Svendborg Vand A/S. Udkast Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 Svendborg Vand A/S Udkast Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009

2 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge Udgivelsesår 2009 Arbejdsgruppe Planens afsnit ang. Skovmølleværket er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Svendborg Vand A/S v. Gry Tully Jens Erik Hvergel Grundejere v. Jacob H. Svendsen Birgitte Krogsgaard Danø Martin Øxenberg Mette Bødker David Edward Moodie Frank Palsbjørn Henning Bjarke Hansen John Stillegård Svendborg Kommune, Miljø og Teknik v. Hans Peter Birk Hansen Udarbejdet af Hans Peter Birk Hansen Layout og fotos Hans Peter Birk Hansen Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og Svendborg Kommune Indledning Svendborg Kommune skal udarbejde en overordnet indsatsplan for området fra Oure i nordøst til Ollerup i sydvest, over Svendborg. Dette hæfte er en del af denne overordnede plan, og handler om Svendborg Vand A/S. Målet med denne del-indsatsplan er at sikre en langsigtet beskyttelse af det grundvand, der indvindes af Svendborg Vand A/S på Fyn. Svendborg Vand A/S indvinding på Tåsinge er omfattet af en selvstændig indsatsplan. Vandværket drives af aktieselskabet Svendborg Vand A/S. Værket har omkring tilsluttede husstande. Svendborg Vand A/S har fire overordnede kildepladser: Lunde, Hvidkilde, Svendborg by og Skovmølle. Da der kun er problemer med grundvandsbeskyttelsen i Svendborg by og ved Skovmølleværket vil denne indsatsplan først og fremmest omhandle disse to kildepladser. Grundlaget for indsatsplanen er den særlige grundvandskortlægning, som Fyns Amt gennemførte i Kortlægningen er afrapporteret af Miljøcenter Odense som nævnt i referencelisten. I afsnittet Grundvandskortlægningens resultater på side 6 er der et kort resume af kortlægningens resultater i forhold til Svendborg Vand A/S. Planen er udarbejdet efter reglerne i Vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner. For området ved Skovmølleværket er der nedsat en arbejdsgruppe, der har bidraget til udarbejdelsen af planen. Gruppens medlemmer er nævnt i margin til venstre. Der er offentlig høring om forslaget i perioden xx-xx, hvorefter arbejdsgruppen ser på de modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen ventes at kunne vedtage den endelige plan i løbet af xx. Indsatsplanforslaget kan downloades fra 2

3 Indholdsfortegnelse Hvilke arealer omfatter planen side 4 Grundvandskortlægningens resultater side 6 Planens bestemmelser side 10 Afslutning side 22 Hvad mener du? Dette er et forslag til en indsatsplan for Svendborg Vand A/S. Indsatsplanen skal fremtidssikre det grundvand Svendborg Vand A/S indvinder på Fyn. Dette sker ved hjælp af en række bestemmelser i planen. Forslaget er i offentlig høring i 12 uger. Har du forslag eller kommentarer skal du sende dem til: Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge eller pr. mail til så vi har dem senest den xxx

4 Hvilke arealer omfatter planen Svendborg Vand A/S har fire overordnede kildepladser: Lunde, Hvidkilde, Svendborg by og Skovmølle. Desuden er der to mindre kildepladser på Tåsinge, der indgår i indsatsplanen for Tåsinge og derfor ikke er omfattet af denne plan. På kortet side 5 er med blåt vist indvindingsoplandet til kildepladsen. Et indvindingsopland er det område, inden for hvilket grundvandet strømmer hen imod den boring, hvor det pumpes op. Disse områder er udpeget ved hjælp af en computermodel. Indvindingsoplandets størrelse afspejler den mængde grundvand Svendborg Vand A/ S har tilladelse til at indvinde. Området skal derfor justeres, hvis Svendborg Vand A/ S ønsker at ændre størrelsen på indvindingstilladelsen. Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at en modelberegning kun er et kvalificeret gæt. Afgrænsningen af indvindingsoplandet skal derfor tages med et vist forbehold. På de næste sider følger en kort gennemgang af grundvandskortlægningens resultater med hovedvægt på, hvilken sårbarhed grundvandet har. I indsatsområdet indvinder Svendborg Vand A/S m 3 /år fra Skovmølle kildeplads og m 3 /år under Svendborg by. Herudover indvindes der m 3 /år ved Hvidkilde og m 3 /år ved Lunde. (Indvindingstallene er beregnet som gennemsnittet af indvindingen i årene ). Generel grundvandsbeskyttelse Kommuneplan09 fastlægger retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande til almene vandværker uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. 4

5 Lunde Hvidkilde og Svendborg by Skovmølle 0 1,5 3 kilometer nitratfølsomt område vandværksboringer Svendborg Svendborg Vand A/S Private vandværker 300 m zoner vandværksboringer byzone indvindingsoplande Svendborg Vand 5

6 Grundvandskortlægningens resultater Svendborg Vand A/S kildepladser. Svendborg Vand A/S er etableret i Svendborg Vandforsyning har dog eksisteret som kommunalt værk siden Svendborg Vand A/S har en række anlæg (årlig indvinding i parentes): Svendborg By Hovedværket ( m 3 ) Grubbemølleværket ( m 3 ) Vestergade råvandsstation ( m 3 ) Hvidkilde råvandsstation ( m 3 ) Skovmølleværket, inkl. Holmdrup ( m 3 ) Lunde Vandværk ( m 3 ) I alt indvindes således ca. 2,4 mill. m 3 /år på Fyn foruden indvindingen på Tåsinge (Landet og Stenodden Vandværker). Der er tilladelse til at indvinde op til 3,55 mill. m 3 /år på Fyn. Overordnet kan disse anlæg inddeles i 4 kildepladser (fra vest mod øst): Lunde, Hvidkilde, Svendborg By og Skovmølle. Lunde kildeplads har to boringer. Boringerne er m dybe. Begge indvinder fra et gruset sandlag ca m.u.t. Der er omkring 15 m ler over magasinet. I den ene boring er der frie magasinforhold i den anden er der spændte forhold i det primære magasin. Hvidkilde kildeplads har fire boringer, der alle er i drift. Boringerne indvinder typisk fra et sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinet, der er spændt. Svendborg By kildeplads har 12 boringer, hvoraf 8 er i drift. Mod vest (Hovedværket og Vestergade) indvindes fra et sandlag ca m.u.t. Magasinforholdene er spændte. Mod øst (Grubbemølleværket) indvindes dels fra et sandlag m.u.t., dels fra et mindre sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinerne, der er spændte. Skovmølle kildeplads har 9 boringer i drift. Der er desuden 2 ved Holmdrup. Ved Skovmølleværket indvindes fra et sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinet. Magasinforholdene er fri. Ved Holmdrup indvindes fra et sandlag m.u.t. Magasinet er spændt. Grundvandskortlægningen har vist, at boringerne ved Skovmølleværket er sårbare over for nitrat. Der er derfor udlagt et indsatsområde for nitrat. Der er ikke konstateret nitratproblemer på Svendborg Vand A/S andre kildepladser. Der er ligeledes konstateret et lille indhold af stoffet BAM i 3 af 9 boringer ved Skovmølleværket. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet i totalukrudtsmidlet Prefix. Dette middel har været forbudt i en årrække, da det har forurenet en meget stor andel af de boringer i Danmark, hvor der er er fundet pesticider. BAM har desværre nogle egenskaber der gør, at det kun nedbrydes meget langsomt. Man kan derfor forudse at stoffet kan findes mange år frem i tiden. Da der allerede er konstateret pesticidrester i grundvandet, vurderer Miljøcenter Odense, at også andre pesticider kan trænge ned. Der er derfor udlagt et indsatsområde for pesticider tæt ved Skovmølleværket. Der er ikke fundet pesticidproblemer på Svendborg Vand A/S andre kildepladser på Fyn. På side 8 og 9 er vist udvalgte figurer fra grundvandskortlægningen for hele Svendborg området. Link til Jupiter-databasen med boringsoplysninger og analysedata mm: 6

7 Nitrat og Pesticider ved Skovmølleværket. (Se figur side 4) Nitrat 6 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har meget små eller intet indhold af nitrat. Boring (graf til venstre herunder) er repræsentativ for disse boringer. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. 3 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har et vist indhold af nitrat. Boring er repræsentativ for disse boringer. Nitratindholdet er maximalt mg/l. I en enkelt boring er indholdet stigende, i de to andre nogenlunde stabilt, som herunder. Pesticider 3 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har eller har haft et mindre indhold af BAM. Boring er den værst ramte. Som det fremgår af tidsserien herunder har indholdet aldrig været over grænseværdien på 0,1 µg/l og koncentrationen er typisk nedadgående. Af andre pesticider er der enkelte fund af nedbrydningsprodukter efter Atrazin og Simazin (i , der er sløjfet) samt Dalapon og Trichloreddikesyre (i ). 7

8 Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Transmissivitet i de mellemste magasiner. Jo højere tal, jo nemmere strømmer grundvandet i sandlagene. Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Grundvandets alder beregnet som transporttiden fra nedbøren falder på jordoverfladen til vandet oppumpes i vandværksboringerne. 8

9 Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Tykkelsen af beskyttende lerlag over de primære magasiner. Tværsnit gennem jordlagene fra Svendborg mod øst (øverst) og fra Svendborg mod vest (nederst). Der er overordnet tre magasiner i området. Svendborg Vand A/S indvinder fra det mellemste og det nederste (under Svendborg By). 9

10 Planens bestemmelser I det følgende er gennemgået en række indsatser, der har til formål at beskytte Svendborg Vand A/S indvinding. De enkelte indsatser er beskrevet i de blå bokse på højresiderne. På venstresiderne er baggrunden for indsatserne gennemgået. Indsatserne 1-3 Disse indsatser skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer kvaliteten af det grundvand, der indvindes. Det har betydning for grundvandets kvalitet, hvordan Svendborg Vand A/S indvinder. Der er således erfaringer for, at kraftig sænkning af grundvandsspejlet, og mange pumpestop/start, kan have en negativ indflydelse på grundvandets kvalitet. Ungt grundvand eller overfladevand kan trækkes ned i boringerne, med dertil hørende risiko for forurening. Desuden kan de boringsnære dele af kildepladserne blive påvirket af luftens ilt og dermed miste evnen til at omsætte nitrat. Det anbefales derfor, at Svendborg Vand A/S generelt søger at sprede indvindingen på så mange boringer som muligt, samt at pumperne i de enkelte boringer dimensioneres til en skånsom drift. I praksis betyder det, at pumperne bør køre med en lille ydelse en stor del af døgnet. Svendborg Vand A/S er opmærksom på, at måden at indvinde på har betydning for grundvandskvaliteten. Svendborg Vand A/S arbejder derfor med at optimere kildepladsstyringen. Det er vigtigt, at Svendborg Vand A/S sørger for, at boringerne er i så god stand, at overfladevand ikke kan sive ned langs borerørene. Det lovfastsatte fredningsbælte på 10 meter omkring boringer skal sikre, at det nærmeste område beskyttes mod f.eks. gødning og sprøjtemidler. Svendborg Vand A/S er i færd med at sikre 10 m fredningsbælter om alle sine boringer. 10

11 Retningslinjer for Svendborg Vand A/S indsats for grundvandsbeskyttelse 1: Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladsen 1: Svendborg Vand A/S vil fortsat praktisere en forsvarlig oppumpning på kildepladserne, så magasinerne ikke overudnyttes. 2: Svendborg Kommune vil kun give indvindingstilladelse til have gartneri- og markvanding inden for indvindingsoplandene til Svendborg Vand A/S indvindingsoplande, såfremt det med høj grad af sandsynlighed kan dokumenteres, at den planlagte indvinding er uden betydning for de ressourcer Svendborg Vand A/S indvinder fra. 3: Holmdrup og Hvidkilde: Svendborg Vand A/S skal inden udgangen af 2011 igangsætte undersøgelser, der kan afgøre hvor stor en indvinding områderne kan bære, uden at påvirke naturområder og recipienter uhensigtsmæssigt. Undersøgelsesprogrammet aftales i detaljer med Svendborg Kommune. 2: Sikring af optimal drift af indvindingsboringer Svendborg Vand A/S vil fortsat sikre, at indvindingen er tilrettelagt således, at oppumpningen sker stabilt over så stor en del af døgnet som muligt. 3: Sikring af boringsudformning. Svendborg Vand A/S skal senest med udgangen af 2010 foretage en kontrol af boringerne, hvor det checkes, at forerør og topudformning er tætte, og at der ikke kan stå overfladevand omkring råvandsstationerne. Såfremt boringer er kontrolleret inden for de sidste 5 år, kan fornyet kontrol udelades. Eftersyn af boringerne bør som udgangspunkt ske hvert 5. år, dog afhængig af boringernes alder og anvendte materialer. Svendborg Vand A/S skal inden udgangen af 2010 sørge for, at der er indhegnede eller tilplantede 10 m fredningsbælter omkring alle indvindingsboringer. 11

12 Indsats 4 Indsatsen skal sikre, at grundvandskvaliteten på Svendborg Vand A/S kildeplads overvåges. Indsats 5 Indsatsen skal sikre, at forurenet overfladevand ikke ledes direkte ned i grundvandsmagasinerne. 12

13 4: Overvågning af grundvandskvaliteten 1: Svendborg Vand A/S skal fortsat udtage råvandsprøver i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens bilag 8 (BEK nr af 11/12/2007). 2: På Skovmølle kildeplads skal der inden udgangen af 2010 analyseres vandprøver fra alle indvindingsboringer for indhold af pesticider. Det nøjagtige analyseprogram aftales med Svendborg Kommune. På basis af analyserne skal Svendborg Vand A/S i samarbejde med Svendborg Kommune tilrettelægge et overvågningsprogram for pesticider. 3: På Skovmølle kildeplads skal der inden udgangen af 2010 tilrettelægges et overvågningsprogram for nitrat i indvindingsboringerne. Programmet tilrettelægges i samarbejde med Svendborg Kommune. 5: Sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer 1: Svendborg Kommune har besluttet at kræve alle ubenyttede brønde og boringer inden for område med særlige drikkevandsinteresser sløjfet for ejers regning. Påbud udstedes løbende af Svendborg Kommune i forbindelse med tilsyn med private enkeltforsyningsanlæg. 13

14 Indsatserne 6 til 9 Indsatserne skal sikre, at landbrugets påvirkning af grundvandets kvalitet holdes på et niveau, der sikrer en varig forsyning med rent drikkevand. Indsats 6 og 7 skal sikre, at nitrat udvaskes fra dyrkede marker i så små koncentrationer, at Svendborg Vand A/S kan indvinde grundvand, der overholder grænseværdien for nitrat. Indsatserne er relevante, hvis Svendborg Vand A/S indvinding er følsom overfor nitrat. Der er udpeget et indsatsområde for nitrat ved Skovmølleværket. En beregning af den nuværende udvaskning fra rodzonen (rapport fra Conterra, 2009) viser dog, at den gennemsnitlige beregnede udvaskning p.t. er under 50 mg/l fra rodzonen inden for indsatsområdet for nitrat. Dette, sammenholdt med det relativt lave nitratindhold i boringerne, betyder at Svendborg Kommune vurderer, at der for øjeblikket ikke er behov for at indgå dyrkningsaftaler om begrænsning af nitratudbringning. Skulle nitratindholdet på et tidspunkt begynde at stige uacceptabelt, vil Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune sammen tage stilling til, om der skal gennemføres yderligere indsatser. Grundejere involveres, hvis det er relevant. Svendborg Vand A/S andre kildepladser er ikke nitratfølsomme, hvorfor indsats på nuværende tidspunkt er unødig. Indsats 8 skal sikre, at pesticider og andre kemikalier ikke finder vej til grundvandet pga. af uhensigtsmæssig håndtering og oplag. Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, fordi der er tale om koncentreret spild. Derfor er det vigtigt, at der på gårde i indvindingsoplandet, hvor disse stoffer håndteres, findes korrekt indrettede vaske- og fyldepladser. Sprøjter kan også vaskes eller fyldes ude i marken, hvis man har det rette udstyr. Ellers bør der indgås aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for indvindingsoplandet. Olie- og dieseltanke kan ligeledes udgøre en trussel mod grundvandet. Svendborg Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug, men udvider i indvindingsoplandene tilsynet til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. 14

15 Indsats 6: Reduktion af nitratudvaskning fra landbrugsjorder. Svendborg Vand A/S boringer ved Skovmølleværket er følsomme over for nitratudvaskning. Svendborg Vand A/S skal derfor, udover den i indsats 4 omtalte overvågning, lade foretage beregninger af udvaskningen fra rodzonen inden for indsatsområde for nitrat. Beregningerne kan gennemføres som afrapporteret i Conterra (2009). Beregningerne udføres hvert andet år med start i Svendborg Vand A/S øvrige kildepladser er på nuværende tidspunkt ikke nitratfølsomme. For landbrugsjorder gælder de normale regler og retningslinjer i gældende lovgivning. Indsats 7: Regler om begrænsning af nitratudvaskning ved produktionsudvidelser. Ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug, med jorde inden for indsatsområde vedr. nitrat (ved Skovmølleværket), kan der ikke gives miljøgodkendelse, med mindre udvaskningen af nitrat fra rodzonen er maximalt 50 mg/l fra de arealer, der ligger inden for indsatsområde vedr. nitrat. Svendborg Vand A/S øvrige kildepladser er ikke på nuværende tidspunkt nitratfølsomme. 8: Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm 1: Svendborg Kommunes lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i indvindingsoplandene til almene vandværker udvides til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. Tilsynet skal lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer. Der gennemføres tilsyn hvert 3. år. Ejendomme inden for indvindingsoplandene, hvor der håndteres pesticider, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjteudstyr. Der kan i stedet vaskes og fyldes i marken eller uden for indvindingsoplandene. Svendborg Kommune fører disse skærpede tilsyn fra og med Reglerne i den kommende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter... skal følges, når bekendtgørelsen træder i kraft. Der henvises indtil da til landbrugets byggeblad Vaskeplads til landbrugsmaskiner (findes på 15

16 Indsats 9 skal sikre at pesticider anvendt på markerne ikke finder hen til indvindingsboringer. Tilladte landbrugspesticider er designet til at blive nedbrudt under iltrige forhold i pløjelaget. En forudsætning for at pesticider kan godkendes til brug i Danmark er således, at de kan forventes nedbrudt inden de forlader rodzonen. Tilladte landbrugspesticider er kun sjældent fundet i grundvandsmagasiner under marker. Enkelte grundvandsmagasiner er dog så følsomme, at det kan være nødvendigt at sikre en kildeplads mod pesticidudvaskning fra landbrugsarealer. Svendborg Vand A/S har et mindre indhold af BAM i det indvundne råvand ved Skovmølleværket. Svendborg Vand A/S bør ud fra et forsigtighedsprincip være opmærksom på pesticidanvendelse i indvindingsoplandet. Landbrugets rådgivere kan tilbyde planteværnsrådgivning på momsregistrerede landbrug i indvindingsområdet. Formålet med besøget er at gennemgå bedriftens pesticidanvendelse. Forløbet består af 3 besøg (vinter, april/maj og høst). Landmanden modtager 80% af udgiften i tilskud fra landscentret. De resterende 20% (svarende til ca. kr. 1500) betales af landmanden. Det skal sikres, at gartnerier, planteskoler, juletræsplantager og frugt- og bæravl ikke truer grundvandet gennem udvaskning af pesticider. Pesticidanvendelsen i disse erhverv er i sammenligning med de fleste afgrøder i landbruget relativ høj. Ved tilsyn kan der lægges vægt på kemikalieopbevaring, vask og fyldning af sprøjteudstyr. 16

17 Indsats 9: Pesticidudvaskning fra rodzonen. 1: Svendborg Kommune vil i Kommuneplan09 udlægge så stor en del af indvindingsoplandet som muligt som skovrejsningsområde eller potentielt naturområde, dog under hensyntagen til andre arealudlæg som f.eks. uønsket skovrejsning og byzone. 2: Der kan evt. søges om miljøbetinget tilskud til f.eks. ikke at anvende pesticider. Tilsagn om tilskud kan gives for en periode på 5 år til arealer på mindst 0,3 Ha, der er jordbrugsmæssigt drevet. Dvs. arealer i omdrift med afgrøder til fødevarer, medicin, kosttilskud, foder m.v. med frugt- eller bærproduktion med non-food produktion, herunder udtaget under enkeltbetalingsordningen med permanent græs Der er en række regler, der kan ses på Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune vil inden udgangen af 2010 samarbejde om at informere landmænd, der dyrker jord i indsatsområdet for pesticider om disse tilskudsmuligheder. 3: Braklagte arealer kan evt. flyttes til indvindingsoplandet. Der kan evt. indgås aftale med landmænd om mere permanent braklægning. Svendborg Kommune vil i forbindelse med de kommunale tilsyn på landbrug i indsatsområder for pesticider ved Skovmølleværket gøre opmærksom på disse muligheder. 4: Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune kontakter i fællesskab alle momsregistrerede landbrug inden for indvindingsoplandet, med det formål at få gennemført Planteværnsrådgivning i 2010 eller Svendborg Vand A/S afholder landmandens andel af udgiften. 17

18 Indsatserne Indsatserne omhandler andre erhverv end landbruget. Indsats 10 skal sikre, at industri og erhverv ikke forurener grundvand inden for indvindingsoplandet. Industrier kan udgøre en trussel mod grundvandet i forbindelse med håndtering og opbevaring af kemikalier, brændstof o. lign. Der kan endvidere ske udsivning fra kloakledninger, olie/benzinudskillere mv. Indsats 11 skal sikre, at eventuel forurening fra forurenede grunde ikke truer grundvandet. Det er Region Syddanmark, der kortlægger, overvåger og oprenser forurenede grunde efter jordforureningslovens bestemmelser. Regionen prioriterer rent grundvand højt i Strategiplan Såfremt Regionen ikke har mulighed for at prioritere oprensning af konkrete grunde i indvindingsoplandet, har Svendborg Vand A/S mulighed for at gennemføre oprensning for egne midler. Sådanne frivillige oprensninger bør foregå i tæt dialog med Region Syddanmark. Liste fra Region Syddanmark over lokaliteter, der udgør en risiko for vandindvinding under Svendborg By: 18

19 Indsats 10: Forurening fra områder med industri. 1: I forbindelse med Svendborg Kommunes miljøtilsyn med virksomheder i Svendborg Vand A/S indvindingsoplande, sættes der fra og med 2009 ekstra fokus på håndtering og brug af kemikalier og brændstoffer mm, der kan forurene grundvandet. I forbindelse med de lovpligtige tilsyn vil Svendborg Kommune gennemgå virksomhedens brug af pesticider med henblik på at minimere brugen så meget som muligt. 2: Ved nye miljøgodkendelser samt ved tilladelser til råstofindvinding inden for indsatsområdet, kan Svendborg Kommune stille skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening. Indsats 11: Afværge af forurenede grunde. Region Syddanmark vurderer, at der er 14 fortrinsvis ældre forurenede eller muligt forurenede grunde, der kan true indvindingen af drikkevand under Svendborg By. Oprensning???????????? oplysninger er endnu ikke modtaget fra Region Syddanmark. Kort over Svendborg By med forurenede eller muligt forurenede grunde indtegnet. 19

20 Indsats 12 Indsatsen skal sikre, at udvaskning af pesticider og andre kemikalier fra boligejendomme, kolonihaver, sommerhuse o. lign. begrænses mest muligt. Privates brug af pesticider udgør en risiko overfor grundvandet. Det har formentlig betydning, at giftstofferne håndteres af mennesker, der ikke har uddannelse i dosering og håndtering. Oplysning om stoffernes egenskaber og risiko er derfor væsentlig. Det er ikke nødvendigt at anvende giftstoffer ved normal havedrift. Hakkejern o.lign. kan næsten altid anvendes med succes. Private olietanke kan springe læk. Dette medfører store gener for grundejer, bl.a. i forbindelse med oprensningen. Under uheldige omstændigheder kan olie finde ned til grundvandet. Grundejere opfordres derfor til at tjekke deres olietank jævnligt, f.eks. ved at pejle oliestanden i nedgravede tanke eller ved at se efter oliespild på jorden under overjordiske olietanke. Indsats 13 Indsatsen handler om, at de offentlige kloakker i de boringsnære områder skal være i god stand og så vidt muligt bør være tætte, så spildevand ikke kan sive ned i grundvandet fra kloakledningerne. 20

21 12: Skånsom havedrift og check af villaolietanke. 1: For at mindske risikoen for forurening af Svendborg Vand A/S kildepladser skal Svendborg Kommune i samarbejde med Svendborg Vand A/S iværksætte en informationskampagne (gentaget hvert 6. år) om den betydning spild eller brug af kemikalier kan have for drikkevandet. Der gives samtidig gode råd om havedrift uden brug af pesticider. Der gøres opmærksom på de nye regler om villaolietanke. Første informationskampagne gennemføres i 2010, så vidt muligt i hele Svendborg Kommune. 13: Kloakledninger 1: Svendborg Spildevand A/S har pr. 1. januar 2009 undersøgt tilstanden og udarbejdet renoverings-plan for midt-, vest- og øst-delen af Svendborg By samt Skaarup. Svendborg Spildevand A/S har som mål inden udgangen af 2015 at undersøge tilstanden og om nødvendigt lægge en plan for renovering af kloakledninger inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner. Svendborg Spildevand A/S vil endvidere fremadrettet lægge vægt på, at kloaknettet inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner altid er i så god vedligeholdelsesmæssig stand som mulig, således at grundvandstruende forureninger fra utætte kloakledninger så vidt muligt undgås. 2: I vandindvindingstilladelse af. 1. december 1988 har Fyns Amt udlagt en beskyttelseszone omkring Svendborg Vand A/S boringer på 300 m i radius. Inden for dette område må der ikke etableres anlæg, der afleder spildevand eller andre væsker, der kan forurene grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Beskyttelseszonen er angivet med lyseblå på figuren på side 5. Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at ændre på denne beskyttelseszones udstrækning. Prisoverslag Indsatsplanen for Svendborg Vand A/S vil umiddelbart medføre følgende udgifter: Undersøgelse af indvindingsmuligheder v. Hvidkilde og Holmdrup Overvågning af grundvandskvaliteten v. Skovmølle (30 år) Informationskampagne (5 gange på 30 år) Pesticidtjek på ca. 5 landbrug I alt kr Årlig indvinding ca m 3 Ved afskrivning over ét år: Ved afskrivning over 30 år 0,51 kr. pr. m 3 pr. år 0,02 kr. pr. m 3 pr. år 21

22 Afslutning Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens 13 a-d samt i miljøbeskyttelseslovens 26a. Helt generelt gælder det, at såfremt der ønskes mere sikkerhed mod grundvandstrusler, end gældende lovgivning giver, skal der betales erstatning. I forbindelse med indsatsplanen er det som hovedregel vandværket, der skal betale erstatningerne. Klage Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Lovhjemler Kommunalbestyrelsen eller et vandværk kan med hjemmel i Vandforsyningslovens 13d indgå frivillige aftaler med en ejer om ændring af f.eks. dyrkningspraksis eller andre restriktioner eller evt. salg af hele eller dele af en ejendom. Disse aftaler kan tinglyses med prioritet forud for alle rettigheder i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et alment vandværk at betale de udgifter, en aftale indgået af kommunalbestyrelsen medfører. Vandværket skal dog dels høres, og dels have fordel af aftalen. Miljøbeskyttelseslovens 24 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Bestemmelsen kan f.eks. anvendes inden for en beskyttelseszone omkring vandværksboringerne, udlagt jf. 22 i Miljøbeskyttelsesloven. Herudover kan bestemmelsen anvendes, hvis der kan påvises en konkret fare for vandforsyningsanlægget. Det kan enten være en eksisterende aktivitet eller en fremtidig. Forbud eller påbud mod lovlige forhold kan kun gives mod fuldstændig erstatning. Efter Miljøbeskyttelseslovens 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt, mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Pålægget kan kun ske, hvis det er nødvendigt, for at opfylde målet med indsatsplanen. Kommunalbestyrelsen kan jf. 36 i Vandforsyningsloven give påbud til den enkelte grundejer om at sløjfe overflødige brønde eller boringer. 22

23 Referenceliste Miljøcenter Odense, december 2007: Rapport om kortlægningen af grundvandet i Svendborg indsatsområde. Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr af 13. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v., nr. 71 af 17. januar 2007 Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mm, nr af 20. december 2006 Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 70: Rapport fra udvalget til vurdering af konsekvenserne af en nedsat pesticidanvendelse i gartneri og frugtavl. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2007: Boringsnære beskyttelsesområder. Region Syddanmark: Strategiplan Conterra (2009): Beregninger af NO3-udvaskningen for Skovmølle-området. Metodebeskrivelse Januar, 2009 Region Syddanmark: Videnindsamling om jordforurening i Svendborg By. 1. dec

24 Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge 24

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere