A.P. Møller - Mærsk A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008

2 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til Social ansvarlighed, miljø, sundhed og sikkerhed 7 Organisation og informationsteknologi 8 Aktionærforhold 10 Gruppens forretningsområder 12 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 14 APM Terminals 20 Tank, offshore og anden skibsfart 22 Olie- og gasaktiviteter 30 Detailhandel 34 Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v. 38 Ikke allokerede aktiviteter 40 Ophørende aktiviteter 41 Regnskabsberetning 42 God selskabsledelse 49 Ledelsespåtegning 54 De uafhængige revisorers påtegning 55 Anvendt regnskabspraksis 56 Resultatopgørelse 61 Aktiver pr. 31. december 62 Passiver pr. 31. december 63 Pengestrømsopgørelse 64 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 65 Noter til årsregnskabet 66 A.P. Møller - Mærsk A/S Hoved- og nøgletal 91 Resultatopgørelse 93 Aktiver pr. 31. december 94 Passiver pr. 31. december 95 Pengestrømsopgørelse 96 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 97 Noter til årsregnskabet 98 Ledelseshverv 113 Virksomhedsoversigt 115 Selskabsmeddelelser Schultz Grafisk København ISSN

3 Årsrapport i hovedtræk (Tal for 2007 i parentes) Omsætning USD 61,2 mia. (USD 51,2 mia.) Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) USD 16,5 mia. (USD 11,9 mia.) Avance ved salg af skibe, rigge m.v. USD 0,9 mia. (USD 1,1 mia.) Nedskrivning af merværdi vedrørende aktier i Danske Bank og visse anlægsaktiver USD 0,6 mia. efter skat Resultat før fi nansielle poster (EBIT) USD 11,9 mia. (USD 8,8 mia.) Resultat før skat USD 10,4 mia. (USD 8,0 mia.) Årets skat USD 6,9 mia. (USD 4,5 mia.) Årets resultat USD 3,5 mia. (USD 3,4 mia.). I danske kroner var resultatet 17,6 mia. (DKK 18,6 mia.) Pengestrøm fra driften USD 8,5 mia. (USD 7,3 mia.) Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer USD 10,3 mia. (USD 9,0 mia.) Driftsmæssig fremgang i stort set alle forretningsområder, pænt over 2007, men sidst på året påvirket af den globale økonomiske afmatning. Årets resultat var påvirket af betydeligt lavere indtjening i Danske Bank og nedskrivning af merværdi vedrørende aktier i Danske Bank samt nedskrivning af anlægsaktiver i øvrigt. Høje gennemsnitlige oliepriser og samlet større produktionsandel påvirkede Olie- og gasaktiviteterne positivt, og resultatet blev samlet markant højere end i 2007 på trods af øgede produktions- og efterforskningsomkostninger, samt nedskrivninger som følge af lavere oliepriser ved udgangen af året. Betydelige driftsforbedringer blev opnået i containeraktiviteterne i løbet af året, men vanskelige markedsvilkår især i andet halvår påvirkede resultatet negativt. Resultatet, før avancer ved salg af skibe m.v. og engangsomkostninger ved streamline, var lidt over 2007, men fortsat ikke tilfredsstillende. Vækst i omsætning, resultat og pengestrøm fra driften i terminalaktiviteterne. Højt aktivitetsniveau i offshoremarkederne og gennemsnitligt gunstige rater for råolie- og produkttankskibe. Resultatet, eksklusive salgsavancer og nedskrivning for Tank, offshore og anden skibsfart, var lidt over Forventninger til 2009 Samlet for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes et resultat eksklusive avancer ved salg af skibe, rigge m.v. betydeligt under 2008, som var USD 2,6 mia. Med den nuværende markedssituation er det ikke realistisk at forvente avancer af betydning ved salg af skibe, rigge m.v. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2009, ikke mindst som følge af udviklingen i verdens økonomien. Særlig usikkerhed knytter sig til udviklingen i containerfragtraterne, de transporterede mængder, USD-kurs og oliepris. 1

4 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 9,9% 10,3% 9,7% 15,9% 22,0% Egenkapitalforrentning efter skat 11,6% 13,1% 12,4% 17,8% 30,3% Egenkapitalandel 46,2% 44,7% 43,6% 43,5% 56,5% Resultat pr. aktie, DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driften pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (B-aktie), ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo Sammenligningstal for 2007 er tilpasset ændret regnskabspraksis jf. note 23 til regnskab for Gruppen. 2

5 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal Beløb i USD mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 10,1% 10,1% 9,7% 15,9% 20,8% Egenkapitalforrentning efter skat 11,8% 12,9% 12,4% 17,6% 28,6% Egenkapitalandel 46,2% 44,7% 43,6% 43,5% 56,5% Resultat pr. aktie, USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driften pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (B-aktie), ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo Sammenligningstal for 2007 er tilpasset ændret regnskabspraksis jf. note 23 til regnskab for Gruppen. 3

6 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Ledelsesberetning Executive Board fungerer som A.P. Møller - Mærsks daglige ledelse og består af (fra venstre): Claus V. Hemmingsen, Søren Thorup Sørensen, Eivind Kolding, Nils Smedegaard Andersen (Group CEO), Søren Skou og Thomas Thune Andersen 2008 var et turbulent år og bød på en brat opbremsning i den globale økonomi. Den globale recession i andet halvår medførte blandt andet en betydelig tilbagegang i verdenshandlen, voldsomme fald i priserne på værdipapirer og råvarer, specielt olie, samt betydelige udsving i valutakurser. Udviklingen påvirker naturligvis også A.P. Møller - Mærsk Gruppen. I andet halvår oplevede Gruppen betydelige tab på fi nansielle poster og nedskrivninger relateret til aktier i Danske Bank samt nedskrivninger som følge af de lave oliepriser og faldende aktivværdier ved udgangen af året. Driftsmæssigt var 2008 imidlertid et godt år med fremgang i indtjeningen i stort set alle forretningsområder samt positive takter på væsentlige områder. De høje gennemsnitlige oliepriser betød, at Mærsk Olie og Gas fi k et godt år. Udbygningsprojektet i Qatar, der er et af verdens største investeringsprojekter inden for olieindustrien, fulgte på trods af de ophedede konjunkturer i oliebranchen, de lagte planer. Maersk Line gennemførte en restrukturering samt en række forbedringstiltag under overskriften streamline og fortsatte arbejdet med process excellence, hvilket samlet resulterede i betydelige omkostningsreduktioner, færre fejl, bedre overholdelse af sejlplaner og dermed større kundetilfreds hed. Antallet af håndterede containere i APM Terminals steg mere end markedet, og omsætningen fra andre kunder end Maersk Line blev øget til 38% af de samlede mængder. Maersk Drilling og Maersk FPSOs tog med nogen forsinkelse levering af tre borerigge og et fl ydende olieproduktionsanlæg, som er taget i drift og vil øge omsætning og driftsindtjening i Maersk Supply Service oplevede høj aktivitet med pæne rater og et tilfredsstillende resultat. Maersk Tankers afgav bud på Broström AB, og overtagelsen i januar 2009 gør Maersk Tankers til verdens største operatør af produkttankskibe. Også inden for miljø og sikkerhed var der en positiv udvikling. Det totale brændstofforbrug blev reduceret på trods af vækst i antal fragtede containere, og der blev registreret en generel lavere ulykkesfrekvens. Alt taget i betragtning har 2008 været et tilfredsstillende år, og vi har grund til at takke medarbejderne for deres store indsats. A.P. Møller - Mærsk har en stærk global organisation, som også i 2009 vil opretholde et højt aktivitetsniveau. Arbejdet med at forbedre Maersk Lines konkurrenceevne vil fortsætte, og der vil på tværs af Gruppen blive arbejdet på at reducere omkostninger. Den netop gennemførte restrukturering af hovedkontorets opgaver skal forenkle Gruppens arbejdsgange og øge forretningsområdernes fokus på kunder, markedsmuligheder og indtjening. Investeringsniveauet i 2009 vil være betydeligt. Mærsk Olie og Gas fortsætter udbygningen af Al Shaheen feltet i Qatar, og den forhøjede efterforskningsaktivitet fastholdes i Overtagelsen af Broström samt fl ere borerigge til Maersk Drilling vil forøge aktivitetsniveauet inden for Tank, offshore og anden skibsfart. APM Terminals vil fortsat have betydelige investeringer i igangværende projekter samtidig med, at fokus på driftsforbedringer af igangværende terminaler vil blive styrket. De lave oliepriser og den reducerede verdenshandel betyder, at 2009 vil blive et krævende år for vores forretningsområder, men i kraft af Gruppens dygtige medarbejdere, fi nansielle styrke og de igangværende forbedringsprojekter, er det vores ambition at komme styrket ud af den globale krise. 4

7 Resultat for 2008 A.P. Møller - Mærsk Gruppens samlede resultat på USD 3,5 mia. blev noget under det forventede i udmelding af 12. november 2008, primært som følge af en meget negativ udvikling i Danske Bank i fjerde kvartal og af nedskrivning på visse anlægsaktiver. Før disse forhold blev årets resultat som ventet og som udtrykt i selskabsmeddelelse af 5. februar Gruppens pengestrøm fra driften steg til USD 8,5 mia. mod USD 7,3 mia. i 2007, positivt påvirket af den forbedrede indtjening før afskrivninger. I danske kroner blev pengestrøm fra driften 43 mia. mod 40 mia. i Samlet pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer blev USD 10,3 mia. mod USD 9,0 mia. i Containerskibsfart og relaterede aktiviteter viste et beskedent positivt resultat lidt over 2007, negativt påvirket af væsentligt højere brændstofomkostninger, der dog i højere grad end tidligere blev kompenseret gennem tillæg til fragtraterne. Stigende fragtrater i årets første halvdel påvirkede resultatet positivt. I årets sidste kvartal faldt fragtmængderne på væsentlige farter med negativ rateudvikling til følge. De i januar 2008 igangsatte streamline-initiativer medførte engangsomkostninger på USD 245 mio. Den fulde effekt af initiativerne forventes over de kommende år. APM Terminals øgede omsætningen med 24%, og resultatet blev både før og efter salgsavancer og nedskrivninger noget over Maersk Tankers fortsatte ekspansionen og fl ådefornyelsen. Resultatet, eksklusive salgsavancer, var over 2007, men inklusive salgsavancer noget under. Markederne for off shoreaktiviteterne i Maersk Drilling, Maersk FPSOs og Maersk Supply Service var gunstige i Resultatet, eksklusive avancer ved salg, var pænt over Det samlede resultat for Tank, offshore og anden skibsfart blev noget under 2007, primært som følge af lavere avance ved salg af skibe og rigge samt nedskrivning på investeringen i Höegh Autoliners. Gennemsnitligt højere oliepris og øget produktionsandel medførte et resultat for Olie- og gasaktiviteterne noget over Efterforskningsaktiviteterne blev øget, blandt andet i den britiske del af Nordsøen og i den Mexicanske Golf. Dansk Supermarked Gruppen oplevede beskeden vækst i omsætningen. I 2008 steg antallet af butikker med 99, og ved udgangen af 2008 var der i alt butikker. Resultatet blev noget under 2007, negativt påvirket af lavere driftsindtjening samt negativ værdiregulering af værdipapirer. Resultatet for Danske Bank A/S var betydeligt lavere end i 2007, negativt påvirket af nedskrivning på udlån og goodwill. Efter nedskrivning af A.P. Møller - Mærsk Gruppens indregnede merværdi (goodwill) vedrørende aktier i Danske Bank, indgår Danske Bank med et negativt resultat på DKK 0,9 mia. i A.P. Møller - Mærsk Gruppens resultatopgørelse mod positivt i 2007 på DKK 3,0 mia. Den økonomiske udvikling I løbet af andet halvår bredte den fi nansielle uro sig til realøkonomien og resulterede i en beskeden samlet vækst i verdens økonomien for 2008 på 1,6% sammenlignet med 3,5% i Bruttonationalproduktet i USA, Euro-landene og Japan faldt i andet halvår, og økonomierne i Kina, Indien og Rusland voksede mindre end i Opbremsningen i verdensøkonomien i fjerde kvartal og den fi nansielle uro påvirkede verdenshandelen negativt i form af faldende efterspørgsel og begrænsede lånemuligheder for 5

8 Vækstrater i bruttonationalprodukt Procent Udvikling i USD-kurs DKK/USD 6,5 6,0 5, Kina Indien Rusland Brasilien Euro-området USA Japan Verden virksomheder og private. Væksten i verdenshandelen var således på 5,2% i 2008 mod 6,6% i Der var i 2008 væsentlig volatilitet i både råvaremarkederne og valutamarkederne. Prisen på Brent olie pr. tønde var omkring USD 90 ved begyndelsen af 2008, og endte på USD 37 i slutningen af 2008 efter at have nået USD 143 pr. tønde i juli. DKK/USD-kursen var 5,08 ved årets begyndelse, faldt til 4,73 i juli, steg til 5,93 da den økonomiske krise tog til, og faldt så til 5,28 ved årets udgang. Gennemsnitskursen for året var 5,09 mod 5,45 i Forventninger til 2009 Den negative udvikling i den globale økonomi, med recession i fl ere af verdens økonomier og fi nansiel uro, er fortsat i starten af 2009 og påvirker de fl este af Gruppens forretningsområder negativt. Containermarkedet oplever et hidtil uset fald i de transporterede mængder. Således var faldet i januar 2009 i størrelsesordenen 20% i forhold til samme måned året før, og den samlede mængdeudvikling for 2009 ventes at blive negativ. Kombineret med tilgang af tonnage gennem de seneste år, samt forventeligt også i 2009 og 2010, skaber dette betydeligt pres på fragtraterne, i fl ere farter til et niveau, der kun lige dækker de variable omkostninger. Rederierne søger at genoprette balancen ved operationelle tiltag samt oplægning af skibe, men udsigten for containerraterne er særdeles negativ. Tankmarkederne har i de første to måneder af 2009 oplevet generelt faldende aktivitet og pres på raterne. Produktionsrestriktioner i OPEC-landene, tilgang af ny tonnage og faldende efterspørgsel forventes at påvirke tankaktiviteterne negativt i ,0 4, Som følge af den lave oliepris opleves faldende efterspørgsel på offshoremarkederne. Gruppen har for 2009 betydelig kontraktdækning for både jack-up borerigge, semisubmersible borerigge, FPSO ere samt supplyskibe. Olie- og gasaktiviteterne forventes fastholdt på et højt niveau for både efterforskning og produktion. A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen ventes på niveau med Resultatet vil dog i betydeligt omfang afhænge af udviklingen i olieprisen, der gennemsnitligt i de første to måneder af 2009 har været 55% under gennemsnittet for Omsætningen i detailaktiviteten har i årets første måneder været stort set uændret i forhold til Danske Bank har offentliggjort, at 2009 bliver et særdeles udfordrende år for den fi nansielle sektor, og henset til den generelle økonomiske udvikling forventes niveauet for nedskrivninger på udlån fortsat at være højt i Samlet for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes et resultat eksklusive avancer ved salg af skibe, rigge m.v. betydeligt under 2008, som var USD 2,6 mia. Med den nuværende markedssituation er det ikke realistisk at forvente avancer af betydning ved salg af skibe, rigge m.v. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2009, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Særlig usikkerhed knytter sig til udviklingen i container fragt raterne, de transporterede mængder, USD-kurs og oliepris. Til illustration af disse usikkerheder er der i regnskabsberetningen givet oplysning om visse følsomheder. 6

9 En af hoved prioriteterne for 2008 var at styrke miljøindsatsen. For første gang udgav Gruppen en samlet miljø-, sundheds- og sikkerhedsrapport. Læs mere på Social ansvarlighed, miljø, sundhed og sikkerhed Det er et grundlæggende princip i A.P. Møller - Mærsk Gruppen at være en god samfundsborger overalt, hvor Gruppen driver virksomhed. Det betyder, at Gruppen bestræber sig på at udvise rettidig omhu og være retskaffen, ansvarlig og miljøbevidst globalt såvel som lokalt. I løbet af de senere år er aktiviteterne vokset betydeligt. Det har medvirket til et øget behov for at strukturere arbejdet med at udvikle og implementere Gruppens forretningsprincipper, herunder områderne social ansvarlighed, miljø, sundhed og sikkerhed. Social ansvarlighed I januar 2009 besluttede A.P. Møller - Mærsk Gruppen at tilslutte sig FN s initiativ Global Compact, der omfatter ti principper for god virksomhedsetik inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Tilslutningen til disse principper understøtter ønsket om at fortsætte og øge kommunikationen om det sociale ansvar. For yderligere information omkring Gruppens forretningsprincipper henvises til maersk.com. Miljø A.P. Møller - Mærsk Gruppen har altid prioriteret miljøet højt, og en styrket miljøindsats var en af hovedprioriteterne for 2008, herunder at udvikle en overordnet miljøstrate gi samt at udgive en samlet miljø-, sundheds- og sikkerhedsrapport. Gruppens hovedforretningsområder er meget energikrævende, hvilket medfører et ansvar for aktivt at deltage i udviklingen af løsninger til at reducere miljøpåvirkningerne fra Gruppens aktiviteter. Gruppen stræber efter at gøre de enkelte forretningsaktiviteter så energieffektive som muligt gennem innovation inden for såvel teknologi som processer og forretningsgange. Målet med den overordnede miljøstrategi Eco-Effi ciency er udvikling af miljøvenlige og energieffektive løsninger, der reducerer Gruppens påvirkning på miljøet, og samtidig giver konkurrencemæssige fordele gennem en sys te matisk tilgang til effektiv ressourceanvendelse. Som eksempel herpå har Maersk Line gennem optimering af rutenetværket, reduktion af hastighed og optimering af drift på skibene nedsat brændstofforbruget pr. fyrrefodscontainerenhed med ca. 7% på egne skibe i Brændstofreduktion er en væsentlig forudsætning for at opfylde Maersk Lines mål om at nedsætte CO 2 -udledningerne med 10% over fem år fra Sundhed og sikkerhed Med ca ansatte, hvoraf en stor del arbejder under krævende vilkår på skibe, borerigge, olieplatforme, terminaler m.v., er medarbejdernes sundhed og sikkerhed en forudsætning for Gruppens virke. Målet for sikkerhedsarbejdet er at undgå ulykker, og det lykkedes at fastholde en generel lav ulykkesfrekvens i Der er fortsat et stort behov for at fremme høje sikkerhedsstandarder hos alle medarbejdere og leverandører med adgang til Gruppens faciliteter, og det er fortsat en hovedprioritet at sikre overholdelse af sikkerhedsprocedurer, så der skabes et sikkert arbejdsmiljø. Der pågår kontinuerlig træning af medarbejderne specielt vedrørende risikostyring, mens sikkerhedsprocedurer m.v. videreudvikles løbende. I februar 2008 blev et af Gruppens skibe angrebet ud for Somalias kyst, og besætningen tilbageholdt, indtil de uskadte blev frigivet en måned senere. I 2008 steg antallet af angreb på skibe i Adenbugten, herunder på yderligere to af Gruppens skibe. 7

10 Ulykkesfrekvens Pr. mio. arbejdstimer Maersk Line APM Terminals Maersk Tankers Maersk Drilling og Maersk FPSOs Maersk Supply Service Mærsk Olie og Gas A.P. Møller - Mærsk Gruppen har iværksat en række initiativer for at minimere risikoen for besætningerne, herunder at omdirigere skibe syd om Afrika, men pirateri er et internationalt sikkerhedsproblem, der skal løses af de relevante myndigheder og det internationale samfund. Den første samlede miljø-, sundheds- og sikkerhedsrapport for A.P. Møller - Mærsk Gruppen, dækkende 2007, blev udgivet i september For yderligere information omkring Gruppens indsats inden for miljø, sundhed og sikkerhed, henvises til maerskgreen.com samt maersk.com. Organisation og informationsteknologi Organisation I 2008 beskæftigede A.P. Møller - Mærsk Gruppen i gennemsnit ca medarbejdere. A.P. Møller - Mærsk Gruppen gennemgik i 2008 en række forandringer med fokus på at forenkle organisationsstrukturen. I 2008 gennemførte Maersk Line en forenkling af organisationen, der medførte lukning af en række regionale kontorer. Optimering af forretningsgange betød blandt andet større ansvar til landekontorerne for at opnå større fokus på kundekontakt. Den nye organisationsstruktur medførte, at ca stillinger blev skåret væk i løbet af Forenkling af arbejdsprocesser samt den fortsatte udvikling af IT-systemer m.v. i Maersk Line har også gjort det muligt at reducere antallet af fælles servicecentre i containeraktiviteterne. Ved årsskiftet 2008/09 gennemførte A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedkontor en organisationsændring, som bety- 8

11 Et sikkert arbejdsmiljø har fortsat høj prioritet. Der sker en løbende udvikling af sikkerhedsprocedurer og træning af medarbejderne indenfor risikostyring. der en ny forenklet organisation af gruppe- og servicefunktioner. Det er afgørende for Gruppen at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med de rette kvalifi kationer og kompetencer. Engagerede, loyale og kompetente medarbejdere er en forudsætning for også i fremtiden at kunne levere den bedste kvalitet og service til kunder og samarbejdspartnere samt sikre tilfredsstillende fi nansielle resultater. I 2008 gennemførtes for tredje gang en intern tilfredsheds- og motivationsundersøgelse, hvor ca. 90% af Gruppens medarbejdere deltog. Resultatet for A.P. Møller - Mærsk Gruppen var generelt positivt og på niveau med 2007, på trods af de mange forandringstiltag. A.P. Møller - Mærsk Gruppen opererer i mere end 130 lande og ønsker at have en medarbejdersammensætning, der afspejler Gruppens globale virke. Det er en målsætning at øge diversiteten i ledelsen. For yderligere information om uddannelsesprogrammer og A.P. Møller - Mærsk som arbejdsplads henvises til maersk. com. Indførelsen af et nyt SAP-system til økonomi- og regnskabsfunktionerne i containeraktiviteterne fortsatte i 2008, og systemet er ved udgangen af året implementeret i 43 lande. Implementeringen vil fortsætte globalt over de næste par år. Informationsteknologi Velfungerende og effektive IT-systemer er afgørende for at skabe enkle og gennemsigtige planlægnings-, arbejds- og ledelsesprocesser. Både på gruppeniveau og i de enkelte forretningsområder arbejdes der fortsat på at udvikle IT-systemer til at optimere forretningsprocesserne. I 2008 blev et nyt IT- rapporteringssystem implementeret til konsolidering af resultater inden for miljø, sundhed og sikkerhed på tværs af Gruppen. Dette er vigtigt for den videre udvikling af Gruppens indsats på disse områder samt arbejdet med den samlede miljø-, sundheds- og sikkerhedsrapportering. 9

12 Aktionærforhold Kapitalforhold A.P. Møller - Mærsk A/S aktier er noteret på NASDAQ OMX København og er inddelt i to klasser: A-aktier med stemmeret og B-aktier uden stemmeret. Én A-aktie a DKK giver to stemmer. Den samlede aktiekapital på DKK bestod pr. 31. december 2008 af: A-aktier DKK fordelt på stk. a DKK og 430 stk. a DKK 500 B-aktier DKK fordelt på stk. a DKK og 624 stk. a DKK 500 Der er ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ændring af aktiekapitalen Ved udstedelse, nedskrivning eller ændring af aktiekapitalen kræves 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Udover beslutning om selskabets opløsning afgøres øvrige anliggender på generalforsamlingen ved simpelt stemmefl ertal, medmindre lovgivningen tilsiger andet. I øvrigt henvises til selskabets vedtægter. I tilfælde af forhøjelse af aktiekapitalen skal indehaverne af den pågældende aktieklasse have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af forhøjelsesbeløbet. Ejerforhold Gruppens moderselskab A.P. Møller - Mærsk A/S har mere end private og institutionelle aktionærer. 50,60% af stemmerne ejes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Aktionærer omfattet af aktieselskabsloven 28a Kapitalandel Stemmer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, København, Danmark 41,22% 50,60% A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, København, Danmark 9,85% 13,53% Mærsk Mc-Kinney Møller, København, Danmark 3,72% 6,49% Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark 2,94% 5,86% Virksomheder i A.P. Møller - Mærsk Gruppen (egne aktier) 6,39% 0% Egne aktier Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse i perioden frem til den 30. april 2009 lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX København. Gruppens beholdning af egne aktier er uændret i

13 Aktiekurs Aktiekursudvikling A.P. Møller - Mærsk aktierne oplevede, i lighed med resten af aktiemarkedet, store udsving i aktiekursen i Den 19. maj 2008 lukkede B-aktien på årets højeste i DKK (for én aktie a DKK 1.000) og nåede den 20. november 2008 laveste lukkekurs i DKK Ved udgangen af 2008 var kursen DKK mod DKK ved udgangen af 2007, svarende til et fald på 48,3% (47,2% korrigeret for udbyttebetaling). Udbytte Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte til aktionærerne på DKK 650 pr. aktie a DKK i alt DKK mio. (DKK 650 pr. aktie a DKK i alt DKK mio.). Udbetaling sker tre bankdage efter generalforsamlingen januar februar marts april Finanskalender 2009 maj juni juli august september oktober november december 30. april: Ordinær generalforsamling 12. maj: Periodemeddelelse 21. august: Halvårsrapport 13. november: Periodemeddelelse NASDAQ OMX København C20 (indekseret) Dow Jones (indekseret) A.P. Møller - Mærsk A/S B For yderligere information omkring A.P. Møller - Mærsk aktierne, herunder hvilke aktieanalytikere, der følger aktierne, henvises til maersk.com. Investorer og aktieanalytikere kan kontakte selskabets Investor Relations afdeling. Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i Bella Center, København torsdag den 30. april 2009 kl Optionsprogrammer Som del af det langsigtede incitamentsprogram, blev der i 2008 etableret et revolverende aktieoptionsprogram for Gruppens ledende medarbejdere omfattende 114 personer. Ordningen er baseret på optioner, der giver ret til at købe B-aktier fra selskabets beholdning af egne aktier. Optionerne tildeles vederlagsfrit hvert år den 1. april med start i Ligeledes blev der i 2008 etableret et revolverende aktieoptionsprogram, der forpligter medlemmer af Executive Board til at erhverve optioner til beregnet markedsværdi svarende til ca. to måneders vederlag. Optionerne værdiansættes og erhverves den sjette børsdag efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Beregnet markedsværdi af de i 2008 udstedte optioner med en strike-kurs på DKK udgjorde DKK 42 mio. på tildelingstidspunktet. 11

14 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Containerskibsfart og relaterede aktiviteter APM Terminals Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v. Gruppens forretningsområder Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Maersk Line og Safmarine Global containerfart Maersk Logistics/Damco Logistik- og forwarding aktiviteter Container Inland Services Indlandstransport, fremstilling og reparation af containere og containerdepoter m.v. APM Terminals Containerterminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Maersk Tankers Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Maersk Drilling Offshore boreaktiviteter og operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company Maersk FPSOs Flydende olie- og gasproduktionsenheder Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhåndterings- og platform supplyskibe m.v. Svitzer Bugser- og bjærgningsaktivitet m.v. Norfolkline Færgedrift og dør-til-dør transport i Nordeuropa Höegh Autoliners Bilskibsaktiviteter gennem 37,5% ejerandel af Höegh Autoliners (associeret virksomhed) Olie- og gasaktiviteter Mærsk Olie og Gas Detailhandel Dansk Supermarked Gruppen Olie- og gasproduktion i Danmark, Qatar, Storbritannien, Algeriet og Kasakhstan Efterforskningsaktiviteter i blandt andet Nordsøen, Afrika, Mellemøsten, Sydamerika og den amerikanske del af den Mexicanske Golf Varehuse (Føtex og Bilka) og stormagasiner (F. Salling) i Danmark samt discountbutikker (Netto) i Danmark, Tyskland, England, Polen og Sverige Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v. Odense Staalskibsværft Gruppen Skibsværfter i Danmark og Baltikum Rosti Produktion af artikler i plastik Star Air Flyoperation primært inden for fragtfl yvning Danske Bank 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed) A.P. Møller - Mærsk Gruppen omfatter i alt ca selskaber. På siderne er alle væsentlige selskaber medtaget, således at samtlige aktiviteter og lande, hvor A.P. Møller - Mærsk Gruppen har tilstedeværelse, er repræsenteret. 12

15 Engagerede og kompetente medarbejdere er en forudsætning for også i fremtiden at kunne levere den bedste kvalitet og service til kunder. DKK mio. USD mio. Segment oversigt Nettoomsætning Containerskibsfart og relaterede aktiviteter APM Terminals Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v Ikke allokerede aktiviteter m.v Elimineringer m.v I alt Årets resultat Containerskibsfart og relaterede aktiviteter APM Terminals Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v Ikke allokerede aktiviteter m.v Elimineringer m.v Ophørende aktiviteter I alt

16 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio. USD mio. Hovedtal Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før fi nansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiviteter Aktiver i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt

17 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 2008 i hovedtræk Maersk Line og Safmarine transporterede samlet 7,0 mio. FFE (fyrrefodscontainerenheder); en stigning på 2% i forhold til Det totale containermarked steg med ca. 5% De gennemsnitlige fragtrater, inklusive tillæg for brændstofomkostninger, steg med 8% i forhold til 2007 De gennemsnitlige brændstofpriser, målt i USD pr. ton, steg med 51%. De anvendte brændstofmængder blev reduceret med 4% Engangsomkostninger relateret til streamline-initiativerne udgjorde USD 245 mio. Antallet af stillinger i Maersk Line blev i årets løb reduceret med ca EBITDA steg med 13% og EBITDA-margin, eksklusive engangsomkostninger, steg til 8,7% mod 7,8% i 2007 Avance ved salg af skibe m.v. udgjorde USD 346 mio. i 2008 mod USD 319 mio. i 2007 Pengestrøm fra driften udgjorde USD 2,0 mia. mod USD 1,5 mia. i Der blev investeret USD 3,1 mia. mod USD 2,8 mia. i 2007 Markedet for containerskibsfart Den globale vækst i containermarkedet blev ca. 5% i 2008 mod 9% i 2007, mens den samlede tilgang af tonnage blev på 15% i 2008, hvilket var på niveau med tilgangen i Udviklingen tegnede sig forskelligt i de enkelte farter. Den samlede mængdeudvikling på farterne mellem Asien og Europa var i 2008 svagt positiv, dog påvirket af betydeligt fald i fjerde kvartal. Mængderne på transpacifi cfarterne faldt marginalt i forhold til 2007, negativt påvirket af lavere mængder til USA, men positivt påvirket af øget eksport fra USA, blandt andet grundet den lavere dollarkurs i årets første ni måneder. Øvrige markeder udviklede sig positivt i 2008, dog var udviklingen i fjerde kvartal negativ for de fl este markeder som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Udviklingen i basisraterne i 2008 afspejlede ovennævnte forhold. Raterne på farterne til USA var lave gennem hele året. Raterne på Asien til Europa farterne indledte året på fornuftigt niveau med faldende tendens gennem året og betydeligt fald i fjerde kvartal 2008, som følge af faldende mængder og omfattende tilgang af tonnage. Udviklingen i brændstofpriserne påvirkede de samlede rater væsentligt gennem Som følge af den negative udvikling i mængder og rater begyndte fl ere containerrederier at tage skibe ud af drift, og i andet halvår af 2008 blev en samlet ugentlig kapacitet på FFE taget ud af farterne mellem Asien og Europa. Maersk Line Maersk Line er verdens største containerrederi med et globalt netværk pr. 31. december 2008 på 464 containerskibe, med samlet kapacitet på 1,9 mio. TEU. Maersk Lines omsætning steg med 13% i 2008, påvirket af en 8% stigning i de gennemsnitlige rater grundet tillæg for 15

18 Fordeling af Maersk Line mængder pr. rute % % 7% 11% 11% 15% 15% 38% 7% 10% 10% 15% 15% 39% Asien/Europa Transpacifi c Latinamerika Transatlant Afrika Oceanien Intra-regionale Det er blevet nemmere for kunderne at gøre forretning med Maersk Line. Kundeprocesser er blevet forenklet og de lokale salgsorganisationer har fået større beføjelser. højere brændstofomkostninger samt stigning i salg af kapacitet til andre rederier i forbindelse med samsejlingsaftaler (vessel sharing agreements) og udlejning af skibe. Maersk Lines mængder var stort set uændrede med 6,2 mio. FFE i Mængderne på farterne mellem Asien og Europa faldt for hele året med 2% efter en stigning på 1% i første halvår. Rateforhøjelser blev opnået ved indgangen til 2008, men tilgang af ny tonnage og faldende mængder fra Kina til Europa medførte et betydeligt pres på raterne gennem andet halvår. Som følge af de forværrede markedsvilkår lukkede Maersk Line to ruter i løbet af året, svarende til en reduktion af kapaciteten på FFE pr. uge eller ca. 8%. Ved omlægning af det øvrige rutenet og indgåelse af samsejlingsaftaler med andre rederier sikrede Maersk Line dog en bredere dækning af rutenetværket. Kapacitetsudnyttelsen blev dog lavere end i På transpacificfarterne faldt mængderne med 2%, delvist påvirket af lukningen af en række indlandsdestinationer i USA i løbet af Som følge af en omlægning af netværket gennem 2007 og 2008, herunder samsejlingsaftaler, blev kapacitetsudnyttelsen forbedret. Raterne på transport fra Asien til USA var fortsat på et lavt niveau. Mængder og rater ud af USA var i de første ni måneder positivt påvirket af lavere dollarkurs og omlægning af mængder fra traditionel til containeriseret transport. I fjerde kvartal faldt mængder og rater betydeligt. Tilpasning af netværket på Latinamerikafarterne medførte forbedring af kapacitetsudnyttelsen på trods af fald i mængderne på 1%. Basisraterne var på niveau med Mængderne på transatlantfarterne forblev på niveau med Nye samsejlingsaftaler samt forbedret balance mellem mængderne til og fra USA medførte forbedret kapacitetsudnyttelse. Basisraterne udviklede sig samlet for året svagt positivt. På Afrikafarterne steg mængderne med 8%, primært grundet høj vækst i Vestafrika. Kapacitetsudnyttelsen steg og basisraterne var på niveau med Reduktion i eksportmængder fra Asien i fjerde kvartal og tørke i New Zealand påvirkede mængderne på Oceanienfarterne negativt, og de samlede mængder faldt 1% i forhold til Overskudskapacitet i markedet medførte pres på raterne. Som følge af den negative udvikling i mængder, valgte Maersk Line i november 2008 at tage otte TEU skibe ud af drift. Arbejdet med de såkaldte streamline-initiativer, som fokuserer på optimering af rutenet, reduktion af brændstofomkostninger, forenkling af kundeprocesser og produktportefølje samt forbedring af planlægnings- og ledelsesinformationssystemer, viste i 2008 pæne resultater, mens den fulde effekt opnås over de næste par år. Der blev i 2008 afholdt engangsomkostninger i forbindelse med streamline-initiativerne på USD 234 mio. Et af de overordnede formål med streamline-initiativerne er at gøre det nemmere for kunderne at gøre forretning med Maersk Line, blandt andet gennem forenkling af processer og øgede beføjelser til de lokale salgsorganisationer. Kundetilfredsheden udviklede sig positivt i 2008, og i fjerde kvartal 2008 blev den højeste kundetilfredshed siden 2004 registreret. Samtidig genindtog Maersk Line sin ledende position hvad angår overholdelse af fartplaner. De samlede terminalomkostninger pr. transporteret FFE steg 5%, primært grundet den gennemsnitligt svækkede USD og stigende rater. Omkostninger til indlandstransport pr. transporteret FFE blev forøget med 1%, negativt påvirket af stigende oliepriser og generelle ratestigninger, men positivt påvirket af færre indlandsmængder specielt i USA. 16

19 Fordeling af Maersk Line enhedsomkostninger % 11% 24% 21% 15% 4% 20% 12% 26% 21% 16% 5% Terminalomkostninger Indlandstransport Containere og andet udstyr Skibsomkostninger Brændstof Administration og andre omkostninger De samlede omkostninger til brændstof steg med 43%, påvirket af en stigning på 51% i den gennemsnitlige pris på brændstof, men positivt påvirket af ca. 5% lavere brændstofforbrug som følge af et stort antal brændstofbesparende tiltag, herunder reduktion af servicefart. En væsentlig del af de øgede omkostninger som følge af brændstofprisstigningen blev dækket ind gennem pristillæg, hvor Maersk Line i 2008 introducerede en ny og mere transparent beregning af brændstoftillæg. Indtjening pr. transporteret FFE efter samlede enhedsomkostninger (EBIT pr. FFE), eksklusive avance ved salg af skibe og engangsomkostninger m.v., er øget med USD 55 i forhold til Resultat før fi nansielle poster steg til USD 543 mio. fra USD 411 mio. i Pengestrøm fra driften steg i forhold til 2007, positivt påvirket af forbedret driftsresultat. Investeringer I 2008 tog Maersk Line levering af 26 egne containerskibe. Som led i den løbende fornyelse af fl åden blev ni containerskibe solgt. Fire af de solgte skibe blev chartret tilbage på 10-årige kontrakter. Nettotilgangen i kapacitet til egen fl åde var TEU, og egenandelen af den samlede opererede fl åde blev forøget. Maersk Line tilbageleverede i 2008 et antal primært mindre skibe efter udløb af indchartringskontrakter. Som følge af nye indchartringskontrakter, heriblandt de fi re solgte skibe, var den samlede indchartrede tonnage uændret i forhold til

20 Maersk Line og Safmarine transporterede 7 mio. FFE (fyrrefodscontainerenheder) i 2008; en stigning på 2% i forhold til Nuværende flåde Egne Chartrede Egne Chartrede TEU TEU TEU TEU I alt Nybygningsprogram TEU TEU TEU TEU I alt Nettoinvestering i skibe udgjorde USD 2,3 mia. (USD 1,8 mia.). Antallet af ejede containere blev øget med 12% eller mere end TEU, svarende til en samlet nettoinvestering på USD 1,1 mia. (USD 0,6 mia.). Skibe i ordre I 2009 forventer Maersk Line at tage levering af ni containerskibe med en samlet kapacitet på TEU. I 2010 ventes levering af seks containerskibe, og der er 32 containerskibe i ordre til levering i årene Safmarine Safmarine er et selvstændigt rederi i A.P. Møller - Mærsk Gruppen med et bredt netværk, primært med fokus på containertransport til og fra Afrika. Safmarine opererer en fl åde på 41 containerskibe og 21 MPV ere (Multi Purpose Vessels). Omsætningen steg med 28% i Safmarine transporterede ca FFE, svarende til en stigning i mængderne 18

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere