Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder 1. INDLEDNING 1.1. Baggrundsinformation om Lov om drift af landbrugsjorder Lov om drift af landbrugsjorder 1 trådte i kraft den 1. september Loven er udmøntet i fire bekendtgørelser: Bekendtgørelse om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur 2, bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3, bekendtgørelse om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg 4 samt bekendtgørelse om flyvehavre 5. Baggrunden for loven om drift af landbrugsjorder var blandt andet på sigt at skabe en samlet ramme for driften af landbrugsjorder, hvor der tages udgangspunkt i et perspektiv om bæredygtighed og om sektorintegration af miljø- og naturhensyn i landbrugsproduktionen. Ved lovens udarbejdelse havde den politiske holdning til og befolkningens interesse for landbruget ændret sig væsentligt gennem de seneste årtier. Førhen var der især fokus på erhvervsinteresserne, effektivisering, landbrugsstruktur, valutaindtjening, beskæftigelse og samfundsøkonomi i det hele taget. I dag har målet med landbruget et bredere sigte, idet det i højere grad end tidligere inkluderer hensyn til natur, miljø, dyrevelfærd, sundhed og kvalitet. Bæredygtighedsbegrebet er den samlende ramme, hvor hensyn til økonomi, sociale forhold og miljø og natur integreres i et langtidsperspektiv, og hvor natur- og produktionsressourcerne også bliver sikret for kommende generationer. Samtidig var det et mål at opnå øget sektorintegration af natur- og miljøhensyn både nationalt og i den fælles landbrugspolitik i EU. Desuden var der behov for at skabe bedre overskuelighed af den samlede regulering af landbrugsjorderne for berørte landmænd, andre borgere og myndigheder. Formålet med lov om drift af landbrugsjorder, i det følgende kaldet Driftsloven, er bl.a. at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften. Dette skal ske gennem at 1 Lov nr. 434 om drift af landbrugsjorder, af 9. juni Bekendtgørelse nr. 460 af 13. juni Bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar Bekendtgørelse nr. 890 af 26. august Bekendtgørelse nr. 891 af 26. august 2004

2 2 fremme en bæredygtig udvikling af landbrugsjorder ved at forene hensyn til 1) bevaring af produktionsgrundlaget og 2) bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier Baggrunden for, at loven blev udvalgt til lovovervågning Baggrunden for udvælgelse af lov om drift af landbrugsjorder til lovovervågning fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L112) under punkt 9: For at vurdere om sigtet med loven bliver opfyldt, skal der gennemføres en undersøgelse af, hvilken indvirkning lovens regler har haft på naturbeskyttelsen ved driften af landbrugsjorderne. Da virkningen af lovens regler først vil vise sig efter en vis periode, vil Fødevareministeriet 3 år efter udstedelsen af de bekendtgørelser, der skal give amtsrådet muligheder for at benytte loven til forbedring af natur og landskab, foretage en undersøgelse 6 af, i hvilket omfang mulighederne er udnyttet. I den forbindelse vil det også blive vurderet, om udbredelse af kæmpebjørneklo har et omfang, der berettiger til en mere intensiv bekæmpelse end den, der har fundet sted i 3-årsperioden. Når disse undersøgelser er foretaget, vil der, efter høring af de parter, der har været inddraget i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse, blive afgivet en rapport til Folketingets Fødevareudvalg herom Målsætninger for evalueringen Lovovervågningen har til formål at evaluere følgende bestemmelser i driftsloven: 15 års genopdyrkningsret ved anmeldelse til lysåben natur/udyrket areal ( 6) anvendelse til ikke-lysåben natur ( 7) anvendelse til skovplantning ( 9, stk. 1) mulighed for at påbyde beplantning om skæmmende tekniske anlæg ( 9, stk. 2) reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (efter 10) Reglerne om rydningspligten ( 5) er ikke behandlet i foreliggende redegørelse. Rydningspligten betyder, at der ikke må forekomme opvækst af træer og buske ældre end 5 år regnet fra lovens ikrafttræden. Da lovovervågningen foretages 3 år efter lovens ikrafttræden, har der endnu ikke fundet tilsyn/kontrol med bestemmelsen, og det er derfor ikke fundet relevant at medtage dette i redegørelsen. Kort tid efter driftslovens ikrafttræden fremsattes forslaget om nedlæggelse af amterne, sammenlægning af kommuner og overførsel af amtets opgaver med driftsloven til kommunerne. Det er derfor på forhånd fundet naturligt, hvis amterne ikke lige før deres nedlæggelse har påbegyndt en indsats. Tilsvarende har kommunerne først i år haft kompetencen til at udnytte lovens muligheder samtidig med, at mange kommuner har måttet bruge mange kræfter på sammenlægning. Det var derfor på forhånd forventet, at det var småt med initiativer på de områder, hvor amtet/kommunen frivilligt kunne tage initiativ. 6 Undersøgelsen er udmøntet i en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne udarbejdet af Plantedirektoratet, bilag 1

3 2. HØRTE ORGANISATIONER OG MYNDIGHEDER 3 Lovovervågningen har taget udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse (bilag 1) blandt alle landets kommuner. Supplerende information er indhentet blandt eksperter i kæmpebjørneklo fra Københavns Universitet (KU), Skov og Landskab, Institut for Institut for Økologi/Sektion for Botanik, KU samt Orbicon. Sidstnævnte udbyder bjørneklobekæmpelse i kommunerne. Desuden er medtaget bemærkninger fra en borger der uopfordret har rettet henvendelse til ministeren med ønsker til ændringer i bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpebjørneklo Sammenfatning af hørte parters brug af lovens regler Alle landets kommuner er blevet hørt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Udover de spørgsmål som relaterer sig til forhold i kommunens tid, er kommunerne desuden blevet bedt om at svare for den del af de(t) tidligere amt(er) som den nuværende kommune geografisk var en del af før kommunalreformen. 52 kommuner har afgivet svar, hvilket svarer til knap 53 % af kommunerne. Af disse angiver 23 kommuner, at deres data fra tiden i amtet er mangelfulde. Undersøgelsen kan derfor alene give en indikation af brugen af driftsloven. Hvor det er fundet relevant, er datamaterialet fra respondenterne 7 opskaleret for at give et indtryk af niveauet på landsplan. Opskaleringen er et meget groft estimat og tallene bør derfor tages med forbehold på grund af ovenstående omstændigheder. Forudsætningen for opskaleringen har bl.a. været et vist areal og antal besvarelser, geografisk spredning samt en rimelig fordeling mellem land- og bykommuner i datagrundlaget. I det følgende refereres der alene til kommunen, hvilket dog også omfatter eventuelle oplysninger fra den del af de(t) tidligere amt(er) som den nuværende kommune geografisk var en del af før kommunalreformen amtets tid Driftslovens 6 om 15 års genopdyrkningsret 6. En ejer eller bruger kan anmelde et areal, der ikke er beskyttet efter 3 i lov om naturbeskyttelse, som halvkulturareal eller udyrket areal til amtsrådet. Ejeren eller brugeren opnår derved ret til at genopdyrke arealet inden for de næste 15 år, uanset at arealet i mellemtiden måtte komme til at opfylde kriterierne for 3-beskyttelsen, medmindre amtsrådet inden 4 uger efter anmeldelsen har oplyst ejeren eller brugeren om, at arealet allerede er beskyttet. 50 kommuner har samlet modtaget i alt 261 anmeldelser om 15 års genopdyrkningsret siden driftslovens ikrafttrædelse 1. september Anmeldelser i 15 kommuner dækker et areal svarende til godt 1200 ha. Opskaleret til landsplan svarer det til, at der er modtaget godt 500 anmeldelser om 15 års genopdyrkningsret, svarende til ca ha. Respondenterne i undersøgelsen har afvist i alt 52 anmeldelser om 15 års genopdyrkningsret, i alt 72 ha. Der er kun modtaget én indsigelse til kommunens/amtets afgørelser. 7 Én respondent svarer til én kommune. Udtrykket anvendes i denne lovovervågning særligt når det opgøres forholdmæssigt hvor mange kommuner ud af det samlede antal besvarelser, der har besvaret et spørgsmål.

4 4 Tabel 1: Driftslovens 6 om 15 års genopdyrkningsret Spørgsmål Antal Hektar Antal kommuner der har besvaret spørgsmålet Hvor mange anmeldelser efter 6 om 15 års genopdyrkningsret har kommunen modtaget? (500)* Hvor stort et areal dækker anmeldelserne i alt? Hvor mange anmeldelser har kommunen/amtet afvist? Hvor stort et areal har kommunen/amtet afvist? Hvor mange indsigelser har kommunen/amtet modtaget? 1 14 *)Tallene i parentes angiver en opskalering af data til landsplan og er et groft estimat Med 261 anmeldelser har en del landmænd haft glæde af bestemmelsen. Det forholdsvist begrænsede antal anmeldelser kunne dog tyde på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort Driftslovens 7 om anvendelse til ikke-lysåben natur 7. Bestemmelserne i 3-5 er ikke til hinder for opretholdelse af andre former for natur end angivet i 4, hvis de var etableret ved lovens ikrafttræden. Bestemmelserne er heller ikke til hinder for varig ændring i arealanvendelsen til andre former for natur end angivet i 4, når det er i overensstemmelse med anden lovgivning og med amtsrådets vedtagne og offentliggjorte planer i henhold til anden lovgivning. Stk. 2. Hvis etablering af andre former for natur efter stk. 1 indebærer beplantning over 0,5 ha, skal der ske anmeldelse til en myndighed bestemt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 3. Naturarealer, jf. stk. 1, kan til enhver tid anvendes til jordbrugsmæssige formål, jf. 4, igen, medmindre dette vil være i strid med anden lovgivning. Bestemmelsen giver mulighed for beplantninger som undtagelse fra lovens hovedsigte om lysåben natur. 45 kommuner har samlet modtaget i alt 63 anmeldelser om beplantning over 0,5 ha siden driftslovens ikrafttrædelse 1. september Anmeldelserne dækker et areal svarende til i alt 278 ha. Opskaleret til landsplan estimeres det, at der er modtaget knap 140 anmeldelser om beplantning over 0,5 ha. Respondenterne i undersøgelsen har afvist i alt 2 anmeldelser om beplantning over 0,5 ha, svarende til 11 ha. Der har ingen indsigelser været til kommunen/amtets afgørelser. Tabel 2: Driftslovens 7 om anvendelse til ikke-lysåben natur Spørgsmål Antal Hektar Hvor mange anmeldelser af ikke-lysåben natur der indebærer beplantning over 0,5 ha har kommunen/amtet modtaget? 63 (140)* Antal kommuner der har besvaret spørgsmålet 45 Hvor stort et areal dækker anmeldelserne i alt? Hvor mange anmeldelser har kommunen/amtet afvist? 2 8 Hvor stort et areal har kommunen/amtet afvist? 11 7 Hvor mange indsigelser til kommunen/amtets* afgørelser er indkommet fra natur/miljøorganisationer, naboer el.lign.? 0 8 Hvor mange indsigelser til kommunen/amtets afgørelser 0 8 er indkommet fra anmelderen selv? *)Tallene i parentes angiver en opskalering af data til landsplan og er et groft estimat

5 5 Med 63 anmeldelser har nogle landmænd haft glæde af bestemmelsen. Det begrænsede antal anmeldelser kunne dog tyde på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort Driftslovens 9, stk. 1 om skovplantning 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte særlige regler om 1)skovplantning, herunder regler om, at der ikke må foretages skovplantning inden for områder, hvor skovplantning er uønsket i henhold til en endeligt vedtaget regionplan. Reglerne om skovplantning i driftsloven er en videreførelse af de tidligere regler for skovrejsning. I redegørelsen er det undersøgt, hvor mange ansøgninger kommunerne/amterne har modtaget til skovplantning indenfor områder, hvor skovplantning er uønsket i henhold til en endeligt vedtaget regionsplan. 43 kommuner har samlet modtaget 210 dispensationsansøgninger fra skovreglerne siden driftslovens ikrafttrædelse 1. september Dispensationsansøgningerne i 11 af kommunerne dækker et areal svarende til i alt 538 ha. Opskaleret til landsplan svarer det til, at der er modtaget godt 480 dispensationsansøgninger fra skovreglerne. Respondenterne har afvist i alt 8 dispensationsansøgninger, svarende til 30 ha. Der har ingen indsigelser været til kommunen/amtets afgørelser. Som noget nyt blev indført, at kommunerne inden for en frist på fire uger skal give et begrundet afslag, såfremt en lodsejer ikke kan få sin ansøgning igennem. Tabel 3: Driftslovens 9, stk. 1 om skovplantning Spørgsmål Antal Hektar Antal kommuner der har besvaret spørgsmålet Hvor mange dispensationsansøgninger (fra skovreglerne) om skovplantning har kommunen/amtet modtaget? (480)* Hvor stort et areal dækker dispensationsansøgningerne i alt? Hvor mange dispensationsansøgninger har kommunen/amtet 8 14 afvist? Hvor stort et areal har kommunen/amtet afvist? Hvor mange indsigelser har kommunen/amtet modtaget? 0 13 *)Tallene i parentes angiver en opskalering af data til landsplan og er et groft estimat Med 210 anmeldelser i 43 kommuner har en del landmænd haft glæde af bestemmelsen. Det forholdsvist begrænsede brug af muligheden for at søge dispensation fra skovreglerne kunne dog tyde på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort. De ændrede procedureregler har ikke givet anledning til bemærkninger Driftslovens 9, stk. 2 om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte særlige regler om [..] 2) amtsrådets mulighed for at påbyde en ejer eller bruger at etablere skærmende beplantning om skæmmende tekniske anlæg inden for områder, der i en offentliggjort indsatsplan, jf. 12, er fastlagt som områder, hvor skærmende beplantning er ønskelig af landskabelige hensyn.

6 6 I henhold til en endeligt vedtaget offentliggjort indsatsplan har amtsrådet (nu: kommunalbestyrelsen) mulighed for at pålægge ejere af landbrugsjorder, at etablere basal skærmende beplantning om skæmmende tekniske anlæg. Indsatsplanen skal indeholde oplysninger om formålet, indsatsområdet mv. Ingen af respondenterne har vedtaget en indsatsplan om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg. To kommuner har indgået frivillige aftaler om skærmende beplantning uden foregående indsatsplan. Alle respondenter svarer, at Driftsloven hidtil har haft enten uændret (26) eller positiv (3) effekt på etablering af skærmende beplantning. 16 kommuner forventer at Driftsloven fremover vil få positiv effekt på etablering af skærmende beplantning, mens 11 kommuner forventer uændret effekt. Flere kommuner nævner i den sammenhæng andre lovgivninger hvor skærmende beplantning varetages: planloven, naturbeskyttelsesloven, husdyrloven, minkbekendtgørelsen samt lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ønsker til ændringer i reglerne om skærmende beplantning Kommunerne har meddelt følgende ønsker til supplement og ændring af reglerne om driftslovens 9 om skærmende beplantning: Seks respondenter ønsker en vejledning til bekendtgørelsen, udbredelse af større kendskab til reglerne og de konkrete muligheder, samt en bedre definition på udtrykket skæmmende. Fem kommuner ønsker mulighed for udstedelse af påbud uden indsatsplan, f.eks. gennem lovgivning 8. Argumentet er bl.a., at det vil kræve mindre ressourcebelastning og medføre, at bekendtgørelsen anvendes mere. Seksten respondenter vurderer, at der ikke er behov for ændring af reglerne om skærmende beplantning. Da ingen respondenter hidtil har benyttet sig af mulighederne i reglerne for skærmende beplantning, giver ændringsønskerne til disse regler anledning til at se nærmere på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at ændre bestemmelserne 8 Efter nugældende lov er der ikke hjemmel til dette

7 Dr iftslovens 10 (bekæmpelse af kæmpebjørneklo) 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri træffer bestemmelse om, hvilke plantearter der skal anses for uønskede, fordi de kan skade afgrøderne, naturen eller landskabet. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om bekæmpelse og forebyggelse af udbredelse af uønskede plantearter, herunder om 1) håndtering og behandling af varer og produkter med indhold af uønskede plantearter, 2) transport ad offentlig vej af varer og produkter med indhold af uønskede plantearter, 3) rengøring af transportmidler, maskiner, redskaber, emballage og lokaler, der har været anvendt til transport, behandling, håndtering og opbevaring af varer med indhold af uønskede plantearter, 4) overdragelse af varer og produkter med indhold af uønskede plantearter, 5) behandling af arealer med forekomst af uønskede plantearter og 6) pligt til at afgive oplysning om forekomst af uønskede plantearter, herunder ved overdragelse af ejendoms- eller brugsret til arealer eller ved anvendelse af maskiner og redskaber m.v., der tilhører andre. Stk. 3. I regler udstedt i medfør af stk. 2 kan der fastsættes bestemmelser om, at ministeren kan lade bekæmpelse eller forebyggelse af udbredelse af uønskede plantearter udføre, såfremt påbud herom ikke er efterkommet af ejeren eller brugeren inden for en nærmere fastsat frist. Ministeren kan herunder fastsætte, at bekæmpelsen sker helt eller delvis for ejerens eller brugerens regning. I henhold til en endeligt vedtaget offentliggjort indsatsplan har amtsrådet (nu: kommunalbestyrelsen) mulighed for at pålægge ejere af arealer hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe denne. Indsatsplanen skal indeholde oplysninger om formålet, indsatsområdet, bekæmpelsesfrister mv. Fjorten kommuner har vedtaget en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Blandt disse har 8 gennemført kontrol på nuværende tidspunkt. Ti kommuner har tilsammen udstedt 77 påbud om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Alle respondenter svarer, at driftsloven hidtil har haft enten positiv (21) eller uændret (22) effekt på bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. 36 kommuner forventer, at Driftsloven fremover vil få positiv effekt på bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, mens 10 kommuner forventer uændret effekt. Stort set alle respondenter angiver, at de har foretaget bekæmpelse af kæmpebjørneklo uden for bestemmelserne i driftsloven. Godt halvdelen af respondenterne oplever andre invasive plantearter. Ønsker til ændringer i regler om bekæmpelse af kæmpebjørneklo Et flertal af respondenterne (30) finder behov for at ændre reglerne for at effektivisere bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. 15 finder, at der ikke er et behov. 18 kommuner ønsker at kunne bekæmpe for ejers regning. Ti kommuner angiver, at bekæmpelse af bjørneklo skal gøres obligatorisk på lige fod med flyvehavre, og derved undgå kravet om indsatsplaner. Det foreslås, at Staten skal betale ved store bjørneklokolonier. Desuden ønsker en kommune, at bøderne tilbageføres til kommunen. Flere kommuner vurderer, at bekendtgørelsen har øget bevågenheden på kæmpebjørneklo og engagementet for dens bekæmpelse. En kommune sigter således på at opnå tilnærmelsesvis udryddelse. En anden kommune angiver dog, at bekendtgørelsen er utilstrækkelig til at standse ulykken. Andre indvendinger er, at den nuværende ordning er for administrativt tung, at påbudsværktøjet er for tungt og bøderne er for små. Udarbejdelse af indsatsplan kræver for mange ressourcer.

8 8 Der udtrykkes ønske om, at kommunalbestyrelsen selv skal kunne påbyde bekæmpelse på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og at der bør være bekæmpelseskrav langs vandløb i Vandløbsloven. I en undersøgelse gennemført af Fødevareministeriet i 2006 blandt landets tidligere kommuner, fremgik det, at 45 % af respondenterne på daværende tidspunkt ikke havde planer om at vedtage en indsatsplan. De fleste begrundelser herfor skyldtes strukturreformen (24 %), men også ressourcer (10 %) og bureaukratisk arbejdsomfang (3 %) blev angivet som årsag. Endelig angav 14 %, at problemet ikke havde et omfang som begrundede udarbejdelse af indsatsplan. De to spørgeskemaundersøgelser har ikke givet noget entydigt svar fra kommunerne på spørgsmålet om, hvorvidt der er grund til at ændre reglerne yderligere. Kun 12 kommuner svarer, at de har udarbejdet indsatsplaner. Erfaringerne med brug af regelsættet er derfor begrænset. Bidrag til kæmpebjørnekloreglerne fra andre høringsparter For at sikre et samlet overblik over udbredelsen af kæmpebjørneklo i Danmark har Fødevareministeriet kontaktet Københavns Universitet Institut for Økologi/Faggruppe for Botanik, samt Københavns Universitet, Skov og Landskab for en vurdering af omfanget. Institut for Økologi har gennem undersøgelse fundet, at kæmpebjørneklo forefindes i 99 % af alle landets kommuner. Højst halvdelen af disse registrerede planten. Vurderingen fra Institut for Økologi er, at den kommunale indsats mod kæmpebjørneklo er meget ujævn. Der er kommuner, hvor man helt har udryddet arten, og der er kommuner, hvor man stort set intet gør. Institut for Økologi angiver et groft estimat for plantens udbredelse på landsplan til ca ha. Men fremhæver, at selv et meget forsigtigt estimat på ha dog også er en betydelig mængde bjørneklo. Der foreligger ingen undersøgelser der kan dokumentere, hvorvidt planten er i fremgang eller i tilbagegang. Skov og Landskab vurderer, at der først og fremmest er behov for at koordinere indsatsen væsentlig bedre, end det gøres i dag. Der nævnes eksempler på, at bekæmpelse langs vandløb nedenstrøms ikke har effekt, når der ikke sker bekæmpelse opstrøms. Skov og Landskab foreslår at ændre bekendtgørelsens mulighed for at bekæmpe, til et påbud om at bekæmpe. Virksomheden Orbicon udbyder bjørneklobekæmpelse i kommunerne. Med baggrund i deres erfaringer fra samarbejdet med kommunerne er deres betragtninger medtaget i redegørelsen. De anbefaler, at kommunerne skal kunne bekæmpe på lodsejers regning. Det begrundes med, at det er afgørende for at kunne prissætte indsatsplanerne og dermed for, om kommunerne vil binde an med at vedtage indsatsplaner. Orbicon foreslår, at bekendtgørelsen skal understøtte, at bekæmpelsen sker med udgangspunkt i plantens spredningsveje. Dvs. at kommuner, der deler et vandløbsopland skal kunne forpligte hinanden til at lave indsatsplaner i disse oplande. Desuden skal Vejdirektoratet og Banedanmark også forpligtes til at lave indsatsplaner for deres vej- og baneområder, da disse også har en funktion som spredningsveje. Virksomheden finder, at bekendtgørelsen også burde give kommunerne mulighed for at vedtage en indsatsplan for f.eks. et samlet vandløbsopland og bygge en tids-

9 9 plan ind i indsatsplanen, så man kan arbejde sig gennem oplandet i løbet af nogle år. Erfaringen siger, at kommunerne i praksis ikke har økonomi til at tage et helt vandløbsopland ad gangen. Det ønskes endvidere, at bekendtgørelsen også har fokus på forebyggelse. Det kunne ske ved at anbefale, at kommunerne starter med at lave indsatsplaner for de områder, hvor der ikke findes bjørneklo eller hvor problemerne er meget små. En borger har rettet henvendelse til ministeren med ønsker til ændringer i bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Forslagene er medtaget i redegørelsen, da det vidner om, at emnet også optager private lodsejere. Der foreslås skærpelse af bekendtgørelsen så kommunerne har pligt til at lave indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Vedkommende oplever, at egen og andre lodsejeres indsats mod planten er nyttesløs, så længe kommunerne omkring åen hverken ønsker eller har pligt til at vedtage en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Høringsparternes ønsker om ændringer til reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo giver anledning til at overveje ændringer Invasive plantearter Cirka halvdelen af respondenterne oplever andre invasive plantearter end kæmpebjørneklo, hvor der efter kommunens vurdering er behov for at anvende driftslovens bestemmelser om bekæmpelse af uønskede plantearter. Det drejer sig om Rynket rose (21), japansk pileurt (16), kæmpe pileurt (8), gyldenris (6), gyvel (6), glansbladet hæg (4), rød hestehov (4) og pastinak (1). En kommune foreslår desuden, at alle invasive plantearter bør inddrages ved udstedelse af nye bekendtgørelser. Det bør overvejes, hvordan man skal forholde sig til kommunernes ønsker. 3. FØDEVAREMINISTERIETS VURDERING AF, HVORVIDT LOVN LEVER OP TIL DE KONKRETE MÅLSÆTNINGER Lovovervågningen formål om at evaluere bestemmelserne i driftsloven om 15 års genopdyrkningsret ved anmeldelse til lysåben natur/udyrket areal ( 6), anvendelse til ikke-lysåben natur ( 7), anvendelse til skovplantning ( 9, stk. 1), mulighed for at påbyde beplantning om skæmmende tekniske anlæg ( 9, stk. 2) samt reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (efter 10) er opfyldt. Reglerne om rydningspligten ( 5) er, som tidligere nævnt, ikke behandlet i foreliggende redegørelse, da der endnu ikke fundet tilsyn/kontrol med bestemmelsen. Fødevareministeriet vurderer ud fra besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, at de frivillige virkemidler i lov om drift af landbrugsjorder har vist sig at være et godt værktøj for mange kommuner og lodsejere. De har været medvirkende til at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften ved et forene hensynet til produktionsgrundlaget og bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier.

10 10 Det kan dog konstateres, at særligt kommunalreformen har haft indvirkning på, hvilke initiativer der er iværksat og hvor meget information, der er videregivet til lodsejere. Driftslovens 6 om 15 års genopdyrkningsret; 7 om anvendelse til ikke-lysåben natur og 9, stk. 1 om skovplantning Særligt hvad disse tre bestemmelser angår, er data begrænsede af, at mange kommuner (44 % af respondenterne) ikke har kunnet svare for, hvad der er sket i amtets tid. En del lodsejere haft glæde af bestemmelserne, men generelt tyder det på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort. På trods af det begrænsede datamateriale, vurderer Fødevareministeriet, at reglerne for disse tre bestemmelser har levet op til lovens målsætninger, men at de er forholdsvis ukendte blandt lodsejere, og at der er behov for mere oplysning om reglerne. Besvarelserne vedrørende 6, 7 og 9, stk. 1 giver dermed anledning til overvejelse om at iværksætte en informationsindsats om disse bestemmelser. Driftslovens 9, stk. 2 om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg For så vidt angår driftslovens 9, stk. 2 om skærmende beplantning, finder kommunerne, at området er reguleret tilstrækkeligt gennem anden lovgivning. Dertil skal dog bemærkes, at der ikke kan opstilles vilkår om beplantning i medfør af øvrig lovgivning for så vidt angår bestående anlæg samt eventuelle anlæg, der ikke kræver tilladelse til opførelse. Flere kommuner forventer da også at denne bestemmelse vil få positiv effekt på etablering af skærmende beplantning fremover. Dermed lever bestemmelsen op til lovens målsætninger. På baggrund af kommunernes besvarelser vurderer Fødevareministeriet, at det vil være hensigtsmæssigt at se på mulighederne for en forenkling af bestemmelsen med hensyn til indsatsplanlægning, således at der gives mulighed for at en kommune kan give påbud om etablering af skærmende beplantning overalt i landzone, eller at der gives mulighed for at udpege dele af landzonearealer i kommuneplanen, hvor reglerne gælder. Driftslovens 10 (bekæmpelse af kæmpebjørneklo) For driftslovens 10 om bjørneklobekæmpelse vurderer Fødevareministeriet samlet, at reglerne har været til glæde for kommunerne, men at den nuværende kommunale bekæmpelsesindsats af kæmpebjørneklo er mangelfuld. Planten findes stort set over hele landet, og der er således ikke tale om lokale problemer. Med baggrund i udtalelserne fra Københavns Universitet, er der behov for en mere koordineret bekæmpelsesindsats. Hovedparten af kommunerne anfører da også, at der er behov for at ændre reglerne for at effektivisere bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. Ved en spørgeskemaundersøgelse af kommunernes brug af reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo gennemført i 2006, giver besvarelserne fra de 45 % som ikke planlagde anvendelse af regelsættet ved udarbejdelse af indsatsplaner imidlertid et relativt nuanceret billede af årsagen. Blandt andet anføres fokus på kom-

11 11 munalreform, manglende ressourcer, manglende prioritering af problemet med bjørneklo, og et ubetydeligt problem i kommunen. Kommunernes Landsforening samt enkelte kommuner oplyste dog ved denne lejlighed, at gældende bekendtgørelses eneste sanktionsmulighed, dvs. politianmeldelse af kommunens borgere, lokalpolitisk ikke er god tone, idet man ikke ønsker at kriminalisere borgeren unødigt. Endelig vil en bødestraf, der som bekendt tilfalder statskassen, ikke komme kommunekassen til gode. Da borgeren endvidere formodes at foretrække et kommunalt betalingskrav, qua et reelt stykke udført arbejde frem for en politianmeldelse med krav om bødestraf, samt at bødestraffen i dag (jf. gældende sanktionspolitik) alligevel skal modsvare bekæmpelsesomkostningerne, fandt KL, at bødestraffen indledningsvist burde erstattes af et kommunalt betalingskrav. Dette trækker i retning af en imødekommelse af kommunerne på dette punkt ved en lovændring. Samlet set vurderer Fødevareministeriet, at udbredelsen af kæmpebjørneklo har et omfang, der berettiger til en mere intensiv bekæmpelse end den, der har fundet sted i den forløbne 3-årsperiode. For at øge indsatsen vil Fødevareministeriet med inddragelse af Kommunernes Landsforening, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i 2008 vurdere muligheden for mere effektive regler, herunder se på - erstatning af bødestraf med lodsejerbetaling for kommunens bekæmpelsesindsats, når lodsejeren ikke har efterkommet et påbud om bekæmpelse, - de særlige spredningsproblemer ved især vandløb, men også veje og jernbaner, som går på tværs af kommunegrænserne, - alternative muligheder for indsatsplanlægning, herunder undladelse af denne. Invasive plantearter Det er Fødevareministeriets vurdering, at der er behov for at se nærmere på muligheden for at inkludere andre invasive plantearter på listen over uønskede plantearter, ved fastsættelse af regler om bekæmpelse og forebyggelse af udbredelse i medfør af driftsloven. Dette skal ses i sammenhæng med Miljøministeriets arbejde med en handlingsplan for ikke-hjemmehørende invasive arter. Her foreslås det bl.a. et samarbejde mellem repræsentanter fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet for at koordinere og styrke den danske indsats vedrørende invasive arter. Med baggrund i de konklusioner der træffes i et sådant arbejde, kan det overvejes at andre invasive plantearter sættes på listen over uønskede plantearter i medfør af driftsloven. Invasive plantearter er et emne, som relaterer sig til flere lovgivninger. Hvis invasive plantearter således efter en risikoanalyse bliver kategoriseret som planteskadegørere, vil regulering af dem skulle ske i regi af planteskadegørerloven og ikke i regi af driftsloven. Lov om planteskadegørere giver mulighed for at forbyde import (fra lande udenfor EU) samt spredning i Danmark af en række såkaldte karantæneskadegørere, herunder planter. Muligheden anvendes ikke i dag for planter (bortset fra ikke europæiske arter af dværgmistelten), men vil kunne anvendes efter en fælles EU- risikovurdering af den enkelte plantes direkte eller indirekte

12 12 skadevirkning på planteavlen og efter beslutning i EU s stående komite for plantesundhed. Fødevareministeriet vil iværksætte et arbejde med at opstille kriterier for, hvornår en invasiv planteart berettiger til en offentlig bekæmpelsesindsats. Det vil ske med inddragelse af Miljøministeriet. 4. SAMLET KONKLUSION Nærværende redegørelse har vist, at loven har levet op til sit formål om at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften. Fødevareministeriet vurderer, at de frivillige virkemidler i lov om drift af landbrugsjorder har vist sig at være et godt værktøj for mange landmænd og kommuner. Med disse bestemmelser er der givet mulighed for at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften ved et forene hensynet til produktionsgrundlaget og bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier, bl.a. gennem mulighed for lodsejeren at anmelde om 15 års genopdyrkningsret, anvendelse til ikke-lysåben natur og anvendelse til skovplantning samt for kommunerne at påbyde beplantning om skæmmende tekniske anlæg samt sikre bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Det kan dog konstateres, at særligt kommunalreformen har haft indvirkning på, hvilke initiativer der er iværksat og hvor meget oplysning, der er videregivet til lodsejere. Samtidig med, at loven på de vurderede punkter har levet op til sit formål, har evalueringen peget på mulige forbedringer. Fødevareministeriet vil i 2008 vurdere initiativer og mulige ændringer af reglerne på følgende punkter: - øget information om den frivillige brug af lovens regler over for lodsejere og kommuner - forenkling eller undladelse af indsatsplaner som forudsætning for, at kommunen kan give påbud til lodsejere om foranstaltninger - øget indsats for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - udarbejdelse af kriterier for, hvornår invasive plantearter berettiger til en offentlig bekæmpelsesindsats. Fødevareministeriet vil desuden gennemføre evaluering af lovens regler om rydningspligt i 2011 sammen med effekten af eventuelt ændrede regler i 2008.

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere