VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den gradsangivelse, der nu vises i displayet, er den senest ønskede rumtemperatur. Ønsker du at hæve temperaturen: tryk på Ønsker du at sænke temperaturen: tryk på Den temperatur du angiver, registreres omgående. (Efter ca. 10 sekunder vil den ønskede rumtemperatur igen komme frem på displayet, denne gang sammen med andre oplysninger.) Varmepumpen begynder nu at arbejde for at nå den nye temperatur. Vil du vide mere? Læs mere i Vedligeholdelsesvejledningen!

2 DHP-AX 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsforskrifter Beskyttelse Om din varmepumpe Funktionsprincip Komponenter Varme- og afrimningsfunktioner Tilskudsvarme Reguleringsinformation Kontrolpanel Display Menuinformation Menuen INFORMATION Tilpasning af varmesystem Instruktioner Valg af driftsindstilling Indstilling af RUM-værdi Justering af KURVE-værdi Justering af en specifik del af varmekurven Indstilling af værdierne MAKS. og MIN Indstilling af VARMESTOP Aflæsning af temperaturer Manuel afrimning Regelmæssige kontroller Kontroller drift Kontroller vandstandsniveauet i varmesystemet Kontroller sikkerhedsventil I tilfælde af lækage Rens snavsfilter til varmesystemet Tilbehør Rumføler Fejlsøgning Alarm Termer og forkortelser Grundindstillinger i styreenheden Referencer Tjekliste Installation udført...44 DHP-AX 3

4 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation, drift og vedligehold, er Danfoss AS s forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss AS forbeholder sig ret til ändringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel Copyright Danfoss AS. DHP-AX 4

5 1 D Hvis D Vigtig information anlægget ikke er i brug om vinteren, skal det tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader på anlægget. (Kontakt en autoriseret installatør, se afsnit 13 Referencer ). z Anlægget kan betragtes som vedligeholdsfrit, men et vist tilsyn er nødvendigt (se afsnit 8 Regelmæssige kontroller ). z Før du ændrer styreenhedens indstilling, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ändringer betyder. z Ved evt. behov for servicearbejde skal du henvende dig til din installatør. D Dette D DD Sørg A Det A BB A LIVSFARE! A apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan apparatet skal anvendes. for, at børn ikke kan lege med apparatet. Sikkerhedsforskrifter Installation og vedligeholdelse er kun en autoriseret installatør, der må installere, idriftsætte og udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde på varmepumpen. (Se afsnit 13 Referencer ). Det er kun en autoriseret el-installatør, der må foretage ändringer i den elektriske installation. (Se afsnit 13 Referencer ). Det er kun en autoriseret køletekniker, der må foretage indgreb i kølemiddelkredsen. (Se afsnit 13 Referencer ) Ändringer i systemet Det er kun en autoriseret installatør, der må udføre ändringer på følgende komponenter: z Varmepumpeenheden DHP-AX 5

6 z Ledningerne til kølemiddel, vand og strøm z Sikkerhedsventilen Du må ikke udføre byggetekniske installationer, der kan påvirke varmepumpens driftssikkerhed Sikkerhedsventil Følgende sikkerhedsforskrifter gælder for varmtvandskredsens sikkerhedsventil med tilhørende spildledning: DD Bloker aldrig forbindelsen til sikkerhedsventilens spildledning. D Når D vand opvarmes, ekspanderer det, og det betyder, at der slipper lidt vand ud af systemet via spildledningen. Det vand, der kommer ud af spildledningen, kan være varmt! Lad den derfor munde ud i et afløb et sted, hvor man ikke risikerer at brænde sig. 1.2 Beskyttelse Korrosionsbeskyttelse På grund af risikoen for korrosionsskader skal man undgå at bruge diverse sprays i nærheden af varmepumpen. Det gælder især: z Opløsningsmidler z Klorholdige rengøringsmidler z Maling z Lim DHP-AX 6

7 2 Om din varmepumpe 2.1 Funktionsprincip En varmepumpe udnytter den gratis energi, der kommer fra solen, og som er oplagret i en naturlig varmekilde, som f.eks. bjerg, jord, grundvand eller luft. Man kan sammenligne varmepumpen med et omvendt køleskab. Varmeenergien inde i et køleskab flyttes til uden for køleskabet. I en varmepumpe flyttes den lagrede solenergi i varmekilden til husets indre. Varmepumpen udnytter solenergien i varmekilden og giver to til tre gange mere varmeenergi tilbage, end den bruger i el-energi. Varmepumpen er derfor en meget miljøvenlig og økonomisk måde at opvarme et hus på. Figur 1: Forholdet mellem brugt el-energi og gratis solenergi. For at varmepumpen kan hente varmeenergien ind fra udeluften og overføre den til husets varmesystem, kræves der to separate væskekredse. Figuren nedenfor viser de forskellige kredse, og hvordan de arbejder sammen ved overførslen af varmeenergi. Varmesystem Vand Kondensator Varmesystem - er det den kreds, som indeholder det vand, der transporterer varmen/energien til husets varmesystem og vandvarmeren. Ekspansionsventil/ tryksænkning Indesluttet kølemiddel Blæser Kompressor/ trykforøgelse Kølemiddelkreds er den sluttede kreds, som indeholder et klor- og freonfrit kølemiddel, der inde i varmepumpen - via fordampning, komprimering og kondensering - overfører den indhentede varmeenergi til varmesystemet. Luftvarmeveksler Udeluft Figur 2: En varmepumpes funktionsprincip. z En blæser suger udeluft gennem en luftvarmeveksler, som derved opvarmer det kolde kølemiddel, som fordampes til gasform. Den energi, der bruges i denne proces, hentes fra den passerende udeluft. DHP-AX 7

8 z Kølemidlet, der nu er blevet tilført energi i form af varme, føres videre ind i kompressoren, der både øger dets tryk og temperatur. z Det meget varme kølemiddel fortsætter ind i kondensatoren. Her køles kølemidlet ned og afgiver sin varmeenergi til varmesystemet. Kølemidlets temperatur falder, og det kondenserer tilbage til væskeform. z Varmesystemet transporterer varmeenergien ud til vandvarmeren eller varmesystemet, som dermed indirekte opvarmer huset. z Derefter ledes kølemidlet gennem ekspansionsventilen, hvor tryk og temperatur sænkes, hvorefter processen starter forfra igen. 2.2 Komponenter DHP-AX er et komplet varmepumpeanlæg til varme. Det kan suppleres med en vandvarmer og tilskudsvarme. DHP-AX er forsynet med et styresystem, der styres ved hjælp af et kontrolpanel. Der afgives varme til huset ved hjælp af et vandbåret varmesystem. Varmepumpeanlægget består af følgende grundenheder: 1 Varmepumpeenhed z Kompressor z Kondensator z Firevejsventil 2 Blæser z En hastighed 3 Luftvarmeveksler Ud over disse enheder findes der reguleringsudstyr (monteres indendørs), som styrer varmepumpeanlæggets komponenter (kompressor, cirkulationspumper, tilskudsvarme og omskifterventil) og fastsætter, hvornår varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal producere varme til huset eller varmtvand Figur 3: DHP-AXs hoveddele. DHP-AX 8

9 2.3 Varme- og afrimningsfunktioner Varmefunktion DHP-AX er en varmepumpe, der producerer varme til både hus og vandvarmer, afhængigt af det eksisterende behov. Varmtvandsproduktionen er kontinuerlig, men i sommerhalvåret standses varmeproduktionen til huset, når udetemperaturen når værdien for VARMESTOP. I vinterhalvåret produceres varmtvand og varme til huset med kompressoren, indtil udetemperaturen når værdien for UDE-STOP, hvor det bliver for koldt til at kompressoren kan være i drift. Hvis der er installeret tilskud, benyttes dette til at producere varmt vand og varme, så længe der er UDE-STOP. DHP-AX foretager en automatisk afrimning af luftvarmeveksleren efter behov Afrimningsfunktion Under drift køles luftvarmeveksleren ned af energiudvekslingen, samtidig med at luftfugtigheden medfører, at den bliver belagt med rim. DHP-AX har en automatisk funktion til afrimning af luftvarmeveksleren ved hjælp af den producerede varmeenergi. Efter behov startes en afrimningssekvens, som indebærer følgende: z Afrimningssekvensen startes, når temperaturen på det indkommende kølemiddel er lavere end den indstillede værdi, hvilket baseres på en kurve som er tilknyttet udetemperaturen. z Der findes begrænsninger for afrimning, hvad angår tid i drift og BLÆSER til. z Firevejsventilen i varmepumpen skifter flowretning på kølemidlet, og blæseren standses, se figur nedenfor. z Det varme kølemiddel smelter rimen på luftvarmeveksleren. z Afrimningen standser i henhold til tid, driftspressostat eller indkommende temperatur. z Firevejsventilen skifter kølemidlets flowretning tilbage, så varmeproduktionen genoptages og driften går tilbage til normal drift. Processen vendes ved hjælp af firevejsventilen, som skifter flowretning for kølemidlet over varmevekslerne, hvilket indebærer, at luftvarmeveksleren for varmedrift i stedet bliver en kondensator, og varmedriftens kondensator bliver en fordamper. Denne funktion benyttes til afrimning. Da varmepumpens afrimningssekvens henter sin energi fra husets opvarmede varmesystem i den kolde årstid, udnyttes vandvarmeren primært som en varmebuffer. Hvis der ikke er installeret en vandvarmer, skal vandvolumen i varmesystemet øges ved at installere en udligningsbeholder (tilbehør). DHP-AX 9

10 2.4 Tilskudsvarme Tilskudsvarme er tilbehør til DHP-AX og består af en el-patron, som er placeret på fremløbet inden omskifterventilen. Tilskuddet, der fås som tilbehør, har en indbygget effektregulering og styres ved hjælp af en potentialfri udgang fra varmepumpen. Ved strømafbrydelse, som er længere end tre minutter, må der kun kobles 6 kw effekt ind direkte efter strømmen er kommet tilbage, den resterende effekt har en forsinkelse på to timer. Hvis tilskuddet er installeret, kobles det automatisk ind i driftsindstillingen AUTO, når varmebehovet er større end varmepumpens kapacitet. Ved alarm, der betyder at kompressoren ikke starter, vil der ikke blive produceret varmtvand for at give kunden et signal om, at der er noget galt. Varmen produceres ved hjælp af tilskuddet, så huset ikke bliver koldt. 3 Reguleringsinformation Varmeproduktion - beregning Man justerer indetemperaturen ved at ændre varmepumpens varmekurve, der er styresystemets værktøj til at beregne, hvilken fremløbstemperatur der skal være på det vand, der sendes ud i varmesystemet. Varmekurven beregner fremløbets temperatur afhængigt af udetemperaturen. Det vil sige, at jo koldere det er ude, jo højere skal fremløbstemperaturen være. Det betyder, at fremløbstemperaturen til varmesystemet øges eksponentielt, når udetemperaturen falder. Varmekurven indstilles, når anlægget installeres, men det er vigtigt, at den senere justeres, så indetemperaturen bliver behagelig i al slags vejr. En korrekt indstillet varmekurve minimerer vedligeholdelsen og giver en energibesparende drift KURVE Værdien for KURVE vises med en graf i displayet. Du kan indstille varmekurven ved at ændre værdien for KURVE. Værdien for KURVE angiver, hvilken fremløbstemperatur der skal sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på 0 C. DHP-AX 10

11 Fremløbstemperatur Værdi for KURVE er Maks. fremløbstemperatur Udetemperatur...ved nul grader Figur 4: Kurve, der viser den indstillede værdi 40 for KURVE. Ved udetemperaturer, der er koldere end 0 C, sendes fremløbsvand, der er varmere end 40 C, ud i varmesystemet, og ved udetemperaturer, der er varmere end 0 C, sendes der fremløbsvand ud, der er lavere end 40 C. Fremløbstemperatur Maks. fremløbstemperatur Udetemperatur Figur 5: Øgning eller sænkning af KURVE forandrer kurvens hældning Hvis du øger værdien for KURVE, bliver varmekurvens hældning stejlere, og hvis værdien mindskes, bliver hældningen fladere. Den mest energi- og omkostningseffektive indstilling får man ved at ændre værdien for KURVE for at indstille temperaturen i huset til en jævn og konstant temperatur. Ved en midlertidig øgning eller sænkning skal man i stedet justere RUM-værdien DHP-AX 11

12 3.4.3 RUM Hvis man midlertidigt vil øge eller sænke indetemperaturen, skal man ændre RUMværdien. Forskellen mellem at ændre RUM-værdien og KURVE-værdien er, at systemets varmekurve ikke bliver stejlere eller fladere, hvis man ændrer RUM-værdien, hvilket er tilfældet, hvis KURVE-værdien ændres i stedet forskydes hele varmekurven parallelt 3 C for hver grads ændring af RUM-værdien. Grunden til, at kurven kun forskydes 3 C, er, at der normalt kræves en ca. 3 C højere fremløbstemperatur for at øge indetemperaturen 1 C. Fremløbstemperatur Maks. fremløbstemperatur Udetemperatur Figur 6: Ændring af RUM-værdien parallelforskyder varmekurven op- eller nedad. Forholdet mellem fremløbstemperatur og udetemperatur påvirkes ikke, men fremløbstemperaturen øges eller sænkes lige meget over hele varmekurven. Det vil sige, at hele varmekurven hæves eller sænkes, i stedet for at kurvens hældning ændres. Denne måde at justere indetemperaturen på kan bruges ved en midlertidig øgning eller sænkning af indetemperaturen. Ved en varig øgning eller sænkning af indetemperaturen ændres varmekurven i stedet. DHP-AX 12

13 Fremløbstemperatur Lokalt højere fremløbstemperatur ved -5 Udetemperatur Figur 7: Den justerede kurve ved -5 C Ved udetemperaturer på mellem -5 C og +5 C kan der være behov for justering af en del af varmekurven, hvis indetemperaturen ikke er konstant. Derfor er der en funktion, der justerer kurven ved tre forskellige udetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Funktionen bevirker, at man ved disse tre temperaturer kan øge eller mindske børværdien for fremløbstemperaturen, uden at resten af varmekurven påvirkes. Fremløbstemperaturen påvirkes ikke kun ved den angivne temperatur, f.eks. -5 C, idet påvirkningen sker gradvist mellem 0 C og -10 C, så maks. justering nås ved -5 C. Figuren ovenfor viser den justerede KURVE -5. Justeringen kan ses på kurven i form af en bule. Man kan vælge at justere varmekurven individuelt ved tre specifikke udetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Fremløbstemperaturen kan ændres med plus/minus 5 grader VARMESTOP Varmestop er en automatisk funktion, der stopper al produktion af radiatorvarme, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede varmestopværdi. Når varmestopfunktionen er aktiv, lukkes cirkulationspumpen, bortset fra når der produceres varmtvand. Cirkulationspumpen motioneres dog 1 minut pr. døgn. Den fabriksindstillede værdi for aktivering af varmestop er en udetemperatur på 17 C. Hvis varmestopfunktionen er aktiv, skal udetemperaturen falde 3 C under indstillingen, inden varmestoppet ophæves MIN. og MAKS. Fremløbets MIN.- og MAKS.-temperatur er den hhv. laveste og højeste børværdi for fremløbstemperaturen. Det er særligt vigtigt at indstille min. og maks. børværdi for fremløbstemperaturen, hvis du har gulvvarme. Har du gulvvarme og parketgulv i huset, bør fremløbstemperaturen ikke være for høj. Ellers er der risiko for, at parketgulvet skades. Hvis du har gulvvarme og stengulv, bør MIN. ikke være for lav for at få en behagelig gulvtemperatur også om som- DHP-AX 13

14 meren, når der ikke er behov for opvarmning. En mulig løsning for ikke at få for høje eller lave temperaturer er at benytte en shuntgruppe for gulvvarmen. I et hus med kælder bør MIN.-temperaturen indstilles til en passende temperatur for at undgå, at indeklimaet i kælderen føles klamt om sommeren. En forudsætning for at varmen i kælderen bevares om sommeren, er, at alle radiatorer har termostatventiler, der lukker for varmen i resten af huset. Det er meget vigtigt, at justeringen af varmesystemet og radiatorventilerne i huset udføres korrekt. Eftersom det oftest er slutkunderne selv, der skal udføre justeringen, så husk at fortælle dem, hvordan en korrekt justering kan udføres. Husk, at værdien for VARMESTOP også skal justeres op for at få varme om sommeren TEMPERATURER Varmepumpen kan vise en kurve over målingerne af de forskellige føleres temperaturer, og man kan se, hvordan de har ændret sig inden for de sidste 60 målepunkter. Tidsintervallet mellem målepunkterne kan indstilles til mellem et minut og en time fabriksindstillingen er et minut. Der er historik for alle følere, men for rumføleren er det kun den indstillede værdi, der ses på displayet. Den integralværdi, der kan vises, er varmesystemets energibalance INTEGRAL Behovet for varme i huset varierer med årstiden og vejret og er ikke konstant. Varmebehovet kan udtrykkes som temperaturforskel over tid og kan beregnes. Resultatet er en integralværdi (varmebehov). Styresystemet bruger flere parametre for at kunne udregne integralværdien. For at starte varmepumpen kræves et underskud af varme, og der er to forskellige integralværdier, A1 (fabriksindstillet værdi = -60), der starter kompressoren, og A2 (fabriksindstillet værdi = -600), der starter tilskud. Under varmeproduktionen falder underskuddet, og når varmepumpen stopper, vil trægheden i systemet betyde, at der bliver et varmeoverskud. Integralværdien er et mål for overfladen under tidsaksen og udtrykkes i grad-minutter. I figuren nedenfor vises de fabriksindstillinger for integralværdier, som varmepumpen har. Når integralværdien har nået den indstillede værdi for INTEGRAL A1, starter kompressoren, og hvis integralværdien ikke falder, men i stedet fortsætter med at øges, starter tilskuddet, når integralværdien har nået den indstillede værdi for INTEGRAL A1+A2. DHP-AX 14

15 Integral INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Varmeoverskud Varmeoverskud INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Varmeunderskud Kompressor stop ( 0) Kompressor start (A1) Kompressor start (A1) Tilskud start (A1+A2) Tilskud stop (senest ved A1) Tid Tilskud start (A1+A2) Tilskud Kompressor Varmepumpe-drift (Varmebehov) Figur 8: Start og stop af varmepumpedrift baseret på integralværdi. Beregningen af integralværdien stoppes under varmtvandsproduktion og under varmestop. Beregningen af integralværdien genoptages først to minutter efter afsluttet varmtvandsproduktion for at lade varmesystemet få tid til at stabilisere temperaturen. Tilskud Kompressor Ingen drift Ingen drift DHP-AX 15

16 3.4.8 HYSTERESE For at kunne starte varmepumpen før tid ved hurtige forandringer i varmebehovet er der en værdi, HYSTERESE, der kontrollerer forskellen mellem den virkelige fremløbstemperatur, t1, og den beregnede fremløbstemperatur, t2. Hvis forskellen er lig med eller større end den indstillede HYSTERESE-værdi (x) - altså hvis der opstår et varmebehov, eller varmebehovet forsvinder hurtigere end den ordinære integralberegning har beregnet vil integralværdien blive tvangsflyttet til enten startværdien INTEGRAL A1 eller til stopværdien 0 min. t1 FREML.TEMP. t2 HYSTERESE ( t) x HYSTERESE ( t) x INTEGRAL Kompressor start (A1) TID Kompressor stop (0) Figur 9: Forudsætninger for, at HYSTERESE tvangsflytter integralværdien AFR. KURVE For at starte en afrimning af udedelen foretager styresystemet en beregning ved hjælp af kuldebærerreturløbets temperatur og udetemperaturen. Det, der styrer beregningen, er en lineær afrimningskurve, der kan indstilles, så varmepumpen og udedelen arbejder så optimalt som muligt. Man kan ændre indstillingen af tre forskellige værdier: AFR. KURVE 0, AFR. KURVE -16 og UDE-STOP. Afrimningen starter, når temperaturen på kuldebærerreturløbet når afrimningskurvens indstillede grænseværdi ved en udetemperatur et sted langs afrimningskurven. De to parametre, som man primært ændrer, er AFR. KURVE 0 og AFR. KURVE -16. Tallene efter AFR. KURVE viser, hvilken udetemperatur indstillingen foretages for, dvs. ved 0 C for AFR. KURVE 0 og -16 C for AFR. KURVE -16. Værdien -16 for AFR. DHP-AX 16

17 KURVE -16 er den indstillede værdi for UDE-STOP, så hvis værdien for UDE-STOP ændres, vil tallene efter AFR. KURVE også blive ændret. Fabriksindstillingen for UDE-STOP er -16 C. Ved denne udetemperatur stoppes kompressoren, og tilskuddet overtager driften. Det er meget sjældent, at man behøver at ændre værdien for UDE-STOP, idet tester og driftstilstand har vist, at -16 C fungerer aldeles udmærket som stoptemperatur. I teksten og figurerne nedenfor anvendes værdien -16 C for UDE-STOP. Displayet viser værdien for AFR. KURVE 0 og AFR. KURVE -16 ved hjælp af en graf på displayet. Temperatur, indgående kuldebærerledning Indstillet værdi for AFR. KURVE [værdi UDE-STOP] Det indstillelige interval for indgående kuldebærertemperatur ved 0 C udetemperatur er -5 C til -15 C Udetemperatur Indstillet værdi for UDE-STOP Figur 10: Graf, der viser, hvordan værdien for AFR. KURVE 0 kan ændres. Den indstillede værdi for UDE-STOP medfører, at kompressoren ikke længere anvendes til varme- eller varmtvandsproduktion, når udetemperaturen er lig med eller lavere end værdien. Varme- og varmtvandsproduktionen sker i så fald kun ved hjælp af tilskuddet. Værdien for AFR. KURVE 0 er den temperatur, som kuldebærerreturløbet maksimalt kan nå, når afrimningen skal starte ved en udetemperatur på 0 C. På tilsvarende vis er den indstillede værdi for AFR. KURVE -16 den temperatur, som kuldebærerreturløbet maksimalt kan når, når afrimningen skal starte ved den indstillede udetemperatur for UDE-STOP. Indstillingen for AFR. KURVE -16 medfører, at værdien for UDE-STOP (-16 C) reduceres med mellem 1 og 5 grader. Denne afgør således, hvor meget lavere temperaturen for kuldebærerreturløbet må være end -16 C i dette tilfælde. DHP-AX 17

18 Temperatur, indgående kuldebærerledning Ved udetemperaturen for UDE- STOP er det indstillelige interval for AFR. KURVE [værdi UDE-STOP] -1 C til -5 C lavere end UDE-STOP Indstillet værdi for AFR. KURVE 0 Udetemperatur Figur 11: Graf, der viser, hvordan værdien for AFR. KURVE -16 kan ændres. Disse tre indstillinger danner tilsammen afrimningskurven, og alle tre værdier har indflydelse på, hvornår afrimningen starter, selvom det primært er AFR. KURVE 0 og AFR. KURVE -16, der ændres. 4 Kontrolpanel Indstillet værdi for UDE-STOP Varmepumpen har et indbygget styresystem, der benyttes til automatisk at beregne varmebehovet i huset, hvor den er installeret, og til at sørge for, at der produceres den korrekte mængde varme, og at den afgives, når der er brug for den. Der er mange forskellige værdier (parametre) at tage hensyn til ved beregning af varmebehovet. Ved installation og service bruger man kontrolpanelet til at indstille og ændre de værdier, der skal tilpasses efter husets behov. Kontrolpanelet er integreret på varmepumpens frontplade og består af et display, et sæt knapper og en indikator. På displayet benytter man et enkelt menusystem til at navigere til de ønskede indstillinger og værdier. Under drift viser displayet den indstillede RUM-værdi, driftstilstand og status for varmepumpen. Styresystemet betjenes via et brugervenligt menusystem, der vises i displayet. For at navigere blandt menuerne, øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge navigationssymbolerne på de fire knapper. DHP-AX 18

19 Display RUM 20 C (20 C) INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO (Symbolerne på displayet er kun vist som eksempel. Visse symboler kan ikke vises samtidig.) Plustegnet benyttes til at gå opad i en menu eller øge værdien. Knapper Højrepilen benyttes til at vælge værdi eller åbne en menu. Venstrepilen benyttes for at afbryde valget eller forlade en menu. Indikator Minustegnet benyttes til at gå nedad i en menu eller mindske værdien. Figur 12: Display, knapper og indikator. Menuen INFORMATION åbnes, når man trykker på enten venstre- eller højreknappen. Menuen INFORMATION har en række undermenuer, som beskrives i afsnit 5 Menuinformation. Tastaturet viser altid den indstillede RUM-værdi og status for varmepumpen. DHP-AX 19

20 4.1 Display I styreenhedens display får du oplysninger om varmepumpens drift, status og eventuelle alarmer, der skrives i tekst. Status vises også ved hjælp af symbolerne i den nederste del, der viser varmepumpens aktive proces Driftsindstillinger Viser med tekst, hvilken driftsindstilling varmepumpen har. Driftsindstilling (FRA) Betydning Anlægget er helt slukket. D Husk, D at hvis driftsindstillingen FRA skal bruges i længere perioder om vinteren, skal anlægget tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Automatisk drift med både varmepumpe og tilskudsvarme tilladt. Hvis det ikke er tilladt at bruge hjælpevarmer, kan kun AUTO eller FRA vælges som driftsindstilling. Styreenheden sørger så for, at kun varmepumpeenheden (kompressoren) får lov at arbejde. NB! Der er ingen topvarmeeffekt (antilegionellafunktion) ved kun varmepumpedrift. Styreenheden tillader kun tilskudsvarmen at være i drift. Styreenheden tillader drift med varmepumpe til varmtvandsproduktion og tilskud ved topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Der går ingen varme til varmesystemet Symboler Viser med symboler, hvilken driftsstatus varmepumpen har. Symbol VP LYN Betydning Viser, at kompressor er i drift. Et F ved symbolet viser, at flowvagt er installeret. Viser, at tilskud er i drift. HUS Viser, at omskifterventilen er indstillet til varmeproduktion til huset. HANE Viser, at omskifterventilen er indstillet til varmtvandsproduktion. UR Viser, at tarifstyring (rumsænkning) er aktiv. DHP-AX 20

21 Symbol TANK FIRKANT AFRIM- NING BLÆSER Betydning Angiver temperaturniveauet i vandvarmeren. Ved påfyldning fyldes tanken - starter ved indstillet starttemperatur. Et lyn ved symbolet angiver topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Viser enten, at driftspressostaten er udløst, eller at varmgastemperaturen har nået sin maksimale temperatur. Vises hvis afrimning er aktiveret. Vises, hvis blæseren er aktiveret Tekster Viser med tekst, hvilken driftsstatus varmepumpen har. Meddelelse Betydning RUM -- C Viser indstillet RUM-værdi. Fabriksindstilling: 20 C. FEJL FASEFØLGE HØJ RETUR START EVU STOP INTET VARMEBEHOV HØJTRYK UDLØST LAVTRYK UDLØST FEJL MOTORVÆRN FØLER VARMEPUMPE START VARMEPUMPE +TILSKUD TILSKUD AFRIMNING Hvis tilbehøret rumføler er installeret, vises den faktiske temperatur først og derefter den ønskede rumtemperatur i parentes. Alarm, der viser, at der er en forkert fasefølge til kompressoren. Kun visning og kun de første 10 minutter. Angivelse, der viser, at den høje returtemperatur hindrer kompressorens drift. Viser, at der er et behov for varmeproduktion, og ingen startforsinkelse er aktiv. Viser, at tillægsfunktionen EVU er aktiv. Det indebærer, at varmepumpens kompressor og tilskud er lukket for drift, så længe EVU er aktiv. Viser, at der ikke er behov for varmeproduktion. Alarm, der viser, at højtrykspressostat er udløst. Alarm, der viser, at lavtrykspressostat er udløst. Alarm, der viser, at motorværnet er udløst. Alarm, der viser, at en føler er defekt. Viser, at kompressoren starter i løbet af 30 sekunder. Kuldebærerpumpen er startet. Viser, at varmeproduktion er aktiv med både kompressor og tilskud. Viser, at der er behov for tilskudsvarme. Viser temperaturen for afrimningen. DHP-AX 21

22 Meddelelse RADIATORFLOW LAVT Betydning Viser, at flowet i varmesystemet er lavt Menuinformation Menuen INFORMATION Ved at trykke en gang på højre- eller venstreknappen åbnes styreenhedens menu, INFORMATION. Tilbage Markør Hvis der vises en pil, betyder det, at der er flere undermenuer INFORMATION DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AFRIMNING Undermenuer længere nede Figur 13: Menuen INFORMATION for Atria-modeller med dens undermenuer. Brug op- og ned-knapperne for at vælge undermenu, og åbn menuen ved at trykke en gang på højreknappen. For at gå tilbage til displayets udgangsposition skal man trykke en gang på venstreknappen. DHP-AX 22

23 5.1.1 Undermenu DRIFT I menuen DRIFT vælger du varmepumpens driftsindstilling. Når du skal skifte driftsindstilling, skal du bekræfte dit valg ved at trykke en gang på højreknappen. Asterisken flyttes til den driftsindstilling, du har valgt. Læs mere i afsnit 7.1 Indstilling af driftsindstilling. DRIFT AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Menutekst Beskrivelse Justeres af: (FRA) Anlægget er helt slukket. Eventuelle aktive alarmer nulstilles. Af kunden, ved behov. D Husk, D at hvis driftsindstillingen FRA skal bruges i længere perioder om vinteren, skal anlægget tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Automatisk drift med både varmepumpe og tilskudsvarme tilladt. Hvis det ikke er tilladt at bruge tilskudsvarme, kan kun AUTO eller FRA vælges som driftsindstilling. Styreenheden sørger så for, at kun varmepumpeenheden (kompressoren) får lov at arbejde. NB! Der er ingen topvarme effekt (antilegionellafunktion) ved kun varmepumpedrift. Styreenheden tillader kun tilskudsvarmen at være i drift. Styreenheden tillader drift med varmepumpe til varmtvandsproduktion og tilskud ved topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Der går ingen varme til varmesystemet. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. DHP-AX 23

24 5.1.2 Undermenu VARMEKURVE I menuen VARMEKURVE foretages de indstillinger, der påvirker indetemperaturen. Læs mere i afsnit 2 Om din varmepumpe. VARMEKURVE KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C Menutekst Beskrivelse Justeres af: KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE - 5 VARMESTOP SÆNKNING RUMFAKTOR (Vises kun, hvis rumføler er installeret.) POOL (Vises kun, hvis der er installeret Ekspansionskort) Den indstillede værdi angiver, hvilken fremløbstemperatur der er på det vand, der sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på 0 C. Indstiller den laveste tilladte fremløbstemperatur. Indstiller den højeste tilladte fremløbstemperatur. Bruges, når du vil justere varmekurven ved en udetemperatur på +5 C. Bruges, når du vil justere varmekurven ved en udetemperatur på 0 C. Bruges, når du vil justere varmekurven ved en udetemperatur på -5 C. Funktionen stopper al produktion af varme, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede varmestopværdi. Ved hjælp af en ekstern timer kan der udføres en temperatursænkning. Styreenheden sænker rumtemperaturen med den indstillede værdi. Afgør, hvor stor indflydelse rumtemperaturen skal have ved beregning af fremløbstemperaturen. Til gulvvarme anbefaler vi en indstilling mellem 1 og 3, og mellem 2 og 4 for radiatorvarme. Temperaturen i poolen styres af en separat føler, uafhængigt af varme og varmtvandssystemet. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Af kunden, ved behov. Fabriksindstilling: 2 (interval: 0-4) (0 = ingen indflydelse, 4 = stor indflydelse) Af kunden, ved behov. DHP-AX 24

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere