Svendborg Vand A/S. Udkast Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 Svendborg Vand A/S Udkast Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009

2 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge Udgivelsesår 2009 Arbejdsgruppe Planens afsnit ang. Skovmølleværket er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Svendborg Vand A/S v. Gry Tully Jens Erik Hvergel Grundejere v. Jacob H. Svendsen Birgitte Krogsgaard Danø Martin Øxenberg Mette Bødker David Edward Moodie Frank Palsbjørn Henning Bjarke Hansen John Stillegård Svendborg Kommune, Miljø og Teknik v. Hans Peter Birk Hansen Udarbejdet af Hans Peter Birk Hansen Layout og fotos Hans Peter Birk Hansen Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og Svendborg Kommune Indledning Svendborg Kommune skal udarbejde en overordnet indsatsplan for området fra Oure i nordøst til Ollerup i sydvest, over Svendborg. Dette hæfte er en del af denne overordnede plan, og handler om Svendborg Vand A/S. Målet med denne del-indsatsplan er at sikre en langsigtet beskyttelse af det grundvand, der indvindes af Svendborg Vand A/S på Fyn. Svendborg Vand A/S indvinding på Tåsinge er omfattet af en selvstændig indsatsplan. Vandværket drives af aktieselskabet Svendborg Vand A/S. Værket har omkring tilsluttede husstande. Svendborg Vand A/S har fire overordnede kildepladser: Lunde, Hvidkilde, Svendborg by og Skovmølle. Da der kun er problemer med grundvandsbeskyttelsen i Svendborg by og ved Skovmølleværket vil denne indsatsplan først og fremmest omhandle disse to kildepladser. Grundlaget for indsatsplanen er den særlige grundvandskortlægning, som Fyns Amt gennemførte i Kortlægningen er afrapporteret af Miljøcenter Odense som nævnt i referencelisten. I afsnittet Grundvandskortlægningens resultater på side 6 er der et kort resume af kortlægningens resultater i forhold til Svendborg Vand A/S. Planen er udarbejdet efter reglerne i Vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner. For området ved Skovmølleværket er der nedsat en arbejdsgruppe, der har bidraget til udarbejdelsen af planen. Gruppens medlemmer er nævnt i margin til venstre. Der er offentlig høring om forslaget i perioden xx-xx, hvorefter arbejdsgruppen ser på de modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen ventes at kunne vedtage den endelige plan i løbet af xx. Indsatsplanforslaget kan downloades fra 2

3 Indholdsfortegnelse Hvilke arealer omfatter planen side 4 Grundvandskortlægningens resultater side 6 Planens bestemmelser side 10 Afslutning side 22 Hvad mener du? Dette er et forslag til en indsatsplan for Svendborg Vand A/S. Indsatsplanen skal fremtidssikre det grundvand Svendborg Vand A/S indvinder på Fyn. Dette sker ved hjælp af en række bestemmelser i planen. Forslaget er i offentlig høring i 12 uger. Har du forslag eller kommentarer skal du sende dem til: Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge eller pr. mail til så vi har dem senest den xxx

4 Hvilke arealer omfatter planen Svendborg Vand A/S har fire overordnede kildepladser: Lunde, Hvidkilde, Svendborg by og Skovmølle. Desuden er der to mindre kildepladser på Tåsinge, der indgår i indsatsplanen for Tåsinge og derfor ikke er omfattet af denne plan. På kortet side 5 er med blåt vist indvindingsoplandet til kildepladsen. Et indvindingsopland er det område, inden for hvilket grundvandet strømmer hen imod den boring, hvor det pumpes op. Disse områder er udpeget ved hjælp af en computermodel. Indvindingsoplandets størrelse afspejler den mængde grundvand Svendborg Vand A/ S har tilladelse til at indvinde. Området skal derfor justeres, hvis Svendborg Vand A/ S ønsker at ændre størrelsen på indvindingstilladelsen. Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at en modelberegning kun er et kvalificeret gæt. Afgrænsningen af indvindingsoplandet skal derfor tages med et vist forbehold. På de næste sider følger en kort gennemgang af grundvandskortlægningens resultater med hovedvægt på, hvilken sårbarhed grundvandet har. I indsatsområdet indvinder Svendborg Vand A/S m 3 /år fra Skovmølle kildeplads og m 3 /år under Svendborg by. Herudover indvindes der m 3 /år ved Hvidkilde og m 3 /år ved Lunde. (Indvindingstallene er beregnet som gennemsnittet af indvindingen i årene ). Generel grundvandsbeskyttelse Kommuneplan09 fastlægger retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande til almene vandværker uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. 4

5 Lunde Hvidkilde og Svendborg by Skovmølle 0 1,5 3 kilometer nitratfølsomt område vandværksboringer Svendborg Svendborg Vand A/S Private vandværker 300 m zoner vandværksboringer byzone indvindingsoplande Svendborg Vand 5

6 Grundvandskortlægningens resultater Svendborg Vand A/S kildepladser. Svendborg Vand A/S er etableret i Svendborg Vandforsyning har dog eksisteret som kommunalt værk siden Svendborg Vand A/S har en række anlæg (årlig indvinding i parentes): Svendborg By Hovedværket ( m 3 ) Grubbemølleværket ( m 3 ) Vestergade råvandsstation ( m 3 ) Hvidkilde råvandsstation ( m 3 ) Skovmølleværket, inkl. Holmdrup ( m 3 ) Lunde Vandværk ( m 3 ) I alt indvindes således ca. 2,4 mill. m 3 /år på Fyn foruden indvindingen på Tåsinge (Landet og Stenodden Vandværker). Der er tilladelse til at indvinde op til 3,55 mill. m 3 /år på Fyn. Overordnet kan disse anlæg inddeles i 4 kildepladser (fra vest mod øst): Lunde, Hvidkilde, Svendborg By og Skovmølle. Lunde kildeplads har to boringer. Boringerne er m dybe. Begge indvinder fra et gruset sandlag ca m.u.t. Der er omkring 15 m ler over magasinet. I den ene boring er der frie magasinforhold i den anden er der spændte forhold i det primære magasin. Hvidkilde kildeplads har fire boringer, der alle er i drift. Boringerne indvinder typisk fra et sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinet, der er spændt. Svendborg By kildeplads har 12 boringer, hvoraf 8 er i drift. Mod vest (Hovedværket og Vestergade) indvindes fra et sandlag ca m.u.t. Magasinforholdene er spændte. Mod øst (Grubbemølleværket) indvindes dels fra et sandlag m.u.t., dels fra et mindre sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinerne, der er spændte. Skovmølle kildeplads har 9 boringer i drift. Der er desuden 2 ved Holmdrup. Ved Skovmølleværket indvindes fra et sandlag ca m.u.t. Der er m ler over magasinet. Magasinforholdene er fri. Ved Holmdrup indvindes fra et sandlag m.u.t. Magasinet er spændt. Grundvandskortlægningen har vist, at boringerne ved Skovmølleværket er sårbare over for nitrat. Der er derfor udlagt et indsatsområde for nitrat. Der er ikke konstateret nitratproblemer på Svendborg Vand A/S andre kildepladser. Der er ligeledes konstateret et lille indhold af stoffet BAM i 3 af 9 boringer ved Skovmølleværket. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet i totalukrudtsmidlet Prefix. Dette middel har været forbudt i en årrække, da det har forurenet en meget stor andel af de boringer i Danmark, hvor der er er fundet pesticider. BAM har desværre nogle egenskaber der gør, at det kun nedbrydes meget langsomt. Man kan derfor forudse at stoffet kan findes mange år frem i tiden. Da der allerede er konstateret pesticidrester i grundvandet, vurderer Miljøcenter Odense, at også andre pesticider kan trænge ned. Der er derfor udlagt et indsatsområde for pesticider tæt ved Skovmølleværket. Der er ikke fundet pesticidproblemer på Svendborg Vand A/S andre kildepladser på Fyn. På side 8 og 9 er vist udvalgte figurer fra grundvandskortlægningen for hele Svendborg området. Link til Jupiter-databasen med boringsoplysninger og analysedata mm: 6

7 Nitrat og Pesticider ved Skovmølleværket. (Se figur side 4) Nitrat 6 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har meget små eller intet indhold af nitrat. Boring (graf til venstre herunder) er repræsentativ for disse boringer. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. 3 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har et vist indhold af nitrat. Boring er repræsentativ for disse boringer. Nitratindholdet er maximalt mg/l. I en enkelt boring er indholdet stigende, i de to andre nogenlunde stabilt, som herunder. Pesticider 3 ud af 9 boringer ved Skovmølleværket har eller har haft et mindre indhold af BAM. Boring er den værst ramte. Som det fremgår af tidsserien herunder har indholdet aldrig været over grænseværdien på 0,1 µg/l og koncentrationen er typisk nedadgående. Af andre pesticider er der enkelte fund af nedbrydningsprodukter efter Atrazin og Simazin (i , der er sløjfet) samt Dalapon og Trichloreddikesyre (i ). 7

8 Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Transmissivitet i de mellemste magasiner. Jo højere tal, jo nemmere strømmer grundvandet i sandlagene. Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Grundvandets alder beregnet som transporttiden fra nedbøren falder på jordoverfladen til vandet oppumpes i vandværksboringerne. 8

9 Lunde Hvidkilde Svendborg By Skovmølle og Holmdrup Tykkelsen af beskyttende lerlag over de primære magasiner. Tværsnit gennem jordlagene fra Svendborg mod øst (øverst) og fra Svendborg mod vest (nederst). Der er overordnet tre magasiner i området. Svendborg Vand A/S indvinder fra det mellemste og det nederste (under Svendborg By). 9

10 Planens bestemmelser I det følgende er gennemgået en række indsatser, der har til formål at beskytte Svendborg Vand A/S indvinding. De enkelte indsatser er beskrevet i de blå bokse på højresiderne. På venstresiderne er baggrunden for indsatserne gennemgået. Indsatserne 1-3 Disse indsatser skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer kvaliteten af det grundvand, der indvindes. Det har betydning for grundvandets kvalitet, hvordan Svendborg Vand A/S indvinder. Der er således erfaringer for, at kraftig sænkning af grundvandsspejlet, og mange pumpestop/start, kan have en negativ indflydelse på grundvandets kvalitet. Ungt grundvand eller overfladevand kan trækkes ned i boringerne, med dertil hørende risiko for forurening. Desuden kan de boringsnære dele af kildepladserne blive påvirket af luftens ilt og dermed miste evnen til at omsætte nitrat. Det anbefales derfor, at Svendborg Vand A/S generelt søger at sprede indvindingen på så mange boringer som muligt, samt at pumperne i de enkelte boringer dimensioneres til en skånsom drift. I praksis betyder det, at pumperne bør køre med en lille ydelse en stor del af døgnet. Svendborg Vand A/S er opmærksom på, at måden at indvinde på har betydning for grundvandskvaliteten. Svendborg Vand A/S arbejder derfor med at optimere kildepladsstyringen. Det er vigtigt, at Svendborg Vand A/S sørger for, at boringerne er i så god stand, at overfladevand ikke kan sive ned langs borerørene. Det lovfastsatte fredningsbælte på 10 meter omkring boringer skal sikre, at det nærmeste område beskyttes mod f.eks. gødning og sprøjtemidler. Svendborg Vand A/S er i færd med at sikre 10 m fredningsbælter om alle sine boringer. 10

11 Retningslinjer for Svendborg Vand A/S indsats for grundvandsbeskyttelse 1: Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladsen 1: Svendborg Vand A/S vil fortsat praktisere en forsvarlig oppumpning på kildepladserne, så magasinerne ikke overudnyttes. 2: Svendborg Kommune vil kun give indvindingstilladelse til have gartneri- og markvanding inden for indvindingsoplandene til Svendborg Vand A/S indvindingsoplande, såfremt det med høj grad af sandsynlighed kan dokumenteres, at den planlagte indvinding er uden betydning for de ressourcer Svendborg Vand A/S indvinder fra. 3: Holmdrup og Hvidkilde: Svendborg Vand A/S skal inden udgangen af 2011 igangsætte undersøgelser, der kan afgøre hvor stor en indvinding områderne kan bære, uden at påvirke naturområder og recipienter uhensigtsmæssigt. Undersøgelsesprogrammet aftales i detaljer med Svendborg Kommune. 2: Sikring af optimal drift af indvindingsboringer Svendborg Vand A/S vil fortsat sikre, at indvindingen er tilrettelagt således, at oppumpningen sker stabilt over så stor en del af døgnet som muligt. 3: Sikring af boringsudformning. Svendborg Vand A/S skal senest med udgangen af 2010 foretage en kontrol af boringerne, hvor det checkes, at forerør og topudformning er tætte, og at der ikke kan stå overfladevand omkring råvandsstationerne. Såfremt boringer er kontrolleret inden for de sidste 5 år, kan fornyet kontrol udelades. Eftersyn af boringerne bør som udgangspunkt ske hvert 5. år, dog afhængig af boringernes alder og anvendte materialer. Svendborg Vand A/S skal inden udgangen af 2010 sørge for, at der er indhegnede eller tilplantede 10 m fredningsbælter omkring alle indvindingsboringer. 11

12 Indsats 4 Indsatsen skal sikre, at grundvandskvaliteten på Svendborg Vand A/S kildeplads overvåges. Indsats 5 Indsatsen skal sikre, at forurenet overfladevand ikke ledes direkte ned i grundvandsmagasinerne. 12

13 4: Overvågning af grundvandskvaliteten 1: Svendborg Vand A/S skal fortsat udtage råvandsprøver i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens bilag 8 (BEK nr af 11/12/2007). 2: På Skovmølle kildeplads skal der inden udgangen af 2010 analyseres vandprøver fra alle indvindingsboringer for indhold af pesticider. Det nøjagtige analyseprogram aftales med Svendborg Kommune. På basis af analyserne skal Svendborg Vand A/S i samarbejde med Svendborg Kommune tilrettelægge et overvågningsprogram for pesticider. 3: På Skovmølle kildeplads skal der inden udgangen af 2010 tilrettelægges et overvågningsprogram for nitrat i indvindingsboringerne. Programmet tilrettelægges i samarbejde med Svendborg Kommune. 5: Sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer 1: Svendborg Kommune har besluttet at kræve alle ubenyttede brønde og boringer inden for område med særlige drikkevandsinteresser sløjfet for ejers regning. Påbud udstedes løbende af Svendborg Kommune i forbindelse med tilsyn med private enkeltforsyningsanlæg. 13

14 Indsatserne 6 til 9 Indsatserne skal sikre, at landbrugets påvirkning af grundvandets kvalitet holdes på et niveau, der sikrer en varig forsyning med rent drikkevand. Indsats 6 og 7 skal sikre, at nitrat udvaskes fra dyrkede marker i så små koncentrationer, at Svendborg Vand A/S kan indvinde grundvand, der overholder grænseværdien for nitrat. Indsatserne er relevante, hvis Svendborg Vand A/S indvinding er følsom overfor nitrat. Der er udpeget et indsatsområde for nitrat ved Skovmølleværket. En beregning af den nuværende udvaskning fra rodzonen (rapport fra Conterra, 2009) viser dog, at den gennemsnitlige beregnede udvaskning p.t. er under 50 mg/l fra rodzonen inden for indsatsområdet for nitrat. Dette, sammenholdt med det relativt lave nitratindhold i boringerne, betyder at Svendborg Kommune vurderer, at der for øjeblikket ikke er behov for at indgå dyrkningsaftaler om begrænsning af nitratudbringning. Skulle nitratindholdet på et tidspunkt begynde at stige uacceptabelt, vil Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune sammen tage stilling til, om der skal gennemføres yderligere indsatser. Grundejere involveres, hvis det er relevant. Svendborg Vand A/S andre kildepladser er ikke nitratfølsomme, hvorfor indsats på nuværende tidspunkt er unødig. Indsats 8 skal sikre, at pesticider og andre kemikalier ikke finder vej til grundvandet pga. af uhensigtsmæssig håndtering og oplag. Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, fordi der er tale om koncentreret spild. Derfor er det vigtigt, at der på gårde i indvindingsoplandet, hvor disse stoffer håndteres, findes korrekt indrettede vaske- og fyldepladser. Sprøjter kan også vaskes eller fyldes ude i marken, hvis man har det rette udstyr. Ellers bør der indgås aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for indvindingsoplandet. Olie- og dieseltanke kan ligeledes udgøre en trussel mod grundvandet. Svendborg Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug, men udvider i indvindingsoplandene tilsynet til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. 14

15 Indsats 6: Reduktion af nitratudvaskning fra landbrugsjorder. Svendborg Vand A/S boringer ved Skovmølleværket er følsomme over for nitratudvaskning. Svendborg Vand A/S skal derfor, udover den i indsats 4 omtalte overvågning, lade foretage beregninger af udvaskningen fra rodzonen inden for indsatsområde for nitrat. Beregningerne kan gennemføres som afrapporteret i Conterra (2009). Beregningerne udføres hvert andet år med start i Svendborg Vand A/S øvrige kildepladser er på nuværende tidspunkt ikke nitratfølsomme. For landbrugsjorder gælder de normale regler og retningslinjer i gældende lovgivning. Indsats 7: Regler om begrænsning af nitratudvaskning ved produktionsudvidelser. Ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug, med jorde inden for indsatsområde vedr. nitrat (ved Skovmølleværket), kan der ikke gives miljøgodkendelse, med mindre udvaskningen af nitrat fra rodzonen er maximalt 50 mg/l fra de arealer, der ligger inden for indsatsområde vedr. nitrat. Svendborg Vand A/S øvrige kildepladser er ikke på nuværende tidspunkt nitratfølsomme. 8: Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm 1: Svendborg Kommunes lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i indvindingsoplandene til almene vandværker udvides til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. Tilsynet skal lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer. Der gennemføres tilsyn hvert 3. år. Ejendomme inden for indvindingsoplandene, hvor der håndteres pesticider, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjteudstyr. Der kan i stedet vaskes og fyldes i marken eller uden for indvindingsoplandene. Svendborg Kommune fører disse skærpede tilsyn fra og med Reglerne i den kommende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter... skal følges, når bekendtgørelsen træder i kraft. Der henvises indtil da til landbrugets byggeblad Vaskeplads til landbrugsmaskiner (findes på 15

16 Indsats 9 skal sikre at pesticider anvendt på markerne ikke finder hen til indvindingsboringer. Tilladte landbrugspesticider er designet til at blive nedbrudt under iltrige forhold i pløjelaget. En forudsætning for at pesticider kan godkendes til brug i Danmark er således, at de kan forventes nedbrudt inden de forlader rodzonen. Tilladte landbrugspesticider er kun sjældent fundet i grundvandsmagasiner under marker. Enkelte grundvandsmagasiner er dog så følsomme, at det kan være nødvendigt at sikre en kildeplads mod pesticidudvaskning fra landbrugsarealer. Svendborg Vand A/S har et mindre indhold af BAM i det indvundne råvand ved Skovmølleværket. Svendborg Vand A/S bør ud fra et forsigtighedsprincip være opmærksom på pesticidanvendelse i indvindingsoplandet. Landbrugets rådgivere kan tilbyde planteværnsrådgivning på momsregistrerede landbrug i indvindingsområdet. Formålet med besøget er at gennemgå bedriftens pesticidanvendelse. Forløbet består af 3 besøg (vinter, april/maj og høst). Landmanden modtager 80% af udgiften i tilskud fra landscentret. De resterende 20% (svarende til ca. kr. 1500) betales af landmanden. Det skal sikres, at gartnerier, planteskoler, juletræsplantager og frugt- og bæravl ikke truer grundvandet gennem udvaskning af pesticider. Pesticidanvendelsen i disse erhverv er i sammenligning med de fleste afgrøder i landbruget relativ høj. Ved tilsyn kan der lægges vægt på kemikalieopbevaring, vask og fyldning af sprøjteudstyr. 16

17 Indsats 9: Pesticidudvaskning fra rodzonen. 1: Svendborg Kommune vil i Kommuneplan09 udlægge så stor en del af indvindingsoplandet som muligt som skovrejsningsområde eller potentielt naturområde, dog under hensyntagen til andre arealudlæg som f.eks. uønsket skovrejsning og byzone. 2: Der kan evt. søges om miljøbetinget tilskud til f.eks. ikke at anvende pesticider. Tilsagn om tilskud kan gives for en periode på 5 år til arealer på mindst 0,3 Ha, der er jordbrugsmæssigt drevet. Dvs. arealer i omdrift med afgrøder til fødevarer, medicin, kosttilskud, foder m.v. med frugt- eller bærproduktion med non-food produktion, herunder udtaget under enkeltbetalingsordningen med permanent græs Der er en række regler, der kan ses på Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune vil inden udgangen af 2010 samarbejde om at informere landmænd, der dyrker jord i indsatsområdet for pesticider om disse tilskudsmuligheder. 3: Braklagte arealer kan evt. flyttes til indvindingsoplandet. Der kan evt. indgås aftale med landmænd om mere permanent braklægning. Svendborg Kommune vil i forbindelse med de kommunale tilsyn på landbrug i indsatsområder for pesticider ved Skovmølleværket gøre opmærksom på disse muligheder. 4: Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune kontakter i fællesskab alle momsregistrerede landbrug inden for indvindingsoplandet, med det formål at få gennemført Planteværnsrådgivning i 2010 eller Svendborg Vand A/S afholder landmandens andel af udgiften. 17

18 Indsatserne Indsatserne omhandler andre erhverv end landbruget. Indsats 10 skal sikre, at industri og erhverv ikke forurener grundvand inden for indvindingsoplandet. Industrier kan udgøre en trussel mod grundvandet i forbindelse med håndtering og opbevaring af kemikalier, brændstof o. lign. Der kan endvidere ske udsivning fra kloakledninger, olie/benzinudskillere mv. Indsats 11 skal sikre, at eventuel forurening fra forurenede grunde ikke truer grundvandet. Det er Region Syddanmark, der kortlægger, overvåger og oprenser forurenede grunde efter jordforureningslovens bestemmelser. Regionen prioriterer rent grundvand højt i Strategiplan Såfremt Regionen ikke har mulighed for at prioritere oprensning af konkrete grunde i indvindingsoplandet, har Svendborg Vand A/S mulighed for at gennemføre oprensning for egne midler. Sådanne frivillige oprensninger bør foregå i tæt dialog med Region Syddanmark. Liste fra Region Syddanmark over lokaliteter, der udgør en risiko for vandindvinding under Svendborg By: 18

19 Indsats 10: Forurening fra områder med industri. 1: I forbindelse med Svendborg Kommunes miljøtilsyn med virksomheder i Svendborg Vand A/S indvindingsoplande, sættes der fra og med 2009 ekstra fokus på håndtering og brug af kemikalier og brændstoffer mm, der kan forurene grundvandet. I forbindelse med de lovpligtige tilsyn vil Svendborg Kommune gennemgå virksomhedens brug af pesticider med henblik på at minimere brugen så meget som muligt. 2: Ved nye miljøgodkendelser samt ved tilladelser til råstofindvinding inden for indsatsområdet, kan Svendborg Kommune stille skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening. Indsats 11: Afværge af forurenede grunde. Region Syddanmark vurderer, at der er 14 fortrinsvis ældre forurenede eller muligt forurenede grunde, der kan true indvindingen af drikkevand under Svendborg By. Oprensning???????????? oplysninger er endnu ikke modtaget fra Region Syddanmark. Kort over Svendborg By med forurenede eller muligt forurenede grunde indtegnet. 19

20 Indsats 12 Indsatsen skal sikre, at udvaskning af pesticider og andre kemikalier fra boligejendomme, kolonihaver, sommerhuse o. lign. begrænses mest muligt. Privates brug af pesticider udgør en risiko overfor grundvandet. Det har formentlig betydning, at giftstofferne håndteres af mennesker, der ikke har uddannelse i dosering og håndtering. Oplysning om stoffernes egenskaber og risiko er derfor væsentlig. Det er ikke nødvendigt at anvende giftstoffer ved normal havedrift. Hakkejern o.lign. kan næsten altid anvendes med succes. Private olietanke kan springe læk. Dette medfører store gener for grundejer, bl.a. i forbindelse med oprensningen. Under uheldige omstændigheder kan olie finde ned til grundvandet. Grundejere opfordres derfor til at tjekke deres olietank jævnligt, f.eks. ved at pejle oliestanden i nedgravede tanke eller ved at se efter oliespild på jorden under overjordiske olietanke. Indsats 13 Indsatsen handler om, at de offentlige kloakker i de boringsnære områder skal være i god stand og så vidt muligt bør være tætte, så spildevand ikke kan sive ned i grundvandet fra kloakledningerne. 20

21 12: Skånsom havedrift og check af villaolietanke. 1: For at mindske risikoen for forurening af Svendborg Vand A/S kildepladser skal Svendborg Kommune i samarbejde med Svendborg Vand A/S iværksætte en informationskampagne (gentaget hvert 6. år) om den betydning spild eller brug af kemikalier kan have for drikkevandet. Der gives samtidig gode råd om havedrift uden brug af pesticider. Der gøres opmærksom på de nye regler om villaolietanke. Første informationskampagne gennemføres i 2010, så vidt muligt i hele Svendborg Kommune. 13: Kloakledninger 1: Svendborg Spildevand A/S har pr. 1. januar 2009 undersøgt tilstanden og udarbejdet renoverings-plan for midt-, vest- og øst-delen af Svendborg By samt Skaarup. Svendborg Spildevand A/S har som mål inden udgangen af 2015 at undersøge tilstanden og om nødvendigt lægge en plan for renovering af kloakledninger inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner. Svendborg Spildevand A/S vil endvidere fremadrettet lægge vægt på, at kloaknettet inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner altid er i så god vedligeholdelsesmæssig stand som mulig, således at grundvandstruende forureninger fra utætte kloakledninger så vidt muligt undgås. 2: I vandindvindingstilladelse af. 1. december 1988 har Fyns Amt udlagt en beskyttelseszone omkring Svendborg Vand A/S boringer på 300 m i radius. Inden for dette område må der ikke etableres anlæg, der afleder spildevand eller andre væsker, der kan forurene grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Beskyttelseszonen er angivet med lyseblå på figuren på side 5. Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at ændre på denne beskyttelseszones udstrækning. Prisoverslag Indsatsplanen for Svendborg Vand A/S vil umiddelbart medføre følgende udgifter: Undersøgelse af indvindingsmuligheder v. Hvidkilde og Holmdrup Overvågning af grundvandskvaliteten v. Skovmølle (30 år) Informationskampagne (5 gange på 30 år) Pesticidtjek på ca. 5 landbrug I alt kr Årlig indvinding ca m 3 Ved afskrivning over ét år: Ved afskrivning over 30 år 0,51 kr. pr. m 3 pr. år 0,02 kr. pr. m 3 pr. år 21

22 Afslutning Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens 13 a-d samt i miljøbeskyttelseslovens 26a. Helt generelt gælder det, at såfremt der ønskes mere sikkerhed mod grundvandstrusler, end gældende lovgivning giver, skal der betales erstatning. I forbindelse med indsatsplanen er det som hovedregel vandværket, der skal betale erstatningerne. Klage Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Lovhjemler Kommunalbestyrelsen eller et vandværk kan med hjemmel i Vandforsyningslovens 13d indgå frivillige aftaler med en ejer om ændring af f.eks. dyrkningspraksis eller andre restriktioner eller evt. salg af hele eller dele af en ejendom. Disse aftaler kan tinglyses med prioritet forud for alle rettigheder i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et alment vandværk at betale de udgifter, en aftale indgået af kommunalbestyrelsen medfører. Vandværket skal dog dels høres, og dels have fordel af aftalen. Miljøbeskyttelseslovens 24 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Bestemmelsen kan f.eks. anvendes inden for en beskyttelseszone omkring vandværksboringerne, udlagt jf. 22 i Miljøbeskyttelsesloven. Herudover kan bestemmelsen anvendes, hvis der kan påvises en konkret fare for vandforsyningsanlægget. Det kan enten være en eksisterende aktivitet eller en fremtidig. Forbud eller påbud mod lovlige forhold kan kun gives mod fuldstændig erstatning. Efter Miljøbeskyttelseslovens 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt, mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Pålægget kan kun ske, hvis det er nødvendigt, for at opfylde målet med indsatsplanen. Kommunalbestyrelsen kan jf. 36 i Vandforsyningsloven give påbud til den enkelte grundejer om at sløjfe overflødige brønde eller boringer. 22

23 Referenceliste Miljøcenter Odense, december 2007: Rapport om kortlægningen af grundvandet i Svendborg indsatsområde. Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr af 13. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v., nr. 71 af 17. januar 2007 Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mm, nr af 20. december 2006 Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 70: Rapport fra udvalget til vurdering af konsekvenserne af en nedsat pesticidanvendelse i gartneri og frugtavl. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2007: Boringsnære beskyttelsesområder. Region Syddanmark: Strategiplan Conterra (2009): Beregninger af NO3-udvaskningen for Skovmølle-området. Metodebeskrivelse Januar, 2009 Region Syddanmark: Videnindsamling om jordforurening i Svendborg By. 1. dec

24 Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge 24

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Bilag til indsatsplan Beder April 2013 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Vandvision 2100... 2 2 Resumé... 3 3 Baggrund...

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere