Udkast til. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark"

Transkript

1 Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER OG AKTØRER... 6 KAPITEL 2: OPSUMMERING... 7 KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL FÆLLES INITIATIVER OG AFTALER... 7 KAPITEL 3: FÆLLES MÅL OG VISIONER... 9 VISIONER... 9 MÅL... 9 KAPITEL 4: SAMARBEJDE OM RAMMEAFTALEN KAPITEL 5: UDVIKLINGSLINIER OG UDFORDRINGER SOCIALT TRUEDE (ADFÆRDSVANSKELIGE) BØRN OG UNGE HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE PSYKISK HANDICAPPEDE HERUNDER PERSONER MED AUTISME FYSISK HANDICAPPEDE INKL. SENHJERNESKADEDE OG TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE SINDSLIDENDE BESKÆFTIGEDE PÅ REVACENTRE STOFMISBRUGSBEHANDLINGEN EFTER SERVICELOVENS HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER OG VOLDSRAMTE KVINDER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET TENDENSER OG UDFORDRINGER KAPITEL 6: FOKUSOMRÅDER GRÆNSEOVERSKRIDENDE BØRN OG UNGE MED SOCIALE VANSKELIGHEDER UNGE MED AUTISME SVÆRT ANBRINGELIGE UDVIKLINGSHÆMMEDE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED PSYKIATRISK OVERBYGNING SAMT SVÆRT PSYKISK SYGE UDVIKLINGSHÆMMEDE20 UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SENHJERNESKADEDE SÆRLIGT VANSKELIGT STILLEDE SINDSLIDENDE PERSONLIGHEDSFORSTYRREDE SPISEFORSTYRREDE KOMMUNIKATIONS- OG HJÆLPEMIDDELOMRÅDET KAPITEL 7: FAGLIGE NETVÆRK, KVALITETSUDVIKLING OG ØVRIG OPGAVELØSNING FAGLIGE NETVÆRK EVALUERING, KVALITETSUDVIKLING OG DOKUMENTATION FÆLLES SAMRÅD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE TILSYN FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE SPECIALRÅDGIVNING OG KONSULENTFUNKTIONER KAPITEL 8: KOORDINERING AF DE LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET SIKREDE AFDELINGER

3 KAPITEL 9: UDVIKLINGSPLANER FOR BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER RIBELUND STRANDVÆNGET KAPITEL 10: FÆLLES PRINCIPPER OG AFTALER BRUGER- OG PÅRØRENDEINDDRAGELSE SAMARBEJDE MED BRUGERORGANISATIONERNE LEDIGE PLADSER AKUTTE BEHOV MIDLERTIDIGE PLADSER KOORDINERET VENTELISTE PRINCIPPER FOR HÅNDTERING AF VENTELISTER JUSTERING AF RAMMEAFTALEN I AFTALEPERIODEN OVERTAGELSE AF TILBUD OPRETTELSE AF NYE TILBUD OG KONSEKVENSER FOR EKSISTERENDE TILBUD FÆLLES TAKSTPRINCIPPER AFTALER OM SÆRFORANSTALTNINGER OG ENKELTMANDSPROJEKTER STØTTECENTERTILBUD REGULERINGER I FORHOLD TIL TIDLIGERE ÅR OVERHEAD UDVIKLINGSMIDLER FINANSIERING AF BEFORDRING TIL OG FRA DAGTILBUD BETALINGSAFTALER AFREGNINGSREGLER TILBUD UDENFOR RAMMEAFTALENS OMRÅDE STIKORDSREGISTER BILAGSLISTE BILAG 1: DE KOMMUNALE REDEGØRELSER BILAG 2: TILBUDS- OG TAKSTOVERSIGT BILAG 3: SPECIFICERET TILBUDS- OG TAKSTOVERSIGT BILAG 4: TAKSTPRINCIPPER I FORBINDELSE MED RAMMEAFTALE 2008 BILAG 5: AFTALER OM SAMRÅD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE OG TILSYN FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE 3

4 Indledning Fra 2007 skal de fem regioner hvert år udarbejde en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen i Syddanmark indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark 1. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser indenfor det specialiserede socialområde. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Aftalen er hermed et væsentligt socialpolitisk værktøj i relation til indsatsen for borgerne i Syddanmark. Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark. Der er i samarbejdet mellem kommunerne og regionen en fælles opfattelse af, at det er rammeaftalens fornemste opgave at sikre den nødvendige koordinering af tilbudene på området i Syddanmark til gavn for borgerne. Der er udarbejdet en tilsvarende rammeaftale for en mindre del af specialundervisningsområdet. På kan man finde rammeaftalerne for 2008 med tilhørende bilag samt øvrige relevante dokumenter i relation til rammeaftalerne. 1 Lov om social service, 6, stk. 2, Bekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde og Vejledning til bekendtgørelse af 3. marts

5 Kapitel 1: Rammeaftale 2008 Hvordan bliver rammeaftalen til? Arbejdet med rammeaftalen for 2008 er påbegyndt i begyndelsen af Rammeaftalen tager naturligt udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i kommunerne og Region Syddanmark i forbindelse med udarbejdelsen og realiseringen af rammeaftalen for Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser for det forventede fremtidige forbrug det næste år samt tre overslagsår. Redegørelserne indsendes til regionsrådet senest 1. maj. Regionsrådet udarbejder på baggrund af de kommunale redegørelser et forslag til rammeaftalen. Regionsrådets forslag til rammeaftalen danner grundlag for den efterfølgende dialog og forhandling kommunerne imellem og mellem kommunerne og regionen. Rammeaftalen behandles i Kommunekontaktrådet og i Kontaktudvalget i august, hvorefter den sendes til behandling i de 22 byråd og regionsrådet. Senest 15. oktober skal rammeaftalen være godkendt. Udbyderne af tilbud indsender budgetter og takster for tilbuddene til regionsrådet senest 20. juni. Taksterne udsendes til politisk godkendelse sammen med rammeaftalen. Som følge af budgetprocesserne og eventuel korrektion af takster i efteråret godkendes de endelige takster af Kontaktudvalget den 14. november. Rammeaftaleprocessen kan grafisk illustreres således: 14. november: Godkendelse af endelige takster 1. januar: Ikrafttrædelse 15. oktober: Politisk godkendelse 1. marts: Opsamling på sidste års aftale 1. august: Forhandling af aftalen 1. maj: De kommunale redegørelser 1. juni: Regionens aftaleudkast 5

6 Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Rammeaftalens parter og aktører Politiske parter og aktører Kontaktudvalget består af de 22 borgmestre i Syddanmark og regionsrådets formand. Udvalget er nedsat ved lov og skal sikre samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Syddanmark. Kommunekontaktrådet (KKR Syddanmark) er nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i Syddanmark og består af de 22 borgmestre samt partivalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er i alt 41 medlemmer i Kommunekontaktrådet. Kommunalbestyrelsen i de 22 kommuner i Syddanmark godkender rammeaftalen. Regionsrådet i Syddanmark udarbejder og godkender rammeaftalen. Det regionale udviklingsråd i Syddanmark består af 38 repræsentanter fra brugerorganisationer og politiske repræsentanter fra kommunerne og regionen. Det regionale udviklingsråd skal fra 2008 årligt udarbejde en redegørelse til Socialministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen indenfor rammeaftalens område. Administrative parter og aktører Det Administrative Samarbejdsforum er nedsat af Kommunekontaktrådet og regionsrådet og består af repræsentanter for kommunerne og Region Syddanmark. Formålet med Det Administrative Samarbejdsforum er at rådgive Kontaktudvalget vedrørende rammeaftalespørgsmål, herunder forberede indgåelsen af rammeaftalen og vedligeholde rammeaftalen løbende. Kommunaldirektørkredsen i Syddanmark behandler forslaget til rammeaftalen før det behandles politisk i kommunalt regi. Sekretariatsbetjening i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalen varetages af sekretariatet på det sociale område i Region Syddanmark i samarbejde med sekretariatet for Kommunekontaktrådet. 6

7 Kapitel 2: Opsummering Rammeaftale 2008 skal koordinere og fastlægge udbuddet af, indholdet i og taksterne på de specialiserede sociale og socialpsykiatriske tilbud i Syddanmark i Målet er at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne og økonomisk rationalitet for kommunerne, uanset hvem der driver det enkelte tilbud. Det er endnu for tidligt at konkludere nærmere om rammeaftalesystemets virke og konsekvenser for tilbud og brugere. Samarbejdet mellem kommunerne og mellem kommuner og region er i sin opstartsfase. Der er sat en række visioner og mål for, hvad der i fællesskab arbejdes for. Der har i hele processen været et godt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark. Kommunernes forventninger til 2008 En central del af Rammeaftale 2008 er kommunernes forventninger til brug af pladser i de kommende fire år, som skal matches med udbuddet af pladser i Syddanmark. Ifølge redegørelserne forventes der ikke væsentlige udsving i kommunernes forventninger til brug af pladser. Der kan dog findes forskydninger mellem kommuner eller tilbud i større eller mindre grad, som kan betyde behov for at tilpasse antallet af pladser lokalt. Samlet set giver tallene ikke grund til at foreslå tilpasning af kapaciteten i Syddanmark. Vejle og Odense kommuner har tilkendegivet ønske om at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark. Vejle Kommune overtager fra 1. januar 2008 syv tilbud, mens Odense ønsker at drøfte overtagelse af to tilbud fra 1. januar Flere kommuner har tilkendegivet, at de planlægger at oprette nye tilbud med henblik på at skabe tilbud i borgernes nærområder. Tilbuddene er i udgangspunktet ikke omfattet af rammeaftalen, og ikke tilgængelige for andre kommuner med mindre der indgås konkrete aftaler herom. Tilbuddene dækker indholdsmæssigt tilbud til borgere med samme behov for indsats som tilbud omfattet af rammeaftalen. Særligt de større kommuner giver udtryk for, at de fremadrettet i videst muligt omfang vil visitere borgere til tilbud i nærområdet, og dermed hovedsageligt i egen kommune. Der bør via det brede samarbejde i regionen arbejdes på at sikre, at der er den nødvendige samlede kapacitet indenfor det specialiserede sociale og socialpsykiatriske område i Syddanmark. Fælles initiativer og aftaler Der blev i Rammeaftale 2007 igangsat ni faglige netværk og 11 fokusområder. De faglige netværk har til formål at udveksle viden på tværs af tilbud og udbydere. Netværkene er ved at finde sin form og forventes blandt andet at komme med input til Rammeaftale For nogle af de 11 fokusområder er der udarbejdet kommissorier, og arbejdsgrupper er nedsat. For fokusområdet vedrørende personer over 18 år med autisme har en arbejdsgruppe foreløbig konkluderet, at der mangler 12 pladser til målgruppen på Fyn. På den baggrund har Det Administrative Samarbejdsforum besluttet, at Region Syd- 7

8 danmark skal undersøge muligheden for at oprette 12 nye bo- og beskæftigelsespladser til personer over 18 år med autisme på Fyn. Der skal desuden ske en yderligere afklaring af behovet i de øvrige dele af Syddanmark. Der arbejdes på at etablere en koordineret venteliste for hele Syddanmark, som forventes at virke fra 4. kvartal For at sætte brugeren i centrum for indsatsen skal der være et tæt samarbejde og en god dialog med brugere og pårørende. Udgangspunktet er brugernes behov, og brugerne bør inddrages i væsentlige beslutninger, som vedrører deres trivsel. For at fremme en effektiv anvendelse af ressourcerne på de sociale tilbud samt sammenlignelige takster for pladser, uanset hvem der er udbyder, er der aftalt fælles økonomiske principper for beregningen af de omkostningsbaserede takster. Der skal indregnes 5 % overhead i taksterne til centrale administrationsomkostninger. Desuden skal der afsættes 0,5 % af tilbuddets bruttobudget til udvikling, som rækker ud over den almindelige kursusvirksomhed. Der er etableret samarbejde om samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere samt tilsyn med samme målgruppe. 8

9 Kapitel 3: Fælles mål og visioner Rammeaftalens parter har et kollektivt ansvar for at arbejde for de fælles visioner, der er opstillet for rammeaftale Rammeaftale 2008 har følgende overordnede visioner og mål: Visioner Rammeaftaleprocessen skal være et af de dynamiske redskaber, der skaber rammerne for udviklingen på området i Syddanmark Borgerne skal sikres de bedst mulige løsninger inden for de givne rammer, uafhængigt af hvem der driver det enkelte tilbud Mål De mere konkrete mål for Rammeaftale 2008 er, at: Borgerne får de tilbud, de har behov for, når de har behov for det Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov for støtte Fokusere på bruger- og pårørendeinddragelse Sikre lige adgang for alle borgere i Syddanmark til alle tilbud Der er sammenhæng i de tilbud borgeren tilbydes Minimere ventetider til tilbuddene mest muligt Der som minimum skal tilbydes et midlertidigt tilbud ved akutte behov Der sikres tilgængelighed af viden og specialrådgivning på tværs af tilbud samt kommuner og region Sikre kvaliteten i tilbuddene gennem kvalitetsudvikling og løbende faglig udvikling Der på alle tilbud arbejdes med konkrete mål for samt udvikling og dokumentation af tilbuddene til gavn for brugerne Der arbejdes for en effektiv drift af tilbuddene Der er åbenhed og synlighed om de enkelte tilbud 9

10 Kapitel 4: Samarbejde om rammeaftalen Der har været et løbende samarbejde mellem regionen og kommunerne om såvel udarbejdelse som udmøntning af Rammeaftale Der er tale om nye samarbejdsrelationer og nye aktører, og det vil naturligt tage tid før samarbejdet har fundet sin endelige form. Generelt har samarbejdet været meget vellykket i den forstand, at der har været fleksibilitet og vilje til samarbejde hos alle parter. Der har været et velfungerende samarbejde i Det Administrative Samarbejdsforum, der som fælles forum har været i stand til at træffe de fornødne beslutninger. Dette gælder både i forhold til konkrete forespørgsler om justeringer af rammeaftalen og i forhold til implementering af de initiativer, der er aftalt i Rammeaftale Der har desuden været et velfungerende samarbejde mellem parterne om nedsættelse af fælles arbejdsgrupper på en række områder, eksempelvis om Den Koordinerede Venteliste, faglige netværk og fokusområder. Primo 2007 er udarbejdet en erfaringsopsamling vedrørende Rammeaftale 2007, som har været drøftet i kommunerne. Nedenfor er fremdraget centrale konklusioner fra opsamlingen: Inddragelse af skal-området i Rammeaftale 2008 Det er besluttet, at de områder der ikke lovpligtigt er omfattet af rammeaftalen (alkoholbehandling, sundhedsdelen af stofmisbrugsbehandlingen, hovedparten af børn- og ungeområdet samt af specialundervisningen) ikke indarbejdes i Rammeaftale Dog skal takstprincipperne for rammeaftalen fortsat anvendes på skal-området. Fokusområder Der er enighed om, at der ikke ønskes nye fokusområder i Rammeaftale Der er enighed om, at evaluere foregående års fokusområder før der aftales nye. Dette giver mulighed for at følge de igangsatte processer ligesom konklusionerne kan indgå i de kommunale beslutningsprocesser. Graden af bindinger/budgetsikkerhed i rammeaftalen Kommunerne er enige om, at det primo 2007 er for tidligt at vurdere, om der er den rette balance mellem de aftalte bindinger og budgetsikkerhed for udbyderkommunerne og beskyttelse af køberkommunerne. Takst- og ydelsesstruktur samt takstindberetningen Der var enighed om, at der er behov for en fælles takst- og ydelsesstruktur i Rammeaftale Der blev givet udtryk for, at rammeaftaleparterne bør arbejde med at udvikle takstberegningsværktøjet. Desuden var der ønske om at forbedre informationsniveauet i forhold til takstarbejdet. Begge ønsker er søgt efterkommet i forbindelse med takstarbejdet for Det viste sig i 2006 vanskeligt at skabe en hensigtsmæssig sammenhæng mellem rammeaftalen og den kommunale budgetproces. Dette betød, at flere kommuner ikke kunne indmelde endelige takster i august måned, som forudsat i tidsplanen i

11 På denne baggrund er det besluttet, at taksterne i Rammeaftale 2008 beregnes på baggrund af de tekniske budgetter medio I tilfælde af, at den kommunale budgetproces giver anledning til justeringer af taksterne, behandles de endelige takster i Kontaktudvalget i november Indsamling af data til brug for Rammeaftale 2008 Der er delte tilbagemeldinger fra kommunerne vedrørende både indholdet i de kommunale redegørelser og processen i forhold til indsamling af data. Flere udtrykker ønske om øget information og dialog om indholdet i redegørelserne. Desuden er udtrykt ønske om, at der fremadrettet bør tilstræbes et samspil med Tilbudsportalen. Regionens erfaringer med indsamling af de kommunale redegørelser i både 2007 og 2008 understøtter, at der er behov for øget dialog om redegørelserne. Der har været en del vanskeligheder med at få tilbagemeldinger fra alle kommuner indenfor den lovmæssige fastsatte tidsfrist. Overskridelse af tidsfristen gør det vanskeligt for regionen at udarbejde udkast til rammeaftale indenfor de stramme tidsrammer, der er fastlagt. Samarbejdet om Rammeaftale 2008 Der er enighed om justeringerne i processen i forhold til det første år, eksempelvis ændringer i takstprocessen. Det tætte samarbejde om udarbejdelse af forslag til Rammeaftalen er fortsat i Det Administrative Samarbejdsforum drøfter således løbende elementer i rammeaftale 2007, der ligeledes indgår i Rammeaftale I foråret 2007 har regionen som supplement til de kommunale redegørelser holdt møde med de største udbyderkommuner. Formålet var at få en nærmere dialog om udviklingen af tilbudene i kommunen samt mere bredt ønsker og forventninger til rammeaftalen. Region Syddanmark planlægger at holde møder med de øvrige kommuner i efteråret Udmøntningen af Rammeaftale 2007 Der er aftalt en række initiativer i Rammeaftale 2007, som skal udmøntes konkret. Erfaringerne fra opstarten af forskellige aktiviteter viser, at der primo 2007 fortsat anvendes mange kræfter i kommunerne og regionen på at implementere de nye organisationer. Som følge heraf må det forventes, at det tager længere tid at igangsætte de forskellige tiltag, end det er forudsat. Dette gælder eksempelvis de faglige netværk og fokusområder. Det har desuden vist sig, at opgaven med at implementere Den Koordinerede Venteliste er vanskeligere end forudsat. Der er enighed om at fastholde fokus på målet men erkende, at der nødvendigvis må være tale om et flerårigt perspektiv. Der har i første halvår af 2007 vist sig at være behov for mindre justeringer af rammeaftalen med hensyn til takster og antallet af pladser. På den baggrund er der behov for at smidiggøre procedurerne for mindre justeringer af rammeaftalen. Dette er indarbejdet i Rammeaftale 2008, så mindre justeringer i visse situationer kan ske uden godkendelse i Det Administrative Samarbejdsforum. Desuden udvides Det Administra- 11

12 tive Samarbejdsforums beføjelser til at godkende mindre justeringer, som i 2007 krævede godkendelse i Kontaktudvalget. Kommunerne er i foråret 2007 blevet forespurgt om erfaringerne henholdsvis som efterspørgere og udbydere af tilbud efter 1. januar Som følge af den korte tidshorisont bygger vurderingerne på begrænsede erfaringer. Enkelte kommuner har anført, at man oplever flaskehalsproblemeri forbindelse med visitering af brugere til tilbud. Desuden har enkelte kommuner anført problematikker i forhold til visitationsprocedurerne, herunder at der er behov for den koordinerede venteliste. I forbindelse med udmøntningen af rammeaftalen er det en fælles erfaring, at der er behov for udvikling af Tilbudsportalen, så disse oplysninger i større udstrækning kan anvendes i forbindelse med rammeaftalen. Der er desuden generel enighed om, at der bør tilstræbes en koordinering med de data, der skal indgå i det centrale informations- analysesystem, som er under opbygning til brug for udviklingsrådenes arbejde på det sociale område. 12

13 Kapitel 5: Udviklingslinier og udfordringer Kommunernes forventninger til det fremtidige forbrug af pladser i Syddanmark er opgjort på grundlag af de kommunale redegørelser 2. Forventningerne til forbruget i årene er opgjort i relation til følgende hovedmålgrupper: Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Psykisk handicappede inkl. autister Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede og traumatiserede flygtninge Sindslidende Beskæftigede på revacentre Stofmisbrugsbehandlingen efter servicelovens 101 Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Hjælpemiddelområdet Med hensyn til de 6 første grupper, har der foreligget brugbare oplysninger om forbruget i 2006 fra de gamle amters afregningssystemer. Disse oplysninger er lagt til grund for vurderingerne i de kommunale redegørelser. Det hidtidige og forventede forbrug er opgjort på institutionsniveau med henblik på mere nøjagtigt at kunne identificere behov for op- eller nedjusteringer af pladsantallet. Da afregningsdata refererer til den organisatoriske opbygning i 2006, betyder det, at tallene for enkelte tilbud ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den aktuelle tilbudsstruktur. Dette vil dog ikke have nogen betydning for opgørelsen på målgruppeniveau. Med hensyn til de 4 sidste grupper foreligger der ikke brugbare forbrugsdata. På hjælpemiddelområdet er der foretaget en registrering af hvilken hovedleverandør, kommunerne forventes at anvende. På øvrige områder er kun spurgt, om der forventes ændringer i forbruget, og hvori den i givet fald består. I bilag 1 er der en detaljeret gengivelse af informationerne i de kommunale redegørelser inklusiv tilbagemeldingerne på de supplerende spørgsmål og institutionsoplysninger. I dette afsnit opsummeres hovedresultaterne med henblik på en samlet vurdering af udviklingslinjerne. 2 Bekendtgørelse nr. 36 af 23/ om rammeaftaler m.v. på det sociale og på det almene ældreboligområde 13

14 Det samlede forventede forbrug af pladser opgjort som døgn- eller heltidspladser på årsbasis samt udviklingen fra år til år på målgruppeområder, hvor der foreligger data, fremgår af følgende 2 tabeller: Antal pladser: Forbrug i 2006 Døgn- eller heltidspladser på årsbasis Forbruget fra kommuner udenfor regionen i procent af det samlede forbrug i 2006 Forventet forbrug 1) Målgruppeområder Socialt truede (adfærdsvanskelige) - B&U ,2 % Døgn Handicappede - B&U - Døgn 233 9,1 % Handicappede - B&U - Dag 272 1,2 % Psykisk handicappede inkl. autister - Døgn ,3 % Psykisk handicappede inkl. autister - Dag ,9 % Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede ,5 % Døgn Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede ,2 % Dag Sindslidende - Døgn 732 8,1 % Sindslidende - Dag 811 3,2 % Pers. med behov for besk. besk. på revacentre - Dag 87 0,0 % ) Der foreligger ikke oplysninger, om det forventede forbrug fra kommunerne udenfor regionen. Tallene fra 2006 er for disse kommuners vedkommende videreført uændret i Desto større dette tal er, desto større er usikkerheden i den samlede vurdering af de fremtidige behov. I de tilfælde, hvor der mangler data fra kommuner i Syddanmark vedrørende et bestemt område (f.eks. børneområdet), er tallene fra 2006 ligeledes videreført uændret. Forskel i antal pladser fra år til år: Målgruppeområder Døgn- eller heltidspladser på årsbasis Forskel mellem 2006 og 2008 Forskel i antal pladser mellem Antal pladser Forskel i procent af forbruget i og og og 2011 Socialt truede (adfærdsvanskelige) - B&U - Døgn -0,1-0,3 % 1,0 0,0 0,0 Handicappede - B&U - Døgn -2,2-0,9 % 1,0-0,4-1,0 Handicappede - B&U - Dag 2,8 1,0 % -5,8-2,0 1,0 Psykisk handicappede inkl. autister - Døgn 32,2 1,9 % 0,0 0,0 2,5 Psykisk handicappede inkl. autister - Dag 59,7 2,0-7,2-1,0-1,0 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede - Døgn 2,5 1,6 % 0,0 0,0 0,0 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede - Dag 0,6 0,6 % -2,0 0,0-5,0 Sindslidende - Døgn -4,0-0,5 % -3,0 0,0-1,0 Sindslidende - Dag 3,7 0,5 % 0,0 0,0-1,0 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre - Dag 0,8 1,0 % -1,0 0,0 0,0 14

15 Som det fremgår af tabellerne forventes der ikke væsentlige ændringer på de enkelte områder set i forhold til det samlede forbrug. Men selv om totaltallene ikke umiddelbart giver anledning til overvejelser, kan der være forskydninger i forhold til de enkelte tilbud eller udbydere, som kan være af interesse. En gennemgang heraf findes i bilag 1. Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Her indgår alene Egely i rammeaftalen. Det specielle ved Egely er, at mange af brugerne er der efter dom, og at denne del af forbruget derfor heller ikke direkte kan påvirkes af kommunerne. Kommunerne lægger da heller ikke op til et ændret forbrug. Handicappede børn og unge På døgnområdet lægges der ikke op til et ændret forbrug. Der er dog tegn på, at der på lidt længere sigt kan blive tale om visse omlægninger, idet flere af de større kommuner er i gang med at analysere den samlede indsats på børnehandicapområdet. Der er endvidere en venteliste på i alt ca. 15 personer med gennemsnitlige ventetider på 1½-3½ år. Herudover er der en lang venteliste til, og ventetid på ferie- og aflastningstilbud. På dagområdet er der nogenlunde status quo set over alle årene 2006 til Der er ventelister på i alt 18 personer og gennemsnitlige ventetider på fra 2 måneder til ¾ år. Der er samtidig meldinger om en udvidelse af kapaciteten med 8 pladser. Psykisk handicappede herunder personer med autisme På døgnområdet lægges der - set i forhold til områdets størrelse - op til nogenlunde uændrede forhold. Der er ventelister på i alt 91 personer med gennemsnitlige ventetider på ½-4 år. Der er meldinger om en udvidelse af kapaciteten med 10 pladser. På dagområdet er der tegn på et vist merforbrug i de kommende år, men dog stadig af beskeden størrelse set i forhold til det samlede antal pladser. Der er samtidig meldinger om 43 flere pladser fra 1. januar Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede og traumatiserede flygtninge Der lægges hverken på døgn- eller dagområdet op til ændringer. Sindslidende På døgnområdet forventes nogenlunde uændrede forhold. Der er en ventelister på i alt 27 personer med gennemsnitlige ventetider på fra en enkelt måned til flere år. Beskæftigede på revacentre Der lægges ikke op til ændringer. 15

16 Stofmisbrugsbehandlingen efter servicelovens kommuner angiver, at de forventer et ændret forbrug på dette område hvad enten der er tale om en omlægning af behandlingsformerne, en forventning om flere misbrugere eller en forøget forbyggende indsats. Hjemløse og personer med sociale problemer og voldsramte kvinder Ingen kommuner forventer ændringer på dette område. Hjælpemiddelområdet Langt de fleste kommuner forventer at fortsætte med den hidtidige leverandør på kort sigt, men flere tager forbehold på lidt længere sigt, især hvad angår mobilitetsområdet. Tendenser og udfordringer På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger om forventninger til fremtidig anvendelse af tilbud, tegner der sig nogle klare signaler: Flere især de store kommuner giver udtryk for, at man fremadrettet ønsker primært at visitere borgerne til kommunens egne tilbud. Når det særligt er de store kommuner, der anfører dette, skal det ses i naturlig sammenhæng med, at de driver en stor andel af tilbudene, herunder tilbud indenfor de fleste eller alle fagområder. En del af pladserne på tilbudene i Syddanmark anvendes af borgere fra kommuner udenfor Syddanmark. På baggrund af ovennævnte må det forventes, at der fremadrettet vil være færre nyvisiterede fra kommuner udenfor regionen. Flere kommuner overtager tilbud drevet af Region Syddanmark. I 2007 har Vejle og Odense tilkendegivet ønske om at overtage tilbud drevet af regionen. Vejle Kommune overtager fra 2008 syv institutioner fra regionen, mens Odense ønsker at drøfte overtagelse af to institutioner fra Flere kommuner planlægger at oprette nye tilbud, der som udgangspunkt ikke er omfattet af rammeaftalen, men som indholdsmæssigt dækker tilbud til borgere med samme behov for indsats som tilbud omfattet af rammeaftalen. Tilbudene oprettes med fokus på kommunens egne borgere, men kommunerne kan vælge at stille tilbud til rådighed for andre kommuner. Dette har flere kommuner også konkret tilkendegivet, at man vil gøre, i det omfang kapaciteten gør det muligt. Dette kan medføre behov for reduceringer i antallet af pladser på andre tilbud. Med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger ses følgende fremadrettede udfordringer: Det skal sikres, at de mindre kommuners behov for tilbud/pladser tilgodeses i samme udstrækning som de store kommuners behov. I rammeaftalen er aftalt principper for administration af ledige pladser, som skal sikre lige adgang til tilbudene, uanset kommunetilhørsforhold. Flere kommuners ønske om primært at visitere til egne tilbud kan føre til manglende grundlag for opretholdelse af andre udbyderes tilbud. Når der kommer flere konkrete erfaringer med nyvisiteringer og belægninger på tilbudene, er der behov for at drøfte perspektiverne for eventuelle strukturramte tilbud. 16

17 Af hensyn til borgerne er der behov for fokus på den rette balance mellem nærhed og specialisering af tilbud i Syddanmark. Hermed menes, at det bør være borgerens behov, der er afgørende for hvilket tilbud der gives. En række borgere har behov for tilbud, der bedst tilgodeses i nærområdet, med de fordele der følger af at forblive i lokalområdet. For andre borgere er et meget specialiseret tilbud, også selvom det er langt fra lokalområdet, nødvendigt af hensyn til udvikling og vedligeholdelse af livskvaliteten. Erfaringsmæssigt er der i Syddanmark forskellige tilgange til tilvejebringelse af specialiserede tilbud. Der er behov for en løbende dialog mellem parterne med det formål at få en gensidig forståelse i planlægning og udvikling af tilbud i regionen. Der er behov for opmærksomhed på, hvordan der sikres et samlet overblik over kapaciteten og efterspørgslen indenfor det specialiserede socialområde i Syddanmark uanset om tilbudene lovmæssigt er omfattet af rammeaftalen eller de er oprettet af kommunen til egne borgere. Den konkrete udvikling, og de udfordringer dette medfører, understøtter behovet for tværgående koordinering og samarbejde for at fastholde eksistensen og udviklingen af de specialiserede tilbud. Rammeaftalen er det fora, der skal sikre det nødvendige samarbejde. Det bliver af stor betydning for den fremtidige tilbudsvifte i Syddanmark, at aftaleparterne prioriterer fælles dialog og aftaler, blandt andet om fokusområder og faglige netværk. 17

18 Kapitel 6: Fokusområder Rammeaftale 2007 satte fokus på en række områder. Formålet var at sikre omfanget af relevante tilbud på længere sigt i forhold til kapacitetstilpasninger og udviklingen af eksisterende og nye tilbud. I rammeaftale 2008 arbejdes der videre med 11 af de 12 fokusområder fra sidste års rammeaftale. Fokusområdet Specialundervisning på Fredericiaskolen udgår. Problematikken i dette fokusområde har en anden karakter end de øvrige fokusområder, og der arbejdes videre med at tilpasse området i regionsregi. De 11 fokusområder er: Grænseoverskridende børn og unge med sociale vanskeligheder Unge med autisme Svært anbringelige udviklingshæmmede Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning samt svært psykiske syge udviklingshæmmede Udviklingshæmmede med dom Unge udviklingshæmmede Senhjerneskadede Særligt vanskeligt stillede sindslidende Personlighedsforstyrrede Spiseforstyrrede Kommunikations- og hjælpemiddelområdet På findes kommissorier for de oprettede arbejdsgrupper samt notater og anbefalinger fra de igangsatte arbejdsgrupper. Status over de 11 fokusområder er opgjort pr. 1. juni Grænseoverskridende børn og unge med sociale vanskeligheder Gruppen af grænseoverskridende børn og unge med sociale vanskeligheder er vokset de seneste år. Mange passer ikke ind på de nuværende tilbud på grund af adfærdsmæssige problemer, kriminalitet, voldelig adfærd, misbrug og psykiatriske problemer. Mange anbringelser ender ofte i dyre enkeltmandsforanstaltninger. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest 1. marts 2008 fremlægger forslag for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af en kommune. 18

19 Formandskabet udarbejder i efteråret 2007 forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Unge med autisme Der er øget efterspørgsel efter pladser til unge med autisme. En væsentlig årsag til dette, er at mange i børnetilbud nærmer sig 18 år. I gruppen af personer med Asperges Syndrom med et psykiatrisk tillægshandicap opleves der ligeledes en øget efterspørgsel efter mere specialiserede tilbud. Status Det Administrative Samarbejdsforum nedsatte i efteråret 2006 en arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme med henblik på at udarbejde et konkret forslag til etablering af et tilstrækkeligt antal døgn- og dagtilbud til unge med autisme. Formålet med arbejdsgruppen er, dels at vurdere om der er det tilstrækkelige antal døgn- og dagpladser til unge med autisme, dels at vurdere behovet for specialiserede tilbud til personer med Aspergers Syndrom. Første del af arbejdsgruppens arbejde har blandt andet udmøntet sig i en anbefaling om, at Region Syddanmark undersøger muligheden for at oprette 12 ekstra pladser for voksne autister på Fyn. Det videre arbejde Arbejdsgruppen arbejder videre med kommissoriets anden del, hvor behovet for specialiserede pladser til personer med Aspergers Syndrom skal vurderes. Denne del af arbejdsgruppens opgave forventes at være afsluttet i Svært anbringelige udviklingshæmmede Gruppen af udviklingshæmmede, der er svært anbringelige, har mere komplekse problemstillinger end tidligere. Mange udviklingshæmmede har ofte flere diagnoser, for eksempel hjerneskade, personlighedsforstyrrelser eller en psykiatrisk tillægsdiagnose. Der kan også være problemer af social eller kulturel art. En række af de udviklingshæmmede, der er svære at anbringe forventes desuden at have så komplekse problemstillinger, at de ikke kan anbringes på de eksisterende tilbud med mindre det sker i enkeltmandsprojekter. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest 1. marts 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af en kommune. Formandskabet udarbejder i efteråret 2007 forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. 19

20 Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning samt svært psykisk syge udviklingshæmmede Gennem de seneste år er der identificeret et stigende antal udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning. En rapport 3 udarbejdet i 2003 om oligofrenipsykiatri i Syddanmark peger på, at ca. 30 % af mentalt retarderede har en behandlingskrævede psykiatrisk lidelse. På botilbud i Syddanmark opstår der i dag situationer, hvor udviklingshæmmede eksempelvis pludseligt bliver svært psykotiske og derfor har brug for afskærmning i en periode. Disse personer er meget vanskelige at indlægge i et normalt psykiatrisk sengemiljø. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest 1. maj 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af Region Syddanmark. Formandskabet udarbejder i efteråret 2007 forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Udviklingshæmmede med dom Et stigende antal udviklingshæmmede dømmes i dag for kriminalitet og ved domsfældelse idømmes disse ofte tilsyn og eventuel anbringelse på et tilbud for psykisk udviklingshæmmede 4. Nogle af de domsanbragte tilhører sinkegruppen, det vil sige, at de befinder sig i grænseområdet mellem udviklingshæmmede og normal intelligens. Da denne gruppe ofte identificerer sig med normaltbegavede, kan det være svært for dem at indgå i et miljø for udviklingshæmmede. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe senest ultimo 2007, der medio 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af Region Syddanmark. Formandskabet udarbejder ultimo 2007 kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Unge udviklingshæmmede Der opleves en stigende efterspørgsel efter pladser til unge udviklingshæmmede. Det vurderes, at der både er behov for flere kollegiepladser og et større antal permanente boliger for unge/unge voksne, som de kan flytte i efter ophold i et ungdomskollegium. Det videre arbejde Der nedsættes en arbejdsgruppe, der medio 2008 fremlægger forslag til initiativer for Det Administrative Samarbejdsforum. Formandskabet varetages af en kommune. Formandskabet udarbejder senest ultimo 2007 kommissorium for arbejdsgruppen, der godkendes af Det Administrative Samarbejdsforum. Senhjerneskadede Rehabilitering af senhjerneskadede er en lang og kompliceret proces. Behandlingsforløbet er præget af mange skiftende aktører, hvorfor der ofte sker erfarings og videnstab, når patienten overgår til næste led i rehabiliteringsprocessen. Det er derfor 3 Den regionale arbejdsgruppe vedrørende regionalt samarbejde om oligofrenipsykiatri i Region Syd 4 Ibid. 20

Udkast til. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008 5 Hvordan bliver rammeaftalen til? 5 Rammeaftalens parter og aktører

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Bilag 6 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Rammeaftalen skal indeholde udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser beliggende

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk Rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark regionsyddanmark.dk Indledning Rammeaftale 2009 i Syddanmark er den tredje rammeaftale, der indgås efter kommunalreformens

Læs mere

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. VURDERING AF FREMTIDIGE BEHOV... 4 SOCIALT TRUEDE BØRN OG UNGE... 4 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE...

Læs mere

Bilag 9 DH bemærkninger til udkast til rammeaftale 2009 for Region Syddanmark

Bilag 9 DH bemærkninger til udkast til rammeaftale 2009 for Region Syddanmark Dokument oprettet 18-12-2008 Sag 08/933 Dok. 15487/08 KP/ck Bilag 9 DH bemærkninger til udkast til rammeaftale 2009 for Region Syddanmark Generelle kommentarer Tilgængelighed DH finder det meget problematisk,

Læs mere

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet UDKAST Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Udfordringer og udvikling af tilbud i Syddanmark...4 Forstærket behov for at følge udviklingen

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen.

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen. Bilag 3 1. Rammeaftale 2007 vedrørende specialundervisning i Syddanmark Denne rammeaftale vedrørende specialundervisningstilbud indgår som bilag til rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: frank.rejnholt.skovdal@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/67 Telefon: 76631045 Dato:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2014

BILAG Udviklingsstrategi 2014 BILAG Udviklingsstrategi 2014 Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler... 1 a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde... 1 b) Bekendtgørelse

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 Indhold Indledning... 1 Overordnet ambition... 2 Temaer... 3 Ministertema; godkendelse og tilsyn... 4 Takster som understøtter målet med indsatsen... 4 Anvendelse af velfærdsteknologier

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Tovholdermøde. Mødereferat

Tovholdermøde. Mødereferat Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 23. november 2009 Udarbejdet af: Paul Ebbesen E-mail: Paul.Ebbesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631062 Mødereferat

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Fokusområder der har afrapporteret siden indgåelsen af rammeaftale

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale På social- og specialundervisningsområdet. regionsyddanmark.dk

Rammeaftale På social- og specialundervisningsområdet. regionsyddanmark.dk Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet regionsyddanmark.dk Indledning Rammeaftalen skal sikre en åben dialog om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet samt

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme Handicapafdelingen Kontaktperson: Jesper Dan Jensen Jesper.Dan.Jensen@regionsyddanmark.dk Sikker epost: Direkte tlf. 76631073 16. april 2007 Journal nr. 07/1977 Side 0 / 13 Arbejdsgruppe vedrørende personer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Rammeaftale Socialområdet 2008

Rammeaftale Socialområdet 2008 Rammeaftale Socialområdet 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 9 2.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

Bilag 5: Aftaler om Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i 2008

Bilag 5: Aftaler om Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i 2008 Bilag 5: Aftaler om Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i 2008 Indledning: Alle kommuner i Syddanmark undtagen Nyborg Kommune har med virkning fra

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere