B Y G G E S K A D E F O N D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B Y G G E S K A D E F O N D E N"

Transkript

1 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1

2 3 4 INDHOLD Hovedkonklusioner Indsats for bedre tage Statistikkens baggrund Sådan læses diagrammerne 6 Tage Diagram 1. Diagram 2. Tage - svigt og skader Tagets bygningsdele - svigt og skader Undertage anvendelse og svigt Diagram 3. Undertage - anvendelse Diagram 4. Undertage - udviklingen i anvendelse Diagram. Banevarer eller faste undertage - svigt og skader 1 Undertage svigt og skader i forskellige typer Diagram 6. Diffusionsåbne banevarer - svigt og skader Diagram. Diffusionstætte banevarer - svigt og skader Diagram 8. Faste undertage - svigt og skader Tagdækning anvendelse og svigt Diagram 9. Tagdækning - anvendelse Diagram 1. Tagdækningstyper - svigt og skader Tagdækning svigt og skader i forskellige typer Diagram. Vinge / økonomitegl - svigt og skader Diagram 12. Naturskifer - svigt og skader Diagram 13. Eternitskifer - svigt og skader 2

3 BvB maj 24 STATISTIK OM TAGE Statistikken bygger på 64 ombygninger i perioden HOVEDKONKLUSIONER Taget er en meget kompleks bygningsdel. Specielt har tage i renoverede byejendomme hyppige forekomster af skotrender, kviste, brandgavle mv., som kræver særlige detaljer og omhu ved udførelsen. Det indebærer stor risiko for, at der kan begås fejl under projektering og udførelse. For at kunne dokumentere, hvor det går galt, har BvB registreret en lang række data på eftersete tagkonstruktioner i byfornyelsesejendomme. Der er indsamlet oplysninger om konstruktionstype, anvendte materialer og byggetekniske svigt og skader. Svigt og skader i 86% af de eftersete tage Kvalitetssikringen fungerer ikke tilfredsstillende Det statistiske materiale dokumenterer, at der er mange alt for mange svigt i tagene. Det er således ikke tilfredsstillende, at der forekommer svigt og skader i gennemsnitlig 86 % af alle renoverede tage i perioden, og at næsten alle svigt er af en sådan type, at de kræver omgående udbedring. I 19 % af tagene er der desuden særlig risiko for, at svigt og skader kan udvikle sig og anrette alvorlige skader på ejendommen. Det er BvB s opfattelse, at årsagen til de høje procenter er, at kvalitetssikringen ikke fungerer tilfredsstillende, og at der derfor bør gøres en særlig indsats for at forbedre byggeriet på dette område. Et tag med vingetegl lagt på et undertag af banevare udgør en særlig risiko BvB anbefaler brug af faste undertage med lang levetid især under åbne tagdækninger som vingetegl Nogle hovedkonklusioner fra materialet er: at vingetegl er den primære tagdækning (1 %) på byfornyede ejendomme at der er svigt og skader i ca. 34 % af tage med vinge- og økonomitegl, primært på grund af fejl i oplægningen og fastholdelsen at undertaget er det bygningselement på taget, der har flest svigt og skader, nemlig 1 % at der er svigt og skader i 9-82 % af undertage af banevarer, men kun i 32 % af de faste undertage at anvendelsen af undertage af banevarer er reduceret markant fra 84 til 6 % i perioden; medens faste undertage i samme periode tilsvarende er øget fra 3 til 31 % at det største problem ved faste undertage er mangelfuld ventilation over isolering (14 %). 3

4 DE STØRSTE PROBLEMER VED BANEVARER OG VINGETEGL De statistiske data viser svigt og skader i en række bygningsdele i tagene. Langt det største antal og de mest alvorlige ses dog ved udførelsen af undertage. Risikoen for svigt i undertage øges mærkbart, når der er tale om komplekse tagflader med mange detaljer og gennemføringer De fleste svigt ved undertage af banevarer ses i forbindelse med rørgennemføringer, huller, opfugtning, ventilering og ved mangelfuldt udført underlag ved overgang til andre gennemføringer i undertaget. Registreringerne viser også, at fastgørelse af undertaget ved rygning, gavl, kvist skorsten mv. udgør et væsentligt problem, ligesom der er problemer med, at undertaget hænger i godt hvert tiende banevareundertag. I faste undertage ses langt færre problemer. Her forekommer de fleste svigt ved, at der ikke er etableret den fornødne luftspalte mellem isolering og undertag. Særlig risiko ved åbne tagdækninger I knap hvert fjerde tag med tagdækning af vingetegl konstateres fejlagtig oplægning af tagstenene. Utilstrækkelig fastholdelse er også et væsentligt problem. INDSATS FOR BEDRE TAGE De statistiske data viser, at det ikke er uden grund, at BvB gør opmærksom på, at et tag af vingetegl kombineret med et undertag af banevare indebærer en særlig risiko. Vejledninger fra BvB BvB har de senere år i sin formidling haft fokus på problemerne med undertage i samspil med åbne tagdækninger. Særligt gennem vejledningen Billigt kan blive dyrt, der udkom i 22. Ved foredrag, artikler og på BvB s hjemmeside er der også fokuseret på, at det betaler sig at være omhyggelig med valg og lægning af undertag og tagdækning. BvB har i 23 igangsat projektet Gode tage, som bl.a. vil resultere i en vejledning m.m. om, hvordan man opnår et godt tag ved renovering. Projektet afsluttes i 2. Ny undertagsklassifikation for undertage BvB deltager sammen med andre af byggeriets parter i etableringen af en ny klassifikationsordning til undertage, så det bliver muligt for bygherrer, rådgivere og entreprenører at vælge et undertag i den kvalitet, der passer til tagdækningen. Klassifikationsordningen ventes at træde i kraft medio 24. Se mere på På BvB s hjemmeside er der mulighed for at se, downloade eller bestille vores byggetekniske publikationer. Der er også mulighed for at se vores billedarkiv over typiske svigt og gode løsninger og få generelle råd og anvisninger til sikre tagløsninger. 4

5 Statistikken bygger på 64 ombygninger i perioden STATISTIKKENS BAGGRUND Statistikken er baseret på oplysninger fra -års eftersyn af 43 tagrenoveringer, der er afleveret i årene , og 1-års eftersyn af 21 tagrenoveringer, der er afleveret i årene Der er kun medtaget ejendomme, hvor der ved byfornyelsen er oplagt ny tagdækning eller nyt undertag. Ejendomme, hvor der alene er udført reparationer, er ikke medtaget. Statistikken er baseret på eftersyn, der er gennemført og afrapporteret af BvB i perioden 21 til 23. Med en blanding af - og 1-års eftersyn, der dækker afsluttede ombygninger i perioden , kan disse data med visse forbehold også bruges til at illustrere en udvikling over den pågældende periode på 6 år. Forbehold for tilgængelighed Generelt vil der i sagens natur være registreret højere svigtprocenter ved -års eftersyn end ved 1-års eftersyn, hvor visse svigttyper endnu ikke har udviklet sig eller kan erkendes. Det skal også bemærkes, at ikke alle konstruktioner har været tilgængelige man kan f.eks. ikke detaljeret efterse et paralleltag, medmindre det sker ved et destruktivt eftersyn. De anførte svigtprocenter kan derfor vise sig at være større, hvis der blev gennemført destruktive undersøgelser ved alle eftersyn. UV-bestråling indgår ikke UV-bestråling kan nedbryde undertagsmaterialet. Data herom indgår ikke i undersøgelsen, da direkte målbare erfaringsdata vil forudsætte en længere periode end disse sager repræsenterer. Hvad forstås ved svigt og skade Anvendelsen af begreberne svigt og skade skal forstås således: Svigt er et udtryk for, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele ikke har de egenskaber, som de bør have i henhold til indgåede aftaler, offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Skade er et udtryk for, at svigt giver sig udslag i brud, lækager, deformering, ødelæggelse eller svækkelse. SÅDAN LÆSES DIAGRAMMERNE Procentvis fordeling af anvendte materialer Nogle diagrammer viser fordelingen af anvendte materialer. Her vises den procentvise forekomst af de forskellige materialer, og resultatet er altid 1 %. Datagrundlaget i tabelform for de enkelte diagrammer kan ses under emnet STATISTIK på Procentvis forekomst af svigt og skader En række andre diagrammer viser forekomsten af forskellige typer svigt og skade. Der kan f.eks forekomme flere forskellige typer svigt og skade i det samme undertag. I et undertag kan der være registreret et enkelt svigt, i et andet undertag måske 6 forskellige typer svigt. Den anførte procent er udtryk for den hyppighed, hvormed det pågældende forhold er registreret i samtlige eftersyn.

6 TAGE svigt og skader Statistisk grundlag diagram 1: -års eftersyn af 43 ejendomme. 1-års eftersyn af 21 ejendomme. Diagram 1. TAGE svigt og skader Svigt og skader: Den første søjlegruppe viser at der ved eftersynene er registreret svigt og skader i 8-88 % af de eftersete tage. Gennemsnittet for hele perioden er 86 %. Udbedres: Den anden søjlegruppe viser de svigt og skader, der kræver udbedring med det samme. Efter BvB s opfattelse gælder dette knap 9 % af de registrerede forhold (søjlegruppe 1). Kun ca. 1 % af forholdene er af mindre betydning og kan ordnes over den løbende drift. Risiko: Den tredje søjlegruppe omfatter svigt og skader, hvor der er stor risiko for, at et svigt udvikler sig til en skade, eller at en konstateret skade udvikler sig yderligere. Forholdene er ikke af så omfattende karakter, at de umiddelbart vurderes som dækningsberettigede, men ejeren skal også i disse tilfælde foretage udbedring med det samme. Denne risikogruppe udgør henholdsvis 12 % for 1-års eftersynene og 21 % for -års eftersynene. Gennemsnittet for hele perioden er 19 %. Dækningsberettiget: Den fjerde søjlegruppe omfatter svigt og skader med stor risiko og af en så omfattende karakter, at det efter en byggeteknisk vurdering umiddelbart er omfattet af BvB s dækning. Dette var tilfældet i 2 % af eftersynene. Udbedringsudgifterne er ofte store, når tagdækningen skal omlægges og undertaget udskiftes. Statistisk grundlag diagram 2: -års eftersyn af 43 ejendomme. 1-års eftersyn af 21 ejendomme. Diagram 2. TAGETS BYGNINGSDELE svigt og skader Diagrammet viser, i hvilket omfang der er registreret svigt og skader i hver enkelt af tagets delelementer. Undertaget skiller sig markant ud med svigt og skader i 1 % af de eftersete tage. Tagdækninger udgør med % den næsthøjeste procent. Tallet for undertage kan være højere, idet utilgængelige undertage f.eks. ved paralleltage er registreret som intakte, hvis der ikke er anden synlig skade, der kan henføres til undertaget. Inddækninger, tagrum/tagetage, tagværk, isolering, render og nedløb samt dampspærre er også bygningsdele, der kræver opmærksomhed, da der er konstateret svigt/skader på mellem 14 og 26 % af disse bygningsdele. I de efterfølgende afsnit vil der blive redegjort nærmere for forholdene i undertage og tagdækning, da det er disse dele af tagkonstruktionen, der har de højeste procenter for svigt og skader. 6

7 Høje svigtprocenter på tage Diagram 1. Svigt og skader på tage (i % af 64 ombygninger ) års eftersyn 1-års eftersyn Svigt og skader Udbedres Risiko Dækningsberettiget Undertaget skiller sig markant ud Diagram 2. Svigt og skader på tagets bygningsdele (i % af 64 ombygninger ) Undertag Tagrum og tagetage Tagværk Isolering Tagrender og nedløb Dampspærre Tagdækning Inddækninger Afstandslister Taglægter

8 UNDERTAGE anvendelse og svigt / skader Banevarer er den hyppigst anvendte undertagstype i perioden Tre ud af fire undertage er banevarer, mens det faste undertag kun er anvendt i hvert tiende tag. Udviklingen over denne periode viser imidlertid også, at der er en klar tendens til, at anvendelsen af faste undertage stiger fra 3 % til 31 % mens anvendelsen af banevarer falder fra 84 % til 6 %. Når dette sammenholdes med, at der kun er registreret svigt og skader i hvert tredje faste undertag, mens der er registreret svigt og skader i fire ud af fem banevareundertage, ser BvB dette som en glædelig udvikling. Statistisk grundlag diagram 3: -års eftersyn af 382 ejendomme. 1-års eftersyn af 168 ejendomme. Diagram 3. UNDERTAGE anvendelse Der har i perioden været en meget stor anvendelse af banevarer. Gennemsnitligt er der anvendt banevarer til tre ud af fire tage ( %). De øvrige typer undertage har gennemsnitligt ganske lave andele: 1 % er faste undertage, 9 % er træfiberundertage, og gips og andre typer har en andel på 6 %. Fordelingen har imidlertid ændret sig væsentligt i løbet af perioden. Dette fremgår af diagram 4. Statistisk grundlag diagram 4: -års eftersyn af 382 ejendomme. 1-års eftersyn af 168 ejendomme. Diagram 4. UNDERTAGE udviklingen i anvendelse Sammenligner man de fire typer undertage over perioden på 6 år, er der er en markant stigning i anvendelsen af faste undertage fra 3 % til 31 % og et mærkbart fald i anvendelse af banevarer fra 84 % til 6 %. For træfiber- og gipspladeundertage er der ikke en tilsvarende klar udvikling i anvendelsen. Derfor er disse typer ikke medtaget i diagrammet. Det er glædeligt, at anvendelsen af det faste undertag er i fremgang, da det efter BvB s opfattelse er det mest sikre undertag. Statistisk grundlag diagram : -års eftersyn af 318 ejendomme. 1-års eftersyn af 133 ejendomme. Diagram. BANEVARER ELLER FASTE UNDERTAGE svigt og skader Der er svigt i ca. fire ud af fem banevareundertage. Der er praktisk taget ikke forskel på antal svigt i diffussionsåbne (9 %) og diffusionstætte (82 %). Svigtprocenten for de faste undertage er 32 %, altså markant lavere. Der kan være mere end ét svigt i et undertag. I de følgende tre diagrammer er vist svigt og skader i de forskellige typer af undertage. 8

9 Markant anvendelse af banevarer Diagram 3. Anvendelse af undertage (i % af ombygninger ) Banevarer Fast undertag Træfiber Andet Markant stigning i anvendelsen af faste undertage Diagram 4. Udviklingen i anvendelsen af banevarer og faste undertage (i % af i alt ombygninger ) Banevarer Faste undertage Banevarer Fast undertag Banevarer har den højeste andel af svigt og skader Diagram. Svigt og skader ved banevare og fast undertag (i % af 41 ombygninger ) Banevare, diffusionstæt Banevare, diffusionsåben Fast undertag 9 9

10 UNDERTAGE typer af svigt i forskellige undertage Statistisk grundlag diagram 6: -års eftersyn af 88 ejendomme. 1-års eftersyn af ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 93 af de 8 ejendomme. Diagram 6. DIFFUSIONSÅBNE BANEVARER svigt og skader Der er registreret flest svigt og skader på grund af huller og utætte samlinger ( %) og ukorrekte rørgennemføringer (31 %). Der er konstateret opfugtning i 2 %. Opfugtningen kan skyldes utætheder, men kan også være forårsaget af kondens. Der er svigt og skader ved undertagets tilslutninger til f.eks. rygning, gavl, kvist, skorsten m.v. i 19 %. Manglende fast underlag ved undertagets tilslutning til f.eks. gavl, kvist, rørgennemføringer m.v. er registreret i 1 %, og i % hænger undertaget for meget og kan være årsag til vandindtrængen eller til generende og ødelæggende blafring. I 9 % er der ikke tilstrækkelig ventilation oftest på grund af, at den diffusionsåbne banevare ligger ned på isoleringen og forhindrer ventilation fra tagfod til kip. Endelig er der registreret manglende ventilation ved tagfod og ved rygning i henholdsvis 6 og % af undertagene. Statistisk grundlag diagram : -års eftersyn af 212 ejendomme. 1-års eftersyn af 6 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 22 af de 2 ejendomme. Diagram. DIFFUSIONSTÆTTE BANEVARER svigt og skader Der er registreret flest svigt og skader i form af ukorrekte rørgennemføringer ( %), manglende fast underlag ved tilslutninger til f.eks. gavl, kvist og rørgennemføringer i 26 % og utilstrækkelig ventilationsspalte mellem isolering og undertag i 23 % af de eftersete undertage. I 18 % af undertagene er der registreret svigt og skader ved tilslutninger til f.eks. rygning, gavl, kvist og skorsten. I 13 % af undertagene hænger banevaren for meget mellem spærene med risiko for vandindtrængen, og for de lettere banevarer også med risiko for generende og ødelæggende blafring. I 9 % af undertagene er der registreret huller eller utætte samlinger, som kan forårsage vandindtrængen. Der er registreret manglende ventilation ved tagfod og ved rygning i henholdsvis og 6 % af de registrerede undertage, og i % af de registrerede tage er der konstateret for høj opfugtning. Statistisk grundlag diagram 8: -års eftersyn af 18 ejendomme. 1-års eftersyn af 38 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 18 af de 6 ejendomme. Diagram 8. FASTE UNDERTAGE svigt og skader Der er registreret flest svigt og skader ved utilstrækkelig ventilationsspalte mellem isolering og undertag (14 %). Indenfor tre områder er der konstateret svigt og skader i % af undertagene: Ukorrekte rørgennemføringer og svigt ved tilslutning til rygning, gavl, kvist, skorsten mv. udgør hver %. Der er tilsvaremde konstateret opfugtning i %. Der er registreret mangelfuld ventilationsspalte ved rygning og tagfod i henholdsvis 4 % og % af undertagene. I de resterende områder udgør svigt og skader under 2 %. 1

11 Flest problemer med huller, rørgennemføringer og opfugtning i diffusionsåbne banevarer Diagram 6. Svigt og skader i undertage med diffusionsåbne banevarer (i % af 8 ombygninger ) Huller, utætte samlinger Rørgennemføringer Tilslutninger Mangler fast undertag Hænger for meget over isolering ved tagfod ved rygning Opfugtning Andet Flest problemer med rørgennemføringer, manglende underlag og ventilering i diffusionstætte banevarer Diagram. Svigt og skader i undertage med diffusionstætte banevarer (i % af 22 ombygninger ) Huller, utætte samlinger Rørgennemføringer Tilslutninger Mangler fast undertag Hænger for meget over isolering ved tagfod ved rygning Opfugtning Andet Flest problemer med ventilering i faste undertage Diagram 8. Svigt og skader i faste undertage (i % af 6 ombygninger ) Huller, utætte samlinger Rørgennemføringer Tilslutninger Mangler fast undertag Hænger for meget over isolering ved tagfod ved rygning Opfugtning Andet

12 TAGDÆKNING anvendelse og svigt SÆRLIGE PROBLEMER MED ÅBNE TAGDÆKNINGER Vingetegl og økonomitegl dækker tilsammen lidt over halvdelen af de byfornyede ejendomme. Det vil sige, at mere end hvert andet tag har en åben tagdækning, hvor BvB anbefaler, at der bør lægges et fast undertag. I knapt hvert fjerde tag med tagdækning af vingetegl konstateres fejlagtig oplægning af tagstenene. Fastholdelse af tagstenene er også et væsentligt problemområde. Man kan konkludere, at tagdækning af vingetegl kombineret med undertag af banevare indebærer en stor risiko for svigt og skade. Kombinationen kræver, at der bliver udvist særlig omhu ved såvel projektering som udførelse og kvalitetssikring heraf. Statistisk grundlag diagram 9: -års eftersyn af 461 ejendomme. 1-års eftersyn af 19 ejendomme. Diagram 9. TAGDÆKNING - anvendelse Almindelig vingetegl udgør 1 %. Når der hertil lægges økonomitegl (vingetegl med reduceret overlapning) med en andel på 4 %, udgør vingetegl i alt % af tagdækningerne og er dermed den mest anvendte tagdækning på byfornyede ejendomme. Naturskifer og eternitskifer følger derefter med henholdsvis 1 og %, mens resten af tagdækningsmaterialerne holder sig på andele, der udgør under %. Statistisk grundlag diagram 1: -års eftersyn af 31 ejendomme. 1-års eftersyn af 16 ejendomme. Diagram 1. TAGDÆKNING svigt og skader De tre hyppigst forekommende tagdækninger indenfor byfornyelse er vingetegl, naturskifer og eternitskifer. Vingetegl inklusiv økonomitegl er den tagdækning, hvor der oftest registreres svigt og skader. I mere end hvert tredje tag med vingetegl (34 %) er der i perioden 199 til 22 registreret svigt og skader. I naturskifertage er tallet lidt lavere, men svigt og skader i % af alle registrerede naturskifertage er stadig højt. I tagdækninger af eternitskifer er der svigt og skader i mere end hvert femte tag (21 %). 12

13 Flest tagdækninger med vingetegl Diagram 9. Anvendelse af tagdækninger (i % af 66 ombygninger ) Vingetegl Tagpap Falstegl Økonomitegl Bølgeeternit Cementtagsten Naturskifer Eternitskifer Tyndplader Andet Flest problemer i tagdækninger med vingetegl Diagram 1. Svigt og skader i forskellige typer af tagdækning (i % af 2 ombygninger ) Vingetegl / økonomitegl Naturskifer Eternitskifer 13 13

14 TAGDÆKNING typer af svigt og skader i tagdækninger Statistisk grundlag diagram : -års eftersyn af 239 ejendomme. 1-års eftersyn af 9 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 123 af de 38 ejendomme. Diagram. VINGE- OG ØKONOMITEGL svigt og skader Ved brug af vingetegl forekommer de fleste svigt og skader ved oplægningen. Ukorrekt oplægning er konstateret i hvert fjerde af de eftersete tage (23 %). Svigt ved fastholdelse af vingetegl er registreret på hvert niende tag ( %). I % er registreret utætheder i tagdækningen og i % er registreret svigt og skader ved samlinger. De resterende registreringer ligger under %. Ukorrekt oplægning og fastholdelse vil ofte giver større belastning på undertaget i form af regn, sne og UV-bestråling. Statistisk grundlag diagram 12: -års eftersyn af 3 ejendomme. 1-års eftersyn af 23 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 29 af de 96 ejendomme. Diagram 12. NATURSKIFER svigt og skader Ved naturskifer forekommer de fleste svigt og skader ved utilstrækkelig fastholdelse. Dette medvirker til at reducere tagets levetid og forekommer i knapt hver femte naturskifertag (19 %). Der er registreret svigt og skader ved oplægning på % af naturskifertagene. Det er den omvendte situation i forhold til vingetegl, hvor det er svigt i forbindelse med oplægningen, der dominerer. Under Andet er også medtaget svigt i form af ukurante skifre, der ikke kan karakteriseres som produktsvigt. Statistisk grundlag diagram 13: -års eftersyn af 9 ejendomme. 1-års eftersyn af 14 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 1 af de 3 ejendomme. Diagram 13. ETERNITSKIFER svigt og skader Ved eternitskifer, ligesom ved naturskifer, forekommer de fleste svigt og skader ved fastholdelsen. Der er registreret utilstrækkelig fastholdelse ved godt hver tiende tag med eternitskifer ( %). Dette medvirker, ligesom ved naturskifer, til at reducere tagets levetid. Svigt og skader ved oplægning forekommer i % af tagene. Det er ligesom ved naturskifer den omvendte situation i forhold til vingetegl, hvor det er svigt i forbindelse med oplægningen, der dominerer. 14

15 Oplægning det største problem ved tage med vinge- og økonomitegl Diagram. Svigt og skader i tagdækninger af vingetegl og økonomitegl (i % af 38 ombygninger ) Samlinger Oplægning Fastholdelse Produktsvigt Utætheder Andet Fastholdelse det største problem ved tage med naturskifer Diagram 12. Svigt og skader i tagdækninger af naturskifer (i % af 96 ombygninger ) Samlinger Oplægning Fastholdelse Produktsvigt Utætheder Andet Fastholdelse også det største problem ved tage med eternitskifer Diagram 13. Svigt og skader i tagdækninger af eternitskifer (i % af 3 ombygninger ) Samlinger Oplægning Fastholdelse Produktsvigt Utætheder Andet 1 1

16 Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 1, 142 København K Tel Fax

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

BYGGETEKNISK ERFARINGSFORMIDLING

BYGGETEKNISK ERFARINGSFORMIDLING BYGGETEKNISK ERFARINGSFORMIDLING Udvalgte temaer 2004 Brug og tilpas driftsplanen DUKO når undertaget skal vælges Kviste skal tegnes Undgå korrosionsskader i brugsvandsanlæg Murede gavle uden udhæng skal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE 2004 NY VIDEN. om bygningsrenovering. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE 2004 NY VIDEN. om bygningsrenovering. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE 2004 NY VIDEN om bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E TAGE FUNDAMENTER BADEVÆRELSER LEVETID OG DRIFT OG FACADER

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof Sag: Sags nr.: Udarb. af: Omfang/sted: Entreprenør: Leverandør : Nature Impact A/S Sdr. Højrupvejen 130 5750 Ringe Tlf: +45 65 98 22 23 Materialer: Nature Impact Roof 60/25 Komponent - Liste: Driftsoplysninger:

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere