Udkast til. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark"

Transkript

1 Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER OG AKTØRER... 6 KAPITEL 2: OPSUMMERING... 7 KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL FÆLLES INITIATIVER OG AFTALER... 7 KAPITEL 3: FÆLLES MÅL OG VISIONER... 9 VISIONER... 9 MÅL... 9 KAPITEL 4: SAMARBEJDE OM RAMMEAFTALEN KAPITEL 5: UDVIKLINGSLINIER OG UDFORDRINGER SOCIALT TRUEDE (ADFÆRDSVANSKELIGE) BØRN OG UNGE HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE PSYKISK HANDICAPPEDE HERUNDER PERSONER MED AUTISME FYSISK HANDICAPPEDE INKL. SENHJERNESKADEDE OG TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE SINDSLIDENDE BESKÆFTIGEDE PÅ REVACENTRE STOFMISBRUGSBEHANDLINGEN EFTER SERVICELOVENS HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER OG VOLDSRAMTE KVINDER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET TENDENSER OG UDFORDRINGER KAPITEL 6: FOKUSOMRÅDER GRÆNSEOVERSKRIDENDE BØRN OG UNGE MED SOCIALE VANSKELIGHEDER UNGE MED AUTISME SVÆRT ANBRINGELIGE UDVIKLINGSHÆMMEDE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED PSYKIATRISK OVERBYGNING SAMT SVÆRT PSYKISK SYGE UDVIKLINGSHÆMMEDE20 UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SENHJERNESKADEDE SÆRLIGT VANSKELIGT STILLEDE SINDSLIDENDE PERSONLIGHEDSFORSTYRREDE SPISEFORSTYRREDE KOMMUNIKATIONS- OG HJÆLPEMIDDELOMRÅDET KAPITEL 7: FAGLIGE NETVÆRK, KVALITETSUDVIKLING OG ØVRIG OPGAVELØSNING FAGLIGE NETVÆRK EVALUERING, KVALITETSUDVIKLING OG DOKUMENTATION FÆLLES SAMRÅD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE TILSYN FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE SPECIALRÅDGIVNING OG KONSULENTFUNKTIONER KAPITEL 8: KOORDINERING AF DE LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET SIKREDE AFDELINGER

3 KAPITEL 9: UDVIKLINGSPLANER FOR BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER RIBELUND STRANDVÆNGET KAPITEL 10: FÆLLES PRINCIPPER OG AFTALER BRUGER- OG PÅRØRENDEINDDRAGELSE SAMARBEJDE MED BRUGERORGANISATIONERNE LEDIGE PLADSER AKUTTE BEHOV MIDLERTIDIGE PLADSER KOORDINERET VENTELISTE PRINCIPPER FOR HÅNDTERING AF VENTELISTER JUSTERING AF RAMMEAFTALEN I AFTALEPERIODEN OVERTAGELSE AF TILBUD OPRETTELSE AF NYE TILBUD OG KONSEKVENSER FOR EKSISTERENDE TILBUD FÆLLES TAKSTPRINCIPPER AFTALER OM SÆRFORANSTALTNINGER OG ENKELTMANDSPROJEKTER STØTTECENTERTILBUD REGULERINGER I FORHOLD TIL TIDLIGERE ÅR OVERHEAD UDVIKLINGSMIDLER FINANSIERING AF BEFORDRING TIL OG FRA DAGTILBUD BETALINGSAFTALER AFREGNINGSREGLER TILBUD UDENFOR RAMMEAFTALENS OMRÅDE STIKORDSREGISTER BILAGSLISTE BILAG 1: DE KOMMUNALE REDEGØRELSER BILAG 2: TILBUDS- OG TAKSTOVERSIGT BILAG 3: SPECIFICERET TILBUDS- OG TAKSTOVERSIGT BILAG 4: TAKSTPRINCIPPER I FORBINDELSE MED RAMMEAFTALE 2008 BILAG 5: AFTALER OM SAMRÅD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE OG TILSYN FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE 3

4 Indledning Fra 2007 skal de fem regioner hvert år udarbejde en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen i Syddanmark indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark 1. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser indenfor det specialiserede socialområde. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Aftalen er hermed et væsentligt socialpolitisk værktøj i relation til indsatsen for borgerne i Syddanmark. Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark. Der er i samarbejdet mellem kommunerne og regionen en fælles opfattelse af, at det er rammeaftalens fornemste opgave at sikre den nødvendige koordinering af tilbudene på området i Syddanmark til gavn for borgerne. Der er udarbejdet en tilsvarende rammeaftale for en mindre del af specialundervisningsområdet. På kan man finde rammeaftalerne for 2008 med tilhørende bilag samt øvrige relevante dokumenter i relation til rammeaftalerne. 1 Lov om social service, 6, stk. 2, Bekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde og Vejledning til bekendtgørelse af 3. marts

5 Kapitel 1: Rammeaftale 2008 Hvordan bliver rammeaftalen til? Arbejdet med rammeaftalen for 2008 er påbegyndt i begyndelsen af Rammeaftalen tager naturligt udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i kommunerne og Region Syddanmark i forbindelse med udarbejdelsen og realiseringen af rammeaftalen for Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser for det forventede fremtidige forbrug det næste år samt tre overslagsår. Redegørelserne indsendes til regionsrådet senest 1. maj. Regionsrådet udarbejder på baggrund af de kommunale redegørelser et forslag til rammeaftalen. Regionsrådets forslag til rammeaftalen danner grundlag for den efterfølgende dialog og forhandling kommunerne imellem og mellem kommunerne og regionen. Rammeaftalen behandles i Kommunekontaktrådet og i Kontaktudvalget i august, hvorefter den sendes til behandling i de 22 byråd og regionsrådet. Senest 15. oktober skal rammeaftalen være godkendt. Udbyderne af tilbud indsender budgetter og takster for tilbuddene til regionsrådet senest 20. juni. Taksterne udsendes til politisk godkendelse sammen med rammeaftalen. Som følge af budgetprocesserne og eventuel korrektion af takster i efteråret godkendes de endelige takster af Kontaktudvalget den 14. november. Rammeaftaleprocessen kan grafisk illustreres således: 14. november: Godkendelse af endelige takster 1. januar: Ikrafttrædelse 15. oktober: Politisk godkendelse 1. marts: Opsamling på sidste års aftale 1. august: Forhandling af aftalen 1. maj: De kommunale redegørelser 1. juni: Regionens aftaleudkast 5

6 Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Rammeaftalens parter og aktører Politiske parter og aktører Kontaktudvalget består af de 22 borgmestre i Syddanmark og regionsrådets formand. Udvalget er nedsat ved lov og skal sikre samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Syddanmark. Kommunekontaktrådet (KKR Syddanmark) er nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i Syddanmark og består af de 22 borgmestre samt partivalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er i alt 41 medlemmer i Kommunekontaktrådet. Kommunalbestyrelsen i de 22 kommuner i Syddanmark godkender rammeaftalen. Regionsrådet i Syddanmark udarbejder og godkender rammeaftalen. Det regionale udviklingsråd i Syddanmark består af 38 repræsentanter fra brugerorganisationer og politiske repræsentanter fra kommunerne og regionen. Det regionale udviklingsråd skal fra 2008 årligt udarbejde en redegørelse til Socialministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen indenfor rammeaftalens område. Administrative parter og aktører Det Administrative Samarbejdsforum er nedsat af Kommunekontaktrådet og regionsrådet og består af repræsentanter for kommunerne og Region Syddanmark. Formålet med Det Administrative Samarbejdsforum er at rådgive Kontaktudvalget vedrørende rammeaftalespørgsmål, herunder forberede indgåelsen af rammeaftalen og vedligeholde rammeaftalen løbende. Kommunaldirektørkredsen i Syddanmark behandler forslaget til rammeaftalen før det behandles politisk i kommunalt regi. Sekretariatsbetjening i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalen varetages af sekretariatet på det sociale område i Region Syddanmark i samarbejde med sekretariatet for Kommunekontaktrådet. 6

7 Kapitel 2: Opsummering Rammeaftale 2008 skal koordinere og fastlægge udbuddet af, indholdet i og taksterne på de specialiserede sociale og socialpsykiatriske tilbud i Syddanmark i Målet er at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne og økonomisk rationalitet for kommunerne, uanset hvem der driver det enkelte tilbud. Det er endnu for tidligt at konkludere nærmere om rammeaftalesystemets virke og konsekvenser for tilbud og brugere. Samarbejdet mellem kommunerne og mellem kommuner og region er i sin opstartsfase. Der er sat en række visioner og mål for, hvad der i fællesskab arbejdes for. Der har i hele processen været et godt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark. Kommunernes forventninger til 2008 En central del af Rammeaftale 2008 er kommunernes forventninger til brug af pladser i de kommende fire år, som skal matches med udbuddet af pladser i Syddanmark. Ifølge redegørelserne forventes der ikke væsentlige udsving i kommunernes forventninger til brug af pladser. Der kan dog findes forskydninger mellem kommuner eller tilbud i større eller mindre grad, som kan betyde behov for at tilpasse antallet af pladser lokalt. Samlet set giver tallene ikke grund til at foreslå tilpasning af kapaciteten i Syddanmark. Vejle og Odense kommuner har tilkendegivet ønske om at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark. Vejle Kommune overtager fra 1. januar 2008 syv tilbud, mens Odense ønsker at drøfte overtagelse af to tilbud fra 1. januar Flere kommuner har tilkendegivet, at de planlægger at oprette nye tilbud med henblik på at skabe tilbud i borgernes nærområder. Tilbuddene er i udgangspunktet ikke omfattet af rammeaftalen, og ikke tilgængelige for andre kommuner med mindre der indgås konkrete aftaler herom. Tilbuddene dækker indholdsmæssigt tilbud til borgere med samme behov for indsats som tilbud omfattet af rammeaftalen. Særligt de større kommuner giver udtryk for, at de fremadrettet i videst muligt omfang vil visitere borgere til tilbud i nærområdet, og dermed hovedsageligt i egen kommune. Der bør via det brede samarbejde i regionen arbejdes på at sikre, at der er den nødvendige samlede kapacitet indenfor det specialiserede sociale og socialpsykiatriske område i Syddanmark. Fælles initiativer og aftaler Der blev i Rammeaftale 2007 igangsat ni faglige netværk og 11 fokusområder. De faglige netværk har til formål at udveksle viden på tværs af tilbud og udbydere. Netværkene er ved at finde sin form og forventes blandt andet at komme med input til Rammeaftale For nogle af de 11 fokusområder er der udarbejdet kommissorier, og arbejdsgrupper er nedsat. For fokusområdet vedrørende personer over 18 år med autisme har en arbejdsgruppe foreløbig konkluderet, at der mangler 12 pladser til målgruppen på Fyn. På den baggrund har Det Administrative Samarbejdsforum besluttet, at Region Syd- 7

8 danmark skal undersøge muligheden for at oprette 12 nye bo- og beskæftigelsespladser til personer over 18 år med autisme på Fyn. Der skal desuden ske en yderligere afklaring af behovet i de øvrige dele af Syddanmark. Der arbejdes på at etablere en koordineret venteliste for hele Syddanmark, som forventes at virke fra 4. kvartal For at sætte brugeren i centrum for indsatsen skal der være et tæt samarbejde og en god dialog med brugere og pårørende. Udgangspunktet er brugernes behov, og brugerne bør inddrages i væsentlige beslutninger, som vedrører deres trivsel. For at fremme en effektiv anvendelse af ressourcerne på de sociale tilbud samt sammenlignelige takster for pladser, uanset hvem der er udbyder, er der aftalt fælles økonomiske principper for beregningen af de omkostningsbaserede takster. Der skal indregnes 5 % overhead i taksterne til centrale administrationsomkostninger. Desuden skal der afsættes 0,5 % af tilbuddets bruttobudget til udvikling, som rækker ud over den almindelige kursusvirksomhed. Der er etableret samarbejde om samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere samt tilsyn med samme målgruppe. 8

9 Kapitel 3: Fælles mål og visioner Rammeaftalens parter har et kollektivt ansvar for at arbejde for de fælles visioner, der er opstillet for rammeaftale Rammeaftale 2008 har følgende overordnede visioner og mål: Visioner Rammeaftaleprocessen skal være et af de dynamiske redskaber, der skaber rammerne for udviklingen på området i Syddanmark Borgerne skal sikres de bedst mulige løsninger inden for de givne rammer, uafhængigt af hvem der driver det enkelte tilbud Mål De mere konkrete mål for Rammeaftale 2008 er, at: Borgerne får de tilbud, de har behov for, når de har behov for det Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov for støtte Fokusere på bruger- og pårørendeinddragelse Sikre lige adgang for alle borgere i Syddanmark til alle tilbud Der er sammenhæng i de tilbud borgeren tilbydes Minimere ventetider til tilbuddene mest muligt Der som minimum skal tilbydes et midlertidigt tilbud ved akutte behov Der sikres tilgængelighed af viden og specialrådgivning på tværs af tilbud samt kommuner og region Sikre kvaliteten i tilbuddene gennem kvalitetsudvikling og løbende faglig udvikling Der på alle tilbud arbejdes med konkrete mål for samt udvikling og dokumentation af tilbuddene til gavn for brugerne Der arbejdes for en effektiv drift af tilbuddene Der er åbenhed og synlighed om de enkelte tilbud 9

10 Kapitel 4: Samarbejde om rammeaftalen Der har været et løbende samarbejde mellem regionen og kommunerne om såvel udarbejdelse som udmøntning af Rammeaftale Der er tale om nye samarbejdsrelationer og nye aktører, og det vil naturligt tage tid før samarbejdet har fundet sin endelige form. Generelt har samarbejdet været meget vellykket i den forstand, at der har været fleksibilitet og vilje til samarbejde hos alle parter. Der har været et velfungerende samarbejde i Det Administrative Samarbejdsforum, der som fælles forum har været i stand til at træffe de fornødne beslutninger. Dette gælder både i forhold til konkrete forespørgsler om justeringer af rammeaftalen og i forhold til implementering af de initiativer, der er aftalt i Rammeaftale Der har desuden været et velfungerende samarbejde mellem parterne om nedsættelse af fælles arbejdsgrupper på en række områder, eksempelvis om Den Koordinerede Venteliste, faglige netværk og fokusområder. Primo 2007 er udarbejdet en erfaringsopsamling vedrørende Rammeaftale 2007, som har været drøftet i kommunerne. Nedenfor er fremdraget centrale konklusioner fra opsamlingen: Inddragelse af skal-området i Rammeaftale 2008 Det er besluttet, at de områder der ikke lovpligtigt er omfattet af rammeaftalen (alkoholbehandling, sundhedsdelen af stofmisbrugsbehandlingen, hovedparten af børn- og ungeområdet samt af specialundervisningen) ikke indarbejdes i Rammeaftale Dog skal takstprincipperne for rammeaftalen fortsat anvendes på skal-området. Fokusområder Der er enighed om, at der ikke ønskes nye fokusområder i Rammeaftale Der er enighed om, at evaluere foregående års fokusområder før der aftales nye. Dette giver mulighed for at følge de igangsatte processer ligesom konklusionerne kan indgå i de kommunale beslutningsprocesser. Graden af bindinger/budgetsikkerhed i rammeaftalen Kommunerne er enige om, at det primo 2007 er for tidligt at vurdere, om der er den rette balance mellem de aftalte bindinger og budgetsikkerhed for udbyderkommunerne og beskyttelse af køberkommunerne. Takst- og ydelsesstruktur samt takstindberetningen Der var enighed om, at der er behov for en fælles takst- og ydelsesstruktur i Rammeaftale Der blev givet udtryk for, at rammeaftaleparterne bør arbejde med at udvikle takstberegningsværktøjet. Desuden var der ønske om at forbedre informationsniveauet i forhold til takstarbejdet. Begge ønsker er søgt efterkommet i forbindelse med takstarbejdet for Det viste sig i 2006 vanskeligt at skabe en hensigtsmæssig sammenhæng mellem rammeaftalen og den kommunale budgetproces. Dette betød, at flere kommuner ikke kunne indmelde endelige takster i august måned, som forudsat i tidsplanen i

11 På denne baggrund er det besluttet, at taksterne i Rammeaftale 2008 beregnes på baggrund af de tekniske budgetter medio I tilfælde af, at den kommunale budgetproces giver anledning til justeringer af taksterne, behandles de endelige takster i Kontaktudvalget i november Indsamling af data til brug for Rammeaftale 2008 Der er delte tilbagemeldinger fra kommunerne vedrørende både indholdet i de kommunale redegørelser og processen i forhold til indsamling af data. Flere udtrykker ønske om øget information og dialog om indholdet i redegørelserne. Desuden er udtrykt ønske om, at der fremadrettet bør tilstræbes et samspil med Tilbudsportalen. Regionens erfaringer med indsamling af de kommunale redegørelser i både 2007 og 2008 understøtter, at der er behov for øget dialog om redegørelserne. Der har været en del vanskeligheder med at få tilbagemeldinger fra alle kommuner indenfor den lovmæssige fastsatte tidsfrist. Overskridelse af tidsfristen gør det vanskeligt for regionen at udarbejde udkast til rammeaftale indenfor de stramme tidsrammer, der er fastlagt. Samarbejdet om Rammeaftale 2008 Der er enighed om justeringerne i processen i forhold til det første år, eksempelvis ændringer i takstprocessen. Det tætte samarbejde om udarbejdelse af forslag til Rammeaftalen er fortsat i Det Administrative Samarbejdsforum drøfter således løbende elementer i rammeaftale 2007, der ligeledes indgår i Rammeaftale I foråret 2007 har regionen som supplement til de kommunale redegørelser holdt møde med de største udbyderkommuner. Formålet var at få en nærmere dialog om udviklingen af tilbudene i kommunen samt mere bredt ønsker og forventninger til rammeaftalen. Region Syddanmark planlægger at holde møder med de øvrige kommuner i efteråret Udmøntningen af Rammeaftale 2007 Der er aftalt en række initiativer i Rammeaftale 2007, som skal udmøntes konkret. Erfaringerne fra opstarten af forskellige aktiviteter viser, at der primo 2007 fortsat anvendes mange kræfter i kommunerne og regionen på at implementere de nye organisationer. Som følge heraf må det forventes, at det tager længere tid at igangsætte de forskellige tiltag, end det er forudsat. Dette gælder eksempelvis de faglige netværk og fokusområder. Det har desuden vist sig, at opgaven med at implementere Den Koordinerede Venteliste er vanskeligere end forudsat. Der er enighed om at fastholde fokus på målet men erkende, at der nødvendigvis må være tale om et flerårigt perspektiv. Der har i første halvår af 2007 vist sig at være behov for mindre justeringer af rammeaftalen med hensyn til takster og antallet af pladser. På den baggrund er der behov for at smidiggøre procedurerne for mindre justeringer af rammeaftalen. Dette er indarbejdet i Rammeaftale 2008, så mindre justeringer i visse situationer kan ske uden godkendelse i Det Administrative Samarbejdsforum. Desuden udvides Det Administra- 11

12 tive Samarbejdsforums beføjelser til at godkende mindre justeringer, som i 2007 krævede godkendelse i Kontaktudvalget. Kommunerne er i foråret 2007 blevet forespurgt om erfaringerne henholdsvis som efterspørgere og udbydere af tilbud efter 1. januar Som følge af den korte tidshorisont bygger vurderingerne på begrænsede erfaringer. Enkelte kommuner har anført, at man oplever flaskehalsproblemeri forbindelse med visitering af brugere til tilbud. Desuden har enkelte kommuner anført problematikker i forhold til visitationsprocedurerne, herunder at der er behov for den koordinerede venteliste. I forbindelse med udmøntningen af rammeaftalen er det en fælles erfaring, at der er behov for udvikling af Tilbudsportalen, så disse oplysninger i større udstrækning kan anvendes i forbindelse med rammeaftalen. Der er desuden generel enighed om, at der bør tilstræbes en koordinering med de data, der skal indgå i det centrale informations- analysesystem, som er under opbygning til brug for udviklingsrådenes arbejde på det sociale område. 12

13 Kapitel 5: Udviklingslinier og udfordringer Kommunernes forventninger til det fremtidige forbrug af pladser i Syddanmark er opgjort på grundlag af de kommunale redegørelser 2. Forventningerne til forbruget i årene er opgjort i relation til følgende hovedmålgrupper: Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Psykisk handicappede inkl. autister Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede og traumatiserede flygtninge Sindslidende Beskæftigede på revacentre Stofmisbrugsbehandlingen efter servicelovens 101 Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Hjælpemiddelområdet Med hensyn til de 6 første grupper, har der foreligget brugbare oplysninger om forbruget i 2006 fra de gamle amters afregningssystemer. Disse oplysninger er lagt til grund for vurderingerne i de kommunale redegørelser. Det hidtidige og forventede forbrug er opgjort på institutionsniveau med henblik på mere nøjagtigt at kunne identificere behov for op- eller nedjusteringer af pladsantallet. Da afregningsdata refererer til den organisatoriske opbygning i 2006, betyder det, at tallene for enkelte tilbud ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den aktuelle tilbudsstruktur. Dette vil dog ikke have nogen betydning for opgørelsen på målgruppeniveau. Med hensyn til de 4 sidste grupper foreligger der ikke brugbare forbrugsdata. På hjælpemiddelområdet er der foretaget en registrering af hvilken hovedleverandør, kommunerne forventes at anvende. På øvrige områder er kun spurgt, om der forventes ændringer i forbruget, og hvori den i givet fald består. I bilag 1 er der en detaljeret gengivelse af informationerne i de kommunale redegørelser inklusiv tilbagemeldingerne på de supplerende spørgsmål og institutionsoplysninger. I dette afsnit opsummeres hovedresultaterne med henblik på en samlet vurdering af udviklingslinjerne. 2 Bekendtgørelse nr. 36 af 23/ om rammeaftaler m.v. på det sociale og på det almene ældreboligområde 13

14 Det samlede forventede forbrug af pladser opgjort som døgn- eller heltidspladser på årsbasis samt udviklingen fra år til år på målgruppeområder, hvor der foreligger data, fremgår af følgende 2 tabeller: Antal pladser: Forbrug i 2006 Døgn- eller heltidspladser på årsbasis Forbruget fra kommuner udenfor regionen i procent af det samlede forbrug i 2006 Forventet forbrug 1) Målgruppeområder Socialt truede (adfærdsvanskelige) - B&U ,2 % Døgn Handicappede - B&U - Døgn 233 9,1 % Handicappede - B&U - Dag 272 1,2 % Psykisk handicappede inkl. autister - Døgn ,3 % Psykisk handicappede inkl. autister - Dag ,9 % Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede ,5 % Døgn Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede ,2 % Dag Sindslidende - Døgn 732 8,1 % Sindslidende - Dag 811 3,2 % Pers. med behov for besk. besk. på revacentre - Dag 87 0,0 % ) Der foreligger ikke oplysninger, om det forventede forbrug fra kommunerne udenfor regionen. Tallene fra 2006 er for disse kommuners vedkommende videreført uændret i Desto større dette tal er, desto større er usikkerheden i den samlede vurdering af de fremtidige behov. I de tilfælde, hvor der mangler data fra kommuner i Syddanmark vedrørende et bestemt område (f.eks. børneområdet), er tallene fra 2006 ligeledes videreført uændret. Forskel i antal pladser fra år til år: Målgruppeområder Døgn- eller heltidspladser på årsbasis Forskel mellem 2006 og 2008 Forskel i antal pladser mellem Antal pladser Forskel i procent af forbruget i og og og 2011 Socialt truede (adfærdsvanskelige) - B&U - Døgn -0,1-0,3 % 1,0 0,0 0,0 Handicappede - B&U - Døgn -2,2-0,9 % 1,0-0,4-1,0 Handicappede - B&U - Dag 2,8 1,0 % -5,8-2,0 1,0 Psykisk handicappede inkl. autister - Døgn 32,2 1,9 % 0,0 0,0 2,5 Psykisk handicappede inkl. autister - Dag 59,7 2,0-7,2-1,0-1,0 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede - Døgn 2,5 1,6 % 0,0 0,0 0,0 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede - Dag 0,6 0,6 % -2,0 0,0-5,0 Sindslidende - Døgn -4,0-0,5 % -3,0 0,0-1,0 Sindslidende - Dag 3,7 0,5 % 0,0 0,0-1,0 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre - Dag 0,8 1,0 % -1,0 0,0 0,0 14

15 Som det fremgår af tabellerne forventes der ikke væsentlige ændringer på de enkelte områder set i forhold til det samlede forbrug. Men selv om totaltallene ikke umiddelbart giver anledning til overvejelser, kan der være forskydninger i forhold til de enkelte tilbud eller udbydere, som kan være af interesse. En gennemgang heraf findes i bilag 1. Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Her indgår alene Egely i rammeaftalen. Det specielle ved Egely er, at mange af brugerne er der efter dom, og at denne del af forbruget derfor heller ikke direkte kan påvirkes af kommunerne. Kommunerne lægger da heller ikke op til et ændret forbrug. Handicappede børn og unge På døgnområdet lægges der ikke op til et ændret forbrug. Der er dog tegn på, at der på lidt længere sigt kan blive tale om visse omlægninger, idet flere af de større kommuner er i gang med at analysere den samlede indsats på børnehandicapområdet. Der er endvidere en venteliste på i alt ca. 15 personer med gennemsnitlige ventetider på 1½-3½ år. Herudover er der en lang venteliste til, og ventetid på ferie- og aflastningstilbud. På dagområdet er der nogenlunde status quo set over alle årene 2006 til Der er ventelister på i alt 18 personer og gennemsnitlige ventetider på fra 2 måneder til ¾ år. Der er samtidig meldinger om en udvidelse af kapaciteten med 8 pladser. Psykisk handicappede herunder personer med autisme På døgnområdet lægges der - set i forhold til områdets størrelse - op til nogenlunde uændrede forhold. Der er ventelister på i alt 91 personer med gennemsnitlige ventetider på ½-4 år. Der er meldinger om en udvidelse af kapaciteten med 10 pladser. På dagområdet er der tegn på et vist merforbrug i de kommende år, men dog stadig af beskeden størrelse set i forhold til det samlede antal pladser. Der er samtidig meldinger om 43 flere pladser fra 1. januar Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede og traumatiserede flygtninge Der lægges hverken på døgn- eller dagområdet op til ændringer. Sindslidende På døgnområdet forventes nogenlunde uændrede forhold. Der er en ventelister på i alt 27 personer med gennemsnitlige ventetider på fra en enkelt måned til flere år. Beskæftigede på revacentre Der lægges ikke op til ændringer. 15

16 Stofmisbrugsbehandlingen efter servicelovens kommuner angiver, at de forventer et ændret forbrug på dette område hvad enten der er tale om en omlægning af behandlingsformerne, en forventning om flere misbrugere eller en forøget forbyggende indsats. Hjemløse og personer med sociale problemer og voldsramte kvinder Ingen kommuner forventer ændringer på dette område. Hjælpemiddelområdet Langt de fleste kommuner forventer at fortsætte med den hidtidige leverandør på kort sigt, men flere tager forbehold på lidt længere sigt, især hvad angår mobilitetsområdet. Tendenser og udfordringer På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger om forventninger til fremtidig anvendelse af tilbud, tegner der sig nogle klare signaler: Flere især de store kommuner giver udtryk for, at man fremadrettet ønsker primært at visitere borgerne til kommunens egne tilbud. Når det særligt er de store kommuner, der anfører dette, skal det ses i naturlig sammenhæng med, at de driver en stor andel af tilbudene, herunder tilbud indenfor de fleste eller alle fagområder. En del af pladserne på tilbudene i Syddanmark anvendes af borgere fra kommuner udenfor Syddanmark. På baggrund af ovennævnte må det forventes, at der fremadrettet vil være færre nyvisiterede fra kommuner udenfor regionen. Flere kommuner overtager tilbud drevet af Region Syddanmark. I 2007 har Vejle og Odense tilkendegivet ønske om at overtage tilbud drevet af regionen. Vejle Kommune overtager fra 2008 syv institutioner fra regionen, mens Odense ønsker at drøfte overtagelse af to institutioner fra Flere kommuner planlægger at oprette nye tilbud, der som udgangspunkt ikke er omfattet af rammeaftalen, men som indholdsmæssigt dækker tilbud til borgere med samme behov for indsats som tilbud omfattet af rammeaftalen. Tilbudene oprettes med fokus på kommunens egne borgere, men kommunerne kan vælge at stille tilbud til rådighed for andre kommuner. Dette har flere kommuner også konkret tilkendegivet, at man vil gøre, i det omfang kapaciteten gør det muligt. Dette kan medføre behov for reduceringer i antallet af pladser på andre tilbud. Med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger ses følgende fremadrettede udfordringer: Det skal sikres, at de mindre kommuners behov for tilbud/pladser tilgodeses i samme udstrækning som de store kommuners behov. I rammeaftalen er aftalt principper for administration af ledige pladser, som skal sikre lige adgang til tilbudene, uanset kommunetilhørsforhold. Flere kommuners ønske om primært at visitere til egne tilbud kan føre til manglende grundlag for opretholdelse af andre udbyderes tilbud. Når der kommer flere konkrete erfaringer med nyvisiteringer og belægninger på tilbudene, er der behov for at drøfte perspektiverne for eventuelle strukturramte tilbud. 16

17 Af hensyn til borgerne er der behov for fokus på den rette balance mellem nærhed og specialisering af tilbud i Syddanmark. Hermed menes, at det bør være borgerens behov, der er afgørende for hvilket tilbud der gives. En række borgere har behov for tilbud, der bedst tilgodeses i nærområdet, med de fordele der følger af at forblive i lokalområdet. For andre borgere er et meget specialiseret tilbud, også selvom det er langt fra lokalområdet, nødvendigt af hensyn til udvikling og vedligeholdelse af livskvaliteten. Erfaringsmæssigt er der i Syddanmark forskellige tilgange til tilvejebringelse af specialiserede tilbud. Der er behov for en løbende dialog mellem parterne med det formål at få en gensidig forståelse i planlægning og udvikling af tilbud i regionen. Der er behov for opmærksomhed på, hvordan der sikres et samlet overblik over kapaciteten og efterspørgslen indenfor det specialiserede socialområde i Syddanmark uanset om tilbudene lovmæssigt er omfattet af rammeaftalen eller de er oprettet af kommunen til egne borgere. Den konkrete udvikling, og de udfordringer dette medfører, understøtter behovet for tværgående koordinering og samarbejde for at fastholde eksistensen og udviklingen af de specialiserede tilbud. Rammeaftalen er det fora, der skal sikre det nødvendige samarbejde. Det bliver af stor betydning for den fremtidige tilbudsvifte i Syddanmark, at aftaleparterne prioriterer fælles dialog og aftaler, blandt andet om fokusområder og faglige netværk. 17

18 Kapitel 6: Fokusområder Rammeaftale 2007 satte fokus på en række områder. Formålet var at sikre omfanget af relevante tilbud på længere sigt i forhold til kapacitetstilpasninger og udviklingen af eksisterende og nye tilbud. I rammeaftale 2008 arbejdes der videre med 11 af de 12 fokusområder fra sidste års rammeaftale. Fokusområdet Specialundervisning på Fredericiaskolen udgår. Problematikken i dette fokusområde har en anden karakter end de øvrige fokusområder, og der arbejdes videre med at tilpasse området i regionsregi. De 11 fokusområder er: Grænseoverskridende børn og unge med sociale vanskeligheder Unge med autisme Svært anbringelige udviklingshæmmede Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning samt svært psykiske syge udviklingshæmmede Udviklingshæmmede med dom Unge udviklingshæmmede Senhjerneskadede Særligt vanskeligt stillede sindslidende Personlighedsforstyrrede Spiseforstyrrede Kommunikations- og hjælpemiddelområdet På findes kommissorier for de oprettede arbejdsgrupper samt notater og anbefalinger fra de igangsatte arbejdsgrupper. Status over de 11 fokusområder er opgjort pr. 1. juni Grænseoverskridende børn og unge med sociale vanskeligheder Gruppen af grænseoverskridende børn og unge med sociale vanskeligheder er vokset de seneste år. Mange passer ikke ind på de nuværende tilbud på grund af adfærdsmæssige problemer, kriminalitet, voldelig adfærd, misbrug og psykiatriske problemer. Mange anbringelser ender ofte i dyre enkeltmandsforanstaltninger. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest 1. marts 2008 fremlægger forslag for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af en kommune. 18

19 Formandskabet udarbejder i efteråret 2007 forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Unge med autisme Der er øget efterspørgsel efter pladser til unge med autisme. En væsentlig årsag til dette, er at mange i børnetilbud nærmer sig 18 år. I gruppen af personer med Asperges Syndrom med et psykiatrisk tillægshandicap opleves der ligeledes en øget efterspørgsel efter mere specialiserede tilbud. Status Det Administrative Samarbejdsforum nedsatte i efteråret 2006 en arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme med henblik på at udarbejde et konkret forslag til etablering af et tilstrækkeligt antal døgn- og dagtilbud til unge med autisme. Formålet med arbejdsgruppen er, dels at vurdere om der er det tilstrækkelige antal døgn- og dagpladser til unge med autisme, dels at vurdere behovet for specialiserede tilbud til personer med Aspergers Syndrom. Første del af arbejdsgruppens arbejde har blandt andet udmøntet sig i en anbefaling om, at Region Syddanmark undersøger muligheden for at oprette 12 ekstra pladser for voksne autister på Fyn. Det videre arbejde Arbejdsgruppen arbejder videre med kommissoriets anden del, hvor behovet for specialiserede pladser til personer med Aspergers Syndrom skal vurderes. Denne del af arbejdsgruppens opgave forventes at være afsluttet i Svært anbringelige udviklingshæmmede Gruppen af udviklingshæmmede, der er svært anbringelige, har mere komplekse problemstillinger end tidligere. Mange udviklingshæmmede har ofte flere diagnoser, for eksempel hjerneskade, personlighedsforstyrrelser eller en psykiatrisk tillægsdiagnose. Der kan også være problemer af social eller kulturel art. En række af de udviklingshæmmede, der er svære at anbringe forventes desuden at have så komplekse problemstillinger, at de ikke kan anbringes på de eksisterende tilbud med mindre det sker i enkeltmandsprojekter. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest 1. marts 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af en kommune. Formandskabet udarbejder i efteråret 2007 forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. 19

20 Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning samt svært psykisk syge udviklingshæmmede Gennem de seneste år er der identificeret et stigende antal udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning. En rapport 3 udarbejdet i 2003 om oligofrenipsykiatri i Syddanmark peger på, at ca. 30 % af mentalt retarderede har en behandlingskrævede psykiatrisk lidelse. På botilbud i Syddanmark opstår der i dag situationer, hvor udviklingshæmmede eksempelvis pludseligt bliver svært psykotiske og derfor har brug for afskærmning i en periode. Disse personer er meget vanskelige at indlægge i et normalt psykiatrisk sengemiljø. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest 1. maj 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af Region Syddanmark. Formandskabet udarbejder i efteråret 2007 forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Udviklingshæmmede med dom Et stigende antal udviklingshæmmede dømmes i dag for kriminalitet og ved domsfældelse idømmes disse ofte tilsyn og eventuel anbringelse på et tilbud for psykisk udviklingshæmmede 4. Nogle af de domsanbragte tilhører sinkegruppen, det vil sige, at de befinder sig i grænseområdet mellem udviklingshæmmede og normal intelligens. Da denne gruppe ofte identificerer sig med normaltbegavede, kan det være svært for dem at indgå i et miljø for udviklingshæmmede. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe senest ultimo 2007, der medio 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af Region Syddanmark. Formandskabet udarbejder ultimo 2007 kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Unge udviklingshæmmede Der opleves en stigende efterspørgsel efter pladser til unge udviklingshæmmede. Det vurderes, at der både er behov for flere kollegiepladser og et større antal permanente boliger for unge/unge voksne, som de kan flytte i efter ophold i et ungdomskollegium. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der medio 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af en kommune. Formandskabet udarbejder senest ultimo 2007 kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Senhjerneskadede Rehabilitering af senhjerneskadede er en lang og kompliceret proces. Behandlingsforløbet er præget af mange skiftende aktører, hvorfor der ofte sker erfarings og videnstab, når patienten overgår til næste led i rehabiliteringsprocessen. Det er derfor 3 Den regionale arbejdsgruppe vedrørende regionalt samarbejde om oligofrenipsykiatri i Region Syd 4 Ibid. 20

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere