Johan og Ludvig Bøgeskovs tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85"

Transkript

1 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens begyndelse. Og nu tog man med hensyn til ejerforholdet senere skridtet fuldt ud, idet skolen blev købt som privat ejendom af Ludvig Bøgeskov. Det faldt dog først endeligt på plads i oktober 1881, hvor det i en notits i Bornholms Tidende fremgår, at højskolen var blevet solgt til ham for kr. Brødrene stammede fra Jylland, men ellers er deres hjemsted lidt ubestemmeligt, eftersom familien flyttede en del gange. Faderen, Søren Bøgeskov, var gårdmandssøn, blev lærer, men vendte så senere tilbage til landbruget som gårdejer, og som sådan havde han fire gårde og til sidst et mindre husmandssted. Begge sønnerne blev også senere landmænd, men havde dog kun én gård hver. Christen Johan Høeg Bøgeskov blev født 8. april 1846 på gården Mortensgård i Ikast på Herning-egnen 1. Han blev uddannet lærer og virkede først som vikar forskellige steder. Derefter var han i nogen tid huslærer hos Chresten Berg på Bogø, men blev i 1870-erne højskolelærer. Som vi har set, var han en enkelt vinter lærer hos Julius Bon. Han kom tilbage til Østermarie som ugift, men blev den 7/ viet til den 10 år yngre Karoline Thorsen, eneste barn af proprietær Niels Peter Thorsen, Gadebygård. Niels Ludvig Christian Bøgeskov blev født 1853 på en gård i Aulum, hvortil familien var flyttet fra Ikast, og han var således syv år yngre end Johan. Tilskyndet af broderen bestemte han sig for også at blive højskolelærer, og for at forberede sig til det tilbragte han et helt år på Stenum Højskole og derefter et vinterkursus hos Ernst Trier på Vallekilde Højskole suppleret med kursus i husflid. Han var ligesom Johan ugift, da de kom til Østermarie, men efter deres første sommerskole, blev han gift med Birgitte Krustrup, som var fra Vendsyssel. Kristian Rasmussen, Hoppegård, som var elev på skolen vinteren , har karakteriseret de to brødre således 2 : "Det maa paaskønnes, at Brødrene Bøgeskov turde forsøge Højskolens Genrejsning. De udfyldte godt hinanden. Ludvig med sin Begejstring... tog straks Eleverne. Han var Kammerat og Ven med dem. Naar de om Aftenen sang: "Op til Guds Hus vi gaa" ell. efter Aftenandagten "Ved Solbjergslag", fandt vistnok mange, at her var et Hjem, som det var værd

2 at have til Forbillede. Johan var mere nøgtern i sin Fremstilling, bragte derved mere Ligevægt i Samarbejdet og vandt derved efterhaanden Eleverne. De søgte at klare for Eleverne Grundtvigs store Betydning i folkelig og kirkelig Henseende". Johan Bøgeskov mente i øvrigt, at han og M.M. Smidt var de første, der holdt højskole i grundtvigsk-koldsk ånd på Bornholm 3. Han havde som omtalt været lærer hos Julius Bon, men mente ikke denne var højskolemand i den forstand. I en mindeartikel 4 om Johan Bøgeskov fra 1946 skriver Andreas Hansen om deres tid på skolen: "De skabte denne Højskoles Glansperiode. Der var op til 70 Elever. Og de offentlige Møder, særlig de ugelange Efterårsmøder samlede Folk fra hele Øen. Naar de gamle fortalte om de Møder, straalede deres Øjne, og de blev unge igen!" Dette billede af skolen i Bøgeskov'ernes tid er gledet ind i senere skildringer og er på den måde blevet den almindelige opfattelse af denne tid. Når det gik så godt, forstod man heller ikke, hvorfor de efter nogle få år pludselig opgav det hele. Elevtilslutningen Virkeligheden, som den tegner sig ud fra samtidige kilder, var imidlertid nok så prosaisk. I december 1880 skriver den i kapitlet om Chr. Brodersen omtalte Rudolf Skovgaard under overskriften "Et og andet" følgende i sit stilehefte: "Naar jeg i Dag, den 11te Desember 1880, sidder paa Østermarie Højskole for at blive indøvet i Stil, saa ved jeg intet bedre end at optegne lidt om Forholdene her paa Skolen. Skolen er i Vinter besøgt af 19 Elever, af hvilke dog kun de 12 har Ophold paa Skolen; de øvrige 7 ere her fra Sognet og har deres Logis hjemme. Rudolf Andreas Skovgård". I et i øvrigt meget følelsesfuldt brev fra Ludvig Bøgeskov til en nær ven fra maj 1881 hedder det et sted 5 : "Vi har det godt, omend småt, vi har kun 14 piger, de er flinke og glade, og vi ved der kommer bedre tider, derfor har vi så meget lettere ved at takke Gud for det vi fik. - "Rom blev ikke bygget på en dag!"". Man ser, at han brugte den i de frie skoler ofte foretrukne retskrivning, som er næsten identisk med vores nuværende. Hans ordvalg giver ikke indtryk af, at det havde været bedre i deres første år, og ret meget bedre blev det heller ikke siden. Fra en sikker kilde (som vi skal vende tilbage til) ved vi, at der i sommeren 1882 var 25 elever, og fra en poesibog 6 fra vinteren efter, , har vi 31 navne. Fra en notesbog (som vi også skal vende tilbage til) fra den følgende vinter har vi imidlertid kun 14 navne, og af et elevbillede fra sommeren 1884 ser der ud til at have været omkring 15 piger.

3 Højdepunktet ser således ud til at have ligget i med 25 elever om sommeren og ca. 30 om vinteren. Derefter faldt tallene igen. Der kom altså ikke bedre tider, og det er let at se, at det ikke kunne løbe rundt økonomisk. Angående efterårsmøderne, så bekræftes deres varighed i annoncer. I 1880 var det berammet til at finde sted oktober, altså 6 dage. Det må formodes at have haft en karakter noget lignende de senere "8 dage på højskole", og der er næppe tvivl om, at det har været vellykket. Det kan en højskole blot ikke leve af i det daglige. I 1882 fandt mødet sted 29. sept.-2.okt., altså skåret ned til fire dage. En elevdagbog fra 1882 Fra brødrenes tid findes i øvrigt et temmeligt enestående kildeskrift - også set på landsplan. Det er en dagbog, som en ung pige fra Stevns, Karen Elisabeth Jensen, skrev under sit ophold i sommeren Desuden skrev hun nogle breve hjem til forældrene, som også er bevaret. Såvel dagbogen som brevene er udgivet i Bornholmske Samlinger, II. række, 11. bind, side 33 ff., og kan meget anbefales til interesserede. Tilsammen giver de et levende billede af dagligdagen på skolen, især hvad hun hørte om i foredragene, om udflugter, besøg i kammeraters hjem, møder osv. Her skal blot refereres nogle enkelte ting, det ene fra et enkelt af brevene hjem og det andet fra, hvad hun skrev i sin dagbog den 23. juni, og endelig en kort notits også i dagbogen den 16. juli. I brevet fortæller om, hvordan en almindelig skoledag formede sig. Det er skrevet på hendes 20 års fødselsdag den 10. maj, og det hedder heri (i hendes egen retskrivning): "Nu skulde jeg ellers fortælle lidt om hvad vi bestiller på skolen dagen igjennem. Kl. syv om morgenen drikker vi kaffe, kl. otte ringer det til morgensang, det er, vi synger et par salmer, hvorpå Ludvig Bøgeskov læser et stykke af Bibelen, beder en bøn, og bekjender "Troen og Fadervor". Derpå gå vi ind i skolestuen, hvor enten Johans kone eller Ludvig læser op for os, enten en fortælling eller et andet skrift. Så har vi retskrivning, stil eller tegning, ja hvad synes I vi skal såmænd til at lære tegne, nu vi er blevet så meget til årene. Klokken elleve holder Johan foredrag, det er bibelsk, i dag talt han om "Syndefaldet i Edens have" det kan nok være han kan skildre det så dybt og alvorligt, så en præst kan neppe gøre det bedre. Hans foredrag varer i reglen til kl. er halv-et, så spiser vi til middag, og så begynder vi ikke på skolen igjen inden kl er to. Om eftermiddagen har vi så enten regning eller skønskrivning, derpå holder Ludvig foredrag i Danmarkshistorie. Kl. 4 1/2 spiser vi mellemmad, eller "Unje", som Bornholmerne kalder det. Når det er forbi, har vi så håndarbejde en timestid, så er Johans kone Karoline lærerinde. Tilslut får vi så et foredrag til, som de skiftes til at holde, det skal nok for

4 størstedelen være om skjaldskab og digtning. Ludvig begyndte at skildre os det danske folk, som det er med alle sine ejendommeligheder. Når kl så er godt otte, er skolen så sluttet for den dag, så drikker vi the, og lidt efter har vi aftensang. Nu har jeg vist fortalt temmelig udførligt hvad vi bestiller, det er jo ikke rigtig ens hver dag, igår prøvede vi på at synge tostemmig sang, men det vilde ikke rigtig gå, men det lærer vi vel nok, ellers er det da heller ikke det vigtigste. Vi er 25 elever her, men vi havde det svært i førstningen ved at forstå Bornholmerne; thi de ere vist halvt svenske, det var de første dage, når de begyndte på deres pluddervælsk og tale til os da kunde vi ikke andet end le ad dem, de kunde derimod godt forstå os, vi taler velsagtens mere efter skriftsproget". Det andet, der skal refereres, er som nævnt fra den 23. juni, altså St. Hans aftens dag, hvor der blev holdt et møde for en lille grundtvigsk kreds. Om det fortæller hun: "Idag har jeg tilligemed de andre skolepiger, og en del af højskolens venner, været til alters i Øster Marie Kirke, hvor Pastor Kristensen holdt altergang. I eftermiddag har han talt her på skolen om Tro, Håb og Kærlighed. Det er en herlig mild gammel mand, jeg tror aldrig jeg har set nogen præst så hjertemild, selv da han uddelte Brødet og Vinen stod han med et smil om munden. Men han kunde også tale om Guds uendelige kærlighed til os syndige mennesker, så det var som om det gav genskin i hele hans åsyn. Ja, det var en velsignet højtidelig altergang som den "lille flok" holdt, den vil jeg mindes så længe jeg lever". Der kan næppe være tvivl om, at præsten var F.V. Christensen fra Rønne, og det er sandsynligvis ved et tilsvarende møde, at der blev taget et billede af forsamlingen. Vi må formode, at det er nogle møder, som brødrene Bøgeskov har fået arrangeret, efter at de overtog højskolen. I denne lille skildring sammen med billedet forekommer det, at vi kan skimte konturerne af en begyndende grundtvigsk bevægelse ude i bredere kredse end i Rønne og Åkirkeby. Den tredje ting, der skal refereres, er det, som blev nævnt i sidste kapitel. Den 15. juli havde de været inviteret ud, hvilket hun ikke havde følt sig rigtig tilpas med, selvom de andre havde moret sig godt, og der havde været lige så stort gæstfrihed som alle de andre steder, hun havde været. Men som hun skriver: "...det er næsten for meget af det gode, at komme så meget ud i besøg". Det fremgår, at de havde været hos Hjorths, der hvor Annine og Andrine havde hjemme. Efter Karens egen poesibog fremgår det imidlertid, at disse to piger var hjemmehørende i Hasle og Rønne. Det fortæller os således, at i hvert fald nogle af dem, der boede "hjemme" ikke var Østermarie-boer, men boede hos familie eller bekendte. Det er formodentlig den væsentligste årsag til, at så mange ikke boede på skolen. Kostskolelivet var endnu ikke blevet grundfæstet som tradition. Til disse "plejeforældre" er holdet så blevet inviteret på

5 gæsteri, foruden sikkert til flere af "højskolens venner", og så kunne det nok blive til noget på tre måneder Karen Jensen tog herover som elev sammen med to veninder fra Stevns. Veninderne blev herovre som tjenestepiger efter opholdet, og den ene blev senere lærerinde i Bodilsker. Karen vendte fire år senere tilbage som tjenestepige på Gadebygård, og her traf hun sin mand, den ovenfor nævnte Kristian Rasmussen. Efter først at have haft et lille sted i syv år blev de i mange år gårdmandsfolk på Hoppegård, også i Østermarie. Salen ombygges Efter samme sommerskoles afslutning gik man i gang med en større ombygning af salen. Hvad denne nærmere gik ud på, ved vi ikke, men den har formodentlig ved den lejlighed fået gulv af træ, og forskellige andre forbedringer kan også tænkes. Som så ofte blev arbejdet forsinket, så den var først klar til genindvielse den 22. november. Da blev der holdt et stort møde, hvor pastor Christensen, Rønne, og Ludvig Bøgeskov talte. Til lejligheden var der også skrevet en sang på syv vers, som blev optrykt i avisens referat 7. Versene 2-5 lyder som følger: Heller ej vi tror, at denne Sal kan være sikkert Kjende paa at høre Herren til, saa at hver en Mand og Kvinde let kan Himmelvejen finde, naar de blot her møde vil. Nej, vi ved, at døde Stene mægter ej, hvad Gud alene haver forbeholdt sig selv: at opvække dem, der sove, saa de lydt ham kunne love med et Sangvæld som en Elv. Derfor Herre! vi Dig bede: Du af Naade saa det lede hver en Gang, vi mødes her, at et saadant Ord vi høre, der ej smager "Kjødets" Øre, men vi føle: Gud er nær. Saa vil sikkerlig han give

6 Lykke god til at vedblive, hvad begyndt er i hans Navn; Livsord dem paa Tunge lægge, som her inden disse Vægge tale vil til Folkegavn. Referatet er undertegnet Henrik Pedersen, som i en annonce nævnes som en ny lærer. Det hedder, at der til indvielsen havde indfundet sig mennesker, så mødet er i hvert fald oplevet som meget vellykket. En elevs notesbog Fra Bøgeskov'ernes tid er også bevaret en notesbog 8, som tilhørte en jyde ved navn Mads Kjeldsen. Han var elev vinteren Han havde i forvejen været elev på Ask Højskole og kom så senere til Bornholm. Fra begge steder har han gjort nogle notater i bogen, og fra opholdet i Østermarie blev den tillige en slags poesibog - eller "kærmindebog". Foruden navnene på de 13 kammerater og hvad, de ellers skrev, indeholder bogen også ugeskemaet fra den vinter - det ældste, der findes bevaret. Det er gengivet på næste side så nøjagtigt, som teknikken gør det muligt. Om fagfordelingen hedder det, at Johan Bøgeskov underviste i agerdyrkningslære, verdenshistorie og skønskrivning. Ludvig Bøgeskov tog sig af bibelhistorie, danmarkshistorie, litteraturhistorie, sangøvelser, læseøvelser og skriftlæsning. Den vinter havde de desuden en lærer ved navn Andreas Kristensen, som var fra Ulsted i Vendsyssel. Han var lærer i naturlære (fysik og kemi), tegning, stil, dansk, regning og jordbeskrivelse (geografi). Om ham nævnes det i øvrigt, at han "Sidst i februar blev... forlovet med Tora Moberg fra Rønne, som har været lærerinde her et par somre og skal hertil igen i sommer".

7 Arbeisplan på Øster Marie højskole i vinteren 1883/84 Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 8-9 Naturlære Agerdyrkningslære Jordbeskrivelse Agerdyrkningslære Jordbeskrivelse Agerdyrkningslære 9-10 Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskriv - ning Verdenshistorie Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskrivning Verdenshistorie Geometri sk tegning og Landmåli ngstegning Skønskriv - ning Verdenshistorie bibelsk historie Regning bibelsk historie Regning bibelsk historie Regning 12-2 M I D D A G 2-3 Stil Dansk Stil Dansk Stil Dansk 3-4 D a n m a r k s h i s t o r i e 4-5 S p i s e t i d e n 5-6 Legemsøvelser Jordbeskrivelse Legemsøvelser Jordbeskrivelse Legemsøvelser Naturlær e 6-7 Sangøvelser Læseøvelser Skriftlæsning Læseøvelser Sangøvelser Regning 7-8 Oplæsning Litteratur - historie Oplæsning Litteraturhistorie Oplæsning Litteratur - historie I margenen ved timeplanen er der tilføjet: "Om søndagen har vi fri, og fra midten af vinteren havde vi fri de sidste tre timer om lørdagen. Hveranden søndag vinteren igennem havde vi foredrag fra 3 til 4, hvortil enhver var velkommen. Til jul var her foredrag om lørdag aftenen". Skikken med foredrag, der var åbne for folk udefra, var tilsyneladende almindelig dengang. Som vi skal se længere fremme, blev den også praktiseret i N.P. Jensens tid på den nye højskole.

8 Ved en sammenligning mellem ugeskemaet og Karen Jensens beskrivelse af sin højskoledag, ses det, at der har været en del ligheder. Det gælder de bibelhistoriske foredrag lige før middag, danmarkshistorie midt på eftermiddagen og litteratur om aftenen. Den lange undervisningstid har været nogenlunde ens både sommer og vinter, men det kunne se ud til, at mændene generelt har haft flere timer med eksakte realfag end pigerne. Man kan undre sig over, at der er hele seks timer til geometrisk tegning m.v., men det skyldes helt givet, at det var et fag, der krævede meget tid til elevernes selvstændige arbejde med praktiske opgaver. Steenstrups besøg Mathias Steenstrup besøgte skolen for anden - og sidste - gang i sommeren Om sine indtryk skriver han i sine notater bl.a. 9 : "Skolen lærer næppe meg fra sig; men Eleverne blive vist dog livligere og vækkes, samt i d. h. påvirkes gavnl. i Omgang med de jævne, vist kærl Brødre (og deres Hustruer)". Efterårsmøderne, der var "talrigt besøgte", nævnes, ligesom det bemærkes, at der ikke mere var disciplinproblemer: "Eleverne holde sig hjemme uden Tvang. (Herefter følger bemærkningen om Brodersens disciplin)... Nu spilles der ikke Kort osv. Men Sk.[olen] søges ikke mere af Storbøndernes og Proprietærernes Familier, derimod af smaa G[årdes familier] og Husmænds. De brugte d. off.[entlige] Understøtt[else] t[il] halve og hele Fripladser". Om de ydre rammer noteres det, at "Bygn. er gjort hensigtsmæssigere. Forunderl store, høje Værelser... Salen kan rumme 400". Udover det, Steenstrup kunne konstatere ved selvsyn, er hans oplysninger dog helt afhængige af, hvad han har fået fortalt, og det behøver ikke uden videre at være rigtigt. Det er således ikke helt rigtigt, at skolen ikke længere søgtes af unge fra de større gårde, men der er en tendens til, at der er forholdsvis flere fra de mellemstore og mindre gårde, og enkelte fra egentlige småkårshjem har der også været. Men det, der kendetegner situationen, er dog især de små tal. Det var skolens afgørende problem. Steenstrups kritik af brødrenes undervisning forekommer også at skulle tages med et gran salt. Specielt på ugeskemaet fremgår det, at skolen ikke bare var en vækkelsesskole. Mere end halvdelen af timerne er afsat til de almindelige skolefag og til de mere praktisk betonede discipliner. Den sidste tid I vinteren blev det som omtalt kun til 14 elever. Og sommeren efter blev det et lignende antal. Det var ikke økonomisk bæredygtigt, og som tidligere berørt er det utvivlsomt den egentlige grund til, at brødrene gav op. Skolen blev udbudt til salg allerede i sommeren , men det

9 trak ud med at få den afsat. Vi må regne med, at Johan med kone og børn - de havde fået deres tredje barn i juni samme sommer - er brudt op og bosat sig på Gadebygård, som de formelt overtog året efter. Ludvig blev derimod boende på skolen, og da det trak ud med salget, prøvede han at få en sommerskole i gang Det lykkedes også, men så vidt vides blev det kun til fem elever. I eftersommeren lykkedes det så at få skolen solgt. Johan Bøgeskov drev Gadebygård i 28 år og var en tid sognerådsformand. Gården var i mange år et eftertragtet sted for tjenestefolk at få plads; her betragtedes de ikke bare som tyende, men som en del af husstanden. De blev ofte længe, og siden blev de betragtet som venner af huset. Dertil kom, at de så at sige fik det "blå stempel" af højskolefolket. At have været i tjeneste på Gadebygård var næsten lige så godt som at have været på højskole 11. Ludvig Bøgeskov slog sig på et tidspunkt ned som gårdejer på "Præstegård" i Serritslev i Vendsyssel, hvor han også virkede som lægprædikant. For at skaffe gode forhold til mødevirksomheden, fik han bygget en forsamlingssal som en del af gården. Han skrev også en del, bl.a. flere levnedsskildringer, som blev trykt i Højskolebladet. Han døde i 1914, 61 år gammel 12. En afskedssang Som slutning på dette kapitel skal anføres nogle vers af en afskeds- eller takkesang, som pigeholdet sommeren 1880 fik lavet 13. Sangen er på 13 vers, og det fremgår, at den har været fulgt af en vase, som de har givet som afskedsgave. Vi tager her versene 1, 3, 6, 7 og 10: Afskedssang fra Pigeskolen Melodi: Alt hvad som fuglevinger fik. Mangfoldig tak af hjærtens grund for hele denne Sommerstund for lys og liv og glæde for hvert et ord i kærlighed for hvert et ord til hjertefred til os på Skolesæde. Ved Vasen tænker vi især på hjærtet i os hver især som I fik lov at fylde med livsoplysnings ægte frugt så kun hvad der er godt og smukt vi elske nu og hylde. Gud signe dig trofaste Mand Du ædle dybe ven Johan

10 Med samt din hjærtenskære tak for hvert ord med hjærteklang tak Karoline for hver gang du Moder kunde være. Gud signe Dig, vor lyse Ven til hvem enhver så frit gik frem ja Ludvig tak du kære og du Birgitte sød og mild tak at du aldrig stræbte til at søge egen ære. Ja folkeskole, hjærtenskær Du blir i mindet altid nær så knejs da til Guds ære og kald på pige og på svend at de til dig må komme hen og leve kunstens lære. Noter: 1. De biografiske oplysninger er fra Andreas Hansen i "Bornholmernes Land", bind I, side 283, og K.H. Kofoed, bind IV, side Bornholms Valgmenigheds festskrift i anledning af 25 års jubilæet 1919, side Helge Skovmand: kronik i Bhs. Td. den 29/ Bornholms Højskoles årsskrift 1946, side Brev fra Ludvig Bøgeskov til Hans Kofoed, som senere blev ejer af Frostegård i Åker. Originalen i privateje dér. 6. Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året Bornholmske Samlinger. II. række, 12. bind, side 199 ff. 7. Bhs. Td. 29/ Notesbogen er bevaret hos sognepræst Erling Kristiansen, Gylling, tidligere valgmenighedspræst på Bornholm. Mads Kjeldsen var hans morfader. Erling Kristiansen har skrevet om bogen i en artikel i Bornholms Tidende den 16/ , hvorfra oplysningerne her er hentet. Ugeskemaet har jeg velvilligt fået tilsendt et kopi af. 9. Her også efter anførte artikel af Henrik Yde - side 164. Som det ses, har han betjent sig meget af forkortelser. De skarpe parenteser [xxx] er her indsat for at lette forståelsen. 10. Det nævnes i Niels Nielsens "En højskolevinter. Elevdagbog fra Vallekilde Højskole ", side Fortalt mig af fru Ingefrid Lærkesen, Åkirkeby, hvis fader, Peter Schmidt, havde nære forbindelser til Bøgeskovs.

11 12. Mindeartikel i Venstre-tidsskriftet "Tiden" , side Sangen findes i en lille notesbog ejet af en pige ved navn Hansine Olsen, senere gift Kuhre, som den pågældende sommer må have været elev. Det meste af bogen rummer kendte sange, som hun blot har skrevet af. Allerførst er der dog en forårssang, som hun måske selv har skrevet. I to af versene nævnes Vallekilde højskole, og der er en antydning om, at hendes udkårne havde været elev dér. Afskedssangen står til sidst i bogen og angives at været skrevet af August Kristensen, Rønne, søn af pastor F.V. Christensen. Han blev gift med en datter fra Strangegård i Klemensker, blev højskolelærer i Stenum i nogle år og senere præst, sidst i mange år i Øster Tørslev i nærheden af Randers. En datter af ham, Johanne Kristensen, var senere i nogle somre lærerinde på den nye højskole ved Ekkodalen, ligesom der til denne kom seks elever fra samme landsby, deriblandt tre søskende med efternavnet Tolstrup.

Johan og LudvigBøgeskovs tid

Johan og LudvigBøgeskovs tid ANDEN DEL BORNHOLMS HØJSKOLELIV 8. KAPITEL Johan og LudvigBøgeskovs tid 1878-85 Efter Chr Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog skolen. Og nu tog man skridtet fuldt ud,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kapitel 3. Forsøgene i Åker 1863 og 1867-68

Kapitel 3. Forsøgene i Åker 1863 og 1867-68 Kapitel 3 Forsøgene i Åker 1863 og 1867-68 Efter Aakirkeby-skolens ophør var der stille om højskolesagen i nogle år. Men i 1863 tog en kreds af mænd initiativ til et nyt forsøg. Der blev holdt et møde

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Den 12. februar kl : Vinterhøjskoledag v/forfatter og højskolelærer Erling Agergaard, Nr. Nissum Seniorhøjskole.

Den 12. februar kl : Vinterhøjskoledag v/forfatter og højskolelærer Erling Agergaard, Nr. Nissum Seniorhøjskole. Den 24. januar 2013 kl. 19.30: Arkitekt Jesper Herbert- Nielsen holder foredrag over emnet: Kirkebygningen, dens historie og Nationalmuseets rolle i forhold til middelalderkirkerne. Hvem ejer kirken? Hvem

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 Barndommens land Nu er jeg en mand. Tit har jeg lyst til at

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel.

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel. Herfølge kirke, 2. s. e. trin, 14.6. 2015. Salmer: 745-396 - 292/320-722 369. Nå, så dumper denne Jesus fortælling da ned lige midt i en valgkamp, der er på sit højeste og hedeste netop nu. Hvilket besynderligt

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Vallekilde, d. 15de April 1894. Kære Sunneva og Sanne!

Vallekilde, d. 15de April 1894. Kære Sunneva og Sanne! Vallekilde, d. 15de April 1894 Kære Sunneva og Sanne! Tak for Eders kære breve, som I altid glæder mig med. Jeg tænker nok, I vil nøjes med, at jeg skriver til Eder begge under et; I er jo søstre og har

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere