12 Folke- og ungdomsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 Folke- og ungdomsskoler"

Transkript

1 tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen Serviceområde 12 i alt forslaget er udarbejdet i henhold til rammen i 2013 prisniveau. Der er ikke indregnet virkninger af kommende skolereform eller evt. virkninger fra lærer lockouten. rammen til 2014 er øget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2013, der kan specificeres således: - 1,6 mio. kr. takstregulering - 0,4 mio. kr. besparelse 1 % pulje - 0,5 mio. kr. effektivisering - 0,6 mio. kr. besparelse på specialundervisning - 3,1 mio. kr. + 2,2 mio. kr. flere undervisningstimer + 0,5 mio. kr. demografi + 0,3 mio. kr. nedsat finansiering af kørselskontor + 0,2 mio. kr. budget til TDC tilbageført + 3,4 mio. kr. Driftsbemærkninger Der er i budgetforslaget foretaget omfordeling af budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september 2012 mellem de enkelte funktioner. Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne.

2 Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. forslaget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr rammen svarer til faktisk elevtal på elever i 2012/13 og prognose elevtal i 2013/14 på og forventes tilrettet til elevtal pr. 5/ efter gældende regler.. Elevtal og befolkningsprognose rammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/ Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr Befolkningsprognosetal år år år år I alt 6-16 årige Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2013 priser, kr.): Der er flyttet 4,8 mio. kr. fra funktion til vidtgående specialundervisning til reduktion af rammetilpasningskonto på 8,4 mio. kr.

3 Folkeskoler Regnskab Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Området er øget med 1,4 mio. kr. i forhold til 2013 fordelt med 2,2 mio. kr. til flere undervisningstimer, 0,1 mio. kr. til demografi, - 0,4 mio. kr. besparelse på 1 % pulje og -0,5 mio. kr. effektivisering. rammen er demografireguleret svarende til ugentlige undervisningslektioner til elever i skoleår 2012/13 og forventes reguleret for elevtal pr. 5/ efter gældende regler. Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. pr. elev pr. 5/ til en central kursuspulje. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,466 mio. kr. ved salg af TSM timer. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 0,827 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Området er reduceret med 0,321 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler.

4 IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 11,719 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 2,434 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 6,995 mio. kr. Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,165 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området. til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,093 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,394 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,611 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling tet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budgettet på 8,411 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 7,119 mio. kr., svarende til ca. 113 elever, og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 12,588 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 11,296 mio. kr., svarende til ca. 179 elever. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 13 niveau, ( kr. i 12-niveau) plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget er beregnet efter elevtallet pr. 5/ i skoleåret 2012/13 og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ til undervisningsmidler mm. svarer til budget Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole. beløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 33,327 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 472,323 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/9-

5 2012 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2014 pga. stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %) - indvendig bygningsvedligeholdelse. - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) terne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,39 % på lønkonti til barselsudligningspulje. tet er i forhold til 2013 tillagt 0,174 mio. kr. i forbindelse med tilbageført kontering af TDC regninger. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,246 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,816 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring. SkoleGården indgår i Lind skoles budget. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 12,956 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,158 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. tet er i forhold til 2013 tilbageført 6 t.kr. til TDC kontering Syge- og hjemmeundervisning tet indeholder 0,442 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,313 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,199 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,328 mio. kr Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde.

6 Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet tet er baseret på elevtal pr. 5/ og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. tet for specialområdets bestillerdel ekskl. Elevtransport er opdelt på følgende måde: Bestillerdelen Internt køb af pladser Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr. 5/ Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 6 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5/ Elevbefordring: Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. tet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 45 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 55 % elever fra andre kommuner. Regnskab 2012 viste 52,39 % for Herning elever og 47,61 % for elever fra andre kommuner. Elevbefordring Køb af elevbefordring Herning Kommune Udgifter vedr. elevbefordring Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead I alt

7 Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Regnskab Funktion Udfører Åmoseskolens SFO - Internt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Betaling andre off. Myndigheder Åmoseskolens SFO - Driftsudgifter Funktion i alt: Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO Åkanden, er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleår 2012/13 på i alt 76 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 61 fuldtidspladser (omregnet til 100 %). Der er endnu ikke budgetlagt for skoleåret 2013/2014, hvorfor der må forventes tilpasning når børnetallet pr. 5/9-13 er klar. Salg af pladser Indtægterne er beregnet efter elevtal for skoleår 2012/13 med salg af 48 pladser, svarende til 39 fuldtidspladser til Herning kommune og 28 pladser, svarende til 22 fuldtidspladser til andre kommuner. Der er endnu ikke budgetlagt for skoleåret 2013/2014, hvorfor der må forventes tilpasning når børnetallet pr. 5/9-13 er klar Befordring af elever i grundskolen tet på 4,273 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever. tet er reduceret med 0,469 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget udgjorde i 2012: 9,084 mio. kr. Der forventes tiltag til nedbringelse af udgiften i Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer fortsat effekt af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet besparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor Specialundervisning i regionale tilbud tet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser. Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud I alt Der er pr. 5/ køb af 3 pladser svarende til 1,5 mio. kr. I forhold til rammen er der således mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Plantal for 2013/14 viser 1 elev i regionale tilbud. tet vil blive tilrettet elevtal pr. 5/

8 De takstfinansierede 05, 07 og 08 områder ses samlet Kommunale specialskoler rammen er i forhold til 2013 reduceret med 1,950 mio. kr., der kan specificeres således: Fuld virkning af reduktion på kr. pr. elev fra = - 0,563 mio. kr., takstregulering der kun var med i ,619 mio. kr., tilbageført budget til betaling af TDC regninger + 0,021 mio. kr., nedsat finansiering af kørselskontor + 0,210 mio. kr., forskel på træk til barselsudligning 1 t. kr. Der tilføres 4,8 mio. kr. fra funktion til reduktion af rammetilpasningskonto på 8,4 mio. kr. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er pr. 5/9 i skoleåret 2012/13 følgende elevtal med tal i skoleår 2011/12 i parentes: i alt 198 (202) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 134 (143) elever på 3 centerskoler 65 (59) elever på Åmoseskolen Der er i alt 6 (11) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2012/13. Der er i alt 128 (148) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2012/13 fordelt således: 78 (96) elever på 3 centerskoler 50 (51) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2012/13 følgende elevtal (med 2011/12 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2012/ 13 og (2011/112tal) Herning kommune Heraf elever fra Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 82 (95) 57 (62) 25 (33) Lundgårdskolen 18 (19) 10 (10) 8 (8) Skolen på Sønderager 45 (42) 27 (23) 18 (19) Skolen på Sønderager (inkl. Helhedstilbud) 67 (84) 40 (47) 27 (37) Åmoseskolen 115 (110) 65 (59) 50 (51) I alt 327 (350) 199 (202) 128 (148) Elevtal i skoleår 2012/13 viser et fald i forhold til 2011/12 fra 350 til 327. Faldet på 23 elever fordeler sig med 3 elever fra Herning Kommune og 20 elever fra andre kommuner. Plantal 2013/14 viser + 1 elev i centerklasse fra Herning Kommune og 5 elever på Åmoseskolen. tet vil blive tilrettet efter elevtal pr. 5/ Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg.

9 Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel salg af pladser Elevtransport Bestillerdel køb af pladser I alt Elevbefordring Elevbefordring Køb af elevtransport Herning Kommune Betaling til vognmænd Overhead Salg af elevtransport egen kommune Salg af elevtransport andre kommuner Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift køb I alt budgetramme Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn, og vil blive tilrettet efter 5/9 elevtallet. tet til elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner. Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %. Regnskab 2011 gav en fordeling på hhv. 32,6 % og 67,4 %. Regnskab 2012 gav en fordeling på hhv. 34,24 % og 65,76 %. Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende:

10 Bestillerdelen Rammeafstemning/difference Internt køb af pladser I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Bestillerdelen i alt forslaget er i forhold til 2012/13 elevtallet og vil blive tilrettet elevtal pr. 5/ Internt køb af pladser Beløbet er baseret på køb af 134 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 40 elever, samt 65 pladser på Åmoseskolen, i alt 199 pladser i skoleåret 2012/13. Betaling til andre kommuner fordelingen er baseret på forventede udgifter for undervisning af 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 6 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Funktion Udfører Regnskab Fællesudgifter Internt salg af pladser Eksternt salg af pladser Driftsudgifter (skolerne) Funktion i alt: Udførerenhedens budget er baseret på 327 elever og fordelt på følgende måde: Der er pr. 5/9 i skoleåret 2012/13 følgende elevtal med tal i skoleår 2011/12 i parentes: i alt 199 elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 134 elever på 3 centerskoler 65 elever på Åmoseskolen Der forventes i alt 128 elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2012/13 fordelt således: 78 elever på 3 centerskoler 50 elever på Åmoseskolen lægning til centerklasser og Åmoseskolen er med baggrund i elevtallet 2012/13 pr. 5/ Der er endnu ikke budgetlagt for skoleåret 2013/2014, hvorfor der må forventes tilpasning når børnetallet pr. 5/9-13 er fastlagt. Fælles formål rammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. er overført til SO 20. Internt salg af pladser Indtægterne svarer til salg af i alt 199 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/ til Herning

11 kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2013 vedrørende overskud i takstregnskab Salg af pladser til andre kommuner Indtægterne svarer til salg af i alt 128 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/ Der er sket takstnedsættelse i 2013 vedrørende overskud i takstregnskab Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2011/12: Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag på 85 % af statstilskuddet til private grundskoler og -kurser. rammen svarer til elever. Der er i skoleår 2012/ elever på friskoler. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler rammen svarer til 447 elever. Der er i skoleår 2012/ elever. Der er desuden her afsat beløb på 0,048 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger. til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2014 for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler rammen dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til 787 elever. Der er i skoleår 2012/ elever på efterskoler, heraf 27 på husholdnings- og håndarbejdsskoler. tet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2014 for elevtallet pr Ungdommens Uddannelsesvejledning Stednr vedrører budget på 0,468 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet administreres af Skoleafdelingen. Stednr omfatter det totale driftsbudget på 6,720 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt administration. tet er i forhold til 2013 øget med 12 kr. tilbageførsel til betaling f TDC regninger.

12 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktion : Regnskab Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolen - Driftsudgifter Funktion i alt: Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2012/13 budgetlagt efter en pladsnormering på 74 pladser. Der er endnu ikke fastlagt et elevtal for kommende skoleår, hvorfor budgettet vil blive reguleret ifølge gældende principper i forhold til elevtallet pr. 5. september med virkning fra 1.august for det kommende skoleår. reguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansieringen. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet. En del af ungdomscentret er flyttet fra Viborgvej til Kulturamabygningen ved Holtbjergskolen fra skoleåret 2012/ Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. Klubber og Caféer, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Caféerne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféerne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud Fra er Holmen, der er specialklasse for elever i alderen13-17 år overført fra Hammerum Skole til Ungdomskolen.

13 Ungdomsskolens budgetramme er på 14,082 mio. kr. tet er øget med 7 t.kr. tilbageførsel til betaling af TDC regninger Skoleskibet Marilyn Anne rammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,491 mio. kr. Rammen svarer til 4,4 elevpladser á kr. (2013 pris). Der er optaget 7 elever i skoleåret 2012/13. Merudgiften finansieres inden for samlet budgetramme for SO Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,288 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Regnskab Funktion : Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Knudmoseskolens eftermiddagstilbud - Internt salg af pladser Knudmoseskolens eftermiddagstilbud - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolens eftermiddagstilbud - Driftsudgifter Funktion i alt: Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen, Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Der har for denne gruppe unge, ikke tidligere været etableret et dagtilbud/eftermiddagstilbud. Der har dog været et behov for, at disse unge kunne tilbydes tilbud ud over skoletid, hvorfor der er etableret et eftermiddagstilbud jf. servicelovens 36 efter sommerferien i Formålet med tilbuddet er at: Give de unge mulighed for, at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter, i en tilrettelagt og beskyttet sammenhæng. Medvirke til, at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede. Sikre, at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for, at beholde bopæl hos forældrene. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt endnu. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. Hvor det er andre serviceområder der køber pladserne.

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere