Bygningsmaleruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsmaleruddannelsen"

Transkript

1 Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog

2 December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg

3 Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb Fagets formål og profil Fagets formål Fagets profil 5 2. Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål TEMA 1 Kompetence afklaring ca. 2 uger 6 TEMA 2 Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold ca. 4 uger. 7 TEMA 3 Malertema/håndværkertema ca. 6 uger Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsformer Dokumentation 16 Bedømmelsesplan 16 Eksamen 17 Bonusfag: 18 Bilag 1 (link aktivt d ) Viden (der sætter i eleven i stand til at) Færdigheder (der sætter eleven i stand til at) Kompetencer (der sætter eleven i stand til at) 22

4 Forord Denne drejebog er resultatet af et samarbejde mellem repræsentanter fra erhvervsskolerne Tradium, UCH Uddannelsescenter Holstebro, Syddansk Erhvervsskole og Malerfagets faglige Fællesudvalg. Baggrunden for drejebogen er at skabe konsensus omkring kompetenceafklaring, indhold, evaluering, bedømmelse, bonusfag og prøve på Grundforløb 2. Den enkelte skole skal beskrive et uddannelsesspecifikt fag (Hovedbekendtgørelsens 29), som sikrer, at eleverne opnår de krav, der stilles for at kunne begynde på hovedforløbet. Der skal således undervises i de nye overgangskrav, og som noget nyt er disse inddelt i tre niveauer: Viden, færdigheder og kompetencer. Drejebogen omhandler planlægning, undervisning og evaluering af det uddannelsesspecifikke fag på Grundforløb 2, og den er ment som et didaktisk værktøj, der giver et overblik over det nye Grundforløb 2, som har en varighed af 20 uger. Malerfagets Faglige Fællesudvalg

5 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 Uddannelsestid: 20 uger fordelt på følgende: Tema 1. Kompetenceafklaring Tema 2. Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold Tema 3. Malertema/håndværkertema Bedømmelsesplan Grundforløbsprøve/eksamen Udover temaerne undervises der i 4 ugers naturfag, 1 dags rulle-bukke stillads kursus, 4 ugers valgfag. 4 ugers valgfag skal benyttes til dansk E niveau, hvis eleven ikke tidligere har opnået dette. Har eleven dansk på E niveau skal valgfag enten bruges til støttefag, andre grundfag eller bonusfag. Standpunktskarakter før eksamen. Grundforløbsprøve/eksamen. Portfolio eksamen, der tager udgangspunkt i tema 3. Eksamen 20 min. votering 10 min. Bedømmes ud fra kompetencemål ikke viden og færdigheder. Læringsmålenes niveauer: Viden, færdigheder og kompetence Malerfagets faglige Fællesudvalg 3

6 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 4 Bygningsmaleruddannelsen

7 1.2 Fagets profil Uddannelse Andre forudsætninger (f.eks. god fysik, arbejdets karakter, arbejdet foregår udendørs, arbejdet foregår i højden, stærke sociale kompetencer, god til at tænke rummeligt, gode samarbejdsevner, stærke personlige kompetencer m.v.) Eventuelle særlige forudsætninger på uddannelsens enkelte trin/specialer (f.eks. talentspor) Ansættelsesområde (hvor kan man typisk forvente ansættelse efter endt uddannelse) Arbejdsområde (hvad er de typiske arbejdsområder/arbejdsopgaver efter endt uddannelse) Uddannelsen indeholder ikke trin eller specialer Eleven skal være mødestabil være indstillet på skiftende arbejdspladser (med skiftende transporttider) være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs være indstillet på at arbejde på høje stilladser have en god fysik have ordenssans kunne samarbejde og kommunikere med kolleger, andre faggrupper samt kunder være indstillet på at benytte it-teknologi i forbindelse med arbejdet have sans for kvalitet og detaljer i det udførte arbejde Have et normalt farvesyn Have lyst til at arbejde med farvesætning og dekorative farveindretning. Uddannelsen indeholder et talentspor, hvor 25 % af skoleundervisning består at fag på et højere niveau end for ordinære elever. Man vil typisk blive ansat i en malervirksomhed hos en malermester. Virksomhederne varierer i størrelse, men normalt vil der være tale om forholdsvis små virksomheder med 5-7 ansatte bygningsmalere. Bygningsmalerne kan nedsætte sig som selvstændig malermester. Bygningsmalerne arbejder også som farve- og indretnings konsulenter. Konduktør i stører malerfirmaer Som bygningsmaler malerbehandler man ind- og udvendige overfalder (vægge, facader og træværk). Herudover opsætter man tapet og forskellige former for vægbeklædning. Arbejdet udføres efter grundige forbehandlinger af overfladerne (afvaskning, slibning og spartling). Arbejdsopgaverne er meget varieret og foregår blandet: ved nybygning af beboelse og industri hos private kunder der får renoveret deres bolig udvendig og indvendig Forskellige restaurerings opgaver af kirker, slotte og herregårde Malerfagets faglige Fællesudvalg 5

8 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål TEMA 1 Kompetence afklaring ca. 2 uger Fag Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Viden: - farvelærens begreber samt farvernes blandingsmæssige egenskaber og forhold Grundlæggende farvelære f.eks. med afsæt i Itten. eks. viden om farvecirkel. (Primære, sekundere, tertiære og komplementære farver). Formativ visuel evaluering af det praktiske. Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: - anvende dialog og argumentation i samarbejdet - betydningen af tid, samarbejdsevne, personlig adfærd og ressourcers betydning for planlægning og udførelse af en arbejdsopgave Praktiske samarbejdsøvelser. Arbejdsplan over det malerfaglige. Evaluering af samarbejde/adfærd. Evaluering af arbejdsplan. Teknikker og materialer Færdigheder: - under faglig vejledning foretage hensigtsmæssigt materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver Opgave, der identificerer de forskellige malematerialer og forklarer om bund, mellem og færdigbehandling. Formativ visuel evaluering og feedback af opgaven. Miljø/sikkerhed Viden: - anvendelse og vedligeholdelse af fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler Instruktion i rengøring af værktøj og hjælpemidler. Formativ visuel evaluering og feedback af opgaven. Naturfag Ingen i tema 1 Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til personlig fremtoning Formativ evaluering af elevens daglige virke. 6 Bygningsmaleruddannelsen

9 TEMA 2 Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold ca. 4 uger. Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Færdigheder: - under faglig vejledning udføre farveblanding og foretage farveefterligning Viden: - Praktisk farveblanding med eks. viden om farvecirkel, gråskala, kulørstyrker. - Elektronisk tegning af enkle farvesætningsopgaver. Formativ visuel evaluering af det praktiske og farveefterligning. - fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og farvesætning - anvendelse af fagets æstetiske elementer - Æstetik i denne opgave består både af den dekorative farvesætning og den praktiske udførelse. - den kreative anvendelse af stil, form og farve i malerfaget - Farvefordeling og dekorative elementer. Malerfagets faglige Fællesudvalg 7

10 Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: - forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder - Arbejdspladsvurdering/APV, der tager udgangspunkt i større praktisk opgave. - Personalegrupper i virksomheden - overenskomst og konflikt Evaluering af den fysiske og psykiske APV. - organisationernes og virksomhedernes struktur, til organisationernes funktionsområder, indflydelse og kommunikationsveje - Forhold for lærlinge, SKP og aflønningsformer generelt. - aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning Færdigheder: - malerfagets aflønningsformer agere i bygningsmalerfaget i henhold til gældende love, overenskomster og aftaler og kommunikationsveje på arbejdsmarkedet - analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen 8 Bygningsmaleruddannelsen

11 Teknikker og materialer Viden: - relevante produktbeskrivelser og -data mm., malefaglige behandlingskataloger og anden teknisk litteratur til kvalitetssikring af eget arbejde - Etiketter, forståelse. QR-koder. - Der tages udgangspunkt i MBK/MBA i forhold til behandlingsbeskrivelser. Formativ visuel evaluering af det praktiske. Evaluering af arbejdet med materialeterminologi, MBK og arbejdsmiljøet. Færdigheder: - under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed herunder foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) samt foretage afsluttende rengøring til aflevering - Større praktisk opgave med tidligere behandlet træværk og væg. Almindeligt forekommende malerbehandling. - Afleveres jf. malerfagets æstetik - anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssig korrekt - kan vælge det korrekte IT-værktøj afhængigt af den faglige opgave Miljø/sikkerhed Viden: - ergonomi og de i faget gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold - Stiger, MAL-koder personlige værnemidler, løfteteknikker. Arbejdsplads brugsanvisning/ APB. Formativ evaluering i brugen af værnemidler og arbejdsstillinger i det praktiske arbejde. Færdigheder: - anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssig korrekt - forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker gennem valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser, hjælpemidler og valg af personlige værnemidler ud fra sundhedsmæssige forhold varetage fagets arbejdsopgaver Malerfagets faglige Fællesudvalg 9

12 Naturfag Viden: - malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber - Hvad består et malemateriale af. - Egenskaber herunder tørremåde. Evaluering af praktisk anvendelse af de almindelige regneregler brugt i malerfaget. - relevante underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer - se, rør og mærk forskellige under lag. Sugende/ikke sugende, mineralsk, træ og jern. - om regneregler, herunder parenteser, regning med procent, potenser og rødder, simpel algebraisk manipulation, samt anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Færdigheder: - relevante regningsarter - Hvordan påvirker temperatur RF. - Et malemateriales filmdannelse. - Opgaveløsning i almindelige regneregler brugt i malerfaget. - beregning (mængde og rækkeevne) i forhold til eksempelvis materialebestilling Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til sund kost og fysisk form. Formativ evaluering af elevens daglige virke. 10 Bygningsmaleruddannelsen

13 TEMA 3 Malertema/håndværkertema ca. 6 uger Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Færdigheder: - anvende fagets æstetiske elementer Kompetencer: - udføre farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning - benytte fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og farvesætning - Praktisk farveblanding og farveefterligning - Elektronisk tegning af farvesætningsopgaver. - Æstetik i opgaverne består både af den dekorative farvesætning og den praktiske udførelse. Formativ og summativ visuel evaluering af det praktiske arbejde, farveefterligning. Summativ evaluering af teori. - Farvefordeling og dekorative elementer. Malerfagets faglige Fællesudvalg 11

14 Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Kompetencer: - planlægge, koordinere og udføre en arbejdsopgave i forhold til fx arbejdsbeskrivelser, planlægge forskellige arbejdsprocesser samt identificere forskellige samarbejdsrelationer, drøfte forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge (herunder stille forslag til innovative ændringer eller til brug af andre metoder), indgå i forskellige samarbejdsrelationer/situationer og i et samarbejde kunne planlægge og udføre en arbejdsopgave - Udarbejde en arbejdsbeskrivelse og plan på et givent emne. - eleven arbejder med at identificere sin egen rolle som praktiksøgende. Evt. ved analyse af virksomhedernes hjemmesider. - Forhold for lærlinge, svende og aflønningsformer generelt. Evaluering af selvstændig udført arbejdsbeskrivelse på et givent emne. Evaluering af personlig jobansøgning. - agere i bygningsmalerfaget ud fra en viden om forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder - kan agere hensigtsmæssigt i bygningsmalerfaget ud fra en viden om aftaler og love på arbejdsmarkedet, fagets aflønningsformer, organisationernes og virksomhedernes struktur og virke 12 Bygningsmaleruddannelsen

15 Teknikker og materialer Færdigheder: - anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i faglige sammenhænge Kompetencer: - søge efter, forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i forhold til en praktisk bygningsmaleropgave - Der tages udgangspunkt i MBK/MBA i forhold til behandlingsbeskrivelser. - Større praktisk opgave med tidligere behandlet træværk og væg. Almindeligt forekommende malerbehandling. Formativ og summativ visuel evaluering af det praktiske arbejde, Summativ evaluering af materialeterminologi og MBK/MBA. - udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation (f.eks. arbejdssedler) - Afleveres jf. malerfagets æstetik Hvad består et malemateriale af. - anvende sin viden om malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber til under faglig vejledning at foretage hensigtsmæssige materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver - anvende sin viden om maleteknikker og om underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer - under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed herunder foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) - Egenskaber herunder tørremåde. - se, rør og mærk forskellige under lag. Sugende/ikke sugende, mineralsk, træ og jern. - Hvordan påvirker temperatur RF. - Et malemateriales filmdannelse. - Selvevaluering og gensidig feedback. - kvalitetssikre og reflektere over sit udførte arbejde for herigennem at kunne forbedre arbejdsprocesserne samt identificere sit behov for nye lærings mål Malerfagets faglige Fællesudvalg 13

16 Miljø/sikkerhed Kompetencer: - vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige ud fra den givne situation og i forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet -forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker -anvende og vedligeholde fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler - Ergonomi og fokus på EGA, ensidig gentagende arbejde, Ergonomisk rigtige arbejdsstillinger, med fokus på korrekte arbejdsstillinger. - Arbejde med bevidsthed om materialeforbrug og undgå spild generelt. Evaluering i brugen af værnemidler og arbejdsstillinger i det praktiske arbejde. Formativ og summativ evaluering af elevens egen arbejdsplads og hensigtsmæssig faglig adfærd på fælles arbejdsområder. Naturfag Kompetencer: - anvende de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med arealberegning, materialebestilling Opgaveløsning i almindelige regneregler brugt i malerfaget. Evaluering af praktisk anvendelse af de almindelige regneregler brugt i malerfaget. Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til og fysisk form og fremtræden. Evaluering af elevens daglige virke. 14 Bygningsmaleruddannelsen

17 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression. Undervisningen medvirker også til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 4. Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. Malerfagets faglige Fællesudvalg 15

18 Bedømmelsesplan Tema Tema 1 Dokumentation af evaluering af temaerne. Elevens individuelle kompetence afklaring dokumenteres. Evt. i Elevplan under elevens uddannelsesplan. Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Tema 2 Tema 3 Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Eleven laver port folio over opgaverne i temaet. Port foliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt arbejde m.m. Benyt evt. Portfolio delen i Elevplan. Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Eleven laver port folio over opgaverne i temaet. Port foliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt arbejde m.m. Benyt evt. Portfolio delen i Elevplan. Ovenstående dokumentation danner grundlag for den standpunktskarakter, der skal gives ved Grundforløbets afslutning inden grundforløbsprøven. Port foliet fra tema 3 bruges til grundforløbsprøven, så der hermed kan tages udgangspunkt i det praktiske arbejde eleven har udført. Ved fremlæggelse af port foliet, kan eleven vise sin evne til at reflektere over og redegøre for sin egen læring. 16 Bygningsmaleruddannelsen

19 Eksamen Grundforløbsprøve/eksamen TEMA 3 Fra Tema 3 ligger det skriftlige materiale og den praktiske opgave til grund for eksamen. Det skriftlige materiale kan udarbejdes i en port folie, som bl.a. indeholder, billede dokumentation af praktisk udført opgave, arbejdsplanlægning, APV, materialelære, farvelære, elektronisk tegning, jobansøgning og firmaprofil Eksamensform Eksamen begynder med en praktisk del, hvor elever udfører en 1 farveefterligning. Eleverne skal udarbejde en bestillingsliste af materialer, værktøj og værnemidler til en given arbejdsbeskrivelse. Farveefterligningen skal være en lys kulør, indeholdende hvid, sort og 1 kulør. Eleverne har nu 1 time til at udføre den praktiske del. Lærer og censor går rundt mellem eleverne og observere hvordan eleverne arbejder. Eleven tager den opstrøgne farveprøve og bestillingslisten med til den endelige eksamination. Eleven har 20 min eksamen, hvor eleven fremlægger og forsvarer sin port folio, den praktiske opgave fra tema 3, farveefterligningen og bestillingslisten 10 min votering, eleven modtager en samlet karakter for grundforløbs eksamen Malerfagets faglige Fællesudvalg 17

20 Bonusfag: Bonusfag 1, Skills teknikker I Bonusfag 1 opnår eleven malerfaglige kompetencer inden for et eller flere af følgende områder: Beskærings teknikker Optegning af dekoration Bogstave tegning Håndtering af skrivepensel og skrivestok Håndtering af stregtrækker og stregtræknings lineal Håndtering af tape og folie Bonusfag 2, Æstetik og dekoration I Bonusfag 2 opnår eleven malerfaglige kompetencer inden for et eller flere af følgende områder: Opbygning af bund og lakering af træværk med relevante materialetyper Opsætning af forskellige vægbeklædninger Anvendelse af dekorative maleteknikker Anvendelse af elektronisk tegning 18 Bygningsmaleruddannelsen

21 Foto forside: Joan Dall

22 Bilag 1 (link aktivt d ) Soeg?SearchTerm=Taksonomisk+beskrivelsesramme+for+grundfagenes+ faglige+m%c3%a5l+p%c3%a5+tre+niveauer Grundfag Taksonomisk beskrivelsesramme for grundfagenes faglige mål på tre niveauer Beskrivelsen af faglige mål tager udgangspunkt i den europæiske brug af begreber, hvor faglige mål kaldes læringsudbytte og indeholder begreberne viden, færdighed og kompetence. Beskrivelsen skal klart skelne mellem: Mål der drejer sig om at blive bedre til faget. Mål der drejer sig om at blive bedre til at anvende faget i en erhvervs-, studieeller samfundsmæssig sammenhæng. Taksonomi for viden, færdigheder og kompetencer Nedenstående tre skemaer viser en taksonomimed tre niveauer for hver af de tre kategorier: viden, færdighed og kompetence. I den venstre kolonne angives de tre niveauer: grundlæggende, alsidig og kompleks og i den højre kolonne gives eksempler på verber (=udsagnsord), der kan anvendes til at beskrive elevens viden, færdighed eller kompetence på det pågældende niveau. 20 Bygningsmaleruddannelsen

23 1. Viden (der sætter i eleven i stand til at) Viden er noget man har, til forskel fra færdighed, der betegner noget, man kan, og kompetence, der betegner noget, man gør. For at kunne aflæse elevens viden, kan man enten bede eleven om at gentage, redegøre for eller forklare noget, eller man kan aflæse viden i elevens færdigheder og kompetencer. Der er kun få verber, der kan beskrive viden i sig selv. Videnskategorien kan bruges til at definere de indholdsområder, stofområder og faglige områder, som man beskæftiger sig med i faget. Der skelnes mellem to former for viden: Deklarativ viden: Viden om noget eller nogen Processuel viden: Viden om hvordan man udfører en handling Tre vidensniveauer Stigende sværhedsgrad Kompleks Alsidig Grundlæggende Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan viden kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Forklare [Sammenligne Reflektere Vælge Kritisere Bedømme Udvikle Variere Forholde] Redegøre for [Diskutere Demonstrere Udlede Løse] Gentage Referere [Navngive Reproducere Imitere Søge vejledning] Malerfagets faglige Fællesudvalg 21

24 2. Færdigheder (der sætter eleven i stand til at) Færdighed betegner en dygtighed og en evne for et eller andet. Man kan fx være dygtig til at stå på ski, danse, til engelsk eller til matematik. På engelsk hedder færdighed skill, og to be skilled er at være dygtig. Færdigheden viser sig som teknikker og indgår i udførelsen af opgaver og problemer.man skelner mellem: Kognitive færdigheder: Mentale eller intellektuelle færdigheder fx at kunne regne, læse og skrive. Manuelle færdigheder: Man bruger hænderne til at udføre praktiske opgaver, fx at køre bil, svejse. Kommunikative færdigheder: Dækker færdigheder som lytte, læse, tale og skrive, og er både produktiv og receptiv og både verbal og nonverbal. Tre færdighedsniveauer: Stigende sværhedsgrad Kompleks Avanceret, elite, ekspert Alsidig Øvede, rutine Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan færdighed kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Uddrage Eksperimentere Udvikle [Udvælge Evaluere Formidle Vurdere] Beherske [Indhente Skelne Afprøve Begrunde Udarbejde Udføre Anvende Gennemføre] 22 Bygningsmaleruddannelsen

25 3. Kompetencer (der sætter eleven i stand til at) Kompetence er personens potentielle handlingsformåen i en given situation og betegner personens evne til at gøre noget i bestemte kontekster. Kompetence betyder at man har viljen og evnen til at bruge sin viden og færdighed i en given situation.. Hvis man har færdigheden at kunne køre bil, vil kompetencen inddrage omgivelserne for denne færdighed og fx kunne betegne, om personen kan køre bil i England = i venstre side eller i glat føre. Derfor er kendetegn ved situationen og grad af selvstændighed centrale begreber til at beskrive kompetencen. Tre kompetenceniveauer Stigende sværhedsgrad Kompleks Kan selvstændigt udvikle Alsidig Kan handle selvstændigt i ukendte situationer Grundlæggende Kan handle i kendte situationer med eller uden vejledning Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan kompetence kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Innovere Skabe [Planlægge Se forskelle Udføre Generalisere Selvstændiggøre Udvikle] Se sammenhænge Afgøre Tage initiativ Tage ansvar Foretage [Være bevidst Acceptere Registrere Opsøge] Malerfagets faglige Fællesudvalg 23

26 I beskrivelsen af viden, færdighed og kompetence på et givet grundfagsniveau, fx niveau D kan man godt kan bruge alle tre niveauer hele taksonomien, men i en anden vægtning end man ville på et lavere eller højere niveau. Det vil derfor være naturligt, at der på f.eks. niveau C anvendes flere verber fra de højeste niveauer end på f.eks. niveau F, E eller D. På hvert niveau er der eksempler på nogle verber, som kan anvendes til at beskrive niveauet. Imidlertid vil det i mange tilfælde være nødvendigt at supplere med adjektiver (=tillægsord) og adverbier (=biord)for at opnå en præcis beskrivelse af niveauet. Adjektiver og adverbier angiver bredden/ dybden i den viden, færdighed og eller kompetence, målet beskriver, samt omstændighederne i forbindelse med brugen af viden eller udøvelsen af færdigheden eller kompetencen. Adjektiverne og adverbierne kan omfatte følgende modsætningspar: Specifik og generel Enkel og kompleks Under vejledning og selvstændig Kendt og ukendt (fx situationer). Ud over disse modsætningspar kan man løfte niveauet ved at tilføje ord som fx præcis og effektiv, hvor det ikke giver mening at anvende det modsatte begreb. Eksempel: Kompetencemål for faget informationsteknologi Nuværende formulering: Refleksionskompetence: Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. Men brug af taksonomi modellen får vi en klar afgrænsning og forståelse af niveau, samtidig vil det være en gennemgående struktur i alle beskrivelser. For eksempel: Vidensmål: Eleven kan på: Niveau F/E = referere til de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (grundlæggend) Niveau D = redegøre for de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (alsidig) Niveau C = forklare de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (kompleks) 24 Bygningsmaleruddannelsen

27 Foto forside: Joan Dall

28 Islands Brygge København S

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere