Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl og kører efterfølgende ud til SPUC, hvor også udvalgsmødet afholdes. Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Regnskab Socialudvalget - orientering Driftsoverførsler Socialudvalget Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Åbning af tre akutpladser på Montebello Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts orientering Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...46 Bilagsliste...47

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Afbud fra Duygu A. Ngotho (A) på grund af sygdom. Formanden meddelte, at punkt 2 udsættes til næste møde. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5983 Socialudvalget Indledning/Baggrund Centerchef Charlotte Aagaard præsenterer centret, herunder målgruppe, kommunens tilbud osv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Præsentation af Center for Særlig Social Indsats omdeles ved mødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen udsat til næste møde.

4 4 03. Regnskab Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4053 Socialudvalget regnskabsbemærkninger 2013.pdf 618 regnskabsbemærkninger 2013.pdf 620 Regnskabsbemærkninger 2013.pdf 619 regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Socialudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 618 Psykiatri og Handicap 619 Omsorg og Ældre 620 Anden Social Service Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug for Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning

5 5 Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmeplejen Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj Plejehjemmet Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt *merforbrug og frigivne mindreforbrug. Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det ikke rammestyrede område 233,0 mio. kr. og det rammestyrede område 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,6 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 % i forhold til det oprindelige budget og 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Som følge af den nye styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune, ændres budgetområde 410 fra regnskabsår 2014 således: Medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed flyttes til Socialudvalget. Sundhedsfremme

6 6 bliver i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Under aktivitetsbestemt medfinansiering er: Hospice ophold, færdigbehandlede patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler samt vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage. Dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning, efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering, og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering

7 7 Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør Kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser har givet en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelser. I 2012 havde Helsingør Kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borgere der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højre DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 udgør det korrigerede driftsbudget netto 278,0 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 287,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område - 9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 618 er der en afvigelse på 0,3 % i forhold til det oprindelige budget og 0,3 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 287,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 % af det korrigerede budget. Fordelingen af mindreforbruget kan ses i nedenstående tabel Totalramme Mio. kr. Psykiatrien -0,6 Foranstaltninger for voksne (Myndighed) -0,8 Center for Job og Oplevelse 2,7 Kronborghus -0,7 SPUC 0,6 Kronborgsund -1,1 Lindevang 0,3 Værkstedet Ellehammersvej 0,3 Helsingør Rusmiddelcenter -0,3 Pensionatet Hornbæk 0,3 Total 0,7 På institutionsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at frigivne midler til etablering af nyt tilbud Nyruphus 1,5 mio. kr. ikke blev anvendt i 2013, dels at der har været færre elever tilknyttet STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

8 8 SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Kronborghus og Kronborgsund har samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af høje udgifter til lønninger og vikarer. Psykiatri og Handicap rammen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. dette skyldes hovedsageligt, at der har været flere udgifter end forventet i forbindelse med lukningen af Holmene Gl. Skole. På myndighedsområdet er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. På udgifter til herberg er der et merforbrug på 2 mio. kr. Der foregår ingen visitering til området, hvorfor det kan være svært at forudsige regnskabsresultatet. Samtidig er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af en besparelse i Borgere, der har behov for ophold på herberg/forsorgshjem, er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Det er typisk personer som er hjemløse med særlige sociale udfordringer af enten psykiatrisk og/eller misbrugsmæssig karakter. Herberg/forsorgshjem er landsdækkende og det er forstanderen, som visiterer. På udgifter til botilbud er der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. I 2013 er der budgetteret med 295 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. Det faktiske regnskabstal viser, at der har været 300 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. På misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en neddrosling af bruget af døgnbehandling. På udgifter til borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at kommunen i 2013 har modtaget en række mellemkommunale indtægter i 2 sager som vedrører tidligere år. På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere priser på kørsel som følge af et nyt udbud af kørselsopgaven i 11 nordsjællandske kommuner Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto -9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område bogføres indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager, samt merudgifter til voksne handicappede. Indtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager har været mindre end budgetteret, blandt andet som følge af omplacering af en række personer til billigere tilbud Budgetområde 619 Omsorg og Ældre På budgetområde 619 udgør det korrigerede driftsbudget netto 467,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 468,1 mio. kr. og det ikke rammestyrede område -0,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,3 mio. kr. på det rammestyrede område og en mindre indtægt på 0,2 mio. kr. på det ikke

9 rammestyrede område. 9 Til det samlede merforbrug på 2,5 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Med korrektion på de 2,3 mio. kr. bliver det samlede driftsresultat for budgetområde 619, således et samlet merforbrug på 0,166 mio. kr. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er der en afvigelse på 0,5 % i forhold til det oprindelige budget og 0,5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 468,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af det korrigerede budget. Jævnfør ovenstående omkring en budgetkorrektion på 2,3 mio. kr. er der således balance mellem forbrug og budget på det rammestyrede område. Myndigheden Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i Myndigheden på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 % af det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosekontoen til afregning af leverandører. Til mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Mindreforbruget i myndigheden bliver således på 3,9 mio. kr. Budgetkorrektionen på de 2,3 mio. kr. skal tilføres befolkningsprognosekontoen. Det samlede resultat på befolkningsprognosekontoen bliver således et merforbrug på 9,5 mio. kr. i Hjemmeplejen I regnskab 2013 er merforbruget i Hjemmeplejen samlet 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer er, at Hjemmeplejen i en hjemmeplejegruppe har haft et stort frafald af ydelser (mindreindtægt) samtidig med ekstra udgifter til dobbelt lederløn på grund af en afskedigelse. Merforbruget på de 1,2 mio. kr. finansieres af de tidligere års mindreforbrug. Plejehjemmene I regnskab 2013 er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år.

10 10 Den væsentligste årsag til det øgede merforbrug, skyldes at plejehjemmet Birkebo, har haft flere ledige stillinger, som er besat af dyrere vikarer. Samtidig har Birkebo haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer, og Birkebo har endvidere været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne på grund af flere demente og psykisk syge beboere. Plejehjemmet Grønnehaven havde i regnskab 2013 en forventning om et større afdrag af tidligere års merforbrug, men øgede udgifter til indvendig vedligeholdelse samt en unormalt stor personaleomsætning, har medført at Grønnehaven kun har kunnet reducere merforbruget til 1,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i Plejehjemmet Bøgehøjgård har en stor udfordring i at få budgettet til at række til beboere på midlertidigt ophold. Det kræver stor grad af fleksibilitet, særlige kompetencer og et særligt beredskab, for at kunne varetage denne beboer type. Det har medført et merforbrug på 0,7 mio. kr. i Der er igangsat initiativer til løsning af denne problemstilling, som forventes afklaret i foråret Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør -0,3 mio. kr. og som vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Regnskab 2013 viser en mindreindtægt på myndigheden på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 62,4 % af det korrigerede budget. Mindreindtægten finansieres af kommunekassen Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 udgør det korrigerede driftsbudget netto 319,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 25,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,9 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 620 er der en afvigelse på 4,3 % i forhold til det oprindelige budget og 5,8 % i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 25,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 5,8 % af det korrigerede budget. Sundhedsudgifter, befordring og begravelseshjælp Korrigeret budget til sundhedsudgifter er 3,9 mio. kr. Regnskabet 2013 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der fordeler sig med merudgifter til befordring på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,4 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler Korrigeret budget til kropsbårne hjælpemidler er 16,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes flere forhold. Udgifterne til inkontinens- og stomihjælpemidler er på 7,4 mio. kr. hvilket svarer til

11 11 udgifterne i Ved budgetrevisionen pr. 30. august 2013 blev der indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. som følge af en udbudsrunde på inkontinens- og stomihjælpemidler. Denne reduktion er ikke slået igennem, og der foreligger således et merforbrug til disse hjælpemidler på 1,3 mio. kr. Samtidig er der foretaget en generel nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. august på 6,3 mio. kr. som følge af bortfaldet af tildeling af høreapparater i kommunalt regi. Denne reduktion er udregnet som et gennemsnit på landsplan. Reduktionen har medført at der ikke er midler nok til dækning af øvrige hjælpemidler. Individuel befordring 117 Korrigeret budget til individuel befordring er 2,7 mio. kr. Regnskab 2013 for individuel befordring 117 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er en øget brugerbetaling, der har betydet en mindre søgning til ordningen. Midlertidig indkvartering og 25 % boliger Korrigeret budget for midlertidige indkvarteringer og 25 % boliger er 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 for midlertidig indkvartering viser en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære huslejeindtægter i Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket svarer til 4,6 % af det korrigerede budget. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Korrigeret budget til kontanthjælp er på 0,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til kontanthjælp et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre tildelinger af ydelser, der er omfattet af integrationsprogrammet. Enkeltudgifter Korrigeret budget til enkeltudgifter er på 1,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til enkeltudgifter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger, samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg Korrigeret budget til personlige tillæg m.v. er 10,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til personlige tillæg et mindeforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Førtidspension 50 % gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 50 % er 39,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 50 % et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en hurtigere udfasning af de gamle pensionsordninger end forudsat. Førtidspension 35 % nuværende og gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 35 % er 178,1 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 35 % et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere indtægter omkring mellemkommunale betalinger som følge af en øget indsats vedrørende af opkrævninger fra andre kommuner. Boligstøtte Boligydelse Korrigeret budget til boligydelse er 38,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligydelse et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke, at der er flere ydelsesmodtagere i 2013

12 12 end i 2012, men at den gennemsnitslige månedsudbetaling pr. modtager er steget med 116 kr. i 2013 i forhold til Der er p.t personer, der hver måned modtager boligydelse. Boligsikring Korrigeret budget til boligsikring er 26,6 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligsikring et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at forventningerne til efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb var en udgift på 0,8 mio. kr., men resultatet af Udbetaling Danmarks beregninger viser en indtægt på 1,1 mio. kr. Samtidig foreligger der flere indtægter fra Staten i statsrefusion end forudsat i budgettet. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug Psykiatri og Handicap Vinkeldamsvej Nyt bofællesskab Sundhed og Omsorg Pulje til intelligente investeringer Bøgehøjgård ombygning/nybygning I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 Psykiatri og Handicap udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,3 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På projekt nyt bofællesskab til psykisk handicappede overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2014, da projektet ikke er påbegyndt endnu Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 69,4 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Pulje til intelligente investeringer overføres et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til

13 Mindreforbruget i 2013 skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA ere. Endvidere har der været forsinkelser i udrulning af hverdagsrehabilitering. 3. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager regnskabet til efterretning. Rådet mangler forklaring på hvordan mindreforbruget er opstået, når merforbruget er så detaljeret forklaret. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

14 Driftsoverførsler Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4061 Socialudvalget Bilag 1 Skema til driftsoverførsler fra pdf Bilag 2 driftovførsel over 6 pct genoptræning.pdf Bilag 3 Handleplan Kronborgsund nedbringelse af merforbrug.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 410 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus

15 15 SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter 0 Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmepleje Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler. Derfor stemmer regnestykket korrigeret budget minus forbrug ikke overens. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: På Socialudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 7,7 mio. kr. fra 2013 til Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår De væsentligste årsager til overførsel af mindreforbrug på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap er:

16 16 Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes færre elever på STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt flere indtægter på dagtilbuddet som følge af højere belægning. SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Lindevang har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere indtægter på grund af højere belægning i botilbuddet. De væsentligste årsager til merforbruget på budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er: Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosen til afregning af leverandører. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes et stort frafald af ydelser. Plejehjemmene har samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. Der skal korrigeres for en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., vedrørende indførsel af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Der ansøges om overførsel på 0,6 mio. kr. på budgetområde 410 Sundhed (genoptræning). Medfinansierings områderne med fuld finansierings ansvar er nu alle rammestyrede. De øvrige områder med rammestyret medfinansiering, betaling for færdigbehandlede på hospitalerne (ventedage) og ophold på hospice har i 2013 er merforbrug på 0,6 kr. Det er til imødegåelse af dette merforbrug at der søges overført 0,6 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. af mindreforbruget over 6 %. Se bilag Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Merforbrug på Kronborgsund på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et for højt lønforbrug. Der er udarbejdet handleplan til afvikling af merforbruget. Merforbrug på Psykiatri og Handicap rammen på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes lukning af botilbuddet Holmene. Merforbrug på Foranstaltninger for voksne på 0,8 mio. kr. som hovedsagelig skyldes

17 17 merudgifter til herberg og botilbud Merforbrug på Kronborghus på 0,6 mio. kr. som skyldes højere udgifter til vikarer. Merforbrug på Helsingør Rusmiddelcenter på 0,3 mio. kr. som søges finansieret af tidligere års indefrysninger Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg Merforbrug i Hjemmeplejen på 1,183 mio. kr., som hovedsageligt skyldes frafald af ydelser og som der søges finansieret af tidligere års indefrysninger. Plejehjemmet Grønnehaven har et merforbrug på 1,211 mio. kr., hvilket betyder at der er afdraget 0,211 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Montebello har et merforbrug på 0,123 mio. kr., der er frigivet 0,200 mio. kr. til ny bus, men som først er købt i De 0,200 mio. kr. skal overføres til budget 2014 uden indefrysning. Plejehjemmet Birkebo har et merforbrug på 1,947 mio. kr. som skyldes flere ledige stillinger, som er besat af vikarer og som er dyrere. Plejehjemmet Birkebo har endvidere haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer. Plejehjemmet Birkebo har været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne, på grund af flere demente og psykisk syge beboere Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 foreligger der et merforbrug på det rammestyrede område på i alt 1,4 mio. kr., svarende til 5,8 %. Beløbet dækker over mindreudgifter til Sundhedsudgifter (lægekørsel og begravelseshjælp), Individuel Befordring (kørsel til bl.a. dagcentre) og Midlertidig indkvartering på i alt 1,2 mio. kr. Herudover foreligger der merudgifter til kropsbårne hjælpemidler (bl.a. inkontinens-og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler) på i alt 2,6 mio. kr. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler at merforbruget på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres, idet der ikke er nogen udsigt til indhentning af merforbruget, da bevillinger til de nævnte hjælpemidler ydes som følge af retskrav. I den forbindelse skal det anføres, at budgetområdet på det ikke rammestyrede område har et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. som overgår til kommunekassen Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Center for Job og Oplevelse SPUC

18 Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg 18 Montebello I alt På Center for Job og Oplevelse er der i 2013 frigivet 1,5 mio. kr. til etablering af nyt tilbud Nyruphus. Beløbet videreføres til 2014, da opstarten af tilbuddet blev udsat. På SPUC er der i 2013 frigivet 0,8 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er anvendt. Restbeløbet videreføres til 2014 til dækning af tomgangshuslejer. På Montebello er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til indkøb af ny bus. Beløbet er først disponeret i ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ingen ansøgninger om frigivelser. 4. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager sagen til efterretning. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres 0,331 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 2,203 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 618 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 5,154 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 619 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over

19 19 kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af 0,309 kr. på driften på budgetområde 410 fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme (jf. bilag 2). 5. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 3). 6. at 1,6 mio. kr. på budgetområde 618 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 7. at 0,2 mio. kr. på budgetområde 619 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 8. at merforbruget på budgetområde 620 vedr. hjælpemidler på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres. 9. at der gives en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budgetområde 619 Sundhed og Omsorg. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

20 Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4035 Socialudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Socialudvalgets område skal udmøntes besparelser for 5,7 mio. kr. i 2014, 13,8 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 31,3 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Socialudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i nedenstående tabel. Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i 1000 kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Særlig Social Indsats - Generel besparelse på servicedriften Sundhed og Omsorg - Generel besparelse på servicedrift Anden Social Service - Generel besparelse på servicedrift 181 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod Nedenstående er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.). 1. Budgetområde 410 Sundhed Totalrammeenhed Sundhedsfremme og

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere