrikel uanset antallet af boligenheder. For erhvervsejendomme opkræves ét standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndte 800 m² matrikulært areal. Der føres én stikledning eller ét sæt stikledninger frem til én matrikel AFFALDSGEBYR Ifølge affaldsbekendtgørelsen er der sket en ændring af reglerne for erhvervskunder. Alle virksomheder med en omsætning over kroner skal betale et administrationsgebyr, med mindre de er omfattet fritagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 7 og 8. Ønsker virksomheden at benytte genbrugspladserne, sker det gennem en klippekortsordning. Der klippes én gang pr. 100 kg, dog mindst én gang pr. besøg. Gebyret for farligt affald på 20,00 kr. pr. kg afregnes særskilt. Klippekort á ti klip Administrationsgebyr (2.000,00) 2.500,00 kr. (290,00) 362,50 kr BRÆNDBART AFFALD For alt leveret brændbart affald til Kraftvarmeværk Haderslev betales et gebyr. Gebyret betales til Affaldsregion Nord I/S på grundlag af vejeseddel og udgør følgende pr. leveret ton affald (inkl. statsafgift). (927,00) 1.158,75 kr DEPONIAFFALD Deponiaffald pr. leveret ton affald (787,00) 983,75 kr Fjordagervej Haderslev Tlf.: Åbningstider Mandag - torsdag: Fredag:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere