Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København."

Transkript

1 Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende sendemuligheder: Kanal 23 i København gældende fra 1. marts 2007 til og med 31. oktober Kanal 23 omfatter tv-sendemuligheden for Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt. De såkaldte vinduer gældende fra 1. januar 2007 til og med 31. oktober 2009 (bortset fra to sendemuligheder, jf. bilag 1) på en række lokal-tv-sendemuligheder. Sendetiden udgør dagligt tidsrummet fra kl Sendetiden mellem kl og for perioden fra 1. januar 2007 til og med 31. oktober 2009 på en række sendemuligheder, der benyttes af DR til udsendelse af DR2. Da Radio- og tv-nævnet har konstateret, at der efter udbuddet fortsat er ledig sendetid på en række af sendemulighederne, ligesom der på andre sendemuligheder ikke inden ansøgningsfristens udløb meldte sig nogen ansøgere, har Radio- og tv-nævnet besluttet at afholde et fornyet udbud. Udbuddet omfatter alle de sendemuligheder, der er nævnt i bilag 1. Den ledige ugentlige sendetid er angivet ud for de enkelte sendemuligheder. I en række tilfælde er der ikke pt. ledig sendetid, men hvis det viser sig, at der i løbet af udbudsperioden bliver ledig sendetid på disse, vil udbuddet også omfatte denne sendetid. Det kan derfor anbefales, at interesserede ansøgere til sendemuligheder, der er angivet som fyldt udnyttede, alligevel indsender en ansøgning hertil. 1. Baggrund Ifølge 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006, skal tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder meddeles af Radio- og tv-nævnet ved udbud. Ifølge 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed kan tilladelsen til lokal-tv ikke række ud over 31. oktober Tidsplan Offentliggørelse udbudsmateriale 22. januar 2007 Frist for spørgsmål fra ansøgere 5. februar 2007 kl. 12:00 Frist for ansøgninger 19. februar 2007 kl. 16:00 Offentliggørelse af ansøgerliste 22. februar 2007 Radio- og tv-nævnets behandling af Senest 5. marts 2007 ansøgninger og offentliggørelse af programtilladelser Udstedelse af programtilladelser tilendebragt Senest 9. marts 2007 Programtilladelsers ikrafttræden 12. marts 2007

2 3. Sendemuligheder 3.1. Udbuddet omfatter de i bilag 1 beskrevne lokal-tv-sendemuligheder i Danmark Tilladelseshaver må acceptere eventuelle ændringer i forhold til oplysningerne om såvel frekvenser/kanaler som om sendestyrker mv., f.eks. i forbindelse med fremtidig indførelse af digitalt tv. 4. Generelle vilkår Programvirksomheden på Kanal 23 i København kan i henhold til 49 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed omfatte såvel kommerciel som ikke-kommerciel programvirksomhed. Tilsvarende kan der på de lokal-tv-sendemuligheder, der benyttes af DR til udsendelse af DR2 udstedes programtilladelse til såvel ikke-kommercielle som kommercielle stationer. Såfremt der er behov herfor, skal der i henhold til bekendtgørelsens 50, stk. 2, dagligt stilles mindst 3 timer af denne sendetid til rådighed for ikke-kommercielle stationer. For så vidt angår programvirksomhed i de såkaldte vinduer, hvor sendetiden er begrænset til mellem kl kan der i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 3, kun udstedes tilladelse til ikke-kommercielle stationer. Radio- og tv-nævnet vil i henhold til 92, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed i programtilladelserne fastsætte en frist inden for hvilken, der skal foreligge en tilladelse i henhold til lov om radiofrekvenser. Nævnet kan herudover i henhold til lovens 51 inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. Dette indebærer, at Nævnet vil kunne inddrage programtilladelsen, hvis programvirksomheden ikke er påbegyndt på de oplyste overtagelsesdatoer. 5. Radio- og tv-nævnets kriterier og prioritering I henhold til 8, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed skal Radio- og tv-nævnet ved behandlinger af ansøgninger om tilladelse til lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter. Radio- og tv-nævnet vil til opfyldelse af dette formål ved den samlede bedømmelse af de indkomne ansøgninger prioritere ansøgninger om programvirksomhed, der har en lokal relevans for hele eller dele af tilladelsesområdet. Lokal relevans defineres i denne sammenhæng som:

3 programvirksomhed, der primært retter sig imod at dække et geografisk område inden for tilladelsesområdet, eksempelvis bydele i Københavns Kommune eller én eller flere kommuner. Programvirksomhed, der retter sig mod særlige målgrupper inden for tilladelsesområdet, eksempelvis 1. børn 2. unge 3. studerende 4. ældre 5. etniske grupper 6. udviklingshæmmede programvirksomhed, der omhandler særlige emner, eksempelvis 1. erhvervsliv og virksomheder med særligt henblik på tilladelsesområdet 2. nyheder med særligt henblik på tilladelsesområdet 3. kunst, kultur og underholdning med særligt henblik på tilladelsesområdet 4. politiske forhold med særligt henblik på tilladelsesområdet 5. samfundsforhold, miljøforhold, u-lands-forhold m.v. 6. religion Det skal bemærkes, at ovenstående eksempler på lokal relevans ikke er opført i prioriteret orden, ligesom opregningen ikke må opfattes som udtømmende. På ansøgningsskemaet, jf. nedenfor, er der mulighed for at angive ønsker om sendetidsplacering af hensyn til sendesamvirkets forhandling om placering af sendetiden. Ønsker om sendetidsplacering indgår ikke i Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgningerne. Nævnet kan i henhold til 8, stk. 2, i ovenstående bekendtgørelse ved behandlingen af ansøgninger bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme sendemulighed og hermed indgår i et sendesamvirke, forhandler sig i henhold til bekendtgørelsens 12, stk. 2, til rette om sendetidens placering, idet sendetiden i vinduer fra kl dog skal påbegyndes kl. 9. Såfremt der ikke opnås enighed blandt tilladelseshaverne, fastlægger Radio- og tv-nævnet placeringen af sendetiden. 6. Ansøgningsprocedure 6.1. Kun ansøgere, der har udfyldt og indsendt det dertil udfærdigede ansøgningsskema (bilag 2), der skal være modtaget senest den 19. februar 2007, kl. 16:00, vil kunne komme i betragtning.

4 Ansøgninger, der indkommer efter den angivne frist, vil ikke blive behandlet Ansøgningen skal være udformet på dansk og inden ovennævnte frist være modtaget i Mediesekretariatet, Vognmagergade 10, 1. sal, 1120 København K, mrk. udbud af lokal-tvsendemuligheder. Skemaet kan ikke indsendes elektronisk Der vil blive udstedt kvittering for ansøgninger, der overbringes sekretariatet. For ansøgninger, der modtages med post, vil der blive sendt en kvittering Indsendt materiale vil ikke blive returneret Ansøgningerne vil hurtigst muligt blive gennemgået og kontrolleret af Radio- og tv-nævnet med henblik på at sikre, at ansøgningerne opfylder de opstillede krav. Radio- og tv-nævnet kan anmode ansøgerne om uddybende/supplerende oplysninger. Anmodninger skal besvares inden den af Nævnet angivne svarfrist. Radio- og tv-nævnet kan beslutte ikke at behandle en ansøgning, hvis ansøgeren ikke fremkommer med de ønskede oplysninger indenfor den fastsatte frist. 7. Offentlighed 7.1. Opmærksomheden henledes på, at ansøgningerne er tilgængelige for offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven, eksempelvis oplysninger om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt de er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningen angår Det skal i ansøgningen anføres, hvis den eventuelt indeholder oplysninger, der af ansøger anses for omfattet af ovennævnte undtagelser. De relevante oplysninger skal tydeligt mærkes og holdes adskilt fra den øvrige del af ansøgningen. Det understreges, at det er Radio- og tv-nævnet, der i givet fald træffer afgørelse om, hvilke oplysninger, der måtte være omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser Radio- og tv-nævnet vil umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb offentliggøre oplysninger om, hvem der har ansøgt om programtilladelse. 8. Frekvenstilladelse og anvendelse af frekvenser 8.1. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser efter ansøgning herom Det vil være op til tilladelseshaver selv at forhandle om adgang til masterne og til eventuelt eksisterende antenner eller sikre sig plads på eventuelle andre eller nye master. IT- og Telestyrelsen skal i givet fald foretage beregninger af, om den pågældende tv-kanal kan anvendes fra eventuel påtænkt ny sendeposition, jf. punkt 9.

5 8.3. Frist for fremsættelse af ansøgning om udstedelse af frekvenstilladelse hos IT- og Telestyrelsen er senest fire uger før programstart, under forudsætning af at der ikke skal ske beregning og omkoordination, jf. punkt Mulighed for ændringer af sendepositioner IT- og Telestyrelsen behandler anmodninger om ændrede senderplaceringer. Det forudsættes, at tilladelseshaver forinden har sikret sig, at adgang til passende antennemaster kan tilvejebringes (eller at nye master kan etableres) på de nye lokaliteter. Ønsker om ændringer af senderpositioner skal, hvis en flytning er teknisk mulig, koordineres med berørte nabolande. Ændrede senderplaceringer kan resultere i en ændret geografisk dækning, hvorfor ønsker om ændrede senderplaceringer - forinden koordination iværksættes, og hvis de medfører en væsentlig ændret geografisk dækning - skal sendes til høring hos Radio- og tv-nævnet på baggrund af IT- og Telestyrelsens teoretiske beregninger over den forventede geografiske dækning fra de nye lokaliteter. 10. Øvrige bestemmelser Programvirksomheden skal jf. radio og fjernsynslovens 11 udøves i overensstemmelse med ansøgningen. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning dispensere fra dette, såfremt der efterfølgende opstår behov herfor I henhold til radio- og fjernsynslovens 88 er tilladelsesindehavere forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser efter regler, der kan fastsættes af kulturministeren. 11. Spørgsmål vedrørende udbuddet og supplerende information Potentielle ansøgere kan fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet til og med den 5. februar 2007, kl stille uddybende spørgsmål vedrørende udbuddet. Spørgsmål skal sendes til Radio- og tv-nævnet på e-post eller med almindelig post til Vognmagergade 10, 1. sal, 1120 København K. Henvendelsen skal tydeligt mærkes udbud af lokal tvsendemuligheder. Spørgsmålene og svarene herpå vil alene blive offentliggjort på Mediesekretariatets hjemmeside under emnet udbud af lokal-tv-sendemuligheder. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret indenfor en uge således, at de sidste svar vil blive offentliggjort senest den 9.oktober 2006 kl Al kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om udbuddet herunder eventuelle supplerende oplysninger og information vil som udgangspunkt udelukkende blive offentliggjort på < Hjemmesiden vil således være det sted, hvor alle interesserede kan følge med i udbudsprocessen. Eventuelle ændringer af udbuds-

6 betingelserne vil blive offentliggjort samme sted senest 12. februar Spørgsmål/svar og ændringer til udbudsmaterialet, der er offentliggjort, som her beskrevet, betragtes som en del af udbudsmaterialet, som ansøgerne accepterer ved indsendelse af deres ansøgning. 12. Andet Radio- og tv-nævnet kan til enhver tid ændre fristerne, der er fastsat i udbudsmaterialet. Oplysninger herom vil snarest muligt blive offentliggjort på sammen med oplysninger om nye frister Til orientering om fremtidens digitale tv i Danmark henvises særligt til mediepolitisk aftale af 6. juni 2006 for Alle ansøgere vil umiddelbart efter Radio- og tv-nævnets behandling af de indkomne ansøgninger få skriftlig besked om Nævnets afgørelse. Lister med de nye tilladelsesindehavere vil endvidere blive offentliggjort på Mediesekretariatets hjemmeside Bilag 1. Lokal-tv-sendemuligheder med overtagelsesdato samt tekniske karakteristika 2. Obligatorisk ansøgningsskema

7 Bilag 1 Lokal-tv-sendemuligheder med overtagelsesdato samt tekniske karakteristika (baseret på oplysninger fra IT- og Telestyrelsen) Vinduer Placering Sendepositions- adresse Kanal/ Sendeeffektenne Effektreduktion Retnings- an- Antenne- Polari- Ledig sende- Offset højde sation tid Ringsted Ejlstrupvej 32 C, TDK Mast, 26/2P 200 W 75 m lodret 21 timer 4100 Ringsted Holbæk Højvang 7, TDK Mast, /1P 200W 75 m lodret 21 timer Holbæk Næstved TV-St. Øverup, Køgevej 291, 38/1M 3000W 150 m lodret 18 timer 4700 Næstved Holeby Holeby Skole, Vestervej 126, 40/2P 200W 75 m vandret 3 timer 4960 Holeby Nakskov Karlebyvej 7, 4900 Nakskov 44/2P 1000W 170 gr.maks. 500W 75 m lodret 21 timer 180 gr.maks 250W 190 gr.maks 100 W 200 gr.maks 40W 210 gr.maks 100W 220 gr.maks 250W 230 gr.maks 500W Vordingborg Røstofte Mark 7 B, 4735 Mern 54/6M 1000W 150 m lodret 21 timer Roskilde TV Station Kbh Vest, Overdrevsvej 14, 2765 Smørum 55/7P 5000W gr. maks 500W Hovedstråleretning 232 gr. 200 m lodret 6 timer Helsingør H P Christensens Vej 1 eller 14 56/0P 2000W gr. maks 225W 75 m lodret 4 timer 3000 Helsingør Slagelse Skælskør Landevej 19, /2M 200W 75 m lodret 20 timer Slagelse Nykøbing F Sønder Ørslevvej 1, 4800 Nykøbing F 60/8M 1000W 75 m lodret 21 timer Middelfart Hyllehøjvej 19, Kravslunde, 52/0P 200W 75 m lodret 15 timer 5500 Middelfart Trehøje Sonofons mast, Halkærvej 25, 22/10M 500W 75 m lodret 21 timer 6973 Ørnhøj

8 Kolding Grønholtparken 52B, /7M 200W 75 m lodret 13,5 timer Kolding Hjørring Mandøvej 10, 9800 Hjørring 25/1M 200W 75 m lodret 16 timer Ikast Højris Alle 81, 7430 Ikast 27/10M 500W 75 m lodret 21 timer Vejle Tårnvej 66, Gl. Højen, 7100 Vejle Randers Hammelvej 138 A, Jebjerg, 8870 Langå 28/8P 200W 75 m lodret 13,5 timer 34/0P 3000W gr. maks 160W gr. maks 330W 100 m lodret 18 timer Aabenraa Kassøvej 37, 6230 Rødekro 35/9P 2000W 150 m lodret 11 timer Brande Den Gyldne Middelvej 6, /6M 500W 100 m lodret 21 timer Brande Frederikshavn Silovej 11, 9900 Frederikshavn 39/7P 200W 75 m lodret 16 timer Farsø Holmevej 19, 9640 Farsø 41/2M 200W 75 m lodret 16 timer Haderslev Solbakken 30, Hammelev, 6500 Vojens 49/3M 3000W gr. maks 1000W gr. maks 500W 150 m lodret 11 timer Ålborg Riihimäkivej 6, 9000 Ålborg 51/8M 3000W 150 m lodret 16 timer Sønderborg Ragebølmasten, Åbenråvej 25, 51/3P 200W 75 m lodret 18 timer 6400 Sønderborg Brønderslev Stadevej 33, 9700 Brønderslev 53/0P 500W 75 m lodret 16 timer Samsø Møllebakken, Tranebjerg, /0P 500W 75 m vandret 7 timer Samsø Herning Telecoms mast, Granvænget 4, 57/0P 2000W 150 m lodret 21 timer 7400 Herning Holstebro Vestkraft, Energivej 2, /0P 500W 75 m lodret 21 timer Holstebro Fredericia Prangervej 200, 7000 Fredericia 60/8M 200W 75 m lodret 13,5 timer Vejen Industrivej Vest 30 38/8M 500W 75 m lodret 18 timer Varde Kærgårdsvej 41 B, Nordenskov, 43/1M 1000W 100 m Lodret 18 timer 6800 Varde Svendborg Herrefogedvej 1A, /0P 3000W 150 m vandret 15 timer Svendborg Odense Telehøjen 1, 5220 Odense SØ 49/8M 3000W vandret Ingen ledig sendetid

9 Esbjerg Århus Kvaglundparken 2, Kridthuset, 6705 Esbjerg Ø Ny Moesgårdsvej, 8270 Højbjerg 23/0P 500W 75 m lodret Ingen ledig sendetid 23/8M 3000W 150 m vandret Ingen ledig sendetid Lokal-tv på DR2-sendere Hillerød 26/8M 0, m lodret 98 timer Thisted 38/0P 0, m lodret 96 timer Rønne 39/0P 1 75 m lodret 98 timer Struer 43/0P 0, m lodret 98 timer Køge 45/2P 0, m lodret 98 timer Viborg 49/8P 0, m lodret 98 timer Silkeborg 51/2P 0, m lodret 98 timer Hadsund 52/1M 0, m lodret 96 timer Neksø 53/0P 0, m lodret 95,5 timer Mariager 60/7P 0, m lodret 96 timer Placering Sendepositions- adresse Kanal/ Sendeeffektenne Effektreduktion Retnings- an- Antenne- Polari- Overtagel- Offset højde sation sesdato Skive 23/9M 1 75 m lodret 98 timer Frederiksværk 36/8P 0, m lodret Ingen ledig sendetid Kanal 23 i København Placering Sendepositions- adresse Kanal/ Sendeeffektenne Effektreduktion Retnings- an- Antenne- Polari- Overtagel- Offset højde sation sesdato København Isbanevej 4, 2860 Søborg 23/0P 3000W 150 m Vandret Ingen ledig

10 sendetid

11 Bilag 2 Ansøgningsskemaet findes i separat dokument (samme sted på hjemmesiden). Det ses gerne, at skemaet udfyldes elektronisk, men det kan pga. manglende mulighed for digital signatur desværre ikke indsendes elektronisk til sekretariatet, jf. punkt 6.

København den 28. august Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v.

København den 28. august Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 28. august 2006 Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. Radio- og tv-nævnet udbyder herved programtilladelser til

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004).

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004). UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Dänemark: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen

Dänemark: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen Dänemark: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen einschließlich der Frequenzen dänischer TV-Programme im benachbarten Ausland Stand: 04.03.2010 Unterteilung: QRG(ch E), QTH Sortierung: Px che 03

Læs mere

NOTAT Til Kulturministeriet

NOTAT Til Kulturministeriet NOTAT Til Kulturministeriet RADIO- OG TV-NÆVNET København den 1. november 2005 Nye radioområder 1. Opgaven Kulturministeriet har i brev af 23. juni 2005 anmodet Radio og tv-nævnet om et oplæg til, hvordan

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt NOTAT Til Kulturministeriet Medier og Idræt Mediesekretariatet 17. februar 2010 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Lokal radio fra 2010 ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Resumé Notatet

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste BEK nr 453 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1208015 Senere ændringer

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Dänemark: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen

Dänemark: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen Dänemark: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen einschließlich der Frequenzen dänischer TV-e im benachbarten Ausland Stand: 04.03.2010 Unterteilung/Sortierung: QRG(ch E), PArt, Px, QTH che 03 Ringe

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV Ved Stranden 18 i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Box 2034 Aabenraa Kommuner 1012 K. Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold Torben Busekist Svanemøllevej 77 2900 Hellerup Radio- og tv-nævnet 31. oktober 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 74 50 33 Tilsyn med programvirksomhed

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt Velfærdsministeriet Almene boliger J.nr. Sbu / 2008-9859 10. marts 2009 Undersøgelse af kommuners salg af grunde til støttet byggeri Velfærdsministeriet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Dänemark: Ehemalige terrestrisch analog verbreitete TV-Programme

Dänemark: Ehemalige terrestrisch analog verbreitete TV-Programme Dänemark: Ehemalige terrestrisch analog verbreitete TV-Programme einschließlich der Ausstrahlungen dänischer TV-Programme in den Nachbarländern Stand: 04.03.2010 Vorsortierung: PArt Unterteilung: Px Sortierung:

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere