Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

2 Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg Ikrafttræden 4 Parkeringskrav 5 Kort, zoneafgrænsning 6 Skitser, parkeringsarealer indretning 7 1 Formål Stk. 1. Retningslinjerne indgår som en del af Kommunens samlede parkeringspolitik og indeholder bestemmelser for administration af de gældende bygningsreglementers krav vedrørende bebyggelsers parkeringsarealer. Stk. 2. Bestemmelserne er vejledende i forhold til fastsættelse af parkeringskrav i bygge- og lokalplansager. 2 Anvendelsesområde Stk. 1. Retningslinjerne bringes i anvendelse ved planlægning af eller ansøgning om opførelse af ny bebyggelse og tilbygninger, ved ombygninger og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. Stk. 2. Ved ændret anvendelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse stilles kun krav om anlæg af parkeringsarealer i tilfælde af, at der er et øget behov for parkering i forhold til den eksisterende anvendelse. Parkeringskravet udgør - uanset et eventuelt eksisterende underskud af parkeringsarealer - forskellen mellem det hidtidige og det fremtidige behov (opgjort efter de til enhver tid gældende retningslinjer). Se også 4, stk Zoneinddeling Stk. 1. Kommunen opdeles i 2 zoner med hver sit sæt vejledende parkeringskrav: Zone 1: Omfatter Midtbyen indenfor Ringgaden og Marselis Boulevard inkl. arealer omfattet af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer men ekskl. Aarhus Havn, hvor parkeringskrav er fastsat i kommuneplanens rammebestemmelser. Zone 2: Omfatter resten af kommunen udenfor Ringgaden. Zonernes afgrænsning fremgår af kortet side 6. I tvivlstilfælde fastsættes afgrænsningen af Teknik og Miljø, Trafik og Veje. 2

3 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. Stk. 1. På den enkelte ejendom skal der anlægges bil- og cykelparkeringsareal til brug for ejendommen. Dette gælder i de i 2 nævnte tilfælde og i et omfang svarende til parkeringskrav vist i skemaet på side 5. For andre anvendelser/bebyggelser end de i skemaet nævnte, fastsættes parkeringskravet efter en konkret vurdering af Teknik og Miljø. Generelt skal det i forbindelse med anlæg af parkeringsarealer overvejes at etablere mulighed for opsætning af udstyr til opladning af el-biler. Stk. 2. For zone 1 gælder, at der sædvanligvis udløses parkeringskrav, hvis der er tale om projekter, som er lokalplanpligtige. Mindre, ikke lokalplanpligige projekter - som typisk kan omfatte erstatningsbebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, udnyttelse af tagetager, o.lign. - udløser sædvanligvis ikke parkeringskrav. Stk. 3. Teknik og Miljø kan - hvor hensynet til regulering af biltrafikkens omfang vejer tungt, og/eller hvor der er en god betjening med kollektiv trafik - fastsætte maksimale krav til parkeringsarealernes størrelse. Stk. 4. Ved fastsættelse af parkeringskrav skal muligheder for dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer vurderes - i form af differentieret anvendelse over døgnet, hvor flere funktioner/ejere deles om parkeringsarealet. Såfremt der indgår flere ejendomme, tinglyses aftale om dobbeltudnyttelse. Stk. 5. I forbindelse med stillingtagen til parkering i tilknytning til større projekter undersøges muligheder for at indgå aftale om, at der i sådanne anlæg også sikres mulighed for offentlig tilgængelig parkering. 5 Parkeringsarealers anlæg Stk. 1. Parkeringsarealer skal som udgangspunkt anlægges på egen grund. Stk. 2. Teknik og Miljø kan i særlige tilfælde tillade, at parkeringskravet opfyldes på anden ejendom. Det forudsættes i givet fald, at der her er overskud af anlagt parkering eller er mulighed for nyanlæg. Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved erhvervelse eller leje af parkeringsareal. Opfyldelsen tinglyses på berørte ejendomme - herunder eventuelt de nærmere betingelser i forbindelse med leje. Teknik og Miljø skal være påtaleberettiget ved ændringer. Tinglysning sker uden udgift for Kommunen. 3

4 Stk. 3. Parkeringsarealer anlægges forinden den bebyggelse, hvortil kravet er knyttet, tages i brug - medmindre Teknik og Miljø tillader andet. Stk. 4. Teknik og Miljø kan i særlige tilfælde tillade, at de krævede parkeringsarealer (jf. 4, stk. 1) ikke anlægges fuldt ud. Ejendommens ejer skal i givet fald efterfølgende anlægge de resterende parkeringsarealer, når Teknik og Miljø stiller krav om det. Forholdet tinglyses på ejendommen for ejerens regning. Stk. 5. Parkeringsarealers indretning skal ske i overensstemmelse med forskrifter i gældende vejregler - se eksempler herpå side 7. Befæstelse, afvanding, belysning m.m. på parkeringsarealer skal udføres i en standard, der modsvarer den forventede anvendelse af parkeringsarealet. Teknik og Miljø, Trafik og Veje skal godkende placering af overkørsel fra parkeringsarealet til offentlig vej eller privat fællesvej. I forbindelse med cykelparkering bør der anvendes cykelstativer med mulighed for, at cyklen kan låses hertil. Cykelparkeringsanlæg til langtidsparkering bør være overdækket, med belysning og med mulighed for aflåsning. Indretning af cykelparkeringsanlæg i tilknytning til erhvervs- og institutionsbebyggelser med mange kunder/ besøgende skal ske således, at cykelparkering placeres nær adgange til bebyggelsen. Ved institutionsbebyggelse bør der disponeres areal til parkering af pladskrævende cykler samt henstilling af cykelanhængere. Ved etablering af større samlede cykelparkeringsanlæg integreret i bebyggelsen skal der etableres særskilt adgang hertil. Stk. 6. I zone 1 og i tilknytning til nye, større og kompakte byggerier i øvrigt - skal det generelt tilstræbes, at anlæg af større parkeringsarealer koncentreres og integreres i nye bygningers konstruktion og/eller under terræn. Teknik og Miljø kan stilles særlige krav herom. 6 Ikrafttræden Stk. 1. Retningslinjerne er vedtaget af Aarhus Byråd den 6. marts 2012 og træder i kraft pr. samme dato. Stk. 2. Samtidig ophører administrationen efter de hidtidige retningslinjer, vedtaget af Aarhus Byråd den 14. december

5 Parkeringskrav (vejledende) Bilparkering - Anlagte p-pladser Boligbyggeri (antal pr. boligenhed) Zo ne 1 Zone 2 Åben-lav og tæt-lav, uden fællesparkering 1 2 Åben-lav og tæt-lav, med fællesparkering 1 1½ Etage 2) ½ 1 Boliger mindre end 50 m 2 (uanset type) ¼ ½ Kollegier, ungdomsboliger, klubværelser o.lign. (enkeltværelser med fælles funktioner) 1/ 8 1/ 6 Erhvervsbyggeri m.m. 3) Kontor-, fabriks- og værksteds- bygninger samt liberale erhverv (herunder lægehuse, 1 pr. 100 m 2 1 pr. 50 m 2 privatklinikker, motionscentre) Lagerbygninger 1 pr. 200 m 2 1 pr. 100 m 2 Dagligvarebutikker 1 pr. 100 m 2 1 pr. 25 m 2 Udvalgsvarebutikker 1 pr. 100 m 2 1 pr. 50 m 2 Restauranter 1 pr. 100 m 2 1 pr. 50 m 2 Hoteller, konferencentre ½ pr. værelse 1 pr. værelse Institutioner m.m. 3) Plejeboliger 4) Bofællesskaber 4) Vuggestuer/børnehaver 1 pr. 8 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt 1 pr. 4 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt 1 pr. 10 norm. pladser 1 pr. 4 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt 1 pr. 2 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt 1 pr. 5 norm. pladser Folkeskoler, ungdomsklubber 4) 1 pr. 200 m 2 1 pr. 100 m 2 Voksen- og videregående uddannelser 1 pr. 100 m 2 1 pr. 50 m 2 Cykelparkering - Anlagte p-pladser Boligbyggeri (antal pr. boligenhed) Åben-lav og tæt-lav Zone 1 Zone 2 Udenomsrum til bl.a. cykler 5) Udenomsrum til bl.a. cykler 5) Etage 2) 2 2 Kollegier 1 1 Erhvervsbyggeri m.m. 3) Fabriks-, lager- og værkstedsbygninger 1 pr. 100 m 2 ½ pr. 100 m 2 Kontorbygninger samt liberale erhverv (herunder lægehuse, privatklinikker, 1 pr. 50 m 2 1 pr. 100 m 2 motionscentre) Butikker, resturanter 1 pr. 50 m 2 1 pr. 100 m 2 Institutioner m.m. 3) Vuggestuer/børnehaver, fritidshjem/- klubber Folkeskoler Ungdomsuddannelser, voksen- og videregående uddannelser 1 pr. 5 norm. pladser 75 pr. 100 elever 75 pr. 100 studerende 1 pr. 5 norm. pladser 75 pr. 100 elever 50 pr. 100 studerende 1) Ved fællesparkering forstås en samlet parkering for hele bebyggelsen, omfattende min. ½ parkeringsplads pr. bolig i bebyggelsen. Kravet omfatter den totale parkering (individuel og fælles). 2) Ved etage forstås etageboliger i henhold til byggeloven. 3) Som hovedregel opgøres parkeringskravet med baggrund i byggeriets bruttoetageareal (excl. fælles adgangsareal og udenomsrum). For byggerier hvor lagerlokaler udgør en relativ stor andel af det samlede areal, kan disse opgøres særskilt (med baggrund i parkeringskravet for lagerbygninger). Arealer til øvrige funktioner indgår i hovedfunktionens areal. 4) For funktioner/bebyggelser med mange besøgende eller særlige institutioner kan der yderligere stilles krav om areal til busparkering. 5) Jævnfør bestemmelser i Bygningsreglementet. 5

6 Riis Skov ZONE II Vestre Ringgade Nordre Ringgade Dronning Margrethes Vej Skovvejen Vestre Ringgade Viborgvej Silkeborgvej ZONE I Vester Allé Nørre Allé Nørregade Nørrebrogade Nørreport Skolebakken Havnegade Kystvejen Zoneafgrænsning Søren Frichs Vej Søndre Ringgade Skanderborgvej Frederiks Allé Marselis Boulevard Sønder Allé Strandvejen ERHVERVS- HAVN 6

7 Længdeparkering 5,0 5,0 2,0 Fast genstand Minimum 0,5 2,0 3,5 30 o 45 o 1,2 4,8 4,3 1,8 3,5 3,5 4,6 7,1 5,3 3,5 8,8 5,0 2,4 2,1 3,2 5,0 1,8 60 o 90 o 3,5 3,5 (2,3) (2,3) 2,2 2,9 9,9 8,0 Cykelparkering 5,6 4,2 5,0 2,0 1,75 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 4,3 1,3 Gangområde anvendelig for udstigning 1,0 1,4 UDGANG Tal i parentes anvendes sammen 0,3 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 1,2 INDGANG 5,0 7,0 (9,0) Parkeringsarealers indretning 2,0 7

8 Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Tlf trafikog 2013

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere