ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende retningslinjer. Disse retningslinjer tager udgangspunkt i vedtægterne og indeholder en uddybning og præcisering af bestemmelserne, samt en række procedurer for den daglige økonomistyring i Landsforeningen. l parenteser henvises til foreningens vedtægter (V). 2. Definitioner Organisationen er afdelingerne og Landsforeningen. Landsforeningen omfatter landsledelsen, landssekretariatet, Panbladet samt grupper og udvalg under landsledelsen Afdelingerne er LGBT Ungdom. Nødsituationer er situationer, hvor Landsforeningens samlede økonomi er påvirket negativt i væsentlig grad, specielt med risiko for insolvens, af dispositioner foretaget af afdelingerne eller Landsforeningen. 3. Økonomisk ansvar Landsledelsen er ansvarlig for Landsforeningens samlede økonomi (V 16, stk. 1). l den daglige drift varetages det således, at afdelingerne er ansvarlige for deres egen økonomi og landsledelsen for Landsforeningens økonomi. Ifølge vedtægterne hæfter alene Landsforeningens formue for Landsforeningens forpligtelser (V 21, stk. 1). Da organisationen imidlertid er én samlet juridisk enhed (f.eks. samme CVR-nummer for landsforening og afdelinger) betyder det, at der er solidarisk hæftelse mellem Landsforeningen og afdelingerne, l nødsituationer vil landsledelsen således skulle forholde sig til afdelingernes økonomi og omvendt. Landsledelsen er politisk ansvarlig over for landsmødet for budgetoverholdelse for så vidt angår Landsforeningen og udarbejdelse og fremlæggelse af regnskab for denne.

2 4. Indtægter m.v. Landsforeningen er skattefri, da den er godkendt som almen velgørende forening. Det betyder, at arv modtaget af Landsforeningen er afgiftsfri. Gaver til Landsforeningen er for giveren ikke fradragsberettigede. Gaver og arv givet til specifikke formål (fx afdelinger) overføres fra Landsforeningen til disse. Hvis Landsforeningen modtager arv og gaver over kr. uden forudsætning om anvendelse til særlige formål, skal landsledelsen inden 3 måneder fra modtagelsen træffe beslutning om anvendelsen (V 19, stk. 1 og 2). er momsregistreret. Der svares moms for så vidt angår den forretningsmæssige del af Landsforeningen, dvs. bladdrift og anden salg der er i konkurrence med kommercielle virksomheder. Da afdelingerne og landsforeningen har samme CVR-nummer gælder momsregistreringen også afdelingernes eventuelle forretningsmæssige drift, som f.eks. cafédrift. 5. Ejendomme og lejemål Køb, salg og pantsætning kræver godkendelse af 2/3 af landsledelsen (V 19) og 2/3 af landsmødet (V 6, stk. 2). Lejeaftaler kan først indgås efter godkendelse af landsledelsen. 6. Tegnings- og prokuraregler At nogen tegner Landsforeningen betyder, at de kan underskrive juridisk forpligtende på Landsforeningens vegne. At nogen har prokura betyder, at de kan udstede checks og overføre betalinger elektronisk fra foreningens konti. Landsforeningen tegnes af to medlemmer af landsledelsen i forening, hvoraf den ene skal være generalsekretæren eller den økonomiansvarlige (V 11, stk. 1). Prokura kan meddeles af de tegningsberettigede til landsledelsesmedlemmer og lønnede ansatte. Der kan aldrig gives eneprokura. Dvs. der skal altid være to, der underskriver i forening (V 11, stk. 1 og 2) eller foretager betalinger elektronisk. 7. Bankkonti Oprettelse eller nedlæggelse af Landsforeningens konti skal godkendes af forretningsudvalget. l forbindelse med oprettelse af konti skal foreningens CVR-nummer anvendes.

3 Blanke checks må aldrig henligge med underskrift. Modtagne tilskud skal indsættes og herefter henstå på separate bankkonti. 8. Særlige forhold l tilfælde af, hvor en afdeling ikke har den fornødne kapacitet til at varetage afdelingens økonomiske forhold skal landsledelsen tage initiativ til at finde en løsning i samarbejde med den pågældende afdelingsbestyrelse og evt. de øvrige afdelingers bestyrelser. l tilfælde af, at en afdeling ikke har en valgt bestyrelse skal landsledelsen tage initiativ til at sikre, at afdelingens økonomiske forhold varetages, enten af landsledelsen eller, efter aftale, af en af de øvrige afdelinger, indtil en bestyrelse bliver valgt eller afdelingen nedlægges eller sættes i bero. l nødsituationer skal den landsforeningens økonomiansvarlige og afdelingernes økonomiansvarlige sammen omgående søge at finde en løsning, der sikrer organisationens solvens. Lykkes det ikke at finde en sådan løsning i fællesskab, indkaldes umiddelbart til ekstraordinært landsmøde. 9. Løn og honorarer Enhver form for udbetaling til personer som honorar, løn eller godtgørelse for en ydelse skal indberettes til skattevæsenet, med mindre der foreligger en faktura med moms fra vedkommende. Skatteindberetningen foretages af landssekretariatet, som derfor altid skal have oplyst modtagerens CPRnummer. Når en person modtager honorar el. lign. til Landsforeningen, skal der ikke opgives CPR-nummer, derimod skal man anvende foreningens CVR-nummer (så der ikke skal trækkes skat). Det bemærkes, at intet bestyrelsesmedlem må beklæde et lønnet hverv i Landsforeningen (V 3, stk. 5). 10. Bilag Der må kun foretages udbetalinger, når der foreligger et bilag. Dvs. en regning, kvittering eller faktura fra den, pengene skal udbetales til, og det af fakturaen, regningen eller kvitteringen fremgår, hvad beløbet dækker. Udlæg refunderes efter samme retningslinjer. Hvis der undtagelsesvis udbetales å conto beløb ti! personer med henblik på en senere afregning med bilag, kvitterer vedkommende for beløbets modtagelse og afregner senest 14 dage efter udgiftens afholdelse med bilag. Eventuelt overskydende forskud tilbagebetales, mens eventuelt restbeløb refunderes jf. ovenfor. Indtægter skal også dokumenteres, fx i form af bevillings- eller gavemeddelelser, girokort eller andet.

4 11. Budget Den økonomiansvarlige indhenter budgetforslag fra Landsforeningen og vedtagne budgetter fra afdelingerne og opstiller her ud fra, evt. efter drøftelse med de enkelte grupper m.v., et samlet budgetforslag for organisationen. Landsforeningens udkast til budget foreligges til strategisk forum (V 15, stk. 3), hvorefter budgettet godkendes af landsledelsen. Strategisk Forums indstilling om landsledelsens forslag til budget skal medfølge landsledelsens budgetforslag til landsmødet, hvor budgettet fremlægges på landsmødet i november (V 16, stk. 2) til endelig godkendelse. Afdelingernes budget godkendes på disses respektive generalforsamlinger. Løbende budgetkontrol for Landsforeningen: A. Hvert kvartal udarbejdes et kvartalsregnskab (driftsresultat) for Landsforeningen fra landssekretariatet til samtlige landsledelsesmedlemmer, hvor regnskabet sammenholdes med det af landsledelsen godkendte arbejdsbudget. B. Den økonomiansvarlige udarbejder forslag til arbejdsbudget, såfremt der er væsentlige ændringer i forhold til landsmødebudgettet. Det vi! sige, såfremt landssekretariatets samlede økonomiske råderum forandres. C. Den økonomiansvarlige disponerer inden for landsmødebudgettet og et eventuelt arbejdsbudget. 12. Afholdelse af udgifter i Landsforeningen Den økonomiansvarlige godkender løbende udgifter inden for budgettet efter følgende retningslinjer: A. Nødvendige småanskaffelser under 100 kr. foretages af de relevante grupper/personer, og regning afleveres til landssekretariatet. B. Større udgifter over 100 kr. inden for et gruppe/aktivitetsbudget afholdes efter aftale med den økonomiansvarlige eller i hans/hendes fravær generalsekretæren. C. Større udgifter, der holdes indenfor budgettet, men som ikke fremgår af budgettets enkelte poster (dvs. intern ændring af gruppebudget) kan kun afholdes efter godkendelse i forretningsudvalget. D. Alle udbetalinger skal godkendes af den økonomiansvarlige eller i hans/hendes fravær generalsekretæren eller af en af disse bemyndigede medarbejder. E. En dertil bemyndiget sekretariatsmedarbejder kan refundere indkøb til den daglige drift af Landsforeningen på beløb op til kr. 100,- samt udgifter for gruppe- og udvalgsbudgetterne op til kr. 100,-. Alle bilag attesteres af den økonomiansvarlige eller i hans/hendes fravær generalsekretæren. 13. Rejseudgifter Rejser skal på forhånd godkendes af den økonomiansvarlige eller generalsekretæren på baggrund af formål og et rejsebudget.

5 Undtaget er dog landsledelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg under landsledelsen, der har rejseudgifter i forbindelse med landsledelsesmøder og møder i de pågældende udvalg. Rejseudgifter refunderes efter statens regler således: For rejser i Danmark benyttes offentligt transportmiddel (DSB Standard), medmindre andet aftales med forretningsudvalget. Såfremt der benyttes egen bil, udbetales der som udgangspunkt statens takst (i 2008: 1,83 kr.) dog højst udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Som udgangspunkt refunderes rejser til landssekretariatet / København kun såfremt der er tale om en rejse påbegyndt udenfor Region Hovedstaden. Udgifter til overnatning og fortæring refunderes normalt ikke. l tilfælde, hvor dette på trods heraf findes rimeligt, skal dette på forhånd godkendes af den økonomiansvarlige eller generalsekretæren. Som udgangspunkt vil statens regler være gældende. Ved rejser til udlandet refunderes transportudgifter svarende til togbillet på 2. klasse eller tilsvarende, medmindre andet på forhånd er godkendt af den økonomiansvarlige eller generalsekretæren. Flyrejser på billigste billettype refunderes efter nærmere aftale med den økonomiansvarlige eller generalsekretæren, hvis rejsen med tog varer mere end fem timer. Der udbetales procentgodtgørelse efter de til enhver tid gældende takster for staten til dækning af småfornødenheder og lokaltransport, samt refusion af rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider og hotelophold. Der ydes ikke godtgørelse for ferie- eller fridage, der afholdes i forbindelse med rejsen, medmindre andet aftales konkret med den økonomiansvarlige eller generalsekretæren. 14. Overskudsdisposition Landsledelsen indstiller til landsmødet, hvordan et evt. overskud på driften af Landsforeningen skal disponeres i organisationen. Tilsvarende, hvordan et eventuelt underskud finansieres. 15. Økonomisk bindende aftaler Låneaftaler, leje- og leasingaftaler o.l., som binder Landsforeningen økonomisk for en længere periode kan kun indgås af (eller med godkendelse fra) forretningsudvalget / landsledelsen. 16. Ansøgning om tilskud m.v. (fundraising) Alle ansøgninger fra Landsforeningen og afdelingerne om tilskud m.v. fra såvel offentlige som private midler koordineres af Landsledelsen eller et af denne bemyndiget udvalg.

6 17. Annoncedebitorstyring Efter annoncetegning fremsender annonceagenten en liste over annoncører samt tegnet annoncepris til landssekretariatet, som inden den 1. i den måned, hvor Panbladet udkommer, udsender fakturaer til annoncørerne med betalingsfrist den 10. i udgivelsesmåneden. Såfremt betaling ikke foreligger inden den 20. i udgivelsesmåneden udsender landssekretariatet 1. skriftlige rykker med betalingsfrist den sidste i udgivelsesmåneden. Foreligger betaling fortsat ikke overlades inddrivelsen af restancen til annonceagenten i henhold til hans/hendes kontrakt. Yderligere skriftlige rykkere fremsendes fra landssekretariatet efter aftale med den økonomiansvarlige. Som udgangspunkt tillades fortsat annoncering kun, først når restancen er betalt. De nærmere vilkår aftales med den økonomiansvarlige. Evt. overdragelse til inkasso el. lign. aftales med den økonomiansvarlige. Såfremt debitoren faktureres for ny annoncering før tidligere annoncer er betalt fremsendes kontoudtog, hvoraf det samlede skyldige beløb fremgår. Dette beløb skal være angivet på indbetalingskortet. 18. Regnskab Den økonomiansvarlige sørger for, at organisationens regnskaber udarbejdes (V 16, stk. 5) og er revideret, samt sørger for udarbejdelse og indsendelse af skatteoplysninger og andre indberetninger til myndigheder m.v. Landsforeningens regnskab revideres af revisoren valgt på landsmødet (V 20, stk. 2). Den økonomiansvarlige sørger desuden for udarbejdelse af et halvårsregnskab for Landsforeningen, der forelægges til orientering på landsmødet i november (V 4, stk. 2). Vedtaget af landsledelsen den 8. januar 2011

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere