DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2005 25"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS Frank Øland Hansen Danmarks Nationalbank, København Samvariation i danske konjunkturcykler April 25

2 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development, often still ongoing, as a contribution to the professional debate. The viewpoints and conclusions stated are the responsibility of the individual contributors, and do not necessarily reflect the views of Danmarks Nationalbank. As a general rule, Working Papers are not translated, but are available in the original language used by the contributor. Danmarks Nationalbank's Working Papers are published in PDF format at A free electronic subscription is also available at this Web site. The subscriber receives an notification whenever a new Working Paper is published. Please direct any enquiries to Danmarks Nationalbank, Information Desk, Havnegade 5, DK-193 Copenhagen K Denmark Tel.: (direct) or Fax : Nationalbankens Working Papers beskriver forsknings- og udviklingsarbejde, ofte af foreløbig karakter, med henblik på at bidrage til en faglig debat. Synspunkter og konklusioner står for forfatternes regning og er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Nationalbankens holdninger. Working Papers vil som regel ikke blive oversat, men vil kun foreligge på det sprog, forfatterne har brugt. Danmarks Nationalbanks Working Papers er tilgængelige på Internettet i pdf-format. På webstedet er det muligt at oprette et gratis elektronisk abonnement, der leverer en notifikation ved enhver udgivelse af et Working Paper. Henvendelser kan rettes til : Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 193 København K. Telefon: (direkte) eller Det er tilladt at kopiere fra Nationalbankens Working Papers - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. ISSN (trykt/print) ISSN (online)

3 Samvariation i danske konjunkturcykler* Frank Øland Hansen** Danmarks Nationalbank April 25 Abstract Danish business cycles from 1974 to 2 are studied. The HP-filter and the Baxter-king filter are applied and several empirical regularities are identified: Consumption tends to lead the business cycle while investment, especially construction, follows with a lag. Export does not covariate systematically with activity, but high activity is followed by a low market share, indicating a domestic capacity effect. Prices are in general found to be counter cyclical, reflecting i.a. a long lag in the price impact of demand shocks. Demand shocks seem to impact prices mainly via the labour market rather than pulling prices directly. It is also established that real interest rates based on realised inflation have little co-variation with activity and it is suggested to use a real interest rate based on filtered inflation instead. Rolling 1-year sample periods are used to check all results for robustness over time. Resume Danske konjunkturcykler studeres for perioden HP-filteret og Baxter-King filteret anvendes, og der findes en række empiriske sammenhænge. Forbruget har tendens til at bevæge sig tidligt i konjunkturcyklen, mens investeringerne, især byggeriet, følger senere. Eksporten samvarierer ikke systematisk med aktivitetsudviklingen, men høj aktivitet efterfølges af forholdsvis lav markedsandel, hvilket udlægges som tegn på en indenlandsk kapacitetseffekt. Priserne er generelt modcykliske, hvilket bl.a. afspejler en tydelig træghed i prisreaktionen på efterspørgselsstød. Desuden findes, at realrenten baseret på faktisk inflation kun samvarierer lidt med aktiviteten, og det foreslås at anvende en realrente baseret på filtreret inflation. Resultaternes robusthed over tid undersøges ved at se på rullende 1-årsperioder. Fremstillingen supplerer en artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift 24 om korrelationsmønstre i danske konjunkturcykler. * Tak til kollegaer i Økonomisk Afdeling, Danmarks Nationalbank for nyttige kommentarer og assistance. Vurderinger og eventuelle fejl er alene forfatterens ansvar. **

4 1 Indledning Interessen for såkaldte "stylized business cycle facts" fik en genopblomstring med Kydland og Prescotts (199) artikel om amerikanske konjunkturcykler. De argumenterede for, at den økonometriske metode, som Koopmans (17) havde knæsat, var blevet en spændetrøje. Kravet om at have en estimerbar relation medførte, efter Kydland og Prescotts mening, at man så for lidt på data. De foreslog at anvende HPfilteret til at udskille et glat trendmæssigt forløb fra dataserierne, og derefter studere korrelationsmønsteret for de tilbageværende cykliske komponenter. Dermed koncentreres analysen om de konjunkturmæssige sammenhænge i data. Denne analysemetode er efterfølgende anvendt af mange, fx Backus og Kehoe (1992), der udvidede Kydland og Prescotts analyse ved at se på konjunkturcykler på tværs af lande, og Stock og Watson (1999), i en oversigtsartikel i "Handbook of Macroeconomics". Kydland og Prescotts metode er også blevet anvendt til at se på danske konjunkturcykler, senest i en lærebog af Sørensen og Whitta-Jacobsen (25). Målet med dette arbejdspapir er ikke at argumentere for den ene eller anden tilgang, men at præsentere nogle resultater af filtrering på et dansk datasæt, nærmere bestemt Mona-modellens databank. Arbejdspapiret knytter sig til en artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift (NØT) af Hansen og Knudsen (24). I nærværende papir belyses artiklens hovedkonklusioner ved at fremlægge en række supplerende resultater. Valget af filtreringsmåde, herunder længden af de danske konjunkturcykler, diskuteres, og resultaterne af andre filtreringsmåder end artiklens fremlægges. Dels anvendes et HP-filter med større dæmpningsfaktor, da data tyder på relativt lange konjunkturcykler siden starten af 1erne. Dels anvendes Baxter-King filtrering, hvor man ikke alene filtrerer trenden væk men også fjerner helt korte sving. Dermed bliver de cykliske komponenter glattere, og nogle korrelationer bliver nemmere at anskueliggøre i en figur. Desuden belyses robustheden af de fundne korrelationer. Det gøres dels ved at beregne korrelationerne for den mere homogene periode med start i 12, hvor fastkurspolitikken blev indført, og dels ved at opstille rullende 1-års perioder. De omtalte supplerende og uddybende beregninger laves principielt for samme variable som i NØTartiklen, idet dog prisstigninger år/år, herunder den indenlandske markedsbestemte inflation, inddrages, mens artiklen fokuserer på prisniveauer. 1 Den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI, findes opgjort i Nationalbankens Kvartalsoversigt. IMI angiver år/år stigningen i nettoprisindekset ekskl. priskomponenter, der ikke bestemmes markedsmæssigt i Danmark herunder energi- og import pris. 1 Alle beregninger er foretaget i Aremos v De anvendte procedurer kan rekvireres fra forfatteren. 2

5 Endelig behandler nærværende papir spørgsmålet om filtrering af prisstigning til brug for opgørelse af realrenten. Emnet hører naturligt med ved en vurdering af det konjunkturmæssige samspil mellem aktivitet og prisdannelse, men det blev især af pladshensyn ikke taget op i artiklen i NØT. Det ser ud til, at realrenten baseret på faktisk inflation kun samvarierer lidt med aktiviteten, og det foreslås, at der i stedet anvendes en realrente baseret på filtreret inflation til at udtrykke inflationsforventninger, hvorved der opnås en tydelig negativ korrelation med efterfølgende aktivitet. Artiklen er struktureret således: I afsnit 2 diskuteres valg af filtre til anvendelse på danske data. I afsnit 3 præsenteres resultater for samvariationen mellem BNP og komponenter i forsyningsbalancen, og der fortsættes i afsnit 4 med priser, løn og profitkvote. Afsnit 5 undersøger samspillet mellem ledighed, løn og priser, mens der i afsnit 6 anvendes et udtryk for inflationsforventninger til at vurdere realrentens betydning for aktiviteten. Afsnit 7 er en kort afrunding, hvor centrale resultater opsummeres. 2 Filtrering på danske data Konjunkturbevægelser har fælles træk omkring forløbet i output og ledighed, men der er også forskelle. Alle konjunkturbevægelser er fx ikke lige omfattende eller lige langvarige, jf. fx den omhyggelige diskussion af amerikanske cykler i Burns og Mitchell (16). Forskellene er med til at introducere usikkerhed i målingen af konjunkturcykler, herunder opgørelsen af cyklernes længde. I Danmark synes den økonomiske udvikling de seneste 3 år karakteriseret ved forholdsvis lange konjunkturcykler. 2 BNP-væksten synes at have haft et forløb med bund i midten af 197erne, starten af 1erne og starten af 199erne. Man kan også se på ledighed og privat opsparingssaldo, der er stationære, så det er lettere at læse konjunkturcyklerne i de rå serier, jf. figur 1. Både ledighed og privat opsparingssaldo peger på en bund omkring 12 og dernæst i 1993, samt en top omkring 15 og igen tidligst i slutningen af 199erne. Billedet af disse vendepunkter virker klart. Vi kan derfor vælge at opfatte perioden som præget af relativt lange konjunkturcykler, hvis længde eventuelt kan relateres til en langvarig tilpasning af økonomien oven på omlægninger i den økonomiske politik. 2 Amerikanske konjunkturcykler har haft en gennemsnitlig længde på 6,2 år siden 197, og siden den første datering i 1854 har gennemsnitslængden været på blot 4,7 år ifølge NBER, jf. nber.org/cycles. 3

6 Figur 1: Danske konjunkturcykler Mia kroner 14 BNP og ledighed 1 personer 4.2 Opsparingskvote BNP Ledighed (højre) Privat fordringserhvervelse/bnp -.2 De lange cykler i fx arbejdsløsheden taler for, at opdeling i trend og cyklisk komponent bør ske ved at benytte et filter, der placerer nogle tilsvarende lange bevægelser i den cykliske komponent. Her anvendes HP-filteret, jf. Hodrick og Prescott (1, 1997), der minimerer udtrykket: T 2 c [ t + ( gt+ 1 gt ) ( gt gt 1) ] t= 1 T 1 λ, t= 2 2 s.t. y = c + g t t t hvor y t, angiver værdien for den ufiltrerede serie til tid t=1, 2,, T, c t er den cykliske komponent, og g t er trenden, så (g t+1 g t ) (g t g t-1 ) er skift i trendens vækstrate. En højere værdi for parameteren λ betyder, at skift i trendens vækstrate straffes hårdere, så færre højfrekvente svingninger kommer med i trenden, og flere lavfrekvente svingninger kommer med i den cykliske komponent. Det får trenden til at svinge mindre. 3 Hvilket λ der skal anvendes, bør principielt afgøres af data og formål. Når konjunkturcykler undersøges, har det været standard at benytte λ = 16 for kvartalsdata, mens der ofte anvendes λ = 1 for årlige data. Ravn og Uhlig (22) har imidlertid vist, at ved frekvensskifte skal λ ændres med frekvensskiftet i fjerde potens. λ = 1 for årlige data svarer altså til λ = 1!4 4 = 256 for kvartalsdata. For dansk BNP i faste priser giver det et lidt andet forløb, hvis den træge filtrering med λ = 256 anvendes i stedet for ovennævnte standardfiltrering for kvartalsdata, jf. figur 2a. Den træge filtrering fanger et skift i trenden i løbet af 199erne, men har ellers en forholdsvis jævn stigningstakt. Den normale filtrering lægger derudover udsving med en frekvens på 6 til 1 år i trenden, jf. figur 2b. Disse sving ligner 3 For λ svarer den filtrerede series trend til en OLS estimeret lineær trend, mens trenden følger den oprindelige serie hvis λ =. 4

7 konjunkturudsving, som netop ikke burde fjernes fra den cykliske komponent. Vi kan supplere med at se på opsparingskvoten, der er stationær, så der ikke er en voksende trend at filtrere bort. Det kan give et mere rent billede af hvilke udsving, der fjernes fra den cykliske komponent. Med begge λ bortfiltreres en stor del af udsvingene fra den cykliske komponent, og mest bortfiltreres med λ = 16, jf. figur 2c. Forskellen mellem λ = 16 og λ = 256 kan også ses i frekvensdomænet, jf. figur 2d, hvor det ses, at λ = 256 sikrer, at konjunkturcykler med en længde op til 8 år medtages helt i den cykliske komponent, mens en del fjernes fra den cykliske komponent og fanges i trenden ved anvendelse af λ = 16. Figur 2: HP-Filtrering med λ = 16 og λ = 256 (a) Mia.kr. 12 BNP Faktisk og HP-filtreret Mia.kr. 12 (b) Pct. 4. BNP-vækst HP-filtreret Pct Faktisk HP 256 HP Anm: 1995 priser HP 256 HP 16 HP 16 minus HP 256 (c).1 Opsparingskvote HP-filtreret.1 2. (d) HP-filtrering i frekvensdomæne Faktisk HP 256 HP 16 HP 16 - HP kvt. 32 kvt. 16 kvt. HP 16 HP 256 Note: Figuren viser for hver periodelængde, hvor stor en del af udsvingene, der fanges i den cykliske komponent. I det følgende vises de cykliske komponenters samvariation baseret på HP-filtrering med λ = 256. Samvariationer baseret på filtrering med λ = 16 på samme datamateriale kan ses i Hansen og Knudsen (24). I de fleste tilfælde giver de to valg af λ samme type korrelationsmønstre, men med lidt større korrelationskoefficienter her end i NØT-artiklen. Resultaterne er altså rimelig robuste over for valg af λ. 5

8 Når λ er sat til 256 i stedet for 16, bliver de cykliske komponenter større, idet en større del af seriernes bevægelser kommer med i de cykliske komponenter. Når korrelationskoefficienterne samtidig bliver større, men i øvrigt bevarer deres mønster, synes det at bekræfte, at de længere sving, der kommer med i de cykliske komponenter, når λ er høj, fungerer på samme måde som de kortere sving, der normalt opfattes som konjunkturbestemte. Det skal understreges, at en series opdeling i cykel og trend kræver nogle antagelser. Man kan ikke frit estimere, hvad opdelingen bør være. Filtrering kan påvirke stylized facts. Det er netop ideen med at anvende et filter, at man kan få et andet og måske klarere billede af data. Filtrering er imidlertid kritiseret for at give en ikke-teoribaseret bestemmelse af den cykliske komponent og for at give stiliserede facts, der afhænger af valget af filtreringsmetode. Canova (19) viser, hvordan forskellige filtreringsmetoder giver forskellige stiliserede facts. 4 Det gør ikke filtrering uanvendeligt, men det understreger, at det er vigtigt at forholde sig til, hvilke komponenter et givet filter udvælger. King og Rebelo (1993) viser, at HP-filtrering fjerner væsentlige elementer, der traditionelt har været betragtet som konjunkturcykliske, fra den cykliske komponent. De evaluerer HPfiltrering baseret på λ = 16, så hvis problemet er, at der fjernes for meget fra den cykliske komponent, kan filtrering med λ = 256 være at foretrække. Harvey og Jaeger (1993), Cogley og Nason (1995) samt Benati (21) kritiserer HP-filteret for at kunne generere falske cykler i ikke stationære serier med forholdsvis få observationer. 5 Christiano og Fitzgarald (23) foreslår et random-walk filter, men konstaterer samtidig, at deres resultater peger på, at HP-filteret kan anvendes til at udskille konjunkturcykler og højfrekvente komponenter fra kvartalsdata. Ved vurdering af aktuelle data har HP-filteret et endepunktsproblem, idet trenden nær endepunktet i høj grad bestemmes af den faktiske værdi i endepunktet. 6 Her er omdrejningspunktet ikke den aktuelle konjunktursituation, og endepunktsproblemet afhjælpes derfor ved efter filtrering at fjerne de første og sidste 12 observationer. HP-filteret kan ses som et high-pass filter, der lader svingninger over en given frekvens indgå i den cykliske komponent. Givet at fokus her er på konjunkturelle udsving, kan det imidlertid være en ide også at rense for højfrekvent støj. Hertil kan anvendes et band-pass filter som Baxter-King filteret, der tilstræber 4 Canova finder, at både HP-filteret og et frekvensdomæne-filter mfl. resulterer i cykler, der tilnærmelsesvist reproducerer NBERs datering af konjunkturcykler for USA. Frekvensdomæne-filteret har stor set samme egenskaber som Baxter-King filteret. En række andre filtreringsmetoder resulterer i lange eller meget korte cykler, der ikke stemmer overens med NBERs datering. 5 Se Bouthevillain et al (21) side Orphanides og Norden (22) finder, at de fleste detrending-metoder giver upålidelige end-ofsample estimater af trend og cyklisk komponent. 6

9 at lade et bånd af frekvenser medgå i den cykliske komponent. Det er umuligt at isolere det ønskede bånd af frekvenser fuldstændigt, medmindre serien er uendelig lang, men Baxter og King (1999) finder, at de ved anvendelse af et endeligt symmetrisk glidende gennemsnit og 12 observationer på hver side kan opnå gode resultater. For kvartalsdata kræver det 3 års data på hver side, svarende til de observationer der smides væk i start og slut for at undgå endepunktsproblemer med HP-filteret. Korrelationsberegningerne med de to filtre kan således baseres på samme historiske periode. Baxter-King filteret kan i øvrigt approksimeres ved at anvende HP-filteret to gange med forskellige værdier for λ, så man først fjerner trenden og dernæst den højfrekvente støj. Resultatet af Baxter-King filtreringen er en mere glat cyklisk komponent, som kan være lettere at vurdere. Normalt anvendes et Baxter-King filter, der afspejler, at NBER karakteriserer konjunkturcykler ved en varighed på 6 til 32 kvartaler. En øvre grænse på 32 kvartaler minder om HP-filtrering med λ=16. Skulle Baxter-King filtreringen minde om HP-filtrering med λ=256, måtte der anvendes en højere øvre grænse. Vi holder os her til standardvalget, BP(6, 32), der svarer til NBERs afgrænsning. 3 Samvariation mellem BNP og komponenter i forsyningsbalancen Vi ser på, hvordan de økonomiske variable bevæger sig igennem konjunkturcyklen i forhold til hinanden. Det kan gøres ved at se på korrelationer mellem de forskellige variables cykliske komponenter leaded og lagget. Korrelationer mellem filtreret BNP og forskellige variable leaded og lagget med 1, 2, 4 og 8 kvartaler er vist i tabel 1. 7 Tabellens øverste linjer vedrører forsyningsbalancen og behandles i dette afsnit, mens resten af tabellen, der vedrører løn og priser mm., behandles i næste afsnit. For hver variabel er øverst angivet korrelationer baseret på HP-filtrering og derunder tilsvarende resultater baseret på Baxter-King filtrering. Tal i parentes angiver standardafvigelser. Opstillingen i tabellen følger Kydland og Prescott (199). Tabellens to første linjer viser blot, at konjunkturcykler er træge, så den cykliske komponent i BNP er klart korreleret med sig selv over et par kvartaler. Autokorrelationen er lidt større end i den tilsvarende tabel 1 i artiklen i NØT, svarende til at den cykliske komponent for BNP er lidt større og trægere ved filtrering med λ=256 end med λ=16. Desuden fremgår det, at autokorrelationen med kvartalet før og efter er højest for Baxter-King filtreret BNP, hvilket er naturligt, da dette filter fjerner de helt korte udsving fra den cykliske komponent. 7 BNP og efterspørgselskomponenter er i faste priser og logaritmetransformeret. 7

10 Tabel 1: Samvariation mellem BNP og andre økonomiske variable for Korrelation mellem BNP-cykel og variable X med datering Lag8 Lag4 Lag2 Lag1 Led1 Led2 Led4 Led8 X er cyklisk komponent i: Korrelationskoefficient BNP: HP,1,37,68,83 1,,83,68,37,1 (,1) (,9) (,7) (,5) (,) (,5) (,7) (,9) (,1) Baxter-King -,14,5,62,9 1,,9,62,5 -,14 (,1) (,1) (,8) (,4) (,) (,4) (,8) (,1) (,1) Privat forbrug HP,17,48,72,81,8,61,48,23 -,9 (,1) (,9) (,7) (,6) (,6) (,8) (,9) (,1) (,1) Baxter-King -,2,23,73,86,82,61,33 -,8 -,15 (,1) (,1) (,7) (,5) (,6) (,8) (,9) (,1) (,1) Erhvervsinv.: HP,3,22,54,68,78,73,65,37,7 (,1) (,1) (,8) (,7) (,6) (,7) (,7) (,9) (,1) Baxter-King -,4 -,7,45,71,84,79,57,6 -,2 (,1) (,1) (,9) (,7) (,5) (,6) (,8) (,1) (,1) - Byggeri: HP -,1,17,34,46,61,71,74,65,28 (,1) (,1) (,9) (,9) (,8) (,7) (,7) (,8) (,1) Baxter-King -,5 -,1,7,25,45,6,66,48, (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,8) (,7) (,9) (,1) - Maskiner: HP,9,21,53,65,7,59,48,16 -,6 (,1) (,1) (,8) (,7) (,7) (,8) (,9) (,1) (,1) Baxter-King -,2 -,3,5,74,81,67,39 -,14 -,24 (,1) (,1) (,8) (,7) (,6) (,7) (,9) (,1) (,1) Eksport: HP -,36 -,45 -,32 -,26 -,12 -,16 -,12 -,13,9 (,9) (,9) (,9) (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) Baxter-King -,28 -,35 -,11,4,13,12,7 -,8 -,9 (,1) (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) Import: HP -,11,14,56,68,73,61,45,21,13 (,1) (,1) (,8) (,7) (,7) (,8) (,9) (,1) (,1) Baxter-King -,13 -,3,59,79,8,61,3 -,2 -,13 (,1) (,1) (,8) (,6) (,6) (,8) (,9) (,1) (,1) Nettoeksport: HP -,12 -,37 -,63 -,72 -,68 -,62 -,46 -,28 -,7 (,1) (,9) (,8) (,7) (,7) (,8) (,9) (,9) (,1) Baxter-King -,5 -,14 -,57 -,68 -,64 -,48 -,24,12,4 (,1) (,1) (,8) (,7) (,7) (,9) (,1) (,1) (,1) Ledighed, pers.: HP,23,21 -,2 -,42 -,56 -,66 -,65 -,56 -,45 (,1) (,1) (,1) (,9) (,8) (,7) (,7) (,8) (,9) Baxter-King,2,39 -,16 -,48 -,69 -,75 -,65 -,32 -,15 (,1) (,9) (,1) (,9) (,7) (,6) (,7) (,9) (,1) Prisstigning, HP -,2 -,37 -,51 -,5 -,41 -,25 -,9,4,28 (,1) (,9) (,8) (,8) (,9) (,9) (,1) (,1) (,1) forbrugsdeflator: Baxter-King -,14 -,18 -,39 -,44 -,37 -,21 -,4,11,22 (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) IMI: HP,28,2,2 -,5 -,8 -,5,,8,21 (,1) (,1) (,8) (,7) (,6) (,7) (,7) (,9) (,1) Baxter-King,15,2 -,25 -,32 -,31 -,24 -,14,7,29 (,11) (,11) (,1) (,1) (,1) (,9) (,1) (,1) (,1) Lønstigning: HP -,27 -,38 -,32 -,21 -,13 -,6,5,3,43 (,1) (,9) (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) Baxter-King -,49 -,26 -,21 -,22 -,22 -,17 -,5,29,37 (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) Profitkvote: HP,28,37,12,5,8 -,22 -,39 -,54 -,54 (,1) (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) (,9) (,8) (,8) Baxter-King,2,5,48,36,15 -,9 -,34 -,6 -,37 (,1) (,9) (,9) (,9) (,1) (,1) (,9) (,8) (,9) Anm: Pris- og lønstigninger er år/år. Dataperioden er 1971q1-23q4, dog 1975q1-23q4 for IMI, der er Nationalbankens mål for Indenlandsk Markedsbestemt Inflation. For at undgå endepunktsproblemer for de HP-filtrerede serier vedrører korrelationskoefficienterne 1974q1-2q4. Ved Baxter-King filtreringen anvendes 12 observationer til hver side til beregning af cykliske komponenter. Profitkvoten er målt som restindkomst over bruttofaktorindkomst. De anvendte filtre er HP(256) og BP(6,32). Tal i parentes angiver standardafvigelser. 8

11 De positive korrelationskoefficienter for privatforbrug i tredje og fjerde række viser, at de cykliske komponenter i BNP og privatforbrug samvarierer positivt. Koefficienterne til venstre viser korrelationen mellem lagget forbrug og kvartalets BNP, mens koefficienterne til højre viser korrelationen mellem leaded forbrug og kvartalets BNP. De første fire kolonner angiver således, om BNP har tendens til at følge forbruget, mens de sidste fire kolonner viser, om forbruget har tendens til at følge BNP. Det er naturligt med positiv korrelation både bagud og fremad, når træge variable samvarierer. Korrelationen mellem lagget privatforbrug og BNP er imidlertid noget højere end mellem BNP og leaded privatforbrug, hvilket indikerer, at privatforbruget har tendens til at bevæge sig lidt tidligere end aktiviteten, jf. også figur 3, der viser de cykliske komponenter (pct. afvigelse fra trend) af BNP og centrale efterspørgselskomponenter, med HP-filtrerede serier til venstre og Baxter-King filtrerede serier til højre. Specielt figuren med de Baxter-King-baserede cykliske komponenter viser tydeligt, at forbruget ofte bevæger sig før BNP. Det tyder på, at en del af periodens konjunkturelle udsving i BNP har været startet af husholdningerne. Andre forhold ved periodens konjunkturopgange, som fx at opsparingsbalancen forværres hurtigere for husholdningerne end for selskaber, peger i samme retning, jf. Andersen mfl. (1999). I forhold til tabel 1 i NØT-artiklen har HP-filtrering med λ=256 øget den positive korrelation mellem BNP og forbrug i alle de undersøgte kvartaler. Baxter-King filtreringen øger korrelationen mellem BNP og forbrug i samme kvartal og med op til 2 kvartalers afstand, mens den mindre støj ikke har samme betydning for korrelation over 4 og 8 kvartaler. Den underliggende kausalitet behøver ikke at være enkel. Fx kan forbruget reagere på forventede ændringer i BNP. Det kan man ikke uden videre se af tabel 1. Det skal ikke forfølges her, men det kan nævnes, at korrelationsanalyse i Mona-dokumentationen, jf. Danmarks Nationalbank (23), angiver, at forbruget både tenderer at reagere før BNP og at reagere efter den private disponible indkomst, så formentlig er der mest tale om en simpel sammenhæng, hvor diverse forbrugsbestemmende forhold påvirker forbruget, som derefter påvirker BNP. Det kan tilføjes, at amerikanske data udviser et tilsvarende korrelationsmønster efter 1, hvor forbruget leder BNP med et kvartal, jf. Benhabib og Wen (24). Erhvervsinvesteringerne samvarierer kraftigt med BNP og synes at bevæge sig samtidig med BNP eller lidt efter, uanset valg af filter. Virksomhederne kommer altså senere ind og ud af cyklen end forbrugerne. Opsplittes erhvervsinvesteringerne på bygge- og anlægsinvestering og på materielinvestering ses, at byggeriet bevæger sig sent i konjunkturcyklen, mens materielinvesteringerne har en svag tendens til at komme før BNP. Igen får man et generelt løft i korrelationerne ved at HP-filtrere med et højere λ end i NØT-artiklen. 9

12 Investeringerne svinger i modsætning til forbruget meget kraftigere end BNP, og standardafvigelsen for erhvervsinvesteringernes cykliske komponent er således næsten fem gange så stor som for BNP s cykliske komponent. De cykliske komponenters absolutte og relative standardafvigelser er vist i appendiks. Det høje støjniveau i investeringerne gør, at korrelationen mellem samme kvartals BNP- og investeringscykel tydeligt øges af Baxter-King filtrering. Med Baxter-King er korrelationen mellem BNP og erhvervsinvesteringerne størst, mens det er BNP og forbruget, der har den højeste korrelation med HPfiltrering. Figur 3: Cykliske komponenter af BNP og centrale efterspørgselskomponenter (a) 8 HP 256 filtreret: Forbrug og BNP Cyklisk komponent 8 (b) 8 BP(6,32) filtreret: Forbrug og BNP Cyklisk komponent Forbrug BNP (c) HP 256 filtreret: Investeringer og BNP Cyklisk komponent Forbrug BNP (d) BP(6,32) filtreret: Investeringer og BNP Cyklisk komponent Investeringer BNP Investeringer BNP (e) 1 HP 256 filtreret: Eksport og BNP Cyklisk komponent 1 (f) 1 BP(6,32) filtreret: Eksport og BNP Cyklisk komponent Eksport BNP Eksport BNP

13 For både forbrug og investeringer er korrelationskoefficienterne højere, når λ ved HP-filtrering er valgt til 256 i stedet for 16. Korrelationsmønsteret er samtidig bevaret, hvilket som tidligere nævnt taler for, at de lange sving, der kommer med i de cykliske komponenter, når λ er høj, virker på samme måde som de kortere mere traditionelle konjunktursving. I Nationaløkonomisk Tidsskrift fremstod den HP-filtrerede eksport som overvejende ukorreleret med BNP-cyklen. Med en trægere HP-filtrering øges den negative korrelation, så eksporten i højere grad fremstår som kontracyklisk. Den negative korrelation kan afspejle en indenlandsk kapacitetseffekt. Den dominerende tendens er imidlertid, at lagget eksport korrelerer negativt med BNP, så høj eksport efterfølges af lavt BNP, mens en simpel kapacitetseffekt må betyde, at høj aktivitet efterfølges af lav eksport. Anvendes Baxter-King filteret er den negative effekt fra eksport til BNP mindre, og eksporten bliver delvis procyklisk, dog ikke signifikant, jf. også figur 3e og 3f. I NØT-artiklen inddrages regressionsanalyse af eksporten for at kunne kontrollere for andre variable end BNP, fx det udenlandske eksportmarked. Her inddrages i stedet markedsandelen givet ved industrieksporten i forhold til aftagerlandenes industriimport. 8 For markedsandelen over for BNP giver de to filtreringsmetoder samme billede. Markedsandelens cykliske komponent er negativt korreleret med BNPcyklen, og nu er den dominerende tendens, at forholdsvis højt BNP efterfølges af forholdsvis lav markedsandel, jf. tabel 2. Det samme billede fås med markedsandelen for den samlede vare- og tjenesteeksport. Den negative effekt fra BNP til eksportens markedsandel kan udlægges som en kapacitetseffekt. 9 Importen er klart procyklisk, jf. tabel 1, og har større udsving over konjunkturforløbet end BNP, jf. appendiks. Det afspejler formentlig importens bufferrolle, som består i at forsinke den umiddelbare BNPreaktion, jf. også at importen korrelerer mere med det efterfølgende end med det foregående kvartals BNP. Billedet er helt som i Nationaløkonomisk Tidsskrift, og det bemærkes, at den positive korrelation mellem samme kvartals BNP og import kun er øget fra,71 til,73 af den trægere HP-filtrering. At for- 8 Markedsandelen beregnes på grundlag af OECD's indeks for aftagerlandenes industriimport, som er opgjort for 1975 og frem. Korrelationerne er baseret på denne kortere periode. 9 Den negative korrelation kan også afspejle, at det udenlandske markedsindeks, som er nævner i markedsandelen, korrelerer positivt med dansk BNP. Specielt befordres denne falske korrelation, hvis dansk eksport pga. en anden varesammensætning korrelerer forholdsvis lidt med markedsindekset. Dette målefænomen synes dog ikke at kunne forklare, at BNP-cyklen topper før markedsandelen bunder. 11

14 Tabel 2: Markedsandele Korrelation mellem BNP-cykel og variable X med datering Lag8 Lag4 Lag2 Lag1 Led1 Led2 Led4 Led8 X er cyklisk komponent i: Korrelationskoefficient Markedsandel, HP,29 -,18 -,42 -,52 -,54 -,59 -,6 -,6 -,53 (,1) (,1) (,9) (,8) (,8) (,8) (,8) (,8) (,9) industrieksport: Baxter-King,32 -,13 -,42 -,51 -,53 -,49 -,42 -,26 -,16 (,1) (,11) (,1) (,9) (,9) (,9) (,1) (,1) (,11) Markedsandel, vare- HP -,2 -,31 -,42 -,47 -,47 -,56 -,55 -,54 -,33 (,1) (,1) (,9) (,8) (,8) (,8) (,9) (,9) (,1) og tjenesteeksport: Baxter-King -,17 -,21 -,23 -,25 -,27 -,3 -,33 -,31 -,14 (,11) (,11) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,11) Dataperioden er 1975q1-23q4, så korrelationskoefficienterne vedrører 1978q1-2q4. De anvendte filtre er HP(256) og BP(6,32). Tal i parentes angiver standardafvigelser. øgelsen er lille, kan afspejle, at buffer-sammenhængen udspilles over forholdsvis kort tid, så det ikke tilfører noget, at øge de cykliske komponenter med længere frekvenser. Den samlede udenrigshandel har en konjunkturdæmpende rolle, der mest er drevet af importens tilpasning til den indenlandske efterspørgsel. Nettoeksporten i faste priser er således tydelig kontracyklisk, så man alt andet lige må forvente en forværring af betalingsbalancen i konjunkturopgange. I tabel 1 er anvendt data for perioden fra 1971 og frem. Denne afgrænsning er bestemt af datatilgængelighed i MONAs databank, jf. Danmarks Nationalbank (23), men der kan argumenteres for at se på en kortere periode. Omlægningen af den økonomiske politik i starten af 1erne er måske det væsentligste strukturelle skift i perioden, og da der er ført fastkurspolitik siden, synes 12 at være et naturligt startpunkt. Herved udelades olieprisstødene i 197erne, hvilket kan bidrage til at gøre den undersøgte periode mere ensartet og nutidig. Der synes kun at være to tydelige konjunkturcykler i danske data siden 12, så denne periode foretrækkes frem for en endnu kortere periode. 1 For helt at undgå at trenden er drevet af hændelser før 12, medgår de første tre år efter 12 ikke i korrelationsberegningerne. Korrelationerne for perioden 15-2 bekræfter generelt de observerede sammenhænge for hele perioden, jf. at korrelationsmønstrene i tabel 3 minder om tabel 1. Der er dog forskelle. Det er fx blevet lidt tydeligere, at erhvervsinvesteringer, især byggeri men nu også materielinvesteringer, reagerer med for- 1 Det synes umuligt, at afgrænse en lang periode uden skift af strukturel karakter. Den valgte periode indeholder således også mulige strukturelle skift eller brud, fx den finanspolitiske lempelse, populært kaldet Kickstarten, i

15 Tabel 3: Samvariation mellem BNP og andre økonomiske variable for Korrelation mellem BNP-cykel og variable X med datering Lag8 Lag4 Lag2 Lag1 Led1 Led2 Led4 Led8 X er cyklisk komponent i: Korrelationskoefficient BNP: HP,18,56,73,84 1,,84,73,56,18 (,13) (,11) (,9) (,7) (,) (,7) (,9) (,11) (,13) Baxter-King -,18,27,73,93 1,,93,73,27 -,18 (,13) (,13) (,9) (,5) (,) (,5) (,9) (,13) (,13) Privat forbrug: HP,4,62,72,8,8,72,63,38,7 (,12) (,1) (,9) (,8) (,8) (,9) (,1) (,12) (,14) Baxter-King,,33,66,78,8,73,55,16 -,12 (,14) (,12) (,1) (,8) (,8) (,9) (,11) (,13) (,14) Erhvervsinv.: HP,,25,5,58,71,79,76,62,35 (,14) (,13) (,11) (,1) (,9) (,8) (,8) (,1) (,13) Baxter-King -,17,2,42,64,78,82,76,43 -,22 (,13) (,13) (,12) (,1) (,8) (,7) (,8) (,12) (,13) - Byggeri: HP,,25,34,4,56,65,69,78,6 (,14) (,13) (,12) (,12) (,11) (,1) (,9) (,8) (,11) Baxter-King -,5 -,1,4,13,25,38,5,69,5 (,14) (,13) (,13) (,13) (,12) (,12) (,11) (,1) (,12) - Maskiner: HP,1,21,47,54,63,68,63,4,12 (,14) (,13) (,11) (,11) (,1) (,9) (,1) (,12) (,14) Baxter-King -,15,4,44,64,75,74,62,18 -,44 (,13) (,13) (,12) (,1) (,8) (,9) (,1) (,13) (,12) Eksport: HP -,61 -,32 -,15 -,1 -,7 -,15 -,15 -,17,15 (,11) (,12) (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) Baxter-King -,54 -,1,26,3,25,13 -,2 -,24 -,13 (,11) (,13) (,12) (,12) (,12) (,13) (,13) (,13) (,13) Import: HP -,19,21,49,58,64,63,59,42,45 (,13) (,13) (,11) (,1) (,1) (,1) (,1) (,12) (,12) Baxter-King -,25,12,56,7,73,64,44, -,15 (,13) (,13) (,11) (,9) (,9) (,1) (,12) (,13) (,13) Nettoeksport: HP -,33 -,41 -,48 -,53 -,55 -,64 -,6 -,5 -,25 (,13) (,12) (,11) (,11) (,11) (,1) (,1) (,11) (,13) Baxter-King -,27 -,9 -,23 -,32 -,37 -,4 -,39 -,22 -,3 (,13) (,13) (,13) (,12) (,12) (,12) (,12) (,13) (,14) Ledighed, pers.: HP,8 -,27 -,47 -,56 -,65 -,72 -,76 -,78 -,65 (,14) (,13) (,11) (,11) (,1) (,9) (,8) (,8) (,1) Baxter-King,26 -,9 -,34 -,49 -,62 -,71 -,74 -,64 -,22 (,13) (,13) (,12) (,11) (,1) (,9) (,9) (,1) (,13) Prisstigning, HP -,28 -,3 -,33 -,33 -,33 -,27 -,19 -,2,34 (,13) (,13) (,12) (,12) (,12) (,12) (,13) (,13) (,13) forbrugsdeflator: Baxter-King -,1 -,11 -,1 -,16 -,22 -,25 -,22 -,4,31 (,14) (,14) (,13) (,13) (,13) (,12) (,13) (,13) (,13) IMI: HP,1,24,2,24,31,4,5,53,22 (,14) (,13) (,13) (,12) (,12) (,12) (,11) (,11) (,13) Baxter-King -,1,7,1,2,8,23,39,56,17 (,14) (,14) (,13) (,13) (,13) (,13) (,12) (,11) (,13) Lønstigning: HP -,29 -,11 -,3,7,17,21,31,59,4 (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,12) (,11) (,12) Baxter-King -,33 -,1 -,9 -,7 -,3,6,21,55,31 (,13) (,14) (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,11) (,13) Profitkvote: HP,19,26,6,6,1 -,2 -,34 -,52 -,68 (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,13) (,12) (,11) (,1) Baxter-King,13,32,4,38,27,8 -,17 -,66 -,69 (,13) (,12) (,12) (,12) (,12) (,13) (,13) (,1) (,1) Anm: Pris- og lønstigninger er år/år. Dataperioden er 12q1-23q4, men for at undgå de filtrerede seriers udvikling nær endepunkterne vedrører korrelationskoefficienterne 15q1-2q4. Ved Baxter-King filtreringen anvendes 12 observationer i hver ende til beregning af cykliske komponenter. De anvendte filtre er HP(256) og BP(6,32). Tal i parentes angiver standardafvigelser. 13

16 sinkelse. Nærmere bestemt fremgår, at investeringerne korrelerer mere med BNP i foregående kvartaler end med BNP i efterfølgende kvartaler. Det kan skyldes, at starten af 1erne med store autonome energiinvesteringer, ikke mindst i olierørledning, nu er ekskluderet fra samplet. Graden af stabilitet i de fundne korrelationsmønstre kan også undersøges ved at se på fx glidende 1-årsperioder. Der er beregnet korrelationer for hver 1-årsperiode fra til , i alt 64 perioder. Når konjunkturcyklerne er lange, er 1 år en relativ kort periode og ofte for kort til, at den igangværende konjunkturcykel afsluttes. Alligevel fås et indtryk af, om de fundne sammenhænge er robuste, eller om der er tendens til skift i korrelationsmønsteret over tid. Korrelationsmønstrene med 95 pct. konfidensinterval er vist for nogle centrale variable i figur 4, hvor x-aksen angiver det sidste kvartal i hver 1- årsperiode. Der vises kun korrelationer for HP-filtrerede serier, da de to filtreringsmetoder generelt giver det samme billede. Flere figurer med korrelationsmønstre for glidende 1-årsperioder findes i appendiks. De første figurer, 4a og 4b, viser, at privatforbruget og investeringerne er højt korreleret med BNP over hele perioden. Der er et mindre fald i korrelationerne i 199erne, hvilket indirekte kan hænge sammen med, at eksporten skifter fra at være signifikant kontracyklisk til at være acyklisk eller svagt procyklisk (vist i appendiks). Manglen på stabilitet over samplet for korrelationen mellem eksport og BNP er forståelig. Produktion til eksport indgår i BNP, samtidig med at kapacitetspres kan dæmpe eksporten, så begge fortegn kan forklares. Negativ samvariation mellem fx investeringer og BNP er til gengæld sjældne tilfælde, der ikke dominerer korrelationsmønsteret over 1 år. Figur 4: Korrelationsmønstre for glidende 1-årsperioder (a) (b) Samvariation mellem forbrug og BNP Samvariation mellem investeringer og BNP Anm: Serierne er HP 256 filtrerede Anm: Serierne er HP 256 filtrerede 14

17 (c) Samvariation mellem BNP og inflation et år tidligere (d) Samvariation mellem BNP og inflation et år efter Anm: Serierne er HP 256 filtrerede Anm: Serierne er HP 256 filtrerede (e) Samvariation mellem BNP og profitkvote et år tidligere (f) Samvariation mellem BNP og profitkvote et år efter Anm: Serierne er HP 256 filtrerede Anm: Serierne er HP 256 filtrerede 4 Konjunkturcyklisk udvikling i priser, løn og profitkvote Den cykliske udvikling i priserne er et af de mere kontroversielle emner i studiet af konjunkturcykler. Traditionelt har det været opfattelsen, at priserne var procykliske, hvilket kunne indikere, at økonomien var drevet af efterspørgselsstød, der ofte forbindes med Keynesianske modeller. Modcykliske priser kunne derimod pege på, at økonomien drives af udbudsstød. Kydland og Prescott (199) fandt, at det amerikanske prisniveau var procyklisk før 2. verdenskrig, men blev modcyklisk i perioden De tolkede modcykliske priser som støtte til reale konjunkturmodeller, hvor konjunkturopgange typisk drives af produktivitetsløft, der dæmper prisudviklingen. Andre har med samme metode bekræftet et skift til modcykliske priser eller periodevis forekomst af modcykliske priser også for andre lande end USA, jf. Backus og Kahoe (1992), der finder et generelt skifte til modcykliske priser for et sample med 1 lande, mens Andersen og Hansen (19) finder, at de fleste lande har oplevet skiftende perioder med procykliske og modcykliske priser. Det har været omdiskuteret, hvordan man skulle udlægge disse resultater, og der har langt fra været almindelig tilslutning til Kydland og Prescotts tolkning. Man kan godt generere modcykliske priser uden at have en real konjunk- 15

18 turmodel, så man skal undgå overfortolkning og fx overveje, om modcykliske priser er tegn på træg og forsinket reaktion i pris og løn. Også for nominelle variable som pris og løn minder resultatet i nærværende papir om resultaterne i NØT-artiklen. I NØT fokuseres på prisniveau af hensyn til den dér anvendte fortolkningsramme. Her ser vi på år/år stigning i pris og løn og herunder også på indenlandsk markedsbestemt inflation. Af tabel 1 fremgår, at lav inflation, målt ved den årlige stigningstakt i forbrugsdeflatoren, tenderer at blive efterfulgt af højt BNP. Tendensen til at højt BNP efterfølges af høj inflation er svagere og 1-2 år forsinket. Korrelationsmønsteret synes dermed at indikere en negativ udbudseffekt fra prisstigning på aktivitet, mens det er sværere at få øje på en positiv aktivitetsvirkning på prisstigningen. Når den positive korrelation kommer med forsinkelse, kan det afspejle, at prisdannelsen er træg. Den negative korrelation mellem prisstigning og efterfølgende kvartalers aktivitet fremstår svagere, når perioden begrænses til årene efter 15, jf. tabel 3. Stabiliteten i korrelationen mellem aktivitet og prisstigning er også belyst ved glidende 1-årsperioder for samvariationen dels mellem prisstigning 1 år lagget og ulagget aktivitet, dels mellem ulagget aktivitet og prisstigning 1 år senere, jf. figur 4c og 4d. Frem til midten af 199erne synes priserne modcykliske, svarende til at høj inflation blev fulgt af lavere aktivitet. Under det nuværende fastkursregime med lav inflation er prisstigning 1 år lagget (og ulagget) derimod svagt procyklisk. Skiftet fra modcykliske til procykliske priser kan indikere, at udbudsstød havde særlig betydning for prisdannelsen først i perioden, hvor de store energiprisomvæltninger fandt sted. I stedet for at se på den samlede forbrugerpris kan konjunkturelementet i priserne vurderes med et mål for indenlandsk markedsbestemt inflation (IMI). IMI beregnes ud fra nettoprisindekset eksklusiv udenlandsk bestemte priser, oliepriser og offentligt bestemte priser, jf. Christensen (19). Udbudsstød fra "eksogene" priser, som fx energipriser, er således ekskluderet fra IMI. Den positive korrelation mellem aktivitetspres og efterfølgende kvartalers inflation ses lidt hurtigere for IMI end for forbrugerprisstigningen, og er især tydelig og mere samtidig for perioden 15-2, jf. tabel 3. Det er også mindre klart, at høj inflation følges af lavere aktivitet, når inflationen måles med IMI. Korrelationerne mellem aktivitet og løn minder om korrelationerne mellem aktivitet og priser. En høj lønstigning efterfølges som en høj prisstigning overvejende af lav aktivitet, men tendensen er lidt svagere og mere forsinket end for samlet forbrugerprisstigning. Det gælder også, at høj aktivitet efterfølges af høj lønstigning svarende til et efterspørgselstræk i lønnen, og denne tendens er lidt hurtigere og stærkere end for både samlet forbrugerprisstigning og IMI. Det bemærkes, at for perioden efter 15 styrkes korrelationen mellem lønstigning og aktivitetsniveau et år tidligere, jf. tabel 3, og for alle 1-årsperioder siden 16

19 er samvariationen mellem lønstigning og aktivitet et år tidligere signifikant. Samtidig er udsvingene i lønstigningstakten dog blevet mindre efter midten af 1erne, jf. figur 5a og 5b. Figur 5: Cykliske komponenter af BNP, ledighed og løn (a) (b) 8 HP 256 filtreret: Lønstigning og BNP Cyklisk komponent 8 8 BP(6,32) filtreret: Lønstigning og BNP Cyklisk komponent Lønstigning BNP Lønstigning BNP (c) (d) 5 HP 256 filtreret: Ledighed og BNP Cyklisk komponent 8 5 BP(6,32) filtreret: Ledighed og BNP Cyklisk komponent Ledighed BNP (højre) Ledighed BNP (højre) Profitkvoten, målt som restindkomst over bruttofaktorindkomst, er stort set ukorreleret med samtidig BNP, men svinger alligevel i løbet af konjunkturcyklen. Tendensen er, at en høj profitkvote efterfølges af høj aktivitet, mens høj aktivitet følges af lav profitkvote på et til to års sigt. Sammenhængen virker meget robust. For næsten alle 1-årsperioder er der en signifikant positiv korrelation mellem profitkvote og aktivitet et år efter, og for samtlige 1-årsperioder er der en signifikant negativ korrelation mellem profitkvote og aktivitet et år før, jf. figur 4e og 4f. Aktivitetens pres på efterfølgende profitkvote tyder på, at omkostningsskub fra lønsiden er vigtigere for prisdannelsen end efterspørgselstræk. Ved efterspørgselstrukket inflation skulle høj aktivitet i stedet trække profitkvoten op. Især løndannelsen knyttes normalt til beskæftigelsen frem for BNP, og for yderligere at belyse pris- og løndannelsen undersøges deres sammenhæng med ledigheden nærmere i næste afsnit. Her skal blot kon- 17

20 stateres, at BNP og ledighed som i NØT-artiklen er stærkt negativt korreleret, samt at beskæftigelse og ledighed reagerer på aktiviteten med en mindre forsinkelse på ca. et halvt år, jf. også figur 5c og 5d. 5 Ledighed, løn og priser Ledighedens samvariation med løn- og prisdannelse er belyst i tabel 4. Korrelationskoefficienterne i linjen med lønstigning synes at bekræfte, at høj ledighed svækker lønstigningstakten i de efterfølgende kvartaler. Samtidig ser det ud til, at høj lønstigning varsler høj ledighed et eller to år senere. Sidstnævnte korrelation minder om den i afsnit 3 omtalte negative effekt af udbudsstød fra prisstigning på aktivitet. Det kan bl.a. afspejle, at olieprishoppet i 197erne også smittede af på lønstigningen. Tabel 4: Samvariation mellem ledighed, løn og profitkvote for Korrelation mellem ledighedscykel og variable X med datering Lag8 Lag4 Lag2 Lag1 Led1 Led2 Led4 Led8 X er cyklisk komponent i: Korrelationskoefficient Ledighed, pers. HP,8,26,67,9 1,,9,67,26,8 (,1) (,1) (,7) (,4) (,) (,4) (,7) (,1) (,1) Baxter-King -,5 -,3,56,88 1,,88,56 -,3 -,5 (,1) (,1) (,8) (,5) (,) (,5) (,8) (,1) (,1) Lønstigning: HP,39,33,11 -,9 -,31 -,34 -,42 -,55 -,32 (,9) (,9) (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,8) (,1) Baxter-King,33,19,6,3, -,6 -,18 -,47 -,26 (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,1) Ændring i HP -,3 -,3 -,28 -,45 -,57 -,43 -,31 -,13,22 (,1) (,1) (,9) (,9) (,8) (,9) (,9) (,1) (,1) lønstigning: Baxter-King -,11 -,18 -,34 -,41 -,44 -,42 -,35 -,25,18 (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,1) (,1) (,1) (,1) Prisstigning, HP,3,35,28,16 -,1 -,14 -,31 -,36 -,21 (,1) (,9) (,9) (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,1) forbrugsdeflator: Baxter-King,15,25,23,18,9 -,4 -,19 -,32 -,15 (,1) (,1) (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,1) IMI HP -,27 -,7,9,12,11,1 -,8 -,2 -,14 (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,9) (,1) (,9) (,1) Baxter-King -,1,13,34,34,28,18,7 -,13 -,26 (,11) (,11) (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,1) Profitkvote: HP -,17 -,2,23,37,46,46,47,47,1 (,1) (,1) (,1) (,9) (,9) (,9) (,9) (,9) (,1) Baxter-King -,28 -,33 -,8,13,34,47,56,47,1 (,1) (,9) (,1) (,1) (,9) (,9) (,8) (,9) (,1) Anm: Pris- og lønstigninger er år/år. Dataperioden er 1971q1-23q4, så korrelationskoefficienterne vedrører 1974q1-2q4, dog 1978q1-2q4 for IMI. De anvendte filtre er HP(256) og BP(6,32). Tal i parentes angiver standardafvigelser. Den positive korrelation mellem lønstigning og efterfølgende ledighed behøver imidlertid ikke at repræsentere udbudsstød. Hvis en negativ effekt fra arbejdsløshed på lønstigning er et vigtig element i løndannelsen, kan det skabe en positiv korrelation mellem lønstigning og efterfølgende ledighed. Når høj ledighed medfører faldende lønstigningstakt, vil lønstigningstakten normalt have et maksimum kort før en periode med høj ledighed. Det var fx tilfældet i starten af 199erne hvor lønstigningen var høj et par år 18

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Konjunkturcykler: Gode tider kommer og går Målemetoder og cykliske fakta for DK

Konjunkturcykler: Gode tider kommer og går Målemetoder og cykliske fakta for DK Makroøkonomi 1, 4/11 2003 Henrik Jensen Konjunkturcykler: Gode tider kommer og går Målemetoder og cykliske fakta for DK I Jones så vi på de langsigtede / gennemsnitlige egenskaber ved landes BNP pr. capita

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Dekomponering af nettoeksporten

Dekomponering af nettoeksporten Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. januar 2015 Dekomponering af nettoeksporten Resumé: I forbindelse med udarbejdelsen af et temakapitel i Danmarks udenrigsøkonomi 2013 er forholdet mellem

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Arbejdspapir: Hvad driver den økonomiske vækst?

Arbejdspapir: Hvad driver den økonomiske vækst? Arbejdspapir: Hvad driver den økonomiske vækst? af Peter Rørmose Jensen Januar 2017 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø ARBEJDSPAPIR: HVAD DRIVER DEN ØKONOMISKE VÆKST? Danmarks Statistik Januar

Læs mere

KONJUNKTURUDSVINGS LÆNGDE OG STYRKE

KONJUNKTURUDSVINGS LÆNGDE OG STYRKE 3. juni af Louise A. Hansen og Martin Madsen (tlf. 3355771) KONJUNKTURUDSVINGS LÆNGDE OG STYRKE Konjunkturerne er toppet, og vi kan med stor sandsynlighed se frem til minimum to års lavkonjunktur, hvilket

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet d. 15.10.2010 Jesper Gregers Linaa Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet Det undersøges, hvorvidt arbejdsmarkedets tilstand (konjunkturelt og strukturelt) kan bidrage til at forstå udviklingen i

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Konjunktur teori 1: Regulariteter og den statiske makromodel Ugeseddel 3: Økonomi 1, forår 2004 Matematik-Økonomi

Konjunktur teori 1: Regulariteter og den statiske makromodel Ugeseddel 3: Økonomi 1, forår 2004 Matematik-Økonomi Konjunktur teori 1: Regulariteter og den statiske makromodel Ugeseddel 3: Økonomi 1, forår 2004 Matematik-Økonomi Carl-Johan Dalgaard Københavns Universitets Økonomiske Institut Webside for økonomi 1:

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Introduktion til Konjunktur teori. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet

Introduktion til Konjunktur teori. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet Introduktion til Konjunktur teori Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet 1 Introduktion Formål: Forstå hvad der driver afvigelserne ibnpfratrend Politik anbefalinger Kræver konstruktion

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Lynprøve. Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret Nogle svar

Lynprøve. Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret Nogle svar Opgave 1. Lynprøve Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Nogle svar 1.1 Korrekt. Dette er jo Fisher-effekten baseret på Fisher-ligningen, i = r + π eller "more precisely written" i = r + π e. Realrenten

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 12 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 33 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Recap: Økonomien på langt sigt Kapitel 25: Vækst

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 2, FORÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ ST SB Statistisk

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Teacher 16. december 2008 Opgave 1 Antag, at Phillipskurven for en økonomi er givet ved (B t er inflationen til tid t, B er den forventede inflation til tid t, : er mark-up

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2003 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Hjemmeopgave 2. Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2003 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Hjemmeopgave 2 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2003 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Opgavebesvarelse afleveres til holdlærer i uge 15. Opgave 1 Vurdér og begrund kort, om hvert af følgende udsagn er korrekt,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 35 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Kapitel 33 og kapitel 34 Pris niveau LRAS SRAS

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden d. 6.10.2016 De Økonomiske Råds Sekretariat Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden Dette notat redegør for de stabilitetstest af forskellige tidsserier vedrørende investeringsadfærden i

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 203 Offentligt -H m Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal Del 1 1 I I _ ^ - ^ -^n^^gr _, D A,'" N. N A T B A N, : A. R 1 O N K 2 0 M K S A ; L %,'

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

Råvarepriser og inflation i Danmark

Råvarepriser og inflation i Danmark 77 Råvarepriser og inflation i Danmark Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser. Det gøres i praksis ved at tilrettelægge

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik 9 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving.

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere