Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige"

Transkript

1 TAKSONOMI TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 1. oktober 2012 Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen januar 2013

2 Introduktion De elementer, der kan indgå i en årsrapport i det digitale format XBRL, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for rapportering af finansiel information. Taksonomier angiver eksempelvis de oplysninger, der skal være med i en digital årsrapport, samt informationer som vedrører afgivelse af selskabsselvangivelsen til Skat og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en taksonomi - ÅRL Taksonomien, som kan anvendes af virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven. En taksonomi består af et sæt elektroniske XBRL-filer, og det kan derfor være vanskeligt at forstå strukturen af taksonomien uden anvendelsen af software. Denne publikation: ÅRL Taksonomien Illustreret giver et overblik over strukturen af ÅRL taksonomien i et visuelt format, der ikke kræver kendskab til XBRL. Vejledningen er specielt fremstillet til revisorer, regnskabskyndige og andre, der ønsker en oversigt over strukturen og indholdet i ÅRL Taksonomien, som et led i at udbrede forståelsen af taksonomien samt for at assistere udarbejdelsen af finansiel rapportering i XBRL format. ÅRL Taksonomien Illustreret angiver taksonomiens hierarki og elementer og det dertil påkrævede format (såsom tekst, beløbsværdi osv.). Herudover angives regnskabsregler og paragraffer. Taksonomien omfatter alle informationer af årsrapporten, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, noter, resultatopgørelse, balance osv. En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at benytte alle taksonomiens elementer. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i.

3 Således læses ÅRL Taksonomien Illustreret Denne sektion forklarer formatet og indholdet af ÅRL Taksonomien. Denne struktur anvendes gennem hele udgivelsen. Første kolonne (hierarki) Anden kolonne (oplysningsformat) Tredje kolonne (reference) Første kolonne - Hierarki Den første kolonne repræsenterer hierarkiet i ÅRL taksonomien: Overskrifterne i kolonnen repræsenterer navnet på en regnskabskomponent. Forud for hver kolonne overskrift er angivet et femcifret nummer i firkantede parenteser, som har en værdi mellem [000.00] og [999.99]. Disse numre er generiske og giver visning samt sorterings funktionalitet (de er ikke relateret til ÅRL eller anden regnskabsregulering). Rækkerne under overskriftskolonnen repræsenterer de elementer, som tilhører denne komponent. Anden Kolonne oplysningsformat Den anden kolonne illustrerer de mulige formater, som en bestemt oplysning kan optræde i. Text Angiver at oplysningsformatet er en tekst. yyy-mmm-dd Angiver at oplysningsformatet er en dato. X Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi. X.XX Angiver at oplysningsformatet er en decimal værdi. Shares Angiver at oplysningsformatet er et antal aktier. Table Angiver begyndelsen af en todimensional oplysning. Axis Angiver en akse på en todimensional oplysning. Member Angiver et medlem på en akse. Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for er periode X Instant Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for en bestemt dato. Tredje Kolonne reference Den tredje kolonne indikerer referencen til elementet.

4 [000.00] Indsendelsesoplysninger Information om indsendelse, rapporttype og regnskabsaflæggende virksomhed Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Information om den indsendte rapports type Information om indsendende virksomhed Indsendende virksomheds CVR-nr. Indsendende virksomheds navn Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by Regnskabsperiodens startdato Regnskabsperiodens slutdato Dato for godkendelse af årsrapporten Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnavn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnr og etage Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, postnummer Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, by Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, Landekode Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, land Stiftelsesdato for regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds hjemsted Regnskabsaflæggende virksomheds telefonnummer Regnskabsaflæggende virksomheds faxnummer Regnskabsaflæggende virksomheds hjemmeside Regnskabsaflæggende virksomheds Regnskabsaflæggende virksomheds Grønlandske Regnr Information om den regnskabsaflæggende virksomheds primære bankforbindelse Bankens CVR-nr. Bankens navn Bankens adresse Bankens adresse, vejnavn Bankens adresse, vejnr og etage Bankens adresse, postnummer Bankens adresse, by Bankens adresse, landekode Bankens adresse, land Information om det primære advokatfirma, som repræsenterer den regnskabsaflæggende virksomhed Advokatens CVR-nr. Advokatens P-nr. Advokatens navn Advokatens adresse Advokatens adresse, vejnavn Advokatens adresse, vejnr og etage Advokatens adresse, postnummer Advokatens adresse, by Advokatens adresse, landekode Advokatens adresse, land Information om revisor Detaljer om revisor Information om revisor Identifikation af revisor Typer af revisorer Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Navn på revisionsvirksomhed Beskrivelse af revisor Revisors forretningsadresse Revisors adresse, vejnavn Revisors adresse, vejnr og etage Revisors adresse, postnummer Revisors adresse, by Revisors adresse, landekode Revisors adresse, land Revisors telefonnummer Revisors Generalforsamlingsdato Dirigents CPR-nr. yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erklæringsbekendtgørelsen 9 5

5 For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen Information om likvidator Detaljer om likvidator Information om likvidator Identifikation af likvidator Likvidators CPR-nr. Navn på likvidator Titel på likvidator Beskrivelse af Likvidator Information om medlemmer af direktionen Detaljer om medlemmer af direktionen Information om medlemmer af direktionen Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen Information om medlemmer af bestyrelsen Detaljer om medlemmer af bestyrelsen Information om medlemmer af bestyrelsen Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen [001.00] Information til Danmarks statistik DST DST Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Regnskabsperiodens slutdato yyyy-mm-dd Regnskabsperiodens startdato yyyy-mm-dd Tilbagemelding DST Ønsker gratis statistik DST TBM Navn på kontaktperson DST KNAVN Kontaktpersons adresse DST KEPOST Kontaktpersons telefonnummer DST KTLF Kontaktpersons lokalnummer DST KLTLF Resultatopgørelse Ordinær drift før finansielle og ekstraordinære poster Nettoomsætning 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Bilag 2, Skema 5, DST 01b AUER Andre driftsindtægter Forøgelse (+)/formindskelse (-) af lagre (råvarer, færdigvarer) DST 03 DLG Køb af varer til videreslag (handelsvarer) DST 04a KVV Køb af råvarer, hjælpematerialer og emballage (ekskl. køb af energi) 04b DST KRHE Køb af energi (el, varme og produktion, undtagen brændstof til registrerede motorkøretøjer) 05 DST KENE Køb af underentrepriser og lønarbejde (kun ikke-ansatte) 06 DST KLOE Omkostninger til husleje (ekskl. varme. Omfatter kun udgifter i lejeforhold) 07 DST UDHL Omkostninger til anskaffelse af småinventar/driftsmidler med kort levetid 08 DST UASI Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma (fx vikarbureau) 09 DST UDVB, DST 02 ADR Omkostninger til langtidsleje og operationel leasing 10 DST ULOL Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Eksterne omkostninger i øvrigt (bortset fra poster af sekundær karakter) 12 DST EKUD Lønninger 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 13 LGAG Pensioner 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 14 PUDG

6 Omkostninger til social sikring Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 15 AUDG , Årsregnskabsloven 29 1, Økonomi- og Skema 5, Skat felt nr. 113, DST 16 ANMI , Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 17 NOAK Sekundære omkostninger 18 DST SEUD Resultat før finansielle og ekstraordinære poster DST 19 RFEP Finansielle poster Indtægter af kapitalandele 20 DST INKI Udbytte i øvrigt af finansielle anlægsaktiver 21 DST UDFA Renteindtægter ol. Af finansielle anlægsaktiver 22 DST RIFA Renteindtægter ol. Af omsætningsaktiver 23 DST RIOM Nedskrivning af finansielle aktiver, DST 24 NFAO Renteomkostninger o.l. 25 DST RUDG Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger 30, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 26 EOI 30,, Økonomi- og Skema 5, DST 27 EOU Ordinært resultat før skat, Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS Skat af årets resultat DST 29 SSAR Årets resultat Resultatanvendelse DST Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 31 DST KEGN Udbytte (udbetalt el deklareret), udbetaling til indehavere, efterbetaling til andelshavere o.l 32 DST UDBY Balance DST Aktiver DST Anlægsaktiver DST Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner 86 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 30 AARE, DST 33 IAAT DST, DST 34 GRBY, DST 35 ATAM Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse, DST 36 AADI

7 Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver DST Tilgodehavender. Finansielle anlægsaktiver DST 39 TILG Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser. Finansielle anlægsaktiver 40 DST ABAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Finansielle anlægsaktiver DST 41 ABOA Finansielle anlægsaktiver, DST 38 MAAT, DST 42 FAAT Anlægsaktiver 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT Omsætningsaktiver DST Varebeholdninger DST Råvarer og hjælpematerialer, primo, DST 44a URHB, DST 44b PRHB Råvarer og hjælpematerialer, ultimo, DST 44a URHB, DST 44b PRHB Igangværende arbejde, primo, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Igangværende arbejde, ultimo, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Egenfremstillede varer til videresalg, primo DST 46a ELUL, DST 46b ELPR Egenfremstillede varer til videresalg, ultimo DST 46a ELUL, DST 46b ELPR Købte af varer til videresalg, primo DST 47a HLUL, DST 47b HLPR Købte af varer til videresalg, ultimo DST 47a HLUL, DST 47b HLPR Forudbetalinger for varer, primo, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Forudbetalinger for varer, ultimo, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Varebeholdning, primo 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b Varebeholdning, ultimo Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b DST, DST 50 TSVT 26 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 51 UIAF

8 Andre tilgodehavender (kortfristede), DST 52 ANTI Tilgodehavender Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger DST Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser DST 54 OBAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Omsætningsaktiver DST 55 OBAV Aktiver Passiver Likvide beholdninger Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger i alt DST 57 VKT Omsætningsaktiver Egenkapital 23, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 53 TGT 86 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 56 LIBE 44, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, DST 58 OMAT 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT DST 19 1, Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL Hensatte forpligtelser, DST 61 HENS Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristede) Anden langfristet gæld DST 63 ALG Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede) Anden kortfristet gæld DST 65 AKG Passiver Regnskabsårets investeringer Tilgang Tilgang til immaterielle anlægsaktiver Fast ejendom (tilgang) Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 68 DST KEB Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 69 DST OPNY Køb af ubebyggede grunde 70 DST KUBG, DST 62 LGL, DST 64 KGL, DST 66 PAST DST DST b, DST 67 TIAA DST

9 Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer, herunder opvarmnings- og DST 71 OFBB ventilationsanlæg Veje, havne, pladser o.l. Køb af eksisterende anlæg, nyanlæg samt ombygninger, herunder grundforbedring, byggemodning 72 DST VHPK mv Fast ejendom i alt DST 73 FET Driftsmidler (tilgang) DST Tilgang af produktionsanlæg og maskiner DST 74 DTAM Tilgang af andre anlæg, driftsmateriel og inventar DST 75 TAAD Tilgang driftsmidler i alt DST 76 TDRT Tilgang af materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver DST 77 TFMA Tilgang af anlægsaktiver i alt ( ) DST 78 ATIT Afgang (til salgpris) DST Afgang af immaterielle anlægsaktiver DST 79 AIAA Fast ejendom (afgang) DST Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 80 DST SABY Salg af ubebyggede grunde 81 DST SUBG Salg af veje, havne, pladser o.l. 82 DST SVHP Fast ejendom i alt (afgang) DST 83 FEGT Driftsmidler (afgang) DST Salg af produktionsanlæg og maskiner 84 DST STAM Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85 DST SADI Driftsmidler i alt, afgang DST 86 ADRT Afgang af anlægsaktiver i alt ( ) 87 DST AFAT Indgår der i den angivne omsætning både egenfremstillede varer eller tjenester, samt handelsvarer DST 88/89 Omsætning handelsvarer 89 DST HOMS Omsætning egenfremstillede varer og tjenester 88 DST EOMS [002.00] SKAT SKAT Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Nettoomsætning Vareforbrug Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS 29 1,, Skat felt nr , Årsregnskabsloven 29 1, Økonomi- og Skema 5, Skat felt nr. 113, DST 16 ANMI Resultat af ordinær drift Ordinært resultat før skat Varebeholdninger Anlægsaktiver 106a 1 1, Årsregnskabsloven 101 2, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Skat felt nr. 115, DST 30 AARE, Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT

10 Egenkapital 19 1, Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL Aktiver Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Indkomstår Indberetningsdato yyyy-mm-dd Selvangiven skattepligtig indkomst Skat felt nr. 016 Fremført skattemæssigt underskud Skat felt nr. 003 Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst Skat felt nr. 085 Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningslovens 9, 19, 43, Kursgevinstlovens 31A og nettokurstab ultimo efter 22, stk. 9 i lov nr. Skat felt nr af 12. juni 2009 Tabssaldo ultimo efter ejendomsavnancebeskatningsloven 6 Skat felt nr. 087 Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens 31 Skat felt nr. 088 Genbeskatningssaldo jf. selskabsskattelovens 31 B, stk. 2, jf. 31 A, stk. 10 (International sambeskatning) Skat felt nr. 180 Genbeskatningssaldo jf. lov nr. 426 af den 6. juni , stk. 8 og 9, som ændret ved lov nr. 344 af 18. april Skat felt nr. 181 Erhvervet dansk udbytte(brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 091 Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 190 Erhvervet dansk udbytte [brutto] med indeholdelse af 27 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 191 Erhvervet dansk udbytte(brutto) med indeholdelse af 28 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 093 Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret Skat felt nr. 094 Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat) Skat felt nr. 019 Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens 3 B om kontrollerede transaktioner, jf. vejledningen. Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr. i indkomståret? Hvis ja skal blanket udfyldes Har selskabet kontrolleret gæld over 10 mio. kr. og overstiger forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital 4:1, jf. selskabsskattelovens 11? Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset jf. selskabsskattelovens 11 B eller 11 C 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT Skat felt nr. 059 Skat felt nr. 067 Skat felt nr. 068 Skat felt nr. 195 Selskabets nettofinansieringsudgifter jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 4 Skat felt nr. 196 Skattemæssig værdi af selskabets aktiver jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 5 felt nr. 197 Skat Selskabets udloddede udbytte på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning Skat felt nr. 037 Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier Skat felt nr. 038 Er selskabet fritaget for at give regnskabsoplysninger, jf. vejledningen Skat felt nr. 100 Begrundelse for fritagelse Skat felt nr. 101 Type af revisorbistand Skat felt nr. 102 Er årsrapporten forsynet med en revisorerklæring Skat felt nr. 103 Erklæring omfatter Skat felt nr. 104 Forbehold/supplerende oplysniner i revisorerklæring Skat felt nr. 105 Forbehold/supplerende oplysninger omfatter Skat felt nr Overholdelse af skatte- og afgiftsslovgivningen Skat felt nr Overholdelse af selskabslovgivningen Skat felt nr Overholdelse af regskabslovgivningen Skat felt nr. 106

11 4 - Andet Skat felt nr. 106 Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor Skat felt nr. 107 Skatter Skat felt nr. 117 Skatter (fortegn) Skat felt nr. 117 Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris Skat felt nr. 126 Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris Skat felt nr. 127 Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper Skat felt nr. 128 Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 130 Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 131 Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 134 Skattemæssge gevinster af Skat felt nr Aktier (realisations- og lagerbeskattede) Skat felt nr Salg af fast ejendom Skat felt nr Salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 135 Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag Skat felt nr. 140 Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 141 Fast ejendom, genvundne afskirvninger Skat felt nr. 142 Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 143 Straksafskrivning på småaktiver Skat felt nr. 144 Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 145 Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Nedskrivning af varelager for ukurans Skat felt nr. 149 Fratrukne hensættelser Skat felt nr. 150 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån Skat felt nr. 156 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån [fortegn] Skat felt nr. 156 Er der opnået akkord/gældseftergivelse/sket konvertering af gæld til aktier, anparter eller konvertible obligationer Skat felt nr. 161 Er der foretaget skattepligtig eller skattefri omstrukturering eller køb/salg af virksomhed Skat felt nr. 162 Er den skattefri omstrukturering gennemført uden tilladelse Skat felt nr. 164 Er der købt eller solgt immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 163 Særlige felter for fonde Gaver til oprettelse af fond, der tillægger bestemte familier fortrinsret Skat felt nr. 061 Fradrag for uddelinger til almenvelgørende/almennyttige formål, hvis de ikke er baseret på tidligere års hensættelser/henlæggelser Skat felt nr. 201 Fradrag for uddelinger til ikke-almenvelgørende/ikke-almennyttige formål når modtageren er skattepligtig heraf Skat felt nr. 203 Fradrag for hensættelser til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 205 Tidligere års hensættelser der ikke er anvendt/efterbeskattet (primo minus årets anvendelse) Skat felt nr. 211 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål i indkomståret Skat felt nr. 213 Benyttet til andre formål, som skal efterbeskattes Skat felt nr. 215 Efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, efter fondsbeskatningslovens 4, stk. 6 før rentetillæg Skat felt nr. 217 Benyttet til andre formål som skal efterbeskattes Skat felt nr. 221 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 219 [ ] Undtagelseserklaering for indsendelse af Aarsrapport Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport 4 Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Undtagelseserklæring fra virksomheder og foreninger med begrænset ansvar og andelsselskaber med begrænset ansvar 4 Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsperiodens startdato yyyy-mm-dd Regnskabsperiodens slutdato yyyy-mm-dd Ledelseserklæring om at undtagelsen er taget i anvendelse Ledelseserklæring om at betingelserne for undtagelse er opfyldt Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport, sted Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport, dato yyyy-mm-dd Information om medlem af bestyrelsen som erklærer Detaljer om medlem af bestyrelsen som erklærer Detaljer om medlem af bestyrelsen som erklærer Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Information om medlem af direktionen som erklærer Detaljer om medlem af direktionen som erklærer Detaljer om medlem af direktionen som erklærer Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr.

12 Navn på medlem af direktionen [101.00] Revisors erklæringer, fra Revisors erklæringer 135 Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Revisionspåtegning Erklæringsbekendtgørelsen 3 Den uafhængige revisors erklæringer (revision) Erklæringsbekendtgørelsen 3 Adressat Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Påtegning på regnskabet Erklæringsbekendtgørelsen 3 Identifikation af det reviderede regnskab og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme der er anvendt ved Erklæringsbekendtgørelsen regnskabets udarbejdelse Ledelsens ansvar for årsregnskabet Revisors ansvar Erklæringsbekendtgørelsen Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen 6 3, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 1 3, Erklæringsbekendtgørelsen Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 4, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 5 Oplysning om hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetningen Andre erklæringer [Revisionspåtegning] Revisors erklæring om gennemgang (review) Den uafhængige revisors erklæringer (review) Adressat Identifikation af det gennemgåede regnskab Omtale af ledelsens ansvar (review) Omtale af revisors ansvar Omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review) Forbehold Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen Supplerende oplysninger Andre erklæringer med sikkerhed Den uafhængige revisors erklæringer (andre erklæringer med sikkerhed) Identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) samt beskrivelse af erklæringsopgaven Omtale af ledelsens ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Omtale af revisors ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Erklæringsbekendtgørelsen 6 5 Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 1, Erklæringsbekendtgørelsen 7 4 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 2, Erklæringsbekendtgørelsen 7 4 Erklæringsbekendtgørelsen 5 8 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 9 Erklæringsbekendtgørelsen 3 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 9 1 4, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 4, Erklæringsbekendtgørelsen 10 2 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 13 Erklæringsbekendtgørelsen 3 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen

13 Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen Supplerende oplysninger Erklæringsbekendtgørelsen Andre erklæringer uden sikkerhed Revisors erklæringer (andre erklæringer uden sikkerhed) Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer uden sikkerhed) Information om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Revisors underskrift, sted Erklæringsbekendtgørelsen Revisors underskrift, dato yyyy-mm-dd Erklæringsbekendtgørelsen Detaljer om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen Detaljer om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen Identifikation af revisor Typer af revisorer Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Navn på revisionsvirksomhed Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Beskrivelse af revisor [110.00] Erklæringer fra intern revision Erklæringer fra intern revision Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Erklæringer fra intern revision Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (erklæring fra intern revision) Information om underskrift af intern revision Underskrift intern revision, sted Underskrift intern revision, dato yyyy-mm-dd Detaljer om underskrift af intern revision Detaljer om underskrift af intern revision Identifikation af udførende af intern revision Udførende af intern revision, CPR-nr. Navn og efternavn på udførende af intern revision Beskrivelse af udførende af intern revision Titel på udførende af intern revision [ ] Erklaering vedroerende omsaetningsgraense som naevnt i lov om detailsalg fra butikker mv Erklæring om omsætningsgrænse (Lukkeloven) jf Lov om detailsalg fra butikker mv Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Butikkens navn Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Butikkens adresse, vej og nummer Butikkens adresse, postnummer og by Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Butikkens P-nr. Regnskabsperiodens startdato Regnskabsperiodens slutdato Ny butik, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Revisorerklæring, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Det udførte arbejde, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v.

14 Konklusion, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Omsætningsgrænse der ikke overstiges, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv, sted Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv, dato yyyy-mm-dd Information om revisor som erklærer Detaljer om revisor som erklærer Detaljer om revisor som erklærer Identifikation af revisor Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Beskrivelse af revisor [120.00] Øvrige erklæringer Øvrige erklæring Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Detaljer øvrige erklæringer Detaljer øvrige erklæringer Identifikation af øvrig erklæring Øvrige erklæring Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (øvrige erklæringer) Information om underskrift af øvrig erklæring Underskrift øvrige erklæringer, sted Underskrift øvrige erklæringer, dato Detaljer om underskrift af øvrige erklæringer Detaljer om underskrift af øvrige erklæringer Identifikation af øvrig erklæring Identifikation af udførende af intern revision Udførende af øvrige erklæring, CPR-nr. Navn og efternavn på udførende af øvrig erklæring Udførende af øvrig erklærings CVR-nr. Navn på virksomhed som udfører øvrig erklæring Beskrivelse af udførende af øvrig erklæring Titel på udførende af øvrig erklæring [200.00] Ledelsesberetning Ledelsesberetning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Beskrivelse af ikke-finansielle forhold, som er relevante for specifikke aktiviteter Beskrivelse af miljøforhold Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen Beskrivelse af virksomhedens videnssressourcer Beskrivelse af særlige risici, udover almindeligt forekommende risici indenfor virksomhedens branche Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstlatninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæringsbekendtgørelsen , Årsregnskabsloven 22 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 76a

15 Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden Beskrivelse af virksomhedens koncernforhold Omtale af filialer i udlandet Beskrivelse af personaleforhold Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport 5-års oversigt Information om hoved- og nøgletal Beskrivelse af hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Oversigt 56 4, Årsregnskabsloven Aktuelt regnskabsår 56 4, Årsregnskabsloven Foregående regnskabsår 56 4, Årsregnskabsloven To regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Tre regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Fire regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Bruttomargin X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Overskudsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkastningsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Soliditetsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Solvensgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Forrentning af egenkapitalen X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkast af investeret kapital X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Finansiel gearing X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning pr. medarbejder X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat 106a 1 1, Årsregnskabsloven 101 2, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Skat felt nr. 115, DST 30 AARE 101 1, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 30 AARE

16 Aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Bruttoresultat Bruttofortjeneste/Bruttotab Pengestrømme fra (brugt i) driftsaktivitet Pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet Pengestrømme fra (brugt i) finansieringsaktivitet Gennemsnitligt antal ansatte Beskrivelse af andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Identifikation af hoved- eller nøgletal Oversigt Aktuelt regnskabsår Foregående regnskabsår To regnskabsår tilbage Tre regnskabsår tilbage Fire regnskabsår tilbage Navn på hoved- eller nøgletal Værdi af hoved- eller nøgletal Beskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Redegørelse for samfundsansvar Beskrivelse af virksomhedens politikker for samfundsansvar Beskrivelse af standarder, retningslinjer og principper for samfundsansvar Beskrivelse af hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling X.X X.X 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT 101 1, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL 32 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven a 99a a a 2 2

17 Beskrivelse af systemer og procedurer for, hvordan virksomheden omsætter sine politikker vedrørende samfundsansvar til handling Beskrivelse af virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar Beskrivelse af fremtidige forventninger til virksomhedens arbejde med samfundsansvar Oplysning om at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar Supplerende beretninger Beskrivelse af metoder og målegrundlag efter hvilke supplerende beretninger er udarbejdet [300.00] Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Identifikation af den godkendte årsrapport Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt Bekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse 99a a a a 2 2, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 18, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1, , Årsregnskabsloven Fravalg af revision for det kommende regnskabsår 10a Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen Godkendelse af årsrapport 9 1 Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten yyyy-mm-dd 9 1 Ledelsespåtegning, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Detaljer om likvidator som godkender årsrapporten Detaljer om likvidator som godkender årsrapporten Identifikation af likvidator Likvidators CPR-nr. Navn på likvidator Titel på likvidator Beskrivelse af Likvidator Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for likvidator) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for likvidator) [400.00] Balance [kontoform]

18 Balance [kontoform] Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Koncessioner, der stammer fra udviklingsprojekter Patenter, der stammer fra udviklingsprojekter Varemærker, der stammer fra udviklingsprojekter Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner Erhvervede patenter Erhvervede licenser Erhvervede varemærker Erhvervede lignende rettigheder Goodwill 18, Årsregnskabsloven a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT, DST 33 IAAT

19 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under udførelse Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendomme Andre investeringsaktiver Produktionsanlæg og maskiner, DST 38 MAAT, DST 34 GRBY 23 23, DST 35 ATAM Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, DST 36 AADI Biologiske aktiver 38 3 Indretning af lejede lokaler 23 Skibe Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Fly Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre (langfristede) tilgodehavender, DST 42 FAAT

20 Langfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Udskudte skatteaktiver (anlægsaktiver) Deposita, finansielle anlægsaktiver Erhversstyrelsen Praksis Omsætningsaktiver 44, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, DST 58 OMAT Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b, DST 44a URHB, DST 44b PRHB, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Forudbetalinger for varer, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Stambesætning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Tilgodehavender 23, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 53 TGT Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder, DST 50 TSVT 26 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 51 UIAF Kortfristede tilgodehavender udbytte hos tilknyttet virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Kortfristede tilgodehavender udbytte hos associerede virksomhed Udskudte skatteaktiver Kortfristet tilgodehavende skat Andre tilgodehavender (kortfristede) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis 23, DST 52 ANTI Krav på indbetaling af registreret kapital mv. (kortfristet) Krav på indbetaling af registreret kapital mv.(langfristet)

Introduktion. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i.

Introduktion. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i. Introduktion De elementer, der kan indgå i en årsrapport i det digitale format XBRL, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for rapportering af finansiel

Læs mere

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige TAKSONOMI TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 1. juli 2014 Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen august 2014 Introduktion De elementer,

Læs mere

[808.00] Andre oplysninger 53

[808.00] Andre oplysninger 53 [000.00] Indsendelsesoplysninger 2 Information til Danmarks statistik 2 SKAT 7 [100.00] Revisors erklæringer 9 [200.00] Ledelsesberetning 11 [300.00] Ledelsespåtegning 14 [400.00] Balance [kontoform] 14

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige. Taksonomi af 20. december 2011

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige. Taksonomi af 20. december 2011 TAKSONOMI TIL IFRS Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 20. december 21 Denne vejledning er udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen December 21 Introduktion De elementer,

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

DEA KUDIBAL A/S. Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K. Årsrapport 1. januar december 2015

DEA KUDIBAL A/S. Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K. Årsrapport 1. januar december 2015 DEA KUDIBAL A/S Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Henning

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

WINCON A/S. Kertemindevej Randers SV. Årsrapport 1. januar december 2015

WINCON A/S. Kertemindevej Randers SV. Årsrapport 1. januar december 2015 WINCON A/S Kertemindevej 62-64 8940 Randers SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Jesper Thorsen Dirigent

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere