Johan og Ludvig Bøgeskovs tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85"

Transkript

1 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens begyndelse. Og nu tog man med hensyn til ejerforholdet senere skridtet fuldt ud, idet skolen blev købt som privat ejendom af Ludvig Bøgeskov. Det faldt dog først endeligt på plads i oktober 1881, hvor det i en notits i Bornholms Tidende fremgår, at højskolen var blevet solgt til ham for kr. Brødrene stammede fra Jylland, men ellers er deres hjemsted lidt ubestemmeligt, eftersom familien flyttede en del gange. Faderen, Søren Bøgeskov, var gårdmandssøn, blev lærer, men vendte så senere tilbage til landbruget som gårdejer, og som sådan havde han fire gårde og til sidst et mindre husmandssted. Begge sønnerne blev også senere landmænd, men havde dog kun én gård hver. Christen Johan Høeg Bøgeskov blev født 8. april 1846 på gården Mortensgård i Ikast på Herning-egnen 1. Han blev uddannet lærer og virkede først som vikar forskellige steder. Derefter var han i nogen tid huslærer hos Chresten Berg på Bogø, men blev i 1870-erne højskolelærer. Som vi har set, var han en enkelt vinter lærer hos Julius Bon. Han kom tilbage til Østermarie som ugift, men blev den 7/ viet til den 10 år yngre Karoline Thorsen, eneste barn af proprietær Niels Peter Thorsen, Gadebygård. Niels Ludvig Christian Bøgeskov blev født 1853 på en gård i Aulum, hvortil familien var flyttet fra Ikast, og han var således syv år yngre end Johan. Tilskyndet af broderen bestemte han sig for også at blive højskolelærer, og for at forberede sig til det tilbragte han et helt år på Stenum Højskole og derefter et vinterkursus hos Ernst Trier på Vallekilde Højskole suppleret med kursus i husflid. Han var ligesom Johan ugift, da de kom til Østermarie, men efter deres første sommerskole, blev han gift med Birgitte Krustrup, som var fra Vendsyssel. Kristian Rasmussen, Hoppegård, som var elev på skolen vinteren , har karakteriseret de to brødre således 2 : "Det maa paaskønnes, at Brødrene Bøgeskov turde forsøge Højskolens Genrejsning. De udfyldte godt hinanden. Ludvig med sin Begejstring... tog straks Eleverne. Han var Kammerat og Ven med dem. Naar de om Aftenen sang: "Op til Guds Hus vi gaa" ell. efter Aftenandagten "Ved Solbjergslag", fandt vistnok mange, at her var et Hjem, som det var værd

2 at have til Forbillede. Johan var mere nøgtern i sin Fremstilling, bragte derved mere Ligevægt i Samarbejdet og vandt derved efterhaanden Eleverne. De søgte at klare for Eleverne Grundtvigs store Betydning i folkelig og kirkelig Henseende". Johan Bøgeskov mente i øvrigt, at han og M.M. Smidt var de første, der holdt højskole i grundtvigsk-koldsk ånd på Bornholm 3. Han havde som omtalt været lærer hos Julius Bon, men mente ikke denne var højskolemand i den forstand. I en mindeartikel 4 om Johan Bøgeskov fra 1946 skriver Andreas Hansen om deres tid på skolen: "De skabte denne Højskoles Glansperiode. Der var op til 70 Elever. Og de offentlige Møder, særlig de ugelange Efterårsmøder samlede Folk fra hele Øen. Naar de gamle fortalte om de Møder, straalede deres Øjne, og de blev unge igen!" Dette billede af skolen i Bøgeskov'ernes tid er gledet ind i senere skildringer og er på den måde blevet den almindelige opfattelse af denne tid. Når det gik så godt, forstod man heller ikke, hvorfor de efter nogle få år pludselig opgav det hele. Elevtilslutningen Virkeligheden, som den tegner sig ud fra samtidige kilder, var imidlertid nok så prosaisk. I december 1880 skriver den i kapitlet om Chr. Brodersen omtalte Rudolf Skovgaard under overskriften "Et og andet" følgende i sit stilehefte: "Naar jeg i Dag, den 11te Desember 1880, sidder paa Østermarie Højskole for at blive indøvet i Stil, saa ved jeg intet bedre end at optegne lidt om Forholdene her paa Skolen. Skolen er i Vinter besøgt af 19 Elever, af hvilke dog kun de 12 har Ophold paa Skolen; de øvrige 7 ere her fra Sognet og har deres Logis hjemme. Rudolf Andreas Skovgård". I et i øvrigt meget følelsesfuldt brev fra Ludvig Bøgeskov til en nær ven fra maj 1881 hedder det et sted 5 : "Vi har det godt, omend småt, vi har kun 14 piger, de er flinke og glade, og vi ved der kommer bedre tider, derfor har vi så meget lettere ved at takke Gud for det vi fik. - "Rom blev ikke bygget på en dag!"". Man ser, at han brugte den i de frie skoler ofte foretrukne retskrivning, som er næsten identisk med vores nuværende. Hans ordvalg giver ikke indtryk af, at det havde været bedre i deres første år, og ret meget bedre blev det heller ikke siden. Fra en sikker kilde (som vi skal vende tilbage til) ved vi, at der i sommeren 1882 var 25 elever, og fra en poesibog 6 fra vinteren efter, , har vi 31 navne. Fra en notesbog (som vi også skal vende tilbage til) fra den følgende vinter har vi imidlertid kun 14 navne, og af et elevbillede fra sommeren 1884 ser der ud til at have været omkring 15 piger.

3 Højdepunktet ser således ud til at have ligget i med 25 elever om sommeren og ca. 30 om vinteren. Derefter faldt tallene igen. Der kom altså ikke bedre tider, og det er let at se, at det ikke kunne løbe rundt økonomisk. Angående efterårsmøderne, så bekræftes deres varighed i annoncer. I 1880 var det berammet til at finde sted oktober, altså 6 dage. Det må formodes at have haft en karakter noget lignende de senere "8 dage på højskole", og der er næppe tvivl om, at det har været vellykket. Det kan en højskole blot ikke leve af i det daglige. I 1882 fandt mødet sted 29. sept.-2.okt., altså skåret ned til fire dage. En elevdagbog fra 1882 Fra brødrenes tid findes i øvrigt et temmeligt enestående kildeskrift - også set på landsplan. Det er en dagbog, som en ung pige fra Stevns, Karen Elisabeth Jensen, skrev under sit ophold i sommeren Desuden skrev hun nogle breve hjem til forældrene, som også er bevaret. Såvel dagbogen som brevene er udgivet i Bornholmske Samlinger, II. række, 11. bind, side 33 ff., og kan meget anbefales til interesserede. Tilsammen giver de et levende billede af dagligdagen på skolen, især hvad hun hørte om i foredragene, om udflugter, besøg i kammeraters hjem, møder osv. Her skal blot refereres nogle enkelte ting, det ene fra et enkelt af brevene hjem og det andet fra, hvad hun skrev i sin dagbog den 23. juni, og endelig en kort notits også i dagbogen den 16. juli. I brevet fortæller om, hvordan en almindelig skoledag formede sig. Det er skrevet på hendes 20 års fødselsdag den 10. maj, og det hedder heri (i hendes egen retskrivning): "Nu skulde jeg ellers fortælle lidt om hvad vi bestiller på skolen dagen igjennem. Kl. syv om morgenen drikker vi kaffe, kl. otte ringer det til morgensang, det er, vi synger et par salmer, hvorpå Ludvig Bøgeskov læser et stykke af Bibelen, beder en bøn, og bekjender "Troen og Fadervor". Derpå gå vi ind i skolestuen, hvor enten Johans kone eller Ludvig læser op for os, enten en fortælling eller et andet skrift. Så har vi retskrivning, stil eller tegning, ja hvad synes I vi skal såmænd til at lære tegne, nu vi er blevet så meget til årene. Klokken elleve holder Johan foredrag, det er bibelsk, i dag talt han om "Syndefaldet i Edens have" det kan nok være han kan skildre det så dybt og alvorligt, så en præst kan neppe gøre det bedre. Hans foredrag varer i reglen til kl. er halv-et, så spiser vi til middag, og så begynder vi ikke på skolen igjen inden kl er to. Om eftermiddagen har vi så enten regning eller skønskrivning, derpå holder Ludvig foredrag i Danmarkshistorie. Kl. 4 1/2 spiser vi mellemmad, eller "Unje", som Bornholmerne kalder det. Når det er forbi, har vi så håndarbejde en timestid, så er Johans kone Karoline lærerinde. Tilslut får vi så et foredrag til, som de skiftes til at holde, det skal nok for

4 størstedelen være om skjaldskab og digtning. Ludvig begyndte at skildre os det danske folk, som det er med alle sine ejendommeligheder. Når kl så er godt otte, er skolen så sluttet for den dag, så drikker vi the, og lidt efter har vi aftensang. Nu har jeg vist fortalt temmelig udførligt hvad vi bestiller, det er jo ikke rigtig ens hver dag, igår prøvede vi på at synge tostemmig sang, men det vilde ikke rigtig gå, men det lærer vi vel nok, ellers er det da heller ikke det vigtigste. Vi er 25 elever her, men vi havde det svært i førstningen ved at forstå Bornholmerne; thi de ere vist halvt svenske, det var de første dage, når de begyndte på deres pluddervælsk og tale til os da kunde vi ikke andet end le ad dem, de kunde derimod godt forstå os, vi taler velsagtens mere efter skriftsproget". Det andet, der skal refereres, er som nævnt fra den 23. juni, altså St. Hans aftens dag, hvor der blev holdt et møde for en lille grundtvigsk kreds. Om det fortæller hun: "Idag har jeg tilligemed de andre skolepiger, og en del af højskolens venner, været til alters i Øster Marie Kirke, hvor Pastor Kristensen holdt altergang. I eftermiddag har han talt her på skolen om Tro, Håb og Kærlighed. Det er en herlig mild gammel mand, jeg tror aldrig jeg har set nogen præst så hjertemild, selv da han uddelte Brødet og Vinen stod han med et smil om munden. Men han kunde også tale om Guds uendelige kærlighed til os syndige mennesker, så det var som om det gav genskin i hele hans åsyn. Ja, det var en velsignet højtidelig altergang som den "lille flok" holdt, den vil jeg mindes så længe jeg lever". Der kan næppe være tvivl om, at præsten var F.V. Christensen fra Rønne, og det er sandsynligvis ved et tilsvarende møde, at der blev taget et billede af forsamlingen. Vi må formode, at det er nogle møder, som brødrene Bøgeskov har fået arrangeret, efter at de overtog højskolen. I denne lille skildring sammen med billedet forekommer det, at vi kan skimte konturerne af en begyndende grundtvigsk bevægelse ude i bredere kredse end i Rønne og Åkirkeby. Den tredje ting, der skal refereres, er det, som blev nævnt i sidste kapitel. Den 15. juli havde de været inviteret ud, hvilket hun ikke havde følt sig rigtig tilpas med, selvom de andre havde moret sig godt, og der havde været lige så stort gæstfrihed som alle de andre steder, hun havde været. Men som hun skriver: "...det er næsten for meget af det gode, at komme så meget ud i besøg". Det fremgår, at de havde været hos Hjorths, der hvor Annine og Andrine havde hjemme. Efter Karens egen poesibog fremgår det imidlertid, at disse to piger var hjemmehørende i Hasle og Rønne. Det fortæller os således, at i hvert fald nogle af dem, der boede "hjemme" ikke var Østermarie-boer, men boede hos familie eller bekendte. Det er formodentlig den væsentligste årsag til, at så mange ikke boede på skolen. Kostskolelivet var endnu ikke blevet grundfæstet som tradition. Til disse "plejeforældre" er holdet så blevet inviteret på

5 gæsteri, foruden sikkert til flere af "højskolens venner", og så kunne det nok blive til noget på tre måneder Karen Jensen tog herover som elev sammen med to veninder fra Stevns. Veninderne blev herovre som tjenestepiger efter opholdet, og den ene blev senere lærerinde i Bodilsker. Karen vendte fire år senere tilbage som tjenestepige på Gadebygård, og her traf hun sin mand, den ovenfor nævnte Kristian Rasmussen. Efter først at have haft et lille sted i syv år blev de i mange år gårdmandsfolk på Hoppegård, også i Østermarie. Salen ombygges Efter samme sommerskoles afslutning gik man i gang med en større ombygning af salen. Hvad denne nærmere gik ud på, ved vi ikke, men den har formodentlig ved den lejlighed fået gulv af træ, og forskellige andre forbedringer kan også tænkes. Som så ofte blev arbejdet forsinket, så den var først klar til genindvielse den 22. november. Da blev der holdt et stort møde, hvor pastor Christensen, Rønne, og Ludvig Bøgeskov talte. Til lejligheden var der også skrevet en sang på syv vers, som blev optrykt i avisens referat 7. Versene 2-5 lyder som følger: Heller ej vi tror, at denne Sal kan være sikkert Kjende paa at høre Herren til, saa at hver en Mand og Kvinde let kan Himmelvejen finde, naar de blot her møde vil. Nej, vi ved, at døde Stene mægter ej, hvad Gud alene haver forbeholdt sig selv: at opvække dem, der sove, saa de lydt ham kunne love med et Sangvæld som en Elv. Derfor Herre! vi Dig bede: Du af Naade saa det lede hver en Gang, vi mødes her, at et saadant Ord vi høre, der ej smager "Kjødets" Øre, men vi føle: Gud er nær. Saa vil sikkerlig han give

6 Lykke god til at vedblive, hvad begyndt er i hans Navn; Livsord dem paa Tunge lægge, som her inden disse Vægge tale vil til Folkegavn. Referatet er undertegnet Henrik Pedersen, som i en annonce nævnes som en ny lærer. Det hedder, at der til indvielsen havde indfundet sig mennesker, så mødet er i hvert fald oplevet som meget vellykket. En elevs notesbog Fra Bøgeskov'ernes tid er også bevaret en notesbog 8, som tilhørte en jyde ved navn Mads Kjeldsen. Han var elev vinteren Han havde i forvejen været elev på Ask Højskole og kom så senere til Bornholm. Fra begge steder har han gjort nogle notater i bogen, og fra opholdet i Østermarie blev den tillige en slags poesibog - eller "kærmindebog". Foruden navnene på de 13 kammerater og hvad, de ellers skrev, indeholder bogen også ugeskemaet fra den vinter - det ældste, der findes bevaret. Det er gengivet på næste side så nøjagtigt, som teknikken gør det muligt. Om fagfordelingen hedder det, at Johan Bøgeskov underviste i agerdyrkningslære, verdenshistorie og skønskrivning. Ludvig Bøgeskov tog sig af bibelhistorie, danmarkshistorie, litteraturhistorie, sangøvelser, læseøvelser og skriftlæsning. Den vinter havde de desuden en lærer ved navn Andreas Kristensen, som var fra Ulsted i Vendsyssel. Han var lærer i naturlære (fysik og kemi), tegning, stil, dansk, regning og jordbeskrivelse (geografi). Om ham nævnes det i øvrigt, at han "Sidst i februar blev... forlovet med Tora Moberg fra Rønne, som har været lærerinde her et par somre og skal hertil igen i sommer".

7 Arbeisplan på Øster Marie højskole i vinteren 1883/84 Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 8-9 Naturlære Agerdyrkningslære Jordbeskrivelse Agerdyrkningslære Jordbeskrivelse Agerdyrkningslære 9-10 Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskriv - ning Verdenshistorie Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskrivning Verdenshistorie Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskriv - ning Verdenshistorie bibelsk historie Regning bibelsk historie Regning bibelsk historie Regning 12-2 M I D D A G 2-3 Stil Dansk Stil Dansk Stil Dansk 3-4 D a n m a r k s h i s t o r i e 4-5 S p i s e t i d e n 5-6 Legemsøvelser Jordbeskrivelse Legemsøvelser Jordbeskrivelse Legemsøvelser Naturlær e 6-7 Sangøvelser Læseøvelser Skriftlæsning Læseøvelser Sangøvelser Regning 7-8 Oplæsning Litteratur - historie Oplæsning Litteraturhistorie Oplæsning Litteratur - historie I margenen ved timeplanen er der tilføjet: "Om søndagen har vi fri, og fra midten af vinteren havde vi fri de sidste tre timer om lørdagen. Hveranden søndag vinteren igennem havde vi foredrag fra 3 til 4, hvortil enhver var velkommen. Til jul var her foredrag om lørdag aftenen". Skikken med foredrag, der var åbne for folk udefra, var tilsyneladende almindelig dengang. Som vi skal se længere fremme, blev den også praktiseret i N.P. Jensens tid på den nye højskole.

8 Ved en sammenligning mellem ugeskemaet og Karen Jensens beskrivelse af sin højskoledag, ses det, at der har været en del ligheder. Det gælder de bibelhistoriske foredrag lige før middag, danmarkshistorie midt på eftermiddagen og litteratur om aftenen. Den lange undervisningstid har været nogenlunde ens både sommer og vinter, men det kunne se ud til, at mændene generelt har haft flere timer med eksakte realfag end pigerne. Man kan undre sig over, at der er hele seks timer til geometrisk tegning m.v., men det skyldes helt givet, at det var et fag, der krævede meget tid til elevernes selvstændige arbejde med praktiske opgaver. Steenstrups besøg Mathias Steenstrup besøgte skolen for anden - og sidste - gang i sommeren Om sine indtryk skriver han i sine notater bl.a. 9 : "Skolen lærer næppe meg fra sig; men Eleverne blive vist dog livligere og vækkes, samt i d. h. påvirkes gavnl. i Omgang med de jævne, vist kærl Brødre (og deres Hustruer)". Efterårsmøderne, der var "talrigt besøgte", nævnes, ligesom det bemærkes, at der ikke mere var disciplinproblemer: "Eleverne holde sig hjemme uden Tvang. (Herefter følger bemærkningen om Brodersens disciplin)... Nu spilles der ikke Kort osv. Men Sk.[olen] søges ikke mere af Storbøndernes og Proprietærernes Familier, derimod af smaa G[årdes familier] og Husmænds. De brugte d. off.[entlige] Understøtt[else] t[il] halve og hele Fripladser". Om de ydre rammer noteres det, at "Bygn. er gjort hensigtsmæssigere. Forunderl store, høje Værelser... Salen kan rumme 400". Udover det, Steenstrup kunne konstatere ved selvsyn, er hans oplysninger dog helt afhængige af, hvad han har fået fortalt, og det behøver ikke uden videre at være rigtigt. Det er således ikke helt rigtigt, at skolen ikke længere søgtes af unge fra de større gårde, men der er en tendens til, at der er forholdsvis flere fra de mellemstore og mindre gårde, og enkelte fra egentlige småkårshjem har der også været. Men det, der kendetegner situationen, er dog især de små tal. Det var skolens afgørende problem. Steenstrups kritik af brødrenes undervisning forekommer også at skulle tages med et gran salt. Specielt på ugeskemaet fremgår det, at skolen ikke bare var en vækkelsesskole. Mere end halvdelen af timerne er afsat til de almindelige skolefag og til de mere praktisk betonede discipliner. Den sidste tid I vinteren blev det som omtalt kun til 14 elever. Og sommeren efter blev det et lignende antal. Det var ikke økonomisk bæredygtigt, og som tidligere berørt er det utvivlsomt den egentlige grund til, at brødrene gav op. Skolen blev udbudt til salg allerede i sommeren , men det

9 trak ud med at få den afsat. Vi må regne med, at Johan med kone og børn - de havde fået deres tredje barn i juni samme sommer - er brudt op og bosat sig på Gadebygård, som de formelt overtog året efter. Ludvig blev derimod boende på skolen, og da det trak ud med salget, prøvede han at få en sommerskole i gang Det lykkedes også, men så vidt vides blev det kun til fem elever. I eftersommeren lykkedes det så at få skolen solgt. Johan Bøgeskov drev Gadebygård i 28 år og var en tid sognerådsformand. Gården var i mange år et eftertragtet sted for tjenestefolk at få plads; her betragtedes de ikke bare som tyende, men som en del af husstanden. De blev ofte længe, og siden blev de betragtet som venner af huset. Dertil kom, at de så at sige fik det "blå stempel" af højskolefolket. At have været i tjeneste på Gadebygård var næsten lige så godt som at have været på højskole 11. Ludvig Bøgeskov slog sig på et tidspunkt ned som gårdejer på "Præstegård" i Serritslev i Vendsyssel, hvor han også virkede som lægprædikant. For at skaffe gode forhold til mødevirksomheden, fik han bygget en forsamlingssal som en del af gården. Han skrev også en del, bl.a. flere levnedsskildringer, som blev trykt i Højskolebladet. Han døde i 1914, 61 år gammel 12. En afskedssang Som slutning på dette kapitel skal anføres nogle vers af en afskeds- eller takkesang, som pigeholdet sommeren 1880 fik lavet 13. Sangen er på 13 vers, og det fremgår, at den har været fulgt af en vase, som de har givet som afskedsgave. Vi tager her versene 1, 3, 6, 7 og 10: Afskedssang fra Pigeskolen Melodi: Alt hvad som fuglevinger fik. Mangfoldig tak af hjærtens grund for hele denne Sommerstund for lys og liv og glæde for hvert et ord i kærlighed for hvert et ord til hjertefred til os på Skolesæde. Ved Vasen tænker vi især på hjærtet i os hver især som I fik lov at fylde med livsoplysnings ægte frugt så kun hvad der er godt og smukt vi elske nu og hylde. Gud signe dig trofaste Mand Du ædle dybe ven Johan

10 Med samt din hjærtenskære tak for hvert ord med hjærteklang tak Karoline for hver gang du Moder kunde være. Gud signe Dig, vor lyse Ven til hvem enhver så frit gik frem ja Ludvig tak du kære og du Birgitte sød og mild tak at du aldrig stræbte til at søge egen ære. Ja folkeskole, hjærtenskær Du blir i mindet altid nær så knejs da til Guds ære og kald på pige og på svend at de til dig må komme hen og leve kunstens lære. Noter: 1. De biografiske oplysninger er fra Andreas Hansen i "Bornholmernes Land", bind I, side 283, og K.H. Kofoed, bind IV, side Bornholms Valgmenigheds festskrift i anledning af 25 års jubilæet 1919, side Helge Skovmand: kronik i Bhs. Td. den 29/ Bornholms Højskoles årsskrift 1946, side Brev fra Ludvig Bøgeskov til Hans Kofoed, som senere blev ejer af Frostegård i Åker. Originalen i privateje dér. 6. Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året Bornholmske Samlinger. II. række, 12. bind, side 199 ff. 7. Bhs. Td. 29/ Notesbogen er bevaret hos sognepræst Erling Kristiansen, Gylling, tidligere valgmenighedspræst på Bornholm. Mads Kjeldsen var hans morfader. Erling Kristiansen har skrevet om bogen i en artikel i Bornholms Tidende den 16/ , hvorfra oplysningerne her er hentet. Ugeskemaet har jeg velvilligt fået tilsendt et kopi af. 9. Her også efter anførte artikel af Henrik Yde - side 164. Som det ses, har han betjent sig meget af forkortelser. De skarpe parenteser [xxx] er her indsat for at lette forståelsen. 10. Det nævnes i Niels Nielsens "En højskolevinter. Elevdagbog fra Vallekilde Højskole ", side Fortalt mig af fru Ingefrid Lærkesen, Åkirkeby, hvis fader, Peter Schmidt, havde nære forbindelser til Bøgeskovs.

11 12. Mindeartikel i Venstre-tidsskriftet "Tiden" , side Sangen findes i en lille notesbog ejet af en pige ved navn Hansine Olsen, senere gift Kuhre, som den pågældende sommer må have været elev. Det meste af bogen rummer kendte sange, som hun blot har skrevet af. Allerførst er der dog en forårssang, som hun måske selv har skrevet. I to af versene nævnes Vallekilde højskole, og der er en antydning om, at hendes udkårne havde været elev dér. Afskedssangen står til sidst i bogen og angives at været skrevet af August Kristensen, Rønne, søn af pastor F.V. Christensen. Han blev gift med en datter fra Strangegård i Klemensker, blev højskolelærer i Stenum i nogle år og senere præst, sidst i mange år i Øster Tørslev i nærheden af Randers. En datter af ham, Johanne Kristensen, var senere i nogle somre lærerinde på den nye højskole ved Ekkodalen, ligesom der til denne kom seks elever fra samme landsby, deriblandt tre søskende med efternavnet Tolstrup.

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere