A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

2

3 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 11 Gruppens forretningsområder 14 Segmentoversigt 15 Containeraktiviteter 16 Olie- og gasaktiviteter 22 APM Terminals 26 Tank, offshore og anden skibsfart 30 Detailhandel 38 Andre virksomheder 40 Ikke allokerede aktiviteter 42 Regnskabsberetning 44 Risici 48 God selskabsledelse 49 Bæredygtighed 50 Organisation og informationsteknologi 52 Aktionærforhold 53 Ledelsespåtegning 56 De uafhængige revisorers påtegning 57 Årsregnskab Resultatopgørelse 60 Totalindkomstopgørelse 61 Balance pr. 31. december 62 Pengestrømsopgørelse 64 Egenkapitalopgørelse 65 Noter til det konsoliderede årsregnskab 68 Årsregnskab Hoved- og nøgletal 121 Resultatopgørelse 122 Totalindkomstopgørelse 123 Balance pr. 31. december 124 Pengestrømsopgørelse 126 Egenkapitalopgørelse 127 Noter til årsregnskabet 129 Ledelseshverv 157 Virksomhedsoversigt 161 Selskabsmeddelelser Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller - Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i årsrapporten.

4

5 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Årsrapport 2010 (Tal for 2009 i parentes) 2010 i hovedtræk Omsætning USD 56,1 mia. (USD 48,6 mia.) Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) USD 15,9 mia. (USD 9,2 mia.) Nedskrivninger USD 0,7 mia. (USD 0,5 mia.) Avance ved salg af anlægsaktiver, netto USD 0,7 mia. (USD 0,2 mia.) Resultat før finansielle poster (EBIT) USD 10,6 mia. (USD 3,8 mia.) Resultat før skat USD 9,7 mia. (USD 2,8 mia.) Årets skat USD 4,7 mia. (USD 3,8 mia.) Årets resultat USD 5,0 mia. (tab på USD 1,0 mia.). I danske kroner var resultatet 28,2 mia. (tab på DKK 5,5 mia.) Pengestrøm fra driftsaktiviteter USD 10,1 mia. (USD 4,7 mia.) Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer USD 4,6 mia. (USD 7,9 mia.) Afkast af investeret kapital (ROIC) 12,2% (negativt med 0,3%) Årets resultat på USD 5,0 mia. var på niveau med Gruppens seneste resultatforventning udtrykt den 10. november Gruppens resultat var positivt påvirket af fremgang i verdenshandlen samt fortsat forbedring af konkurrenceevnen i form af yderligere besparelser og tilpasning af aktivitet. Containeraktiviteternes gennemsnitlige fragtrate steg med 29% i 2010 efter et fald på 28% i Mængderne steg 5% i forhold til 2009, og fragtrater såvel som mængder var således tæt på niveauet i Eksklusive omkostning til brændstof faldt enhedsomkostningerne med 4%, svarende til USD 0,8 mia., hvorved resultatet blev USD 2,6 mia. (tab på USD 2,1 mia.). Gruppens olie- og gasaktiviteter leverede et resultat på USD 1,7 mia. Resultatet var positivt påvirket af en 29% stigning i olieprisen, der i gennemsnit var på USD 80 pr. tønde, og negativt påvirket af en fortsat faldende produktionsandel, primært i Qatar. I løbet af 2010 har Gruppen fastholdt en høj efterforskningsaktivitet med andel i 14 efterforsknings- og vurderingsbrønde, hvilket har resulteret i flere nye fund. Gruppen har opnået nye licenser i Grønland, Storbritannien, USA, Brasilien og Norge. Derudover har Gruppen investeret i væsentlige og lovende oliefelter i Den Mexicanske Golf i USA og i Brasilien. APM Terminals resultat på USD 793 mio. i 2010 var præget af en fortsat optimering af terminalporteføljen i form af avance ved frasalg af visse ikkestrategiske havneterminaler samt forbedret konkurrenceevne gennem produktivitetsstigninger og besparelser. Gruppens indlandsaktiviteter, herunder trucking- og containerdepoter m.v., blev integreret i APM Terminals. APM Terminals har fortsat fokus på emerging markets og indgik blandt andet aftale om etablering af havne-terminaler i Santos, Brasilien og i Monrovia, Liberia.

6 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Raterne på tankskibsmarkedet var generelt lave gennem 2010, hvilket afspejler sig i Maersk Tankers tab på USD 118 mio. Resultatet var endvidere negativt påvirket af nedskrivninger på USD 111 mio. Maersk Drillings resultat blev på USD 399 mio., hvilket var noget højere end i 2009, primært grundet ibrugtagning af nye semi-submersible rigge samt et generelt højt aktivitetsniveau. Maersk Drilling afsluttede et stort nybygningsprogram med leveringen af den seneste semi-submersible rig. Resultatet for Maersk FPSOs og Maersk LNG blev et tab på USD 242 mio. på grund af lavere produktion for FPSOs og lavere rater for LNG samt nedskrivninger i begge segmenter på i alt USD 271 mio. Maersk Supply Service leverede et resultat på USD 201 mio., negativt påvirket af faldende spotrater. Svitzer opnåede et resultat på USD 130 mio., positivt påvirket af blandt andet omkostningsbesparelser og salgsgevinster. Dansk Supermarked Gruppen leverede et resultat på DKK mio. De generelt positive markedsvilkår og Gruppens fortsatte effektiviseringer og besparelser forbedrede pengestrøm fra driftsaktiviteter, som med USD 10,1 mia. var 117% højere end i Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var med USD 4,6 mia. noget lavere end foregående år. Faldet skyldtes, at feltudbygningen i Qatar blev afsluttet samt et generelt lavt kontraheringsniveau under krisen. Gruppens frie pengestrøm blev dermed USD 5,5 mia., og Gruppens rentebærende nettogæld blev reduceret med USD 5,7 mia. til USD 12,4 mia.

7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Forventninger til 2011 A.P. Møller - Mærsk Gruppen forventer et resultat, der vil ligge under 2010-resultatet. Pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at følge resultatudviklingen, mens pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer ventes at være markant højere end i Gruppen forventer, at den globale efterspørgsel på søfragt af containere vil vokse med 6-8% i Den globale tilgang af ny tonnage ventes at matche eller vokse mere end fragtmængden, særligt på Asien Europa ruten. Gruppens containeraktiviteter forventer et tilfredsstillende resultat under 2010-niveau. Maersk Oil forventer et højere niveau af efterforskningsaktiviteter end i Gruppens andel af olie- og gasproduktion ventes at falde til omkring 125 mio. tønder. Maersk Oils resultat for 2011 vil være lavere end i 2010 ved en oliepris i niveauet USD 90 pr. tønde. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2011, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en lang række faktorer. Til illustration heraf og alt andet lige er følsomheder for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel baseret på forventet indtjeningsniveau: Faktorer Ændring Effekt på Gruppens nettoresultat Oliepris +/- 10 USD/tønde +/- USD 0,2 mia. Andel af olieproduktion +/- 10 mio. tønder +/- USD 0,3 mia. Containerfragtrate +/- 100 USD/FFE +/- USD 0,8 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/- USD 0,2 mia. APM Terminals forventer fortsat vækst i mængder og et resultat noget over 2010 eksklusive salgsavancer. Maersk Tankers opererer under meget vanskelige markedsvilkår, og fragtraterne er tabsgivende for hovedparten af alle segmenter ved indgangen til Maersk Tankers forventer, at resultatet eksklusive nedskrivninger bliver svagt, om end bedre end i Maersk Drilling havde ved udgangen af 2010 en høj kontraktsdækning på attraktive rateniveauer og forventer at bidrage med et resultat over Maersk LNG og Maersk FPSOs forventer et forbedret resultat eksklusive nedskrivninger sammenlignet med 2010, primært som følge af igangsættelse af FPSO en Maersk Peregrino ud for Brasiliens kyst. Maersk Supply Service forventer et lavere resultat end i 2010, da kontraktsdækning og spotmarkedsrater er lavere end ved indgangen til Svitzer forventer et resultat over Dansk Supermarked Gruppen forventer et resultat på niveau med 2010, eksklusive forventet avance på USD 0,7 mia. fra salg af Netto Foodstores Limited, UK.

8 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 12,7% -0,3% 9,9% 10,3% 9,7% Egenkapitalforrentning efter skat 16,0% -3,5% 11,6% 13,1% 12,4% Egenkapitalandel 51,5% 46,0% 46,2% 44,7% 43,6% Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (B-aktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo

9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Hoved- og nøgletal Beløb i USD mio Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 12,2% -0,3% 10,1% 10,1% 9,7% Egenkapitalforrentning efter skat 15,4% -3,4% 11,8% 12,9% 12,4% Egenkapitalandel 51,5% 46,0% 46,2% 44,7% 43,6% Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (B-aktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo

10 Executive Board fungerer som A.P. Møller - Mærsks daglige ledelse og består af (fra venstre): Kim Fejfer Søren Skou (siddende) Eivind Kolding Nils Smedegaard Andersen (Group CEO) Jakob Thomasen Claus V. Hemmingsen (siddende) Trond Westlie

11 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport A.P. Møller - Mærsk Gruppen Ledelsesberetning Gruppen opnåede sit hidtil bedste resultat i 2010 efter et tabsgivende år i Udviklingen i resultatet afspejler den forbedrede konkurrenceevne og sammenhæng mellem Gruppens omsætning og udviklingen i verdenshandelen samt det globale olieforbrug. I 2010 voksede verdensøkonomien samlet set med 4,1%, men der var store regionale forskelle. Således slog opsvinget kun langsomt og svagt igennem i Europa og Nordamerika på trods af stimuluspakker og et naturligt behov for genopbygning af varelagrene. Væksten i emerging markets fik en positiv indflydelse på den samlede verdenshandel og dermed også på Gruppens resultat. Gruppen transporterer omkring 15% af verdens søbårne containere. Kombineret med logistik- og terminalvirksomheder leverer Gruppen en effektiv infrastruktur og yder således et væsentligt bidrag til verdenshandlen og dermed økonomisk vækst og velstand. Ledelsens prioriteter for 2010 var at forbedre Gruppens konkurrenceevne, styrke det finansielle beredskab, udnytte de muligheder, der opstod i markederne i krisens kølvand samt at gøre Maersk Line lønsom igen. Forbedret konkurrenceevne Forbedringsprogrammerne for 2008 og 2009 fortsatte i Med et samlet resultatbidrag på omkring USD 1 mia. styrkede Gruppen sin konkurrenceevne markant, ikke mindst ved yderligere effektiviseringer og ved at afvikle underskudsgivende aktiviteter eller gøre dem lønsomme. Gruppen reducerede sine omkostninger yderligere i 2010, blandt andet ved opnåelse af lavere indkøbspriser. Styrket finansielt beredskab Gruppen har styrket sit finansielle beredskab og kan, som en følge heraf, understøtte en betydelig yderligere vækst. Gruppen genererede i 2010 en pengestrøm fra driftsaktiviteter på USD 10,1 mia. og en fri pengestrøm på USD 5,5 mia. efter investeringer. Gruppen har likviditetsreserver på USD 14,5 mia., og finansiering af kontraherede investeringer er etableret. I november 2010 udstedte Gruppen obligationer for EUR 500 mio. Det samlede bruttoprovenu fra Gruppens fire obligationsserier udstedt i 2009 og 2010 er USD 2,3 mia., med løbetider på fire til syv år. Obligationer udgjorde ved årsskiftet 13% af Gruppens rentebærende bruttogæld. Udnyttelse af markedsmuligheder Gruppen investerede i 2010 med fokus på langsigtet vækst inden for olie- og terminalsegmenterne. Maersk Oil indgik sidst på året aftale om køb af andele i tre olielicenser ud for Brasiliens kyst for USD 2,4 mia. Købet indeholder et felt med en mindre igangværende produktion, mens to andre felter kan give betydelig produktion fra henholdsvis 2016 og Derudover købte Maersk Oil tidligt på året andele i yderligere en blok, så Maersk Oil nu deltager i otte licenser i Brasilien. I den amerikanske del af Den Mexicanske Golf købte Maersk Oil i begyndelsen af 2010 en andel af Jack feltet for USD 300 mio. med forventet olieproduktion fra APM Terminals indgik i 2010 en joint venture aftale om etablering af en ny terminal i Santos, Brasilien. Terminalen forventes åbnet i 2012 og vil, når den er fuldt udbygget, have kapacitet til at håndtere 2,2 mio. containere årligt. APM Terminals indgik desuden en koncessionsaftale om drift af havneterminalen i Monrovia, Liberia, med et forventet investeringsbehov i størrelsesordenen USD 120 mio.

12 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Genetablering af Maersk Lines lønsomhed I kølvandet på containeraktiviteternes værste år nogensinde fortsatte Gruppen sit fokus på at styrke Maersk Lines konkurrenceevne. I 2010 sejlede Gruppens containerrederier stort set med samme antal containere og gennemsnitlige rate som i 2008, men opnåede alligevel et resultat, der var USD 2,2 mia. bedre end resultatet for 2008, først og fremmest på grund af effektiviseringer og besparelser. Maersk Line satte en ny industristandard for rettidig levering, og kundetilfredsheden nåede det højeste niveau, Maersk Line hidtil har målt. Arbejdet med at standardisere og forenkle processer, som begyndte i 2008, blev videreført i Målsætningen var at forenkle kundernes interaktion med Gruppen samt at spare omkostninger og skabe større gennemsigtighed internt. Maersk containeraktiviteter EBIT vs. 11 udvalgte konkurrenter 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Maersk containeraktiviteter H H H H Konkurrenter H H H H Bæredygtighed Gruppen implementerede en ny bæredygtighedsstrategi i Gruppen er aktiv i centrale elementer i den globale økonomi, hvilket forpligter Gruppen til at gøre sin indflydelse gældende som den ansvarlige virksomhed, A.P. Møller - Mærsk er. Men Gruppen ser også forretningsmæssige muligheder i at integrere denne tankegang i driften. På transportsiden har reduceret servicefart været en afgørende faktor i reduktionen af Gruppens samlede CO -udledning, og allerede i 2010 nåede Gruppen det reduktionsmål, der i 2009 blev sat for Samtidig er slow steaming blevet en ny standard for containerskibsfartsindustrien og giver dermed et markant positivt bidrag til det globale miljø. Maersk Tankers har ligeledes introduceret slow steaming konceptet til tankskibsindustrien. Medarbejderne Der er grund til at takke medarbejderne for deres engagerede og målrettede indsats i et år med mange udfordringer og fortsatte forandringer og tilpasninger. Det er medarbejdernes indstilling og evne til at omstille sig og forretningen, der mere end noget andet har skabt det bedste resultat i Gruppens historie. Dette er vel at mærke sket samtidig med, at medarbejdernes engagement er steget yderligere. Det er glædeligt og lover godt for Gruppens fremtid. Gruppen reducerede antallet af fuldtidsansatte til ( ), primært som følge af den gradvise nedlukning af Gruppens værftsaktiviteter samt frasalg af Norfolk Holdings B.V. og aktiviteterne i Rosti. Prioriteter for 2011 Kunderne først I de seneste år har der været særlig fokus på en række interne forhold som omkostninger, organisation og processer. Med en genvundet og styrket konkurrenceevne, forstærker Gruppen nu sit fokus mod markeder og kunder, hvor Gruppen kan skabe værdi. Vækstmarkeder 2011 bliver også året, hvor Gruppen intensiverer sit fokus på emerging markets. Gruppen har historisk en stærk position og organisation i en række udviklingslande med stort vækstpotentiale og vil arbejde målrettet på at udvikle forretningen yderligere i disse markeder. Transformation af Maersk Oil Maersk Oil har igangsat en række aktiviteter, der skal sikre topplacering inden for sikkerhed, drift af modne felter og innovation. Gruppen vil desuden investere i at opbygge reserver og styrke organisationen samt videreudvikle den tekniske ekspertise. Vind igen De største effektiviseringer er gennemført, men der vil fortsat være fokus på forbedringer samt af- eller udvikling af aktiviteter med lav lønsomhed.

13 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Investering i nye, innovative skibe Som led i Gruppens fokus på øget konkurrenceevne samt bæredygtighed, har Maersk Line i 2011 underskrevet en kontrakt om levering af ti nye, innovative containerskibe fra det koreanske skibsværft Daewoo, med en option på levering af yderligere 20 skibe. Skibene forventes leveret mellem De såkaldte Triple-E (Economy of scale, Efficiency, Environment) skibe vil sætte nye standarder for størrelse, brændstofforbrug og omkostningseffektivitet samt CO -udledning. Skibene vil med en kapacitet på TEU overgå verdens nuværende største containerskibe, Maersk Lines PS-klasse skibe, på TEU. Triple-E skibe Kapacitet: TEU Brændstofforbrug: 35% lavere end standard TEU skibe CO2-udledning pr. TEU: 50% lavere end nuværende industristandard på Asien-Europa ruterne Enhedsomkostninger: 26% lavere end standard TEU skibe Pris: USD 190 mio. pr. stk.

14 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Gruppens forretningsområder A.P. Møller - Mærsk Gruppen omfatter i alt ca selskaber. På siderne er væsentlige selskaber oplistede, således at samtlige aktiviteter og lande, hvor A.P. Møller - Mærsk Gruppen har tilstedeværelse, er repræsenteret. Gruppens investerede kapital var USD 47,0 mia. (USD 48,7 mia.) og afkast af investeret kapital (ROIC) var 12,2% (negativt med 0,3%). Investeret kapital USD mio. ROIC % Containeraktiviteter Maersk Line, Safmarine og MCC Damco Global containerfart Logistik- og forwarding aktiviteter ,3 22,2-12,1 4,3 Olie- og gasaktiviteter Maersk Oil Olie- og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter ,6 22,9 Terminalaktiviteter APM Terminals Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, reparation af containere og containerdepoter m.v ,0 10,0 Tank, offshore og anden skibsfart Maersk Tankers Maersk Drilling Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company ,4 11,0-8,2 6,5 Maersk FPSOs Maersk LNG Flydende olie- og gasproduktionsenheder Transport af naturgas ,0 0,1 Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhånd terings- og platform supplyskibe m.v ,5 18,4 Svitzer Bugser- og bjærgningsaktivitet m.v ,2 5,4 Ro/Ro og relaterede aktiviteter 39% ejerandel i Höegh Autoliners og 31% ejerandel i DFDS A/S (associerede virksomheder) ,5-6,9 DKK mio. ROIC % Detailhandel Dansk Supermarked Gruppen Varehuse (Føtex og Bilka) og stormagasiner (F. Salling) samt discountbutikker (Netto) m.v ,4 17,2 Andre virksomheder Odense Staalskibsværft Gruppen Danske Bank Skibsværft i Danmark 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed) ,5-2,2 Maersk Container Industry Produktion af tørlast- og kølecontainere Øvrige Star Air, Danbor Service, m.v.

15 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Segmentoversigt DKK mio. USD mio Omsætning Containeraktiviteter Olie- og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokeret omsætning (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Årets resultat Containeraktiviteter Olie- og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokeret resultat Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering 3 1 I alt Præsentation af de rapporteringspligtige segmenters resultater er ændret pr. 1. januar 2010, således at trucking- og containerdepotaktiviteterne, som tidligere indgik i Containeraktiviteter, nu indgår i Terminalaktiviteter, og containerproduktionsaktiviteterne, som ligeledes tidligere indgik i Containeraktiviteter nu indgår i Andre virksomheder. Ændringen har ingen betydning for Gruppens resultat. Sammenligningstal er tilpasset.

16 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Containeraktiviteter DKK mio. USD mio. Hovedtal Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Resultat Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Ikke rentebærende forpligtelser Investeret kapital, netto Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 16,0% -12,2% 15,4% -11,9% Transporterede mængder (FFE i mio.) 7,3 6,9 Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton)

17 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Containeraktiviteter 2010 i hovedtræk Gruppens containeraktiviteter transporterede samlet 7,3 mio. FFE, en stigning på 5% i forhold til Det totale containermarked steg med ca. 13% De gennemsnitlige fragtrater, inklusive tillæg for brændstofomkostninger, var USD pr. FFE, en stigning på 29% i forhold til 2009 Nedskrivninger til forventet salgspris for syv containerskibe med USD 168 mio. (USD 147 mio.) Avance ved salg af anlægsaktiver, netto USD 23 mio. (USD 51 mio.) Brændstofforbruget blev reduceret med 10% pr. FFE Enhedsomkostningerne eksklusive brændstof faldt 4% (10%) Resultat USD 2,6 mia. (tab på USD 2,1 mia.) Pengestrøm fra driftsaktiviteter USD 4,2 mia. (USD 0,1 mia.) Afkast af investeret kapital (ROIC)15% (negativt med 12%) Markedet for containeraktivitet Containermarkedet udviklede sig positivt i Den globale efterspørgsel på containertransport steg hurtigere end ventet med 13% i forhold til 2009, hvor efterspørgslen faldt med 13%. Forbedret markedsbalance og knaphed på containere i andet og tredje kvartal skabte grundlaget for væsentligt højere fragtrater end i Den positive udvikling i containermængder og fragtrater slog igennem på alle hovedruter. Rateniveauet toppede i tredje kvartal og faldt sæsonmæssigt mod slutningen af året. Stigningen i containermarkedet reducerede antallet af oplagte skibe hen over året. Ved udgangen af 2010 var omkring 2% af den globale containerflåde taget ud af drift mod ca. 12% ved årets begyndelse. Slow steaming, der af Maersk Line blev implementeret i 2009 på Gruppens containerskibe for at reducere brændstofforbruget og miljøpåvirkningen, blev i 2010 standard for de større containerrederier. Maersk Line forventer at fortsætte slow steaming fremover. Containerskibsfart usd mio. Hovedtal Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver, netto Associerede virksomheder andel af årets resultat -2 2 Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Resultat Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer

18 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Containerskibsfart Gruppens containerskibsfarter omfatter Maersk Line, Safmarine, der primært fokuserer på containertransport til og fra Mellemøsten og Afrika, samt MCC, der driver Gruppens Intra-asienruter. Gruppens globale netværk omfatter 570 egne og chartrede containerskibe med en samlet kapacitet på 2,2 mio. TEU (tyvefodscontainerenheder) pr. 31. december Herudover består flåden af 15 egne og indchartrede multi purpose skibe. Containerskibsfarterne var positivt påvirket af de forbedrede markedsforhold, og omsætningen steg 31% til USD 24,0 mia. i Gruppens samlede transporterede mængder blev øget med 5% til 7,3 mio. FFE, og de gennemsnitlige fragtrater steg med 29% til USD pr. FFE. Kapacitetsudnyttelsen var i 2010 generelt højere end i blev endnu et fremgangsrigt år for Intra-asien, hvor Gruppens rederi, MCC, formåede at øge sin markedsandel betragteligt. MCC s transporterede mængder steg betydeligt og udgjorde 6% (5%) af Gruppens samlede transporterede mængder. Samlet set steg fragtrater og -mængder på øvrige ruter i forhold til Rutenetværket ændres kontinuerligt for at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. I 2010 blev der foretaget ændringer i forbindelse med, at ruter, der midlertidigt blev suspenderet i 2009, blev genintroduceret, samt at havnekald blev ændret med introduktionen af nye direkte kald. Ud over disse rutinemæssige ændringer blev yderligere skibskapacitet indsat på ruten mellem Asien og Europa samt på de direkte ruter fra Asien til Vestafrika. Yderligere blev der introduceret en direkte rute fra Asien til Østafrika samt fra Asien til Chennai på Indiens østkyst. Gruppen tabte markedsandele i 2010, primært på grund af den uventet hurtige vending i efterspørgslen og deraf manglende kapacitet samt prioritering af høj rentabilitet. Gruppens markedsandel steg i fjerde kvartal Mængderne på vestgående ruter fra Asien til Europa steg med 1%, mens mængderne på østgående ruter faldt med 2% i forhold til De gennemsnitlige fragtrater steg 58% på vestgående ruter og 37% på østgående ruter. Containerskibsfarterne registrerede i andet halvår 2010 den hidtil højeste kundetilfredshed og fortsatte dermed den positive udvikling fra tidligere år. Gruppens fokusering på øget punktlighed var en væsentlig årsag hertil, og Maersk Line har i ni ud af de seneste ti kvartaler været det mest pålidelige globale containerrederi (Drewry). Med et internt mål om at nå en pålidelighed på 95%, ønsker Maersk Line at differentiere sig yderligere fra konkurrenterne ved at sikre en bedre service til kunderne. Nye kontrakter på Stillehavet fik virkning fra den 1. maj 2010, og de deraf følgende højere fragtrater slog først igennem fra dette tidspunkt. De transporterede mængder udviklede sig positivt i Rater Mængder Fordeling Fordeling 2010/ 2010/ af mæng- af mæng der pr. der pr. rute 2010 rute 2009 Asien Europa 52% 0% 38% 40% Afrika 11% 8% 15% 14% Transpacific 33% 2% 13% 13% Latinamerika 21% 14% 13% 12% Transatlanten 23% 2% 9% 10% Oceanien 15% -1% 6% 6% Intra-asien 19% 37% 6% 5% Total 29% 5% 100% 100% De besparelser og rationaliseringer, som begyndte i 2008, er fuldt ud indarbejdet i de daglige rutiner og bidrager positivt til indtjeningen. De samlede enhedsomkostninger pr. transporteret FFE var på samme niveau som i Eksklusive omkostning til brændstof faldt enhedsomkostningerne med 4%. For at reducere omkostningerne til brændstof og CO udledning, blev den i 2009 implementerede slow steaming på såvel egne som chartrede skibe videreført i Det bevirkede, sammen med mange andre tiltag, at brændstofforbruget blev reduceret med 10% pr. FFE fra 2009 til På trods af det lavere forbrug blev de samlede brændstofomkostninger, på grund af højere brændstofpriser, øget med 26% i forhold til Brændstoftillæg neutraliserer stort set fluktuationer i brændstofomkostninger. Gruppen havde ved udgangen af året to skibe lagt op, svarende til 1% af flåden, mod 19 skibe ved udgangen af 2009.

19 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Gruppen tog i 2010 levering af fire skibe på i alt TEU, tilbageleverede otte finansielt leasede skibe på i alt TEU, solgte et skib på TEU, mens tre ældre containerskibe på i alt TEU blev ophugget på miljøforsvarlig vis. Gruppen havde ved årets udgang i alt 40 containerskibe og fem multi purpose skibe i ordre til levering i Den samlede indchartrede tonnage var ved årets udgang 0,9 mio. TEU (0,7 mio. TEU), svarende til 40% (36%) af den samlede kapacitet. Maersk Line besluttede i november 2010 at begynde salgsproces for syv af Gruppens containerskibe, der ikke indgår i de fremtidige strategiske planer. Disse skibe er nedskrevet med USD 168 mio. i fjerde kvartal til forventet salgspris. Fordeling af containerskibsfarternes enhedsomkostninger Procent Terminalomkostninger Indlandstransport Containere og andet uds r Skibsomkostninger Bunkers Procent Terminalomkostninger Indlandstransport Containere og andet uds r Skibsomkostninger Bunkers 24 4 Administration og andre omkostninger 25 6 Administration og andre omkostninger

20 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Årsrapport Gruppens containerskibsfartsaktiviteter havde en indtjening (EBIT) pr. FFE på USD 395 (tab på USD 267), eksklusive avance ved salg af skibe m.v. Resultatet var USD 2,6 mia. (tab på USD 2,1 mia.), svarende til et afkast af den investerede kapital (ROIC) på 15,3% (negativt med 12,1%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var i 2010 påvirket af en øget pengebinding i driftskapital med USD 421 mio., mens der i 2009 var en reduceret pengebinding i driftskapital med USD 532 mio. Forskellen i pengebinding i driftskapital skyldtes primært udviklingen i fragtrater og -mængder. TEU Antal Flåde Egne containerskibe TEU TEU TEU TEU I alt Chartrede containerskibe TEU TEU TEU TEU I alt Egne og chartrede containerskibe Egne og chartrede multi purpose skibe Nybygningsprogram (egne skibe) TEU TEU TEU TEU Containerskibe i alt Multi purpose skibe 5 4

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED EN VERDEN I FORANDRING Få indblik i strategi, markeder og menneskene bag Maersk Groups finansielle resultater

ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED EN VERDEN I FORANDRING Få indblik i strategi, markeder og menneskene bag Maersk Groups finansielle resultater MAERSK GROUP ÅRSMAGASIN 2014/2015 Forberedt på det nye oliescenarie Det drastiske fald i oliepriser i 2014 viste, hvor vanskeligt det er at forudsige markedets udvikling S. 14 ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere