Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl og kører efterfølgende ud til SPUC, hvor også udvalgsmødet afholdes. Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Regnskab Socialudvalget - orientering Driftsoverførsler Socialudvalget Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Åbning af tre akutpladser på Montebello Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts orientering Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...46 Bilagsliste...47

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Afbud fra Duygu A. Ngotho (A) på grund af sygdom. Formanden meddelte, at punkt 2 udsættes til næste møde. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5983 Socialudvalget Indledning/Baggrund Centerchef Charlotte Aagaard præsenterer centret, herunder målgruppe, kommunens tilbud osv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Præsentation af Center for Særlig Social Indsats omdeles ved mødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen udsat til næste møde.

4 4 03. Regnskab Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4053 Socialudvalget regnskabsbemærkninger 2013.pdf 618 regnskabsbemærkninger 2013.pdf 620 Regnskabsbemærkninger 2013.pdf 619 regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Socialudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 618 Psykiatri og Handicap 619 Omsorg og Ældre 620 Anden Social Service Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug for Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning

5 5 Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmeplejen Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj Plejehjemmet Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt *merforbrug og frigivne mindreforbrug. Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det ikke rammestyrede område 233,0 mio. kr. og det rammestyrede område 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,6 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 % i forhold til det oprindelige budget og 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Som følge af den nye styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune, ændres budgetområde 410 fra regnskabsår 2014 således: Medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed flyttes til Socialudvalget. Sundhedsfremme

6 6 bliver i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Under aktivitetsbestemt medfinansiering er: Hospice ophold, færdigbehandlede patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler samt vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage. Dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning, efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering, og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering

7 7 Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør Kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser har givet en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelser. I 2012 havde Helsingør Kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borgere der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højre DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 udgør det korrigerede driftsbudget netto 278,0 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 287,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område - 9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 618 er der en afvigelse på 0,3 % i forhold til det oprindelige budget og 0,3 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 287,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 % af det korrigerede budget. Fordelingen af mindreforbruget kan ses i nedenstående tabel Totalramme Mio. kr. Psykiatrien -0,6 Foranstaltninger for voksne (Myndighed) -0,8 Center for Job og Oplevelse 2,7 Kronborghus -0,7 SPUC 0,6 Kronborgsund -1,1 Lindevang 0,3 Værkstedet Ellehammersvej 0,3 Helsingør Rusmiddelcenter -0,3 Pensionatet Hornbæk 0,3 Total 0,7 På institutionsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at frigivne midler til etablering af nyt tilbud Nyruphus 1,5 mio. kr. ikke blev anvendt i 2013, dels at der har været færre elever tilknyttet STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

8 8 SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Kronborghus og Kronborgsund har samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af høje udgifter til lønninger og vikarer. Psykiatri og Handicap rammen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. dette skyldes hovedsageligt, at der har været flere udgifter end forventet i forbindelse med lukningen af Holmene Gl. Skole. På myndighedsområdet er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. På udgifter til herberg er der et merforbrug på 2 mio. kr. Der foregår ingen visitering til området, hvorfor det kan være svært at forudsige regnskabsresultatet. Samtidig er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af en besparelse i Borgere, der har behov for ophold på herberg/forsorgshjem, er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Det er typisk personer som er hjemløse med særlige sociale udfordringer af enten psykiatrisk og/eller misbrugsmæssig karakter. Herberg/forsorgshjem er landsdækkende og det er forstanderen, som visiterer. På udgifter til botilbud er der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. I 2013 er der budgetteret med 295 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. Det faktiske regnskabstal viser, at der har været 300 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. På misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en neddrosling af bruget af døgnbehandling. På udgifter til borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at kommunen i 2013 har modtaget en række mellemkommunale indtægter i 2 sager som vedrører tidligere år. På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere priser på kørsel som følge af et nyt udbud af kørselsopgaven i 11 nordsjællandske kommuner Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto -9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område bogføres indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager, samt merudgifter til voksne handicappede. Indtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager har været mindre end budgetteret, blandt andet som følge af omplacering af en række personer til billigere tilbud Budgetområde 619 Omsorg og Ældre På budgetområde 619 udgør det korrigerede driftsbudget netto 467,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 468,1 mio. kr. og det ikke rammestyrede område -0,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,3 mio. kr. på det rammestyrede område og en mindre indtægt på 0,2 mio. kr. på det ikke

9 rammestyrede område. 9 Til det samlede merforbrug på 2,5 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Med korrektion på de 2,3 mio. kr. bliver det samlede driftsresultat for budgetområde 619, således et samlet merforbrug på 0,166 mio. kr. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er der en afvigelse på 0,5 % i forhold til det oprindelige budget og 0,5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 468,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af det korrigerede budget. Jævnfør ovenstående omkring en budgetkorrektion på 2,3 mio. kr. er der således balance mellem forbrug og budget på det rammestyrede område. Myndigheden Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i Myndigheden på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 % af det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosekontoen til afregning af leverandører. Til mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Mindreforbruget i myndigheden bliver således på 3,9 mio. kr. Budgetkorrektionen på de 2,3 mio. kr. skal tilføres befolkningsprognosekontoen. Det samlede resultat på befolkningsprognosekontoen bliver således et merforbrug på 9,5 mio. kr. i Hjemmeplejen I regnskab 2013 er merforbruget i Hjemmeplejen samlet 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer er, at Hjemmeplejen i en hjemmeplejegruppe har haft et stort frafald af ydelser (mindreindtægt) samtidig med ekstra udgifter til dobbelt lederløn på grund af en afskedigelse. Merforbruget på de 1,2 mio. kr. finansieres af de tidligere års mindreforbrug. Plejehjemmene I regnskab 2013 er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år.

10 10 Den væsentligste årsag til det øgede merforbrug, skyldes at plejehjemmet Birkebo, har haft flere ledige stillinger, som er besat af dyrere vikarer. Samtidig har Birkebo haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer, og Birkebo har endvidere været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne på grund af flere demente og psykisk syge beboere. Plejehjemmet Grønnehaven havde i regnskab 2013 en forventning om et større afdrag af tidligere års merforbrug, men øgede udgifter til indvendig vedligeholdelse samt en unormalt stor personaleomsætning, har medført at Grønnehaven kun har kunnet reducere merforbruget til 1,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i Plejehjemmet Bøgehøjgård har en stor udfordring i at få budgettet til at række til beboere på midlertidigt ophold. Det kræver stor grad af fleksibilitet, særlige kompetencer og et særligt beredskab, for at kunne varetage denne beboer type. Det har medført et merforbrug på 0,7 mio. kr. i Der er igangsat initiativer til løsning af denne problemstilling, som forventes afklaret i foråret Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør -0,3 mio. kr. og som vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Regnskab 2013 viser en mindreindtægt på myndigheden på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 62,4 % af det korrigerede budget. Mindreindtægten finansieres af kommunekassen Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 udgør det korrigerede driftsbudget netto 319,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 25,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,9 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 620 er der en afvigelse på 4,3 % i forhold til det oprindelige budget og 5,8 % i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 25,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 5,8 % af det korrigerede budget. Sundhedsudgifter, befordring og begravelseshjælp Korrigeret budget til sundhedsudgifter er 3,9 mio. kr. Regnskabet 2013 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der fordeler sig med merudgifter til befordring på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,4 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler Korrigeret budget til kropsbårne hjælpemidler er 16,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes flere forhold. Udgifterne til inkontinens- og stomihjælpemidler er på 7,4 mio. kr. hvilket svarer til

11 11 udgifterne i Ved budgetrevisionen pr. 30. august 2013 blev der indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. som følge af en udbudsrunde på inkontinens- og stomihjælpemidler. Denne reduktion er ikke slået igennem, og der foreligger således et merforbrug til disse hjælpemidler på 1,3 mio. kr. Samtidig er der foretaget en generel nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. august på 6,3 mio. kr. som følge af bortfaldet af tildeling af høreapparater i kommunalt regi. Denne reduktion er udregnet som et gennemsnit på landsplan. Reduktionen har medført at der ikke er midler nok til dækning af øvrige hjælpemidler. Individuel befordring 117 Korrigeret budget til individuel befordring er 2,7 mio. kr. Regnskab 2013 for individuel befordring 117 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er en øget brugerbetaling, der har betydet en mindre søgning til ordningen. Midlertidig indkvartering og 25 % boliger Korrigeret budget for midlertidige indkvarteringer og 25 % boliger er 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 for midlertidig indkvartering viser en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære huslejeindtægter i Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket svarer til 4,6 % af det korrigerede budget. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Korrigeret budget til kontanthjælp er på 0,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til kontanthjælp et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre tildelinger af ydelser, der er omfattet af integrationsprogrammet. Enkeltudgifter Korrigeret budget til enkeltudgifter er på 1,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til enkeltudgifter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger, samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg Korrigeret budget til personlige tillæg m.v. er 10,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til personlige tillæg et mindeforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Førtidspension 50 % gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 50 % er 39,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 50 % et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en hurtigere udfasning af de gamle pensionsordninger end forudsat. Førtidspension 35 % nuværende og gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 35 % er 178,1 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 35 % et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere indtægter omkring mellemkommunale betalinger som følge af en øget indsats vedrørende af opkrævninger fra andre kommuner. Boligstøtte Boligydelse Korrigeret budget til boligydelse er 38,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligydelse et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke, at der er flere ydelsesmodtagere i 2013

12 12 end i 2012, men at den gennemsnitslige månedsudbetaling pr. modtager er steget med 116 kr. i 2013 i forhold til Der er p.t personer, der hver måned modtager boligydelse. Boligsikring Korrigeret budget til boligsikring er 26,6 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligsikring et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at forventningerne til efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb var en udgift på 0,8 mio. kr., men resultatet af Udbetaling Danmarks beregninger viser en indtægt på 1,1 mio. kr. Samtidig foreligger der flere indtægter fra Staten i statsrefusion end forudsat i budgettet. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug Psykiatri og Handicap Vinkeldamsvej Nyt bofællesskab Sundhed og Omsorg Pulje til intelligente investeringer Bøgehøjgård ombygning/nybygning I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 Psykiatri og Handicap udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,3 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På projekt nyt bofællesskab til psykisk handicappede overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2014, da projektet ikke er påbegyndt endnu Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 69,4 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Pulje til intelligente investeringer overføres et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til

13 Mindreforbruget i 2013 skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA ere. Endvidere har der været forsinkelser i udrulning af hverdagsrehabilitering. 3. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager regnskabet til efterretning. Rådet mangler forklaring på hvordan mindreforbruget er opstået, når merforbruget er så detaljeret forklaret. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

14 Driftsoverførsler Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4061 Socialudvalget Bilag 1 Skema til driftsoverførsler fra pdf Bilag 2 driftovførsel over 6 pct genoptræning.pdf Bilag 3 Handleplan Kronborgsund nedbringelse af merforbrug.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 410 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus

15 15 SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter 0 Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmepleje Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler. Derfor stemmer regnestykket korrigeret budget minus forbrug ikke overens. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: På Socialudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 7,7 mio. kr. fra 2013 til Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår De væsentligste årsager til overførsel af mindreforbrug på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap er:

16 16 Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes færre elever på STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt flere indtægter på dagtilbuddet som følge af højere belægning. SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Lindevang har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere indtægter på grund af højere belægning i botilbuddet. De væsentligste årsager til merforbruget på budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er: Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosen til afregning af leverandører. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes et stort frafald af ydelser. Plejehjemmene har samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. Der skal korrigeres for en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., vedrørende indførsel af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Der ansøges om overførsel på 0,6 mio. kr. på budgetområde 410 Sundhed (genoptræning). Medfinansierings områderne med fuld finansierings ansvar er nu alle rammestyrede. De øvrige områder med rammestyret medfinansiering, betaling for færdigbehandlede på hospitalerne (ventedage) og ophold på hospice har i 2013 er merforbrug på 0,6 kr. Det er til imødegåelse af dette merforbrug at der søges overført 0,6 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. af mindreforbruget over 6 %. Se bilag Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Merforbrug på Kronborgsund på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et for højt lønforbrug. Der er udarbejdet handleplan til afvikling af merforbruget. Merforbrug på Psykiatri og Handicap rammen på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes lukning af botilbuddet Holmene. Merforbrug på Foranstaltninger for voksne på 0,8 mio. kr. som hovedsagelig skyldes

17 17 merudgifter til herberg og botilbud Merforbrug på Kronborghus på 0,6 mio. kr. som skyldes højere udgifter til vikarer. Merforbrug på Helsingør Rusmiddelcenter på 0,3 mio. kr. som søges finansieret af tidligere års indefrysninger Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg Merforbrug i Hjemmeplejen på 1,183 mio. kr., som hovedsageligt skyldes frafald af ydelser og som der søges finansieret af tidligere års indefrysninger. Plejehjemmet Grønnehaven har et merforbrug på 1,211 mio. kr., hvilket betyder at der er afdraget 0,211 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Montebello har et merforbrug på 0,123 mio. kr., der er frigivet 0,200 mio. kr. til ny bus, men som først er købt i De 0,200 mio. kr. skal overføres til budget 2014 uden indefrysning. Plejehjemmet Birkebo har et merforbrug på 1,947 mio. kr. som skyldes flere ledige stillinger, som er besat af vikarer og som er dyrere. Plejehjemmet Birkebo har endvidere haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer. Plejehjemmet Birkebo har været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne, på grund af flere demente og psykisk syge beboere Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 foreligger der et merforbrug på det rammestyrede område på i alt 1,4 mio. kr., svarende til 5,8 %. Beløbet dækker over mindreudgifter til Sundhedsudgifter (lægekørsel og begravelseshjælp), Individuel Befordring (kørsel til bl.a. dagcentre) og Midlertidig indkvartering på i alt 1,2 mio. kr. Herudover foreligger der merudgifter til kropsbårne hjælpemidler (bl.a. inkontinens-og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler) på i alt 2,6 mio. kr. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler at merforbruget på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres, idet der ikke er nogen udsigt til indhentning af merforbruget, da bevillinger til de nævnte hjælpemidler ydes som følge af retskrav. I den forbindelse skal det anføres, at budgetområdet på det ikke rammestyrede område har et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. som overgår til kommunekassen Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Center for Job og Oplevelse SPUC

18 Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg 18 Montebello I alt På Center for Job og Oplevelse er der i 2013 frigivet 1,5 mio. kr. til etablering af nyt tilbud Nyruphus. Beløbet videreføres til 2014, da opstarten af tilbuddet blev udsat. På SPUC er der i 2013 frigivet 0,8 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er anvendt. Restbeløbet videreføres til 2014 til dækning af tomgangshuslejer. På Montebello er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til indkøb af ny bus. Beløbet er først disponeret i ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ingen ansøgninger om frigivelser. 4. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager sagen til efterretning. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres 0,331 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 2,203 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 618 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 5,154 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 619 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over

19 19 kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af 0,309 kr. på driften på budgetområde 410 fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme (jf. bilag 2). 5. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 3). 6. at 1,6 mio. kr. på budgetområde 618 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 7. at 0,2 mio. kr. på budgetområde 619 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 8. at merforbruget på budgetområde 620 vedr. hjælpemidler på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres. 9. at der gives en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budgetområde 619 Sundhed og Omsorg. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

20 Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4035 Socialudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Socialudvalgets område skal udmøntes besparelser for 5,7 mio. kr. i 2014, 13,8 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 31,3 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Socialudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i nedenstående tabel. Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i 1000 kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Særlig Social Indsats - Generel besparelse på servicedriften Sundhed og Omsorg - Generel besparelse på servicedrift Anden Social Service - Generel besparelse på servicedrift 181 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod Nedenstående er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.). 1. Budgetområde 410 Sundhed Totalrammeenhed Sundhedsfremme og

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 16.10 Medlemmer: Ib

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 15. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:22 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt kl. 16.00 Medlemmer: Duygu

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer:

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet den 24. februar 2014, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i Ældrerådet den 24. februar 2014, kl. 09.00-12.00 Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet den 24. februar 2014, kl. 09.00-12.00 Mødet afholdes på Plejehjemmet Grønnehaven, Sundtoldvej 6, Biblioteket Deltagere: Anje Holmstad,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere