VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den gradsangivelse, der nu vises i displayet, er den senest ønskede rumtemperatur. Ønsker du at hæve temperaturen: tryk på Ønsker du at sænke temperaturen: tryk på Den temperatur du angiver, registreres omgående. (Efter ca. 10 sekunder vil den ønskede rumtemperatur igen komme frem på displayet, denne gang sammen med andre oplysninger.) Varmepumpen begynder nu at arbejde for at nå den nye temperatur. Vil du vide mere? Læs mere i Vedligeholdelsesvejledningen!

2 DHP-AX 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsforskrifter Beskyttelse Om din varmepumpe Funktionsprincip Komponenter Varme- og afrimningsfunktioner Tilskudsvarme Reguleringsinformation Kontrolpanel Display Menuinformation Menuen INFORMATION Tilpasning af varmesystem Instruktioner Valg af driftsindstilling Indstilling af RUM-værdi Justering af KURVE-værdi Justering af en specifik del af varmekurven Indstilling af værdierne MAKS. og MIN Indstilling af VARMESTOP Aflæsning af temperaturer Manuel afrimning Regelmæssige kontroller Kontroller drift Kontroller vandstandsniveauet i varmesystemet Kontroller sikkerhedsventil I tilfælde af lækage Rens snavsfilter til varmesystemet Tilbehør Rumføler Fejlsøgning Alarm Termer og forkortelser Grundindstillinger i styreenheden Referencer Tjekliste Installation udført...44 DHP-AX 3

4 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation, drift og vedligehold, er Danfoss AS s forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss AS forbeholder sig ret til ändringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel Copyright Danfoss AS. DHP-AX 4

5 1 D Hvis D Vigtig information anlægget ikke er i brug om vinteren, skal det tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader på anlægget. (Kontakt en autoriseret installatør, se afsnit 13 Referencer ). z Anlægget kan betragtes som vedligeholdsfrit, men et vist tilsyn er nødvendigt (se afsnit 8 Regelmæssige kontroller ). z Før du ændrer styreenhedens indstilling, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ändringer betyder. z Ved evt. behov for servicearbejde skal du henvende dig til din installatør. D Dette D DD Sørg A Det A BB A LIVSFARE! A apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan apparatet skal anvendes. for, at børn ikke kan lege med apparatet. Sikkerhedsforskrifter Installation og vedligeholdelse er kun en autoriseret installatør, der må installere, idriftsætte og udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde på varmepumpen. (Se afsnit 13 Referencer ). Det er kun en autoriseret el-installatør, der må foretage ändringer i den elektriske installation. (Se afsnit 13 Referencer ). Det er kun en autoriseret køletekniker, der må foretage indgreb i kølemiddelkredsen. (Se afsnit 13 Referencer ) Ändringer i systemet Det er kun en autoriseret installatør, der må udføre ändringer på følgende komponenter: z Varmepumpeenheden DHP-AX 5

6 z Ledningerne til kølemiddel, vand og strøm z Sikkerhedsventilen Du må ikke udføre byggetekniske installationer, der kan påvirke varmepumpens driftssikkerhed Sikkerhedsventil Følgende sikkerhedsforskrifter gælder for varmtvandskredsens sikkerhedsventil med tilhørende spildledning: DD Bloker aldrig forbindelsen til sikkerhedsventilens spildledning. D Når D vand opvarmes, ekspanderer det, og det betyder, at der slipper lidt vand ud af systemet via spildledningen. Det vand, der kommer ud af spildledningen, kan være varmt! Lad den derfor munde ud i et afløb et sted, hvor man ikke risikerer at brænde sig. 1.2 Beskyttelse Korrosionsbeskyttelse På grund af risikoen for korrosionsskader skal man undgå at bruge diverse sprays i nærheden af varmepumpen. Det gælder især: z Opløsningsmidler z Klorholdige rengøringsmidler z Maling z Lim DHP-AX 6

7 2 Om din varmepumpe 2.1 Funktionsprincip En varmepumpe udnytter den gratis energi, der kommer fra solen, og som er oplagret i en naturlig varmekilde, som f.eks. bjerg, jord, grundvand eller luft. Man kan sammenligne varmepumpen med et omvendt køleskab. Varmeenergien inde i et køleskab flyttes til uden for køleskabet. I en varmepumpe flyttes den lagrede solenergi i varmekilden til husets indre. Varmepumpen udnytter solenergien i varmekilden og giver to til tre gange mere varmeenergi tilbage, end den bruger i el-energi. Varmepumpen er derfor en meget miljøvenlig og økonomisk måde at opvarme et hus på. Figur 1: Forholdet mellem brugt el-energi og gratis solenergi. For at varmepumpen kan hente varmeenergien ind fra udeluften og overføre den til husets varmesystem, kræves der to separate væskekredse. Figuren nedenfor viser de forskellige kredse, og hvordan de arbejder sammen ved overførslen af varmeenergi. Varmesystem Vand Kondensator Varmesystem - er det den kreds, som indeholder det vand, der transporterer varmen/energien til husets varmesystem og vandvarmeren. Ekspansionsventil/ tryksænkning Indesluttet kølemiddel Blæser Kompressor/ trykforøgelse Kølemiddelkreds er den sluttede kreds, som indeholder et klor- og freonfrit kølemiddel, der inde i varmepumpen - via fordampning, komprimering og kondensering - overfører den indhentede varmeenergi til varmesystemet. Luftvarmeveksler Udeluft Figur 2: En varmepumpes funktionsprincip. z En blæser suger udeluft gennem en luftvarmeveksler, som derved opvarmer det kolde kølemiddel, som fordampes til gasform. Den energi, der bruges i denne proces, hentes fra den passerende udeluft. DHP-AX 7

8 z Kølemidlet, der nu er blevet tilført energi i form af varme, føres videre ind i kompressoren, der både øger dets tryk og temperatur. z Det meget varme kølemiddel fortsætter ind i kondensatoren. Her køles kølemidlet ned og afgiver sin varmeenergi til varmesystemet. Kølemidlets temperatur falder, og det kondenserer tilbage til væskeform. z Varmesystemet transporterer varmeenergien ud til vandvarmeren eller varmesystemet, som dermed indirekte opvarmer huset. z Derefter ledes kølemidlet gennem ekspansionsventilen, hvor tryk og temperatur sænkes, hvorefter processen starter forfra igen. 2.2 Komponenter DHP-AX er et komplet varmepumpeanlæg til varme. Det kan suppleres med en vandvarmer og tilskudsvarme. DHP-AX er forsynet med et styresystem, der styres ved hjælp af et kontrolpanel. Der afgives varme til huset ved hjælp af et vandbåret varmesystem. Varmepumpeanlægget består af følgende grundenheder: 1 Varmepumpeenhed z Kompressor z Kondensator z Firevejsventil 2 Blæser z En hastighed 3 Luftvarmeveksler Ud over disse enheder findes der reguleringsudstyr (monteres indendørs), som styrer varmepumpeanlæggets komponenter (kompressor, cirkulationspumper, tilskudsvarme og omskifterventil) og fastsætter, hvornår varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal producere varme til huset eller varmtvand Figur 3: DHP-AXs hoveddele. DHP-AX 8

9 2.3 Varme- og afrimningsfunktioner Varmefunktion DHP-AX er en varmepumpe, der producerer varme til både hus og vandvarmer, afhængigt af det eksisterende behov. Varmtvandsproduktionen er kontinuerlig, men i sommerhalvåret standses varmeproduktionen til huset, når udetemperaturen når værdien for VARMESTOP. I vinterhalvåret produceres varmtvand og varme til huset med kompressoren, indtil udetemperaturen når værdien for UDE-STOP, hvor det bliver for koldt til at kompressoren kan være i drift. Hvis der er installeret tilskud, benyttes dette til at producere varmt vand og varme, så længe der er UDE-STOP. DHP-AX foretager en automatisk afrimning af luftvarmeveksleren efter behov Afrimningsfunktion Under drift køles luftvarmeveksleren ned af energiudvekslingen, samtidig med at luftfugtigheden medfører, at den bliver belagt med rim. DHP-AX har en automatisk funktion til afrimning af luftvarmeveksleren ved hjælp af den producerede varmeenergi. Efter behov startes en afrimningssekvens, som indebærer følgende: z Afrimningssekvensen startes, når temperaturen på det indkommende kølemiddel er lavere end den indstillede værdi, hvilket baseres på en kurve som er tilknyttet udetemperaturen. z Der findes begrænsninger for afrimning, hvad angår tid i drift og BLÆSER til. z Firevejsventilen i varmepumpen skifter flowretning på kølemidlet, og blæseren standses, se figur nedenfor. z Det varme kølemiddel smelter rimen på luftvarmeveksleren. z Afrimningen standser i henhold til tid, driftspressostat eller indkommende temperatur. z Firevejsventilen skifter kølemidlets flowretning tilbage, så varmeproduktionen genoptages og driften går tilbage til normal drift. Processen vendes ved hjælp af firevejsventilen, som skifter flowretning for kølemidlet over varmevekslerne, hvilket indebærer, at luftvarmeveksleren for varmedrift i stedet bliver en kondensator, og varmedriftens kondensator bliver en fordamper. Denne funktion benyttes til afrimning. Da varmepumpens afrimningssekvens henter sin energi fra husets opvarmede varmesystem i den kolde årstid, udnyttes vandvarmeren primært som en varmebuffer. Hvis der ikke er installeret en vandvarmer, skal vandvolumen i varmesystemet øges ved at installere en udligningsbeholder (tilbehør). DHP-AX 9

10 2.4 Tilskudsvarme Tilskudsvarme er tilbehør til DHP-AX og består af en el-patron, som er placeret på fremløbet inden omskifterventilen. Tilskuddet, der fås som tilbehør, har en indbygget effektregulering og styres ved hjælp af en potentialfri udgang fra varmepumpen. Ved strømafbrydelse, som er længere end tre minutter, må der kun kobles 6 kw effekt ind direkte efter strømmen er kommet tilbage, den resterende effekt har en forsinkelse på to timer. Hvis tilskuddet er installeret, kobles det automatisk ind i driftsindstillingen AUTO, når varmebehovet er større end varmepumpens kapacitet. Ved alarm, der betyder at kompressoren ikke starter, vil der ikke blive produceret varmtvand for at give kunden et signal om, at der er noget galt. Varmen produceres ved hjælp af tilskuddet, så huset ikke bliver koldt. 3 Reguleringsinformation Varmeproduktion - beregning Man justerer indetemperaturen ved at ændre varmepumpens varmekurve, der er styresystemets værktøj til at beregne, hvilken fremløbstemperatur der skal være på det vand, der sendes ud i varmesystemet. Varmekurven beregner fremløbets temperatur afhængigt af udetemperaturen. Det vil sige, at jo koldere det er ude, jo højere skal fremløbstemperaturen være. Det betyder, at fremløbstemperaturen til varmesystemet øges eksponentielt, når udetemperaturen falder. Varmekurven indstilles, når anlægget installeres, men det er vigtigt, at den senere justeres, så indetemperaturen bliver behagelig i al slags vejr. En korrekt indstillet varmekurve minimerer vedligeholdelsen og giver en energibesparende drift KURVE Værdien for KURVE vises med en graf i displayet. Du kan indstille varmekurven ved at ændre værdien for KURVE. Værdien for KURVE angiver, hvilken fremløbstemperatur der skal sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på 0 C. DHP-AX 10

11 Fremløbstemperatur Værdi for KURVE er Maks. fremløbstemperatur Udetemperatur...ved nul grader Figur 4: Kurve, der viser den indstillede værdi 40 for KURVE. Ved udetemperaturer, der er koldere end 0 C, sendes fremløbsvand, der er varmere end 40 C, ud i varmesystemet, og ved udetemperaturer, der er varmere end 0 C, sendes der fremløbsvand ud, der er lavere end 40 C. Fremløbstemperatur Maks. fremløbstemperatur Udetemperatur Figur 5: Øgning eller sænkning af KURVE forandrer kurvens hældning Hvis du øger værdien for KURVE, bliver varmekurvens hældning stejlere, og hvis værdien mindskes, bliver hældningen fladere. Den mest energi- og omkostningseffektive indstilling får man ved at ændre værdien for KURVE for at indstille temperaturen i huset til en jævn og konstant temperatur. Ved en midlertidig øgning eller sænkning skal man i stedet justere RUM-værdien DHP-AX 11

12 3.4.3 RUM Hvis man midlertidigt vil øge eller sænke indetemperaturen, skal man ændre RUMværdien. Forskellen mellem at ændre RUM-værdien og KURVE-værdien er, at systemets varmekurve ikke bliver stejlere eller fladere, hvis man ændrer RUM-værdien, hvilket er tilfældet, hvis KURVE-værdien ændres i stedet forskydes hele varmekurven parallelt 3 C for hver grads ændring af RUM-værdien. Grunden til, at kurven kun forskydes 3 C, er, at der normalt kræves en ca. 3 C højere fremløbstemperatur for at øge indetemperaturen 1 C. Fremløbstemperatur Maks. fremløbstemperatur Udetemperatur Figur 6: Ændring af RUM-værdien parallelforskyder varmekurven op- eller nedad. Forholdet mellem fremløbstemperatur og udetemperatur påvirkes ikke, men fremløbstemperaturen øges eller sænkes lige meget over hele varmekurven. Det vil sige, at hele varmekurven hæves eller sænkes, i stedet for at kurvens hældning ændres. Denne måde at justere indetemperaturen på kan bruges ved en midlertidig øgning eller sænkning af indetemperaturen. Ved en varig øgning eller sænkning af indetemperaturen ændres varmekurven i stedet. DHP-AX 12

13 Fremløbstemperatur Lokalt højere fremløbstemperatur ved -5 Udetemperatur Figur 7: Den justerede kurve ved -5 C Ved udetemperaturer på mellem -5 C og +5 C kan der være behov for justering af en del af varmekurven, hvis indetemperaturen ikke er konstant. Derfor er der en funktion, der justerer kurven ved tre forskellige udetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Funktionen bevirker, at man ved disse tre temperaturer kan øge eller mindske børværdien for fremløbstemperaturen, uden at resten af varmekurven påvirkes. Fremløbstemperaturen påvirkes ikke kun ved den angivne temperatur, f.eks. -5 C, idet påvirkningen sker gradvist mellem 0 C og -10 C, så maks. justering nås ved -5 C. Figuren ovenfor viser den justerede KURVE -5. Justeringen kan ses på kurven i form af en bule. Man kan vælge at justere varmekurven individuelt ved tre specifikke udetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Fremløbstemperaturen kan ændres med plus/minus 5 grader VARMESTOP Varmestop er en automatisk funktion, der stopper al produktion af radiatorvarme, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede varmestopværdi. Når varmestopfunktionen er aktiv, lukkes cirkulationspumpen, bortset fra når der produceres varmtvand. Cirkulationspumpen motioneres dog 1 minut pr. døgn. Den fabriksindstillede værdi for aktivering af varmestop er en udetemperatur på 17 C. Hvis varmestopfunktionen er aktiv, skal udetemperaturen falde 3 C under indstillingen, inden varmestoppet ophæves MIN. og MAKS. Fremløbets MIN.- og MAKS.-temperatur er den hhv. laveste og højeste børværdi for fremløbstemperaturen. Det er særligt vigtigt at indstille min. og maks. børværdi for fremløbstemperaturen, hvis du har gulvvarme. Har du gulvvarme og parketgulv i huset, bør fremløbstemperaturen ikke være for høj. Ellers er der risiko for, at parketgulvet skades. Hvis du har gulvvarme og stengulv, bør MIN. ikke være for lav for at få en behagelig gulvtemperatur også om som- DHP-AX 13

14 meren, når der ikke er behov for opvarmning. En mulig løsning for ikke at få for høje eller lave temperaturer er at benytte en shuntgruppe for gulvvarmen. I et hus med kælder bør MIN.-temperaturen indstilles til en passende temperatur for at undgå, at indeklimaet i kælderen føles klamt om sommeren. En forudsætning for at varmen i kælderen bevares om sommeren, er, at alle radiatorer har termostatventiler, der lukker for varmen i resten af huset. Det er meget vigtigt, at justeringen af varmesystemet og radiatorventilerne i huset udføres korrekt. Eftersom det oftest er slutkunderne selv, der skal udføre justeringen, så husk at fortælle dem, hvordan en korrekt justering kan udføres. Husk, at værdien for VARMESTOP også skal justeres op for at få varme om sommeren TEMPERATURER Varmepumpen kan vise en kurve over målingerne af de forskellige føleres temperaturer, og man kan se, hvordan de har ændret sig inden for de sidste 60 målepunkter. Tidsintervallet mellem målepunkterne kan indstilles til mellem et minut og en time fabriksindstillingen er et minut. Der er historik for alle følere, men for rumføleren er det kun den indstillede værdi, der ses på displayet. Den integralværdi, der kan vises, er varmesystemets energibalance INTEGRAL Behovet for varme i huset varierer med årstiden og vejret og er ikke konstant. Varmebehovet kan udtrykkes som temperaturforskel over tid og kan beregnes. Resultatet er en integralværdi (varmebehov). Styresystemet bruger flere parametre for at kunne udregne integralværdien. For at starte varmepumpen kræves et underskud af varme, og der er to forskellige integralværdier, A1 (fabriksindstillet værdi = -60), der starter kompressoren, og A2 (fabriksindstillet værdi = -600), der starter tilskud. Under varmeproduktionen falder underskuddet, og når varmepumpen stopper, vil trægheden i systemet betyde, at der bliver et varmeoverskud. Integralværdien er et mål for overfladen under tidsaksen og udtrykkes i grad-minutter. I figuren nedenfor vises de fabriksindstillinger for integralværdier, som varmepumpen har. Når integralværdien har nået den indstillede værdi for INTEGRAL A1, starter kompressoren, og hvis integralværdien ikke falder, men i stedet fortsætter med at øges, starter tilskuddet, når integralværdien har nået den indstillede værdi for INTEGRAL A1+A2. DHP-AX 14

15 Integral INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Varmeoverskud Varmeoverskud INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Varmeunderskud Kompressor stop ( 0) Kompressor start (A1) Kompressor start (A1) Tilskud start (A1+A2) Tilskud stop (senest ved A1) Tid Tilskud start (A1+A2) Tilskud Kompressor Varmepumpe-drift (Varmebehov) Figur 8: Start og stop af varmepumpedrift baseret på integralværdi. Beregningen af integralværdien stoppes under varmtvandsproduktion og under varmestop. Beregningen af integralværdien genoptages først to minutter efter afsluttet varmtvandsproduktion for at lade varmesystemet få tid til at stabilisere temperaturen. Tilskud Kompressor Ingen drift Ingen drift DHP-AX 15

16 3.4.8 HYSTERESE For at kunne starte varmepumpen før tid ved hurtige forandringer i varmebehovet er der en værdi, HYSTERESE, der kontrollerer forskellen mellem den virkelige fremløbstemperatur, t1, og den beregnede fremløbstemperatur, t2. Hvis forskellen er lig med eller større end den indstillede HYSTERESE-værdi (x) - altså hvis der opstår et varmebehov, eller varmebehovet forsvinder hurtigere end den ordinære integralberegning har beregnet vil integralværdien blive tvangsflyttet til enten startværdien INTEGRAL A1 eller til stopværdien 0 min. t1 FREML.TEMP. t2 HYSTERESE ( t) x HYSTERESE ( t) x INTEGRAL Kompressor start (A1) TID Kompressor stop (0) Figur 9: Forudsætninger for, at HYSTERESE tvangsflytter integralværdien AFR. KURVE For at starte en afrimning af udedelen foretager styresystemet en beregning ved hjælp af kuldebærerreturløbets temperatur og udetemperaturen. Det, der styrer beregningen, er en lineær afrimningskurve, der kan indstilles, så varmepumpen og udedelen arbejder så optimalt som muligt. Man kan ændre indstillingen af tre forskellige værdier: AFR. KURVE 0, AFR. KURVE -16 og UDE-STOP. Afrimningen starter, når temperaturen på kuldebærerreturløbet når afrimningskurvens indstillede grænseværdi ved en udetemperatur et sted langs afrimningskurven. De to parametre, som man primært ændrer, er AFR. KURVE 0 og AFR. KURVE -16. Tallene efter AFR. KURVE viser, hvilken udetemperatur indstillingen foretages for, dvs. ved 0 C for AFR. KURVE 0 og -16 C for AFR. KURVE -16. Værdien -16 for AFR. DHP-AX 16

17 KURVE -16 er den indstillede værdi for UDE-STOP, så hvis værdien for UDE-STOP ændres, vil tallene efter AFR. KURVE også blive ændret. Fabriksindstillingen for UDE-STOP er -16 C. Ved denne udetemperatur stoppes kompressoren, og tilskuddet overtager driften. Det er meget sjældent, at man behøver at ændre værdien for UDE-STOP, idet tester og driftstilstand har vist, at -16 C fungerer aldeles udmærket som stoptemperatur. I teksten og figurerne nedenfor anvendes værdien -16 C for UDE-STOP. Displayet viser værdien for AFR. KURVE 0 og AFR. KURVE -16 ved hjælp af en graf på displayet. Temperatur, indgående kuldebærerledning Indstillet værdi for AFR. KURVE [værdi UDE-STOP] Det indstillelige interval for indgående kuldebærertemperatur ved 0 C udetemperatur er -5 C til -15 C Udetemperatur Indstillet værdi for UDE-STOP Figur 10: Graf, der viser, hvordan værdien for AFR. KURVE 0 kan ændres. Den indstillede værdi for UDE-STOP medfører, at kompressoren ikke længere anvendes til varme- eller varmtvandsproduktion, når udetemperaturen er lig med eller lavere end værdien. Varme- og varmtvandsproduktionen sker i så fald kun ved hjælp af tilskuddet. Værdien for AFR. KURVE 0 er den temperatur, som kuldebærerreturløbet maksimalt kan nå, når afrimningen skal starte ved en udetemperatur på 0 C. På tilsvarende vis er den indstillede værdi for AFR. KURVE -16 den temperatur, som kuldebærerreturløbet maksimalt kan når, når afrimningen skal starte ved den indstillede udetemperatur for UDE-STOP. Indstillingen for AFR. KURVE -16 medfører, at værdien for UDE-STOP (-16 C) reduceres med mellem 1 og 5 grader. Denne afgør således, hvor meget lavere temperaturen for kuldebærerreturløbet må være end -16 C i dette tilfælde. DHP-AX 17

18 Temperatur, indgående kuldebærerledning Ved udetemperaturen for UDE- STOP er det indstillelige interval for AFR. KURVE [værdi UDE-STOP] -1 C til -5 C lavere end UDE-STOP Indstillet værdi for AFR. KURVE 0 Udetemperatur Figur 11: Graf, der viser, hvordan værdien for AFR. KURVE -16 kan ændres. Disse tre indstillinger danner tilsammen afrimningskurven, og alle tre værdier har indflydelse på, hvornår afrimningen starter, selvom det primært er AFR. KURVE 0 og AFR. KURVE -16, der ændres. 4 Kontrolpanel Indstillet værdi for UDE-STOP Varmepumpen har et indbygget styresystem, der benyttes til automatisk at beregne varmebehovet i huset, hvor den er installeret, og til at sørge for, at der produceres den korrekte mængde varme, og at den afgives, når der er brug for den. Der er mange forskellige værdier (parametre) at tage hensyn til ved beregning af varmebehovet. Ved installation og service bruger man kontrolpanelet til at indstille og ændre de værdier, der skal tilpasses efter husets behov. Kontrolpanelet er integreret på varmepumpens frontplade og består af et display, et sæt knapper og en indikator. På displayet benytter man et enkelt menusystem til at navigere til de ønskede indstillinger og værdier. Under drift viser displayet den indstillede RUM-værdi, driftstilstand og status for varmepumpen. Styresystemet betjenes via et brugervenligt menusystem, der vises i displayet. For at navigere blandt menuerne, øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge navigationssymbolerne på de fire knapper. DHP-AX 18

19 Display RUM 20 C (20 C) INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO (Symbolerne på displayet er kun vist som eksempel. Visse symboler kan ikke vises samtidig.) Plustegnet benyttes til at gå opad i en menu eller øge værdien. Knapper Højrepilen benyttes til at vælge værdi eller åbne en menu. Venstrepilen benyttes for at afbryde valget eller forlade en menu. Indikator Minustegnet benyttes til at gå nedad i en menu eller mindske værdien. Figur 12: Display, knapper og indikator. Menuen INFORMATION åbnes, når man trykker på enten venstre- eller højreknappen. Menuen INFORMATION har en række undermenuer, som beskrives i afsnit 5 Menuinformation. Tastaturet viser altid den indstillede RUM-værdi og status for varmepumpen. DHP-AX 19

20 4.1 Display I styreenhedens display får du oplysninger om varmepumpens drift, status og eventuelle alarmer, der skrives i tekst. Status vises også ved hjælp af symbolerne i den nederste del, der viser varmepumpens aktive proces Driftsindstillinger Viser med tekst, hvilken driftsindstilling varmepumpen har. Driftsindstilling (FRA) Betydning Anlægget er helt slukket. D Husk, D at hvis driftsindstillingen FRA skal bruges i længere perioder om vinteren, skal anlægget tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Automatisk drift med både varmepumpe og tilskudsvarme tilladt. Hvis det ikke er tilladt at bruge hjælpevarmer, kan kun AUTO eller FRA vælges som driftsindstilling. Styreenheden sørger så for, at kun varmepumpeenheden (kompressoren) får lov at arbejde. NB! Der er ingen topvarmeeffekt (antilegionellafunktion) ved kun varmepumpedrift. Styreenheden tillader kun tilskudsvarmen at være i drift. Styreenheden tillader drift med varmepumpe til varmtvandsproduktion og tilskud ved topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Der går ingen varme til varmesystemet Symboler Viser med symboler, hvilken driftsstatus varmepumpen har. Symbol VP LYN Betydning Viser, at kompressor er i drift. Et F ved symbolet viser, at flowvagt er installeret. Viser, at tilskud er i drift. HUS Viser, at omskifterventilen er indstillet til varmeproduktion til huset. HANE Viser, at omskifterventilen er indstillet til varmtvandsproduktion. UR Viser, at tarifstyring (rumsænkning) er aktiv. DHP-AX 20

21 Symbol TANK FIRKANT AFRIM- NING BLÆSER Betydning Angiver temperaturniveauet i vandvarmeren. Ved påfyldning fyldes tanken - starter ved indstillet starttemperatur. Et lyn ved symbolet angiver topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Viser enten, at driftspressostaten er udløst, eller at varmgastemperaturen har nået sin maksimale temperatur. Vises hvis afrimning er aktiveret. Vises, hvis blæseren er aktiveret Tekster Viser med tekst, hvilken driftsstatus varmepumpen har. Meddelelse Betydning RUM -- C Viser indstillet RUM-værdi. Fabriksindstilling: 20 C. FEJL FASEFØLGE HØJ RETUR START EVU STOP INTET VARMEBEHOV HØJTRYK UDLØST LAVTRYK UDLØST FEJL MOTORVÆRN FØLER VARMEPUMPE START VARMEPUMPE +TILSKUD TILSKUD AFRIMNING Hvis tilbehøret rumføler er installeret, vises den faktiske temperatur først og derefter den ønskede rumtemperatur i parentes. Alarm, der viser, at der er en forkert fasefølge til kompressoren. Kun visning og kun de første 10 minutter. Angivelse, der viser, at den høje returtemperatur hindrer kompressorens drift. Viser, at der er et behov for varmeproduktion, og ingen startforsinkelse er aktiv. Viser, at tillægsfunktionen EVU er aktiv. Det indebærer, at varmepumpens kompressor og tilskud er lukket for drift, så længe EVU er aktiv. Viser, at der ikke er behov for varmeproduktion. Alarm, der viser, at højtrykspressostat er udløst. Alarm, der viser, at lavtrykspressostat er udløst. Alarm, der viser, at motorværnet er udløst. Alarm, der viser, at en føler er defekt. Viser, at kompressoren starter i løbet af 30 sekunder. Kuldebærerpumpen er startet. Viser, at varmeproduktion er aktiv med både kompressor og tilskud. Viser, at der er behov for tilskudsvarme. Viser temperaturen for afrimningen. DHP-AX 21

22 Meddelelse RADIATORFLOW LAVT Betydning Viser, at flowet i varmesystemet er lavt Menuinformation Menuen INFORMATION Ved at trykke en gang på højre- eller venstreknappen åbnes styreenhedens menu, INFORMATION. Tilbage Markør Hvis der vises en pil, betyder det, at der er flere undermenuer INFORMATION DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AFRIMNING Undermenuer længere nede Figur 13: Menuen INFORMATION for Atria-modeller med dens undermenuer. Brug op- og ned-knapperne for at vælge undermenu, og åbn menuen ved at trykke en gang på højreknappen. For at gå tilbage til displayets udgangsposition skal man trykke en gang på venstreknappen. DHP-AX 22

23 5.1.1 Undermenu DRIFT I menuen DRIFT vælger du varmepumpens driftsindstilling. Når du skal skifte driftsindstilling, skal du bekræfte dit valg ved at trykke en gang på højreknappen. Asterisken flyttes til den driftsindstilling, du har valgt. Læs mere i afsnit 7.1 Indstilling af driftsindstilling. DRIFT AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Menutekst Beskrivelse Justeres af: (FRA) Anlægget er helt slukket. Eventuelle aktive alarmer nulstilles. Af kunden, ved behov. D Husk, D at hvis driftsindstillingen FRA skal bruges i længere perioder om vinteren, skal anlægget tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Automatisk drift med både varmepumpe og tilskudsvarme tilladt. Hvis det ikke er tilladt at bruge tilskudsvarme, kan kun AUTO eller FRA vælges som driftsindstilling. Styreenheden sørger så for, at kun varmepumpeenheden (kompressoren) får lov at arbejde. NB! Der er ingen topvarme effekt (antilegionellafunktion) ved kun varmepumpedrift. Styreenheden tillader kun tilskudsvarmen at være i drift. Styreenheden tillader drift med varmepumpe til varmtvandsproduktion og tilskud ved topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Der går ingen varme til varmesystemet. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. DHP-AX 23

24 5.1.2 Undermenu VARMEKURVE I menuen VARMEKURVE foretages de indstillinger, der påvirker indetemperaturen. Læs mere i afsnit 2 Om din varmepumpe. VARMEKURVE KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C Menutekst Beskrivelse Justeres af: KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE - 5 VARMESTOP SÆNKNING RUMFAKTOR (Vises kun, hvis rumføler er installeret.) POOL (Vises kun, hvis der er installeret Ekspansionskort) Den indstillede værdi angiver, hvilken fremløbstemperatur der er på det vand, der sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på 0 C. Indstiller den laveste tilladte fremløbstemperatur. Indstiller den højeste tilladte fremløbstemperatur. Bruges, når du vil justere varmekurven ved en udetemperatur på +5 C. Bruges, når du vil justere varmekurven ved en udetemperatur på 0 C. Bruges, når du vil justere varmekurven ved en udetemperatur på -5 C. Funktionen stopper al produktion af varme, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede varmestopværdi. Ved hjælp af en ekstern timer kan der udføres en temperatursænkning. Styreenheden sænker rumtemperaturen med den indstillede værdi. Afgør, hvor stor indflydelse rumtemperaturen skal have ved beregning af fremløbstemperaturen. Til gulvvarme anbefaler vi en indstilling mellem 1 og 3, og mellem 2 og 4 for radiatorvarme. Temperaturen i poolen styres af en separat føler, uafhængigt af varme og varmtvandssystemet. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Fabriksindstilling: 2 (interval: 0-4) (0 = ingen indflydelse, 4 = stor indflydelse) Af kunden, ved behov. DHP-AX 24

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere