Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige"

Transkript

1 TAKSONOMI TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 1. oktober 2012 Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen januar 2013

2 Introduktion De elementer, der kan indgå i en årsrapport i det digitale format XBRL, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for rapportering af finansiel information. Taksonomier angiver eksempelvis de oplysninger, der skal være med i en digital årsrapport, samt informationer som vedrører afgivelse af selskabsselvangivelsen til Skat og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en taksonomi - ÅRL Taksonomien, som kan anvendes af virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven. En taksonomi består af et sæt elektroniske XBRL-filer, og det kan derfor være vanskeligt at forstå strukturen af taksonomien uden anvendelsen af software. Denne publikation: ÅRL Taksonomien Illustreret giver et overblik over strukturen af ÅRL taksonomien i et visuelt format, der ikke kræver kendskab til XBRL. Vejledningen er specielt fremstillet til revisorer, regnskabskyndige og andre, der ønsker en oversigt over strukturen og indholdet i ÅRL Taksonomien, som et led i at udbrede forståelsen af taksonomien samt for at assistere udarbejdelsen af finansiel rapportering i XBRL format. ÅRL Taksonomien Illustreret angiver taksonomiens hierarki og elementer og det dertil påkrævede format (såsom tekst, beløbsværdi osv.). Herudover angives regnskabsregler og paragraffer. Taksonomien omfatter alle informationer af årsrapporten, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, noter, resultatopgørelse, balance osv. En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at benytte alle taksonomiens elementer. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i.

3 Således læses ÅRL Taksonomien Illustreret Denne sektion forklarer formatet og indholdet af ÅRL Taksonomien. Denne struktur anvendes gennem hele udgivelsen. Første kolonne (hierarki) Anden kolonne (oplysningsformat) Tredje kolonne (reference) Første kolonne - Hierarki Den første kolonne repræsenterer hierarkiet i ÅRL taksonomien: Overskrifterne i kolonnen repræsenterer navnet på en regnskabskomponent. Forud for hver kolonne overskrift er angivet et femcifret nummer i firkantede parenteser, som har en værdi mellem [000.00] og [999.99]. Disse numre er generiske og giver visning samt sorterings funktionalitet (de er ikke relateret til ÅRL eller anden regnskabsregulering). Rækkerne under overskriftskolonnen repræsenterer de elementer, som tilhører denne komponent. Anden Kolonne oplysningsformat Den anden kolonne illustrerer de mulige formater, som en bestemt oplysning kan optræde i. Text Angiver at oplysningsformatet er en tekst. yyy-mmm-dd Angiver at oplysningsformatet er en dato. X Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi. X.XX Angiver at oplysningsformatet er en decimal værdi. Shares Angiver at oplysningsformatet er et antal aktier. Table Angiver begyndelsen af en todimensional oplysning. Axis Angiver en akse på en todimensional oplysning. Member Angiver et medlem på en akse. Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for er periode X Instant Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for en bestemt dato. Tredje Kolonne reference Den tredje kolonne indikerer referencen til elementet.

4 [000.00] Indsendelsesoplysninger Information om indsendelse, rapporttype og regnskabsaflæggende virksomhed Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Information om den indsendte rapports type Information om indsendende virksomhed Indsendende virksomheds CVR-nr. Indsendende virksomheds navn Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by Regnskabsperiodens startdato Regnskabsperiodens slutdato Dato for godkendelse af årsrapporten Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnavn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnr og etage Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, postnummer Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, by Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, Landekode Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, land Stiftelsesdato for regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds hjemsted Regnskabsaflæggende virksomheds telefonnummer Regnskabsaflæggende virksomheds faxnummer Regnskabsaflæggende virksomheds hjemmeside Regnskabsaflæggende virksomheds Regnskabsaflæggende virksomheds Grønlandske Regnr Information om den regnskabsaflæggende virksomheds primære bankforbindelse Bankens CVR-nr. Bankens navn Bankens adresse Bankens adresse, vejnavn Bankens adresse, vejnr og etage Bankens adresse, postnummer Bankens adresse, by Bankens adresse, landekode Bankens adresse, land Information om det primære advokatfirma, som repræsenterer den regnskabsaflæggende virksomhed Advokatens CVR-nr. Advokatens P-nr. Advokatens navn Advokatens adresse Advokatens adresse, vejnavn Advokatens adresse, vejnr og etage Advokatens adresse, postnummer Advokatens adresse, by Advokatens adresse, landekode Advokatens adresse, land Information om revisor Detaljer om revisor Information om revisor Identifikation af revisor Typer af revisorer Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Navn på revisionsvirksomhed Beskrivelse af revisor Revisors forretningsadresse Revisors adresse, vejnavn Revisors adresse, vejnr og etage Revisors adresse, postnummer Revisors adresse, by Revisors adresse, landekode Revisors adresse, land Revisors telefonnummer Revisors Generalforsamlingsdato Dirigents CPR-nr. yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erklæringsbekendtgørelsen 9 5

5 For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen Information om likvidator Detaljer om likvidator Information om likvidator Identifikation af likvidator Likvidators CPR-nr. Navn på likvidator Titel på likvidator Beskrivelse af Likvidator Information om medlemmer af direktionen Detaljer om medlemmer af direktionen Information om medlemmer af direktionen Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen Information om medlemmer af bestyrelsen Detaljer om medlemmer af bestyrelsen Information om medlemmer af bestyrelsen Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen [001.00] Information til Danmarks statistik DST DST Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Regnskabsperiodens slutdato yyyy-mm-dd Regnskabsperiodens startdato yyyy-mm-dd Tilbagemelding DST Ønsker gratis statistik DST TBM Navn på kontaktperson DST KNAVN Kontaktpersons adresse DST KEPOST Kontaktpersons telefonnummer DST KTLF Kontaktpersons lokalnummer DST KLTLF Resultatopgørelse Ordinær drift før finansielle og ekstraordinære poster Nettoomsætning 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Bilag 2, Skema 5, DST 01b AUER Andre driftsindtægter Forøgelse (+)/formindskelse (-) af lagre (råvarer, færdigvarer) DST 03 DLG Køb af varer til videreslag (handelsvarer) DST 04a KVV Køb af råvarer, hjælpematerialer og emballage (ekskl. køb af energi) 04b DST KRHE Køb af energi (el, varme og produktion, undtagen brændstof til registrerede motorkøretøjer) 05 DST KENE Køb af underentrepriser og lønarbejde (kun ikke-ansatte) 06 DST KLOE Omkostninger til husleje (ekskl. varme. Omfatter kun udgifter i lejeforhold) 07 DST UDHL Omkostninger til anskaffelse af småinventar/driftsmidler med kort levetid 08 DST UASI Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma (fx vikarbureau) 09 DST UDVB, DST 02 ADR Omkostninger til langtidsleje og operationel leasing 10 DST ULOL Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Eksterne omkostninger i øvrigt (bortset fra poster af sekundær karakter) 12 DST EKUD Lønninger 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 13 LGAG Pensioner 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 14 PUDG

6 Omkostninger til social sikring Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 15 AUDG , Årsregnskabsloven 29 1, Økonomi- og Skema 5, Skat felt nr. 113, DST 16 ANMI , Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 17 NOAK Sekundære omkostninger 18 DST SEUD Resultat før finansielle og ekstraordinære poster DST 19 RFEP Finansielle poster Indtægter af kapitalandele 20 DST INKI Udbytte i øvrigt af finansielle anlægsaktiver 21 DST UDFA Renteindtægter ol. Af finansielle anlægsaktiver 22 DST RIFA Renteindtægter ol. Af omsætningsaktiver 23 DST RIOM Nedskrivning af finansielle aktiver, DST 24 NFAO Renteomkostninger o.l. 25 DST RUDG Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger 30, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 26 EOI 30,, Økonomi- og Skema 5, DST 27 EOU Ordinært resultat før skat, Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS Skat af årets resultat DST 29 SSAR Årets resultat Resultatanvendelse DST Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 31 DST KEGN Udbytte (udbetalt el deklareret), udbetaling til indehavere, efterbetaling til andelshavere o.l 32 DST UDBY Balance DST Aktiver DST Anlægsaktiver DST Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner 86 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 30 AARE, DST 33 IAAT DST, DST 34 GRBY, DST 35 ATAM Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse, DST 36 AADI

7 Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver DST Tilgodehavender. Finansielle anlægsaktiver DST 39 TILG Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser. Finansielle anlægsaktiver 40 DST ABAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Finansielle anlægsaktiver DST 41 ABOA Finansielle anlægsaktiver, DST 38 MAAT, DST 42 FAAT Anlægsaktiver 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT Omsætningsaktiver DST Varebeholdninger DST Råvarer og hjælpematerialer, primo, DST 44a URHB, DST 44b PRHB Råvarer og hjælpematerialer, ultimo, DST 44a URHB, DST 44b PRHB Igangværende arbejde, primo, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Igangværende arbejde, ultimo, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Egenfremstillede varer til videresalg, primo DST 46a ELUL, DST 46b ELPR Egenfremstillede varer til videresalg, ultimo DST 46a ELUL, DST 46b ELPR Købte af varer til videresalg, primo DST 47a HLUL, DST 47b HLPR Købte af varer til videresalg, ultimo DST 47a HLUL, DST 47b HLPR Forudbetalinger for varer, primo, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Forudbetalinger for varer, ultimo, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Varebeholdning, primo 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b Varebeholdning, ultimo Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b DST, DST 50 TSVT 26 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 51 UIAF

8 Andre tilgodehavender (kortfristede), DST 52 ANTI Tilgodehavender Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger DST Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser DST 54 OBAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Omsætningsaktiver DST 55 OBAV Aktiver Passiver Likvide beholdninger Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger i alt DST 57 VKT Omsætningsaktiver Egenkapital 23, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 53 TGT 86 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 56 LIBE 44, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, DST 58 OMAT 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT DST 19 1, Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL Hensatte forpligtelser, DST 61 HENS Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristede) Anden langfristet gæld DST 63 ALG Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede) Anden kortfristet gæld DST 65 AKG Passiver Regnskabsårets investeringer Tilgang Tilgang til immaterielle anlægsaktiver Fast ejendom (tilgang) Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 68 DST KEB Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 69 DST OPNY Køb af ubebyggede grunde 70 DST KUBG, DST 62 LGL, DST 64 KGL, DST 66 PAST DST DST b, DST 67 TIAA DST

9 Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer, herunder opvarmnings- og DST 71 OFBB ventilationsanlæg Veje, havne, pladser o.l. Køb af eksisterende anlæg, nyanlæg samt ombygninger, herunder grundforbedring, byggemodning 72 DST VHPK mv Fast ejendom i alt DST 73 FET Driftsmidler (tilgang) DST Tilgang af produktionsanlæg og maskiner DST 74 DTAM Tilgang af andre anlæg, driftsmateriel og inventar DST 75 TAAD Tilgang driftsmidler i alt DST 76 TDRT Tilgang af materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver DST 77 TFMA Tilgang af anlægsaktiver i alt ( ) DST 78 ATIT Afgang (til salgpris) DST Afgang af immaterielle anlægsaktiver DST 79 AIAA Fast ejendom (afgang) DST Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 80 DST SABY Salg af ubebyggede grunde 81 DST SUBG Salg af veje, havne, pladser o.l. 82 DST SVHP Fast ejendom i alt (afgang) DST 83 FEGT Driftsmidler (afgang) DST Salg af produktionsanlæg og maskiner 84 DST STAM Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85 DST SADI Driftsmidler i alt, afgang DST 86 ADRT Afgang af anlægsaktiver i alt ( ) 87 DST AFAT Indgår der i den angivne omsætning både egenfremstillede varer eller tjenester, samt handelsvarer DST 88/89 Omsætning handelsvarer 89 DST HOMS Omsætning egenfremstillede varer og tjenester 88 DST EOMS [002.00] SKAT SKAT Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Nettoomsætning Vareforbrug Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS 29 1,, Skat felt nr , Årsregnskabsloven 29 1, Økonomi- og Skema 5, Skat felt nr. 113, DST 16 ANMI Resultat af ordinær drift Ordinært resultat før skat Varebeholdninger Anlægsaktiver 106a 1 1, Årsregnskabsloven 101 2, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Skat felt nr. 115, DST 30 AARE, Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT

10 Egenkapital 19 1, Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL Aktiver Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Indkomstår Indberetningsdato yyyy-mm-dd Selvangiven skattepligtig indkomst Skat felt nr. 016 Fremført skattemæssigt underskud Skat felt nr. 003 Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst Skat felt nr. 085 Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningslovens 9, 19, 43, Kursgevinstlovens 31A og nettokurstab ultimo efter 22, stk. 9 i lov nr. Skat felt nr af 12. juni 2009 Tabssaldo ultimo efter ejendomsavnancebeskatningsloven 6 Skat felt nr. 087 Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens 31 Skat felt nr. 088 Genbeskatningssaldo jf. selskabsskattelovens 31 B, stk. 2, jf. 31 A, stk. 10 (International sambeskatning) Skat felt nr. 180 Genbeskatningssaldo jf. lov nr. 426 af den 6. juni , stk. 8 og 9, som ændret ved lov nr. 344 af 18. april Skat felt nr. 181 Erhvervet dansk udbytte(brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 091 Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 190 Erhvervet dansk udbytte [brutto] med indeholdelse af 27 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 191 Erhvervet dansk udbytte(brutto) med indeholdelse af 28 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 093 Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret Skat felt nr. 094 Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat) Skat felt nr. 019 Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens 3 B om kontrollerede transaktioner, jf. vejledningen. Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr. i indkomståret? Hvis ja skal blanket udfyldes Har selskabet kontrolleret gæld over 10 mio. kr. og overstiger forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital 4:1, jf. selskabsskattelovens 11? Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset jf. selskabsskattelovens 11 B eller 11 C 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT Skat felt nr. 059 Skat felt nr. 067 Skat felt nr. 068 Skat felt nr. 195 Selskabets nettofinansieringsudgifter jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 4 Skat felt nr. 196 Skattemæssig værdi af selskabets aktiver jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 5 felt nr. 197 Skat Selskabets udloddede udbytte på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning Skat felt nr. 037 Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier Skat felt nr. 038 Er selskabet fritaget for at give regnskabsoplysninger, jf. vejledningen Skat felt nr. 100 Begrundelse for fritagelse Skat felt nr. 101 Type af revisorbistand Skat felt nr. 102 Er årsrapporten forsynet med en revisorerklæring Skat felt nr. 103 Erklæring omfatter Skat felt nr. 104 Forbehold/supplerende oplysniner i revisorerklæring Skat felt nr. 105 Forbehold/supplerende oplysninger omfatter Skat felt nr Overholdelse af skatte- og afgiftsslovgivningen Skat felt nr Overholdelse af selskabslovgivningen Skat felt nr Overholdelse af regskabslovgivningen Skat felt nr. 106

11 4 - Andet Skat felt nr. 106 Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor Skat felt nr. 107 Skatter Skat felt nr. 117 Skatter (fortegn) Skat felt nr. 117 Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris Skat felt nr. 126 Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris Skat felt nr. 127 Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper Skat felt nr. 128 Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 130 Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 131 Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 134 Skattemæssge gevinster af Skat felt nr Aktier (realisations- og lagerbeskattede) Skat felt nr Salg af fast ejendom Skat felt nr Salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 135 Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag Skat felt nr. 140 Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 141 Fast ejendom, genvundne afskirvninger Skat felt nr. 142 Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 143 Straksafskrivning på småaktiver Skat felt nr. 144 Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 145 Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Nedskrivning af varelager for ukurans Skat felt nr. 149 Fratrukne hensættelser Skat felt nr. 150 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån Skat felt nr. 156 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån [fortegn] Skat felt nr. 156 Er der opnået akkord/gældseftergivelse/sket konvertering af gæld til aktier, anparter eller konvertible obligationer Skat felt nr. 161 Er der foretaget skattepligtig eller skattefri omstrukturering eller køb/salg af virksomhed Skat felt nr. 162 Er den skattefri omstrukturering gennemført uden tilladelse Skat felt nr. 164 Er der købt eller solgt immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 163 Særlige felter for fonde Gaver til oprettelse af fond, der tillægger bestemte familier fortrinsret Skat felt nr. 061 Fradrag for uddelinger til almenvelgørende/almennyttige formål, hvis de ikke er baseret på tidligere års hensættelser/henlæggelser Skat felt nr. 201 Fradrag for uddelinger til ikke-almenvelgørende/ikke-almennyttige formål når modtageren er skattepligtig heraf Skat felt nr. 203 Fradrag for hensættelser til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 205 Tidligere års hensættelser der ikke er anvendt/efterbeskattet (primo minus årets anvendelse) Skat felt nr. 211 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål i indkomståret Skat felt nr. 213 Benyttet til andre formål, som skal efterbeskattes Skat felt nr. 215 Efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, efter fondsbeskatningslovens 4, stk. 6 før rentetillæg Skat felt nr. 217 Benyttet til andre formål som skal efterbeskattes Skat felt nr. 221 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 219 [ ] Undtagelseserklaering for indsendelse af Aarsrapport Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport 4 Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Undtagelseserklæring fra virksomheder og foreninger med begrænset ansvar og andelsselskaber med begrænset ansvar 4 Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsperiodens startdato yyyy-mm-dd Regnskabsperiodens slutdato yyyy-mm-dd Ledelseserklæring om at undtagelsen er taget i anvendelse Ledelseserklæring om at betingelserne for undtagelse er opfyldt Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport, sted Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport, dato yyyy-mm-dd Information om medlem af bestyrelsen som erklærer Detaljer om medlem af bestyrelsen som erklærer Detaljer om medlem af bestyrelsen som erklærer Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Information om medlem af direktionen som erklærer Detaljer om medlem af direktionen som erklærer Detaljer om medlem af direktionen som erklærer Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr.

12 Navn på medlem af direktionen [101.00] Revisors erklæringer, fra Revisors erklæringer 135 Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Revisionspåtegning Erklæringsbekendtgørelsen 3 Den uafhængige revisors erklæringer (revision) Erklæringsbekendtgørelsen 3 Adressat Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Påtegning på regnskabet Erklæringsbekendtgørelsen 3 Identifikation af det reviderede regnskab og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme der er anvendt ved Erklæringsbekendtgørelsen regnskabets udarbejdelse Ledelsens ansvar for årsregnskabet Revisors ansvar Erklæringsbekendtgørelsen Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen 6 3, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 1 3, Erklæringsbekendtgørelsen Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 4, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 5 Oplysning om hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetningen Andre erklæringer [Revisionspåtegning] Revisors erklæring om gennemgang (review) Den uafhængige revisors erklæringer (review) Adressat Identifikation af det gennemgåede regnskab Omtale af ledelsens ansvar (review) Omtale af revisors ansvar Omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review) Forbehold Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen Supplerende oplysninger Andre erklæringer med sikkerhed Den uafhængige revisors erklæringer (andre erklæringer med sikkerhed) Identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) samt beskrivelse af erklæringsopgaven Omtale af ledelsens ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Omtale af revisors ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Erklæringsbekendtgørelsen 6 5 Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 1, Erklæringsbekendtgørelsen 7 4 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 2, Erklæringsbekendtgørelsen 7 4 Erklæringsbekendtgørelsen 5 8 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 9 Erklæringsbekendtgørelsen 3 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 9 1 4, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 4, Erklæringsbekendtgørelsen 10 2 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 13 Erklæringsbekendtgørelsen 3 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen

13 Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen Supplerende oplysninger Erklæringsbekendtgørelsen Andre erklæringer uden sikkerhed Revisors erklæringer (andre erklæringer uden sikkerhed) Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer uden sikkerhed) Information om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Revisors underskrift, sted Erklæringsbekendtgørelsen Revisors underskrift, dato yyyy-mm-dd Erklæringsbekendtgørelsen Detaljer om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen Detaljer om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen Identifikation af revisor Typer af revisorer Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Navn på revisionsvirksomhed Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Beskrivelse af revisor [110.00] Erklæringer fra intern revision Erklæringer fra intern revision Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Erklæringer fra intern revision Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (erklæring fra intern revision) Information om underskrift af intern revision Underskrift intern revision, sted Underskrift intern revision, dato yyyy-mm-dd Detaljer om underskrift af intern revision Detaljer om underskrift af intern revision Identifikation af udførende af intern revision Udførende af intern revision, CPR-nr. Navn og efternavn på udførende af intern revision Beskrivelse af udførende af intern revision Titel på udførende af intern revision [ ] Erklaering vedroerende omsaetningsgraense som naevnt i lov om detailsalg fra butikker mv Erklæring om omsætningsgrænse (Lukkeloven) jf Lov om detailsalg fra butikker mv Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Butikkens navn Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Butikkens adresse, vej og nummer Butikkens adresse, postnummer og by Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Butikkens P-nr. Regnskabsperiodens startdato Regnskabsperiodens slutdato Ny butik, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Revisorerklæring, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Det udførte arbejde, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v.

14 Konklusion, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Omsætningsgrænse der ikke overstiges, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv, sted Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv, dato yyyy-mm-dd Information om revisor som erklærer Detaljer om revisor som erklærer Detaljer om revisor som erklærer Identifikation af revisor Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Beskrivelse af revisor [120.00] Øvrige erklæringer Øvrige erklæring Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Detaljer øvrige erklæringer Detaljer øvrige erklæringer Identifikation af øvrig erklæring Øvrige erklæring Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (øvrige erklæringer) Information om underskrift af øvrig erklæring Underskrift øvrige erklæringer, sted Underskrift øvrige erklæringer, dato Detaljer om underskrift af øvrige erklæringer Detaljer om underskrift af øvrige erklæringer Identifikation af øvrig erklæring Identifikation af udførende af intern revision Udførende af øvrige erklæring, CPR-nr. Navn og efternavn på udførende af øvrig erklæring Udførende af øvrig erklærings CVR-nr. Navn på virksomhed som udfører øvrig erklæring Beskrivelse af udførende af øvrig erklæring Titel på udførende af øvrig erklæring [200.00] Ledelsesberetning Ledelsesberetning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Beskrivelse af ikke-finansielle forhold, som er relevante for specifikke aktiviteter Beskrivelse af miljøforhold Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen Beskrivelse af virksomhedens videnssressourcer Beskrivelse af særlige risici, udover almindeligt forekommende risici indenfor virksomhedens branche Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstlatninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæringsbekendtgørelsen , Årsregnskabsloven 22 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 76a

15 Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden Beskrivelse af virksomhedens koncernforhold Omtale af filialer i udlandet Beskrivelse af personaleforhold Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport 5-års oversigt Information om hoved- og nøgletal Beskrivelse af hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Oversigt 56 4, Årsregnskabsloven Aktuelt regnskabsår 56 4, Årsregnskabsloven Foregående regnskabsår 56 4, Årsregnskabsloven To regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Tre regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Fire regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Bruttomargin X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Overskudsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkastningsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Soliditetsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Solvensgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Forrentning af egenkapitalen X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkast af investeret kapital X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Finansiel gearing X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning pr. medarbejder X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat 106a 1 1, Årsregnskabsloven 101 2, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Skat felt nr. 115, DST 30 AARE 101 1, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 30 AARE

16 Aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Bruttoresultat Bruttofortjeneste/Bruttotab Pengestrømme fra (brugt i) driftsaktivitet Pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet Pengestrømme fra (brugt i) finansieringsaktivitet Gennemsnitligt antal ansatte Beskrivelse af andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Identifikation af hoved- eller nøgletal Oversigt Aktuelt regnskabsår Foregående regnskabsår To regnskabsår tilbage Tre regnskabsår tilbage Fire regnskabsår tilbage Navn på hoved- eller nøgletal Værdi af hoved- eller nøgletal Beskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Redegørelse for samfundsansvar Beskrivelse af virksomhedens politikker for samfundsansvar Beskrivelse af standarder, retningslinjer og principper for samfundsansvar Beskrivelse af hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling X.X X.X 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT 101 1, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL 32 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven a 99a a a 2 2

17 Beskrivelse af systemer og procedurer for, hvordan virksomheden omsætter sine politikker vedrørende samfundsansvar til handling Beskrivelse af virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar Beskrivelse af fremtidige forventninger til virksomhedens arbejde med samfundsansvar Oplysning om at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar Supplerende beretninger Beskrivelse af metoder og målegrundlag efter hvilke supplerende beretninger er udarbejdet [300.00] Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Identifikation af den godkendte årsrapport Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt Bekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse 99a a a a 2 2, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 18, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1, , Årsregnskabsloven Fravalg af revision for det kommende regnskabsår 10a Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen Godkendelse af årsrapport 9 1 Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten yyyy-mm-dd 9 1 Ledelsespåtegning, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Detaljer om likvidator som godkender årsrapporten Detaljer om likvidator som godkender årsrapporten Identifikation af likvidator Likvidators CPR-nr. Navn på likvidator Titel på likvidator Beskrivelse af Likvidator Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for likvidator) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for likvidator) [400.00] Balance [kontoform]

18 Balance [kontoform] Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Koncessioner, der stammer fra udviklingsprojekter Patenter, der stammer fra udviklingsprojekter Varemærker, der stammer fra udviklingsprojekter Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner Erhvervede patenter Erhvervede licenser Erhvervede varemærker Erhvervede lignende rettigheder Goodwill 18, Årsregnskabsloven a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT, DST 33 IAAT

19 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under udførelse Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendomme Andre investeringsaktiver Produktionsanlæg og maskiner, DST 38 MAAT, DST 34 GRBY 23 23, DST 35 ATAM Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, DST 36 AADI Biologiske aktiver 38 3 Indretning af lejede lokaler 23 Skibe Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Fly Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre (langfristede) tilgodehavender, DST 42 FAAT

20 Langfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Udskudte skatteaktiver (anlægsaktiver) Deposita, finansielle anlægsaktiver Erhversstyrelsen Praksis Omsætningsaktiver 44, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, DST 58 OMAT Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b, DST 44a URHB, DST 44b PRHB, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Forudbetalinger for varer, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Stambesætning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Tilgodehavender 23, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 53 TGT Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder, DST 50 TSVT 26 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 51 UIAF Kortfristede tilgodehavender udbytte hos tilknyttet virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Kortfristede tilgodehavender udbytte hos associerede virksomhed Udskudte skatteaktiver Kortfristet tilgodehavende skat Andre tilgodehavender (kortfristede) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis 23, DST 52 ANTI Krav på indbetaling af registreret kapital mv. (kortfristet) Krav på indbetaling af registreret kapital mv.(langfristet)

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere