Bygningsmaleruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsmaleruddannelsen"

Transkript

1 Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog

2 December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg

3 Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb Fagets formål og profil Fagets formål Fagets profil 5 2. Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål TEMA 1 Kompetence afklaring ca. 2 uger 6 TEMA 2 Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold ca. 4 uger. 7 TEMA 3 Malertema/håndværkertema ca. 6 uger Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsformer Dokumentation 16 Bedømmelsesplan 16 Eksamen 17 Bonusfag: 18 Bilag 1 (link aktivt d ) Viden (der sætter i eleven i stand til at) Færdigheder (der sætter eleven i stand til at) Kompetencer (der sætter eleven i stand til at) 22

4 Forord Denne drejebog er resultatet af et samarbejde mellem repræsentanter fra erhvervsskolerne Tradium, UCH Uddannelsescenter Holstebro, Syddansk Erhvervsskole og Malerfagets faglige Fællesudvalg. Baggrunden for drejebogen er at skabe konsensus omkring kompetenceafklaring, indhold, evaluering, bedømmelse, bonusfag og prøve på Grundforløb 2. Den enkelte skole skal beskrive et uddannelsesspecifikt fag (Hovedbekendtgørelsens 29), som sikrer, at eleverne opnår de krav, der stilles for at kunne begynde på hovedforløbet. Der skal således undervises i de nye overgangskrav, og som noget nyt er disse inddelt i tre niveauer: Viden, færdigheder og kompetencer. Drejebogen omhandler planlægning, undervisning og evaluering af det uddannelsesspecifikke fag på Grundforløb 2, og den er ment som et didaktisk værktøj, der giver et overblik over det nye Grundforløb 2, som har en varighed af 20 uger. Malerfagets Faglige Fællesudvalg

5 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 Uddannelsestid: 20 uger fordelt på følgende: Tema 1. Kompetenceafklaring Tema 2. Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold Tema 3. Malertema/håndværkertema Bedømmelsesplan Grundforløbsprøve/eksamen Udover temaerne undervises der i 4 ugers naturfag, 1 dags rulle-bukke stillads kursus, 4 ugers valgfag. 4 ugers valgfag skal benyttes til dansk E niveau, hvis eleven ikke tidligere har opnået dette. Har eleven dansk på E niveau skal valgfag enten bruges til støttefag, andre grundfag eller bonusfag. Standpunktskarakter før eksamen. Grundforløbsprøve/eksamen. Portfolio eksamen, der tager udgangspunkt i tema 3. Eksamen 20 min. votering 10 min. Bedømmes ud fra kompetencemål ikke viden og færdigheder. Læringsmålenes niveauer: Viden, færdigheder og kompetence Malerfagets faglige Fællesudvalg 3

6 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 4 Bygningsmaleruddannelsen

7 1.2 Fagets profil Uddannelse Andre forudsætninger (f.eks. god fysik, arbejdets karakter, arbejdet foregår udendørs, arbejdet foregår i højden, stærke sociale kompetencer, god til at tænke rummeligt, gode samarbejdsevner, stærke personlige kompetencer m.v.) Eventuelle særlige forudsætninger på uddannelsens enkelte trin/specialer (f.eks. talentspor) Ansættelsesområde (hvor kan man typisk forvente ansættelse efter endt uddannelse) Arbejdsområde (hvad er de typiske arbejdsområder/arbejdsopgaver efter endt uddannelse) Uddannelsen indeholder ikke trin eller specialer Eleven skal være mødestabil være indstillet på skiftende arbejdspladser (med skiftende transporttider) være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs være indstillet på at arbejde på høje stilladser have en god fysik have ordenssans kunne samarbejde og kommunikere med kolleger, andre faggrupper samt kunder være indstillet på at benytte it-teknologi i forbindelse med arbejdet have sans for kvalitet og detaljer i det udførte arbejde Have et normalt farvesyn Have lyst til at arbejde med farvesætning og dekorative farveindretning. Uddannelsen indeholder et talentspor, hvor 25 % af skoleundervisning består at fag på et højere niveau end for ordinære elever. Man vil typisk blive ansat i en malervirksomhed hos en malermester. Virksomhederne varierer i størrelse, men normalt vil der være tale om forholdsvis små virksomheder med 5-7 ansatte bygningsmalere. Bygningsmalerne kan nedsætte sig som selvstændig malermester. Bygningsmalerne arbejder også som farve- og indretnings konsulenter. Konduktør i stører malerfirmaer Som bygningsmaler malerbehandler man ind- og udvendige overfalder (vægge, facader og træværk). Herudover opsætter man tapet og forskellige former for vægbeklædning. Arbejdet udføres efter grundige forbehandlinger af overfladerne (afvaskning, slibning og spartling). Arbejdsopgaverne er meget varieret og foregår blandet: ved nybygning af beboelse og industri hos private kunder der får renoveret deres bolig udvendig og indvendig Forskellige restaurerings opgaver af kirker, slotte og herregårde Malerfagets faglige Fællesudvalg 5

8 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål TEMA 1 Kompetence afklaring ca. 2 uger Fag Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Viden: - farvelærens begreber samt farvernes blandingsmæssige egenskaber og forhold Grundlæggende farvelære f.eks. med afsæt i Itten. eks. viden om farvecirkel. (Primære, sekundere, tertiære og komplementære farver). Formativ visuel evaluering af det praktiske. Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: - anvende dialog og argumentation i samarbejdet - betydningen af tid, samarbejdsevne, personlig adfærd og ressourcers betydning for planlægning og udførelse af en arbejdsopgave Praktiske samarbejdsøvelser. Arbejdsplan over det malerfaglige. Evaluering af samarbejde/adfærd. Evaluering af arbejdsplan. Teknikker og materialer Færdigheder: - under faglig vejledning foretage hensigtsmæssigt materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver Opgave, der identificerer de forskellige malematerialer og forklarer om bund, mellem og færdigbehandling. Formativ visuel evaluering og feedback af opgaven. Miljø/sikkerhed Viden: - anvendelse og vedligeholdelse af fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler Instruktion i rengøring af værktøj og hjælpemidler. Formativ visuel evaluering og feedback af opgaven. Naturfag Ingen i tema 1 Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til personlig fremtoning Formativ evaluering af elevens daglige virke. 6 Bygningsmaleruddannelsen

9 TEMA 2 Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold ca. 4 uger. Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Færdigheder: - under faglig vejledning udføre farveblanding og foretage farveefterligning Viden: - Praktisk farveblanding med eks. viden om farvecirkel, gråskala, kulørstyrker. - Elektronisk tegning af enkle farvesætningsopgaver. Formativ visuel evaluering af det praktiske og farveefterligning. - fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og farvesætning - anvendelse af fagets æstetiske elementer - Æstetik i denne opgave består både af den dekorative farvesætning og den praktiske udførelse. - den kreative anvendelse af stil, form og farve i malerfaget - Farvefordeling og dekorative elementer. Malerfagets faglige Fællesudvalg 7

10 Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: - forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder - Arbejdspladsvurdering/APV, der tager udgangspunkt i større praktisk opgave. - Personalegrupper i virksomheden - overenskomst og konflikt Evaluering af den fysiske og psykiske APV. - organisationernes og virksomhedernes struktur, til organisationernes funktionsområder, indflydelse og kommunikationsveje - Forhold for lærlinge, SKP og aflønningsformer generelt. - aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning Færdigheder: - malerfagets aflønningsformer agere i bygningsmalerfaget i henhold til gældende love, overenskomster og aftaler og kommunikationsveje på arbejdsmarkedet - analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen 8 Bygningsmaleruddannelsen

11 Teknikker og materialer Viden: - relevante produktbeskrivelser og -data mm., malefaglige behandlingskataloger og anden teknisk litteratur til kvalitetssikring af eget arbejde - Etiketter, forståelse. QR-koder. - Der tages udgangspunkt i MBK/MBA i forhold til behandlingsbeskrivelser. Formativ visuel evaluering af det praktiske. Evaluering af arbejdet med materialeterminologi, MBK og arbejdsmiljøet. Færdigheder: - under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed herunder foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) samt foretage afsluttende rengøring til aflevering - Større praktisk opgave med tidligere behandlet træværk og væg. Almindeligt forekommende malerbehandling. - Afleveres jf. malerfagets æstetik - anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssig korrekt - kan vælge det korrekte IT-værktøj afhængigt af den faglige opgave Miljø/sikkerhed Viden: - ergonomi og de i faget gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold - Stiger, MAL-koder personlige værnemidler, løfteteknikker. Arbejdsplads brugsanvisning/ APB. Formativ evaluering i brugen af værnemidler og arbejdsstillinger i det praktiske arbejde. Færdigheder: - anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssig korrekt - forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker gennem valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser, hjælpemidler og valg af personlige værnemidler ud fra sundhedsmæssige forhold varetage fagets arbejdsopgaver Malerfagets faglige Fællesudvalg 9

12 Naturfag Viden: - malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber - Hvad består et malemateriale af. - Egenskaber herunder tørremåde. Evaluering af praktisk anvendelse af de almindelige regneregler brugt i malerfaget. - relevante underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer - se, rør og mærk forskellige under lag. Sugende/ikke sugende, mineralsk, træ og jern. - om regneregler, herunder parenteser, regning med procent, potenser og rødder, simpel algebraisk manipulation, samt anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Færdigheder: - relevante regningsarter - Hvordan påvirker temperatur RF. - Et malemateriales filmdannelse. - Opgaveløsning i almindelige regneregler brugt i malerfaget. - beregning (mængde og rækkeevne) i forhold til eksempelvis materialebestilling Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til sund kost og fysisk form. Formativ evaluering af elevens daglige virke. 10 Bygningsmaleruddannelsen

13 TEMA 3 Malertema/håndværkertema ca. 6 uger Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Færdigheder: - anvende fagets æstetiske elementer Kompetencer: - udføre farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning - benytte fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og farvesætning - Praktisk farveblanding og farveefterligning - Elektronisk tegning af farvesætningsopgaver. - Æstetik i opgaverne består både af den dekorative farvesætning og den praktiske udførelse. Formativ og summativ visuel evaluering af det praktiske arbejde, farveefterligning. Summativ evaluering af teori. - Farvefordeling og dekorative elementer. Malerfagets faglige Fællesudvalg 11

14 Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Kompetencer: - planlægge, koordinere og udføre en arbejdsopgave i forhold til fx arbejdsbeskrivelser, planlægge forskellige arbejdsprocesser samt identificere forskellige samarbejdsrelationer, drøfte forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge (herunder stille forslag til innovative ændringer eller til brug af andre metoder), indgå i forskellige samarbejdsrelationer/situationer og i et samarbejde kunne planlægge og udføre en arbejdsopgave - Udarbejde en arbejdsbeskrivelse og plan på et givent emne. - eleven arbejder med at identificere sin egen rolle som praktiksøgende. Evt. ved analyse af virksomhedernes hjemmesider. - Forhold for lærlinge, svende og aflønningsformer generelt. Evaluering af selvstændig udført arbejdsbeskrivelse på et givent emne. Evaluering af personlig jobansøgning. - agere i bygningsmalerfaget ud fra en viden om forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder - kan agere hensigtsmæssigt i bygningsmalerfaget ud fra en viden om aftaler og love på arbejdsmarkedet, fagets aflønningsformer, organisationernes og virksomhedernes struktur og virke 12 Bygningsmaleruddannelsen

15 Teknikker og materialer Færdigheder: - anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i faglige sammenhænge Kompetencer: - søge efter, forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i forhold til en praktisk bygningsmaleropgave - Der tages udgangspunkt i MBK/MBA i forhold til behandlingsbeskrivelser. - Større praktisk opgave med tidligere behandlet træværk og væg. Almindeligt forekommende malerbehandling. Formativ og summativ visuel evaluering af det praktiske arbejde, Summativ evaluering af materialeterminologi og MBK/MBA. - udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation (f.eks. arbejdssedler) - Afleveres jf. malerfagets æstetik Hvad består et malemateriale af. - anvende sin viden om malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber til under faglig vejledning at foretage hensigtsmæssige materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver - anvende sin viden om maleteknikker og om underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer - under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed herunder foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) - Egenskaber herunder tørremåde. - se, rør og mærk forskellige under lag. Sugende/ikke sugende, mineralsk, træ og jern. - Hvordan påvirker temperatur RF. - Et malemateriales filmdannelse. - Selvevaluering og gensidig feedback. - kvalitetssikre og reflektere over sit udførte arbejde for herigennem at kunne forbedre arbejdsprocesserne samt identificere sit behov for nye lærings mål Malerfagets faglige Fællesudvalg 13

16 Miljø/sikkerhed Kompetencer: - vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige ud fra den givne situation og i forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet -forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker -anvende og vedligeholde fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler - Ergonomi og fokus på EGA, ensidig gentagende arbejde, Ergonomisk rigtige arbejdsstillinger, med fokus på korrekte arbejdsstillinger. - Arbejde med bevidsthed om materialeforbrug og undgå spild generelt. Evaluering i brugen af værnemidler og arbejdsstillinger i det praktiske arbejde. Formativ og summativ evaluering af elevens egen arbejdsplads og hensigtsmæssig faglig adfærd på fælles arbejdsområder. Naturfag Kompetencer: - anvende de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med arealberegning, materialebestilling Opgaveløsning i almindelige regneregler brugt i malerfaget. Evaluering af praktisk anvendelse af de almindelige regneregler brugt i malerfaget. Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til og fysisk form og fremtræden. Evaluering af elevens daglige virke. 14 Bygningsmaleruddannelsen

17 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression. Undervisningen medvirker også til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 4. Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. Malerfagets faglige Fællesudvalg 15

18 Bedømmelsesplan Tema Tema 1 Dokumentation af evaluering af temaerne. Elevens individuelle kompetence afklaring dokumenteres. Evt. i Elevplan under elevens uddannelsesplan. Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Tema 2 Tema 3 Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Eleven laver port folio over opgaverne i temaet. Port foliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt arbejde m.m. Benyt evt. Portfolio delen i Elevplan. Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Eleven laver port folio over opgaverne i temaet. Port foliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt arbejde m.m. Benyt evt. Portfolio delen i Elevplan. Ovenstående dokumentation danner grundlag for den standpunktskarakter, der skal gives ved Grundforløbets afslutning inden grundforløbsprøven. Port foliet fra tema 3 bruges til grundforløbsprøven, så der hermed kan tages udgangspunkt i det praktiske arbejde eleven har udført. Ved fremlæggelse af port foliet, kan eleven vise sin evne til at reflektere over og redegøre for sin egen læring. 16 Bygningsmaleruddannelsen

19 Eksamen Grundforløbsprøve/eksamen TEMA 3 Fra Tema 3 ligger det skriftlige materiale og den praktiske opgave til grund for eksamen. Det skriftlige materiale kan udarbejdes i en port folie, som bl.a. indeholder, billede dokumentation af praktisk udført opgave, arbejdsplanlægning, APV, materialelære, farvelære, elektronisk tegning, jobansøgning og firmaprofil Eksamensform Eksamen begynder med en praktisk del, hvor elever udfører en 1 farveefterligning. Eleverne skal udarbejde en bestillingsliste af materialer, værktøj og værnemidler til en given arbejdsbeskrivelse. Farveefterligningen skal være en lys kulør, indeholdende hvid, sort og 1 kulør. Eleverne har nu 1 time til at udføre den praktiske del. Lærer og censor går rundt mellem eleverne og observere hvordan eleverne arbejder. Eleven tager den opstrøgne farveprøve og bestillingslisten med til den endelige eksamination. Eleven har 20 min eksamen, hvor eleven fremlægger og forsvarer sin port folio, den praktiske opgave fra tema 3, farveefterligningen og bestillingslisten 10 min votering, eleven modtager en samlet karakter for grundforløbs eksamen Malerfagets faglige Fællesudvalg 17

20 Bonusfag: Bonusfag 1, Skills teknikker I Bonusfag 1 opnår eleven malerfaglige kompetencer inden for et eller flere af følgende områder: Beskærings teknikker Optegning af dekoration Bogstave tegning Håndtering af skrivepensel og skrivestok Håndtering af stregtrækker og stregtræknings lineal Håndtering af tape og folie Bonusfag 2, Æstetik og dekoration I Bonusfag 2 opnår eleven malerfaglige kompetencer inden for et eller flere af følgende områder: Opbygning af bund og lakering af træværk med relevante materialetyper Opsætning af forskellige vægbeklædninger Anvendelse af dekorative maleteknikker Anvendelse af elektronisk tegning 18 Bygningsmaleruddannelsen

21 Foto forside: Joan Dall

22 Bilag 1 (link aktivt d ) Soeg?SearchTerm=Taksonomisk+beskrivelsesramme+for+grundfagenes+ faglige+m%c3%a5l+p%c3%a5+tre+niveauer Grundfag Taksonomisk beskrivelsesramme for grundfagenes faglige mål på tre niveauer Beskrivelsen af faglige mål tager udgangspunkt i den europæiske brug af begreber, hvor faglige mål kaldes læringsudbytte og indeholder begreberne viden, færdighed og kompetence. Beskrivelsen skal klart skelne mellem: Mål der drejer sig om at blive bedre til faget. Mål der drejer sig om at blive bedre til at anvende faget i en erhvervs-, studieeller samfundsmæssig sammenhæng. Taksonomi for viden, færdigheder og kompetencer Nedenstående tre skemaer viser en taksonomimed tre niveauer for hver af de tre kategorier: viden, færdighed og kompetence. I den venstre kolonne angives de tre niveauer: grundlæggende, alsidig og kompleks og i den højre kolonne gives eksempler på verber (=udsagnsord), der kan anvendes til at beskrive elevens viden, færdighed eller kompetence på det pågældende niveau. 20 Bygningsmaleruddannelsen

23 1. Viden (der sætter i eleven i stand til at) Viden er noget man har, til forskel fra færdighed, der betegner noget, man kan, og kompetence, der betegner noget, man gør. For at kunne aflæse elevens viden, kan man enten bede eleven om at gentage, redegøre for eller forklare noget, eller man kan aflæse viden i elevens færdigheder og kompetencer. Der er kun få verber, der kan beskrive viden i sig selv. Videnskategorien kan bruges til at definere de indholdsområder, stofområder og faglige områder, som man beskæftiger sig med i faget. Der skelnes mellem to former for viden: Deklarativ viden: Viden om noget eller nogen Processuel viden: Viden om hvordan man udfører en handling Tre vidensniveauer Stigende sværhedsgrad Kompleks Alsidig Grundlæggende Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan viden kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Forklare [Sammenligne Reflektere Vælge Kritisere Bedømme Udvikle Variere Forholde] Redegøre for [Diskutere Demonstrere Udlede Løse] Gentage Referere [Navngive Reproducere Imitere Søge vejledning] Malerfagets faglige Fællesudvalg 21

24 2. Færdigheder (der sætter eleven i stand til at) Færdighed betegner en dygtighed og en evne for et eller andet. Man kan fx være dygtig til at stå på ski, danse, til engelsk eller til matematik. På engelsk hedder færdighed skill, og to be skilled er at være dygtig. Færdigheden viser sig som teknikker og indgår i udførelsen af opgaver og problemer.man skelner mellem: Kognitive færdigheder: Mentale eller intellektuelle færdigheder fx at kunne regne, læse og skrive. Manuelle færdigheder: Man bruger hænderne til at udføre praktiske opgaver, fx at køre bil, svejse. Kommunikative færdigheder: Dækker færdigheder som lytte, læse, tale og skrive, og er både produktiv og receptiv og både verbal og nonverbal. Tre færdighedsniveauer: Stigende sværhedsgrad Kompleks Avanceret, elite, ekspert Alsidig Øvede, rutine Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan færdighed kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Uddrage Eksperimentere Udvikle [Udvælge Evaluere Formidle Vurdere] Beherske [Indhente Skelne Afprøve Begrunde Udarbejde Udføre Anvende Gennemføre] 22 Bygningsmaleruddannelsen

25 3. Kompetencer (der sætter eleven i stand til at) Kompetence er personens potentielle handlingsformåen i en given situation og betegner personens evne til at gøre noget i bestemte kontekster. Kompetence betyder at man har viljen og evnen til at bruge sin viden og færdighed i en given situation.. Hvis man har færdigheden at kunne køre bil, vil kompetencen inddrage omgivelserne for denne færdighed og fx kunne betegne, om personen kan køre bil i England = i venstre side eller i glat føre. Derfor er kendetegn ved situationen og grad af selvstændighed centrale begreber til at beskrive kompetencen. Tre kompetenceniveauer Stigende sværhedsgrad Kompleks Kan selvstændigt udvikle Alsidig Kan handle selvstændigt i ukendte situationer Grundlæggende Kan handle i kendte situationer med eller uden vejledning Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan kompetence kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Innovere Skabe [Planlægge Se forskelle Udføre Generalisere Selvstændiggøre Udvikle] Se sammenhænge Afgøre Tage initiativ Tage ansvar Foretage [Være bevidst Acceptere Registrere Opsøge] Malerfagets faglige Fællesudvalg 23

26 I beskrivelsen af viden, færdighed og kompetence på et givet grundfagsniveau, fx niveau D kan man godt kan bruge alle tre niveauer hele taksonomien, men i en anden vægtning end man ville på et lavere eller højere niveau. Det vil derfor være naturligt, at der på f.eks. niveau C anvendes flere verber fra de højeste niveauer end på f.eks. niveau F, E eller D. På hvert niveau er der eksempler på nogle verber, som kan anvendes til at beskrive niveauet. Imidlertid vil det i mange tilfælde være nødvendigt at supplere med adjektiver (=tillægsord) og adverbier (=biord)for at opnå en præcis beskrivelse af niveauet. Adjektiver og adverbier angiver bredden/ dybden i den viden, færdighed og eller kompetence, målet beskriver, samt omstændighederne i forbindelse med brugen af viden eller udøvelsen af færdigheden eller kompetencen. Adjektiverne og adverbierne kan omfatte følgende modsætningspar: Specifik og generel Enkel og kompleks Under vejledning og selvstændig Kendt og ukendt (fx situationer). Ud over disse modsætningspar kan man løfte niveauet ved at tilføje ord som fx præcis og effektiv, hvor det ikke giver mening at anvende det modsatte begreb. Eksempel: Kompetencemål for faget informationsteknologi Nuværende formulering: Refleksionskompetence: Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. Men brug af taksonomi modellen får vi en klar afgrænsning og forståelse af niveau, samtidig vil det være en gennemgående struktur i alle beskrivelser. For eksempel: Vidensmål: Eleven kan på: Niveau F/E = referere til de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (grundlæggend) Niveau D = redegøre for de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (alsidig) Niveau C = forklare de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (kompleks) 24 Bygningsmaleruddannelsen

27 Foto forside: Joan Dall

28 Islands Brygge København S

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre.

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Hvad er praktikum Praktikum er obligatorisk Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Praktikum skal sammenbinde virksomheds praktikken og den

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

2. del: Udarbejdet behandlingsskema til vægge og træværk nyt og tidligere malet. Husk at bruge MBK/MBA typebetegnelser.

2. del: Udarbejdet behandlingsskema til vægge og træværk nyt og tidligere malet. Husk at bruge MBK/MBA typebetegnelser. I det afsluttende projekt skal du vise: 1. at du kan arbejde selvstændig 2. at du kan planlægge og tilrettelægge dit arbejde 3. at du kan overholde en deadline Endvidere skal du vise: 1. at du har et fagligt

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning Produktionsskoleforeningen 18. juni 2015 Kontoret for erhvervsuddannelser STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v./claus Søe og Helga Bojesen Side

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere