enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne"

Transkript

1 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges hvilke faktorer, der leder til et velfungerende arbejdsmiljøarbejde. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet er godt eller nogenlunde godt. På den anden side er der også en del arbejdspladser, hvor der er væsentlige problemer hermed. 55 pct. helt enige i, at et godt arbejdsmiljø prioriteres på deres arbejdsplads og henholdsvis 44 og 46 pct. helt enige i, at der gøres meget på deres arbejdsplads for at have et godt psykisk arbejdsmiljø og for at forebygge arbejdsulykker og andre skader på helbredet. Samtidig er kun 24 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne dog helt enige i, at deres arbejdsplads gør meget for at begrænse den arbejdsbetingede stress. Langt de fleste virksomheder foretager APV erne. Men der er stadig en opgave at løfte med at få APV erne inddraget ordentligt i arbejdsmiljøarbejdet, så at de er med til at forbedre arbejdsmiljøet alle steder. Kun ca. 10 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne mener i høj grad, at den seneste APV har forbedret arbejdsmiljøet og at over 20 pct. mener, den i mindre grad eller slet ikke har forbedret arbejdsmiljøet. Undersøgelsen identificerer blandt andet på den baggrund et behov for at styrke det opfølgende arbejde med de problemstillinger, der afdækkes i APV-arbejdet. Der er en meget klar sammenhæng mellem deltagelse og hvorvidt APV erne faktisk kommer til at forbedre arbejdsmiljøet. Af de sikkerhedsrepræsentanter, som ikke har deltaget eller som kun har deltaget i nogen grad, er der kun omkring 40 pct., der mener at seneste APV har forbedret arbejdsmiljøet i høj eller nogen grad. For dem, der har deltaget i høj grad er det tilsvarende tal hele 80 pct. I afsnittet undersøges hvilke faktorer, der leder til at arbejdsmiljøarbejdet nogle steder er særligt velfungerende. Fem faktorer er helt centrale, nemlig at arbejdsmiljøarbejde bliver prioriteret højt på arbejdspladsen at sikkerhedsrepræsentanten i vid udstrækning deltager i alle aspekter af arbejdsmiljøarbejdet at der er et velfungerende samarbejde mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og ledelsen, tillidsrepræsentanten og kollegerne på den anden at arbejdspladsvurderingerne (APV erne) bliver grundigt udført at der ikke er barrierer i forhold til sikkerhedsrepræsentantens arbejde Arbejdsmiljøet Sikkerhedsrepræsentanternes vurdering af arbejdsmiljøet er blevet undersøgt ved at spørge til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø hver for sig. Over en tredjedel af sikkerhedsrepræsentanterne har svaret helt enig i, at der er et godt fysisk arbejdsmiljø, og at knap en tredjedel er helt enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge typer af arbejdsmiljø har halvdelen svaret, at de er delvist enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne oplever altså, at arbejdsmiljøet er godt eller nogenlunde godt. På den anden side er der også en del arbejdspladser, hvor der er væsentlige problemer med arbejdsmiljøet. Omkring 15 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne oplever ikke, at der er godt fysisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, og 8 pct. oplever at det fysiske arbejdsmiljø er dårligt. Tilsvarende oplever knap 20 pct. af sikkerhedsrepræsentanten ikke, at der er godt psykisk arbejdsmiljø, mens hver tiende oplever, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der er en klar sammenhæng mellem sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af de to typer af arbejdsmiljø. Så hvis der er problemer med det fysiske arbejdsmiljø er der ofte også problemer med det psykiske og omvendt. 16

2 Tabel 3.1. Overvejende godt arbejdsmiljø - men væsentlige problemer en del steder Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total Der er et godt fysisk arbejdsmiljø 36 % 50 % 7 % 6 % 2 % 0 % 100 % Der er et godt psykisk arbejdsmiljø 31 % 50 % 9 % 8 % 2 % 0 % 100 % Der er kun mindre forskelle i sikkerhedsrepræsentanter fra forskellige organisationers vurdering af det fysiske arbejdsmiljø. Det er primært Finansforbundet, der skiller sig ud ved, at flere er helt enige i, at det fysiske arbejdsmiljø er godt (tabel 3.2). Der er større forskelle i vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø (tabel 3.3). Her er der flest, der oplever et godt eller nogenlunde godt psykisk arbejdsmiljø i BUPL og i Finansforbundet, mens der er færrest i Dansk Socialrådgiverforening. Tabel 3.2. Mindre forskelle mellem organisationerne på det fysiske arbejdsmiljø Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal BUPL 35 % 52 % 6 % 6 % 1 % 0 % 785 Dansk Socialrådgiverforening 32 % 48 % 11 % 7 % 2 % 0 % 84 Dansk Sygeplejeråd 33 % 47 % 8 % 9 % 5 % 0 % 408 Danmarks Lærerforening 31 % 53 % 8 % 5 % 2 % 0 % 665 Finansforbundet 54 % 40 % 2 % 3 % 0 % 1 % 283 I alt 36 % 50 % 7 % 6 % 2 % 0 %

3 Tabel 3.3. Større forskelle mellem organisationerne på det psykiske arbejdsmiljø Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal BUPL 42 % 45 % 6 % 6 % 2 % 0 % 785 Dansk Socialrådgiverforening 17 % 49 % 14 % 19 % 1 % 0 % 84 Dansk Sygeplejeråd 25 % 52 % 12 % 9 % 2 % 0 % 408 Danmarks Lærerforening 21 % 55 % 12 % 11 % 3 % 0 % 665 Finansforbundet 36 % 52 % 6 % 5 % 1 % 1 % 283 I alt 31 % 50 % 9 % 8 % 2 % 0 % Prioritering Sikkerhedsrepræsentanterne har svaret på en række spørgsmål, der belyser, om arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet bliver prioriteret på deres arbejdsplads. Her er 55 pct. helt enige i, at et godt arbejdsmiljø prioriteres på deres arbejdsplads og henholdsvis 44 og 46 pct. helt enige i, at der gøres meget på deres arbejdsplads for at have et godt psykisk arbejdsmiljø og for at forebygge arbejdsulykker og andre skader på helbredet. Svarene nuanceres dog af sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af, hvorvidt deres arbejdsplads gør meget for at begrænse den arbejdsbetingede stress. Her svarer kun 24 pct. at de er helt enige i, at der på deres arbejdsplads gøres meget for at begrænse den arbejdsbetingede stress. 18

4 Tabel 3.4. Prioritering af arbejdsmiljøet Hvor enig er du i følgende udsagn om arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total På min arbejdsplads prioriteres et godt arbejdsmiljø 55 % 35 % 6 % 3 % 1 % 0 % 100 % På min arbejdsplads gør vi meget for at have et godt psykisk arbejdsmiljø 44 % 41 % 9 % 5 % 1 % 0 % 100 % På min arbejdsplads gør vi meget for at begrænse den arbejdsbetingede stress På min arbejdsplads udnyttes den viden og erfaring, der er blandt medarbejderne, når der træffes beslutninger På min arbejdsplads gør vi meget for at forebygge arbejdsulykker og andre skader på helbredet 24 % 49 % 16 % 9 % 2 % 0 % 100 % 36 % 42 % 12 % 7 % 2 % 0 % 100 % 46 % 40 % 9 % 4 % 1 % 0 % 100 % 3.3. APV og resultater heraf En arbejdspladsvurdering (APV) hjælper virksomheder til at få overblik over eventuelle problemer og uhensigtsmæssige forhold på arbejdspladsen. APV erne er på den måde et vigtigt, men ikke tilstrækkeligt, led i at forbedre arbejdsforholdene. Som det fremgår af afsnittet her, så foretager langt de fleste virksomheder APV erne. Men der er stadig en opgave at løfte med at få APV erne inddraget ordentligt i arbejdsmiljøarbejdet, så de er med til at forbedre arbejdsmiljøet alle steder. Det er lovpligtigt for virksomheder at gennemføre en arbejdspladsvurdering minimum hvert tredje år, og sikkerhedsorganisationen skal inddrages i arbejdet. I tabel 3.5 ses, at langt hovedparten, knap 95 pct., af arbejdspladserne har gennemført en APV inden for de sidste tre år. Hver tyvende arbejdsplads opfylder ikke lovkravet. Tabel 3.5. APV er gennemført på de fleste arbejdspladser Er APV gennemført inden for de sidste 3 år? Ja 93 % Nej 5 % Ved ikke 1 % Total 100 % Formålet med APV en er at identificere og medvirke til at løse eventuelle problemer i arbejdsmiljøet. For at kunne opfylde disse formål, er det afgørende, at APV en er tilstrækkeligt grundigt udført, og at den følges af fremadrettede tiltag for at løse de problemer, man støder på. I tabel 3.6 ses det, at de fleste APV er (88 pct.) indeholder en grundig kortlægning af mulige problemer, men at færre (79 19

5 pct.) også har en tilstrækkelig grundig vurdering af hvor stor risiko, der er forbundet med disse problemer. Der tegner sig et lignende billede, når man ser på det fremadrettede aspekt af APV erne. De fleste (89 pct.) indeholder en handlingsplan for løsningen af de identificerede problemer, men markant færre (79 pct.) af handlingsplanerne fastsætter konkrete tidsfrister og ansvarlige for opfølgning. Der er desuden bemærkelsesværdigt, at så relativt få APV er (58 pct.) indeholder en evaluering af, om de problemløsninger, der bliver brugt på virksomheden, lever op til hensigten. Undersøgelsen identificerer altså et behov for at styrke det opfølgende arbejde med de problemstillinger, der afdækkes i APV-arbejdet. Det underbygges af, at en velfungerende opfølgning i APV-arbejdet viser sig at være et centralt element i et velfungerende arbejdsmiljøarbejde, jf. afsnittet om faktorer bag et velfungerende arbejdsmiljøarbejde senere i dette afsnit. Tabel 3.6. Indhold i APV-arbejdet Er følgende lavet i forbindelse med APV'en 20 pct. mener, den i mindre grad eller slet ikke har forbedret arbejdsmiljøet. Der er en meget klar sammenhæng mellem deltagelse og hvorvidt APV erne faktisk kommer til at forbedre arbejdsmiljøet. Det ses i tabel 3.8. Af de sikkerhedsrepræsentanter, som ikke har deltaget eller som kun har deltaget i nogen grad, er der kun omkring 40 pct., der mener at seneste APV har forbedret arbejdsmiljøet i høj eller nogen grad. For dem, der har deltaget i høj grad er det tilsvarende tal hele 80 pct. Dette er i overensstemmelse med resultaterne af den store fælleseuropæiske ESENER undersøgelse af arbejdsmiljøarbejdet i 31 europæiske lande, der blandt andet konkluderer, at en høj grad af både formel og uformel medarbejderdeltagelse fører til høj kvalitet i håndteringen af arbejdsmiljøet i almindelighed og af de psykosociale risici i særdeleshed. 4 Tabel 3.7. For mange oplever at APV'en ikke forbedrer arbejdsmiljøet Har den seneste APV, der er gennemført på din arbejdsplads, ført til at arbejdsmiljøet er blevet bedre? En tilstrækkeligt grundig kortlægning af mulige arbejdsmiljøproblemer? En grundig vurdering af risici og en prioritering af disse? En handlingsplan til løsning af problemerne? En handlingsplan med angivelse af tidsfrister og ansvarlige for løsningen? En evaluering af de valgte løsninger på problemerne? Ja Nej Ved ikke Total 88 % 7 % 4 % 100 % 79 % 13 % 8 % 100 % 89 % 7 % 4 % 100 % 79 % 16 % 5 % 100 % 58 % 32 % 10 % 100 % I høj grad 10 % I nogen grad 61 % I mindre grad 18 % Slet ikke 4 % Ved ikke 8 % Total 100 % Formålet med APV erne er, at skabe et grundlag for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er derfor problematisk, at kun ca. 10 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne i høj grad mener, at den seneste APV har forbedret arbejdsmiljøet og at over 4 European Agency for Safety and Health at Work, European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, juni

6 Tabel 3.8. Klar sammenhæng mellem højere deltagelse og bedre resultater i APV-arbejdet Har den seneste APV ført til at arbejdsmiljøet er blevet bedre, fordelt på deltagelse i APV-arbejdet I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal Deltager ikke 5 % 38 % 14 % 14 % 29 % 21 Deltagelse i APV-arbejdet Deltager i mindre grad 3 % 36 % 35 % 13 % 13 % 69 Deltager i nogen grad 3 % 57 % 27 % 4 % 9 % 316 Deltager i høj grad 13 % 67 % 14 % 2 % 4 % I alt 11 % 64 % 17 % 3 % 5 % Sammenfattende må det siges, at selv om det er godt 15 år siden, at reglerne om APV blev indført, så kan det konstateres, at det systematiske arbejde med at forebygge risici stadig ikke fungerer alle steder. Det er samtidig betænkeligt, at APV erne mange steder har så ringe kvalitet eller at handleplanerne ikke gennemføres, så APV-arbejdet ikke gør arbejdsmiljøet bedre. På spørgsmålet om hvorvidt arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt, er godt en tredjedel af sikkerhedsrepræsentanterne således helt enige (35 pct.), og otte ud af ti er helt eller delvist enige. Omkring hver femte sikkerhedsrepræsentant er på den anden side ikke enig i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt og hver tiende er direkte uenig i dette. Nogenlunde den samme fordeling af svar kommer til udtryk på spørgsmålet, om der kommer gode konkrete resultater ud af arbejdsmiljøarbejdet. Tabel 3.9. Overvejende positiv vurdering af arbejdsmiljøarbejdet - men også problemer en del steder Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total Arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt 35 % 43 % 12 % 7 % 2 % 1 % 100 % Der kommer gode konkrete resultater ud af arbejdsmiljøarbejdet 34 % 42 % 16 % 5 % 2 % 2 % 100 % 3.4. Resultater af arbejdsmiljøarbejdet Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne vurderer overordnet, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt eller nogenlunde godt. På den anden side er der også en del arbejdspladser, hvor der opleves større problemer i arbejdsmiljøarbejdet. Sikkerhedsrepræsentanter fra Finansforbundet er i højere grad helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt, mens det især er sikkerhedsrepræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Sygeplejeråd, der ikke er enige i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. 21

7 Tabel Arbejdsmiljøarbejdet og organisation Sikkerhedsrepræsentanternes vurdering af om arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt, fordelt på organisation Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal BUPL 39 % 42 % 11 % 6 % 1 % 1 % 785 Dansk Socialrådgiverforening 32 % 36 % 17 % 12 % 2 % 1 % 84 Dansk Sygeplejeråd 31 % 41 % 16 % 8 % 4 % 0 % 408 Danmarks Lærerforening 28 % 48 % 13 % 8 % 2 % 0 % 665 Finansforbundet 47 % 41 % 8 % 1 % 1 % 1 % 283 I alt 35 % 43 % 12 % 7 % 2 % 1 % Hvilke faktorer, der leder til et godt arbejdsmiljøarbejde, analyseres nærmere nedenfor. Desuden indgår sikkerhedsrepræsentanternes vurdering af, hvordan arbejdsmiljøarbejdet fungerer, som et centralt spørgsmål i flere af de efterfølgende afsnit Faktorer bag godt arbejdsmiljøarbejde Et godt arbejdsmiljøarbejde er helt centralt for at udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø. Det er derfor også vigtigt at vide hvilke faktorer, der leder til godt arbejdsmiljøarbejde. For at undersøge, hvilke faktorer, det drejer sig om, har vi gennemført en samlet analyse af, hvad et godt arbejdsmiljøarbejde hænger sammen med. Analysen søger at forklare hvilke faktorer, der leder til at arbejdsmiljøarbejdet nogle steder er særligt velfungerende. Den afhængige variabel er derfor en binær variabel, der adskiller de 28 pct. af respondenterne, der har svaret helt enig i både at Arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt og Der kommer gode konkrete resultater ud af arbejdsmiljøarbejdet fra de øvrige respondenter. Det viser sig, at der er fem faktorer, som er helt centrale for et godt arbejdsmiljøarbejde, nemlig at arbejdsmiljøarbejdet bliver prioriteret højt på arbejdspladsen, at sikkerhedsrepræsentanten i vid udstrækning deltager i alle aspekter af arbejdsmiljøarbejdet, at der er et velfungerende samarbejde mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og ledelsen, tillidsrepræsentanten og kollegerne på den anden, at arbejdspladsvurderingerne (APV erne) bliver grundigt udført samt, at der ikke er barrierer i forhold til sikkerhedsrepræsentantens arbejde. Resultaterne af analysen fremgår nedenfor i tabel Betydningen af de enkelte faktorer er angivet som odds ratioer. 5 Kort fortalt udtrykker en odds ratio, der er større end en, en positiv sammenhæng, mens en odds ratio, der er mindre end en, udtrykker en negativ sammenhæng. Effekten er større jo længere den pågældende odds ratio er fra en. Man kan dog ikke direkte sammenligne effekterne af kategoriske variable og kvantitative variable. For de førstnævnte udtrykker odds ratioen forskellen mellem to grupper (fx personer, der oplever henholdsvis ikke oplever barrierer) mens den for sidstnævnte udtrykker betydningen af, at bevæge sig en op på skalaen. Dette er for skalaerne i analysen (der går fra 0-100) en meget lille forskel. 6 5 Der er tale om en binær logistisk regression. Odds beregnes som sandsynligheden for at arbejdsmiljøarbejdet er særdeles velfungerende divideret med sandsynligheden for at dette ikke er tilfældet. Odds ratioer er forholdet mellem odds i to grupper, defineret af de uafhængige variable. 6 Følgende variable er kategoriske: Sidste APV var, Opleves barrierer for arbejdsmiljøarbejdet, Organisation, Alder samt Køn. Følgende variable er kvantitative skala-variable: 22

8 Tabel Model - faktorer bag godt arbejdsmiljøarbejde Variabel Kategori Odds ratio Std.fejl Prioritering *** Prioritering, kvadreret *** Deltagelse *** Samarbejde *** Sidste APV var Opleves barrierer for arbejdsmiljøarbejdet Mindre grundig - - Meget grundig ** Nej - - Ja *** BUPL o.a. - - Dansk Socialrådgiverforening *** Organisation Dansk Sygeplejeråd * Danmarks Lærerforening ** Finansforbundet *** Under 30 år år Alder år år år eller ældre Køn Kvinde - - Mand Note: Afhængig variabel: Godt arbejdsmiljøarbejde (1 = meget godt, 0 = andet) - Signifikansniveauer: *) p < 0,05 - **) p < 0,01 - ***) p < 0,001 Prioritering, Prioritering, kvadreret, Deltagelse samt Samarbejde. 23

9 Høj prioritering af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen øger sandsynligheden for, at der er et godt arbejdsmiljøarbejde. Det skyldes, at den samlede effekt af variablene Prioritering og Prioritering, kvadreret er positiv (se figur 3.1). Høj prioritering viser sig desuden at have en stærkere effekt end deltagelse og samarbejde for langt de fleste. Høj deltagelse af sikkerhedsrepræsentanten i arbejdsmiljøarbejdet har også positiv betydning for, om der er godt arbejdsmiljøarbejde. Effekten er dog ikke så stor som effekten af prioritering. Betydningen af et velfungerende samarbejde omkring sikkerhedsrepræsentantens arbejdsmiljøarbejde er ligeledes positiv, og noget større end deltagelseseffekten. Tabel Eksempler - illustration af faktorers betydning Eksempel på en sikkerhedsrepræsentant Sandsynlighed for godt arbejdsmiljøarbejde Sidste APV var meget grundig, godt samarbejde, høj deltagelse, barrierer opleves ikke, høj prioritering 89 % Sidste APV var mindre grundig, godt samarbejde, høj deltagelse, barrierer opleves ikke, høj prioritering 81 % Sidste APV var mindre grundig, normalt samarbejde, høj deltagelse, barrierer opleves ikke, høj prioritering Sidste APV var mindre grundig, normalt samarbejde, normal deltagelse, barrierer opleves ikke, høj prioritering Sidste APV var mindre grundig, normalt samarbejde, normal deltagelse, barrierer opleves, høj prioritering Sidste APV var mindre grundig, normalt samarbejde, normal deltagelse, barrierer opleves, normal prioritering 76 % 68 % 41 % 9 % Note: Faste kriterier (hyppigst forekommende gruppe er valgt): Køn = Kvinde - Alder = år - Organisation = Danmarks Lærerforening. Organisation indgår som kontrolvariabel - Køn og alder er kontrolvariable, og de har ikke effekt for arbejdsmiljøarbejdet (de er insignifikante) Det fremgår også, at et grundigt APV-arbejde er vigtigt for at arbejdsmiljøarbejdet bliver godt, og at det er en moderat effekt. Resultatet er udtryk for, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt de steder, hvor det opfølgende og fremadrettede arbejde med resultaterne af APV en prioriteres højt. Et APV-arbejde, der ikke er grundigt, er således især forbundet med, at der ikke er gennemført en evaluering af de valgte løsninger på problemerne, ikke er udarbejdet en handlingsplan med angivelse af tidsfrister og ansvarlige for 24 løsninger og/eller ikke er foretaget en grundig vurdering af risici og en piroritering af disse (se tabel 3.6) Endelig fremgår, at hvis sikkerhedsrepræsentanten oplever barrierer for sit arbejde, så har det stor betydninger for, om der forventes godt arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen. Resultaterne af analysen er illustreret i tabel Her har vi opstillet nogle eksempler på sikkerhedsrepræsentanter og derefter beregnet sandsynligheden for, at de oplever godt arbejdsmiljøarbejde på deres arbejdsplads. I eksemplerne er der indsat nogle værdier for skala-variablene, som illustrerer, hvordan sandsynligheden for godt arbejdsmiljøarbejde påvirkes af god over for normal prioritering, deltagelse henholdsvis samarbejde. 7 Eksemplerne går fra en meget stor sandsynlighed til en meget lille sandsynlighed for et godt arbejdsmiljøarbejde. Der er ændret på én ting for hver linje, så man kan få en fornemmelse af, hvilken effekt de forskellige variable har. 8 7 Der er anvendt skala-værdierne for 90 pct.-percentilen og for medianen. 8 Bemærk, at omregningen til sandsynligheder gør, at forskelle i sandsynligheder er komprimerede i enderne, hvilket her betyder at effekten af godt samarbejde og især af grundigt APV-arbejde ser relativt mindre ud.

10 De følgende tre figurer illustrerer endelig, hvordan sandsynligheden for at opleve et særdeles godt arbejdsmiljø ændrer sig afhængigt af, hvor højt arbejdsmiljøarbejdet prioriteres (figur 3.1), hvor stor sikkerhedsrepræsentantens deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet er (figur 3.2) samt hvor godt samarbejdet omarbejdsmiljøarbejdet fungerer (figur 3.3). 9 I figur 3.1 ses det, at sandsynligheden for godt arbejdsmiljøarbejde stiger meget, desto højere arbejdsmiljøarbejdet prioriteres på arbejdspladsen. Det ses også, at det er en meget markant stigning, fra en sandsynlighed på under 10 pct. til en på næsten 90 pct. Det er altså meget afgørende for at skabe og sikre godt arbejdsmiljøarbejde, at det bliver prioriteret på arbejdspladsen. I figur 3.2 ses, at deltagelse også spiller en vigtig rolle, om end den alt anden lige er mindre afgørende end prioritering. Af figur 3.3 fremgår, at også samarbejdet omkring sikkerhedsrepræsentantens arbejde har en stor betydning for sandsynligheden for, at der er godt arbejdsmiljøarbejde. Selvom stigningen er mindre markant end for prioritering, så er det en meget tydelig udvikling fra under 40 pct. til næsten 90 procent sandsynlighed for godt arbejdsmiljøarbejde. Figur 3.1 Sandsynligheden for at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på prioritering 100% 80% Sandsynlighed 60% 40% 20% 0% Prioriteringsskala (100 er bedst) Note: Øvrige variable er holdt fast på: Mindre godt APV-arbejde, mindre godt samarbejde (median), høj deltagelse (90 %-percentil), barrierer opleves ikke, kvinde, år, Danmarks Lærerforening. 9 Selvom de tre skala-variable går fra 0-100, så viser figurerne kun udsnit heraf, da svarfordelingerne ikke er spredt ud over hele skalaerne. Herved undgås upålidelige forudsigelser i form af ekstrapolering. Udsnittene omfatter imidlertid langt størstedelen af de adspurgtes besvarelser (mellem 85 og 97 pct.). 25

11 Figur 3.2 Sandsynligheden for at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på deltagelse 100% 80% Sandsynlighed 60% 40% 20% 0% Deltagelses-skala (100 er bedst) Note: Øvrige variable er holdt fast på: Mindre godt APV-arbejde, mindre godt samarbejde (median), høj prioritering (90 %-percentil), barrierer opleves ikke, kvinde, år, Danmarks Lærerforening 26

12 Figur 3.3 Sandsynligheden for at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på samarbejde 100% 80% Sandsynlighed 60% 40% 20% 0% Samarbejds-skala (100 er bedst) Note: Øvrige variable er holdt fast på: Mindre godt APV-arbejde, høj prioritering (90 %-percentil), høj deltagelse (90 %-percentil), barrierer opleves ikke, kvinde, år, Danmarks Lærerforening. 27

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Nr. 2 - September 2010. Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer

Nr. 2 - September 2010. Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer Nr. 2 - September 2010 Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer FTF September 2010 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF København Tryk:

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle. Fakta om arbejdsmiljøet

28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle. Fakta om arbejdsmiljøet 28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag. Dagen gennemføres i samarbejde med

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Personalepolitisk regnskab. revideret oktober 2009

Personalepolitisk regnskab. revideret oktober 2009 Personalepolitisk regnskab revideret oktober 2009 Forord Dette er det første personalepolitiske regnskab i Lejerbo. Formålet med at lave et personalepolitisk regnskab er at lave et årligt still-billede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanternes kompetencer

Sikkerhedsrepræsentanternes kompetencer 08-1821 - lagr - 26.02.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Sikkerhedsrepræsentanternes kompetencer Omkring hver tredje sikkerhedsrepræsentanter på de større FTF-områder oplever,

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25.

Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25. Hjemmeopgave Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25.-27 marts) Garvey et al. interesserer sig for sammenhængen mellem

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere