Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant. Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 173 Mødekalender Byrådet (FJ) Observatør til bestyrelsen i Turistgruppen Vestjylland Aftalestyring 2. generation Struer Kommunes bevillingsregler fra Anden behandling af Budget Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv Beskæftigelsesplan Anlægsoversigt Endelig godkendelse af revision spildevandsplan Forslag til gebyrændringer på Venø Færge 268

2 Indholdsfortegnelse 183 Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Gimsing Skole Kvalitetsrapport om folkeskolerne i Struer Kommune 270 Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 2

3 A Mødekalender Byrådet (FJ) Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender 2008, som hermed forelægges Byrådet. Det foreslås at Byrådet holder møde på følgende datoer: 29. januar 4. marts 1. april 29. april 27. maj (godkendelse af regnskab) 24. juni 19. august 16. september (1. behandling af budget) 7. oktober (2. behandling af budget) 18. november 16. december Mødekalenderen er endnu ikke godkendt i alle fagudvalg. Der er i forslaget lagt væk på at imødegå de uhensigtsmæssigheder, som er erfaret i 2007, ligesom antallet af møder i de respektive udvalg er tilpasset efter formændenes og direktørernes ønsker. Følgende forhold ligger til grund for forslaget: udgangspunktet er taget i Byrådets faste møder og derfra er der regnet "baglæns" samtidighed såvel tids- som datomæssigt for de enkelte udvalgsmedlemmer og direktører er undgået der er korrigeret for sammenfald med møder i regionen og i KKR rimelig tidsmæssig afstand mellem fagudvalgenes indstillingsmøder og til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder samt igen til Byrådets møder. Hermed kvalificeres mulighederne for sikker efterbehandling og evt. sagsbearbejdning møder i ugerne umiddelbart efter ferier og højtider er undgået, idet sagsbehandlere kun i ringe udtrækning er disponible på de angivne tidspunkter endelig er møder med datomæssig sammenfald for den enkelte sekretariatsmedarbejder af ressourcemæssige årsager søgt undgået. Mødekalender 2008 til Byrådet Sekretariatet sender sagen til Byrådet. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 261

4 A Observatør til bestyrelsen i Turistgruppen Vestjylland Turistgruppen Vestjylland beder Byrådet om at udpege en observatør til bestyrelsen i Turistgruppen Vestjylland. Sekretariatet sender sagen til Byrådets stillingtagen. Niels Viggo Lynghøj udpeges P Aftalestyring 2. generation På direktionsseminaret i januar måned besluttede Direktionen at igangsætte arbejdet med udvikling af den såkaldte 2. generation af aftalestyring og dialograpport. Chefkonsulentgruppen har i samarbejde med Direktionen kontinuerlig arbejdet hermed og er nu nået frem med 3. udgave af et forslag til et nyt koncept. Konceptet fremgår af medsendte bilagssamling. Direktionen sender forslaget til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilag til ØEU Dialogoplæg Struer Kommune 2007 Bilag til ØEU Aftalestyring generel høringsudgave juni 2007 Bilag til ØEU Dialogbaseret kontraktstyring 2. generation resume af koncept Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 262

5 Økonomi- og Erhvervsudvalg indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 280) følgende til Byrådet at oplægget til og principperne for konceptet omkring aftalestyring godkendes at bemyndigelsen til at indgå aftaler delegeres til de respektive fagudvalg at Direktionen bemyndiges til løbende at tilrette aftalerne, således de får et ensartet præg, som forelægges forud for udvalgene til godkendelse S Struer Kommunes bevillingsregler fra 2008 Økonomiafdelingen har gennemgået Struer Kommunes nuværende bevillingsregler, som omfatter regler for årsbudget, bevillinger, budgetansvar og budgetopfølgning, og indholdet foreslås tilpasset som vist i vedlagte bilag. De foreslåede ændringer er markeret med en streg i margenen. Ny tekst skrevet med rød kursiv og slettet tekst er gennemstreget. Ændringen foreslås gennemført for at tilpasse bevillingsreglerne den nuværende organisation og praksis for genbevilling. Direktionen sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om at bevillingsreglerne fra 2008 ændres som foreslået. Bevillingsregler 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 284) de tilpassede bevillingsregler til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 263

6 S Anden behandling af Budget Indstilling til Byrådets anden behandling af forslag til budget for 2008 og budgetoverslag for 2009, 2010 og 2011, herunder fastsættelse af beskatningsprocent, valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,21) Udskrivningsgrundlag (Selvbudgettering) 24,2 Selvbudgettering Grundskyldspromille (20,61) 20,61 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,305) 10,305 Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 8,75 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. Fremsendt ændringsforslag / budgetforlig. 2. Fastsættelse af beskatningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent. 3. Selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Bilag 1.a. Ændringsforslag afstemningsliste Bilag 2. Tekniske ændringer til budgetforslaget Bilag 1.B. Budgetforlig / ændringsforslag til budget 2008 Bilag 3. Resultatopgørelse Bilag 4. Serviceramme 2008 Bilag 5. Kirkeskat 2008 Bilag 6. Valg mellem selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 264

7 Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender (2. oktober 2007, sag nr. 285) sagen til 2. behandling i Byrådet med følgende indstilling: at der anvendes selvbudgetteret udskrivningsgrundlag at skatteprocenten fastsættes til 24,50 % at øvrige takster og skatter forbliver uændrede. Det indgåede budgetforlig tiltrædes. I øvrigt tiltrådt som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget S Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. I henhold til Budgetdirektiv 2008 udvælger Byrådet, samtidig med budgettets anden behandling, områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Der vil til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde blive fremlagt forslag til analyse. Økonomiafdelingen anmoder Byrådet om stillingtagen til valg af område for budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 286) til Byrådet, at ældreområdet udvælges til kvalitetsudvikling og budgetanalyse i Tiltrådt P Beskæftigelsesplan 2008 I det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft 1. januar 2007, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen skal være kommunens og statens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 265

8 Det er de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret der tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen indenfor de rammer som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ud over de centralt udmeldte mål kan der fastsættes lokale mål og strategier. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Struer er således bl.a. baseret på input fra en temadag afholdt den 23. maj 2007 med deltagelse af Beskæftigelsesudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der diskuteredes mål og strategier i forhold til de udfordringer og muligheder, som optræder på arbejdsmarkedet i Struer Kommune. Beskæftigelsesplanen blev den 1. juli sendt i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd, som afgav høringssvar den 20. august I høringssvaret opfordrede LBR til at der sættes fokus på flaskehalsområdet (specielt indenfor Sosu-området) samt tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsesplanen er efterfølgende blevet justeret, således at der sættes yderligere fokus på de af LBR nævnte områder. Det indstilles at Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Struer godkendes og fremsendes til Byrådet. Beskæftigelsesudvalget sender (12. september 2007, sag nr. 77) sagen med anbefaling til Byrådet. Beskæftigelsesplan 2008 for Struer kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 287) beskæftigelsesplanen til Byrådets godkendelse P Anlægsoversigt 2008 Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt Projekterne er kort beskrevet i vedlagte anlægsoversigt, men der er endnu ikke udarbejdet budgettal for projekterne. Hele Idekataloget kan ses på T:\TMU\Anlægsoversigt Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 266

9 Teknisk Drift og Anlæg indstiller at udvalget vælger hvilke projekter der skal udarbejdes budgettal for. De valgte projekter fremlægges til prioritering på næste udvalgsmøde. Teknik- og Miljøudvalget besluttede (5. september 2007, sag nr. 182), at behandling af anlægsoversigten skulle genoptages på næste møde. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at Anlægsoversigt 2008 inkl. økonomi sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på at de prioriterede projekter frigives Teknik- og Miljøudvalget besluttede (25. september 2007, sag nr. 197) med henvisning til anlægsoversigt 2008, at fremsende sagen til Byrådets godkendelse. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budgetforslag 2008 er afsat et puljebeløb til vejanlæg mv. på kr. Anlægsoversigt 2008 beskrivelser, bilag til byråd Anlægsoversigt i tal 2008, bilag til byråd Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 289) anlægsoversigten til Byrådets godkendelse G Endelig godkendelse af revision spildevandsplan Revisionen af spildevandsplan syd for Oddesund og tillæg til spildevandsplan nord for Oddesund har været fremlagt til høring i 8 uger. Der er ikke modtaget bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte revisionsforslag. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at revisionen af spildevandsplanen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse med efterfølgende annoncering herom. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 267

10 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (25. september 2007, sag nr. 207) at revisionen af spildevandsplanen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse med efterfølgende annoncering herom. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 290) sagen til Byrådets godkendelse S Forslag til gebyrændringer på Venø Færge Overfartslederen på Venø Færge foreslår at der foretages gebyrændringer ved udskrivning af regninger: Nuværende gebyrregler: Regninger under 200 kr. pålægges et gebyr på 20 kr. (gælder alle) Venø Færgefart har taget nyt billetsystem i brug pr. 1. juli 2007, hvor der kan modtages dankort og elektroniske rabatkort. For at undgå at de mange så regninger til private foreslås følgende ændring: Regninger under 500 kr. pålægges et gebyr på 100 kr. (gælder private). Virksomheder/håndværkere skal ikke være omfattet af gebyret. Venø Færge indstiller at de ændrede regler godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (25. september 2007, sag nr. 211) at de ændrede regler godkendes og sendes til Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 291) de ændrede regler til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 268

11 G Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Gimsing Skole Resumé Struer Kommune er i gang med at gennemføre renovering af naturfagslokaler på skolerne i kommunen. Renoveringen for 2007 omhandler lokalerne på Gimsing Skole. Kommunale bygninger har indhentet priser på renovering af naturfagslokalerne på Gimsing Skole. Arbejdet er planlagt udført i løbet af efteråret Projektet indeholder renovering af fysik/kemi- og biologilokaler. Der er søgt tilskud til renoveringen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Efter licitation blev prisen på renoveringen på kr. ekskl. moms. Kommunale Bygninger indstiller, at de afsatte midler til renovering af naturfagslokaler på Gimsing Skole frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget sender (27. september 2007, sag nr. 112) sagen med anbefaling. Økonomi Økonomiafdelingen kan tilføje, at der er modtaget tilsagn om statstilskud på kr. til renoveringen. Nettoudgiften til projektet bliver herved kr., svarende til det til formålet afsatte rådighedsbeløb, anlæg. Frigivelse af de kr. skal besluttes af Byrådet. indstillingsskrivelse renovering af naturfagslokaler Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 295) til Byrådet, at beløbet på kr. frigives Tiltrådt. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 269

12 K Kvalitetsrapport om folkeskolerne i Struer Kommune Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender hermed kvalitetsrapport for folkeskolerne i Struer i henhold til folkeskoleloven 40a. Børne- og Udannelsesudvalget har haft rapporten i høring. Der er modtaget høringssvar fra alle 9 folkeskoler i Struer Kommune. Udvalget har indarbejdet høringssvarene i den nu godkendte rapport. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen med anbefaling. Økonomi Intet at bemærke. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (2. oktober 2007, sag nr. 296) sagen til Byrådet godkendelse. Struer Byråd, 9. oktober 2007 Side 270

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl. 14.00 Britta Rasmussen pkt. 1 kl. 14.30 (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl. 14.50 (ca.)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere