NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6."

Transkript

1 NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. maj 2008 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Gabriel Helmers, Trond Cato Johansen, Lars Johnsen, Arve Kirkevold, Kenneth Kjemtrup, Ib Lauridsen, Sven-Olof Lundkvist, Sara Nygårdhs, Asbjørn Olafsson, Björn Olafsson, Bjørn Skaar, Kai Sørensen, Pauli Velhonoja og Tuomas Österman. Ad 1. Mødet åbnes Björn Olafsson bød velkommen, omtalte det islandske vejnet og det praktiske arrangement. Peter Aalto var mødeleder, da Björn Olafsson ikke kunne være til stede under hele mødet. Efter en gensidig præsentation blev sendelisten sendt rundt til korrektur. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Ad 3. Godkendelse af referat fra foregående møde Kenneth Kjemtrup gjorde opmærksom på at den nystartede WG under CEN/TC 226 er WG11, og ikke WG10 som nævnt under punkt 13. Ad 4. Vejholdernes statusrapporter og redegørelse for potten Gabriel Helmers uddelte en oversigt over potten til vejholderne og redegjorde for status. Det blev omtalt at Finland har en forudbetaling på svenske kroner svarende til en afholdt udgift og at Danmark har foretaget en ekstra indbetaling på svenske kroner. Kenneth Kjemtrup oplyste at vejdirektørerne har bedt om indmelding fra nordiske grupper og anbefalede at lejligheden bruges aktivt ved at der sendes en rapport til vejdirektørernes næste møde, hvor der blandt andet peges på forskerproblemet. Kenneth Kjemtrup omtalte desuden at CEDR har etableret en ny gruppe for variable tavler, der skal fortsætte arbejdet efter action five. Kenneth Kjemtrup er deltager og ønsker indspil fra NMF. Kenneth Kjemtrup omtalte at de danske udbudsbetingelser for kørebaneafmærkning skal revideres og nævnte de ekstraopgaver han havde fået udført i slutningen af 2007 (se den fremsendte redegørelse). Bjørn Skaar fortalte at der foregår en del, men at der ikke er noget færdigt p.t. Bjørn Skaar ønskede en samordning af afmærkningsregler. Arve Kirkevold omtalte en revision af håndbog O62 om trafiksikkerhedsudstyr, som også ønskes samordnet, og om forsøg på at begrænse spøgelseskørsel ved blandt andet brug af solpaneldrevne blinklygter. Der fulgte en diskussion af spøgelseskørsel, hvorunder Pauli Velhonoja nævnte U-sving i tunneller. Osmo Anttila omtalte en interview undersøgelse omkring riflede linier, som viste et positivt resultat; han ville fremsende en engelsk oversættelse af rapporten. Pauli Velhonoja omtalte EU direktivet om trafiksikkerhed og efterlyste en diskussion i NMF af hvordan man skal forholde sig til det. Osmo Anttila supplerede omkring en ISO standard om traffic safety management. Kenneth Kjemtrup bad Pauli Velhonoja om at fremsende de slides, han havde anvendt, og foreslog at der etableres en lille gruppe, som skal forberede en NMF indsats. Tuomas Österman omtalte brug af variable tavler og den større frihed som de giver.

2 Asbjørn Olafsson nævnte et lovende forsøg med nanoteknologi for at gøre kantstolper smudsafvisende. Ad 5. Hvad der er sket i vejholdernes samrådsgrupper (Nortek, den Nordiske vejregelgruppe med flere) Kenneth Kjemtrup fortalte om et møde i Nortek stribegruppen, hvor der blev truffet et antal beslutninger (som er implementeret under andre punkter på dagsorden). Referatet findes på NMF s hjemmeside Pauli Velhonoja omtalte emner under behandling på et møde i vejregelgruppen, blandt andet et 2 minus 1 veje og et tysk forsøg med riflede vejstriber med stor effekt. Der holdes et slutseminar om sideområder til efteråret, og om kort tid et miniseminar i Oslo om den dimensionsgivende trafikant. Et planlagt møde i gruppen om afmærkning af vejarbejder var blevet udsat. Ad 6. Forskernes statusrapporter Forskerne gennemgik deres fremsendte statusrapporter. Terje Giæver s gennemgang af et projekt om afmærkning af jernbaneoverkørsler medførte en længere diskussion. Gabriel Helmers anførte at der må tages udgangspunkt i tanker om trafikantadfærd. Til Sara Nygårdhs sammenstilling af regler om kantstolper oplyste Asbjørn Olafsson at der findes islandske regler og disse blev fremvist. Asbjørn Olafsson lovede at fremsende de islandske regler til Sara Nygårdhs. Ad 7. Opdatering af projektlisten - aktuelle forskningsbehov Kai Sørensen oplyste at projektlisten blot var blevet opdateret inden mødet. Det blev besluttet at: - der udarbejdes en projektbeskrivelse til projekt 1.1 om komplettering af COST projekt 1.3 om vejmarkeringers trafiksikkerhedsmæssige værdi sættes på standby - projekt 1.5 om retroreflekterende færdselssøm udgår - der udarbejdes en projektbeskrivelse til projekt 2.1 om retroreflekterende kant- og baggrundsafmærkning. Ad 8. NMF's hjemmeside På en forespørgsel fra Kenneth Kjemtrup blev det besluttet at referater udsendes med 14 dages frist til kommentarer og derefter er godkendt til placering på hjemmesiden. Desuden blev det besluttet at dagsordner udgår fra hjemmesiden. Deltagere fra SINTEF og VTI fremsender links til Kai Sørensen, som sender dem videre til placering på hjemmesiden. Kenneth Kjemtrup oplyste at vejregelgruppen nu også er på hjemmesiden. Ad 9. Samarbejdsprojekter i bestillingsprocessen? Kai Sørensen redegjorde for den fremsendte rapport om vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer, hvorefter der på Bjørn Skaar s foranledning fulgte en diskussion om udarbejdelse af nordiske funktionskrav til vejtavler. Kenneth Kjemtrup fortalte om funktionskravene i de danske vejregler. 2

3 Kai Sørensen mente at en ny opstilling af funktionskrav må baseres på dokumentation af refleksfolier i henhold til forslaget fra CEN, og ville forsøge at fremskaffe dokumentation fra leverandørerne. Kenneth Kjemtrup fortalte at der ikke findes nogen beslutning fra Nortek angående et projekt om respekt for spærrelinier og spærreflader. Gabriel Helmers omtalte et notat, som han har udarbejdet og nævnte et eksempel på en dårlig udformning. Det blev besluttet at punktet udgår. Der blev fremvist et notat om udformning af profilerede linier, som er udarbejdet af Nortek. Bjørn Skaar bemærkede at drop-on flex bør angives i parentes i oversigten og Kenneth Kjemtrup lovede at indføre en sådan rettelse. Det blev besluttet at punktet herefter udgår. Kenneth Kjemtrup fortalte at et projekt om spørgsmålet Har varselslinier kun akademisk betydning er diskuteret i Nortek. Det blev fremhævet at der ikke er noget problem i Finland på grund af at varselslinier konsekvent bruges foran spærrelinier, og at der er samme konklusion i Danmark. Trond Cato Johansen nævnte at det svenske system, hvor varselslinier optræder som enkeltlinier og derfor ikke har retning, er dårligt. Peter Aalto bekræftede at et dobbeltliniesystem er at foretrække. Det blev besluttet at punktet om varselslinier udgår. Det blev besluttet at punktet om Vägmarkeringar olycksstudie udgår, idet et sådant projekt stilles på standby. Der var intet nyt om Anvendelse af variable tavler, hvor Kenneth Kjemtrup vil udbygge sit forslag til scenarier. Det blev besluttet at arbejdet omkring Sammenfatning af eksisterende viden om funktion af vejudstyr startes af Kai Sørensen med bidrag fra Sven-Olof Lundkvist og Trond Cato Johansen. Der fremstilles et kapitel om afmærkning på kørebanen til næste møde, mens arbejdet totalt set bør være færdigt om et år. Budgettet er 4 gange svenske kroner. Bjørn Skaar omtalte en lille misforståelse under beslutningsprocessen omkring kantstolper i Trondheim. Det aftaltes at Sara Nygårdhs færdiggør det arbejde, der er påbegyndt med notatet Utkast: Kantstolpar - En översikt inden for et samlet beløb på maksimum svenske kroner og at SINTEF i samspil med Gabriel Helmers og Sven-Olof Lundkvist udarbejder en projektbeskrivelse til næste møde. Til brug for projektbeskrivelsen melder vejholderne ind med de spørgsmål, der skal belyses angående refleksion, farve, geometrisk udformning eller andet. Det blev besluttet at punktet om valg af 2-3 større projekter fra projektlisten udgår. Pauli Velhonoja omtalte en mulighed for at danne en ad hoc gruppe, der kan tage stilling til aktuelle spørgsmål, og ville fremsende en liste til vejholdere. Muligheden vil blive taget op igen på næste møde. Ad 10. Igangværende samarbejdsprojekter 3

4 Tuomas Österman oplyste at projektet om Lysgenér ved vejarbejder om natten (information) afsluttes i år med et seminar i Sverige til høsten, og at der holdes et møde i arbejdsgruppe i Helsinki i den efterfølgende uge. Angående overvågning af markedet for refleksfolier fremviste Ib Lauridsen målinger fra foråret. Der var kun bemærkninger angående et par silketrykte folier, og angående en High Intensity folie, hvis R A værdi synes at aftage for hurtigt. Kenneth Kjemtrup fremhævede værdien af at kræve certifikater ved levering af vejtavler. Kai Sørensen ville fremsende regninger i henhold til den oprindelige aftale. Angående projektet om ældning af refleksfolier nye nationale målinger i Danmark og udarbejdelse af en slutrapport foreslog Kai Sørensen at den model, som blev rapporteret i artiklen til Tec, afprøves med de seneste målinger fra hvert enkelt sted. Dette fandt tilslutning. Sven-Olof Lundkvist redegjorde for den første afprøvning i projektet om mobil måling af vejafmærkning og den fremsendte rapport. Det blev besluttet at projektet fortsættes i henhold til planerne, det vil sige at Zehntner, Laserlux og Ecodyn søges inddraget. Der kan ikke ydes betaling til deltagere. Sven-Olof Lundkvist ville revidere projektplanen, hvor dog de allerede planlagte målinger i foråret gennemføres. Sara Nygårdhs fortalte om det forsøg, som blev udført på DTU i Lyngby, og om konklusionerne i den fremsendte rapport. Kai Sørensen mente at rapporten viser at definitionen på luminans i EN er forkert. Det aftaltes at Nissen kontaktes med henblik på lån af en variabel tavle med 15 mm pixel afstand til videre forsøg, at der laves en oversigt over økonomien i projektet, at projektbeskrivelsen opdateres og at der tages beslutning om fortsættelse inden sommeren. Ad 11. Afsluttede projekter Angående projektet om belysning og synlighed af rundkørsler vil Kai Sørensen fortsat fremsende sammenstillingen af regler i de nordiske lande. Samtidig bedes alle vurdere om rapporten er egnet til NMF s hjemmeside. Ad 12. Information om planlagte eller igangværende nationale eller internationale projekter Der var ikke noget væsentligt nyt om projektet om prediktion af våde vejmarkeringers funktion. Kenneth Kjemtrup fortalte om beslutningerne på det nyligt afholdte møde i CEN/TC 226 om durability rapporten at den skal udstyres med en læsevejledning og sendes til CEN/TC 226, og desuden fremlægges for CEDR s undergruppe om standardisering. Trond Cato Johansen fremhævede at der foregår revision af regler for kørebaneafmærkning i flere af de nordiske lande og ønskede at vejholderne i den forbindelse foretager en nordisk tilpasning. Bjørn Skaar mente at der er tid til en nordisk tilpasning. Kenneth Kjemtrup sagde at det nok er muligt at foretage en tilpasning på det tekniske område, men at det er sværere hvad angår jura og struktur, og mente at ønsket bør behandles af Nortek med bistand fra Gabriel Helmers.. Ad 13. CEN arbejdet. Information og samråd Osmo Anttila omtalte den pakke af standarder fra CEN/TC 226 WG2, der skal føre til CE mærkning af materialer til vejafmærkning, og det arbejde i Sector Group af Notified Bodies, som skal føre til en ensartet sagsbehandling. 4

5 Ad 14. Eventuelt, herunder afmærkningskonferencen i Finland i februar 2009 Tuomas Österman mente at det er for tidligt at gennemføre afmærkningskonferencen i Finland allerede i februar Kenneth Kjemtrup mente at man først skal se på erfaringerne fra de tidligere konferencer, at det skal ske på et Nortek møde, og at konferencen ikke skal holdes før i Sven-Olof Lundkvist omtalte den forventede afgang af forskere og ønskede et forpligtende brev fra vejholderne som kunne anvendes som grundlag for nyansættelser. Kenneth Kjemtrup henviste til den rapport til vejdirektørerne, der er omtalt under punkt 4 i referatet, og som nok vil være tilgængelig inden sommeren. Ad 15. Tid og sted og for næste møde Næste møde holdes i Finland den 24./25. november Ad 16. Mødet afsluttes Peter Aalto afsluttede mødet og takkede Björn Olafsson og Asbjørn Olafsson for værtskab og hjælp under mødet. Sekretæren har egenhændigt opstillet følgende liste over aftalt arbejde: - Osmo Anttila fremsender en engelsk oversættelse af en rapport om en interview undersøgelse omkring riflede linier - Pauli Velhonoja fremsender slides om EU direktivet om trafiksikkerhed - Asbjørn Olafsson fremsender islandske regler om kantstolper til Sara Nygårdhs - der udarbejdes en projektbeskrivelse til projekt 1.1 om komplettering af COST der udarbejdes en projektbeskrivelse til projekt 2.1 om retroreflekterende kant- og baggrundsafmærkning. - deltagere fra SINTEF og VTI fremsender links til Kai Sørensen, som sender dem videre til placering på hjemmesiden - Kai Sørensen forsøger at fremskaffe dokumentation af refleksfolier fra leverandører - Kenneth Kjemtrup retter notatet om udformning af profilerede linier - Kenneth Kjemtrup udbygger sit forslag om scenarier for anvendelse af variable tavler - Kai Sørensen med bidrag fra Sven-Olof Lundkvist og Trond Cato Johansen fremstiller et kapitel om afmærkning på kørebanen til næste møde - Kai Sørensen afprøver den model for ældning af refleksfolier, som blev rapporteret i artiklen til Tec, med de seneste målinger fra hvert enkelt sted - opdaterer projektbeskrivelsen - Sven-Olof Lundkvist reviderer projektplanen om afprøvning af mobil måling af vejafmærkning - Sara Nygårdhs kontakter Nissen med henblik på lån af en variabel tavle med 15 mm pixel afstand til videre forsøg med læsbarhed af VMS, laver en oversigt over økonomien i projektet og Med venlig hilsen, 20. maj 2008, Kai Sørensen 5

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/1051-0002 ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere