Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer"

Transkript

1 BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, Rema og ugentlige afleveringsopgaver i færdighedsregning. Derudover vil vi også benytte andre relevante materialer. Trinmål for faget matematik efter 6. klasse Matematiske kompetencer: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence) opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence) udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter (ræsonnementskompetence) bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger (kommunikationskompetence) kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence). Matematiske emner: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med tal og algebra at: kende til de rationale tal kende tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet undersøge og systematisere i forbindelse med arbejdet med talfølger og figurrækker deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent anvende regningsarternes hierarki kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoderkende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning

2 i arbejdet med geometri at: benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer i arbejdet med statistik og sandsynlighed at: indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer gennemføre enkle statistiske undersøgelser læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. Matematik i anvendelse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. Matematiske arbejdsmåder: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages.

3 ARBEJDSFORMER: Vil løbende skifte mellem: - Klasseundervisning og gennemgang - Individuelt arbejde - Gruppearbejde - Makkerarbejde OM MATEMATRIX 5: Vi skal i dette skoleår fortsætte med bogsystemet Matematrix - 5. klasse. Grundbogen er, ligesom sidste år, opbygget i temaer, således at der arbejdes med ét tema af gangen. Bogen er opbygget efter timeglasmodellen, hvilket vil sige, at alle kapitlerne tager udgangspunkt i elevernes hverdag og med problemstillinger derfra. Herefter stilles spørgsmål som giver dem behov for en faglig udvidelse af et fagområde indenfor matematikken, hvorefter vi her kan udbygge dette. Bogsystemet er opbygget således at der først kommer en faglig gennemgang på tavlen med den nye viden, herefter masser af opgaver der understøtter og træner dette arbejde. Til slut indenfor hvert emne kommer der problemløsende opgaver der stiller krav til en vis forståelse af der gennemgåede emne. Da der er rigeligt med stof til hvert emne, vil det ikke være alt vi når. Nogen vil nå mere end andre, hvilket også betyder, at eleverne ikke nødvendigvis har det samme for hver gang - dette kræver brug af kalender/lektiebog. LEKTIER: Udover de almindelige lektier får eleverne ugeopgaver for (ferieperioder o.lign. undtaget). En ugeopgave kan være 1-2 siders færdigheds- og problemløsningsopgaver, der, som noget nyt i år i forhold til ugeopgaverne i 4. klasse, skal indskrives i et afleveringshæfte. Udover at regne ugeopgaverne rigtigt gælder det også om at stille stykkerne pænt op og huske alle mellemregningerne. Ugeopgaverne vil blive udleveret til eleverne, men vil også være at finde på Forældre- og ElevIntra, i den periode de er for. Generelt vil de lektier eleverne får for altid være at finde under Ugeplaner på Forældre- og ElevIntra. Når de endelige skoleskemaer er lavet, sender jeg besked ud til elever og forældre om, hvilken dag der bliver vores faste afleveringsdag samt hvilken lektion der vil blive brugt til klassens tid. IT: IT integreres i undervisningen, hvor det er naturligt og muligt. EVALUERING: Der evalueres gennem klassesamtale, små opgaver, og ved daglig observation. På forsøgsbasis vil der arbejdes med forskelle formative evalueringsformer, fx begrebskort. Der evalu-

4 eres desuden individuelt ved elevsamtaler, i forhold til det daglige arbejde, afleveringsopgaver og MG-prøver (MG4 i efteråret og MG5 i foråret). FORÆLDRESAMARBEJDE: Jeg forventer at forældrene til klassens elever støtter op som de plejer med lektielæsning og lignende. Igen i år vil der ikke være mulighed for at have bøger liggende i klassen. Dvs. at der skal pakkes taske hver dag og skemaet skal tjekkes. Det sætter store krav til mange af eleverne, hvilket jeg håber alle forældre vil støtte op om. PENALHUSET OG LOMMEREGNER: Der skal være styr på matematikredskaberne, således der i undervisningen er ro til selve matematikken. Vi kommer til at bruge lommeregner en hel del. Da de fleste mobiltelefoner indeholder gode lommeregnere kan børnene godt bruge deres mobil. Hvis de hellere vil have en rigtig lommeregner kan man f.eks. anskaffe denne den holder i mange år: TI 30 XIIB. Der vil også være mulighed for at låne en af skolens lommeregnere. Jeg vil bruge følgende symboler for at vise om jeg forventer, at eleverne bruger hovedregning eller lommeregner. De almindelige regnemetoder, tabeller og hovedregning skal naturligvis stadig trænes. Til hver matematiktime medbringes følgende (medmindre andet er aftalt): - Matematrix-grundbogen (den skal bindes ind) - Kladdehæfte - Penalhus med spidse blyanter og viskelæder - Lineal (gerne både en lille i penalhuset og en lang på 30 cm i skoletasken) - Lommeregner/mobil - Lektiebog I løbet af året kommer vi også til at skulle bruge passer og vinkelmåler. Jeg giver besked over Forældre- og ElevIntra når tiden nærmer sig. SOCIALE MÅL FOR KLASSEN: Da jeg er klasselærer i 5.klasse, har jeg også sociale overvejelser med i min årsplan.

5 Mål for den personlige udvikling: - Kunne motivere sig selv, både i klassen og derhjemme med lektier. - Kunne give udtryk for egne følelser på en konstruktiv måde. - Være i stand til at behandle andre, som man selv vil behandles. - At tage ansvar for at løse en opgave selvstændigt og i grupper. Mål for den sociale udvikling: - Få hele klassen til at føle sig som en helhed med et godt sammenhold, hvor man behandler hinanden venligt og taler pænt til hinanden. - Kunne give og modtage konstruktiv kritik. - Kunne udvise forståelse for andres problemer. - Kunne give ro og plads når andre har ordet i klassen. - Eleverne skal opleve 5.klasse som et trygt og arbejdsvenligt sted med plads til alle. - Alle skal trives i klassen og have det godt med at komme i skole.

6 Aktivitetsplan Uge Emne Indhold Regneregler Vinkelmål - vedligeholder og udbygger deres forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter. - bliver fortrolige med hierarkiet blandt regningsarterne. - lærer at afkode og benytte parenteser som udtryk for, at bestemte udregninger skal gennemføres først. - lærer at vælge og benytte forskellige regningsarter i forbindelse med problemløsning. - videreudvikler deres forståelse af vinkler og får kendskab til vinkelmål. - lærer at måle og afsætte vinkler med et givet gradtal ved at bruge vinkelmåler. - bliver i stand til at benytte vinkelmål i forbindelse med drejning. - får kendskab til sammenhængen mellem polygoner (trekanter og firkanter) og vinkelsummer. 42 Efterårsferie Multiplikation - vedligeholder fortroligheden med gangetabellerne (1-10), så tabellerne bliver et nyttigt hjælpemiddel til udregning af multiplikationsopgaver. - lærer at benytte forskellige skrivemåder for multiplikationsberegninger med flercifrede tal. Det drejer sig om at udbytte den distributive lov for multiplikation (a+b) c = a c + b c. - udvikler deres talfornemmelse gennem overslagsregning og ved opsplitning af flercifrede tal, så det bliver lettere at udføre multiplikationen. - kan anvende multiplikation med et- og tocifferede tal i forbindelse med problemløsning inden for genkendelige kontekster. 46 Skolefesttemauge Cirkler Juleferie - udvikler deres forståelse for afkodning af formlers indhold. - opnår fortrolighed med cirklen, cirklens omkreds, areal samt tallet pi. - bliver sikre til at udføre beregninger ved at indsætte talværdier i formler specielt cirklens formel. - opnår erfaring i ar arbejde med matematiske argumenter.

7 1-6 Brøker Division - videreudvikler deres forståelse af hvad en brøk er. - udvikler deres forståelse af at en brøk kan forlænges/forkortes. - udvikler deres generelle talfornemmelse i forhold til konkrete brøkers størrelsesorden. - opnår færdighed i at forlænge og forkorte brøker, samt finde fællesnævnere. - opnår færdigheder i at addere og subtrahere brøker samt multiplicere brøker med hele tal. - opnår forståelse af, at division er den omvendte regningsart af multiplikation. - udvikler deres færdighed i at dividere hele tal med hinanden. - udvikler deres færdighed i at foretage gange-prøve i forbindelse med division. - udvikler deres generelle talfornemmelse til også at omfatte resultatet af en division. - får erfaringer med at bruge division som modelleringsværktøj på linje med de øvrige regningsarter. 7-8 Temauge og vinterferie 9-12 Division Rumfang Se ovenfor - udvikler deres forståelse af rumfangsbegrebet. - kan tegne og vurdere rumfanget af en kasse. - lærer at beregne rumfanget af en kasse. - arbejde med at tegne rumlige figurer på isometrisk papir. 13 Påskeferie Størrelsesforhold Procent - udvikler deres generelle talfornemmelse ved at vurdere konkrete størrelser og størrelsesforhold. - udvikler forståelse af størrelsesforhold ved bl.a. at have fokus på begreberne forskel og forhold. - videreudvikler deres forståelse af brøkbegrebet ved at bruge brøker til at repræsentere størrelsesforholdet. - bliver fortrolige med at opstille og sammenligne størrelsesforhold - udvikler en forståelse af procent som en måde at udtrykke brøkdele på. - bliver fortrolige med procentsymbolet. - udvikler færdighed i at omskrive brøker til hundrededele samt at omskrive mellem brøker, procent og decimaltal. - udvikle færdigheder i at beregne procentdelen - finde x % af y - kr.

8 22 Temauge Eksperimenter og frekvenser Emne matematik / undersøgelser / repetition - udvikler deres forståelse af frekvens som en måde at udtrykke relative hyppigheder på. - lærer at beregne frekvenser ud fra hyppighedstabeller. - opnår fortrolighed med eksperimenterende arbejdsformer. - får erfaringer med sandsynlighedsregning og kombinatorik. Vi arbejder med de forskellige emner som bogen opstiller. Vi laver forsøg og arbejder mere frit end tidligere. Måske har eleverne selv idéer til emner vi kan arbejde med og idéer til opgaver. 27- Sommerferie

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere