Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder 1. INDLEDNING 1.1. Baggrundsinformation om Lov om drift af landbrugsjorder Lov om drift af landbrugsjorder 1 trådte i kraft den 1. september Loven er udmøntet i fire bekendtgørelser: Bekendtgørelse om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur 2, bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3, bekendtgørelse om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg 4 samt bekendtgørelse om flyvehavre 5. Baggrunden for loven om drift af landbrugsjorder var blandt andet på sigt at skabe en samlet ramme for driften af landbrugsjorder, hvor der tages udgangspunkt i et perspektiv om bæredygtighed og om sektorintegration af miljø- og naturhensyn i landbrugsproduktionen. Ved lovens udarbejdelse havde den politiske holdning til og befolkningens interesse for landbruget ændret sig væsentligt gennem de seneste årtier. Førhen var der især fokus på erhvervsinteresserne, effektivisering, landbrugsstruktur, valutaindtjening, beskæftigelse og samfundsøkonomi i det hele taget. I dag har målet med landbruget et bredere sigte, idet det i højere grad end tidligere inkluderer hensyn til natur, miljø, dyrevelfærd, sundhed og kvalitet. Bæredygtighedsbegrebet er den samlende ramme, hvor hensyn til økonomi, sociale forhold og miljø og natur integreres i et langtidsperspektiv, og hvor natur- og produktionsressourcerne også bliver sikret for kommende generationer. Samtidig var det et mål at opnå øget sektorintegration af natur- og miljøhensyn både nationalt og i den fælles landbrugspolitik i EU. Desuden var der behov for at skabe bedre overskuelighed af den samlede regulering af landbrugsjorderne for berørte landmænd, andre borgere og myndigheder. Formålet med lov om drift af landbrugsjorder, i det følgende kaldet Driftsloven, er bl.a. at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften. Dette skal ske gennem at 1 Lov nr. 434 om drift af landbrugsjorder, af 9. juni Bekendtgørelse nr. 460 af 13. juni Bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar Bekendtgørelse nr. 890 af 26. august Bekendtgørelse nr. 891 af 26. august 2004

2 2 fremme en bæredygtig udvikling af landbrugsjorder ved at forene hensyn til 1) bevaring af produktionsgrundlaget og 2) bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier Baggrunden for, at loven blev udvalgt til lovovervågning Baggrunden for udvælgelse af lov om drift af landbrugsjorder til lovovervågning fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L112) under punkt 9: For at vurdere om sigtet med loven bliver opfyldt, skal der gennemføres en undersøgelse af, hvilken indvirkning lovens regler har haft på naturbeskyttelsen ved driften af landbrugsjorderne. Da virkningen af lovens regler først vil vise sig efter en vis periode, vil Fødevareministeriet 3 år efter udstedelsen af de bekendtgørelser, der skal give amtsrådet muligheder for at benytte loven til forbedring af natur og landskab, foretage en undersøgelse 6 af, i hvilket omfang mulighederne er udnyttet. I den forbindelse vil det også blive vurderet, om udbredelse af kæmpebjørneklo har et omfang, der berettiger til en mere intensiv bekæmpelse end den, der har fundet sted i 3-årsperioden. Når disse undersøgelser er foretaget, vil der, efter høring af de parter, der har været inddraget i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse, blive afgivet en rapport til Folketingets Fødevareudvalg herom Målsætninger for evalueringen Lovovervågningen har til formål at evaluere følgende bestemmelser i driftsloven: 15 års genopdyrkningsret ved anmeldelse til lysåben natur/udyrket areal ( 6) anvendelse til ikke-lysåben natur ( 7) anvendelse til skovplantning ( 9, stk. 1) mulighed for at påbyde beplantning om skæmmende tekniske anlæg ( 9, stk. 2) reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (efter 10) Reglerne om rydningspligten ( 5) er ikke behandlet i foreliggende redegørelse. Rydningspligten betyder, at der ikke må forekomme opvækst af træer og buske ældre end 5 år regnet fra lovens ikrafttræden. Da lovovervågningen foretages 3 år efter lovens ikrafttræden, har der endnu ikke fundet tilsyn/kontrol med bestemmelsen, og det er derfor ikke fundet relevant at medtage dette i redegørelsen. Kort tid efter driftslovens ikrafttræden fremsattes forslaget om nedlæggelse af amterne, sammenlægning af kommuner og overførsel af amtets opgaver med driftsloven til kommunerne. Det er derfor på forhånd fundet naturligt, hvis amterne ikke lige før deres nedlæggelse har påbegyndt en indsats. Tilsvarende har kommunerne først i år haft kompetencen til at udnytte lovens muligheder samtidig med, at mange kommuner har måttet bruge mange kræfter på sammenlægning. Det var derfor på forhånd forventet, at det var småt med initiativer på de områder, hvor amtet/kommunen frivilligt kunne tage initiativ. 6 Undersøgelsen er udmøntet i en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne udarbejdet af Plantedirektoratet, bilag 1

3 2. HØRTE ORGANISATIONER OG MYNDIGHEDER 3 Lovovervågningen har taget udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse (bilag 1) blandt alle landets kommuner. Supplerende information er indhentet blandt eksperter i kæmpebjørneklo fra Københavns Universitet (KU), Skov og Landskab, Institut for Institut for Økologi/Sektion for Botanik, KU samt Orbicon. Sidstnævnte udbyder bjørneklobekæmpelse i kommunerne. Desuden er medtaget bemærkninger fra en borger der uopfordret har rettet henvendelse til ministeren med ønsker til ændringer i bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpebjørneklo Sammenfatning af hørte parters brug af lovens regler Alle landets kommuner er blevet hørt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Udover de spørgsmål som relaterer sig til forhold i kommunens tid, er kommunerne desuden blevet bedt om at svare for den del af de(t) tidligere amt(er) som den nuværende kommune geografisk var en del af før kommunalreformen. 52 kommuner har afgivet svar, hvilket svarer til knap 53 % af kommunerne. Af disse angiver 23 kommuner, at deres data fra tiden i amtet er mangelfulde. Undersøgelsen kan derfor alene give en indikation af brugen af driftsloven. Hvor det er fundet relevant, er datamaterialet fra respondenterne 7 opskaleret for at give et indtryk af niveauet på landsplan. Opskaleringen er et meget groft estimat og tallene bør derfor tages med forbehold på grund af ovenstående omstændigheder. Forudsætningen for opskaleringen har bl.a. været et vist areal og antal besvarelser, geografisk spredning samt en rimelig fordeling mellem land- og bykommuner i datagrundlaget. I det følgende refereres der alene til kommunen, hvilket dog også omfatter eventuelle oplysninger fra den del af de(t) tidligere amt(er) som den nuværende kommune geografisk var en del af før kommunalreformen amtets tid Driftslovens 6 om 15 års genopdyrkningsret 6. En ejer eller bruger kan anmelde et areal, der ikke er beskyttet efter 3 i lov om naturbeskyttelse, som halvkulturareal eller udyrket areal til amtsrådet. Ejeren eller brugeren opnår derved ret til at genopdyrke arealet inden for de næste 15 år, uanset at arealet i mellemtiden måtte komme til at opfylde kriterierne for 3-beskyttelsen, medmindre amtsrådet inden 4 uger efter anmeldelsen har oplyst ejeren eller brugeren om, at arealet allerede er beskyttet. 50 kommuner har samlet modtaget i alt 261 anmeldelser om 15 års genopdyrkningsret siden driftslovens ikrafttrædelse 1. september Anmeldelser i 15 kommuner dækker et areal svarende til godt 1200 ha. Opskaleret til landsplan svarer det til, at der er modtaget godt 500 anmeldelser om 15 års genopdyrkningsret, svarende til ca ha. Respondenterne i undersøgelsen har afvist i alt 52 anmeldelser om 15 års genopdyrkningsret, i alt 72 ha. Der er kun modtaget én indsigelse til kommunens/amtets afgørelser. 7 Én respondent svarer til én kommune. Udtrykket anvendes i denne lovovervågning særligt når det opgøres forholdmæssigt hvor mange kommuner ud af det samlede antal besvarelser, der har besvaret et spørgsmål.

4 4 Tabel 1: Driftslovens 6 om 15 års genopdyrkningsret Spørgsmål Antal Hektar Antal kommuner der har besvaret spørgsmålet Hvor mange anmeldelser efter 6 om 15 års genopdyrkningsret har kommunen modtaget? (500)* Hvor stort et areal dækker anmeldelserne i alt? Hvor mange anmeldelser har kommunen/amtet afvist? Hvor stort et areal har kommunen/amtet afvist? Hvor mange indsigelser har kommunen/amtet modtaget? 1 14 *)Tallene i parentes angiver en opskalering af data til landsplan og er et groft estimat Med 261 anmeldelser har en del landmænd haft glæde af bestemmelsen. Det forholdsvist begrænsede antal anmeldelser kunne dog tyde på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort Driftslovens 7 om anvendelse til ikke-lysåben natur 7. Bestemmelserne i 3-5 er ikke til hinder for opretholdelse af andre former for natur end angivet i 4, hvis de var etableret ved lovens ikrafttræden. Bestemmelserne er heller ikke til hinder for varig ændring i arealanvendelsen til andre former for natur end angivet i 4, når det er i overensstemmelse med anden lovgivning og med amtsrådets vedtagne og offentliggjorte planer i henhold til anden lovgivning. Stk. 2. Hvis etablering af andre former for natur efter stk. 1 indebærer beplantning over 0,5 ha, skal der ske anmeldelse til en myndighed bestemt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 3. Naturarealer, jf. stk. 1, kan til enhver tid anvendes til jordbrugsmæssige formål, jf. 4, igen, medmindre dette vil være i strid med anden lovgivning. Bestemmelsen giver mulighed for beplantninger som undtagelse fra lovens hovedsigte om lysåben natur. 45 kommuner har samlet modtaget i alt 63 anmeldelser om beplantning over 0,5 ha siden driftslovens ikrafttrædelse 1. september Anmeldelserne dækker et areal svarende til i alt 278 ha. Opskaleret til landsplan estimeres det, at der er modtaget knap 140 anmeldelser om beplantning over 0,5 ha. Respondenterne i undersøgelsen har afvist i alt 2 anmeldelser om beplantning over 0,5 ha, svarende til 11 ha. Der har ingen indsigelser været til kommunen/amtets afgørelser. Tabel 2: Driftslovens 7 om anvendelse til ikke-lysåben natur Spørgsmål Antal Hektar Hvor mange anmeldelser af ikke-lysåben natur der indebærer beplantning over 0,5 ha har kommunen/amtet modtaget? 63 (140)* Antal kommuner der har besvaret spørgsmålet 45 Hvor stort et areal dækker anmeldelserne i alt? Hvor mange anmeldelser har kommunen/amtet afvist? 2 8 Hvor stort et areal har kommunen/amtet afvist? 11 7 Hvor mange indsigelser til kommunen/amtets* afgørelser er indkommet fra natur/miljøorganisationer, naboer el.lign.? 0 8 Hvor mange indsigelser til kommunen/amtets afgørelser 0 8 er indkommet fra anmelderen selv? *)Tallene i parentes angiver en opskalering af data til landsplan og er et groft estimat

5 5 Med 63 anmeldelser har nogle landmænd haft glæde af bestemmelsen. Det begrænsede antal anmeldelser kunne dog tyde på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort Driftslovens 9, stk. 1 om skovplantning 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte særlige regler om 1)skovplantning, herunder regler om, at der ikke må foretages skovplantning inden for områder, hvor skovplantning er uønsket i henhold til en endeligt vedtaget regionplan. Reglerne om skovplantning i driftsloven er en videreførelse af de tidligere regler for skovrejsning. I redegørelsen er det undersøgt, hvor mange ansøgninger kommunerne/amterne har modtaget til skovplantning indenfor områder, hvor skovplantning er uønsket i henhold til en endeligt vedtaget regionsplan. 43 kommuner har samlet modtaget 210 dispensationsansøgninger fra skovreglerne siden driftslovens ikrafttrædelse 1. september Dispensationsansøgningerne i 11 af kommunerne dækker et areal svarende til i alt 538 ha. Opskaleret til landsplan svarer det til, at der er modtaget godt 480 dispensationsansøgninger fra skovreglerne. Respondenterne har afvist i alt 8 dispensationsansøgninger, svarende til 30 ha. Der har ingen indsigelser været til kommunen/amtets afgørelser. Som noget nyt blev indført, at kommunerne inden for en frist på fire uger skal give et begrundet afslag, såfremt en lodsejer ikke kan få sin ansøgning igennem. Tabel 3: Driftslovens 9, stk. 1 om skovplantning Spørgsmål Antal Hektar Antal kommuner der har besvaret spørgsmålet Hvor mange dispensationsansøgninger (fra skovreglerne) om skovplantning har kommunen/amtet modtaget? (480)* Hvor stort et areal dækker dispensationsansøgningerne i alt? Hvor mange dispensationsansøgninger har kommunen/amtet 8 14 afvist? Hvor stort et areal har kommunen/amtet afvist? Hvor mange indsigelser har kommunen/amtet modtaget? 0 13 *)Tallene i parentes angiver en opskalering af data til landsplan og er et groft estimat Med 210 anmeldelser i 43 kommuner har en del landmænd haft glæde af bestemmelsen. Det forholdsvist begrænsede brug af muligheden for at søge dispensation fra skovreglerne kunne dog tyde på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort. De ændrede procedureregler har ikke givet anledning til bemærkninger Driftslovens 9, stk. 2 om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte særlige regler om [..] 2) amtsrådets mulighed for at påbyde en ejer eller bruger at etablere skærmende beplantning om skæmmende tekniske anlæg inden for områder, der i en offentliggjort indsatsplan, jf. 12, er fastlagt som områder, hvor skærmende beplantning er ønskelig af landskabelige hensyn.

6 6 I henhold til en endeligt vedtaget offentliggjort indsatsplan har amtsrådet (nu: kommunalbestyrelsen) mulighed for at pålægge ejere af landbrugsjorder, at etablere basal skærmende beplantning om skæmmende tekniske anlæg. Indsatsplanen skal indeholde oplysninger om formålet, indsatsområdet mv. Ingen af respondenterne har vedtaget en indsatsplan om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg. To kommuner har indgået frivillige aftaler om skærmende beplantning uden foregående indsatsplan. Alle respondenter svarer, at Driftsloven hidtil har haft enten uændret (26) eller positiv (3) effekt på etablering af skærmende beplantning. 16 kommuner forventer at Driftsloven fremover vil få positiv effekt på etablering af skærmende beplantning, mens 11 kommuner forventer uændret effekt. Flere kommuner nævner i den sammenhæng andre lovgivninger hvor skærmende beplantning varetages: planloven, naturbeskyttelsesloven, husdyrloven, minkbekendtgørelsen samt lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ønsker til ændringer i reglerne om skærmende beplantning Kommunerne har meddelt følgende ønsker til supplement og ændring af reglerne om driftslovens 9 om skærmende beplantning: Seks respondenter ønsker en vejledning til bekendtgørelsen, udbredelse af større kendskab til reglerne og de konkrete muligheder, samt en bedre definition på udtrykket skæmmende. Fem kommuner ønsker mulighed for udstedelse af påbud uden indsatsplan, f.eks. gennem lovgivning 8. Argumentet er bl.a., at det vil kræve mindre ressourcebelastning og medføre, at bekendtgørelsen anvendes mere. Seksten respondenter vurderer, at der ikke er behov for ændring af reglerne om skærmende beplantning. Da ingen respondenter hidtil har benyttet sig af mulighederne i reglerne for skærmende beplantning, giver ændringsønskerne til disse regler anledning til at se nærmere på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at ændre bestemmelserne 8 Efter nugældende lov er der ikke hjemmel til dette

7 Dr iftslovens 10 (bekæmpelse af kæmpebjørneklo) 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri træffer bestemmelse om, hvilke plantearter der skal anses for uønskede, fordi de kan skade afgrøderne, naturen eller landskabet. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om bekæmpelse og forebyggelse af udbredelse af uønskede plantearter, herunder om 1) håndtering og behandling af varer og produkter med indhold af uønskede plantearter, 2) transport ad offentlig vej af varer og produkter med indhold af uønskede plantearter, 3) rengøring af transportmidler, maskiner, redskaber, emballage og lokaler, der har været anvendt til transport, behandling, håndtering og opbevaring af varer med indhold af uønskede plantearter, 4) overdragelse af varer og produkter med indhold af uønskede plantearter, 5) behandling af arealer med forekomst af uønskede plantearter og 6) pligt til at afgive oplysning om forekomst af uønskede plantearter, herunder ved overdragelse af ejendoms- eller brugsret til arealer eller ved anvendelse af maskiner og redskaber m.v., der tilhører andre. Stk. 3. I regler udstedt i medfør af stk. 2 kan der fastsættes bestemmelser om, at ministeren kan lade bekæmpelse eller forebyggelse af udbredelse af uønskede plantearter udføre, såfremt påbud herom ikke er efterkommet af ejeren eller brugeren inden for en nærmere fastsat frist. Ministeren kan herunder fastsætte, at bekæmpelsen sker helt eller delvis for ejerens eller brugerens regning. I henhold til en endeligt vedtaget offentliggjort indsatsplan har amtsrådet (nu: kommunalbestyrelsen) mulighed for at pålægge ejere af arealer hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe denne. Indsatsplanen skal indeholde oplysninger om formålet, indsatsområdet, bekæmpelsesfrister mv. Fjorten kommuner har vedtaget en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Blandt disse har 8 gennemført kontrol på nuværende tidspunkt. Ti kommuner har tilsammen udstedt 77 påbud om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Alle respondenter svarer, at driftsloven hidtil har haft enten positiv (21) eller uændret (22) effekt på bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. 36 kommuner forventer, at Driftsloven fremover vil få positiv effekt på bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, mens 10 kommuner forventer uændret effekt. Stort set alle respondenter angiver, at de har foretaget bekæmpelse af kæmpebjørneklo uden for bestemmelserne i driftsloven. Godt halvdelen af respondenterne oplever andre invasive plantearter. Ønsker til ændringer i regler om bekæmpelse af kæmpebjørneklo Et flertal af respondenterne (30) finder behov for at ændre reglerne for at effektivisere bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. 15 finder, at der ikke er et behov. 18 kommuner ønsker at kunne bekæmpe for ejers regning. Ti kommuner angiver, at bekæmpelse af bjørneklo skal gøres obligatorisk på lige fod med flyvehavre, og derved undgå kravet om indsatsplaner. Det foreslås, at Staten skal betale ved store bjørneklokolonier. Desuden ønsker en kommune, at bøderne tilbageføres til kommunen. Flere kommuner vurderer, at bekendtgørelsen har øget bevågenheden på kæmpebjørneklo og engagementet for dens bekæmpelse. En kommune sigter således på at opnå tilnærmelsesvis udryddelse. En anden kommune angiver dog, at bekendtgørelsen er utilstrækkelig til at standse ulykken. Andre indvendinger er, at den nuværende ordning er for administrativt tung, at påbudsværktøjet er for tungt og bøderne er for små. Udarbejdelse af indsatsplan kræver for mange ressourcer.

8 8 Der udtrykkes ønske om, at kommunalbestyrelsen selv skal kunne påbyde bekæmpelse på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og at der bør være bekæmpelseskrav langs vandløb i Vandløbsloven. I en undersøgelse gennemført af Fødevareministeriet i 2006 blandt landets tidligere kommuner, fremgik det, at 45 % af respondenterne på daværende tidspunkt ikke havde planer om at vedtage en indsatsplan. De fleste begrundelser herfor skyldtes strukturreformen (24 %), men også ressourcer (10 %) og bureaukratisk arbejdsomfang (3 %) blev angivet som årsag. Endelig angav 14 %, at problemet ikke havde et omfang som begrundede udarbejdelse af indsatsplan. De to spørgeskemaundersøgelser har ikke givet noget entydigt svar fra kommunerne på spørgsmålet om, hvorvidt der er grund til at ændre reglerne yderligere. Kun 12 kommuner svarer, at de har udarbejdet indsatsplaner. Erfaringerne med brug af regelsættet er derfor begrænset. Bidrag til kæmpebjørnekloreglerne fra andre høringsparter For at sikre et samlet overblik over udbredelsen af kæmpebjørneklo i Danmark har Fødevareministeriet kontaktet Københavns Universitet Institut for Økologi/Faggruppe for Botanik, samt Københavns Universitet, Skov og Landskab for en vurdering af omfanget. Institut for Økologi har gennem undersøgelse fundet, at kæmpebjørneklo forefindes i 99 % af alle landets kommuner. Højst halvdelen af disse registrerede planten. Vurderingen fra Institut for Økologi er, at den kommunale indsats mod kæmpebjørneklo er meget ujævn. Der er kommuner, hvor man helt har udryddet arten, og der er kommuner, hvor man stort set intet gør. Institut for Økologi angiver et groft estimat for plantens udbredelse på landsplan til ca ha. Men fremhæver, at selv et meget forsigtigt estimat på ha dog også er en betydelig mængde bjørneklo. Der foreligger ingen undersøgelser der kan dokumentere, hvorvidt planten er i fremgang eller i tilbagegang. Skov og Landskab vurderer, at der først og fremmest er behov for at koordinere indsatsen væsentlig bedre, end det gøres i dag. Der nævnes eksempler på, at bekæmpelse langs vandløb nedenstrøms ikke har effekt, når der ikke sker bekæmpelse opstrøms. Skov og Landskab foreslår at ændre bekendtgørelsens mulighed for at bekæmpe, til et påbud om at bekæmpe. Virksomheden Orbicon udbyder bjørneklobekæmpelse i kommunerne. Med baggrund i deres erfaringer fra samarbejdet med kommunerne er deres betragtninger medtaget i redegørelsen. De anbefaler, at kommunerne skal kunne bekæmpe på lodsejers regning. Det begrundes med, at det er afgørende for at kunne prissætte indsatsplanerne og dermed for, om kommunerne vil binde an med at vedtage indsatsplaner. Orbicon foreslår, at bekendtgørelsen skal understøtte, at bekæmpelsen sker med udgangspunkt i plantens spredningsveje. Dvs. at kommuner, der deler et vandløbsopland skal kunne forpligte hinanden til at lave indsatsplaner i disse oplande. Desuden skal Vejdirektoratet og Banedanmark også forpligtes til at lave indsatsplaner for deres vej- og baneområder, da disse også har en funktion som spredningsveje. Virksomheden finder, at bekendtgørelsen også burde give kommunerne mulighed for at vedtage en indsatsplan for f.eks. et samlet vandløbsopland og bygge en tids-

9 9 plan ind i indsatsplanen, så man kan arbejde sig gennem oplandet i løbet af nogle år. Erfaringen siger, at kommunerne i praksis ikke har økonomi til at tage et helt vandløbsopland ad gangen. Det ønskes endvidere, at bekendtgørelsen også har fokus på forebyggelse. Det kunne ske ved at anbefale, at kommunerne starter med at lave indsatsplaner for de områder, hvor der ikke findes bjørneklo eller hvor problemerne er meget små. En borger har rettet henvendelse til ministeren med ønsker til ændringer i bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Forslagene er medtaget i redegørelsen, da det vidner om, at emnet også optager private lodsejere. Der foreslås skærpelse af bekendtgørelsen så kommunerne har pligt til at lave indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Vedkommende oplever, at egen og andre lodsejeres indsats mod planten er nyttesløs, så længe kommunerne omkring åen hverken ønsker eller har pligt til at vedtage en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Høringsparternes ønsker om ændringer til reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo giver anledning til at overveje ændringer Invasive plantearter Cirka halvdelen af respondenterne oplever andre invasive plantearter end kæmpebjørneklo, hvor der efter kommunens vurdering er behov for at anvende driftslovens bestemmelser om bekæmpelse af uønskede plantearter. Det drejer sig om Rynket rose (21), japansk pileurt (16), kæmpe pileurt (8), gyldenris (6), gyvel (6), glansbladet hæg (4), rød hestehov (4) og pastinak (1). En kommune foreslår desuden, at alle invasive plantearter bør inddrages ved udstedelse af nye bekendtgørelser. Det bør overvejes, hvordan man skal forholde sig til kommunernes ønsker. 3. FØDEVAREMINISTERIETS VURDERING AF, HVORVIDT LOVN LEVER OP TIL DE KONKRETE MÅLSÆTNINGER Lovovervågningen formål om at evaluere bestemmelserne i driftsloven om 15 års genopdyrkningsret ved anmeldelse til lysåben natur/udyrket areal ( 6), anvendelse til ikke-lysåben natur ( 7), anvendelse til skovplantning ( 9, stk. 1), mulighed for at påbyde beplantning om skæmmende tekniske anlæg ( 9, stk. 2) samt reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (efter 10) er opfyldt. Reglerne om rydningspligten ( 5) er, som tidligere nævnt, ikke behandlet i foreliggende redegørelse, da der endnu ikke fundet tilsyn/kontrol med bestemmelsen. Fødevareministeriet vurderer ud fra besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, at de frivillige virkemidler i lov om drift af landbrugsjorder har vist sig at være et godt værktøj for mange kommuner og lodsejere. De har været medvirkende til at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften ved et forene hensynet til produktionsgrundlaget og bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier.

10 10 Det kan dog konstateres, at særligt kommunalreformen har haft indvirkning på, hvilke initiativer der er iværksat og hvor meget information, der er videregivet til lodsejere. Driftslovens 6 om 15 års genopdyrkningsret; 7 om anvendelse til ikke-lysåben natur og 9, stk. 1 om skovplantning Særligt hvad disse tre bestemmelser angår, er data begrænsede af, at mange kommuner (44 % af respondenterne) ikke har kunnet svare for, hvad der er sket i amtets tid. En del lodsejere haft glæde af bestemmelserne, men generelt tyder det på, at denne mulighed i loven enten ikke er generelt kendt blandt lodsejere og/eller at behovet ikke har været så stort. På trods af det begrænsede datamateriale, vurderer Fødevareministeriet, at reglerne for disse tre bestemmelser har levet op til lovens målsætninger, men at de er forholdsvis ukendte blandt lodsejere, og at der er behov for mere oplysning om reglerne. Besvarelserne vedrørende 6, 7 og 9, stk. 1 giver dermed anledning til overvejelse om at iværksætte en informationsindsats om disse bestemmelser. Driftslovens 9, stk. 2 om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg For så vidt angår driftslovens 9, stk. 2 om skærmende beplantning, finder kommunerne, at området er reguleret tilstrækkeligt gennem anden lovgivning. Dertil skal dog bemærkes, at der ikke kan opstilles vilkår om beplantning i medfør af øvrig lovgivning for så vidt angår bestående anlæg samt eventuelle anlæg, der ikke kræver tilladelse til opførelse. Flere kommuner forventer da også at denne bestemmelse vil få positiv effekt på etablering af skærmende beplantning fremover. Dermed lever bestemmelsen op til lovens målsætninger. På baggrund af kommunernes besvarelser vurderer Fødevareministeriet, at det vil være hensigtsmæssigt at se på mulighederne for en forenkling af bestemmelsen med hensyn til indsatsplanlægning, således at der gives mulighed for at en kommune kan give påbud om etablering af skærmende beplantning overalt i landzone, eller at der gives mulighed for at udpege dele af landzonearealer i kommuneplanen, hvor reglerne gælder. Driftslovens 10 (bekæmpelse af kæmpebjørneklo) For driftslovens 10 om bjørneklobekæmpelse vurderer Fødevareministeriet samlet, at reglerne har været til glæde for kommunerne, men at den nuværende kommunale bekæmpelsesindsats af kæmpebjørneklo er mangelfuld. Planten findes stort set over hele landet, og der er således ikke tale om lokale problemer. Med baggrund i udtalelserne fra Københavns Universitet, er der behov for en mere koordineret bekæmpelsesindsats. Hovedparten af kommunerne anfører da også, at der er behov for at ændre reglerne for at effektivisere bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. Ved en spørgeskemaundersøgelse af kommunernes brug af reglerne om bekæmpelse af kæmpebjørneklo gennemført i 2006, giver besvarelserne fra de 45 % som ikke planlagde anvendelse af regelsættet ved udarbejdelse af indsatsplaner imidlertid et relativt nuanceret billede af årsagen. Blandt andet anføres fokus på kom-

11 11 munalreform, manglende ressourcer, manglende prioritering af problemet med bjørneklo, og et ubetydeligt problem i kommunen. Kommunernes Landsforening samt enkelte kommuner oplyste dog ved denne lejlighed, at gældende bekendtgørelses eneste sanktionsmulighed, dvs. politianmeldelse af kommunens borgere, lokalpolitisk ikke er god tone, idet man ikke ønsker at kriminalisere borgeren unødigt. Endelig vil en bødestraf, der som bekendt tilfalder statskassen, ikke komme kommunekassen til gode. Da borgeren endvidere formodes at foretrække et kommunalt betalingskrav, qua et reelt stykke udført arbejde frem for en politianmeldelse med krav om bødestraf, samt at bødestraffen i dag (jf. gældende sanktionspolitik) alligevel skal modsvare bekæmpelsesomkostningerne, fandt KL, at bødestraffen indledningsvist burde erstattes af et kommunalt betalingskrav. Dette trækker i retning af en imødekommelse af kommunerne på dette punkt ved en lovændring. Samlet set vurderer Fødevareministeriet, at udbredelsen af kæmpebjørneklo har et omfang, der berettiger til en mere intensiv bekæmpelse end den, der har fundet sted i den forløbne 3-årsperiode. For at øge indsatsen vil Fødevareministeriet med inddragelse af Kommunernes Landsforening, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i 2008 vurdere muligheden for mere effektive regler, herunder se på - erstatning af bødestraf med lodsejerbetaling for kommunens bekæmpelsesindsats, når lodsejeren ikke har efterkommet et påbud om bekæmpelse, - de særlige spredningsproblemer ved især vandløb, men også veje og jernbaner, som går på tværs af kommunegrænserne, - alternative muligheder for indsatsplanlægning, herunder undladelse af denne. Invasive plantearter Det er Fødevareministeriets vurdering, at der er behov for at se nærmere på muligheden for at inkludere andre invasive plantearter på listen over uønskede plantearter, ved fastsættelse af regler om bekæmpelse og forebyggelse af udbredelse i medfør af driftsloven. Dette skal ses i sammenhæng med Miljøministeriets arbejde med en handlingsplan for ikke-hjemmehørende invasive arter. Her foreslås det bl.a. et samarbejde mellem repræsentanter fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet for at koordinere og styrke den danske indsats vedrørende invasive arter. Med baggrund i de konklusioner der træffes i et sådant arbejde, kan det overvejes at andre invasive plantearter sættes på listen over uønskede plantearter i medfør af driftsloven. Invasive plantearter er et emne, som relaterer sig til flere lovgivninger. Hvis invasive plantearter således efter en risikoanalyse bliver kategoriseret som planteskadegørere, vil regulering af dem skulle ske i regi af planteskadegørerloven og ikke i regi af driftsloven. Lov om planteskadegørere giver mulighed for at forbyde import (fra lande udenfor EU) samt spredning i Danmark af en række såkaldte karantæneskadegørere, herunder planter. Muligheden anvendes ikke i dag for planter (bortset fra ikke europæiske arter af dværgmistelten), men vil kunne anvendes efter en fælles EU- risikovurdering af den enkelte plantes direkte eller indirekte

12 12 skadevirkning på planteavlen og efter beslutning i EU s stående komite for plantesundhed. Fødevareministeriet vil iværksætte et arbejde med at opstille kriterier for, hvornår en invasiv planteart berettiger til en offentlig bekæmpelsesindsats. Det vil ske med inddragelse af Miljøministeriet. 4. SAMLET KONKLUSION Nærværende redegørelse har vist, at loven har levet op til sit formål om at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften. Fødevareministeriet vurderer, at de frivillige virkemidler i lov om drift af landbrugsjorder har vist sig at være et godt værktøj for mange landmænd og kommuner. Med disse bestemmelser er der givet mulighed for at øge integrationen af naturhensyn i landbrugsdriften ved et forene hensynet til produktionsgrundlaget og bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier, bl.a. gennem mulighed for lodsejeren at anmelde om 15 års genopdyrkningsret, anvendelse til ikke-lysåben natur og anvendelse til skovplantning samt for kommunerne at påbyde beplantning om skæmmende tekniske anlæg samt sikre bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Det kan dog konstateres, at særligt kommunalreformen har haft indvirkning på, hvilke initiativer der er iværksat og hvor meget oplysning, der er videregivet til lodsejere. Samtidig med, at loven på de vurderede punkter har levet op til sit formål, har evalueringen peget på mulige forbedringer. Fødevareministeriet vil i 2008 vurdere initiativer og mulige ændringer af reglerne på følgende punkter: - øget information om den frivillige brug af lovens regler over for lodsejere og kommuner - forenkling eller undladelse af indsatsplaner som forudsætning for, at kommunen kan give påbud til lodsejere om foranstaltninger - øget indsats for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - udarbejdelse af kriterier for, hvornår invasive plantearter berettiger til en offentlig bekæmpelsesindsats. Fødevareministeriet vil desuden gennemføre evaluering af lovens regler om rydningspligt i 2011 sammen med effekten af eventuelt ændrede regler i 2008.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder LBK nr 11 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000014 Senere

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017 Styrhøjen Karina Miltersen 2 Lem Styrhøjen 2 7860 Lem Spøttrup 7860 Spøttrup 23. marts 2017 Afgørelse om VVM-screening og tilladelse skovrejsning Skive Kommune har den 1. marts 2017 modtaget din ansøgning

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab, 18-04-2013 Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 13. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering om Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGET Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle.

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle. John Langdahl Gunderuplundvej 10 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende gylletank

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere