Referat Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl og kører efterfølgende ud til SPUC, hvor også udvalgsmødet afholdes. Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Regnskab Socialudvalget - orientering Driftsoverførsler Socialudvalget Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Åbning af tre akutpladser på Montebello Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts orientering Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...46 Bilagsliste...47

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Afbud fra Duygu A. Ngotho (A) på grund af sygdom. Formanden meddelte, at punkt 2 udsættes til næste møde. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5983 Socialudvalget Indledning/Baggrund Centerchef Charlotte Aagaard præsenterer centret, herunder målgruppe, kommunens tilbud osv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Præsentation af Center for Særlig Social Indsats omdeles ved mødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen udsat til næste møde.

4 4 03. Regnskab Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4053 Socialudvalget regnskabsbemærkninger 2013.pdf 618 regnskabsbemærkninger 2013.pdf 620 Regnskabsbemærkninger 2013.pdf 619 regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Socialudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 618 Psykiatri og Handicap 619 Omsorg og Ældre 620 Anden Social Service Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug for Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning

5 5 Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmeplejen Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj Plejehjemmet Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt *merforbrug og frigivne mindreforbrug. Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det ikke rammestyrede område 233,0 mio. kr. og det rammestyrede område 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,6 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 % i forhold til det oprindelige budget og 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Som følge af den nye styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune, ændres budgetområde 410 fra regnskabsår 2014 således: Medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed flyttes til Socialudvalget. Sundhedsfremme

6 6 bliver i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Under aktivitetsbestemt medfinansiering er: Hospice ophold, færdigbehandlede patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler samt vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage. Dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning, efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering, og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering

7 7 Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør Kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser har givet en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelser. I 2012 havde Helsingør Kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borgere der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højre DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 udgør det korrigerede driftsbudget netto 278,0 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 287,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område - 9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 618 er der en afvigelse på 0,3 % i forhold til det oprindelige budget og 0,3 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 287,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 % af det korrigerede budget. Fordelingen af mindreforbruget kan ses i nedenstående tabel Totalramme Mio. kr. Psykiatrien -0,6 Foranstaltninger for voksne (Myndighed) -0,8 Center for Job og Oplevelse 2,7 Kronborghus -0,7 SPUC 0,6 Kronborgsund -1,1 Lindevang 0,3 Værkstedet Ellehammersvej 0,3 Helsingør Rusmiddelcenter -0,3 Pensionatet Hornbæk 0,3 Total 0,7 På institutionsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at frigivne midler til etablering af nyt tilbud Nyruphus 1,5 mio. kr. ikke blev anvendt i 2013, dels at der har været færre elever tilknyttet STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

8 8 SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Kronborghus og Kronborgsund har samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af høje udgifter til lønninger og vikarer. Psykiatri og Handicap rammen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. dette skyldes hovedsageligt, at der har været flere udgifter end forventet i forbindelse med lukningen af Holmene Gl. Skole. På myndighedsområdet er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. På udgifter til herberg er der et merforbrug på 2 mio. kr. Der foregår ingen visitering til området, hvorfor det kan være svært at forudsige regnskabsresultatet. Samtidig er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af en besparelse i Borgere, der har behov for ophold på herberg/forsorgshjem, er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Det er typisk personer som er hjemløse med særlige sociale udfordringer af enten psykiatrisk og/eller misbrugsmæssig karakter. Herberg/forsorgshjem er landsdækkende og det er forstanderen, som visiterer. På udgifter til botilbud er der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. I 2013 er der budgetteret med 295 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. Det faktiske regnskabstal viser, at der har været 300 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. På misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en neddrosling af bruget af døgnbehandling. På udgifter til borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at kommunen i 2013 har modtaget en række mellemkommunale indtægter i 2 sager som vedrører tidligere år. På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere priser på kørsel som følge af et nyt udbud af kørselsopgaven i 11 nordsjællandske kommuner Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto -9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område bogføres indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager, samt merudgifter til voksne handicappede. Indtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager har været mindre end budgetteret, blandt andet som følge af omplacering af en række personer til billigere tilbud Budgetområde 619 Omsorg og Ældre På budgetområde 619 udgør det korrigerede driftsbudget netto 467,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 468,1 mio. kr. og det ikke rammestyrede område -0,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,3 mio. kr. på det rammestyrede område og en mindre indtægt på 0,2 mio. kr. på det ikke

9 rammestyrede område. 9 Til det samlede merforbrug på 2,5 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Med korrektion på de 2,3 mio. kr. bliver det samlede driftsresultat for budgetområde 619, således et samlet merforbrug på 0,166 mio. kr. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er der en afvigelse på 0,5 % i forhold til det oprindelige budget og 0,5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 468,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af det korrigerede budget. Jævnfør ovenstående omkring en budgetkorrektion på 2,3 mio. kr. er der således balance mellem forbrug og budget på det rammestyrede område. Myndigheden Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i Myndigheden på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 % af det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosekontoen til afregning af leverandører. Til mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Mindreforbruget i myndigheden bliver således på 3,9 mio. kr. Budgetkorrektionen på de 2,3 mio. kr. skal tilføres befolkningsprognosekontoen. Det samlede resultat på befolkningsprognosekontoen bliver således et merforbrug på 9,5 mio. kr. i Hjemmeplejen I regnskab 2013 er merforbruget i Hjemmeplejen samlet 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer er, at Hjemmeplejen i en hjemmeplejegruppe har haft et stort frafald af ydelser (mindreindtægt) samtidig med ekstra udgifter til dobbelt lederløn på grund af en afskedigelse. Merforbruget på de 1,2 mio. kr. finansieres af de tidligere års mindreforbrug. Plejehjemmene I regnskab 2013 er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år.

10 10 Den væsentligste årsag til det øgede merforbrug, skyldes at plejehjemmet Birkebo, har haft flere ledige stillinger, som er besat af dyrere vikarer. Samtidig har Birkebo haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer, og Birkebo har endvidere været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne på grund af flere demente og psykisk syge beboere. Plejehjemmet Grønnehaven havde i regnskab 2013 en forventning om et større afdrag af tidligere års merforbrug, men øgede udgifter til indvendig vedligeholdelse samt en unormalt stor personaleomsætning, har medført at Grønnehaven kun har kunnet reducere merforbruget til 1,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i Plejehjemmet Bøgehøjgård har en stor udfordring i at få budgettet til at række til beboere på midlertidigt ophold. Det kræver stor grad af fleksibilitet, særlige kompetencer og et særligt beredskab, for at kunne varetage denne beboer type. Det har medført et merforbrug på 0,7 mio. kr. i Der er igangsat initiativer til løsning af denne problemstilling, som forventes afklaret i foråret Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør -0,3 mio. kr. og som vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Regnskab 2013 viser en mindreindtægt på myndigheden på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 62,4 % af det korrigerede budget. Mindreindtægten finansieres af kommunekassen Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 udgør det korrigerede driftsbudget netto 319,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 25,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,9 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 620 er der en afvigelse på 4,3 % i forhold til det oprindelige budget og 5,8 % i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 25,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 5,8 % af det korrigerede budget. Sundhedsudgifter, befordring og begravelseshjælp Korrigeret budget til sundhedsudgifter er 3,9 mio. kr. Regnskabet 2013 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der fordeler sig med merudgifter til befordring på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,4 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler Korrigeret budget til kropsbårne hjælpemidler er 16,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes flere forhold. Udgifterne til inkontinens- og stomihjælpemidler er på 7,4 mio. kr. hvilket svarer til

11 11 udgifterne i Ved budgetrevisionen pr. 30. august 2013 blev der indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. som følge af en udbudsrunde på inkontinens- og stomihjælpemidler. Denne reduktion er ikke slået igennem, og der foreligger således et merforbrug til disse hjælpemidler på 1,3 mio. kr. Samtidig er der foretaget en generel nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. august på 6,3 mio. kr. som følge af bortfaldet af tildeling af høreapparater i kommunalt regi. Denne reduktion er udregnet som et gennemsnit på landsplan. Reduktionen har medført at der ikke er midler nok til dækning af øvrige hjælpemidler. Individuel befordring 117 Korrigeret budget til individuel befordring er 2,7 mio. kr. Regnskab 2013 for individuel befordring 117 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er en øget brugerbetaling, der har betydet en mindre søgning til ordningen. Midlertidig indkvartering og 25 % boliger Korrigeret budget for midlertidige indkvarteringer og 25 % boliger er 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 for midlertidig indkvartering viser en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære huslejeindtægter i Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket svarer til 4,6 % af det korrigerede budget. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Korrigeret budget til kontanthjælp er på 0,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til kontanthjælp et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre tildelinger af ydelser, der er omfattet af integrationsprogrammet. Enkeltudgifter Korrigeret budget til enkeltudgifter er på 1,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til enkeltudgifter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger, samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg Korrigeret budget til personlige tillæg m.v. er 10,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til personlige tillæg et mindeforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Førtidspension 50 % gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 50 % er 39,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 50 % et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en hurtigere udfasning af de gamle pensionsordninger end forudsat. Førtidspension 35 % nuværende og gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 35 % er 178,1 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 35 % et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere indtægter omkring mellemkommunale betalinger som følge af en øget indsats vedrørende af opkrævninger fra andre kommuner. Boligstøtte Boligydelse Korrigeret budget til boligydelse er 38,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligydelse et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke, at der er flere ydelsesmodtagere i 2013

12 12 end i 2012, men at den gennemsnitslige månedsudbetaling pr. modtager er steget med 116 kr. i 2013 i forhold til Der er p.t personer, der hver måned modtager boligydelse. Boligsikring Korrigeret budget til boligsikring er 26,6 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligsikring et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at forventningerne til efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb var en udgift på 0,8 mio. kr., men resultatet af Udbetaling Danmarks beregninger viser en indtægt på 1,1 mio. kr. Samtidig foreligger der flere indtægter fra Staten i statsrefusion end forudsat i budgettet. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug Psykiatri og Handicap Vinkeldamsvej Nyt bofællesskab Sundhed og Omsorg Pulje til intelligente investeringer Bøgehøjgård ombygning/nybygning I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 Psykiatri og Handicap udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,3 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På projekt nyt bofællesskab til psykisk handicappede overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2014, da projektet ikke er påbegyndt endnu Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 69,4 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Pulje til intelligente investeringer overføres et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til

13 Mindreforbruget i 2013 skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA ere. Endvidere har der været forsinkelser i udrulning af hverdagsrehabilitering. 3. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager regnskabet til efterretning. Rådet mangler forklaring på hvordan mindreforbruget er opstået, når merforbruget er så detaljeret forklaret. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

14 Driftsoverførsler Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4061 Socialudvalget Bilag 1 Skema til driftsoverførsler fra pdf Bilag 2 driftovførsel over 6 pct genoptræning.pdf Bilag 3 Handleplan Kronborgsund nedbringelse af merforbrug.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 410 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus

15 15 SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter 0 Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmepleje Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler. Derfor stemmer regnestykket korrigeret budget minus forbrug ikke overens. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: På Socialudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 7,7 mio. kr. fra 2013 til Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår De væsentligste årsager til overførsel af mindreforbrug på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap er:

16 16 Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes færre elever på STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt flere indtægter på dagtilbuddet som følge af højere belægning. SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Lindevang har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere indtægter på grund af højere belægning i botilbuddet. De væsentligste årsager til merforbruget på budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er: Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosen til afregning af leverandører. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes et stort frafald af ydelser. Plejehjemmene har samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. Der skal korrigeres for en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., vedrørende indførsel af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Der ansøges om overførsel på 0,6 mio. kr. på budgetområde 410 Sundhed (genoptræning). Medfinansierings områderne med fuld finansierings ansvar er nu alle rammestyrede. De øvrige områder med rammestyret medfinansiering, betaling for færdigbehandlede på hospitalerne (ventedage) og ophold på hospice har i 2013 er merforbrug på 0,6 kr. Det er til imødegåelse af dette merforbrug at der søges overført 0,6 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. af mindreforbruget over 6 %. Se bilag Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Merforbrug på Kronborgsund på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et for højt lønforbrug. Der er udarbejdet handleplan til afvikling af merforbruget. Merforbrug på Psykiatri og Handicap rammen på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes lukning af botilbuddet Holmene. Merforbrug på Foranstaltninger for voksne på 0,8 mio. kr. som hovedsagelig skyldes

17 17 merudgifter til herberg og botilbud Merforbrug på Kronborghus på 0,6 mio. kr. som skyldes højere udgifter til vikarer. Merforbrug på Helsingør Rusmiddelcenter på 0,3 mio. kr. som søges finansieret af tidligere års indefrysninger Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg Merforbrug i Hjemmeplejen på 1,183 mio. kr., som hovedsageligt skyldes frafald af ydelser og som der søges finansieret af tidligere års indefrysninger. Plejehjemmet Grønnehaven har et merforbrug på 1,211 mio. kr., hvilket betyder at der er afdraget 0,211 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Montebello har et merforbrug på 0,123 mio. kr., der er frigivet 0,200 mio. kr. til ny bus, men som først er købt i De 0,200 mio. kr. skal overføres til budget 2014 uden indefrysning. Plejehjemmet Birkebo har et merforbrug på 1,947 mio. kr. som skyldes flere ledige stillinger, som er besat af vikarer og som er dyrere. Plejehjemmet Birkebo har endvidere haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer. Plejehjemmet Birkebo har været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne, på grund af flere demente og psykisk syge beboere Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 foreligger der et merforbrug på det rammestyrede område på i alt 1,4 mio. kr., svarende til 5,8 %. Beløbet dækker over mindreudgifter til Sundhedsudgifter (lægekørsel og begravelseshjælp), Individuel Befordring (kørsel til bl.a. dagcentre) og Midlertidig indkvartering på i alt 1,2 mio. kr. Herudover foreligger der merudgifter til kropsbårne hjælpemidler (bl.a. inkontinens-og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler) på i alt 2,6 mio. kr. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler at merforbruget på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres, idet der ikke er nogen udsigt til indhentning af merforbruget, da bevillinger til de nævnte hjælpemidler ydes som følge af retskrav. I den forbindelse skal det anføres, at budgetområdet på det ikke rammestyrede område har et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. som overgår til kommunekassen Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Center for Job og Oplevelse SPUC

18 Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg 18 Montebello I alt På Center for Job og Oplevelse er der i 2013 frigivet 1,5 mio. kr. til etablering af nyt tilbud Nyruphus. Beløbet videreføres til 2014, da opstarten af tilbuddet blev udsat. På SPUC er der i 2013 frigivet 0,8 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er anvendt. Restbeløbet videreføres til 2014 til dækning af tomgangshuslejer. På Montebello er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til indkøb af ny bus. Beløbet er først disponeret i ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ingen ansøgninger om frigivelser. 4. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager sagen til efterretning. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres 0,331 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 2,203 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 618 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 5,154 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 619 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over

19 19 kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af 0,309 kr. på driften på budgetområde 410 fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme (jf. bilag 2). 5. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 3). 6. at 1,6 mio. kr. på budgetområde 618 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 7. at 0,2 mio. kr. på budgetområde 619 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 8. at merforbruget på budgetområde 620 vedr. hjælpemidler på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres. 9. at der gives en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budgetområde 619 Sundhed og Omsorg. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

20 Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4035 Socialudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Socialudvalgets område skal udmøntes besparelser for 5,7 mio. kr. i 2014, 13,8 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 31,3 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Socialudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i nedenstående tabel. Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i 1000 kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Særlig Social Indsats - Generel besparelse på servicedriften Sundhed og Omsorg - Generel besparelse på servicedrift Anden Social Service - Generel besparelse på servicedrift 181 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod Nedenstående er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.). 1. Budgetområde 410 Sundhed Totalrammeenhed Sundhedsfremme og

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 16.10 Medlemmer: Ib

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Tillægsdagsorden Socialudvalget

Tillægsdagsorden Socialudvalget Tillægsdagsorden Socialudvalget : Tirsdag den 15. august 2017 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Duygu A. Ngotho (A) Bente

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere