Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune

2 Kapitel 1. Indledning Baggrund og formål Rapportens opbygning... 3 Kapitel 2. Handleplan... 5 Handleplan Handleplan Kapitel 3. Ressourcer og metoder Befolkningsprognose og børnegrundlag Overordnet organisering i PPR og fordeling af tidsressourcer Rekvirenter af konsultativ bistand Indstillinger Udvikling i antallet af indstillinger Klager Kapitel 4. Status på foranstaltninger og tilbud Status på 0 6 års området Status på 6 16 års området Udvikling i udgifter til vidtgående specialundervisning Fordeling af elever i vidtgående tilbud Kapitel 5. Status på indsatsen på unge- og voksenområdet Særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov (STU) Voksenspecialundervisning

3 Kapitel 1. Indledning Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter (herefter PPR) præsenterer Kvalitetsrapport 2011 for specialpædagogisk bistand i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Den tidligere kvalitetsrapport fra 2009, som var den første af sin slags for PPR, blev politisk godkendt i Ishøj Byråd og Vallensbæks kommunalbestyrelse i oktober Baggrund og formål Rapporten har til formål at give et samlet overblik over de to kommuners forbrug af specialpædagogiske ydelser på alle alderstrin. Der er lagt vægt på at skildre omfanget af vidtgående foranstaltninger. Skolernes almindelige specialundervisning, støttepædagoger og sprogstimulering i dagtilbuddene er derfor ikke medtaget her. Dette års kvalitetsrapport afspejler i høj grad de udfordringer, som alle kommuner står overfor. Derfor har denne rapport både fokus på rammer og retning for det specialpædagogiske område. Kvalitetsrapporten fra 2009 beskriver arbejdet med at understøtte rummelighed og inklusion i institutioner og skoler, og hvordan den konsultative metode bidrager til at styrke det tværfaglige samarbejde og letter adgangen til PPR. Dette arbejde er der stadig fokus på. Rammerne for arbejdet handler om tilbud, foranstaltninger og økonomi. Det øgede pres på ydelser kombineret med stigende priser på de vidtgående specialpædagogiske foranstaltninger har affødt en del ændringer og nye tiltag i forhold til visitering og tildeling af specialiserede ydelser. Rapporten indeholder derfor også et kapitel, der viser, hvordan PPR s ressourcer anvendes og fordeles anderledes i dag end for bare to år siden. Kapitlet beskriver også nogle af de nye tiltag og metoder, der er taget i anvendelse og dem, der er under udvikling, så vi i fremtiden kan matche behov og opretholde kvalitet indenfor en given økonomisk ramme. 1.2 Rapportens opbygning Kapitel 2 følger op på den handleplan, der fulgte med kvalitetsrapporten fra 2009, og angiver, hvordan der skal arbejdes videre med udvalgte indsatsområder. Kapitel 3 giver indledningsvis et overblik over, hvorledes børnegrundlaget har udviklet sig i størrelse og sammensætning for både Ishøj og Vallensbæk kommuner. Dernæst illustreres det, hvorledes fordelingen af PPR s tidsressourcer har ændret sig over tid. Kapitlet giver også en status på det konsultative, forebyggende arbejde på såvel psykolog- som tale-høreområdet, og i forlængelse heraf gives et overblik over udviklingen i antallet af indstillinger. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af en lang række af de foranstaltninger, der kan visiteres til på 0 6 års området og på 6 16 års området. Det er her de økonomiske udviklinger tegnes op, og de to kommuners forbrug af specialpædagogiske ydelser sættes op både i forhold til hinanden og i forhold til kommunernes egen udvikling. Kapitel 5 behandler PPR s ydelser og indsats for henholdsvis unge og voksne. 3

4 Rapportens data stammer primært fra skoleåret 2010/11, men for enkelte emner og områder rækker tallene også ind i skoleåret 2011/12. Så vidt det er muligt i forhold til datagrundlaget, foretages sammenligninger med data fra 2009-rapporten. I afsnit med tal vedrørende økonomi er det angivet, hvor og hvornår tallene stammer fra. Nedenfor ses tidsplanen for den politiske behandling af rapporten. Tabel 1: Tidsplan for politisk behandling af rapporten Dato August 2011 August 2011 September Handling Politisk behandling i Ishøj Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg Politisk behandling i Vallensbæk Kommunes Børne- og Kulturudvalg Politisk behandling i Ishøj Byråd og Vallensbæks kommunalbestyrelse 4

5 Kapitel 2. Handleplan I 2009 blev der, på baggrund af kvalitetsrapportens resultater og konklusioner, udarbejdet en handleplan med anbefalinger til, hvilke indsatsområder og initiativer, der skulle være i fokus i kvalitetsudviklingen af det specialpædagogiske område. Her følger et kort resumé af de 7 anbefalinger samt en status på arbejdet med disse. Handleplan Anbefaling 1 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb Justering af standarder For at sikre en god og ensartet kvalitet i opgaveløsningen er der udarbejdet standard for Sagsbehandling af børn og unge 0 18 år og deres familier og standard for Visitation. Disse to standarder blev evalueret i januar Det anbefales, at standarder på baggrund af evalueringens konklusioner revideres, så standardernes konkrete målsætninger træder tydeligere frem. Standarderne revideres, så målene bliver klarere og entydige, så de kan danne grundlag for fremtidige evalueringer. De to standarder er i dag en del af kommunens kvalitetskontrakter, der revideres årligt i henhold til Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Anbefaling 2 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb De skoler og dagtilbud, der er driftsherre af et fælleskommunalt specialpædagogisk tilbud, skal i samarbejde med PPR udarbejde fælles formål og mål for de specialpædagogiske tilbud. Baggrund: Formålet med formuleringen af fælles mål for kommunernes specialtilbud er, at det udover en vurdering af priser og omfang vil blive muligt i højere grad at kunne vurdere kvaliteten af kommunernes egne specialpædagogiske tilbud. Der nedsættes 2 arbejdsgrupper med repræsentanter fra de skoler og dagtilbud, som driver et fælleskommunalt specialpædagogisk tilbud. I stedet for to arbejdsgrupper blev der den 14. april 2010 afholdt en fælles arbejdsdag med repræsentanter fra alle de specialpædagogiske tilbud, som er i Ishøj og Vallensbæk. Resultatet heraf blev en række formålsbeskrivelser, som nu er tilgængelige på PPR s hjemmeside. 5

6 Anbefaling 3 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb Forældretilfredshed. På fællesmøde mellem Ishøjs Børneog Undervisningsudvalg og Vallensbæks Børne- og Kulturudvalg, 18. august 2009, blev der udtrykt ønske om at inddrage forældrenes tilfredshed i næste kvalitetsrapport. Undersøgelsen designes og gennemføres, så der i 2010 sættes fokus på forældrenes oplevelse af kommunens opgaveløsning i forhold til mål/standarder på det specialpædagogiske område. Undersøgelsen er ikke gennemført, se anbefaling til handleplan for Kvalitetsrapport En pejling på forældretilfredsheden kan aflæses i data hentet fra Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Hver kan vi konstatere, at antallet af klagesager er reduceret markant. Se denne rapport s. 18. Anbefaling 4 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb Ishøj Kommune skal udarbejde en langsigtet strategi i forhold til håndteringen af børn med ADHDdiagnose og deres forældres krav og forventninger. Herunder medtænkes kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. 1. Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der retter sig primært til lærere og pædagoger med budskabet om, at en diagnose ikke automatisk udløser ressourcer. 2. Kompetenceudvikling: Der skal planlægges og gennemføres lokale kurser for lærere og pædagoger, så de får de tilstrækkelige kompetencer til at håndtere disse børn i dagligdagen. Der er udarbejdet nye visitationsprincipper for området, hvori det understreges, at det er barnets funktionsniveau og ikke diagnosen i sig selv, der er afgørende for ressourcebehovet. Status for dette arbejde er: At der er ansat en inklusionskonsulent i foråret At der er udarbejdet en 2- årig strategi for kompetenceudvikling i forhold til inklusion og håndtering af børn med diagnoser som ADHD og Asperger Syndrom. At der udbydes og gennemføres kurser for lærere i normalskolen i skoleåret 2011/12 6

7 Anbefaling 5 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb For at mindske udgiftspresset på det specialpædagogiske område anbefaler vi, at der arbejdes på at etablere lokale fritidstilbud til børn, der er visiteret til gruppeordninger i andre kommuner. Der skal udarbejdes modeller for, hvordan kommunerne kan tilbyde lokale, evt. enkeltintegrerede, fritidstilbud. Tilbuddet skal altid gives ud fra en individuel vurdering af barnets behov. I 2010 blev der regnet på disse modeller. Konklusion er pt., at det ikke er rentabelt at oprette egne tilbud til den relativt lille gruppe af børn, der kunne være i målgruppen. Udviklingen går desuden i retning af, at flere og flere børn tilbydes både sfo og skole i de lokale tilbud. Anbefaling 6 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb For at mindske udgiftspresset på det specialpædagogiske område anbefaler vi, at der oprettes lokale tilbud til elever med vidtgående læsestaveproblemer. Baggrund: Udgifter til elever på Ordblindeinstituttet er høje, og det vurderes, at kommunerne selv kan tilbyde samme høje kvalitet i egne tilbud. Læseklassen på Gildbroskolen er igangsat i august Disse evalueres i 2. kvartal 2010 med henblik på eventuelle justeringer. Den løbende evaluering af tilbuddet har fokuseret på visitationsprocedure, organisering og tilrettelæggelse med henblik på at skabe de bedste rammer for det vidtgående læsetilbud. I 2010 blev der tilknyttet læsekonsulent og psykolog til Læseklassen. For skoleåret 2011/12 har der ikke været elevgrundlag til at oprette en ny klasse. I 2011 er normeringen udvidet fra 7 til 9. I handleplanen for indgår evaluering og udvikling af læsetilbuddene også. 7

8 Anbefaling 7 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb For at sikre relevante tilbud til alle unge skal PPR tage initiativ til et samarbejde mellem Familie-, Social- og Jobcenter. Målet for dette samarbejde er, at der skabes et overblik over hele ungegruppen, og hvilke behov der er for aktivitetstilbud inden for et budgetår. Der er etableret et fælles, tværfagligt visitationsudvalg, hvor de tre centre er repræsenteret, som blandt andet kan visitere til STU, hvis det vurderes, at dette er det relevante tilbud. Nedenfor gennemgås hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i de kommende år som følge af denne kvalitetsrapports konklusioner. Handleplan Anbefaling Handling Tidsperspektiv Læsning Læseløft og Læseklassen er to forskellige lokale tilbud, der gives til børn med læsevanskeligheder. For at vurdere elevernes udbytte af de lokale tilbud gennemføres der evalueringer af de to tilbud. De to tilbud evalueres separat og løbende. Evalueringerne skal designes og gennemføres i et samarbejde mellem PPR og repræsentanter for de to tilbud. Nye Veje Et af de store indsatsområder de næste år i PPR vil blive implementeringen af Nye Veje. Forældretilfredshed Det anbefales, at der arbejdes videre med at finde metoder og parametre, der kan sige noget om forældrenes tilfredshed med den rådgivning og vejledning de modtager, samt de tilbud som deres børn evt. visiteres til. Evaluering af Læseløft I forhold til Læseløfts overordnede formål er det undervisningens effekt på elevens faglige udvikling og inklusion i egen klasse, der skal være i fokus. Evaluering af Læseklassen Der skal være fokus på, hvilken progression eleverne har haft fra efteråret 2011 til skoleårets afslutning i Der udarbejdes en evalueringsmodel, der kan give et retvisende billede af forældrenes oplevelser af hhv. betjening, tilbud og foranstaltninger. Der vil blive udarbejdet modeller for evalueringerne i 2. halvår 2011 med henblik på implementering umiddelbart herefter. Udkast til ny model for specialundervisning forelægges de politiske udvalg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner i efteråret Resultaterne af arbejdet kan indgå i kvalitetsrapporten i

9 STU Der udarbejdes i 2011 en fælles kvalitetsstandard for visitation af tilbud til unge med særlige behov. Det anbefales derfor, at der udarbejdes en evaluering af kvalitetsstandardens effekt i forhold til fremtidige visitationer og tildeling af tilbud til unge med særlige behov. 0-6 års området Det anbefales, at der kigges nærmere på de samlede støtteforanstaltninger på småbørnsområdet. Inklusion Udvikling af yderligere Inklusionstiltag vil fortsat være et indsatsområde i PPR. Åben, anonym rådgivning Det anbefales, at det afdækkes om der er et grundlag for oprettelse af en form for åben, anonym rådgivning. Det skal evalueres, hvorvidt der er sket ændringer i brugen af uddannelses-, fritids- og aktivitetstilbud. Der skal foretages en gennemgang af alle de tilbud, der benyttes for 0-6 årsområdet. Egne såvel som eksterne specialtilbud. Dette skal ske med henblik på en optimering af ressourceudnyttelsen på området. I løbet af 2. halvår 2011 vil der ske en videreudvikling af metoder til inklusion, herunder en udvikling af tilbuddet Mere trivsel i klassen, så flere skoleklasser kan få glæde af de metoder, der ligger heri. Det påtænkes ligeledes, at udvikle inklusionsarbejdet og inklusionsmetoderne til også at henvende sig til målgruppen forældre. Som det ses i opgørelsen over anonyme henvendelser til anonym, konsultativ bistand (s.15), udgør forældrehenvendelser 1/3 af disse henvendelser. Det er på denne baggrund, at det skal undersøges nærmere, om der er grundlag for en anonym rådgivning i form af telefon, mail eller andet. Evalueringen gennemføres i slutningen af Arbejdet startes op i løbet af Metodeudvikling i 2. halvår Grundlaget herfor afdækkes i 2. halvår

10 Procentdel Kapitel 3. Ressourcer og metoder Dette kapitel giver et indblik i den overordnede organisering af PPR s virksomhed. Kapitlet indledes med en præsentation af befolkningsprognoser for begge kommuner og dermed det potentielle børnegrundlag for PPR s virksomhed. Dernæst illustreres, hvordan tidsressourcerne fordeles og anvendes i PPR dels i forhold til de forskellige faggrupper dels i forhold til opgavetyper. Tallene i dette afsnit viser udviklingen fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2011/12. Kapitlet giver også en status på omfanget af det konsultative arbejde, og i forlængelse heraf vises udviklingen i antallet af indstillinger et konkret resultat af PPR s langsigtede indsatser. Ligeledes giver kapitlet en status på udviklingen i antallet af klager i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. 3.1 Befolkningsprognose og børnegrundlag Afsnittet giver et indblik i det børnetal, der er det samlede potentielle grundlag for forbrug og omfang af specialtilbud. Nedenstående diagrammer viser det samlede børnegrundlag, som fungerer som en strømpil for, om presset på ydelser vil falde eller stige i de kommende fem år. Det er antagelsen, at når det samlede børnetal stiger, kan det afføde et øget pres på diverse ydelser indenfor specialpædagogisk bistand. Da PPR betjener to kommuner i et forpligtende samarbejde, er det interessant at se, hvordan børnegrundlaget er fordelt imellem de to kommuner. Dette er illustreret i nedenstående diagrammer. Diagram 1: Ishøj og Vallensbæk kommuners andel af alle 0-16-årige De to kommuners andel af alle 0-16-årige Ishøjs andel Vallensbæks andel Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale N(ø)gletal 10

11 Med udgangspunkt i et samlet tal for 0-16-årige for begge kommuner kan det konstateres, at Vallensbæks andel af denne aldersgruppe er steget med 7 procentpoint over de seneste 5 år. I faktiske tal svarer dette til en stigning på 650 børn og unge i alderen 0-16 år. I 2007 havde Ishøj Kommune 4889 børn i alderen 0-16 år, mens Vallensbæk Kommune havde 2672 børn i alderen 0-16 år. Det samlede børnegrundlag i 2007 var således på 7561 børn i alderen 0-16 år. I 2011 er antallet af 0-16-årige i Ishøj Kommune faldet til 4668 børn, hvorimod det i Vallensbæk Kommune er steget til 3322 børn. Det samlede børnegrundlag i 2011 er således på 7990 børn i alderen 0-16 år. Nedenfor vises udviklingen fordelt på de to aldersgrupper 0-6 og Diagram 2: Udvikling i antallet af 0-6-årige for Ishøj og Vallensbæk 0-6-årige Antal 0-6 Ishøj Antal 0-6 Vall Diagram 3: Udvikling i antallet af 7-16-årige for Ishøj og Vallensbæk Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale N(ø)gletal 7-16-årige Antal 7-16 Ishøj Antal 7-16 Vall Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale N(ø)gletal 11

12 I aldersgruppen 0-6-årige ses for Ishøj en minimal stigning på 49 børn over 5 år, hvorimod Vallensbæk har en stigning på 422 børn i samme periode. I aldersgruppen 7-16-årige har Ishøj et fald på 280 børn. Vallensbæk har derimod en stigning på 228 børn over den samme 5-årsperiode. Det kan altså konstateres, at de to kommuners andel af børnegrundlaget har ændret sig over de seneste 5 år. 3.2 Overordnet organisering i PPR og fordeling af tidsressourcer I PPR er der ansat 11 talepædagoger fordelt på 9,2 årsværk og 12 psykologer fordelt på 10,6 årsværk. Derudover er der ansat 5 konsulenter, der varetager sagsbehandling, administration og udviklingsarbejde af områderne voksenspecialundervisning, unge med særlige behov (STU), inklusion, specialundervisning, elever i eksterne tilbud samt læsning. Derudover kommer administrationen, som ikke er en del af nedenstående ressourceopgørelser. Diagram 4 viser, hvordan udviklingen i den procentvise andel af det samlede antal arbejdstimer/den samlede tidsressource for PPR eksklusiv ledelse og administration - er fordelt på henholdsvis konsulenter, talepædagoger og psykologer. Diagram 4: Andel af samlet tidsressource fordelt på faggrupper 38% Tidsressourcer fordelt på faggrupper 2009/ % 13% Konsulenter Psykologer Talepædagoger 38% Tidsressourcer fordelt på faggrupper 2011/ % 19% Konsulenter Psykologer Talepædagoger Andelen af konsulenttid er svagt stigende, hvilket er en naturlig konsekvens af det forstærkede fokus på inklusion. PPR s samlede tidsressource, dvs. samlede antal arbejdstimer for de 3 faggrupper er nogenlunde ens for skoleåret 2009/2010 og 2011/2012 (henholdsvis timer og timer). Anderledes forholder det sig for den samlede tidsressource for henholdsvis talepædagogerne og psykologerne. Talepædagogernes samlede tidsressource /samlede antal arbejdstimer er blevet en smule mindre, mens psykologernes samlede tidsressource/samlede antal arbejdstimer er faldet med over 2000 arbejdstimer, dvs. svarende til mere end en stilling. Både talepædagogernes og psykologernes samlede arbejdstid kan inddeles i tre hovedkategorier af arbejdsopgaver. De tre kategorier er: 1. Institutioner og skoler: Det forebyggende og konsultative arbejde samt arbejdet med børn på baggrund af indstillinger til PPR. 12

13 2. Salg af ydelser: Ydelser, som PPR sælger til andre; herunder åben rådgivning på CPH West, betjening af Thorshøjgaard, betjening af Kirkebækskolen/Frihjulet samt opgaver, der løses for Ishøj Kommunes Familiecenter. 3. Egen specialfunktion: Opgaver som betragtes som særfunktioner i tilknytning til foranstaltninger, blandt andet specialklasser, gruppeordninger, Ishøjgård m.fl. Diagram 5 og 6 viser udviklingen af den procentvise andel af henholdsvis talepædagogernes og psykologernes samlede tidsressourcer /arbejdstid i de tre kategorier for skoleårene 2009/10 og 2011/12. Diagram 5: Andel af tidsressourcer for talepædagogerne, samlet for 0-6 år og 6-16 år Talepædagoger 2009/2010 Talepædagoger 2011/ % 56% 33% Institution og skoler Egen specialfunktion 52% 11% 37% Institutioner og skoler Egen specialfunktion Salg af ydelser Salg af ydelser For talepædagoger har andelen af arbejdsopgaver, der hører til salg af ydelser ikke ændret sig. Andelen af opgaver i kategorien egen specialfunktion er blevet lidt færre. Her er sket en væsentlig reduktion af opgaver relateret til sprogscreening/sprogvurdering af tosprogede børnehavebørn. Andelen af opgaver i kategorien institutioner og skoler er derimod blevet lidt større. Baggrunden herfor er blandt andet en konvertering af timer fra en ledende talepædagogstilling til talepædagogisk arbejde i kategorien institutioner og skoler. Nedenstående diagram viser arbejdstidsfordelingens udvikling for psykologer i perioden fra 2009/2010 til 2011/2012. Det er vigtigt at understrege, at der i 2011/2012 opereres med et samlet timetal, der er 2000 lavere end i 2009/2010. Diagram 6: Andel af tidsressourcer for psykologer, samlet for 0-6 år og 6-16 år Psykologer 2009/2010 Psykologer 2011/ % 19% 60% Institutioner og skoler Egen specialfunktion 22% 8% 70% Institutioner og skoler Egen specialfunktion Salg af ydelser Salg af ydelser 13

14 Der har været en kraftig reduktion i opgaver i kategorien salg af ydelser på psykologernes område, bl.a. er opgaver under Familiecenteret for det kommende skoleår stort set væk. Andelen af opgaverne i kategorien i institutioner og skoler udgør mere i skoleåret 2011/2012 end i 2009/ Rekvirenter af konsultativ bistand PPR s medarbejdere yder konsultation til personalet i bland andet dagtilbud og på skoler i anonymiserede eller konkrete sager. Ved konsultationerne yder PPR råd, vejledning, undervisning og supervision med henblik på, at det pædagogiske personale kan arbejde videre med en handleplan for barnet. Det er et krav, at der er søgt konsultation inden skoler og dagtilbud indstiller et barn til PPR. Formålet med den øgede brug af den konsultative metode er primært at sikre tidlig indsats og forebygge, at problemer udvikler sig. Samtidig er målet at understøtte videreudviklingen af muligheden for inklusion i dagtilbud og skoler. Den konsultative metode skal bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde og lette adgangen til PPR s rådgivning og vejledning. Med en prioritering af det konsultative arbejde giver PPR forældre, skoler og dagtilbud mulighed for at få professionelle råd og vejledning i børnesager, der bekymrer dem. Etablering af konsultative team skaber mulighed for at drøfte børnesager tværfagligt uden først at udarbejde en indstilling. I stadig flere tilfælde kan indstillingen helt undgås, jf. diagram 7. For at styrke den tidlige indsats omkring sociale problemer er der også oprettet tværfaglige teams, der ligeledes kan tage anonyme eller konkrete sager op, før der udarbejdes en eventuel indstilling. De følgende tabeller viser, hvem der henvender sig til PPR, hvordan de henvender sig samt hvor mange henvendelser, der er. Der skelnes i nedenstående tabeller mellem forskellige slags konsultationer. De ikke planlagte, der er enkeltstående, spontane henvendelser. De planlagte konsultationer/tværfaglige møder, der er faste, aftalte møder mellem PPR og skoler/institutioner, og de tværfaglige møder, hvor der også deltager rådgiver/sagsbehandler fra Familiecenteret og en sundhedsplejerske. 14

15 Tabel 2: Oversigt over konsultationer, der ikke er planlagte konsultationer/konsultative møder, og ikke vedrører børn, der er indstillet til PPR Henven delsesform Hvem henvender sig? Instituti on Møde Telefon Samlet for Psykologer Møde Telefon Samlet for talepædag oger Samlet for psykologer og talepædag oger Skole Foræld re Sagsbe handler Andre I ALT tallene er fra skoleåret 2010/2011 i perioden uge uge Som det ses af ovenstående tabel udgør henvendelser fra forældre næsten en tredjedel af alle uplanlagte konsultationer. En viden om, hvordan rekvirenterne henvender sig, og hvem der henvender sig, er værdifuld i forhold til drøftelser og planer om, hvordan PPR i fremtiden gerne vil møde borgere og samarbejdspartnere. Ligeledes vil det være af stor betydning for serviceringen og udviklingen af denne at se på, hvad forældre og samarbejdspartnere typisk søger vejledning og rådgivning om, jf. Handleplanen i kapitel 2. Tabel 3 illustrerer det antal sager, der tages op på de planlagte konsultative møder, der er på skolerne og institutionerne. Tabel 3: Oversigt over antallet af sager på planlagte konsultative møder (konsultative- og tværfaglige møder) Psykologer Talepædagoger Samlet for psykologer og talepædagoger Institutioner Skoler I alt Som det ses, har der samlet været behandlet 1128 sager på de planlagte konsultative møder, mens der har været 985 rekvirenter af konsultativ bistand, der ikke i forvejen har været planlagt (jf. tabel 2). 1 Andre dækker typisk over andre fagpersoner, fx sundhedsplejerske, psykiatrien mm. 15

16 Tabel 2 og 3 skal i fremtiden danne grundlag for målinger af den konsultative bistand. De ovenstående opgørelser er derfor udgangspunktet (nulpunktet) for de kommende opfølgninger og målinger på omfanget af konsultativ bistand. 3.4 Indstillinger Nedenstående er en beskrivelse af indstillingsproceduren til PPR. Beskrivelsen er inddelt i faserne før under efter Procedure Før Før en institution eller skole kan indstille et barn til PPR, skal barnet være drøftet konsultativt. Det vil sige, at barnet har været drøftet med en af PPR s medarbejdere (talepædagog og/eller psykolog) forud for indstillingen, og at der i fællesskab er afprøvet forskellige løsninger/indsatser. Hvis det efterfølgende vurderes, at de iværksatte indsatser ikke har hjulpet tilstrækkeligt, kan barnet indstilles til PPR. I så fald skal der udfyldes et indstillingsskema, som skal gennemgås med og underskrives af barnets forældre. Forældre har også mulighed for direkte at henvende sig til PPR Procedure Under 1. Indstillingsskemaet sendes til PPR s administration og sagen oprettes. 2. Forældrene modtager umiddelbart herefter brev om, at de vil blive kontaktet af en medarbejder fra PPR. Det er politisk vedtaget, at forældrene skal modtage dette brev inden for 10 arbejdsdage. 3. Sagen delegeres til et af PPR s to teams hvert bestående af både psykologer og talepædagoger, som varetager serviceringen af den institution eller skole, hvor barnet går. 4. Sagen drøftes i teamet, og der tages herefter stilling til, om der skal kobles en psykolog, en talepædagog eller begge dele på sagen samt hvilken medarbejder, der får ansvaret for sagen. 5. PPR s ansvarlige medarbejder på sagen kontakter hurtigst muligt forældrene med henblik på at aftale det videre forløb. I de fleste tilfælde munder aftalen ud i, at barnets vanskeligheder skal udredes yderligere af PPR. Herefter foretages en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af barnets behov, og der gives eventuelle anbefalinger til indsatser Procedure Efter På baggrund af udredningen og vurderingen af barnet, anbefaler PPR en eller flere af følgende tiltag: Råd og vejledning af forældre og personale i dagtilbud eller skole Indstilling til yderligere udredning (f.eks. i børne-ungdomspsykiatrisk regi, Læbe-ganecenteret) Indstilling til foranstaltning 16

17 3.4.4 Udvikling i antallet af indstillinger Et af målene med at indføre den konsultative bistand var at sikre færre og mere kvalificerede indstillinger. Et andet af målene var også at sikre tidlig indsats og hurtig adgang til PPR s ekspertise. Antallet af indstillinger registreres hvert år i PPR. Udviklingen i antallet af indstillinger kan ses i diagram 7. Diagram 7: Udvikling i antallet af indstillinger til PPR Indstillinger til PPR-center Antal indstillinger Tilgang Genoptagne 200 Samlet indstillinger Årstal Kilde: WinPPR Tallene svarer til én indstilling ét barn. Tallet for tilgang af indstillinger refererer dermed til antallet af indstillinger samlet for hvert af årene. Tallet for genoptagne sager dækker over børn, der tidligere har været indstillet, som der efterfølgende er oprettet en ny indstilling på. Tallet dækker både over Ishøj og Vallensbæk. I første omgang ses en stigning i antallet af indstillinger fra 2007 til Stigningen hænger sammen med indføringen af den konsultative bistand, som bidrog til at sætte fokus på flere sager, der krævede en indstilling, men også andre faktorer har indflydelse på stigningen. I perioden blev børn i gruppeordninger og fra specialskolen Kirkebækskolen ført endeligt ind i journalsystemet, ligesom Vallensbæk og Ishøj kommuner samkørte deres journaler. Som det kan ses på grafen i diagram 7, har antallet af indstillinger været stødt faldende over de seneste tre år. De foreløbige tal for 2011 viser, at antallet af indstillinger forsat er faldende. Brugen af de konsultative metoder bidrager bl.a. til en tidlig indsats. Flere problemer opdages tidligere og kan afhjælpes med råd og vejledning, uden en indstilling til PPR. Den markante nedgang i antallet af indstillinger skyldes fortrinsvis, at 17

18 Antal der arbejdes systematisk og målrettet på at udbrede anvendelsen af den konsultative bistand. Der sættes med metoden fokus på, at problemerne løses så tidligt som muligt, og dermed forebygges det, at problemerne ikke udvikler sig til mere komplekse vanskeligheder. Den konsultative metode medvirker herved til at mindske presset på økonomien. 3.5 Klager Vi holder fokus på udviklingen i antallet af klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, og vi tænker, at denne udvikling giver en overordnet pejling af forældrenes tilfredshed, dog kun i forhold til de vidtgående foranstaltninger. Diagram 8: Udvikling i antallet af klager i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, samlet for Ishøj og Vallensbæk Klager i Klagenævnet Antal sager 16 2 Realitetsbehandlede 6 2 Omgjorte 4 1 Antallet af sager dækker over alle afsluttede klager på folkeskoleområdet, ungdomsområdet (STU) og voksenområdet (voksenspecialundervisning). Realitetsbehandlede klager er klager, hvor klagenævnet enten ændrer eller opretholder kommunens afgørelse, eller hvor klagenævnet hjemviser kommunens afgørelse til ny behandling i kommunen, hvis der er kommet væsentlige nye oplysninger, eller hvis der er sket sagsbehandlingsfejl. Det er dermed langt fra alle afsluttede klager, som realitetsbehandles; fx kan klagen afvises som følge af fx manglende kommunal afgørelse eller overskredet klagefrist. Hvis en klage ikke realitetsbehandles, er det dog typisk fordi, der enten er opnået enighed mellem borger og kommune, eller at borgeren har valgt at trække klagen tilbage. Ovenstående diagram viser et væsentligt fald i antallet af klager i Klagenævnet. Klageadgangen på folkeskoleområdet blev ændret pr. 1. august Det betyder, at pr. 1. august 2010 skal en klage indgives til kommunen, som så skal vurdere sagen, inden den sendes til klagenævnet. Eftersom Klagenævnet modtager langt de fleste klager i månederne marts til juli, er ændringen i klageadgangen formentlig ikke baggrunden for faldet i antallet af klager for Ishøj og Vallensbæk. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at på trods af besparelser samt øget visitering til egne lokaltilbud, så er antallet af klager i Klagenævnet faldende. Det kan som sagt give en overordnet pejling af forældrenes tilfredshed. 18

19 Kapitel 4. Status på foranstaltninger og tilbud Kapitel 4 giver et overblik over omfanget af pladser og økonomi for vidtgående tilbud. Kapitlet er inddelt i tre afsnit: En samlet del om de vidtgående tilbud på 0-6 års området Et afsnit, der viser fordeling af elever og forbrug af pladser på 6-16 års området Et afsnit, der giver en gennemgang af udgiftsudviklingen for de vidtgående tilbud over de seneste tre år fra 2009 til Status på 0 6 års området Følgende foranstaltninger og tilbud bliver beskrevet, og afsnittet giver en oversigt over, hvorledes børnene fra Ishøj og Vallensbæk fordeler sig på: Specialgrupper i børnehaver og specialbørnehaver Sproggruppetilbud Fysioterapi og ergoterapi (som dækker aldersgruppen 0-18 år) Specialgrupper i børnehaver I Ishøj og Vallensbæk findes to dagtilbud med specialgrupper. I disse grupper er der børn med sociale/emotionelle vanskeligheder, udviklingsforsinkelse, sprog- og talevanskeligheder og/eller med diagnoser som ADHD og autisme. Tabel 4: Oversigt over pladser i specialgrupper i børnehaver i Ishøj og Vallensbæk Tal pr. maj 2009 Normering/besat Ishøj Vallensbæk Spirerne og Spilopperne i Peberkværnen, Ishøj 12/12 (2 grupper á 6) 12 0 Bamsegruppen i Birkely, Vallensbæk 6/6 0 6 Status pr. april 2011 er, at de to kommuner hver især fylder deres egne specialbørnehavepladser op. Den samlede tendens fordelt over året er ligeledes, at disse pladser er besat hele året rundt. 19

20 Tabel 5: Specialbørnehaver, 0 6 års børn i eksterne tilbud Antal børn pr. april 2011 Antal årspladser* Udgifter i 2010** Ishøj 5 4, ,- Vallensbæk 4 3, ,- *Svarer til det samlede antal 12-måneders forløb i et specialbørnehavetilbud. * * Dertil kommer udgifter til transport. Ved udgangen af december 2010 havde Ishøj 5 børn i eksterne tilbud og Vallensbæk 4 børn i eksterne tilbud. Dette tal svinger lidt hen over året, og tallet for årspladser giver derfor et mere nuanceret billede af, hvordan forbruget af denne type tilbud ser ud. Udgiftstallet i tabellen er et udtryk for det samlede beløb, der er afregnet for specialbørnehaver (i andre kommuner) ved udgangen af Målgruppen for en plads i specialbørnehave er børn, der kan have både svære fysiske og psykiske handicaps, og hvis behov kan ikke tilgodeses i kommunernes egne specialgrupper Vidtgående sprogtilbud En del af de vidtgående tilbud inden for 0-6 års området er de vidtgående sprogtilbud, som varetages af talepædagogerne fra PPR. Børn i vidtgående sprogtilbud blev indtil august 2009 visiteret til Talehøreinstituttet (THI Kompetencecenter) i Hellerup. Det er børn, der har svære sproglige og kommunikative problemer, som kræver en længerevarende talepædagogisk indsats. Siden august 2009 er der ansat specialiseret personale til at varetage opgaven lokalt. Aktiviteten foregår i nye lokaler på Strandgårdskolen i Ishøj, hvor de øvrige sproggruppetilbud også foregår. Tabel 6: Oversigt over fordelingen af børn i vidtgående sprogtilbud (4-6-årige) Sprogtilbud 2009 Pladser* Ishøj Vallensbæk Udvidet sproggruppe Særlig eneundervisning** 13 6 I alt 22 9 Procent af årgangene *** 2,8 % 2,3 % Sprogtilbud 2011 Pladser* Ishøj Vallensbæk Udvidet sproggruppe Særlig eneundervisning** 15 7 I alt 25 9 Procent af årgangene *** 3 % 1,5 % *Svarende til 6 årspladser. **Dækker både vidtgående eneundervisning og eneundervisning af omfattende karakter (individuel, intensiv eneundervisning - ikke vidtgående). ***Beregnet ud fra det samlede antal fødte i kommunerne i de årstal. Det udvidede sproggruppetilbud giver børnene et lokalt tilbud i deres nærmiljø. Derudover er den økonomiske udgift til tilbuddet væsentligt lavere, end den var på Talehøreinstituttet. På Talehøreinstituttet 20

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Grundrids til PPR-centers kvalitetsrapport 2011

Grundrids til PPR-centers kvalitetsrapport 2011 Grundrids til PPR-centers kvalitetsrapport 2011 27. maj 2011 1 1. Indledning Hermed foreligger et grundrids til den anden kvalitetsrapport for specialpædagogisk bistand i Ishøj og Vallensbæk. Første udgave

Læs mere

Kvalitetsrapport, Specialpædagogisk bistand, 2009

Kvalitetsrapport, Specialpædagogisk bistand, 2009 Kvalitetsrapport, Specialpædagogisk bistand, 2009-1- Indledning...3 Baggrund og formål... 3 Rapportens opbygning... 3 Proces og dokumentation... 4 Kapitel 1: Forebyggende, konsultativt arbejde...5 Kapitel

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

B.40 Børne- og Undervisningsudvalget

B.40 Børne- og Undervisningsudvalget Ishøj Kommune 2013-2016 Side 1 B.40 Den overordnede vision for Børne- og Undervisningsområdet findes i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: PPR leder Jakob Vejlø Dato: 22. april 2010 Sagsid.: Version nr.: 2 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Kvalitetsstandard for

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud

Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud Indhold Visitationsprocedure... 3 Visitationsprincipper... 3 Specialklasser og Specialskoler... 5 Kategori 1: Specialtilbud for børn

Læs mere

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til principper for skolernes medfinansiering af den

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af Søgårdsskolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder)

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder) Procesforløb for skoler op til visitation Barn / ung i vanskeligheder i almenundervisningen Skolen/teamet undersøger egne handlinger og muligheder: SP-modellen Vækstmodellen Cooperativ learning Klasseledelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Ansøgningsfrist fredag den 1. marts 2013 kl. 12. Ansøgningen bør have et omfang

Læs mere

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017 Dato: xx.xx.2017 INDHOLD Faglig standard for segregerede tilbud i Horsens Kommune/ maj 2017 2 Introduktion til den faglig standard for segregerede tilbud 2 Formål 2 Baggrund 2 1. Udmøntning af et fælles

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Opsummering... 26 Kapitel 5: Specialpædagogiske foranstaltninger til skolebørn... 27 Specialundervisning... 27 Henvisning til lokale

Opsummering... 26 Kapitel 5: Specialpædagogiske foranstaltninger til skolebørn... 27 Specialundervisning... 27 Henvisning til lokale 1 Indhold Kapitel 1: Indledning... 4 Resumé... 5 Læsevejledning... 5 Kapitel 2: Forebyggende indsatser... 7 Overblik og gennemgang af PPR s forebyggende indsatser... 7 Tværfaglige teammøder i institutioner

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere