Johan og Ludvig Bøgeskovs tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85"

Transkript

1 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens begyndelse. Og nu tog man med hensyn til ejerforholdet senere skridtet fuldt ud, idet skolen blev købt som privat ejendom af Ludvig Bøgeskov. Det faldt dog først endeligt på plads i oktober 1881, hvor det i en notits i Bornholms Tidende fremgår, at højskolen var blevet solgt til ham for kr. Brødrene stammede fra Jylland, men ellers er deres hjemsted lidt ubestemmeligt, eftersom familien flyttede en del gange. Faderen, Søren Bøgeskov, var gårdmandssøn, blev lærer, men vendte så senere tilbage til landbruget som gårdejer, og som sådan havde han fire gårde og til sidst et mindre husmandssted. Begge sønnerne blev også senere landmænd, men havde dog kun én gård hver. Christen Johan Høeg Bøgeskov blev født 8. april 1846 på gården Mortensgård i Ikast på Herning-egnen 1. Han blev uddannet lærer og virkede først som vikar forskellige steder. Derefter var han i nogen tid huslærer hos Chresten Berg på Bogø, men blev i 1870-erne højskolelærer. Som vi har set, var han en enkelt vinter lærer hos Julius Bon. Han kom tilbage til Østermarie som ugift, men blev den 7/ viet til den 10 år yngre Karoline Thorsen, eneste barn af proprietær Niels Peter Thorsen, Gadebygård. Niels Ludvig Christian Bøgeskov blev født 1853 på en gård i Aulum, hvortil familien var flyttet fra Ikast, og han var således syv år yngre end Johan. Tilskyndet af broderen bestemte han sig for også at blive højskolelærer, og for at forberede sig til det tilbragte han et helt år på Stenum Højskole og derefter et vinterkursus hos Ernst Trier på Vallekilde Højskole suppleret med kursus i husflid. Han var ligesom Johan ugift, da de kom til Østermarie, men efter deres første sommerskole, blev han gift med Birgitte Krustrup, som var fra Vendsyssel. Kristian Rasmussen, Hoppegård, som var elev på skolen vinteren , har karakteriseret de to brødre således 2 : "Det maa paaskønnes, at Brødrene Bøgeskov turde forsøge Højskolens Genrejsning. De udfyldte godt hinanden. Ludvig med sin Begejstring... tog straks Eleverne. Han var Kammerat og Ven med dem. Naar de om Aftenen sang: "Op til Guds Hus vi gaa" ell. efter Aftenandagten "Ved Solbjergslag", fandt vistnok mange, at her var et Hjem, som det var værd

2 at have til Forbillede. Johan var mere nøgtern i sin Fremstilling, bragte derved mere Ligevægt i Samarbejdet og vandt derved efterhaanden Eleverne. De søgte at klare for Eleverne Grundtvigs store Betydning i folkelig og kirkelig Henseende". Johan Bøgeskov mente i øvrigt, at han og M.M. Smidt var de første, der holdt højskole i grundtvigsk-koldsk ånd på Bornholm 3. Han havde som omtalt været lærer hos Julius Bon, men mente ikke denne var højskolemand i den forstand. I en mindeartikel 4 om Johan Bøgeskov fra 1946 skriver Andreas Hansen om deres tid på skolen: "De skabte denne Højskoles Glansperiode. Der var op til 70 Elever. Og de offentlige Møder, særlig de ugelange Efterårsmøder samlede Folk fra hele Øen. Naar de gamle fortalte om de Møder, straalede deres Øjne, og de blev unge igen!" Dette billede af skolen i Bøgeskov'ernes tid er gledet ind i senere skildringer og er på den måde blevet den almindelige opfattelse af denne tid. Når det gik så godt, forstod man heller ikke, hvorfor de efter nogle få år pludselig opgav det hele. Elevtilslutningen Virkeligheden, som den tegner sig ud fra samtidige kilder, var imidlertid nok så prosaisk. I december 1880 skriver den i kapitlet om Chr. Brodersen omtalte Rudolf Skovgaard under overskriften "Et og andet" følgende i sit stilehefte: "Naar jeg i Dag, den 11te Desember 1880, sidder paa Østermarie Højskole for at blive indøvet i Stil, saa ved jeg intet bedre end at optegne lidt om Forholdene her paa Skolen. Skolen er i Vinter besøgt af 19 Elever, af hvilke dog kun de 12 har Ophold paa Skolen; de øvrige 7 ere her fra Sognet og har deres Logis hjemme. Rudolf Andreas Skovgård". I et i øvrigt meget følelsesfuldt brev fra Ludvig Bøgeskov til en nær ven fra maj 1881 hedder det et sted 5 : "Vi har det godt, omend småt, vi har kun 14 piger, de er flinke og glade, og vi ved der kommer bedre tider, derfor har vi så meget lettere ved at takke Gud for det vi fik. - "Rom blev ikke bygget på en dag!"". Man ser, at han brugte den i de frie skoler ofte foretrukne retskrivning, som er næsten identisk med vores nuværende. Hans ordvalg giver ikke indtryk af, at det havde været bedre i deres første år, og ret meget bedre blev det heller ikke siden. Fra en sikker kilde (som vi skal vende tilbage til) ved vi, at der i sommeren 1882 var 25 elever, og fra en poesibog 6 fra vinteren efter, , har vi 31 navne. Fra en notesbog (som vi også skal vende tilbage til) fra den følgende vinter har vi imidlertid kun 14 navne, og af et elevbillede fra sommeren 1884 ser der ud til at have været omkring 15 piger.

3 Højdepunktet ser således ud til at have ligget i med 25 elever om sommeren og ca. 30 om vinteren. Derefter faldt tallene igen. Der kom altså ikke bedre tider, og det er let at se, at det ikke kunne løbe rundt økonomisk. Angående efterårsmøderne, så bekræftes deres varighed i annoncer. I 1880 var det berammet til at finde sted oktober, altså 6 dage. Det må formodes at have haft en karakter noget lignende de senere "8 dage på højskole", og der er næppe tvivl om, at det har været vellykket. Det kan en højskole blot ikke leve af i det daglige. I 1882 fandt mødet sted 29. sept.-2.okt., altså skåret ned til fire dage. En elevdagbog fra 1882 Fra brødrenes tid findes i øvrigt et temmeligt enestående kildeskrift - også set på landsplan. Det er en dagbog, som en ung pige fra Stevns, Karen Elisabeth Jensen, skrev under sit ophold i sommeren Desuden skrev hun nogle breve hjem til forældrene, som også er bevaret. Såvel dagbogen som brevene er udgivet i Bornholmske Samlinger, II. række, 11. bind, side 33 ff., og kan meget anbefales til interesserede. Tilsammen giver de et levende billede af dagligdagen på skolen, især hvad hun hørte om i foredragene, om udflugter, besøg i kammeraters hjem, møder osv. Her skal blot refereres nogle enkelte ting, det ene fra et enkelt af brevene hjem og det andet fra, hvad hun skrev i sin dagbog den 23. juni, og endelig en kort notits også i dagbogen den 16. juli. I brevet fortæller om, hvordan en almindelig skoledag formede sig. Det er skrevet på hendes 20 års fødselsdag den 10. maj, og det hedder heri (i hendes egen retskrivning): "Nu skulde jeg ellers fortælle lidt om hvad vi bestiller på skolen dagen igjennem. Kl. syv om morgenen drikker vi kaffe, kl. otte ringer det til morgensang, det er, vi synger et par salmer, hvorpå Ludvig Bøgeskov læser et stykke af Bibelen, beder en bøn, og bekjender "Troen og Fadervor". Derpå gå vi ind i skolestuen, hvor enten Johans kone eller Ludvig læser op for os, enten en fortælling eller et andet skrift. Så har vi retskrivning, stil eller tegning, ja hvad synes I vi skal såmænd til at lære tegne, nu vi er blevet så meget til årene. Klokken elleve holder Johan foredrag, det er bibelsk, i dag talt han om "Syndefaldet i Edens have" det kan nok være han kan skildre det så dybt og alvorligt, så en præst kan neppe gøre det bedre. Hans foredrag varer i reglen til kl. er halv-et, så spiser vi til middag, og så begynder vi ikke på skolen igjen inden kl er to. Om eftermiddagen har vi så enten regning eller skønskrivning, derpå holder Ludvig foredrag i Danmarkshistorie. Kl. 4 1/2 spiser vi mellemmad, eller "Unje", som Bornholmerne kalder det. Når det er forbi, har vi så håndarbejde en timestid, så er Johans kone Karoline lærerinde. Tilslut får vi så et foredrag til, som de skiftes til at holde, det skal nok for

4 størstedelen være om skjaldskab og digtning. Ludvig begyndte at skildre os det danske folk, som det er med alle sine ejendommeligheder. Når kl så er godt otte, er skolen så sluttet for den dag, så drikker vi the, og lidt efter har vi aftensang. Nu har jeg vist fortalt temmelig udførligt hvad vi bestiller, det er jo ikke rigtig ens hver dag, igår prøvede vi på at synge tostemmig sang, men det vilde ikke rigtig gå, men det lærer vi vel nok, ellers er det da heller ikke det vigtigste. Vi er 25 elever her, men vi havde det svært i førstningen ved at forstå Bornholmerne; thi de ere vist halvt svenske, det var de første dage, når de begyndte på deres pluddervælsk og tale til os da kunde vi ikke andet end le ad dem, de kunde derimod godt forstå os, vi taler velsagtens mere efter skriftsproget". Det andet, der skal refereres, er som nævnt fra den 23. juni, altså St. Hans aftens dag, hvor der blev holdt et møde for en lille grundtvigsk kreds. Om det fortæller hun: "Idag har jeg tilligemed de andre skolepiger, og en del af højskolens venner, været til alters i Øster Marie Kirke, hvor Pastor Kristensen holdt altergang. I eftermiddag har han talt her på skolen om Tro, Håb og Kærlighed. Det er en herlig mild gammel mand, jeg tror aldrig jeg har set nogen præst så hjertemild, selv da han uddelte Brødet og Vinen stod han med et smil om munden. Men han kunde også tale om Guds uendelige kærlighed til os syndige mennesker, så det var som om det gav genskin i hele hans åsyn. Ja, det var en velsignet højtidelig altergang som den "lille flok" holdt, den vil jeg mindes så længe jeg lever". Der kan næppe være tvivl om, at præsten var F.V. Christensen fra Rønne, og det er sandsynligvis ved et tilsvarende møde, at der blev taget et billede af forsamlingen. Vi må formode, at det er nogle møder, som brødrene Bøgeskov har fået arrangeret, efter at de overtog højskolen. I denne lille skildring sammen med billedet forekommer det, at vi kan skimte konturerne af en begyndende grundtvigsk bevægelse ude i bredere kredse end i Rønne og Åkirkeby. Den tredje ting, der skal refereres, er det, som blev nævnt i sidste kapitel. Den 15. juli havde de været inviteret ud, hvilket hun ikke havde følt sig rigtig tilpas med, selvom de andre havde moret sig godt, og der havde været lige så stort gæstfrihed som alle de andre steder, hun havde været. Men som hun skriver: "...det er næsten for meget af det gode, at komme så meget ud i besøg". Det fremgår, at de havde været hos Hjorths, der hvor Annine og Andrine havde hjemme. Efter Karens egen poesibog fremgår det imidlertid, at disse to piger var hjemmehørende i Hasle og Rønne. Det fortæller os således, at i hvert fald nogle af dem, der boede "hjemme" ikke var Østermarie-boer, men boede hos familie eller bekendte. Det er formodentlig den væsentligste årsag til, at så mange ikke boede på skolen. Kostskolelivet var endnu ikke blevet grundfæstet som tradition. Til disse "plejeforældre" er holdet så blevet inviteret på

5 gæsteri, foruden sikkert til flere af "højskolens venner", og så kunne det nok blive til noget på tre måneder Karen Jensen tog herover som elev sammen med to veninder fra Stevns. Veninderne blev herovre som tjenestepiger efter opholdet, og den ene blev senere lærerinde i Bodilsker. Karen vendte fire år senere tilbage som tjenestepige på Gadebygård, og her traf hun sin mand, den ovenfor nævnte Kristian Rasmussen. Efter først at have haft et lille sted i syv år blev de i mange år gårdmandsfolk på Hoppegård, også i Østermarie. Salen ombygges Efter samme sommerskoles afslutning gik man i gang med en større ombygning af salen. Hvad denne nærmere gik ud på, ved vi ikke, men den har formodentlig ved den lejlighed fået gulv af træ, og forskellige andre forbedringer kan også tænkes. Som så ofte blev arbejdet forsinket, så den var først klar til genindvielse den 22. november. Da blev der holdt et stort møde, hvor pastor Christensen, Rønne, og Ludvig Bøgeskov talte. Til lejligheden var der også skrevet en sang på syv vers, som blev optrykt i avisens referat 7. Versene 2-5 lyder som følger: Heller ej vi tror, at denne Sal kan være sikkert Kjende paa at høre Herren til, saa at hver en Mand og Kvinde let kan Himmelvejen finde, naar de blot her møde vil. Nej, vi ved, at døde Stene mægter ej, hvad Gud alene haver forbeholdt sig selv: at opvække dem, der sove, saa de lydt ham kunne love med et Sangvæld som en Elv. Derfor Herre! vi Dig bede: Du af Naade saa det lede hver en Gang, vi mødes her, at et saadant Ord vi høre, der ej smager "Kjødets" Øre, men vi føle: Gud er nær. Saa vil sikkerlig han give

6 Lykke god til at vedblive, hvad begyndt er i hans Navn; Livsord dem paa Tunge lægge, som her inden disse Vægge tale vil til Folkegavn. Referatet er undertegnet Henrik Pedersen, som i en annonce nævnes som en ny lærer. Det hedder, at der til indvielsen havde indfundet sig mennesker, så mødet er i hvert fald oplevet som meget vellykket. En elevs notesbog Fra Bøgeskov'ernes tid er også bevaret en notesbog 8, som tilhørte en jyde ved navn Mads Kjeldsen. Han var elev vinteren Han havde i forvejen været elev på Ask Højskole og kom så senere til Bornholm. Fra begge steder har han gjort nogle notater i bogen, og fra opholdet i Østermarie blev den tillige en slags poesibog - eller "kærmindebog". Foruden navnene på de 13 kammerater og hvad, de ellers skrev, indeholder bogen også ugeskemaet fra den vinter - det ældste, der findes bevaret. Det er gengivet på næste side så nøjagtigt, som teknikken gør det muligt. Om fagfordelingen hedder det, at Johan Bøgeskov underviste i agerdyrkningslære, verdenshistorie og skønskrivning. Ludvig Bøgeskov tog sig af bibelhistorie, danmarkshistorie, litteraturhistorie, sangøvelser, læseøvelser og skriftlæsning. Den vinter havde de desuden en lærer ved navn Andreas Kristensen, som var fra Ulsted i Vendsyssel. Han var lærer i naturlære (fysik og kemi), tegning, stil, dansk, regning og jordbeskrivelse (geografi). Om ham nævnes det i øvrigt, at han "Sidst i februar blev... forlovet med Tora Moberg fra Rønne, som har været lærerinde her et par somre og skal hertil igen i sommer".

7 Arbeisplan på Øster Marie højskole i vinteren 1883/84 Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 8-9 Naturlære Agerdyrkningslære Jordbeskrivelse Agerdyrkningslære Jordbeskrivelse Agerdyrkningslære 9-10 Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskriv - ning Verdenshistorie Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskrivning Verdenshistorie Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskriv - ning Verdenshistorie bibelsk historie Regning bibelsk historie Regning bibelsk historie Regning 12-2 M I D D A G 2-3 Stil Dansk Stil Dansk Stil Dansk 3-4 D a n m a r k s h i s t o r i e 4-5 S p i s e t i d e n 5-6 Legemsøvelser Jordbeskrivelse Legemsøvelser Jordbeskrivelse Legemsøvelser Naturlær e 6-7 Sangøvelser Læseøvelser Skriftlæsning Læseøvelser Sangøvelser Regning 7-8 Oplæsning Litteratur - historie Oplæsning Litteraturhistorie Oplæsning Litteratur - historie I margenen ved timeplanen er der tilføjet: "Om søndagen har vi fri, og fra midten af vinteren havde vi fri de sidste tre timer om lørdagen. Hveranden søndag vinteren igennem havde vi foredrag fra 3 til 4, hvortil enhver var velkommen. Til jul var her foredrag om lørdag aftenen". Skikken med foredrag, der var åbne for folk udefra, var tilsyneladende almindelig dengang. Som vi skal se længere fremme, blev den også praktiseret i N.P. Jensens tid på den nye højskole.

8 Ved en sammenligning mellem ugeskemaet og Karen Jensens beskrivelse af sin højskoledag, ses det, at der har været en del ligheder. Det gælder de bibelhistoriske foredrag lige før middag, danmarkshistorie midt på eftermiddagen og litteratur om aftenen. Den lange undervisningstid har været nogenlunde ens både sommer og vinter, men det kunne se ud til, at mændene generelt har haft flere timer med eksakte realfag end pigerne. Man kan undre sig over, at der er hele seks timer til geometrisk tegning m.v., men det skyldes helt givet, at det var et fag, der krævede meget tid til elevernes selvstændige arbejde med praktiske opgaver. Steenstrups besøg Mathias Steenstrup besøgte skolen for anden - og sidste - gang i sommeren Om sine indtryk skriver han i sine notater bl.a. 9 : "Skolen lærer næppe meg fra sig; men Eleverne blive vist dog livligere og vækkes, samt i d. h. påvirkes gavnl. i Omgang med de jævne, vist kærl Brødre (og deres Hustruer)". Efterårsmøderne, der var "talrigt besøgte", nævnes, ligesom det bemærkes, at der ikke mere var disciplinproblemer: "Eleverne holde sig hjemme uden Tvang. (Herefter følger bemærkningen om Brodersens disciplin)... Nu spilles der ikke Kort osv. Men Sk.[olen] søges ikke mere af Storbøndernes og Proprietærernes Familier, derimod af smaa G[årdes familier] og Husmænds. De brugte d. off.[entlige] Understøtt[else] t[il] halve og hele Fripladser". Om de ydre rammer noteres det, at "Bygn. er gjort hensigtsmæssigere. Forunderl store, høje Værelser... Salen kan rumme 400". Udover det, Steenstrup kunne konstatere ved selvsyn, er hans oplysninger dog helt afhængige af, hvad han har fået fortalt, og det behøver ikke uden videre at være rigtigt. Det er således ikke helt rigtigt, at skolen ikke længere søgtes af unge fra de større gårde, men der er en tendens til, at der er forholdsvis flere fra de mellemstore og mindre gårde, og enkelte fra egentlige småkårshjem har der også været. Men det, der kendetegner situationen, er dog især de små tal. Det var skolens afgørende problem. Steenstrups kritik af brødrenes undervisning forekommer også at skulle tages med et gran salt. Specielt på ugeskemaet fremgår det, at skolen ikke bare var en vækkelsesskole. Mere end halvdelen af timerne er afsat til de almindelige skolefag og til de mere praktisk betonede discipliner. Den sidste tid I vinteren blev det som omtalt kun til 14 elever. Og sommeren efter blev det et lignende antal. Det var ikke økonomisk bæredygtigt, og som tidligere berørt er det utvivlsomt den egentlige grund til, at brødrene gav op. Skolen blev udbudt til salg allerede i sommeren , men det

9 trak ud med at få den afsat. Vi må regne med, at Johan med kone og børn - de havde fået deres tredje barn i juni samme sommer - er brudt op og bosat sig på Gadebygård, som de formelt overtog året efter. Ludvig blev derimod boende på skolen, og da det trak ud med salget, prøvede han at få en sommerskole i gang Det lykkedes også, men så vidt vides blev det kun til fem elever. I eftersommeren lykkedes det så at få skolen solgt. Johan Bøgeskov drev Gadebygård i 28 år og var en tid sognerådsformand. Gården var i mange år et eftertragtet sted for tjenestefolk at få plads; her betragtedes de ikke bare som tyende, men som en del af husstanden. De blev ofte længe, og siden blev de betragtet som venner af huset. Dertil kom, at de så at sige fik det "blå stempel" af højskolefolket. At have været i tjeneste på Gadebygård var næsten lige så godt som at have været på højskole 11. Ludvig Bøgeskov slog sig på et tidspunkt ned som gårdejer på "Præstegård" i Serritslev i Vendsyssel, hvor han også virkede som lægprædikant. For at skaffe gode forhold til mødevirksomheden, fik han bygget en forsamlingssal som en del af gården. Han skrev også en del, bl.a. flere levnedsskildringer, som blev trykt i Højskolebladet. Han døde i 1914, 61 år gammel 12. En afskedssang Som slutning på dette kapitel skal anføres nogle vers af en afskeds- eller takkesang, som pigeholdet sommeren 1880 fik lavet 13. Sangen er på 13 vers, og det fremgår, at den har været fulgt af en vase, som de har givet som afskedsgave. Vi tager her versene 1, 3, 6, 7 og 10: Afskedssang fra Pigeskolen Melodi: Alt hvad som fuglevinger fik. Mangfoldig tak af hjærtens grund for hele denne Sommerstund for lys og liv og glæde for hvert et ord i kærlighed for hvert et ord til hjertefred til os på Skolesæde. Ved Vasen tænker vi især på hjærtet i os hver især som I fik lov at fylde med livsoplysnings ægte frugt så kun hvad der er godt og smukt vi elske nu og hylde. Gud signe dig trofaste Mand Du ædle dybe ven Johan

10 Med samt din hjærtenskære tak for hvert ord med hjærteklang tak Karoline for hver gang du Moder kunde være. Gud signe Dig, vor lyse Ven til hvem enhver så frit gik frem ja Ludvig tak du kære og du Birgitte sød og mild tak at du aldrig stræbte til at søge egen ære. Ja folkeskole, hjærtenskær Du blir i mindet altid nær så knejs da til Guds ære og kald på pige og på svend at de til dig må komme hen og leve kunstens lære. Noter: 1. De biografiske oplysninger er fra Andreas Hansen i "Bornholmernes Land", bind I, side 283, og K.H. Kofoed, bind IV, side Bornholms Valgmenigheds festskrift i anledning af 25 års jubilæet 1919, side Helge Skovmand: kronik i Bhs. Td. den 29/ Bornholms Højskoles årsskrift 1946, side Brev fra Ludvig Bøgeskov til Hans Kofoed, som senere blev ejer af Frostegård i Åker. Originalen i privateje dér. 6. Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året Bornholmske Samlinger. II. række, 12. bind, side 199 ff. 7. Bhs. Td. 29/ Notesbogen er bevaret hos sognepræst Erling Kristiansen, Gylling, tidligere valgmenighedspræst på Bornholm. Mads Kjeldsen var hans morfader. Erling Kristiansen har skrevet om bogen i en artikel i Bornholms Tidende den 16/ , hvorfra oplysningerne her er hentet. Ugeskemaet har jeg velvilligt fået tilsendt et kopi af. 9. Her også efter anførte artikel af Henrik Yde - side 164. Som det ses, har han betjent sig meget af forkortelser. De skarpe parenteser [xxx] er her indsat for at lette forståelsen. 10. Det nævnes i Niels Nielsens "En højskolevinter. Elevdagbog fra Vallekilde Højskole ", side Fortalt mig af fru Ingefrid Lærkesen, Åkirkeby, hvis fader, Peter Schmidt, havde nære forbindelser til Bøgeskovs.

11 12. Mindeartikel i Venstre-tidsskriftet "Tiden" , side Sangen findes i en lille notesbog ejet af en pige ved navn Hansine Olsen, senere gift Kuhre, som den pågældende sommer må have været elev. Det meste af bogen rummer kendte sange, som hun blot har skrevet af. Allerførst er der dog en forårssang, som hun måske selv har skrevet. I to af versene nævnes Vallekilde højskole, og der er en antydning om, at hendes udkårne havde været elev dér. Afskedssangen står til sidst i bogen og angives at været skrevet af August Kristensen, Rønne, søn af pastor F.V. Christensen. Han blev gift med en datter fra Strangegård i Klemensker, blev højskolelærer i Stenum i nogle år og senere præst, sidst i mange år i Øster Tørslev i nærheden af Randers. En datter af ham, Johanne Kristensen, var senere i nogle somre lærerinde på den nye højskole ved Ekkodalen, ligesom der til denne kom seks elever fra samme landsby, deriblandt tre søskende med efternavnet Tolstrup.

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Forstanderskifte og fred igen

Forstanderskifte og fred igen Forstanderskifte og fred igen Aksel Lauridsens første tid 1944-45 Ansættelsen Mod slutringen af 1943 stod bestyrelsen for den nye selvejende institution over for at skulle finde en løsning på forstanderproblemet;

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere