Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige"

Transkript

1 TAKSONOMI TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 1. oktober 2012 Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen januar 2013

2 Introduktion De elementer, der kan indgå i en årsrapport i det digitale format XBRL, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for rapportering af finansiel information. Taksonomier angiver eksempelvis de oplysninger, der skal være med i en digital årsrapport, samt informationer som vedrører afgivelse af selskabsselvangivelsen til Skat og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en taksonomi - ÅRL Taksonomien, som kan anvendes af virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven. En taksonomi består af et sæt elektroniske XBRL-filer, og det kan derfor være vanskeligt at forstå strukturen af taksonomien uden anvendelsen af software. Denne publikation: ÅRL Taksonomien Illustreret giver et overblik over strukturen af ÅRL taksonomien i et visuelt format, der ikke kræver kendskab til XBRL. Vejledningen er specielt fremstillet til revisorer, regnskabskyndige og andre, der ønsker en oversigt over strukturen og indholdet i ÅRL Taksonomien, som et led i at udbrede forståelsen af taksonomien samt for at assistere udarbejdelsen af finansiel rapportering i XBRL format. ÅRL Taksonomien Illustreret angiver taksonomiens hierarki og elementer og det dertil påkrævede format (såsom tekst, beløbsværdi osv.). Herudover angives regnskabsregler og paragraffer. Taksonomien omfatter alle informationer af årsrapporten, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, noter, resultatopgørelse, balance osv. En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at benytte alle taksonomiens elementer. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i.

3 Således læses ÅRL Taksonomien Illustreret Denne sektion forklarer formatet og indholdet af ÅRL Taksonomien. Denne struktur anvendes gennem hele udgivelsen. Første kolonne (hierarki) Anden kolonne (oplysningsformat) Tredje kolonne (reference) Første kolonne - Hierarki Den første kolonne repræsenterer hierarkiet i ÅRL taksonomien: Overskrifterne i kolonnen repræsenterer navnet på en regnskabskomponent. Forud for hver kolonne overskrift er angivet et femcifret nummer i firkantede parenteser, som har en værdi mellem [000.00] og [999.99]. Disse numre er generiske og giver visning samt sorterings funktionalitet (de er ikke relateret til ÅRL eller anden regnskabsregulering). Rækkerne under overskriftskolonnen repræsenterer de elementer, som tilhører denne komponent. Anden Kolonne oplysningsformat Den anden kolonne illustrerer de mulige formater, som en bestemt oplysning kan optræde i. Text Angiver at oplysningsformatet er en tekst. yyy-mmm-dd Angiver at oplysningsformatet er en dato. X Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi. X.XX Angiver at oplysningsformatet er en decimal værdi. Shares Angiver at oplysningsformatet er et antal aktier. Table Angiver begyndelsen af en todimensional oplysning. Axis Angiver en akse på en todimensional oplysning. Member Angiver et medlem på en akse. Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for er periode X Instant Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for en bestemt dato. Tredje Kolonne reference Den tredje kolonne indikerer referencen til elementet.

4 [000.00] Indsendelsesoplysninger Information om indsendelse, rapporttype og regnskabsaflæggende virksomhed Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Information om den indsendte rapports type Information om indsendende virksomhed Indsendende virksomheds CVR-nr. Indsendende virksomheds navn Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by Regnskabsperiodens startdato Regnskabsperiodens slutdato Dato for godkendelse af årsrapporten Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnavn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnr og etage Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, postnummer Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, by Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, Landekode Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, land Stiftelsesdato for regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds hjemsted Regnskabsaflæggende virksomheds telefonnummer Regnskabsaflæggende virksomheds faxnummer Regnskabsaflæggende virksomheds hjemmeside Regnskabsaflæggende virksomheds Regnskabsaflæggende virksomheds Grønlandske Regnr Information om den regnskabsaflæggende virksomheds primære bankforbindelse Bankens CVR-nr. Bankens navn Bankens adresse Bankens adresse, vejnavn Bankens adresse, vejnr og etage Bankens adresse, postnummer Bankens adresse, by Bankens adresse, landekode Bankens adresse, land Information om det primære advokatfirma, som repræsenterer den regnskabsaflæggende virksomhed Advokatens CVR-nr. Advokatens P-nr. Advokatens navn Advokatens adresse Advokatens adresse, vejnavn Advokatens adresse, vejnr og etage Advokatens adresse, postnummer Advokatens adresse, by Advokatens adresse, landekode Advokatens adresse, land Information om revisor Detaljer om revisor Information om revisor Identifikation af revisor Typer af revisorer Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Navn på revisionsvirksomhed Beskrivelse af revisor Revisors forretningsadresse Revisors adresse, vejnavn Revisors adresse, vejnr og etage Revisors adresse, postnummer Revisors adresse, by Revisors adresse, landekode Revisors adresse, land Revisors telefonnummer Revisors Generalforsamlingsdato Dirigents CPR-nr. yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erklæringsbekendtgørelsen 9 5

5 For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen Information om likvidator Detaljer om likvidator Information om likvidator Identifikation af likvidator Likvidators CPR-nr. Navn på likvidator Titel på likvidator Beskrivelse af Likvidator Information om medlemmer af direktionen Detaljer om medlemmer af direktionen Information om medlemmer af direktionen Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen Information om medlemmer af bestyrelsen Detaljer om medlemmer af bestyrelsen Information om medlemmer af bestyrelsen Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen [001.00] Information til Danmarks statistik DST DST Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Regnskabsperiodens slutdato yyyy-mm-dd Regnskabsperiodens startdato yyyy-mm-dd Tilbagemelding DST Ønsker gratis statistik DST TBM Navn på kontaktperson DST KNAVN Kontaktpersons adresse DST KEPOST Kontaktpersons telefonnummer DST KTLF Kontaktpersons lokalnummer DST KLTLF Resultatopgørelse Ordinær drift før finansielle og ekstraordinære poster Nettoomsætning 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Bilag 2, Skema 5, DST 01b AUER Andre driftsindtægter Forøgelse (+)/formindskelse (-) af lagre (råvarer, færdigvarer) DST 03 DLG Køb af varer til videreslag (handelsvarer) DST 04a KVV Køb af råvarer, hjælpematerialer og emballage (ekskl. køb af energi) 04b DST KRHE Køb af energi (el, varme og produktion, undtagen brændstof til registrerede motorkøretøjer) 05 DST KENE Køb af underentrepriser og lønarbejde (kun ikke-ansatte) 06 DST KLOE Omkostninger til husleje (ekskl. varme. Omfatter kun udgifter i lejeforhold) 07 DST UDHL Omkostninger til anskaffelse af småinventar/driftsmidler med kort levetid 08 DST UASI Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma (fx vikarbureau) 09 DST UDVB, DST 02 ADR Omkostninger til langtidsleje og operationel leasing 10 DST ULOL Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Eksterne omkostninger i øvrigt (bortset fra poster af sekundær karakter) 12 DST EKUD Lønninger 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 13 LGAG Pensioner 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 14 PUDG

6 Omkostninger til social sikring Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver 98a, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 15 AUDG , Årsregnskabsloven 29 1, Økonomi- og Skema 5, Skat felt nr. 113, DST 16 ANMI , Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, DST 17 NOAK Sekundære omkostninger 18 DST SEUD Resultat før finansielle og ekstraordinære poster DST 19 RFEP Finansielle poster Indtægter af kapitalandele 20 DST INKI Udbytte i øvrigt af finansielle anlægsaktiver 21 DST UDFA Renteindtægter ol. Af finansielle anlægsaktiver 22 DST RIFA Renteindtægter ol. Af omsætningsaktiver 23 DST RIOM Nedskrivning af finansielle aktiver, DST 24 NFAO Renteomkostninger o.l. 25 DST RUDG Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger 30, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 26 EOI 30,, Økonomi- og Skema 5, DST 27 EOU Ordinært resultat før skat, Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS Skat af årets resultat DST 29 SSAR Årets resultat Resultatanvendelse DST Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 31 DST KEGN Udbytte (udbetalt el deklareret), udbetaling til indehavere, efterbetaling til andelshavere o.l 32 DST UDBY Balance DST Aktiver DST Anlægsaktiver DST Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner 86 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 30 AARE, DST 33 IAAT DST, DST 34 GRBY, DST 35 ATAM Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse, DST 36 AADI

7 Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver DST Tilgodehavender. Finansielle anlægsaktiver DST 39 TILG Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser. Finansielle anlægsaktiver 40 DST ABAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Finansielle anlægsaktiver DST 41 ABOA Finansielle anlægsaktiver, DST 38 MAAT, DST 42 FAAT Anlægsaktiver 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT Omsætningsaktiver DST Varebeholdninger DST Råvarer og hjælpematerialer, primo, DST 44a URHB, DST 44b PRHB Råvarer og hjælpematerialer, ultimo, DST 44a URHB, DST 44b PRHB Igangværende arbejde, primo, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Igangværende arbejde, ultimo, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Egenfremstillede varer til videresalg, primo DST 46a ELUL, DST 46b ELPR Egenfremstillede varer til videresalg, ultimo DST 46a ELUL, DST 46b ELPR Købte af varer til videresalg, primo DST 47a HLUL, DST 47b HLPR Købte af varer til videresalg, ultimo DST 47a HLUL, DST 47b HLPR Forudbetalinger for varer, primo, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Forudbetalinger for varer, ultimo, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Varebeholdning, primo 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b Varebeholdning, ultimo Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b DST, DST 50 TSVT 26 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 51 UIAF

8 Andre tilgodehavender (kortfristede), DST 52 ANTI Tilgodehavender Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger DST Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser DST 54 OBAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Omsætningsaktiver DST 55 OBAV Aktiver Passiver Likvide beholdninger Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger i alt DST 57 VKT Omsætningsaktiver Egenkapital 23, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 53 TGT 86 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 56 LIBE 44, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, DST 58 OMAT 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT DST 19 1, Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL Hensatte forpligtelser, DST 61 HENS Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristede) Anden langfristet gæld DST 63 ALG Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede) Anden kortfristet gæld DST 65 AKG Passiver Regnskabsårets investeringer Tilgang Tilgang til immaterielle anlægsaktiver Fast ejendom (tilgang) Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 68 DST KEB Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 69 DST OPNY Køb af ubebyggede grunde 70 DST KUBG, DST 62 LGL, DST 64 KGL, DST 66 PAST DST DST b, DST 67 TIAA DST

9 Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer, herunder opvarmnings- og DST 71 OFBB ventilationsanlæg Veje, havne, pladser o.l. Køb af eksisterende anlæg, nyanlæg samt ombygninger, herunder grundforbedring, byggemodning 72 DST VHPK mv Fast ejendom i alt DST 73 FET Driftsmidler (tilgang) DST Tilgang af produktionsanlæg og maskiner DST 74 DTAM Tilgang af andre anlæg, driftsmateriel og inventar DST 75 TAAD Tilgang driftsmidler i alt DST 76 TDRT Tilgang af materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver DST 77 TFMA Tilgang af anlægsaktiver i alt ( ) DST 78 ATIT Afgang (til salgpris) DST Afgang af immaterielle anlægsaktiver DST 79 AIAA Fast ejendom (afgang) DST Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 80 DST SABY Salg af ubebyggede grunde 81 DST SUBG Salg af veje, havne, pladser o.l. 82 DST SVHP Fast ejendom i alt (afgang) DST 83 FEGT Driftsmidler (afgang) DST Salg af produktionsanlæg og maskiner 84 DST STAM Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85 DST SADI Driftsmidler i alt, afgang DST 86 ADRT Afgang af anlægsaktiver i alt ( ) 87 DST AFAT Indgår der i den angivne omsætning både egenfremstillede varer eller tjenester, samt handelsvarer DST 88/89 Omsætning handelsvarer 89 DST HOMS Omsætning egenfremstillede varer og tjenester 88 DST EOMS [002.00] SKAT SKAT Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Nettoomsætning Vareforbrug Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS 29 1,, Skat felt nr , Årsregnskabsloven 29 1, Økonomi- og Skema 5, Skat felt nr. 113, DST 16 ANMI Resultat af ordinær drift Ordinært resultat før skat Varebeholdninger Anlægsaktiver 106a 1 1, Årsregnskabsloven 101 2, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Skat felt nr. 115, DST 30 AARE, Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT

10 Egenkapital 19 1, Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL Aktiver Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Indkomstår Indberetningsdato yyyy-mm-dd Selvangiven skattepligtig indkomst Skat felt nr. 016 Fremført skattemæssigt underskud Skat felt nr. 003 Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst Skat felt nr. 085 Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningslovens 9, 19, 43, Kursgevinstlovens 31A og nettokurstab ultimo efter 22, stk. 9 i lov nr. Skat felt nr af 12. juni 2009 Tabssaldo ultimo efter ejendomsavnancebeskatningsloven 6 Skat felt nr. 087 Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens 31 Skat felt nr. 088 Genbeskatningssaldo jf. selskabsskattelovens 31 B, stk. 2, jf. 31 A, stk. 10 (International sambeskatning) Skat felt nr. 180 Genbeskatningssaldo jf. lov nr. 426 af den 6. juni , stk. 8 og 9, som ændret ved lov nr. 344 af 18. april Skat felt nr. 181 Erhvervet dansk udbytte(brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 091 Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 190 Erhvervet dansk udbytte [brutto] med indeholdelse af 27 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 191 Erhvervet dansk udbytte(brutto) med indeholdelse af 28 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 093 Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret Skat felt nr. 094 Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat) Skat felt nr. 019 Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens 3 B om kontrollerede transaktioner, jf. vejledningen. Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr. i indkomståret? Hvis ja skal blanket udfyldes Har selskabet kontrolleret gæld over 10 mio. kr. og overstiger forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital 4:1, jf. selskabsskattelovens 11? Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset jf. selskabsskattelovens 11 B eller 11 C 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT Skat felt nr. 059 Skat felt nr. 067 Skat felt nr. 068 Skat felt nr. 195 Selskabets nettofinansieringsudgifter jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 4 Skat felt nr. 196 Skattemæssig værdi af selskabets aktiver jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 5 felt nr. 197 Skat Selskabets udloddede udbytte på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning Skat felt nr. 037 Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier Skat felt nr. 038 Er selskabet fritaget for at give regnskabsoplysninger, jf. vejledningen Skat felt nr. 100 Begrundelse for fritagelse Skat felt nr. 101 Type af revisorbistand Skat felt nr. 102 Er årsrapporten forsynet med en revisorerklæring Skat felt nr. 103 Erklæring omfatter Skat felt nr. 104 Forbehold/supplerende oplysniner i revisorerklæring Skat felt nr. 105 Forbehold/supplerende oplysninger omfatter Skat felt nr Overholdelse af skatte- og afgiftsslovgivningen Skat felt nr Overholdelse af selskabslovgivningen Skat felt nr Overholdelse af regskabslovgivningen Skat felt nr. 106

11 4 - Andet Skat felt nr. 106 Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor Skat felt nr. 107 Skatter Skat felt nr. 117 Skatter (fortegn) Skat felt nr. 117 Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris Skat felt nr. 126 Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris Skat felt nr. 127 Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper Skat felt nr. 128 Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 130 Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 131 Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 134 Skattemæssge gevinster af Skat felt nr Aktier (realisations- og lagerbeskattede) Skat felt nr Salg af fast ejendom Skat felt nr Salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 135 Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag Skat felt nr. 140 Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 141 Fast ejendom, genvundne afskirvninger Skat felt nr. 142 Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 143 Straksafskrivning på småaktiver Skat felt nr. 144 Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 145 Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Nedskrivning af varelager for ukurans Skat felt nr. 149 Fratrukne hensættelser Skat felt nr. 150 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån Skat felt nr. 156 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån [fortegn] Skat felt nr. 156 Er der opnået akkord/gældseftergivelse/sket konvertering af gæld til aktier, anparter eller konvertible obligationer Skat felt nr. 161 Er der foretaget skattepligtig eller skattefri omstrukturering eller køb/salg af virksomhed Skat felt nr. 162 Er den skattefri omstrukturering gennemført uden tilladelse Skat felt nr. 164 Er der købt eller solgt immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 163 Særlige felter for fonde Gaver til oprettelse af fond, der tillægger bestemte familier fortrinsret Skat felt nr. 061 Fradrag for uddelinger til almenvelgørende/almennyttige formål, hvis de ikke er baseret på tidligere års hensættelser/henlæggelser Skat felt nr. 201 Fradrag for uddelinger til ikke-almenvelgørende/ikke-almennyttige formål når modtageren er skattepligtig heraf Skat felt nr. 203 Fradrag for hensættelser til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 205 Tidligere års hensættelser der ikke er anvendt/efterbeskattet (primo minus årets anvendelse) Skat felt nr. 211 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål i indkomståret Skat felt nr. 213 Benyttet til andre formål, som skal efterbeskattes Skat felt nr. 215 Efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, efter fondsbeskatningslovens 4, stk. 6 før rentetillæg Skat felt nr. 217 Benyttet til andre formål som skal efterbeskattes Skat felt nr. 221 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 219 [ ] Undtagelseserklaering for indsendelse af Aarsrapport Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport 4 Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Undtagelseserklæring fra virksomheder og foreninger med begrænset ansvar og andelsselskaber med begrænset ansvar 4 Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsperiodens startdato yyyy-mm-dd Regnskabsperiodens slutdato yyyy-mm-dd Ledelseserklæring om at undtagelsen er taget i anvendelse Ledelseserklæring om at betingelserne for undtagelse er opfyldt Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport, sted Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport, dato yyyy-mm-dd Information om medlem af bestyrelsen som erklærer Detaljer om medlem af bestyrelsen som erklærer Detaljer om medlem af bestyrelsen som erklærer Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Information om medlem af direktionen som erklærer Detaljer om medlem af direktionen som erklærer Detaljer om medlem af direktionen som erklærer Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr.

12 Navn på medlem af direktionen [101.00] Revisors erklæringer, fra Revisors erklæringer 135 Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Revisionspåtegning Erklæringsbekendtgørelsen 3 Den uafhængige revisors erklæringer (revision) Erklæringsbekendtgørelsen 3 Adressat Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Påtegning på regnskabet Erklæringsbekendtgørelsen 3 Identifikation af det reviderede regnskab og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme der er anvendt ved Erklæringsbekendtgørelsen regnskabets udarbejdelse Ledelsens ansvar for årsregnskabet Revisors ansvar Erklæringsbekendtgørelsen Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen 6 3, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 1 3, Erklæringsbekendtgørelsen Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 4, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 5 Oplysning om hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetningen Andre erklæringer [Revisionspåtegning] Revisors erklæring om gennemgang (review) Den uafhængige revisors erklæringer (review) Adressat Identifikation af det gennemgåede regnskab Omtale af ledelsens ansvar (review) Omtale af revisors ansvar Omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review) Forbehold Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen Supplerende oplysninger Andre erklæringer med sikkerhed Den uafhængige revisors erklæringer (andre erklæringer med sikkerhed) Identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) samt beskrivelse af erklæringsopgaven Omtale af ledelsens ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Omtale af revisors ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Erklæringsbekendtgørelsen 6 5 Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 1, Erklæringsbekendtgørelsen 7 4 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 2, Erklæringsbekendtgørelsen 7 4 Erklæringsbekendtgørelsen 5 8 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 9 Erklæringsbekendtgørelsen 3 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 9 1 4, Økonomi- og Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 4, Erklæringsbekendtgørelsen 10 2 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen 13 Erklæringsbekendtgørelsen 3 Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsbekendtgørelsen

13 Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen Supplerende oplysninger Erklæringsbekendtgørelsen Andre erklæringer uden sikkerhed Revisors erklæringer (andre erklæringer uden sikkerhed) Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer uden sikkerhed) Information om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Revisors underskrift, sted Erklæringsbekendtgørelsen Revisors underskrift, dato yyyy-mm-dd Erklæringsbekendtgørelsen Detaljer om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen Detaljer om revisors underskrift Erklæringsbekendtgørelsen Identifikation af revisor Typer af revisorer Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Navn på revisionsvirksomhed Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Beskrivelse af revisor [110.00] Erklæringer fra intern revision Erklæringer fra intern revision Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Erklæringer fra intern revision Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (erklæring fra intern revision) Information om underskrift af intern revision Underskrift intern revision, sted Underskrift intern revision, dato yyyy-mm-dd Detaljer om underskrift af intern revision Detaljer om underskrift af intern revision Identifikation af udførende af intern revision Udførende af intern revision, CPR-nr. Navn og efternavn på udførende af intern revision Beskrivelse af udførende af intern revision Titel på udførende af intern revision [ ] Erklaering vedroerende omsaetningsgraense som naevnt i lov om detailsalg fra butikker mv Erklæring om omsætningsgrænse (Lukkeloven) jf Lov om detailsalg fra butikker mv Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Butikkens navn Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Butikkens adresse, vej og nummer Butikkens adresse, postnummer og by Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Butikkens P-nr. Regnskabsperiodens startdato Regnskabsperiodens slutdato Ny butik, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Revisorerklæring, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Det udførte arbejde, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v.

14 Konklusion, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Omsætningsgrænse der ikke overstiges, Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv, sted Erklæring om omsætningsgrænse jf Lov om detailsalg fra butikker mv, dato yyyy-mm-dd Information om revisor som erklærer Detaljer om revisor som erklærer Detaljer om revisor som erklærer Identifikation af revisor Revisors CPR-nr. Navn og efternavn på revisor Beskrivelse af revisor [120.00] Øvrige erklæringer Øvrige erklæring Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Detaljer øvrige erklæringer Detaljer øvrige erklæringer Identifikation af øvrig erklæring Øvrige erklæring Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (øvrige erklæringer) Information om underskrift af øvrig erklæring Underskrift øvrige erklæringer, sted Underskrift øvrige erklæringer, dato Detaljer om underskrift af øvrige erklæringer Detaljer om underskrift af øvrige erklæringer Identifikation af øvrig erklæring Identifikation af udførende af intern revision Udførende af øvrige erklæring, CPR-nr. Navn og efternavn på udførende af øvrig erklæring Udførende af øvrig erklærings CVR-nr. Navn på virksomhed som udfører øvrig erklæring Beskrivelse af udførende af øvrig erklæring Titel på udførende af øvrig erklæring [200.00] Ledelsesberetning Ledelsesberetning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Beskrivelse af ikke-finansielle forhold, som er relevante for specifikke aktiviteter Beskrivelse af miljøforhold Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen Beskrivelse af virksomhedens videnssressourcer Beskrivelse af særlige risici, udover almindeligt forekommende risici indenfor virksomhedens branche Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstlatninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningensstørrelse m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæringsbekendtgørelsen , Årsregnskabsloven 22 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 76a

15 Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden Beskrivelse af virksomhedens koncernforhold Omtale af filialer i udlandet Beskrivelse af personaleforhold Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport 5-års oversigt Information om hoved- og nøgletal Beskrivelse af hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Oversigt 56 4, Årsregnskabsloven Aktuelt regnskabsår 56 4, Årsregnskabsloven Foregående regnskabsår 56 4, Årsregnskabsloven To regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Tre regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Fire regnskabsår tilbage 56 4, Årsregnskabsloven Bruttomargin X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Overskudsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkastningsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Soliditetsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Solvensgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Forrentning af egenkapitalen X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkast af investeret kapital X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Finansiel gearing X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning pr. medarbejder X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning 96 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, Skat felt nr. 111, DST 01a OMS Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat 106a 1 1, Årsregnskabsloven 101 2, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Skat felt nr. 115, DST 30 AARE 101 1, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema 6, DST 30 AARE

16 Aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Bruttoresultat Bruttofortjeneste/Bruttotab Pengestrømme fra (brugt i) driftsaktivitet Pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet Pengestrømme fra (brugt i) finansieringsaktivitet Gennemsnitligt antal ansatte Beskrivelse af andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Identifikation af hoved- eller nøgletal Oversigt Aktuelt regnskabsår Foregående regnskabsår To regnskabsår tilbage Tre regnskabsår tilbage Fire regnskabsår tilbage Navn på hoved- eller nøgletal Værdi af hoved- eller nøgletal Beskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Redegørelse for samfundsansvar Beskrivelse af virksomhedens politikker for samfundsansvar Beskrivelse af standarder, retningslinjer og principper for samfundsansvar Beskrivelse af hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling X.X X.X 106a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT 101 1, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 25, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , , Årsregnskabsloven 87a, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 123, DST 60 EGUL 32 1, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 5, Økonomi- og Skema , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven a 99a a a 2 2

17 Beskrivelse af systemer og procedurer for, hvordan virksomheden omsætter sine politikker vedrørende samfundsansvar til handling Beskrivelse af virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar Beskrivelse af fremtidige forventninger til virksomhedens arbejde med samfundsansvar Oplysning om at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar Supplerende beretninger Beskrivelse af metoder og målegrundlag efter hvilke supplerende beretninger er udarbejdet [300.00] Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Identifikation af den godkendte årsrapport Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt Bekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse 99a a a a 2 2, Årsregnskabsloven , Årsregnskabsloven 18, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1, , Årsregnskabsloven Fravalg af revision for det kommende regnskabsår 10a Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen Godkendelse af årsrapport 9 1 Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten yyyy-mm-dd 9 1 Ledelsespåtegning, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Detaljer om likvidator som godkender årsrapporten Detaljer om likvidator som godkender årsrapporten Identifikation af likvidator Likvidators CPR-nr. Navn på likvidator Titel på likvidator Beskrivelse af Likvidator Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for likvidator) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for likvidator) [400.00] Balance [kontoform]

18 Balance [kontoform] Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Koncessioner, der stammer fra udviklingsprojekter Patenter, der stammer fra udviklingsprojekter Varemærker, der stammer fra udviklingsprojekter Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner Erhvervede patenter Erhvervede licenser Erhvervede varemærker Erhvervede lignende rettigheder Goodwill 18, Årsregnskabsloven a 1 2, Årsregnskabsloven 19 1, Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, 33 3, Årsregnskabsloven 33 3, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 124, DST 59 AT 40, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 121, DST 43 AAT, DST 33 IAAT

19 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under udførelse Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendomme Andre investeringsaktiver Produktionsanlæg og maskiner, DST 38 MAAT, DST 34 GRBY 23 23, DST 35 ATAM Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, DST 36 AADI Biologiske aktiver 38 3 Indretning af lejede lokaler 23 Skibe Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Fly Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre (langfristede) tilgodehavender, DST 42 FAAT

20 Langfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Udskudte skatteaktiver (anlægsaktiver) Deposita, finansielle anlægsaktiver Erhversstyrelsen Praksis Omsætningsaktiver 44, Årsregnskabsloven 82, Økonomi- og Skema 1,, DST 58 OMAT Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer 26 2, Årsregnskabsloven 45, Økonomi- og Skema 1,, Skat felt nr. 120, DST 49a UVBT, DST PVBT 49b, DST 44a URHB, DST 44b PRHB, DST 45a UVUF, DST 45b PVUF Forudbetalinger for varer, DST 48a UFKV, DST 48b PFKV Stambesætning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Tilgodehavender 23, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 53 TGT Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder, DST 50 TSVT 26 2, Årsregnskabsloven Bilag 2, Skema 1, Økonomi- og Skema 2, DST 51 UIAF Kortfristede tilgodehavender udbytte hos tilknyttet virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Kortfristede tilgodehavender udbytte hos associerede virksomhed Udskudte skatteaktiver Kortfristet tilgodehavende skat Andre tilgodehavender (kortfristede) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis 23, DST 52 ANTI Krav på indbetaling af registreret kapital mv. (kortfristet) Krav på indbetaling af registreret kapital mv.(langfristet)

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere