Årsregnskabsmeddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 24. marts 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/ sider i alt, heraf 4 sider bilag Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for SP Group A/S har på et møde i dag behandlet regnskabet for år 2003 og besluttet at indstille det til generalforsamlingens vedtagelse. Resumé: Koncernens nettoomsætning blev på 595 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2002, hvor omsætningen var 529 mio. kr. Resultat før goodwilla fskrivninger og skat udgør et overskud på 20 mio. kr. imod et overskud i 2002 på 32 mio. kr. Årets resultatet efter skat og minoriteter udgør et overskud på 11 mio. kr. imod et overskud i 2002 på 19 mio. kr. Bestyrelsen betegner resultatet som ikke tilfredsstillende. I 2004 forventes en omsætning på ca. 650 mio. kr. med et resultat før goodwillafskrivninger og skat på ca. 20 mio. kr. Det trykte regnskab og beretning for 2003 forventes udsendt primo april

2 Værdier i SP Group A/S Hvad står SP Group A/S for, og hvad vil vi i vore respektive samarbejdsrelationer være kendte for: Vision Vi ønsker at være den foretrukne leverandør af tekniske emner, hvori plast indgår. Idégrundlag For SP Group A/S koncernen, der har udvalgte lande som markedsområde, er kunststoffer og overfladebelægning det væsentligste grundlag for produktion, forædling og markedsføring af produkter til kunder, der i et kvalificeret samarbejde stiller krav om veldefineret kvalitet og højt forædlingsniveau. Resultatorienteret - godt købmandskab er vort fælles fundament - vi sætter os konkrete mål og handler praktisk og selvstændigt ud herfra - vi spørger os selv: Skaber det, vi gør, merværdi og tilfredsstillende resultat - gennem samarbejde nås målene - vi har lyst til at blive bedre Internationalt orienteret - vi samarbejder med kunder, hvor de er, også på det globale marked - vi fokuserer på nærhed og opmærksomhed, trods afstand - forskellige sprog, kulturer, holdninger og skikke kan håndteres Leveregel Vores bærende leveregel er: Kvalitet og engagement i ord og handling Et udfordrende og forpligtende budskab, som indikerer, at vi i et tæt samarbejde kan opnå løsninger, som måske er udenfor rækkevidde i dag. Vi fokuserer på kundernes oplevelse, medarbejdernes handlingsmønster samt det færdige produkts kvalitet. Derfor forpligtes alle til at være engagerede, visionære og realistiske. Vor bærende tankegang understøtter vores kerneværdier: Ansvarsbevidst, resultatorienteret, internationalt orienteret, forandringsparat. Kerneværdier Udover vore kunder og medarbejdere er SP Group A/S s kerneværdier: Ansvarsbevidst - jeg tør tage ansvar for egne opgaver og handlinger - jeg løber ikke fra en aftale vi er ordholdende - jeg føler ansvar for vore kunder og vore medarbejdere Forandringsparat - vi er i bevægelse og udvikler os hele tiden - vi tager initiativer, vi synliggør og belønner initiativer - vi vil gøre en forskel. Vi vil skabe en merværdi en bedre løsning - vi er åbne og modtagelige for at gøre ting anderledes, end vi plejer Målsætning Det er vores mål gennem en kontrolleret vækst at udvikle virksomheden til en af de væsentligste underleverandører på det nordeuropæiske marked indenfor koncernens kernekompetencer. Kompetenceområder Koncernen besidder fire faglige og tekniske kompetence. Polyuretansektoren producerer valser og kar til den grafiske branche samt tekniske artikler til elektronik og rehab i polyuretan. Desuden produceres ventiler, skorstene og rør til staldventilation. Som eget produkt fremstilles og markedsføres world wide ergonomiske produkter så som måtter, stole og borde under navnet Ergomat. 2

3 Sprøjtestøbesektoren producerer tekniske artikler til bl.a. OEM kunder herunder til radio- og tvbranchen. I egne renrum produceres til medicobranchen. Herudover belægges transparent plast med UV-lakker for at opnå ridsefaste overflader f.eks. på ruder til mobiltelefoner. Vakuumsektoren producerer vakuumformede emner til bl.a. køle - og fryseskabsbranchen samt kabinetter og tekniske artikler til belysning, medico og anden industri. Belægningssektoren coater industri- og medicoartikler med Teflon og andre materialer. Udvikling I de enkelte sektorer vil der fortsat ske en betydelig udvikling i et tæt samarbejde med kunderne. Desuden er der i SP Group A/S i 2003 etableret en central udviklingsafdeling, som på tværs i koncernen varetager generelle udviklingsprojekter. Struktur I dag fremstår koncernen som en af de største plastkoncerner i Danmark med faglige og tekniske kompetencer, der har en stærk synergi. 3

4 Forretningsmæssig struktur 31. december 2003 SP Group A/S Udvikling Marketing Økonomi SP Tools / SP Purchase HRD Sekretariat / IT Underleverandør Division Handels-Division Polyuretan Sprøjtestøbning Vakuum Belægning Ergomat A/S TPI (Holland) Tinby A/S Kaiserplast A/S Gibo Plast A/S Accoat A/S USA Danmark Tinby Sp.zo.o Schrøder-Plast A/S Canada Polen Sønderborg Plast A/S Tyskland Schroeder-Plast Techn. Juridisk struktur 31. december 2003 SP Group A/S. G.T.I Denmark A/S Kaiserplast A/S Gibo Plast A/S Accoat A/S Tinby USA Inc TPI Polytechniek bv 60% Tinby Sp.zo.o Sønderborg Plast A/S Ergomat LLC 51 % Tinby GmbH Schrøder-Plast A/S Ergomat Canada Inc. SP International A/S 64% Schroeder-Plast Techn..

5 Der er grundet frasalget af farve- og lakproduktionen pr. 1. januar 2001 foretaget tilpasning af sammenligningstallene for år 2000, således at disse nedenfor er vist dels inklusive farve- og lakproduktionen og dels eksklusive denne produktion. Der er ligeledes i de korrigerede tal medtaget resultater for hele regnskabsåret 2000 for dattervirksomhederne Stig Ravn A/S (15 måneder) og N.P.I. Plastic A/S. Begge virksomheder er før korrektion indregnet for den aktuelle ejerperiode på henholdsvis 8 og 3 måneder. Som konsekvens af overgangen til anvendelse af den nye årsregnskabslov er sammenligningstal for 2001 samt hoved- og nøgletal tilpasset den ændrede regnskabspraksis. DKK' før korrektion 2000 korrigeret Omsætning Resultat før afskrivninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før goodwillafskr. og skat Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat SP Group A/S andel heraf Anlægsaktiver Samlede aktiver Egenkapital i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver (eksl. akkvisitioner) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Overskudsgrad % 8,1 7,0 6,1 1,7 8,1 4,9 Afkastningsgrad % 9,2 7,3 5,3 3,5 11,0 8,0 Egenkapitalens forrentning % 7,2 4,6 1,8-65,4 14,7 7,6 Egenkapitalandel % 41,8 27,9 29,8 24,3 32,4 25,6 Resultat pr. aktie, kr. pr. stk Årets samlede udbytte Børskurs, kr. pr. stk., ultimo Indre værdi pr. aktie, kr. pr. stk., ultimo Børskurs/indre værdi, ultimo. 1,49 1,25 1,25 1,91 1,58 1,54 Gennemsnitligt antal medarbejdere

6 Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 1997". Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Egenkapitalens forrentning = Egenkapitalandel = Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning (Resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100 Gennemsnitlig balancesum Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital x 100 Balancesum 6

7 For at lette overblikket over fordelingen af både resultat og balance på koncernens fire sektorer, er der nedenfor medtaget en kort oversigt over enkelte hoved- og nøgletal. DKK'000 Polyuretan Sprøjtestøbning Vakuumformning Belægning Øvrige* Koncernen Omsætning Resultat før afskrivninger Resultat før goodwillafskr. og skat Årets resultat SP Group A/S andel heraf Anlægsaktiver Samlede aktiver Egenkapital i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver (eksl. akkvisitioner) Gennemsnitligt antal medarbejdere * Øvrige indeholder G.T.I. Denmark A/S, fællesaktiviteter i moderselskabet samt eliminering af koncerninterne transaktioner. 7

8 Årsresultat Forventningerne til året 2003 blev i årsregnskabsmeddelelsen 2002 udtrykt som en omsætning i niveauet 640 mio. kr. (nedjusteret pr til ca. 600 mio. kr.), et resultat før minoritetsinteresser og skat på ca. 20 mio. kr. og et resultat efter minoritetsandele og skat på ca. 14 mio. kr. For året 2003 realiseredes en omsætning på 595 mio. kr., et resultat før minoritetsinteresser og skat på 15 mio. kr. og et resultat efter minoritetsandele og skat på 11 mio. kr. Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Afvigelsen i forhold til de oprindelige forventninger kan primært henføres til følgende forhold: De generelt dårlige økonomiske konjunkturer har haft negativ betydning for SP Group A/S koncernen, som overvejende er underleverandør til industrien i Skandinavien. Flere væsentlige kunder, især indenfor sprøjtestøbesektoren, har outsourcet produktion til Fjernøsten. En forventet væsentlig ordre til UV Hardcoating-enheden blev ikke realiseret. Udvikling på markeder og produkter SP Group A/S består af en række plastforarbejdende virksomheder, der i et indbyrdes forhold er i stand til at skabe synergi såvel internt som i samarbejde med koncernens kunder. Markedet kræver i stadigt større omfang systemleverandører, der i et strategisk samarbejde kan skabe værditilvækst og konkurrencedygtighed, samt være indstillet til, som underleverandør, at følge kunden i en globaliseret vækststrategi. SP Group A/S lever op til disse krav. PUR På alle markeder for PUR-produkter har 2003 været præget af hård priskonkurrence, som følge af dårlige konjunkturer og generel overkapacitet. På det grafiske marked har afsætningen som forventet stadig været nedadgående, selvom der har vist sig en vis markedsstabilitet ultimo Det grafiske marked forventes fortsat at være vigende. Afsætningen af tekniske emner har været på niveau med Aktiviteten i dette segment er meget konjunkturfølsom, hvorfor en aktivitetsstigning forudsætter et generelt økonomisk opsving i Skandinavien. De tekniske artikler forventes at følge de økonomiske konjunkturer. Indenfor ventilationsområdet til landbruget har omsætningen været stigende, hvilket er sammensat af en afsætningsmæssig forøgelse men til lavere priser. Priserne har i hele 2003 været presset af dårlig økonomi i europæisk landbrug samt flere udbydere af specielt ventiler i polyuretan og andre materialer. Det forventes, at markedet indenfor ventilation vil udvikle sig positivt. Markedet for ergonomiske produkter, herunder måtter, er konjunkturfølsomt, og på baggrund af den generelle økonomiske afmatning i Europa har vi for første gang ikke oplevet en omsætningsstigning indenfor dette segment. Det forventes, at markedet for det ergonomiske område vil udvikle sig positivt. Således forventes for 2004 en omsætning for PUR-området på niveau med 2003, men en styrket indtjening på grund af en stram omkostningsstyring. Sprøjtestøbning og UV-lakering Kaiserplast A/S har pr. 1. januar 2003 overtaget Schrøder-Plast A/S i Juelsminde. I foråret 2003 er virksomhedens afdeling i Horsens blevet lukket, og produktionen er overført til fabrikkerne i Juelsminde og Stoholm. Den 1. oktober 2003 blev Sønderborg Plast A/S overtaget. Desuden har selskabet pr. 1. januar 2004 overtaget Accoat Hardtech, Holstebro fra søsterselskabet Accoat A/S, Kvistgård. 8

9 På trods af forventning om et svagt faldende marked for sprøjtestøbte komponenter, forventes en intensiveret salgsindsats at kunne bidrage til en stigende markedsandel i Der budgetteres et stigende salg til specielt medico- og teknikområdet, og totalomsætningen forventes at stige i En fortsat hård priskonkurrence og en stigende udflytning af produktion fra Danmark skaber stor usikkerhed omkring resultatudviklingen. Virksomhedens omkostninger vil løbende blive tilpasset det aktuelle aktivitetsniveau, og der er igangsat handlingsplaner for en yderligere forbedring af produktionseffektiviteten. Belægning Accoat A/S har pr. 1. januar 2004 frasolgt Accoat Hardtech til søsterselskabet Kaiserplast A/S. Dette skyldes, at synergieffekten mellem Kaiserplast og Accoat Hardtech vurderes til at være væsentligt større, end det var tilfældet mellem Accoat Hardtech og Accoat A/S. Pr. 1. juli 2003 er Per R. Reimer ansat som ny adm. direktør. Per R. Reimer indgår desuden i koncernledelsen for SP Group A/S. Den tidligere adm. direktør Jens Hinke fortsætter i direktionen og er udnævnt til koncernudviklingsdirektør i SP Group A/S. Accoat A/S har overtaget det tidligere Helioprint A/S grund og bygninger på Munkegårdsvej 16 i Kvistgård. Således vil størstedelen af Accoat A/S aktiviteter i løbet af 2004 blive samlet i nyrenoverede bygninger, hvilket forventes at give store rationaliseringsgevinster. Der vil på Munkegårdsvej blandt andet blive investeret i nye automatiske anlæg, og kapaciteten vil blive væsentligt forøget. For bedre at kunne udnytte den øgede kapacitet er der igangsat implementering af nyt materiale og produktionsstyringssystem. Accoat Medical forbliver i de nuværende lokaler, men ledelse, administration, salg og udvikling flyttes til Munkegårdsvej. Accoat Medical vil i første halvdel af 2004 introducere en ny hydrofil guidewire, som der stilles store forventninger til. De tiltag, der er igangsat i 2003 og som afsluttes i 2004, vil medføre investeringer på ca. kr. 45 mio. Årsresultatet for 2004 vil blive påvirket af de store ændringer og tiltag, der gennemføres, og det forventes ikke, at virksomheden kan nå at få resultateffekt af disse før i Resultatet for 2004 forventes derfor at ligge på niveau med resultatet for Vakuumformning Salgsindsatsen, hvor plast kan erstatte andre materialer, prioriteres meget højt, hvorfor salgsorganisationen er ændret i 2003, og direkte teknisk salg er blevet styrket derved. Eksporten til Norge og Sverige udvikles stadig positivt, og der forventes en yderligere positiv udvikling på disse markeder. Der har i årets løb været stor interesse for de nye teknologier High-pressure og Twinsheet formning, hvilket også har givet to konkrete ordrer for indkapsling af filmfremkaldere og kopimaskiner i såvel Danmark som Sverige. Disse produkter har været under fremstilling/indkøring i 2003 og vil give omsætning i Der forventes en fortsat organisk vækst på disse teknologier samt på vakuumformning generelt. Risikoforhold Koncernens plastvirksomheder besidder en række forskellige teknologier og henvender sig til mange forskellige brancher. Dette giver en risikospredning med mindre påvirkning fra konjunktursvingninger i enkelte brancher eller fra teknologisk forældelse relateret til specifikke teknologier. Koncernens aktiviteter er struktureret på en sådan måde, at der ikke er afhængighedsforhold til enkelte kunder eller leverandører. De fleste af koncernens råvarer er oliebaserede, hvilket betyder, at væsentlige udsving på oliepriser kan medføre råvareprisstigninger, som på kort sigt ikke kan overføres til kunderne. Flere af Accoat A/S s aktiviteter er meget løntunge, og det vil løbende blive vurderet at flytte nogle af disse aktiviteter til billigere produktionslande. 9

10 Miljørisici På miljøområdet har koncernens selskaber de nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser, ligesom der ledelsen bekendt ikke er overvejelser om skærpede krav til koncernens virksomheder. Kreditrisici Koncernens kreditrisici er begrænsede på grund af ovennævnte branchespredning samt anvendelse af et kreditovervågningsprogram. Der er ikke registreret væsentlige tab på debitorer i det forgangne år. Likviditetsrisici Koncernen besidder et tilfredsstillende kapitalberedskab. Der forventes for 2004 et positivt likviditetsbidrag fra drifts- og investeringsaktiviteter. Valuta- og renterisici Der foretages ikke spekulative valutatransaktioner inden for koncernen. Det er koncernens politik at afdække kendte risici i det omfang, der handles i andre valutaer end DKK. En væsentlig del af koncernens langsigtede finansiering er variabelt forrentet og placeret i valutaen CHF. Valutarisikoen på denne gældspost er delvist afdækket ved indgåelse af valutaterminer og optioner. Valutarisikoen skal ses i sammenhæng med den for tiden lave rente i CHF. Viden ressourcer Overfor kunderne ønsker koncernen at være en kvalificeret sparringspartner med veldokumenteret rådgivning. Dette stiller særligt store krav til viden, ressourcerne hos medarbejdere og vedrørende produktionsprocesser. For til stadighed at kunne levere konkurrencedygtige produkter og løsninger er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau og med et teknisk erfaringsgrundlag. Der bliver løbende anvendt ressourcer på uddannelse og udvikling af koncernens medarbejdere, ligesom der gennemføres medarbejdertilfredshedsanalyser. SP Group A/S beskæftigede i året 2003 gennemsnitlig 733 medarbejdere. Medarbejderne er fordelt som følger: Sektor Belægning Polyuretan Sprøjtestøbning Vakuumformning Øvrige 5 8 I alt gennemsnit Miljø Koncernens miljøstrategi er, at alle koncernens virksomheder skal have et certificerbart miljøstyringssystem, der på hensigtsmæssig måde sikrer: anvendelse af miljøvenlige produkter og processer minimering af affald og spild i forbindelse med produktions- og anvendelsesprocesser genbrug i størst muligt omfang udvikling hen imod produkter, der kan fremstilles af de miljømæssigt mest hensigtsmæssige råvarer produktion under hensyntagen til minimering af ressourceforbruget og udledning til omgivelserne et tilfredsstillende arbejdsmiljø med bl.a. beskyttelse mod skadelige påvirkninger fra produkter, støv og dampe samt sikring af ergonomisk korrekte arbejdsstillinger Køb og salg af aktiviteter Salgsselskabet ERGOMAT Canada Inc. har tidligere været ejet 50% af SP Group A/S og har i tidligere år indgået som associeret selskab i SP Group A/S koncernen. Pr. 1. januar 2003 er det canadiske selskab overdraget til Tinby LLC, USA. I den forbindelse er koncernens ejerandel af Tinby LLC ændret fra 60% til 51%, idet den canadiske direktør er indtrådt som medejer i Tinby LLC. Pr. 1. januar 2003 er sprøjtestøbevirksomheden Schrøder-Plast A/S i Juelsminde tilkøbt. Dette tilkøb giver koncernen yderligere kompetencer indenfor støbning af større plastemner samt indstøbning af el-print og kredsløb. Koncernen har, via Schrøder-Plast A/S's datterselskab, adgang til det kinesiske lavtlønsområde. Tilkøbet giver ligeledes på længere sigt mulighed for strukturelle rationaliseringer. 10

11 Med virkning fra 1. maj 2003 er der tilkøbt 60% af aktierne i det hollandske selskab TPI- Polytechniek BV. Dette selskab har igennem mange år været SP Group A/S's forhandler på en række hovedmarkeder i Europa. Samtidig er koncernens tyske selskab Tinby GmbH solgt til TPI-Polytechniek BV. Formålet med dette swop har været at styrke positionen indenfor salget af ventiler og ventilationsrør i polyuretan til landbrug og industri. Pr. 1. oktober 2003 er sprøjtestøbevirksomheden Sønderborg Plast A/S tilkøbt. Købet giver en markedsmæssig styrkelse indenfor visse brancher, ligesom strukturelle rationaliseringer bliver muliggjort. Finans- og valutaforhold Det er koncernens politik, at de økonomiske resultatmål skal opnås på de primære forretningsområder. Der anvendes således ikke spekulativt finansielle eller valutariske instrumenter. Tilrettelæggelse af finansieringsstruktur og valutadisponering foretages udelukkende på kommerciel basis med henblik på mindst mulig eksponering mod rente- og valutarisici. Herudover søges koncernens udvikling opnået ved organisk vækst samt enkelte strategiske akkvisitioner. Forventninger til 2004 Der forventes en omsætning i 2004 på 650 mio. kr. mod en omsætning i 2003 på 595 mio. kr. Denne omsætningsforventning er påvirket af købet af Sønderborg Plast A/S pr. 1. oktober 2003 samt tilkøbet af 60% af TPI-Polytechniek BV pr. 1. maj Der forventes et primært resultat på ca. 32 mio. kr. (29 mio. kr.), et resultat efter minoritets-interesser før skat på ca. 12 mio. kr. (15 mio. kr.). Tallene i parentes er tilsvarende beløb i I resultatforventningerne er der taget hensyn til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med nedlukning af sprøjtestøbeaktiviteten i Ejby samling af 3 produktionsenheder i en nytilkøbt bygning i Accoat A/S nedlukning af polyuretanproduktionen i Flensborg Der er ikke herudover indarbejdet tilkøb eller frasalg af virksomheder eller aktiviteter. Strategi Værditilvækst hos underleverandører vil fremover være betinget af evnen til at kunne fremstå som innovativ, serviceorienteret systemleverandør, der også kan source globalt. Koncernen vil derfor fortsat udvikle de aktiviteter, der giver synergiskabende mulighed, for i videst muligt omfang at fremstå som en stærk partner som systemleverandør. I det konkurrenceprægede globale plastsourcingbillede er effektivitet og et lavt omkostningsniveau en forudsætning for vækst og indtjening. Derfor vil koncernen, udover at kunne producere i lavtomkostningslande, i videst muligt omfang samle og automatisere sine produktionsenheder. Omkostninger skal ligeledes reduceres ved at centralisere visse stabsfunktioner samt udvidet udnyttelse af IT værktøjer. Udviklingen i visse regnskabsposter Resultatopgørelsen Koncernens nettoomsætning blev på 595 mio. kr. mod 529 mio. kr. i 2002 svarende til en stigning på 12,6%. Akkvisitioner har i 2003 tilført en omsætning på ca. 136 mio. kr. Der har således været et organisk omsætningsfald på ca. 69 mio. kr. svarende til 13%. Dækningsbidraget er på trods af stigningen i omsætningen faldet fra 188 mio. kr. i 2002 til 185 mio. kr. i 2003, svarende til en dækningsgrad på henholdsvis 35,6% og 31,1%. Alle sektorerne har haft nedgang i dækningsgraden. Andre driftsindtægter indeholder avance ved salg af kapitalandele i Ergomat Canada og Tinby GmbH. 11

12 Sammenlagt er eksterne omkostninger og personaleomkostninger steget med ca. 11% i forhold til året før, hvilket ligeledes henf øres til årets akkvisitioner. Ses der bort fra disse akkvisitioner har der været et fald på 9,4%. De finansielle nettoudgifter på 9,4 mio. kr. er reduceret med ca. 12% i forhold til året før, hvor de beløb sig til 10,7 mio. kr. Reduktionen kan henføres til den generelt faldende korte rente og omlægning af faste lån. Balance Koncernens balance udgør pr. 31. december ,1 mio. kr. mod 430,7 mio. kr. i Stigningen kan i det væsentligste henføres til årets til akkvisitioner. Egenkapital Ved udgangen af 2003 udgør koncernens egenkapital 149,2 mio. kr. mod 139,8 mio. kr. ultimo Tilgangen kan alene henføres til årets resultat samt mindre beløb vedrørende valutakursreguleringer og koncernintern avance. Koncernens soliditetsgrad er faldet fra 32,4% til 25,6%. Faldet henføres til stigningen i balancesummen på grund af årets akkvisitioner. Der foreslås ikke udloddet udbytte for år Pengestrøm Koncernen har i 2003 haft en negativ pengestrøm på 63 mio. kr. mod en positiv pengestrøm på 45 mio. kr. i Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør 13 mio. kr. mod 56 mio. kr. i Nettoinvestering i virksomheder udgør 45 mio. kr., ligesom der tillige, som tidligere nævnt, er foretaget større investeringer i Accoat A/S, hvilket tilsammen er den væsentligste årsag til den negative pengestrøm fra investeringsaktivitet på 81 mio. kr. I 2002 var beløbet uvæsentligt. 12

13 Corporate Governance Bestyrelsen har i 2003 systematisk gennemgået Corporate Governance anbefalinger og herunder forholdt sig til hver enkel anbefaling i relation til SP Group A/S koncernen. En lang række af udvalgets anbefalinger efterleves i SP Group A/S. I tilknytning hertil er igangsat en række aktiviteter, som skal sikre opfyldelse af yderligere anbefalinger. Bestyrelsen finder derfor, at Corporate Governance begrebet med hensyn til konstruktivt indhold og omfang vil være stærkt indarbejdet som ledelsesværktøj for direktion og bestyrelse, ligesom det i væsentlig grad udadtil vil bidrage til at skabe åbenhed og gennemsigtighed om koncernens virke. Anbefalingerne i Nørby-udvalget omfatter syv hovedområder, som i det følgende gennemgås i overskriftsform med tilknyttede bemærkninger i relation til koncernens størrelse og ejerstruktur. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Kommunikation Koncernen kommer med en ny hjemmeside i foråret 2004, med blandt andet en selvstændig sektion vedrørende investor relations. Hjemmesiden vil altid være opdateret og indeholder i øvrigt alt andet relevant og offentliggjort materiale, såsom fondsbørsmeddelelser, nøgletal, regnskabsmeddelelser, årsberetninger til download, finanskalender, aktionærsammensætning, præsentationer, strategier, organisations- og adresseoversigter, dialogmulighed, services, m.m. Generalforsamling, herunder indkaldelse og afgivelse af fuldmagter Koncernen indkalder alle aktionærer til generalforsamlingen med fyldestgørende information, herunder tilsendes årsberetningen til alle navnenoterede aktionærer. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Direktionen og selskabets ledelse i øvrigt anvender megen tid på en åben og konstruktiv dialog med alle former for interessentgrupper. Åbenhed og gennemsigtighed Koncernen tilstræber, at den i alle henseender udviser stor åbenhed i det daglige arbejde. Al offentliggjort information vil til stadighed være tilgængelig på koncernens hjemmeside. Hjemmesiden findes på dansk, engelsk og tysk. Koncernen offentliggør kvartalsrapporter. Årsregnskabet foreligger i en dansk og engelsk udgave. Bestyrelsens opgaver og ansvar I henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion lever parterne op til nedennævnte forhold. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar er, at bestyrelsen generelt skal fokusere på: Overordnede mål og strategier, klare retningslinier, forholdet til direktion, etc. Bestyrelsesformandens opgaver: Bestyrelsesformanden drøfter jævnligt virksomhedens forhold med direktionen, men træffer ikke beslutninger uden inddragelse af bestyrelsen. Forretningsorden: Selskabets forretningsorden vil blive gennemgået og justeret en gang om året. Information fra direktion til bestyrelse: Informationsflowet er allerede inde i en fast struktur, som er på et tilfredsstillende niveau. Bestyrelsens sammensætning Generelt finder bestyrelsen, at dens arbejdsgrundlag er i overensstemmelse med anbefalingerne i Nørby-udvalget. Antallet af bestyrelsesmedlemmer: De nuværende vedtægter giver en ramme på et antal bestyrelsesmedlemmer mellem 4 og 8. SP Group A/S har p.t. 7 medlemmer af bestyrelsen inkl. 2 medarbejdervalgte. 13

14 Mødefrekvens: Bestyrelsen har holdt 6 møder i Aldersgrænse og valgperiode: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen senest i det år, hvor medlemmet fylder 70 år. Anvendelsen af bestyrelsesudvalg (komitéer): SP Group A/S anvender ikke bestyrelseskomitéer. Aflønning af bestyrelse og direktion Direktionen og en række ledende medarbejdere har incitamentsprogrammer, men ikke bestyrelsen. Risikostyring Direktionen gennemgår og identificerer løbende og systematisk de væsentligste risikoområder, som gør sig gældende i koncernen, hvortil direktionen udarbejder politikker, som skal medvirke til at afdække disse. 14

15 Aktionærforhold Koncernens aktiekapital udgør nom. 177,9 mio. kr. fordelt på stk. aktier á 100 kr. Der er i alt 492 navnenoterede aktionærer med aktiebesiddelser på sammenlagt 99% af aktiekapitalen. Endvidere blev der i december 1999 udstedt warrants til direktionen for i alt nominelt 3 mio. kr. ( stk. aktier). De udstedte warrants berettiger til tegning af aktier til en kurs, der fastsættes ud fra kurs 300 korrigeret for udviklingen i Københavns Fondsbørs A/S' industriindeks. Direktionen er berettiget til at udnytte 20% af de udstedte warrants hvert år, første gang i år 2000, og således at ikke-udnyttede warrants kan udnyttes til tegning i efterfølgende år. De udstedte warrants skal dog udnyttes inden den 1. juni I august 2002 er der tildelt den administrerende direktør stk. optioner til selskabets aktier. Optionerne kan udnyttes i en 6-ugers periode efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2002 eller Hver option berettiger direktøren til at købe 1 stk. aktie á nom. 100 kr. til kurs 160 med tillæg af 7% p.a. Tillægget beregnes fra tildelingen den 27. august Der er dækning for den tildelte option i selskabets beholdning af egne aktier. Det er oplyst, at følgende ejer over 5% af selskabskapitalen: Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab, Kbh. K (26%) PBI-Holding, Ringsted A/S, Ringsted (17%) Schur Invest A/S, Horsens (12%) Mørksø Invest ApS, Skive (11%) Vibco Invest A/S, Horsens (7%) Bethe Invest A/S, Horsens (7%) Bodil Jørgensen, Aabenraa (7%) Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København K (6%) Fondsbørsmeddelelser og udvikling i aktiekursen SP Group har i løbet af 2003 udsendt 14 fondsbørsmeddelelser: 7. januar Finanskalender marts Årsregnskabsmeddelelse for april Indkaldelse til generalforsamling 12. maj Statusoversigt over insiderregister 13. maj Delårsrapport for 1. kvartal maj Generalforsamling 23. maj Styrkelse af konkurrenceposition 25. juni Statusoversigt over insiderregister 26. august Halvårsmeddelelse 1/1 30/ oktober Udvidelse af sprøjtestøbeaktiviteter 8. oktober Statusoversigt over insiderregister 28.oktober Delårsrapport for 3. kvartal december Insidermeddelelse 10. december Statusoversigt over insiderregister Når kursen på SP Group aktien sammenholdes med udviklingen i KFX indekset, fås nedenstående billede: Kursindex KFX Kilde: Copenhagen Stockexchange SP Group Finanskalender SP Group A/S har siden 1. kvartal 2002 offentliggjort kvartalsrapporter med det formål at øge informationsniveauet omkring koncernens aktiviteter til aktionærer og andre interessenter Finanskalenderen for 2004 tager sig således ud: 24. marts Årsregnskabsmeddelelse for april Generalforsamling og delårsrapport for 1. kvartal august Delårsrapport for første halvår oktober Delårsrapport for 3. kvartal

16 Ordinær generalforsamling afholdes den 26. april 2004 kl på adressen Sunekær 13-15, 5471 Søndersø. Til generalforsamlingens godkendelse indstiller bestyrelsen følgende forslag: Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet opkøbe egne aktier. Årsregnskab Det trykte regnskab og beretning forventes at foreligge primo april Bilag Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for koncernen, samt resultatopgørelse og balance fra moderselskabet vedlægges. Spørgsmål angående denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør, Leif Dambo Jensen på eller mobil Med venlig hilsen SP Group A/S Niels K. Agner Formand for bestyrelsen Leif Dambo Jensen Administrerende direktør 16

17 Resultatopgørelse for 2003 Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Nettoomsætning (40.130) (40.563) Produktionsomkostninger ( ) ( ) Dækningsbidrag Andre driftsindtægter (7.249) (6.706) Eksterne omkostninger (43.828) (38.028) (15.662) (15.574) Personaleomkostninger (82.118) (75.343) Resultat før afskrivninger (3.367) (4.206) Afskrivninger (37.659) (32.824) Resultat af primær drift Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i associeret virksomhed Finansielle indtægter (12.679) (11.582) Finansielle omkostninger (20.703) (19.072) Resultat før goodwillafskrivninger og skat (3.015) (5.074) Afskrivninger på goodwill (5.074) (3.015) Resultat før skat (10.886) (3.733) Skat af årets resultat (3.850) (10.947) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af årets resultat (84) Årets resultat Forslag til resultatdisponering 0 0 Udbytte for regnskabsåret Overført til næste år

18 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Udviklingsomkostninger Goodwill og koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning, lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associeret virksomhed Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Aktiekapital (38.105) (28.663) Overført resultat (28.663) (38.105) Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Bankgæld Leasingforpligtelser Finansieringsinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

20 Egenkapitalopgørelse for 2003 Aktie- Overført kapital resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital (56.916) Årets resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder 0 (390) (390) Egenkapital (38.105) Koncernintern avance 0 (831) (831) Årets resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder 0 (753) (753) Egenkapital (28.663)

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere