A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

2

3 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 11 Gruppens forretningsområder 14 Segmentoversigt 15 Containeraktiviteter 16 Olie- og gasaktiviteter 22 APM Terminals 26 Tank, offshore og anden skibsfart 30 Detailhandel 38 Andre virksomheder 40 Ikke allokerede aktiviteter 42 Regnskabsberetning 44 Risici 48 God selskabsledelse 49 Bæredygtighed 50 Organisation og informationsteknologi 52 Aktionærforhold 53 Ledelsespåtegning 56 De uafhængige revisorers påtegning 57 Årsregnskab Resultatopgørelse 60 Totalindkomstopgørelse 61 Balance pr. 31. december 62 Pengestrømsopgørelse 64 Egenkapitalopgørelse 65 Noter til det konsoliderede årsregnskab 68 Årsregnskab Hoved- og nøgletal 121 Resultatopgørelse 122 Totalindkomstopgørelse 123 Balance pr. 31. december 124 Pengestrømsopgørelse 126 Egenkapitalopgørelse 127 Noter til årsregnskabet 129 Ledelseshverv 157 Virksomhedsoversigt 161 Selskabsmeddelelser Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller - Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i årsrapporten.

4

5 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Årsrapport 2010 (Tal for 2009 i parentes) 2010 i hovedtræk Omsætning USD 56,1 mia. (USD 48,6 mia.) Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) USD 15,9 mia. (USD 9,2 mia.) Nedskrivninger USD 0,7 mia. (USD 0,5 mia.) Avance ved salg af anlægsaktiver, netto USD 0,7 mia. (USD 0,2 mia.) Resultat før finansielle poster (EBIT) USD 10,6 mia. (USD 3,8 mia.) Resultat før skat USD 9,7 mia. (USD 2,8 mia.) Årets skat USD 4,7 mia. (USD 3,8 mia.) Årets resultat USD 5,0 mia. (tab på USD 1,0 mia.). I danske kroner var resultatet 28,2 mia. (tab på DKK 5,5 mia.) Pengestrøm fra driftsaktiviteter USD 10,1 mia. (USD 4,7 mia.) Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer USD 4,6 mia. (USD 7,9 mia.) Afkast af investeret kapital (ROIC) 12,2% (negativt med 0,3%) Årets resultat på USD 5,0 mia. var på niveau med Gruppens seneste resultatforventning udtrykt den 10. november Gruppens resultat var positivt påvirket af fremgang i verdenshandlen samt fortsat forbedring af konkurrenceevnen i form af yderligere besparelser og tilpasning af aktivitet. Containeraktiviteternes gennemsnitlige fragtrate steg med 29% i 2010 efter et fald på 28% i Mængderne steg 5% i forhold til 2009, og fragtrater såvel som mængder var således tæt på niveauet i Eksklusive omkostning til brændstof faldt enhedsomkostningerne med 4%, svarende til USD 0,8 mia., hvorved resultatet blev USD 2,6 mia. (tab på USD 2,1 mia.). Gruppens olie- og gasaktiviteter leverede et resultat på USD 1,7 mia. Resultatet var positivt påvirket af en 29% stigning i olieprisen, der i gennemsnit var på USD 80 pr. tønde, og negativt påvirket af en fortsat faldende produktionsandel, primært i Qatar. I løbet af 2010 har Gruppen fastholdt en høj efterforskningsaktivitet med andel i 14 efterforsknings- og vurderingsbrønde, hvilket har resulteret i flere nye fund. Gruppen har opnået nye licenser i Grønland, Storbritannien, USA, Brasilien og Norge. Derudover har Gruppen investeret i væsentlige og lovende oliefelter i Den Mexicanske Golf i USA og i Brasilien. APM Terminals resultat på USD 793 mio. i 2010 var præget af en fortsat optimering af terminalporteføljen i form af avance ved frasalg af visse ikkestrategiske havneterminaler samt forbedret konkurrenceevne gennem produktivitetsstigninger og besparelser. Gruppens indlandsaktiviteter, herunder trucking- og containerdepoter m.v., blev integreret i APM Terminals. APM Terminals har fortsat fokus på emerging markets og indgik blandt andet aftale om etablering af havne-terminaler i Santos, Brasilien og i Monrovia, Liberia.

6 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Raterne på tankskibsmarkedet var generelt lave gennem 2010, hvilket afspejler sig i Maersk Tankers tab på USD 118 mio. Resultatet var endvidere negativt påvirket af nedskrivninger på USD 111 mio. Maersk Drillings resultat blev på USD 399 mio., hvilket var noget højere end i 2009, primært grundet ibrugtagning af nye semi-submersible rigge samt et generelt højt aktivitetsniveau. Maersk Drilling afsluttede et stort nybygningsprogram med leveringen af den seneste semi-submersible rig. Resultatet for Maersk FPSOs og Maersk LNG blev et tab på USD 242 mio. på grund af lavere produktion for FPSOs og lavere rater for LNG samt nedskrivninger i begge segmenter på i alt USD 271 mio. Maersk Supply Service leverede et resultat på USD 201 mio., negativt påvirket af faldende spotrater. Svitzer opnåede et resultat på USD 130 mio., positivt påvirket af blandt andet omkostningsbesparelser og salgsgevinster. Dansk Supermarked Gruppen leverede et resultat på DKK mio. De generelt positive markedsvilkår og Gruppens fortsatte effektiviseringer og besparelser forbedrede pengestrøm fra driftsaktiviteter, som med USD 10,1 mia. var 117% højere end i Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var med USD 4,6 mia. noget lavere end foregående år. Faldet skyldtes, at feltudbygningen i Qatar blev afsluttet samt et generelt lavt kontraheringsniveau under krisen. Gruppens frie pengestrøm blev dermed USD 5,5 mia., og Gruppens rentebærende nettogæld blev reduceret med USD 5,7 mia. til USD 12,4 mia.

7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Forventninger til 2011 A.P. Møller - Mærsk Gruppen forventer et resultat, der vil ligge under 2010-resultatet. Pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at følge resultatudviklingen, mens pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer ventes at være markant højere end i Gruppen forventer, at den globale efterspørgsel på søfragt af containere vil vokse med 6-8% i Den globale tilgang af ny tonnage ventes at matche eller vokse mere end fragtmængden, særligt på Asien Europa ruten. Gruppens containeraktiviteter forventer et tilfredsstillende resultat under 2010-niveau. Maersk Oil forventer et højere niveau af efterforskningsaktiviteter end i Gruppens andel af olie- og gasproduktion ventes at falde til omkring 125 mio. tønder. Maersk Oils resultat for 2011 vil være lavere end i 2010 ved en oliepris i niveauet USD 90 pr. tønde. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2011, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en lang række faktorer. Til illustration heraf og alt andet lige er følsomheder for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel baseret på forventet indtjeningsniveau: Faktorer Ændring Effekt på Gruppens nettoresultat Oliepris +/- 10 USD/tønde +/- USD 0,2 mia. Andel af olieproduktion +/- 10 mio. tønder +/- USD 0,3 mia. Containerfragtrate +/- 100 USD/FFE +/- USD 0,8 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/- USD 0,2 mia. APM Terminals forventer fortsat vækst i mængder og et resultat noget over 2010 eksklusive salgsavancer. Maersk Tankers opererer under meget vanskelige markedsvilkår, og fragtraterne er tabsgivende for hovedparten af alle segmenter ved indgangen til Maersk Tankers forventer, at resultatet eksklusive nedskrivninger bliver svagt, om end bedre end i Maersk Drilling havde ved udgangen af 2010 en høj kontraktsdækning på attraktive rateniveauer og forventer at bidrage med et resultat over Maersk LNG og Maersk FPSOs forventer et forbedret resultat eksklusive nedskrivninger sammenlignet med 2010, primært som følge af igangsættelse af FPSO en Maersk Peregrino ud for Brasiliens kyst. Maersk Supply Service forventer et lavere resultat end i 2010, da kontraktsdækning og spotmarkedsrater er lavere end ved indgangen til Svitzer forventer et resultat over Dansk Supermarked Gruppen forventer et resultat på niveau med 2010, eksklusive forventet avance på USD 0,7 mia. fra salg af Netto Foodstores Limited, UK.

8 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 12,7% -0,3% 9,9% 10,3% 9,7% Egenkapitalforrentning efter skat 16,0% -3,5% 11,6% 13,1% 12,4% Egenkapitalandel 51,5% 46,0% 46,2% 44,7% 43,6% Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (B-aktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo

9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Hoved- og nøgletal Beløb i USD mio Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 12,2% -0,3% 10,1% 10,1% 9,7% Egenkapitalforrentning efter skat 15,4% -3,4% 11,8% 12,9% 12,4% Egenkapitalandel 51,5% 46,0% 46,2% 44,7% 43,6% Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (B-aktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo

10 Executive Board fungerer som A.P. Møller - Mærsks daglige ledelse og består af (fra venstre): Kim Fejfer Søren Skou (siddende) Eivind Kolding Nils Smedegaard Andersen (Group CEO) Jakob Thomasen Claus V. Hemmingsen (siddende) Trond Westlie

11 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport A.P. Møller - Mærsk Gruppen Ledelsesberetning Gruppen opnåede sit hidtil bedste resultat i 2010 efter et tabsgivende år i Udviklingen i resultatet afspejler den forbedrede konkurrenceevne og sammenhæng mellem Gruppens omsætning og udviklingen i verdenshandelen samt det globale olieforbrug. I 2010 voksede verdensøkonomien samlet set med 4,1%, men der var store regionale forskelle. Således slog opsvinget kun langsomt og svagt igennem i Europa og Nordamerika på trods af stimuluspakker og et naturligt behov for genopbygning af varelagrene. Væksten i emerging markets fik en positiv indflydelse på den samlede verdenshandel og dermed også på Gruppens resultat. Gruppen transporterer omkring 15% af verdens søbårne containere. Kombineret med logistik- og terminalvirksomheder leverer Gruppen en effektiv infrastruktur og yder således et væsentligt bidrag til verdenshandlen og dermed økonomisk vækst og velstand. Ledelsens prioriteter for 2010 var at forbedre Gruppens konkurrenceevne, styrke det finansielle beredskab, udnytte de muligheder, der opstod i markederne i krisens kølvand samt at gøre Maersk Line lønsom igen. Forbedret konkurrenceevne Forbedringsprogrammerne for 2008 og 2009 fortsatte i Med et samlet resultatbidrag på omkring USD 1 mia. styrkede Gruppen sin konkurrenceevne markant, ikke mindst ved yderligere effektiviseringer og ved at afvikle underskudsgivende aktiviteter eller gøre dem lønsomme. Gruppen reducerede sine omkostninger yderligere i 2010, blandt andet ved opnåelse af lavere indkøbspriser. Styrket finansielt beredskab Gruppen har styrket sit finansielle beredskab og kan, som en følge heraf, understøtte en betydelig yderligere vækst. Gruppen genererede i 2010 en pengestrøm fra driftsaktiviteter på USD 10,1 mia. og en fri pengestrøm på USD 5,5 mia. efter investeringer. Gruppen har likviditetsreserver på USD 14,5 mia., og finansiering af kontraherede investeringer er etableret. I november 2010 udstedte Gruppen obligationer for EUR 500 mio. Det samlede bruttoprovenu fra Gruppens fire obligationsserier udstedt i 2009 og 2010 er USD 2,3 mia., med løbetider på fire til syv år. Obligationer udgjorde ved årsskiftet 13% af Gruppens rentebærende bruttogæld. Udnyttelse af markedsmuligheder Gruppen investerede i 2010 med fokus på langsigtet vækst inden for olie- og terminalsegmenterne. Maersk Oil indgik sidst på året aftale om køb af andele i tre olielicenser ud for Brasiliens kyst for USD 2,4 mia. Købet indeholder et felt med en mindre igangværende produktion, mens to andre felter kan give betydelig produktion fra henholdsvis 2016 og Derudover købte Maersk Oil tidligt på året andele i yderligere en blok, så Maersk Oil nu deltager i otte licenser i Brasilien. I den amerikanske del af Den Mexicanske Golf købte Maersk Oil i begyndelsen af 2010 en andel af Jack feltet for USD 300 mio. med forventet olieproduktion fra APM Terminals indgik i 2010 en joint venture aftale om etablering af en ny terminal i Santos, Brasilien. Terminalen forventes åbnet i 2012 og vil, når den er fuldt udbygget, have kapacitet til at håndtere 2,2 mio. containere årligt. APM Terminals indgik desuden en koncessionsaftale om drift af havneterminalen i Monrovia, Liberia, med et forventet investeringsbehov i størrelsesordenen USD 120 mio.

12 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Genetablering af Maersk Lines lønsomhed I kølvandet på containeraktiviteternes værste år nogensinde fortsatte Gruppen sit fokus på at styrke Maersk Lines konkurrenceevne. I 2010 sejlede Gruppens containerrederier stort set med samme antal containere og gennemsnitlige rate som i 2008, men opnåede alligevel et resultat, der var USD 2,2 mia. bedre end resultatet for 2008, først og fremmest på grund af effektiviseringer og besparelser. Maersk Line satte en ny industristandard for rettidig levering, og kundetilfredsheden nåede det højeste niveau, Maersk Line hidtil har målt. Arbejdet med at standardisere og forenkle processer, som begyndte i 2008, blev videreført i Målsætningen var at forenkle kundernes interaktion med Gruppen samt at spare omkostninger og skabe større gennemsigtighed internt. Maersk containeraktiviteter EBIT vs. 11 udvalgte konkurrenter 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Maersk containeraktiviteter H H H H Konkurrenter H H H H Bæredygtighed Gruppen implementerede en ny bæredygtighedsstrategi i Gruppen er aktiv i centrale elementer i den globale økonomi, hvilket forpligter Gruppen til at gøre sin indflydelse gældende som den ansvarlige virksomhed, A.P. Møller - Mærsk er. Men Gruppen ser også forretningsmæssige muligheder i at integrere denne tankegang i driften. På transportsiden har reduceret servicefart været en afgørende faktor i reduktionen af Gruppens samlede CO -udledning, og allerede i 2010 nåede Gruppen det reduktionsmål, der i 2009 blev sat for Samtidig er slow steaming blevet en ny standard for containerskibsfartsindustrien og giver dermed et markant positivt bidrag til det globale miljø. Maersk Tankers har ligeledes introduceret slow steaming konceptet til tankskibsindustrien. Medarbejderne Der er grund til at takke medarbejderne for deres engagerede og målrettede indsats i et år med mange udfordringer og fortsatte forandringer og tilpasninger. Det er medarbejdernes indstilling og evne til at omstille sig og forretningen, der mere end noget andet har skabt det bedste resultat i Gruppens historie. Dette er vel at mærke sket samtidig med, at medarbejdernes engagement er steget yderligere. Det er glædeligt og lover godt for Gruppens fremtid. Gruppen reducerede antallet af fuldtidsansatte til ( ), primært som følge af den gradvise nedlukning af Gruppens værftsaktiviteter samt frasalg af Norfolk Holdings B.V. og aktiviteterne i Rosti. Prioriteter for 2011 Kunderne først I de seneste år har der været særlig fokus på en række interne forhold som omkostninger, organisation og processer. Med en genvundet og styrket konkurrenceevne, forstærker Gruppen nu sit fokus mod markeder og kunder, hvor Gruppen kan skabe værdi. Vækstmarkeder 2011 bliver også året, hvor Gruppen intensiverer sit fokus på emerging markets. Gruppen har historisk en stærk position og organisation i en række udviklingslande med stort vækstpotentiale og vil arbejde målrettet på at udvikle forretningen yderligere i disse markeder. Transformation af Maersk Oil Maersk Oil har igangsat en række aktiviteter, der skal sikre topplacering inden for sikkerhed, drift af modne felter og innovation. Gruppen vil desuden investere i at opbygge reserver og styrke organisationen samt videreudvikle den tekniske ekspertise. Vind igen De største effektiviseringer er gennemført, men der vil fortsat være fokus på forbedringer samt af- eller udvikling af aktiviteter med lav lønsomhed.

13 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Investering i nye, innovative skibe Som led i Gruppens fokus på øget konkurrenceevne samt bæredygtighed, har Maersk Line i 2011 underskrevet en kontrakt om levering af ti nye, innovative containerskibe fra det koreanske skibsværft Daewoo, med en option på levering af yderligere 20 skibe. Skibene forventes leveret mellem De såkaldte Triple-E (Economy of scale, Efficiency, Environment) skibe vil sætte nye standarder for størrelse, brændstofforbrug og omkostningseffektivitet samt CO -udledning. Skibene vil med en kapacitet på TEU overgå verdens nuværende største containerskibe, Maersk Lines PS-klasse skibe, på TEU. Triple-E skibe Kapacitet: TEU Brændstofforbrug: 35% lavere end standard TEU skibe CO2-udledning pr. TEU: 50% lavere end nuværende industristandard på Asien-Europa ruterne Enhedsomkostninger: 26% lavere end standard TEU skibe Pris: USD 190 mio. pr. stk.

14 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Gruppens forretningsområder A.P. Møller - Mærsk Gruppen omfatter i alt ca selskaber. På siderne er væsentlige selskaber oplistede, således at samtlige aktiviteter og lande, hvor A.P. Møller - Mærsk Gruppen har tilstedeværelse, er repræsenteret. Gruppens investerede kapital var USD 47,0 mia. (USD 48,7 mia.) og afkast af investeret kapital (ROIC) var 12,2% (negativt med 0,3%). Investeret kapital USD mio. ROIC % Containeraktiviteter Maersk Line, Safmarine og MCC Damco Global containerfart Logistik- og forwarding aktiviteter ,3 22,2-12,1 4,3 Olie- og gasaktiviteter Maersk Oil Olie- og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter ,6 22,9 Terminalaktiviteter APM Terminals Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, reparation af containere og containerdepoter m.v ,0 10,0 Tank, offshore og anden skibsfart Maersk Tankers Maersk Drilling Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company ,4 11,0-8,2 6,5 Maersk FPSOs Maersk LNG Flydende olie- og gasproduktionsenheder Transport af naturgas ,0 0,1 Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhånd terings- og platform supplyskibe m.v ,5 18,4 Svitzer Bugser- og bjærgningsaktivitet m.v ,2 5,4 Ro/Ro og relaterede aktiviteter 39% ejerandel i Höegh Autoliners og 31% ejerandel i DFDS A/S (associerede virksomheder) ,5-6,9 DKK mio. ROIC % Detailhandel Dansk Supermarked Gruppen Varehuse (Føtex og Bilka) og stormagasiner (F. Salling) samt discountbutikker (Netto) m.v ,4 17,2 Andre virksomheder Odense Staalskibsværft Gruppen Danske Bank Skibsværft i Danmark 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed) ,5-2,2 Maersk Container Industry Produktion af tørlast- og kølecontainere Øvrige Star Air, Danbor Service, m.v.

15 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Segmentoversigt DKK mio. USD mio Omsætning Containeraktiviteter Olie- og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokeret omsætning (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Årets resultat Containeraktiviteter Olie- og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokeret resultat Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering 3 1 I alt Præsentation af de rapporteringspligtige segmenters resultater er ændret pr. 1. januar 2010, således at trucking- og containerdepotaktiviteterne, som tidligere indgik i Containeraktiviteter, nu indgår i Terminalaktiviteter, og containerproduktionsaktiviteterne, som ligeledes tidligere indgik i Containeraktiviteter nu indgår i Andre virksomheder. Ændringen har ingen betydning for Gruppens resultat. Sammenligningstal er tilpasset.

16 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Containeraktiviteter DKK mio. USD mio. Hovedtal Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Resultat Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Ikke rentebærende forpligtelser Investeret kapital, netto Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 16,0% -12,2% 15,4% -11,9% Transporterede mængder (FFE i mio.) 7,3 6,9 Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton)

17 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Containeraktiviteter 2010 i hovedtræk Gruppens containeraktiviteter transporterede samlet 7,3 mio. FFE, en stigning på 5% i forhold til Det totale containermarked steg med ca. 13% De gennemsnitlige fragtrater, inklusive tillæg for brændstofomkostninger, var USD pr. FFE, en stigning på 29% i forhold til 2009 Nedskrivninger til forventet salgspris for syv containerskibe med USD 168 mio. (USD 147 mio.) Avance ved salg af anlægsaktiver, netto USD 23 mio. (USD 51 mio.) Brændstofforbruget blev reduceret med 10% pr. FFE Enhedsomkostningerne eksklusive brændstof faldt 4% (10%) Resultat USD 2,6 mia. (tab på USD 2,1 mia.) Pengestrøm fra driftsaktiviteter USD 4,2 mia. (USD 0,1 mia.) Afkast af investeret kapital (ROIC)15% (negativt med 12%) Markedet for containeraktivitet Containermarkedet udviklede sig positivt i Den globale efterspørgsel på containertransport steg hurtigere end ventet med 13% i forhold til 2009, hvor efterspørgslen faldt med 13%. Forbedret markedsbalance og knaphed på containere i andet og tredje kvartal skabte grundlaget for væsentligt højere fragtrater end i Den positive udvikling i containermængder og fragtrater slog igennem på alle hovedruter. Rateniveauet toppede i tredje kvartal og faldt sæsonmæssigt mod slutningen af året. Stigningen i containermarkedet reducerede antallet af oplagte skibe hen over året. Ved udgangen af 2010 var omkring 2% af den globale containerflåde taget ud af drift mod ca. 12% ved årets begyndelse. Slow steaming, der af Maersk Line blev implementeret i 2009 på Gruppens containerskibe for at reducere brændstofforbruget og miljøpåvirkningen, blev i 2010 standard for de større containerrederier. Maersk Line forventer at fortsætte slow steaming fremover. Containerskibsfart usd mio. Hovedtal Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat -2 2 Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Resultat Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer

18 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Containerskibsfart Gruppens containerskibsfarter omfatter Maersk Line, Safmarine, der primært fokuserer på containertransport til og fra Mellemøsten og Afrika, samt MCC, der driver Gruppens Intra-asienruter. Gruppens globale netværk omfatter 570 egne og chartrede containerskibe med en samlet kapacitet på 2,2 mio. TEU (tyvefodscontainerenheder) pr. 31. december Herudover består flåden af 15 egne og indchartrede multi purpose skibe. Containerskibsfarterne var positivt påvirket af de forbedrede markedsforhold, og omsætningen steg 31% til USD 24,0 mia. i Gruppens samlede transporterede mængder blev øget med 5% til 7,3 mio. FFE, og de gennemsnitlige fragtrater steg med 29% til USD pr. FFE. Kapacitetsudnyttelsen var i 2010 generelt højere end i blev endnu et fremgangsrigt år for Intra-asien, hvor Gruppens rederi, MCC, formåede at øge sin markedsandel betragteligt. MCC s transporterede mængder steg betydeligt og udgjorde 6% (5%) af Gruppens samlede transporterede mængder. Samlet set steg fragtrater og -mængder på øvrige ruter i forhold til Rutenetværket ændres kontinuerligt for at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. I 2010 blev der foretaget ændringer i forbindelse med, at ruter, der midlertidigt blev suspenderet i 2009, blev genintroduceret, samt at havnekald blev ændret med introduktionen af nye direkte kald. Ud over disse rutinemæssige ændringer blev yderligere skibskapacitet indsat på ruten mellem Asien og Europa samt på de direkte ruter fra Asien til Vestafrika. Yderligere blev der introduceret en direkte rute fra Asien til Østafrika samt fra Asien til Chennai på Indiens østkyst. Gruppen tabte markedsandele i 2010, primært på grund af den uventet hurtige vending i efterspørgslen og deraf manglende kapacitet samt prioritering af høj rentabilitet. Gruppens markedsandel steg i fjerde kvartal Mængderne på vestgående ruter fra Asien til Europa steg med 1%, mens mængderne på østgående ruter faldt med 2% i forhold til De gennemsnitlige fragtrater steg 58% på vestgående ruter og 37% på østgående ruter. Containerskibsfarterne registrerede i andet halvår 2010 den hidtil højeste kundetilfredshed og fortsatte dermed den positive udvikling fra tidligere år. Gruppens fokusering på øget punktlighed var en væsentlig årsag hertil, og Maersk Line har i ni ud af de seneste ti kvartaler været det mest pålidelige globale containerrederi (Drewry). Med et internt mål om at nå en pålidelighed på 95%, ønsker Maersk Line at differentiere sig yderligere fra konkurrenterne ved at sikre en bedre service til kunderne. Nye kontrakter på Stillehavet fik virkning fra den 1. maj 2010, og de deraf følgende højere fragtrater slog først igennem fra dette tidspunkt. De transporterede mængder udviklede sig positivt i Rater Mængder Fordeling Fordeling 2010/ 2010/ af mæng- af mæng der pr. der pr. rute 2010 rute 2009 Asien Europa 52% 0% 38% 40% Afrika 11% 8% 15% 14% Transpacific 33% 2% 13% 13% Latinamerika 21% 14% 13% 12% Transatlanten 23% 2% 9% 10% Oceanien 15% -1% 6% 6% Intra-asien 19% 37% 6% 5% Total 29% 5% 100% 100% De besparelser og rationaliseringer, som begyndte i 2008, er fuldt ud indarbejdet i de daglige rutiner og bidrager positivt til indtjeningen. De samlede enhedsomkostninger pr. transporteret FFE var på samme niveau som i Eksklusive omkostning til brændstof faldt enhedsomkostningerne med 4%. For at reducere omkostningerne til brændstof og CO udledning, blev den i 2009 implementerede slow steaming på såvel egne som chartrede skibe videreført i Det bevirkede, sammen med mange andre tiltag, at brændstofforbruget blev reduceret med 10% pr. FFE fra 2009 til På trods af det lavere forbrug blev de samlede brændstofomkostninger, på grund af højere brændstofpriser, øget med 26% i forhold til Brændstoftillæg neutraliserer stort set fluktuationer i brændstofomkostninger. Gruppen havde ved udgangen af året to skibe lagt op, svarende til 1% af flåden, mod 19 skibe ved udgangen af 2009.

19 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Gruppen tog i 2010 levering af fire skibe på i alt TEU, tilbageleverede otte finansielt leasede skibe på i alt TEU, solgte et skib på TEU, mens tre ældre containerskibe på i alt TEU blev ophugget på miljøforsvarlig vis. Gruppen havde ved årets udgang i alt 40 containerskibe og fem multi purpose skibe i ordre til levering i Den samlede indchartrede tonnage var ved årets udgang 0,9 mio. TEU (0,7 mio. TEU), svarende til 40% (36%) af den samlede kapacitet. Maersk Line besluttede i november 2010 at begynde salgsproces for syv af Gruppens containerskibe, der ikke indgår i de fremtidige strategiske planer. Disse skibe er nedskrevet med USD 168 mio. i fjerde kvartal til forventet salgspris. Fordeling af containerskibsfarternes enhedsomkostninger Procent Terminalomkostninger Indlandstransport Containere og andet uds r Skibsomkostninger Bunkers Procent Terminalomkostninger Indlandstransport Containere og andet uds r Skibsomkostninger Bunkers 24 4 Administration og andre omkostninger 25 6 Administration og andre omkostninger

20 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Gruppens containerskibsfartsaktiviteter havde en indtjening (EBIT) pr. FFE på USD 395 (tab på USD 267), eksklusive avance ved salg af skibe m.v. Resultatet var USD 2,6 mia. (tab på USD 2,1 mia.), svarende til et afkast af den investerede kapital (ROIC) på 15,3% (negativt med 12,1%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var i 2010 påvirket af en øget pengebinding i driftskapital med USD 421 mio., mens der i 2009 var en reduceret pengebinding i driftskapital med USD 532 mio. Forskellen i pengebinding i driftskapital skyldtes primært udviklingen i fragtrater og -mængder. TEU Antal Flåde Egne containerskibe TEU TEU TEU TEU I alt Chartrede containerskibe TEU TEU TEU TEU I alt Egne og chartrede containerskibe Egne og chartrede multi purpose skibe Nybygningsprogram (egne skibe) TEU TEU TEU TEU Containerskibe i alt Multi purpose skibe 5 4

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. (Urevideret) 2010 2009 Ændring 2010 2009 Ændring Omsætning 71.019 62.970 13%

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 11. maj 2011 1/10 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2010) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 CVR nr. 22756214 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2011 3 Sammenfatning for Gruppen

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 10. november 2010 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2009) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september DKK mio. USD mio. (urevideret) 2009 2008 Ændring 2009 2008 Ændring Nettoomsætning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio.

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio. P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts DKK mio. (Urevideret) Nettoomsætning 62.970 71.844 11.024 14.444 Resultat før af-

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2010 4 Hoved- og nøgletal 5 Kommentar til hovedtal 7 Segmentoversigt 8

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2011 CVR nr. 22756214 Halvårsrapport 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2011 4 Gruppens investeringer og fremtidige udvikling 5 Hoved

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S. Årsrapport A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side Sammenfatning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 9 Resultat for 2009 12 Forventninger

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2007 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Forventninger til 2008 5 Den økonomiske og politiske situation 6 A.P.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 INDHOLD Side A.P.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 2. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første 6 måneder

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Regnskabsmeddelelse 2003 INDHOLD Oversigt Hovedtal Segmentoplysninger Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og Gasaktiviteter

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2005 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214. Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S 2005 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig!

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! Havnekonference 2012 Dato: 28 Marts 2012 Frederik Smidth, CTO of Maersk Drilling Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! 1. Olie & gas industrien 2. Maersk Drilling kort fortalt 3.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012 For at gøre årsrapporten mere overskuelig og brugervenlig har A.P. Møller Mærsk Gruppen valgt at offentliggøre en koncernårs rapport, som ikke indeholder årsregnskabet

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2013 CVR nr. 22756214 Halvårsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen for 2. kvartal 2013 3 Forventninger til 2013 5

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2006 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere