Svendborg Vand A/S. Udkast Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 Svendborg Vand A/S Udkast Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009

2 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge Udgivelsesår 2009 Arbejdsgruppe Planens afsnit ang. Skovmølleværket er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Svendborg Vand A/S v. Gry Tully Jens Erik Hvergel Grundejere v. Jacob H. Svendsen Birgitte Krogsgaard Danø Martin Øxenberg Mette Bødker David Edward Moodie Frank Palsbjørn Henning Bjarke Hansen John Stillegård Svendborg Kommune, Miljø og Teknik v. Hans Peter Birk Hansen Udarbejdet af Hans Peter Birk Hansen Layout og fotos Hans Peter Birk Hansen Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og Svendborg Kommune Indledning Svendborg Kommune skal udarbejde en overordnet indsatsplan for området fra Oure i nordøst til Ollerup i sydvest, over Svendborg. Dette hæfte er en del af denne overordnede plan, og handler om Svendborg Vand A/S. Målet med denne del-indsatsplan er at sikre en langsigtet beskyttelse af det grundvand, der indvindes af Svendborg Vand A/S på Fyn. Svendborg Vand A/S indvinding på Tåsinge er omfattet af en selvstændig indsatsplan. Vandværket drives af aktieselskabet Svendborg Vand A/S. Værket har omkring tilsluttede husstande. Svendborg Vand A/S har fire overordnede kildepladser: Lunde, Hvidkilde, Svendborg by og Skovmølle. Da der kun er problemer med grundvandsbeskyttelsen i Svendborg by og ved Skovmølleværket vil denne indsatsplan først og fremmest omhandle disse to kildepladser. Grundlaget for indsatsplanen er den særlige grundvandskortlægning, som Fyns Amt gennemførte i Kortlægningen er afrapporteret af Miljøcenter Odense som nævnt i referencelisten. I afsnittet Grundvandskortlægningens resultater på side 6 er der et kort resume af kortlægningens resultater i forhold til Svendborg Vand A/S. Planen er udarbejdet efter reglerne i Vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner. For området ved Skovmølleværket er der nedsat en arbejdsgruppe, der har bidraget til udarbejdelsen af planen. Gruppens medlemmer er nævnt i margin til venstre. Der er offentlig høring om forslaget i perioden xx-xx, hvorefter arbejdsgruppen ser på de modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen ventes at kunne vedtage den endelige plan i løbet af xx. Indsatsplanforslaget kan downloades fra 2

3 Indholdsfortegnelse Hvilke arealer omfatter planen side 4 Grundvandskortlægningens resultater side 6 Planens bestemmelser side 10 Afslutning side 22 Hvad mener du? Dette er et forslag til en indsatsplan for Svendborg Vand A/S. Indsatsplanen skal fremtidssikre det grundvand Svendborg Vand A/S indvinder på Fyn. Dette sker ved hjælp af en række bestemmelser i planen. Forslaget er i offentlig høring i 12 uger. Har du forslag eller kommentarer skal du sende dem til: Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge eller pr. mail til så vi har dem senest den xxx

4 Hvilke arealer omfatter planen Svendborg Vand A/S har fire overordnede kildepladser: Lunde, Hvidkilde, Svendborg by og Skovmølle. Desuden er der to mindre kildepladser på Tåsinge, der indgår i indsatsplanen for Tåsinge og derfor ikke er omfattet af denne plan. På kortet side 5 er med blåt vist indvindingsoplandet til kildepladsen. Et indvindingsopland er det område, inden for hvilket grundvandet strømmer hen imod den boring, hvor det pumpes op. Disse områder er udpeget ved hjælp af en computermodel. Indvindingsoplandets størrelse afspejler den mængde grundvand Svendborg Vand A/ S har tilladelse til at indvinde. Området skal derfor justeres, hvis Svendborg Vand A/ S ønsker at ændre størrelsen på indvindingstilladelsen. Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at en modelberegning kun er et kvalificeret gæt. Afgrænsningen af indvindingsoplandet skal derfor tages med et vist forbehold. På de næste sider følger en kort gennemgang af grundvandskortlægningens resultater med hovedvægt på, hvilken sårbarhed grundvandet har. I indsatsområdet indvinder Svendborg Vand A/S m 3 /år fra Skovmølle kildeplads og m 3 /år under Svendborg by. Herudover indvindes der m 3 /år ved Hvidkilde og m 3 /år ved Lunde. (Indvindingstallene er beregnet som gennemsnittet af indvindingen i årene ). Generel grundvandsbeskyttelse Kommuneplan09 fastlægger retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande til almene vandværker uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. 4

5 Lunde Hvidkilde og Svendborg by Skovmølle 0 1,5 3 kilometer nitratfølsomt område vandværksboringer Svendborg Svendborg Vand A/S Private vandværker 300 m zoner vandværksboringer byzone indvindingsoplande Svendborg Vand 5

6 Grundvandskortlægningens resultater Svendborg Vand A/S kildepladser. Svendborg Vand A/S er etableret i Svendborg Vandforsyning har dog eksisteret som kommunalt værk siden Svendborg Vand A/S har en række anlæg (årlig indvinding i parentes): Svendborg By Hovedværket ( m 3 ) Grubbemølleværket ( m 3 ) Vestergade råvandsstation ( m 3 ) Hvidkilde råvandsstation ( m 3 ) Skovmølleværket, inkl. Holmdrup ( m 3 ) Lunde Vandværk ( m 3 ) I alt indvindes således ca. 2,4 mill. m 3 /år på Fyn foruden indvindingen på Tåsinge (Landet og Stenodden Vandværker). Der er tilladelse til at indvinde op til 3,55 mill. m 3 /år på Fyn. Overordnet kan disse anlæg inddeles i 4 kildepladser (fra vest mod øst): Lunde, Hvidkilde, Svendborg By og Skovmølle. Lunde kildeplads har to boringer. Boringerne er m dybe. Begge indvinder fra et gruset sandlag ca m.u.t. Der er omkring 15 m ler over magasinet. I den ene boring er der frie magasinforhold i den anden er der spændte forhold i det primære magasin. Hvidkilde kildeplads har fire boringer, der alle er i drift. Boringerne indvinder typisk fra et sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinet, der er spændt. Svendborg By kildeplads har 12 boringer, hvoraf 8 er i drift. Mod vest (Hovedværket og Vestergade) indvindes fra et sandlag ca m.u.t. Magasinforholdene er spændte. Mod øst (Grubbemølleværket) indvindes dels fra et sandlag m.u.t., dels fra et mindre sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinerne, der er spændte. Skovmølle kildeplads har 9 boringer i drift. Der er desuden 2 ved Holmdrup. Ved Skovmølleværket indvindes fra et sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinet. Magasinforholdene er fri. Ved Holmdrup indvindes fra et sandlag m.u.t. Magasinet er spændt. Grundvandskortlægningen har vist, at boringerne ved Skovmølleværket er sårbare over for nitrat. Der er derfor udlagt et indsatsområde for nitrat. Der er ikke konstateret nitratproblemer på Svendborg Vand A/S andre kildepladser. Der er ligeledes konstateret et lille indhold af stoffet BAM i 3 af 9 boringer ved Skovmølleværket. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet i totalukrudtsmidlet Prefix. Dette middel har været forbudt i en årrække, da det har forurenet en meget stor andel af de boringer i Danmark, hvor der er er fundet pesticider. BAM har desværre nogle egenskaber der gør, at det kun nedbrydes meget langsomt. Man kan derfor forudse at stoffet kan findes mange år frem i tiden. Da der allerede er konstateret pesticidrester i grundvandet, vurderer Miljøcenter Odense, at også andre pesticider kan trænge ned. Der er derfor udlagt et indsatsområde for pesticider tæt ved Skovmølleværket. Der er ikke fundet pesticidproblemer på Svendborg Vand A/S andre kildepladser på Fyn. På side 8 og 9 er vist udvalgte figurer fra grundvandskortlægningen for hele Svendborg området. Link til Jupiter-databasen med boringsoplysninger og analysedata mm: 6

7 Nitrat og Pesticider ved Skovmølleværket. (Se figur side 4) Nitrat 6 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har meget små eller intet indhold af nitrat. Boring (graf til venstre herunder) er repræsentativ for disse boringer. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. 3 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har et vist indhold af nitrat. Boring er repræsentativ for disse boringer. Nitratindholdet er maximalt mg/l. I en enkelt boring er indholdet stigende, i de to andre nogenlunde stabilt, som herunder. Pesticider 3 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har eller har haft et mindre indhold af BAM. Boring er den værst ramte. Som det fremgår af tidsserien herunder har indholdet aldrig været over grænseværdien på 0,1 µg/l og koncentrationen er typisk nedadgående. Af andre pesticider er der enkelte fund af nedbrydningsprodukter efter Atrazin og Simazin (i , der er sløjfet) samt Dalapon og Trichloreddikesyre (i ). 7

8 Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Transmissivitet i de mellemste magasiner. Jo højere tal, jo nemmere strømmer grundvandet i sandlagene. Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Grundvandets alder beregnet som transporttiden fra nedbøren falder på jordoverfladen til vandet oppumpes i vandværksboringerne. 8

9 Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Tykkelsen af beskyttende lerlag over de primære magasiner. Tværsnit gennem jordlagene fra Svendborg mod øst (øverst) og fra Svendborg mod vest (nederst). Der er overordnet tre magasiner i området. Svendborg Vand A/S indvinder fra det mellemste og det nederste (under Svendborg By). 9

10 Planens bestemmelser I det følgende er gennemgået en række indsatser, der har til formål at beskytte Svendborg Vand A/S indvinding. De enkelte indsatser er beskrevet i de blå bokse på højresiderne. På venstresiderne er baggrunden for indsatserne gennemgået. Indsatserne 1-3 Disse indsatser skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer kvaliteten af det grundvand, der indvindes. Det har betydning for grundvandets kvalitet, hvordan Svendborg Vand A/S indvinder. Der er således erfaringer for, at kraftig sænkning af grundvandsspejlet, og mange pumpestop/start, kan have en negativ indflydelse på grundvandets kvalitet. Ungt grundvand eller overfladevand kan trækkes ned i boringerne, med dertil hørende risiko for forurening. Desuden kan de boringsnære dele af kildepladserne blive påvirket af luftens ilt og dermed miste evnen til at omsætte nitrat. Det anbefales derfor, at Svendborg Vand A/S generelt søger at sprede indvindingen på så mange boringer som muligt, samt at pumperne i de enkelte boringer dimensioneres til en skånsom drift. I praksis betyder det, at pumperne bør køre med en lille ydelse en stor del af døgnet. Svendborg Vand A/S er opmærksom på, at måden at indvinde på har betydning for grundvandskvaliteten. Svendborg Vand A/S arbejder derfor med at optimere kildepladsstyringen. Det er vigtigt, at Svendborg Vand A/S sørger for, at boringerne er i så god stand, at overfladevand ikke kan sive ned langs borerørene. Det lovfastsatte fredningsbælte på 10 meter omkring boringer skal sikre, at det nærmeste område beskyttes mod f.eks. gødning og sprøjtemidler. Svendborg Vand A/S er i færd med at sikre 10 m fredningsbælter om alle sine boringer. 10

11 Retningslinjer for Svendborg Vand A/S indsats for grundvandsbeskyttelse 1: Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladsen 1: Svendborg Vand A/S vil fortsat praktisere en forsvarlig oppumpning på kildepladserne, så magasinerne ikke overudnyttes. 2: Svendborg Kommune vil kun give indvindingstilladelse til have gartneri- og markvanding inden for indvindingsoplandene til Svendborg Vand A/S indvindingsoplande, såfremt det med høj grad af sandsynlighed kan dokumenteres, at den planlagte indvinding er uden betydning for de ressourcer Svendborg Vand A/S indvinder fra. 3: Holmdrup og Hvidkilde: Svendborg Vand A/S skal inden udgangen af 2011 igangsætte undersøgelser, der kan afgøre hvor stor en indvinding områderne kan bære, uden at påvirke naturområder og recipienter uhensigtsmæssigt. Undersøgelsesprogrammet aftales i detaljer med Svendborg Kommune. 2: Sikring af optimal drift af indvindingsboringer Svendborg Vand A/S vil fortsat sikre, at indvindingen er tilrettelagt således, at oppumpningen sker stabilt over så stor en del af døgnet som muligt. 3: Sikring af boringsudformning. Svendborg Vand A/S skal senest med udgangen af 2010 foretage en kontrol af boringerne, hvor det checkes, at forerør og topudformning er tætte, og at der ikke kan stå overfladevand omkring råvandsstationerne. Såfremt boringer er kontrolleret inden for de sidste 5 år, kan fornyet kontrol udelades. Eftersyn af boringerne bør som udgangspunkt ske hvert 5. år, dog afhængig af boringernes alder og anvendte materialer. Svendborg Vand A/S skal inden udgangen af 2010 sørge for, at der er indhegnede eller tilplantede 10 m fredningsbælter omkring alle indvindingsboringer. 11

12 Indsats 4 Indsatsen skal sikre, at grundvandskvaliteten på Svendborg Vand A/S kildeplads overvåges. Indsats 5 Indsatsen skal sikre, at forurenet overfladevand ikke ledes direkte ned i grundvandsmagasinerne. 12

13 4: Overvågning af grundvandskvaliteten 1: Svendborg Vand A/S skal fortsat udtage råvandsprøver i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens bilag 8 (BEK nr af 11/12/2007). 2: På Skovmølle kildeplads skal der inden udgangen af 2010 analyseres vandprøver fra alle indvindingsboringer for indhold af pesticider. Det nøjagtige analyseprogram aftales med Svendborg Kommune. På basis af analyserne skal Svendborg Vand A/S i samarbejde med Svendborg Kommune tilrettelægge et overvågningsprogram for pesticider. 3: På Skovmølle kildeplads skal der inden udgangen af 2010 tilrettelægges et overvågningsprogram for nitrat i indvindingsboringerne. Programmet tilrettelægges i samarbejde med Svendborg Kommune. 5: Sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer 1: Svendborg Kommune har besluttet at kræve alle ubenyttede brønde og boringer inden for område med særlige drikkevandsinteresser sløjfet for ejers regning. Påbud udstedes løbende af Svendborg Kommune i forbindelse med tilsyn med private enkeltforsyningsanlæg. 13

14 Indsatserne 6 til 9 Indsatserne skal sikre, at landbrugets påvirkning af grundvandets kvalitet holdes på et niveau, der sikrer en varig forsyning med rent drikkevand. Indsats 6 og 7 skal sikre, at nitrat udvaskes fra dyrkede marker i så små koncentrationer, at Svendborg Vand A/S kan indvinde grundvand, der overholder grænseværdien for nitrat. Indsatserne er relevante, hvis Svendborg Vand A/S indvinding er følsom overfor nitrat. Der er udpeget et indsatsområde for nitrat ved Skovmølleværket. En beregning af den nuværende udvaskning fra rodzonen (rapport fra Conterra, 2009) viser dog, at den gennemsnitlige beregnede udvaskning p.t. er under 50 mg/l fra rodzonen inden for indsatsområdet for nitrat. Dette, sammenholdt med det relativt lave nitratindhold i boringerne, betyder at Svendborg Kommune vurderer, at der for øjeblikket ikke er behov for at indgå dyrkningsaftaler om begrænsning af nitratudbringning. Skulle nitratindholdet på et tidspunkt begynde at stige uacceptabelt, vil Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune sammen tage stilling til, om der skal gennemføres yderligere indsatser. Grundejere involveres, hvis det er relevant. Svendborg Vand A/S andre kildepladser er ikke nitratfølsomme, hvorfor indsats på nuværende tidspunkt er unødig. Indsats 8 skal sikre, at pesticider og andre kemikalier ikke finder vej til grundvandet pga. af uhensigtsmæssig håndtering og oplag. Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, fordi der er tale om koncentreret spild. Derfor er det vigtigt, at der på gårde i indvindingsoplandet, hvor disse stoffer håndteres, findes korrekt indrettede vaske- og fyldepladser. Sprøjter kan også vaskes eller fyldes ude i marken, hvis man har det rette udstyr. Ellers bør der indgås aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for indvindingsoplandet. Olie- og dieseltanke kan ligeledes udgøre en trussel mod grundvandet. Svendborg Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug, men udvider i indvindingsoplandene tilsynet til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. 14

15 Indsats 6: Reduktion af nitratudvaskning fra landbrugsjorder. Svendborg Vand A/S boringer ved Skovmølleværket er følsomme over for nitratudvaskning. Svendborg Vand A/S skal derfor, udover den i indsats 4 omtalte overvågning, lade foretage beregninger af udvaskningen fra rodzonen inden for indsatsområde for nitrat. Beregningerne kan gennemføres som afrapporteret i Conterra (2009). Beregningerne udføres hvert andet år med start i Svendborg Vand A/S øvrige kildepladser er på nuværende tidspunkt ikke nitratfølsomme. For landbrugsjorder gælder de normale regler og retningslinjer i gældende lovgivning. Indsats 7: Regler om begrænsning af nitratudvaskning ved produktionsudvidelser. Ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug, med jorde inden for indsatsområde vedr. nitrat (ved Skovmølleværket), kan der ikke gives miljøgodkendelse, med mindre udvaskningen af nitrat fra rodzonen er maximalt 50 mg/l fra de arealer, der ligger inden for indsatsområde vedr. nitrat. Svendborg Vand A/S øvrige kildepladser er ikke på nuværende tidspunkt nitratfølsomme. 8: Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm 1: Svendborg Kommunes lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i indvindingsoplandene til almene vandværker udvides til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. Tilsynet skal lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer. Der gennemføres tilsyn hvert 3. år. Ejendomme inden for indvindingsoplandene, hvor der håndteres pesticider, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjteudstyr. Der kan i stedet vaskes og fyldes i marken eller uden for indvindingsoplandene. Svendborg Kommune fører disse skærpede tilsyn fra og med Reglerne i den kommende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter... skal følges, når bekendtgørelsen træder i kraft. Der henvises indtil da til landbrugets byggeblad Vaskeplads til landbrugsmaskiner (findes på 15

16 Indsats 9 skal sikre at pesticider anvendt på markerne ikke finder hen til indvindingsboringer. Tilladte landbrugspesticider er designet til at blive nedbrudt under iltrige forhold i pløjelaget. En forudsætning for at pesticider kan godkendes til brug i Danmark er således, at de kan forventes nedbrudt inden de forlader rodzonen. Tilladte landbrugspesticider er kun sjældent fundet i grundvandsmagasiner under marker. Enkelte grundvandsmagasiner er dog så følsomme, at det kan være nødvendigt at sikre en kildeplads mod pesticidudvaskning fra landbrugsarealer. Svendborg Vand A/S har et mindre indhold af BAM i det indvundne råvand ved Skovmølleværket. Svendborg Vand A/S bør ud fra et forsigtighedsprincip være opmærksom på pesticidanvendelse i indvindingsoplandet. Landbrugets rådgivere kan tilbyde planteværnsrådgivning på momsregistrerede landbrug i indvindingsområdet. Formålet med besøget er at gennemgå bedriftens pesticidanvendelse. Forløbet består af 3 besøg (vinter, april/maj og høst). Landmanden modtager 80% af udgiften i tilskud fra landscentret. De resterende 20% (svarende til ca. kr. 1500) betales af landmanden. Det skal sikres, at gartnerier, planteskoler, juletræsplantager og frugt- og bæravl ikke truer grundvandet gennem udvaskning af pesticider. Pesticidanvendelsen i disse erhverv er i sammenligning med de fleste afgrøder i landbruget relativ høj. Ved tilsyn kan der lægges vægt på kemikalieopbevaring, vask og fyldning af sprøjteudstyr. 16

17 Indsats 9: Pesticidudvaskning fra rodzonen. 1: Svendborg Kommune vil i Kommuneplan09 udlægge så stor en del af indvindingsoplandet som muligt som skovrejsningsområde eller potentielt naturområde, dog under hensyntagen til andre arealudlæg som f.eks. uønsket skovrejsning og byzone. 2: Der kan evt. søges om miljøbetinget tilskud til f.eks. ikke at anvende pesticider. Tilsagn om tilskud kan gives for en periode på 5 år til arealer på mindst 0,3 Ha, der er jordbrugsmæssigt drevet. Dvs. arealer i omdrift med afgrøder til fødevarer, medicin, kosttilskud, foder m.v. med frugt- eller bærproduktion med non-food produktion, herunder udtaget under enkeltbetalingsordningen med permanent græs Der er en række regler, der kan ses på Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune vil inden udgangen af 2010 samarbejde om at informere landmænd, der dyrker jord i indsatsområdet for pesticider om disse tilskudsmuligheder. 3: Braklagte arealer kan evt. flyttes til indvindingsoplandet. Der kan evt. indgås aftale med landmænd om mere permanent braklægning. Svendborg Kommune vil i forbindelse med de kommunale tilsyn på landbrug i indsatsområder for pesticider ved Skovmølleværket gøre opmærksom på disse muligheder. 4: Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune kontakter i fællesskab alle momsregistrerede landbrug inden for indvindingsoplandet, med det formål at få gennemført Planteværnsrådgivning i 2010 eller Svendborg Vand A/S afholder landmandens andel af udgiften. 17

18 Indsatserne Indsatserne omhandler andre erhverv end landbruget. Indsats 10 skal sikre, at industri og erhverv ikke forurener grundvand inden for indvindingsoplandet. Industrier kan udgøre en trussel mod grundvandet i forbindelse med håndtering og opbevaring af kemikalier, brændstof o. lign. Der kan endvidere ske udsivning fra kloakledninger, olie/benzinudskillere mv. Indsats 11 skal sikre, at eventuel forurening fra forurenede grunde ikke truer grundvandet. Det er Region Syddanmark, der kortlægger, overvåger og oprenser forurenede grunde efter jordforureningslovens bestemmelser. Regionen prioriterer rent grundvand højt i Strategiplan Såfremt Regionen ikke har mulighed for at prioritere oprensning af konkrete grunde i indvindingsoplandet, har Svendborg Vand A/S mulighed for at gennemføre oprensning for egne midler. Sådanne frivillige oprensninger bør foregå i tæt dialog med Region Syddanmark. Liste fra Region Syddanmark over lokaliteter, der udgør en risiko for vandindvinding under Svendborg By: 18

19 Indsats 10: Forurening fra områder med industri. 1: I forbindelse med Svendborg Kommunes miljøtilsyn med virksomheder i Svendborg Vand A/S indvindingsoplande, sættes der fra og med 2009 ekstra fokus på håndtering og brug af kemikalier og brændstoffer mm, der kan forurene grundvandet. I forbindelse med de lovpligtige tilsyn vil Svendborg Kommune gennemgå virksomhedens brug af pesticider med henblik på at minimere brugen så meget som muligt. 2: Ved nye miljøgodkendelser samt ved tilladelser til råstofindvinding inden for indsatsområdet, kan Svendborg Kommune stille skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening. Indsats 11: Afværge af forurenede grunde. Region Syddanmark vurderer, at der er 14 fortrinsvis ældre forurenede eller muligt forurenede grunde, der kan true indvindingen af drikkevand under Svendborg By. Oprensning???????????? oplysninger er endnu ikke modtaget fra Region Syddanmark. Kort over Svendborg By med forurenede eller muligt forurenede grunde indtegnet. 19

20 Indsats 12 Indsatsen skal sikre, at udvaskning af pesticider og andre kemikalier fra boligejendomme, kolonihaver, sommerhuse o. lign. begrænses mest muligt. Privates brug af pesticider udgør en risiko overfor grundvandet. Det har formentlig betydning, at giftstofferne håndteres af mennesker, der ikke har uddannelse i dosering og håndtering. Oplysning om stoffernes egenskaber og risiko er derfor væsentlig. Det er ikke nødvendigt at anvende giftstoffer ved normal havedrift. Hakkejern o.lign. kan næsten altid anvendes med succes. Private olietanke kan springe læk. Dette medfører store gener for grundejer, bl.a. i forbindelse med oprensningen. Under uheldige omstændigheder kan olie finde ned til grundvandet. Grundejere opfordres derfor til at tjekke deres olietank jævnligt, f.eks. ved at pejle oliestanden i nedgravede tanke eller ved at se efter oliespild på jorden under overjordiske olietanke. Indsats 13 Indsatsen handler om, at de offentlige kloakker i de boringsnære områder skal være i god stand og så vidt muligt bør være tætte, så spildevand ikke kan sive ned i grundvandet fra kloakledningerne. 20

21 12: Skånsom havedrift og check af villaolietanke. 1: For at mindske risikoen for forurening af Svendborg Vand A/S kildepladser skal Svendborg Kommune i samarbejde med Svendborg Vand A/S iværksætte en informationskampagne (gentaget hvert 6. år) om den betydning spild eller brug af kemikalier kan have for drikkevandet. Der gives samtidig gode råd om havedrift uden brug af pesticider. Der gøres opmærksom på de nye regler om villaolietanke. Første informationskampagne gennemføres i 2010, så vidt muligt i hele Svendborg Kommune. 13: Kloakledninger 1: Svendborg Spildevand A/S har pr. 1. januar 2009 undersøgt tilstanden og udarbejdet renoverings-plan for midt-, vest- og øst-delen af Svendborg By samt Skaarup. Svendborg Spildevand A/S har som mål inden udgangen af 2015 at undersøge tilstanden og om nødvendigt lægge en plan for renovering af kloakledninger inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner. Svendborg Spildevand A/S vil endvidere fremadrettet lægge vægt på, at kloaknettet inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner altid er i så god vedligeholdelsesmæssig stand som mulig, således at grundvandstruende forureninger fra utætte kloakledninger så vidt muligt undgås. 2: I vandindvindingstilladelse af. 1. december 1988 har Fyns Amt udlagt en beskyttelseszone omkring Svendborg Vand A/S boringer på 300 m i radius. Inden for dette område må der ikke etableres anlæg, der afleder spildevand eller andre væsker, der kan forurene grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Beskyttelseszonen er angivet med lyseblå på figuren på side 5. Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at ændre på denne beskyttelseszones udstrækning. Prisoverslag Indsatsplanen for Svendborg Vand A/S vil umiddelbart medføre følgende udgifter: Undersøgelse af indvindingsmuligheder v. Hvidkilde og Holmdrup Overvågning af grundvandskvaliteten v. Skovmølle (30 år) Informationskampagne (5 gange på 30 år) Pesticidtjek på ca. 5 landbrug I alt kr Årlig indvinding ca m 3 Ved afskrivning over ét år: Ved afskrivning over 30 år 0,51 kr. pr. m 3 pr. år 0,02 kr. pr. m 3 pr. år 21

22 Afslutning Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens 13 a-d samt i miljøbeskyttelseslovens 26a. Helt generelt gælder det, at såfremt der ønskes mere sikkerhed mod grundvandstrusler, end gældende lovgivning giver, skal der betales erstatning. I forbindelse med indsatsplanen er det som hovedregel vandværket, der skal betale erstatningerne. Klage Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Lovhjemler Kommunalbestyrelsen eller et vandværk kan med hjemmel i Vandforsyningslovens 13d indgå frivillige aftaler med en ejer om ændring af f.eks. dyrkningspraksis eller andre restriktioner eller evt. salg af hele eller dele af en ejendom. Disse aftaler kan tinglyses med prioritet forud for alle rettigheder i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et alment vandværk at betale de udgifter, en aftale indgået af kommunalbestyrelsen medfører. Vandværket skal dog dels høres, og dels have fordel af aftalen. Miljøbeskyttelseslovens 24 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Bestemmelsen kan f.eks. anvendes inden for en beskyttelseszone omkring vandværksboringerne, udlagt jf. 22 i Miljøbeskyttelsesloven. Herudover kan bestemmelsen anvendes, hvis der kan påvises en konkret fare for vandforsyningsanlægget. Det kan enten være en eksisterende aktivitet eller en fremtidig. Forbud eller påbud mod lovlige forhold kan kun gives mod fuldstændig erstatning. Efter Miljøbeskyttelseslovens 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt, mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Pålægget kan kun ske, hvis det er nødvendigt, for at opfylde målet med indsatsplanen. Kommunalbestyrelsen kan jf. 36 i Vandforsyningsloven give påbud til den enkelte grundejer om at sløjfe overflødige brønde eller boringer. 22

23 Referenceliste Miljøcenter Odense, december 2007: Rapport om kortlægningen af grundvandet i Svendborg indsatsområde. Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr af 13. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v., nr. 71 af 17. januar 2007 Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mm, nr af 20. december 2006 Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 70: Rapport fra udvalget til vurdering af konsekvenserne af en nedsat pesticidanvendelse i gartneri og frugtavl. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2007: Boringsnære beskyttelsesområder. Region Syddanmark: Strategiplan Conterra (2009): Beregninger af NO3-udvaskningen for Skovmølle-området. Metodebeskrivelse Januar, 2009 Region Syddanmark: Videnindsamling om jordforurening i Svendborg By. 1. dec

24 Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge 24

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker, Ærø Vand A/S. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker, Ærø Vand A/S. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker, Ærø Vand A/S Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse maj 2013 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ærø. Udgiver Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Ollerup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ollerup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ollerup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ollerup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Odense Kommune Miljø- og Teknikudvalget Vissenbjerg, den 22.04.2014. Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Hvor var det dejligt og betryggende at læse Redegørelse for Odense Vest udarbejdet af

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Klemensker Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af drikkevandet i Klemensker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver FORSIDE Bornholms Regionskommune

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning Dato: 21. juli 2015 Til: DN's repræsentanter i grundvandsråd Skrevet af: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk DN i grundvandsråd Indhold Indledning... 1 Hvad er et grundvandsråd?... 2 Indsatsplaner...

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Rapport om Kortlægningen af grundvandet i Svendborg Indsatsområde. Sammenfatning

Rapport om Kortlægningen af grundvandet i Svendborg Indsatsområde. Sammenfatning Rapport om Kortlægningen af grundvandet i Svendborg Indsatsområde Sammenfatning December 2007 Titel: Udgiver: Rapport om kortlægningen af grundvandet i Svendborg indsatsområde Miljøministeriet, Miljøcenter

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst 2014 Sønderborg Forsyning, Huholt Vandværk Vollerup-Ulkebøl Vandværk Titel Berørte Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg Øst Vollerup-Ulkebøl

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere