Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl og kører efterfølgende ud til SPUC, hvor også udvalgsmødet afholdes. Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Regnskab Socialudvalget - orientering Driftsoverførsler Socialudvalget Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Åbning af tre akutpladser på Montebello Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts orientering Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...46 Bilagsliste...47

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Afbud fra Duygu A. Ngotho (A) på grund af sygdom. Formanden meddelte, at punkt 2 udsættes til næste møde. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5983 Socialudvalget Indledning/Baggrund Centerchef Charlotte Aagaard præsenterer centret, herunder målgruppe, kommunens tilbud osv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Præsentation af Center for Særlig Social Indsats omdeles ved mødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen udsat til næste møde.

4 4 03. Regnskab Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4053 Socialudvalget regnskabsbemærkninger 2013.pdf 618 regnskabsbemærkninger 2013.pdf 620 Regnskabsbemærkninger 2013.pdf 619 regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Socialudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 618 Psykiatri og Handicap 619 Omsorg og Ældre 620 Anden Social Service Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug for Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning

5 5 Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmeplejen Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj Plejehjemmet Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt *merforbrug og frigivne mindreforbrug. Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det ikke rammestyrede område 233,0 mio. kr. og det rammestyrede område 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,6 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 % i forhold til det oprindelige budget og 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Som følge af den nye styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune, ændres budgetområde 410 fra regnskabsår 2014 således: Medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed flyttes til Socialudvalget. Sundhedsfremme

6 6 bliver i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Under aktivitetsbestemt medfinansiering er: Hospice ophold, færdigbehandlede patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler samt vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage. Dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning, efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering, og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering

7 7 Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør Kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser har givet en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelser. I 2012 havde Helsingør Kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borgere der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højre DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 udgør det korrigerede driftsbudget netto 278,0 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 287,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område - 9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 618 er der en afvigelse på 0,3 % i forhold til det oprindelige budget og 0,3 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 287,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 % af det korrigerede budget. Fordelingen af mindreforbruget kan ses i nedenstående tabel Totalramme Mio. kr. Psykiatrien -0,6 Foranstaltninger for voksne (Myndighed) -0,8 Center for Job og Oplevelse 2,7 Kronborghus -0,7 SPUC 0,6 Kronborgsund -1,1 Lindevang 0,3 Værkstedet Ellehammersvej 0,3 Helsingør Rusmiddelcenter -0,3 Pensionatet Hornbæk 0,3 Total 0,7 På institutionsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at frigivne midler til etablering af nyt tilbud Nyruphus 1,5 mio. kr. ikke blev anvendt i 2013, dels at der har været færre elever tilknyttet STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

8 8 SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Kronborghus og Kronborgsund har samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af høje udgifter til lønninger og vikarer. Psykiatri og Handicap rammen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. dette skyldes hovedsageligt, at der har været flere udgifter end forventet i forbindelse med lukningen af Holmene Gl. Skole. På myndighedsområdet er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. På udgifter til herberg er der et merforbrug på 2 mio. kr. Der foregår ingen visitering til området, hvorfor det kan være svært at forudsige regnskabsresultatet. Samtidig er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af en besparelse i Borgere, der har behov for ophold på herberg/forsorgshjem, er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Det er typisk personer som er hjemløse med særlige sociale udfordringer af enten psykiatrisk og/eller misbrugsmæssig karakter. Herberg/forsorgshjem er landsdækkende og det er forstanderen, som visiterer. På udgifter til botilbud er der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. I 2013 er der budgetteret med 295 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. Det faktiske regnskabstal viser, at der har været 300 helårssager til en gennemsnitspris af kr. pr. stk. På misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en neddrosling af bruget af døgnbehandling. På udgifter til borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at kommunen i 2013 har modtaget en række mellemkommunale indtægter i 2 sager som vedrører tidligere år. På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere priser på kørsel som følge af et nyt udbud af kørselsopgaven i 11 nordsjællandske kommuner Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto -9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område bogføres indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager, samt merudgifter til voksne handicappede. Indtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager har været mindre end budgetteret, blandt andet som følge af omplacering af en række personer til billigere tilbud Budgetområde 619 Omsorg og Ældre På budgetområde 619 udgør det korrigerede driftsbudget netto 467,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 468,1 mio. kr. og det ikke rammestyrede område -0,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,3 mio. kr. på det rammestyrede område og en mindre indtægt på 0,2 mio. kr. på det ikke

9 rammestyrede område. 9 Til det samlede merforbrug på 2,5 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Med korrektion på de 2,3 mio. kr. bliver det samlede driftsresultat for budgetområde 619, således et samlet merforbrug på 0,166 mio. kr. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er der en afvigelse på 0,5 % i forhold til det oprindelige budget og 0,5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 468,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af det korrigerede budget. Jævnfør ovenstående omkring en budgetkorrektion på 2,3 mio. kr. er der således balance mellem forbrug og budget på det rammestyrede område. Myndigheden Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i Myndigheden på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 % af det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosekontoen til afregning af leverandører. Til mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Mindreforbruget i myndigheden bliver således på 3,9 mio. kr. Budgetkorrektionen på de 2,3 mio. kr. skal tilføres befolkningsprognosekontoen. Det samlede resultat på befolkningsprognosekontoen bliver således et merforbrug på 9,5 mio. kr. i Hjemmeplejen I regnskab 2013 er merforbruget i Hjemmeplejen samlet 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer er, at Hjemmeplejen i en hjemmeplejegruppe har haft et stort frafald af ydelser (mindreindtægt) samtidig med ekstra udgifter til dobbelt lederløn på grund af en afskedigelse. Merforbruget på de 1,2 mio. kr. finansieres af de tidligere års mindreforbrug. Plejehjemmene I regnskab 2013 er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år.

10 10 Den væsentligste årsag til det øgede merforbrug, skyldes at plejehjemmet Birkebo, har haft flere ledige stillinger, som er besat af dyrere vikarer. Samtidig har Birkebo haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer, og Birkebo har endvidere været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne på grund af flere demente og psykisk syge beboere. Plejehjemmet Grønnehaven havde i regnskab 2013 en forventning om et større afdrag af tidligere års merforbrug, men øgede udgifter til indvendig vedligeholdelse samt en unormalt stor personaleomsætning, har medført at Grønnehaven kun har kunnet reducere merforbruget til 1,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i Plejehjemmet Bøgehøjgård har en stor udfordring i at få budgettet til at række til beboere på midlertidigt ophold. Det kræver stor grad af fleksibilitet, særlige kompetencer og et særligt beredskab, for at kunne varetage denne beboer type. Det har medført et merforbrug på 0,7 mio. kr. i Der er igangsat initiativer til løsning af denne problemstilling, som forventes afklaret i foråret Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør -0,3 mio. kr. og som vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Regnskab 2013 viser en mindreindtægt på myndigheden på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 62,4 % af det korrigerede budget. Mindreindtægten finansieres af kommunekassen Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 udgør det korrigerede driftsbudget netto 319,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 25,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,9 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 620 er der en afvigelse på 4,3 % i forhold til det oprindelige budget og 5,8 % i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 25,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 5,8 % af det korrigerede budget. Sundhedsudgifter, befordring og begravelseshjælp Korrigeret budget til sundhedsudgifter er 3,9 mio. kr. Regnskabet 2013 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der fordeler sig med merudgifter til befordring på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,4 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler Korrigeret budget til kropsbårne hjælpemidler er 16,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes flere forhold. Udgifterne til inkontinens- og stomihjælpemidler er på 7,4 mio. kr. hvilket svarer til

11 11 udgifterne i Ved budgetrevisionen pr. 30. august 2013 blev der indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. som følge af en udbudsrunde på inkontinens- og stomihjælpemidler. Denne reduktion er ikke slået igennem, og der foreligger således et merforbrug til disse hjælpemidler på 1,3 mio. kr. Samtidig er der foretaget en generel nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. august på 6,3 mio. kr. som følge af bortfaldet af tildeling af høreapparater i kommunalt regi. Denne reduktion er udregnet som et gennemsnit på landsplan. Reduktionen har medført at der ikke er midler nok til dækning af øvrige hjælpemidler. Individuel befordring 117 Korrigeret budget til individuel befordring er 2,7 mio. kr. Regnskab 2013 for individuel befordring 117 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er en øget brugerbetaling, der har betydet en mindre søgning til ordningen. Midlertidig indkvartering og 25 % boliger Korrigeret budget for midlertidige indkvarteringer og 25 % boliger er 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 for midlertidig indkvartering viser en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære huslejeindtægter i Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket svarer til 4,6 % af det korrigerede budget. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Korrigeret budget til kontanthjælp er på 0,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til kontanthjælp et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre tildelinger af ydelser, der er omfattet af integrationsprogrammet. Enkeltudgifter Korrigeret budget til enkeltudgifter er på 1,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til enkeltudgifter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger, samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg Korrigeret budget til personlige tillæg m.v. er 10,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til personlige tillæg et mindeforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Førtidspension 50 % gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 50 % er 39,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 50 % et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en hurtigere udfasning af de gamle pensionsordninger end forudsat. Førtidspension 35 % nuværende og gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 35 % er 178,1 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 35 % et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere indtægter omkring mellemkommunale betalinger som følge af en øget indsats vedrørende af opkrævninger fra andre kommuner. Boligstøtte Boligydelse Korrigeret budget til boligydelse er 38,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligydelse et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke, at der er flere ydelsesmodtagere i 2013

12 12 end i 2012, men at den gennemsnitslige månedsudbetaling pr. modtager er steget med 116 kr. i 2013 i forhold til Der er p.t personer, der hver måned modtager boligydelse. Boligsikring Korrigeret budget til boligsikring er 26,6 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligsikring et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at forventningerne til efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb var en udgift på 0,8 mio. kr., men resultatet af Udbetaling Danmarks beregninger viser en indtægt på 1,1 mio. kr. Samtidig foreligger der flere indtægter fra Staten i statsrefusion end forudsat i budgettet. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug Psykiatri og Handicap Vinkeldamsvej Nyt bofællesskab Sundhed og Omsorg Pulje til intelligente investeringer Bøgehøjgård ombygning/nybygning I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 Psykiatri og Handicap udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,3 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På projekt nyt bofællesskab til psykisk handicappede overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2014, da projektet ikke er påbegyndt endnu Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 69,4 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Pulje til intelligente investeringer overføres et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til

13 Mindreforbruget i 2013 skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA ere. Endvidere har der været forsinkelser i udrulning af hverdagsrehabilitering. 3. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager regnskabet til efterretning. Rådet mangler forklaring på hvordan mindreforbruget er opstået, når merforbruget er så detaljeret forklaret. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

14 Driftsoverførsler Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4061 Socialudvalget Bilag 1 Skema til driftsoverførsler fra pdf Bilag 2 driftovførsel over 6 pct genoptræning.pdf Bilag 3 Handleplan Kronborgsund nedbringelse af merforbrug.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 410 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus

15 15 SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter 0 Pensionatet i Hornbæk Sundhed og Omsorg Myndigheden Hjemmepleje Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo Anden Social Service Borgerservice I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler. Derfor stemmer regnestykket korrigeret budget minus forbrug ikke overens. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: På Socialudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 7,7 mio. kr. fra 2013 til Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår De væsentligste årsager til overførsel af mindreforbrug på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap er:

16 16 Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes færre elever på STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt flere indtægter på dagtilbuddet som følge af højere belægning. SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Lindevang har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere indtægter på grund af højere belægning i botilbuddet. De væsentligste årsager til merforbruget på budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er: Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosen til afregning af leverandører. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes et stort frafald af ydelser. Plejehjemmene har samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. Der skal korrigeres for en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., vedrørende indførsel af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Der ansøges om overførsel på 0,6 mio. kr. på budgetområde 410 Sundhed (genoptræning). Medfinansierings områderne med fuld finansierings ansvar er nu alle rammestyrede. De øvrige områder med rammestyret medfinansiering, betaling for færdigbehandlede på hospitalerne (ventedage) og ophold på hospice har i 2013 er merforbrug på 0,6 kr. Det er til imødegåelse af dette merforbrug at der søges overført 0,6 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. af mindreforbruget over 6 %. Se bilag Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Merforbrug på Kronborgsund på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et for højt lønforbrug. Der er udarbejdet handleplan til afvikling af merforbruget. Merforbrug på Psykiatri og Handicap rammen på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes lukning af botilbuddet Holmene. Merforbrug på Foranstaltninger for voksne på 0,8 mio. kr. som hovedsagelig skyldes

17 17 merudgifter til herberg og botilbud Merforbrug på Kronborghus på 0,6 mio. kr. som skyldes højere udgifter til vikarer. Merforbrug på Helsingør Rusmiddelcenter på 0,3 mio. kr. som søges finansieret af tidligere års indefrysninger Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg Merforbrug i Hjemmeplejen på 1,183 mio. kr., som hovedsageligt skyldes frafald af ydelser og som der søges finansieret af tidligere års indefrysninger. Plejehjemmet Grønnehaven har et merforbrug på 1,211 mio. kr., hvilket betyder at der er afdraget 0,211 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Montebello har et merforbrug på 0,123 mio. kr., der er frigivet 0,200 mio. kr. til ny bus, men som først er købt i De 0,200 mio. kr. skal overføres til budget 2014 uden indefrysning. Plejehjemmet Birkebo har et merforbrug på 1,947 mio. kr. som skyldes flere ledige stillinger, som er besat af vikarer og som er dyrere. Plejehjemmet Birkebo har endvidere haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer. Plejehjemmet Birkebo har været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne, på grund af flere demente og psykisk syge beboere Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 foreligger der et merforbrug på det rammestyrede område på i alt 1,4 mio. kr., svarende til 5,8 %. Beløbet dækker over mindreudgifter til Sundhedsudgifter (lægekørsel og begravelseshjælp), Individuel Befordring (kørsel til bl.a. dagcentre) og Midlertidig indkvartering på i alt 1,2 mio. kr. Herudover foreligger der merudgifter til kropsbårne hjælpemidler (bl.a. inkontinens-og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler) på i alt 2,6 mio. kr. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler at merforbruget på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres, idet der ikke er nogen udsigt til indhentning af merforbruget, da bevillinger til de nævnte hjælpemidler ydes som følge af retskrav. I den forbindelse skal det anføres, at budgetområdet på det ikke rammestyrede område har et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. som overgår til kommunekassen Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Center for Job og Oplevelse SPUC

18 Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg 18 Montebello I alt På Center for Job og Oplevelse er der i 2013 frigivet 1,5 mio. kr. til etablering af nyt tilbud Nyruphus. Beløbet videreføres til 2014, da opstarten af tilbuddet blev udsat. På SPUC er der i 2013 frigivet 0,8 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er anvendt. Restbeløbet videreføres til 2014 til dækning af tomgangshuslejer. På Montebello er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til indkøb af ny bus. Beløbet er først disponeret i ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ingen ansøgninger om frigivelser. 4. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager sagen til efterretning. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres 0,331 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 2,203 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 618 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der overføres 5,154 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 619 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over

19 19 kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af 0,309 kr. på driften på budgetområde 410 fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme (jf. bilag 2). 5. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 3). 6. at 1,6 mio. kr. på budgetområde 618 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 7. at 0,2 mio. kr. på budgetområde 619 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 8. at merforbruget på budgetområde 620 vedr. hjælpemidler på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres. 9. at der gives en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budgetområde 619 Sundhed og Omsorg. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

20 Udmøntning af besparelser fra budget Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4035 Socialudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Socialudvalgets område skal udmøntes besparelser for 5,7 mio. kr. i 2014, 13,8 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 31,3 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Socialudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i nedenstående tabel. Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i 1000 kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Særlig Social Indsats - Generel besparelse på servicedriften Sundhed og Omsorg - Generel besparelse på servicedrift Anden Social Service - Generel besparelse på servicedrift 181 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod Nedenstående er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.). 1. Budgetområde 410 Sundhed Totalrammeenhed Sundhedsfremme og

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere