Halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 30.06.2007"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 PENSAM PÅ VEJ PenSam er en virksomhed, der tilbyder attraktive finansielle produkter. Vi har tætte relationer til vores kunder og leverer produkter og service, der er målrettet den enkelte, skaber interesse, giver valgmuligheder og sikrer indflydelse. Vores kompetente og engagerede medarbejdere sikrer gennem effektivitet og professionalisme et konkurrencedygtigt afkast til vores kunder og ejere. PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedresultater Forretningsområde Beretning Investeringsstrategi og risikostyring Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

4 Hovedresultater NOGLE HOVEDTAL PR Teknisk resultat af livsforsikring var 83 mio. kr. Teknisk resultat af skadesforsikring var 1 mio. kr. Afkastet af investeringerne var 0,4% før pensionsafkastskat Periodens resultat var 55 mio. kr. Investeringsafkastet har i første halvår været 186 mio. kr. Periodens resultat er tilfredsstillende sammenlignet med første halvår 2006, hvor resultatet var negativt med 43 mio. kr. 4 LEDELSESBERETNING

5 Forretningsområde PENSAM ER EN FINANSIEL KONCERN PenSam Holding A/S er moderselskab i PenSam koncernen, der blandt andet rummer to livsforsikringsselskaber, en bank og et skadesforsikringsselskab. PenSam Holding er samtidig det selskab, der tegner PenSam gruppen, som også omfatter fire afviklingspensionskasser. PenSam's vigtigste forretningsområde er administration af arbejdsmarkedspensionsordninger, men PenSam udbyder også en lang række andre finansielle produkter til sine kunder. PenSam Holding modtager pensionsindbetalingerne og fordeler dem til de datterselskaber, der leverer forsikrings- og bankprodukter. PENSAM HAR EJERNE SOM KUNDER PenSam Holding koncernen er karakteriseret ved, at ejerkredsen også er kunder hos PenSam. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalen i PenSam Holding er på 250 mio. kr. og ejes af FOA - Fag og Arbejde med 25 mio. kr. A- aktier og de fire pensionskasser tilknyttet PenSam med i alt 225 mio. kr. B-aktier. Fordelingen mellem pensionskasserne er følgende: pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter: 204 mio. kr. pensionskassen for portører: 15 mio. kr. pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab: 3 mio. kr. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.: 3 mio. kr. Hver aktiebeløb på 100 kr. A-aktier giver 10 stemmer, mens hvert aktiebeløb på 100 kr. B-aktier giver en stemme. Aktierne i PenSam Holding ejes af fagforbundet FOA - Fag og Arbejde og de fire afviklingspensionskasser tilknyttet PenSam. I alt har mere end lønmodtagere ansat i blandt andet kommuner og regioner en pensionsordning og andre finansielle produkter i PenSam. Aftalegrundlaget for de arbejdsmarkedspensionsordninger, PenSam administrerer, er overenskomster og aftaler, som FOA - Fag og Arbejde og Leder- Forum har indgået med arbejdsgiversiden. LEDELSESBERETNING 5

6 FRA PENSIONSKASSESAMARBEJDE TIL FINANSIEL KONCERN PenSam blev stiftet i 1986 som et administrationssamarbejde mellem de fire pensionskasser: pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter (1966) pensionskassen for portører (1968) pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab (1976) pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. (1977). (oprettelsesår i parentes) PenSam Holding og PenSam Liv blev i 1990 stiftet for at kunne tilbyde kunderne mere fleksible pensionsordninger, og kundernes mulighed for indflydelse i pensionskasserne blev videreført i livsforsikringsselskabet gennem oprettelse af et medlemsdemokrati i form af forbrugergrupper. Indbetalingen til de oprindelige pensionskasser ophørte dermed, men blev videreført i de nyoprettede pensionsordninger i PenSam Liv. Efterfølgende blev også PenSam Bank og PenSam Skade oprettet med det formål at levere attraktive bank- og forsikringsprodukter som supplement til pensionsordningerne. Kundekredsen er siden 1990 løbende blevet udvidet med nye pensionsordninger til flere faggrupper med tilknytning til FOA. Senest købte PenSam Liv i 2006 pædagogmedhjælpernes pensionsselskab PMF Pension og blev samtidig administrator af selskabet. 6 LEDELSESBERETNING

7 Beretning UDVIKLING OG STRATEGI Vi har i halvåret gennemført en række initiativer inden for vores strategiske fokusområder "kunder" og "produkter". I juni blev relanceret i en ny forbedret udgave. Der er lagt stor vægt på, at det skal være let for kunderne at identificere sig med siden og finde de oplysninger, de har brug for. Det, mener vi, i høj grad er lykkedes. Det nye pensam.dk har samtidig introduceret kunder og offentlighed for PenSam's nye design og logo. En kundeundersøgelse i halvåret har vist klare forbedringer i vurderingen af PenSam. Vi bevæger os i tilfredsstillende tempo i den ønskede retning, både hvad angår kundernes kendskab til og vurdering af PenSam. Klagebehandling er også et område, hvor vi arbejder på at sikre vores kunder endnu bedre forhold. PenSam koncernen udpegede den 1. april en klageansvarlig, der kan rådgive og vejlede kunder, der ønsker at klage. Den nye funktion skaber yderligere åbenhed og giver derfor vores kunder en let og forståelig adgang, hvis de ønsker at klage. EF-DOM KRÆVER OMLÆGNING AF PAL-SKAT EF-Domstolen fastslog den 31. januar, at det ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne, at Danmark kun har givet fradragsret for pensionsindbetalinger til danske pensionsselskaber. Derfor forventes lovgivningen at blive ændret i efteråret For at kunne opretholde den særlige danske skat på pensionsafkastet, vil PAL-skatten formentlig blive omlagt til en individuel beskatning af den rente, kunderne får tilskrevet på deres pensionsopsparing. Den 1. juli overgik vi til at bruge arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af invalidepension fra PenSam. Vi benytter nu samme kriterium, som når det offentlige tilkender førtidspension. Det gør produktet mere forståeligt for vores kunder. Menneskeligt og økonomisk er det at foretrække, hvis vores kunder kan forblive på arbejdsmarkedet og undgå førtidspension. Derfor har PenSam i en årrække satset på forebyggelse, og vi har nu fået dokumentation for, hvor godt det betaler sig. Et 3-årigt projekt "HOLD FAST i dit arbejde" gav med 34 sparede invalidepensioner en nettobesparelse på 5 mio. kr. til gavn for PenSam's kunder og sparede samtidig det offentlige for 50 mio. kr. Projektet viser, at det lønner sig at forebygge invaliditet og førtidspensionering. Modellen vil ligestille danske og udenlandske pensionsselskaber, uden at staten mister skatteindtægter og uden at ændringen i praksis vil gøre nogen forskel for kunderne. For PenSam vil lovændringen kunne komme til at lægge beslag på ressourcer til brug for omlægningen af systemer m.v. LEDELSESBERETNING 7

8 PERIODENS RESULTAT Koncernens væsentligste aktivitet er livsforsikringsvirksomhed og det tekniske resultat for halvåret udgør 83 mio. kr. Koncernens resultat er påvirket af udviklingen på det finansielle marked, hvor der har været kursstigning på aktier, mens der har været kursfald på obligationer og ejendomme. I forhold til denne udvikling er koncernens resultat tilfredsstillende. Kursfaldet på obligationerne er en følge af en samtidig rentestigning, som har betydet tab på renteafdæk ningsinstrumenterne. AFKAST Investeringsafkastet blev i første halvår 2007 på 186 mio. kr. svarende til et afkast på 0,4% før skat. FORVENTNINGER TIL 2007 Det forventes, at renteniveauet vil stige moderat i løbet af andet halvår, og at investeringer i aktier vil give et afkastet på 6%. En større rentestigning kan dog påvirke aktieafkastet negativt. Dette vil påvirke resultatet i datterselskaberne således, at koncernens samlede resultat forventes at blive positivt. Rentestigningen, som har givet kursfald på obligationerne, har til gengæld ført til en frigivelse fra livsforsikringshensættelserne på 213 mio. kr. Frigivelsen skyldes, at hensættelserne, som selskabet skal have til fremtidige pensioner, bliver mindre, når renten stiger, idet man kan indregne det højere fremtidige afkast, som rentestigningen medfører. Den faktiske resultatfordeling for 2007 besluttes på baggrund af resultatet for hele 2007 og den økonomiske situation pr og godkendes af generalforsamlingerne. PenSam Liv, PMF Pension og PenSam Skade har været i "grønt lys" i perioden. Det vil sige, at alle selskaberne i koncernen har økonomisk styrke til at kunne klare det mest negative af Finanstilsynets risikoscenarier. Scenarierne tester, om selskaberne kan modstå en samti dig ugunstig udvikling i aktiekurser, rente m.v. PenSam Bank har et positivt resultat på 0,5 mio. kr., der dog må anses for beskedent som følge af kurstab på obligationer. 8 LEDELSESBERETNING

9 Investeringsstrategi og risikostyring EJENDOMSINVESTERINGER I første halvår af 2007 er der indgået aftale med Europa Capital og Principal vedrørende direkte investering i fonde med underliggende ejendomme i henholdsvis Europa og USA. Der er tilsvarende indgået aftale med Aberdeen om investering i et fund-offunds program hvor de underliggende ejendomme er beliggende i Asien. Investeringen i fund-of-funds i Asien skal ses på baggrund af et ønske om høj diversifikation på det asiatiske ejendomsmarked. Det er målet, at andelen af ejendomsinvesteringer inden udgangen af 2007 skal øges til 10% af de samlede investeringsaktiver fra de nuværende 8,7%. ANSVARLIG INVESTERING PenSam underskrev i første halvår FN's principper for ansvarlig investering (UNPRI). Principperne forpligter PenSam til at tage højde for emner som miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse i investeringsprocessen. Ved at være del af et FNinitiativ viser PenSam, at vi trækker i samme retning som FN og andre store institutionelle investorer. Tilslutningen til principperne skal ses som led i en udvikling fra alene at udelukke selskaber, som ikke overholder vore retningslinjer, til i højere grad at tage aktivt stilling til udviklingen i selskaber og forsøge at påvirke selskaberne ved stemmeafgivelse på generalforsamlinger og løbende dialog. PORTEFØLJEFORVALTERE Udvælgelsen af aktier og udenlandske obligationer varetages af eksterne porteføljeforvaltere, som er nøje udvalgt og løbende bliver evalueret. Aftalen med BankInvest på forvaltning af danske aktier er i første halvår af 2007 blevet opsagt som følge af utilfredsstillende afkast, og fordi den ledende porteføljemanager har forladt teamet. Der er i stedet indgået nye forvaltningsaftaler på danske aktier med henholdsvis SEB Asset Management samt Fondsmæglerselskabet fms04. Der er valgt to nye managere i stedet for én ud fra en beslutning om at nedbringe manager-risikoen på den danske aktieforvaltning. FINANSIELLE RISICI Arbejdet med udvikling og implementering af en ALM-model til analyse af sammenfaldende risici på investeringsaktiverne og de forsikringsmæssige hensættelser er fortsat i første halvår af Implementeringen vil fortsætte i andet halvår, hvor en række centrale milepæle forventes nået. ALM-modellen er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af afsnit til Aktuarens beretning for 2006 i koncernens livsforsikringsselskaber. Modellen vil ligeledes blive anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af investeringsstrategi for Sideløbende har selskabet foretaget en række andre analyser af de finansielle risici, som sammen med de forsikringsmæssige risici, er af størst økonomisk betydning for selskaberne i koncernen. Herunder kan nævnes Finanstilsynets risikoscenarier, hvor selskabet igennem første halvår har været i "grønt lys"; det vil sige, at selskaberne kan klare det værste scenario bestående af en renteændring på +/- 1,00%-point, et aktiekursfald på 30%, et ejendomsprisfald på 12% samt tab på kredit-, modparts- og valutakursrisiko. Der er i første halvår ikke foretaget ændringer i selskabets renteafdækninger til afdækning af renterisikoen på de forsikringsmæssige hensættelser. LEDELSESBERETNING 9

10 FORSIKRINGSRISICI Sammen med de finansielle risici er de forsikringsmæssige risici de væsentligste økonomiske risici for selskabet. De forsikringsmæssige risici dækker over udviklingen i dødelighed, levetid samt invaliditet. Disse forhold har betydning for størrelsen af pensionsydelserne, herunder muligheden for at tilskrive risikobonus. Endvidere har udviklingen på sigt betydning for selskabets økonomi. Udviklingen i de forsikringsmæssige risici følges løbende. Styringen af de forsikringsmæssige risici sker ved fastsættelse af beregningsgrundlag samt genforsikring. Der foretages løbende vurderinger af beregningsgrundlaget i forhold til den faktiske udvikling i bestanden og samfundet som helhed. Med hensyn til genforsikringsafdækningen er der valgt en politik, hvor store forsikringsrisici afdækkes. Således er der tegnet en katastrofeafdækning, hvor selskabet kun skal dække en del af udgifterne, såfremt der indtræffer en begivenhed, hvor flere end to personer dør eller bliver invalide. 10 LEDELSESBERETNING

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for første halvår 2007 for PenSam Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets krav til halvårsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for første halvår Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Farum den DIREKTION Palle Olsen Helen Kobæk BESTYRELSE Dennis Kristensen (formand) Palle Nielsen (næstformand) Flemming Bøgvad Allan Pedersen Jan Reinmark Leif Ryom Mona Striib LEDELSESPÅTEGNING 11

12 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten for 2006 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

13 13

14 Resultatopgørelse 1. januar juni (1000 kr.) Note SKADESFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 75 Præmieindtægter for egen regning, i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning, i alt Bonus og præmierabatter Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt TEKNISK RESULTAT AF SKADESFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier for egen regning, i alt Overført investeringsafkast for egen regning Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Udbetalinger fra særlige bonushensættelser Forsikringsydelser for egen regning, i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning, i alt Bonus Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING RESULTATOPGØRELSE

15 Note IKKE-FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Teknisk resultat af skadesforsikring Teknisk resultat af livsforsikring Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadesforsikringsvirksomhed Pensionsafkastskat Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Minoritetsinteressers andel af driftsresultat Periodens resultat RESULTATOPGØRELSE 15

16 Balance pr. 30. juni Aktiver (1000 kr.) Note Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle aktiver, i alt Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 26 0 Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Midlertidigt overtagne aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt BALANCE

17 Balance pr. 30. juni Passiver (1000 kr.) Note Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital, i alt Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Særlige bonushensættelser Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld til kreditinstitutter Indlån Gæld til Pen-Sam I/S Gæld til arbejdsgivere Pensionsafkastskat Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt BALANCE 17

18 Noter (1000 kr.) NOTE 1 Investeringsafkast Afkast fordelt på investeringskategorierne: Investeringsejendomme Tilknyttede virksomheder 0 Associerede virkesomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Udlån Øvrige finansieringssaktiver Øvrige renter Valuta Formueadministration og depotafgift Investeringsafkast i alt NOTER

19

20 PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum Telefon Telefax

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere