Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune

2 Kapitel 1. Indledning Baggrund og formål Rapportens opbygning... 3 Kapitel 2. Handleplan... 5 Handleplan Handleplan Kapitel 3. Ressourcer og metoder Befolkningsprognose og børnegrundlag Overordnet organisering i PPR og fordeling af tidsressourcer Rekvirenter af konsultativ bistand Indstillinger Udvikling i antallet af indstillinger Klager Kapitel 4. Status på foranstaltninger og tilbud Status på 0 6 års området Status på 6 16 års området Udvikling i udgifter til vidtgående specialundervisning Fordeling af elever i vidtgående tilbud Kapitel 5. Status på indsatsen på unge- og voksenområdet Særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov (STU) Voksenspecialundervisning

3 Kapitel 1. Indledning Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter (herefter PPR) præsenterer Kvalitetsrapport 2011 for specialpædagogisk bistand i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Den tidligere kvalitetsrapport fra 2009, som var den første af sin slags for PPR, blev politisk godkendt i Ishøj Byråd og Vallensbæks kommunalbestyrelse i oktober Baggrund og formål Rapporten har til formål at give et samlet overblik over de to kommuners forbrug af specialpædagogiske ydelser på alle alderstrin. Der er lagt vægt på at skildre omfanget af vidtgående foranstaltninger. Skolernes almindelige specialundervisning, støttepædagoger og sprogstimulering i dagtilbuddene er derfor ikke medtaget her. Dette års kvalitetsrapport afspejler i høj grad de udfordringer, som alle kommuner står overfor. Derfor har denne rapport både fokus på rammer og retning for det specialpædagogiske område. Kvalitetsrapporten fra 2009 beskriver arbejdet med at understøtte rummelighed og inklusion i institutioner og skoler, og hvordan den konsultative metode bidrager til at styrke det tværfaglige samarbejde og letter adgangen til PPR. Dette arbejde er der stadig fokus på. Rammerne for arbejdet handler om tilbud, foranstaltninger og økonomi. Det øgede pres på ydelser kombineret med stigende priser på de vidtgående specialpædagogiske foranstaltninger har affødt en del ændringer og nye tiltag i forhold til visitering og tildeling af specialiserede ydelser. Rapporten indeholder derfor også et kapitel, der viser, hvordan PPR s ressourcer anvendes og fordeles anderledes i dag end for bare to år siden. Kapitlet beskriver også nogle af de nye tiltag og metoder, der er taget i anvendelse og dem, der er under udvikling, så vi i fremtiden kan matche behov og opretholde kvalitet indenfor en given økonomisk ramme. 1.2 Rapportens opbygning Kapitel 2 følger op på den handleplan, der fulgte med kvalitetsrapporten fra 2009, og angiver, hvordan der skal arbejdes videre med udvalgte indsatsområder. Kapitel 3 giver indledningsvis et overblik over, hvorledes børnegrundlaget har udviklet sig i størrelse og sammensætning for både Ishøj og Vallensbæk kommuner. Dernæst illustreres det, hvorledes fordelingen af PPR s tidsressourcer har ændret sig over tid. Kapitlet giver også en status på det konsultative, forebyggende arbejde på såvel psykolog- som tale-høreområdet, og i forlængelse heraf gives et overblik over udviklingen i antallet af indstillinger. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af en lang række af de foranstaltninger, der kan visiteres til på 0 6 års området og på 6 16 års området. Det er her de økonomiske udviklinger tegnes op, og de to kommuners forbrug af specialpædagogiske ydelser sættes op både i forhold til hinanden og i forhold til kommunernes egen udvikling. Kapitel 5 behandler PPR s ydelser og indsats for henholdsvis unge og voksne. 3

4 Rapportens data stammer primært fra skoleåret 2010/11, men for enkelte emner og områder rækker tallene også ind i skoleåret 2011/12. Så vidt det er muligt i forhold til datagrundlaget, foretages sammenligninger med data fra 2009-rapporten. I afsnit med tal vedrørende økonomi er det angivet, hvor og hvornår tallene stammer fra. Nedenfor ses tidsplanen for den politiske behandling af rapporten. Tabel 1: Tidsplan for politisk behandling af rapporten Dato August 2011 August 2011 September Handling Politisk behandling i Ishøj Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg Politisk behandling i Vallensbæk Kommunes Børne- og Kulturudvalg Politisk behandling i Ishøj Byråd og Vallensbæks kommunalbestyrelse 4

5 Kapitel 2. Handleplan I 2009 blev der, på baggrund af kvalitetsrapportens resultater og konklusioner, udarbejdet en handleplan med anbefalinger til, hvilke indsatsområder og initiativer, der skulle være i fokus i kvalitetsudviklingen af det specialpædagogiske område. Her følger et kort resumé af de 7 anbefalinger samt en status på arbejdet med disse. Handleplan Anbefaling 1 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb Justering af standarder For at sikre en god og ensartet kvalitet i opgaveløsningen er der udarbejdet standard for Sagsbehandling af børn og unge 0 18 år og deres familier og standard for Visitation. Disse to standarder blev evalueret i januar Det anbefales, at standarder på baggrund af evalueringens konklusioner revideres, så standardernes konkrete målsætninger træder tydeligere frem. Standarderne revideres, så målene bliver klarere og entydige, så de kan danne grundlag for fremtidige evalueringer. De to standarder er i dag en del af kommunens kvalitetskontrakter, der revideres årligt i henhold til Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Anbefaling 2 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb De skoler og dagtilbud, der er driftsherre af et fælleskommunalt specialpædagogisk tilbud, skal i samarbejde med PPR udarbejde fælles formål og mål for de specialpædagogiske tilbud. Baggrund: Formålet med formuleringen af fælles mål for kommunernes specialtilbud er, at det udover en vurdering af priser og omfang vil blive muligt i højere grad at kunne vurdere kvaliteten af kommunernes egne specialpædagogiske tilbud. Der nedsættes 2 arbejdsgrupper med repræsentanter fra de skoler og dagtilbud, som driver et fælleskommunalt specialpædagogisk tilbud. I stedet for to arbejdsgrupper blev der den 14. april 2010 afholdt en fælles arbejdsdag med repræsentanter fra alle de specialpædagogiske tilbud, som er i Ishøj og Vallensbæk. Resultatet heraf blev en række formålsbeskrivelser, som nu er tilgængelige på PPR s hjemmeside. 5

6 Anbefaling 3 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb Forældretilfredshed. På fællesmøde mellem Ishøjs Børneog Undervisningsudvalg og Vallensbæks Børne- og Kulturudvalg, 18. august 2009, blev der udtrykt ønske om at inddrage forældrenes tilfredshed i næste kvalitetsrapport. Undersøgelsen designes og gennemføres, så der i 2010 sættes fokus på forældrenes oplevelse af kommunens opgaveløsning i forhold til mål/standarder på det specialpædagogiske område. Undersøgelsen er ikke gennemført, se anbefaling til handleplan for Kvalitetsrapport En pejling på forældretilfredsheden kan aflæses i data hentet fra Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Hver kan vi konstatere, at antallet af klagesager er reduceret markant. Se denne rapport s. 18. Anbefaling 4 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb Ishøj Kommune skal udarbejde en langsigtet strategi i forhold til håndteringen af børn med ADHDdiagnose og deres forældres krav og forventninger. Herunder medtænkes kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. 1. Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der retter sig primært til lærere og pædagoger med budskabet om, at en diagnose ikke automatisk udløser ressourcer. 2. Kompetenceudvikling: Der skal planlægges og gennemføres lokale kurser for lærere og pædagoger, så de får de tilstrækkelige kompetencer til at håndtere disse børn i dagligdagen. Der er udarbejdet nye visitationsprincipper for området, hvori det understreges, at det er barnets funktionsniveau og ikke diagnosen i sig selv, der er afgørende for ressourcebehovet. Status for dette arbejde er: At der er ansat en inklusionskonsulent i foråret At der er udarbejdet en 2- årig strategi for kompetenceudvikling i forhold til inklusion og håndtering af børn med diagnoser som ADHD og Asperger Syndrom. At der udbydes og gennemføres kurser for lærere i normalskolen i skoleåret 2011/12 6

7 Anbefaling 5 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb For at mindske udgiftspresset på det specialpædagogiske område anbefaler vi, at der arbejdes på at etablere lokale fritidstilbud til børn, der er visiteret til gruppeordninger i andre kommuner. Der skal udarbejdes modeller for, hvordan kommunerne kan tilbyde lokale, evt. enkeltintegrerede, fritidstilbud. Tilbuddet skal altid gives ud fra en individuel vurdering af barnets behov. I 2010 blev der regnet på disse modeller. Konklusion er pt., at det ikke er rentabelt at oprette egne tilbud til den relativt lille gruppe af børn, der kunne være i målgruppen. Udviklingen går desuden i retning af, at flere og flere børn tilbydes både sfo og skole i de lokale tilbud. Anbefaling 6 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb For at mindske udgiftspresset på det specialpædagogiske område anbefaler vi, at der oprettes lokale tilbud til elever med vidtgående læsestaveproblemer. Baggrund: Udgifter til elever på Ordblindeinstituttet er høje, og det vurderes, at kommunerne selv kan tilbyde samme høje kvalitet i egne tilbud. Læseklassen på Gildbroskolen er igangsat i august Disse evalueres i 2. kvartal 2010 med henblik på eventuelle justeringer. Den løbende evaluering af tilbuddet har fokuseret på visitationsprocedure, organisering og tilrettelæggelse med henblik på at skabe de bedste rammer for det vidtgående læsetilbud. I 2010 blev der tilknyttet læsekonsulent og psykolog til Læseklassen. For skoleåret 2011/12 har der ikke været elevgrundlag til at oprette en ny klasse. I 2011 er normeringen udvidet fra 7 til 9. I handleplanen for indgår evaluering og udvikling af læsetilbuddene også. 7

8 Anbefaling 7 Kvalitetsrapport 2009 Handling Status 2011 og videre forløb For at sikre relevante tilbud til alle unge skal PPR tage initiativ til et samarbejde mellem Familie-, Social- og Jobcenter. Målet for dette samarbejde er, at der skabes et overblik over hele ungegruppen, og hvilke behov der er for aktivitetstilbud inden for et budgetår. Der er etableret et fælles, tværfagligt visitationsudvalg, hvor de tre centre er repræsenteret, som blandt andet kan visitere til STU, hvis det vurderes, at dette er det relevante tilbud. Nedenfor gennemgås hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i de kommende år som følge af denne kvalitetsrapports konklusioner. Handleplan Anbefaling Handling Tidsperspektiv Læsning Læseløft og Læseklassen er to forskellige lokale tilbud, der gives til børn med læsevanskeligheder. For at vurdere elevernes udbytte af de lokale tilbud gennemføres der evalueringer af de to tilbud. De to tilbud evalueres separat og løbende. Evalueringerne skal designes og gennemføres i et samarbejde mellem PPR og repræsentanter for de to tilbud. Nye Veje Et af de store indsatsområder de næste år i PPR vil blive implementeringen af Nye Veje. Forældretilfredshed Det anbefales, at der arbejdes videre med at finde metoder og parametre, der kan sige noget om forældrenes tilfredshed med den rådgivning og vejledning de modtager, samt de tilbud som deres børn evt. visiteres til. Evaluering af Læseløft I forhold til Læseløfts overordnede formål er det undervisningens effekt på elevens faglige udvikling og inklusion i egen klasse, der skal være i fokus. Evaluering af Læseklassen Der skal være fokus på, hvilken progression eleverne har haft fra efteråret 2011 til skoleårets afslutning i Der udarbejdes en evalueringsmodel, der kan give et retvisende billede af forældrenes oplevelser af hhv. betjening, tilbud og foranstaltninger. Der vil blive udarbejdet modeller for evalueringerne i 2. halvår 2011 med henblik på implementering umiddelbart herefter. Udkast til ny model for specialundervisning forelægges de politiske udvalg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner i efteråret Resultaterne af arbejdet kan indgå i kvalitetsrapporten i

9 STU Der udarbejdes i 2011 en fælles kvalitetsstandard for visitation af tilbud til unge med særlige behov. Det anbefales derfor, at der udarbejdes en evaluering af kvalitetsstandardens effekt i forhold til fremtidige visitationer og tildeling af tilbud til unge med særlige behov. 0-6 års området Det anbefales, at der kigges nærmere på de samlede støtteforanstaltninger på småbørnsområdet. Inklusion Udvikling af yderligere Inklusionstiltag vil fortsat være et indsatsområde i PPR. Åben, anonym rådgivning Det anbefales, at det afdækkes om der er et grundlag for oprettelse af en form for åben, anonym rådgivning. Det skal evalueres, hvorvidt der er sket ændringer i brugen af uddannelses-, fritids- og aktivitetstilbud. Der skal foretages en gennemgang af alle de tilbud, der benyttes for 0-6 årsområdet. Egne såvel som eksterne specialtilbud. Dette skal ske med henblik på en optimering af ressourceudnyttelsen på området. I løbet af 2. halvår 2011 vil der ske en videreudvikling af metoder til inklusion, herunder en udvikling af tilbuddet Mere trivsel i klassen, så flere skoleklasser kan få glæde af de metoder, der ligger heri. Det påtænkes ligeledes, at udvikle inklusionsarbejdet og inklusionsmetoderne til også at henvende sig til målgruppen forældre. Som det ses i opgørelsen over anonyme henvendelser til anonym, konsultativ bistand (s.15), udgør forældrehenvendelser 1/3 af disse henvendelser. Det er på denne baggrund, at det skal undersøges nærmere, om der er grundlag for en anonym rådgivning i form af telefon, mail eller andet. Evalueringen gennemføres i slutningen af Arbejdet startes op i løbet af Metodeudvikling i 2. halvår Grundlaget herfor afdækkes i 2. halvår

10 Procentdel Kapitel 3. Ressourcer og metoder Dette kapitel giver et indblik i den overordnede organisering af PPR s virksomhed. Kapitlet indledes med en præsentation af befolkningsprognoser for begge kommuner og dermed det potentielle børnegrundlag for PPR s virksomhed. Dernæst illustreres, hvordan tidsressourcerne fordeles og anvendes i PPR dels i forhold til de forskellige faggrupper dels i forhold til opgavetyper. Tallene i dette afsnit viser udviklingen fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2011/12. Kapitlet giver også en status på omfanget af det konsultative arbejde, og i forlængelse heraf vises udviklingen i antallet af indstillinger et konkret resultat af PPR s langsigtede indsatser. Ligeledes giver kapitlet en status på udviklingen i antallet af klager i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. 3.1 Befolkningsprognose og børnegrundlag Afsnittet giver et indblik i det børnetal, der er det samlede potentielle grundlag for forbrug og omfang af specialtilbud. Nedenstående diagrammer viser det samlede børnegrundlag, som fungerer som en strømpil for, om presset på ydelser vil falde eller stige i de kommende fem år. Det er antagelsen, at når det samlede børnetal stiger, kan det afføde et øget pres på diverse ydelser indenfor specialpædagogisk bistand. Da PPR betjener to kommuner i et forpligtende samarbejde, er det interessant at se, hvordan børnegrundlaget er fordelt imellem de to kommuner. Dette er illustreret i nedenstående diagrammer. Diagram 1: Ishøj og Vallensbæk kommuners andel af alle 0-16-årige De to kommuners andel af alle 0-16-årige Ishøjs andel Vallensbæks andel Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale N(ø)gletal 10

11 Med udgangspunkt i et samlet tal for 0-16-årige for begge kommuner kan det konstateres, at Vallensbæks andel af denne aldersgruppe er steget med 7 procentpoint over de seneste 5 år. I faktiske tal svarer dette til en stigning på 650 børn og unge i alderen 0-16 år. I 2007 havde Ishøj Kommune 4889 børn i alderen 0-16 år, mens Vallensbæk Kommune havde 2672 børn i alderen 0-16 år. Det samlede børnegrundlag i 2007 var således på 7561 børn i alderen 0-16 år. I 2011 er antallet af 0-16-årige i Ishøj Kommune faldet til 4668 børn, hvorimod det i Vallensbæk Kommune er steget til 3322 børn. Det samlede børnegrundlag i 2011 er således på 7990 børn i alderen 0-16 år. Nedenfor vises udviklingen fordelt på de to aldersgrupper 0-6 og Diagram 2: Udvikling i antallet af 0-6-årige for Ishøj og Vallensbæk 0-6-årige Antal 0-6 Ishøj Antal 0-6 Vall Diagram 3: Udvikling i antallet af 7-16-årige for Ishøj og Vallensbæk Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale N(ø)gletal 7-16-årige Antal 7-16 Ishøj Antal 7-16 Vall Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale N(ø)gletal 11

12 I aldersgruppen 0-6-årige ses for Ishøj en minimal stigning på 49 børn over 5 år, hvorimod Vallensbæk har en stigning på 422 børn i samme periode. I aldersgruppen 7-16-årige har Ishøj et fald på 280 børn. Vallensbæk har derimod en stigning på 228 børn over den samme 5-årsperiode. Det kan altså konstateres, at de to kommuners andel af børnegrundlaget har ændret sig over de seneste 5 år. 3.2 Overordnet organisering i PPR og fordeling af tidsressourcer I PPR er der ansat 11 talepædagoger fordelt på 9,2 årsværk og 12 psykologer fordelt på 10,6 årsværk. Derudover er der ansat 5 konsulenter, der varetager sagsbehandling, administration og udviklingsarbejde af områderne voksenspecialundervisning, unge med særlige behov (STU), inklusion, specialundervisning, elever i eksterne tilbud samt læsning. Derudover kommer administrationen, som ikke er en del af nedenstående ressourceopgørelser. Diagram 4 viser, hvordan udviklingen i den procentvise andel af det samlede antal arbejdstimer/den samlede tidsressource for PPR eksklusiv ledelse og administration - er fordelt på henholdsvis konsulenter, talepædagoger og psykologer. Diagram 4: Andel af samlet tidsressource fordelt på faggrupper 38% Tidsressourcer fordelt på faggrupper 2009/ % 13% Konsulenter Psykologer Talepædagoger 38% Tidsressourcer fordelt på faggrupper 2011/ % 19% Konsulenter Psykologer Talepædagoger Andelen af konsulenttid er svagt stigende, hvilket er en naturlig konsekvens af det forstærkede fokus på inklusion. PPR s samlede tidsressource, dvs. samlede antal arbejdstimer for de 3 faggrupper er nogenlunde ens for skoleåret 2009/2010 og 2011/2012 (henholdsvis timer og timer). Anderledes forholder det sig for den samlede tidsressource for henholdsvis talepædagogerne og psykologerne. Talepædagogernes samlede tidsressource /samlede antal arbejdstimer er blevet en smule mindre, mens psykologernes samlede tidsressource/samlede antal arbejdstimer er faldet med over 2000 arbejdstimer, dvs. svarende til mere end en stilling. Både talepædagogernes og psykologernes samlede arbejdstid kan inddeles i tre hovedkategorier af arbejdsopgaver. De tre kategorier er: 1. Institutioner og skoler: Det forebyggende og konsultative arbejde samt arbejdet med børn på baggrund af indstillinger til PPR. 12

13 2. Salg af ydelser: Ydelser, som PPR sælger til andre; herunder åben rådgivning på CPH West, betjening af Thorshøjgaard, betjening af Kirkebækskolen/Frihjulet samt opgaver, der løses for Ishøj Kommunes Familiecenter. 3. Egen specialfunktion: Opgaver som betragtes som særfunktioner i tilknytning til foranstaltninger, blandt andet specialklasser, gruppeordninger, Ishøjgård m.fl. Diagram 5 og 6 viser udviklingen af den procentvise andel af henholdsvis talepædagogernes og psykologernes samlede tidsressourcer /arbejdstid i de tre kategorier for skoleårene 2009/10 og 2011/12. Diagram 5: Andel af tidsressourcer for talepædagogerne, samlet for 0-6 år og 6-16 år Talepædagoger 2009/2010 Talepædagoger 2011/ % 56% 33% Institution og skoler Egen specialfunktion 52% 11% 37% Institutioner og skoler Egen specialfunktion Salg af ydelser Salg af ydelser For talepædagoger har andelen af arbejdsopgaver, der hører til salg af ydelser ikke ændret sig. Andelen af opgaver i kategorien egen specialfunktion er blevet lidt færre. Her er sket en væsentlig reduktion af opgaver relateret til sprogscreening/sprogvurdering af tosprogede børnehavebørn. Andelen af opgaver i kategorien institutioner og skoler er derimod blevet lidt større. Baggrunden herfor er blandt andet en konvertering af timer fra en ledende talepædagogstilling til talepædagogisk arbejde i kategorien institutioner og skoler. Nedenstående diagram viser arbejdstidsfordelingens udvikling for psykologer i perioden fra 2009/2010 til 2011/2012. Det er vigtigt at understrege, at der i 2011/2012 opereres med et samlet timetal, der er 2000 lavere end i 2009/2010. Diagram 6: Andel af tidsressourcer for psykologer, samlet for 0-6 år og 6-16 år Psykologer 2009/2010 Psykologer 2011/ % 19% 60% Institutioner og skoler Egen specialfunktion 22% 8% 70% Institutioner og skoler Egen specialfunktion Salg af ydelser Salg af ydelser 13

14 Der har været en kraftig reduktion i opgaver i kategorien salg af ydelser på psykologernes område, bl.a. er opgaver under Familiecenteret for det kommende skoleår stort set væk. Andelen af opgaverne i kategorien i institutioner og skoler udgør mere i skoleåret 2011/2012 end i 2009/ Rekvirenter af konsultativ bistand PPR s medarbejdere yder konsultation til personalet i bland andet dagtilbud og på skoler i anonymiserede eller konkrete sager. Ved konsultationerne yder PPR råd, vejledning, undervisning og supervision med henblik på, at det pædagogiske personale kan arbejde videre med en handleplan for barnet. Det er et krav, at der er søgt konsultation inden skoler og dagtilbud indstiller et barn til PPR. Formålet med den øgede brug af den konsultative metode er primært at sikre tidlig indsats og forebygge, at problemer udvikler sig. Samtidig er målet at understøtte videreudviklingen af muligheden for inklusion i dagtilbud og skoler. Den konsultative metode skal bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde og lette adgangen til PPR s rådgivning og vejledning. Med en prioritering af det konsultative arbejde giver PPR forældre, skoler og dagtilbud mulighed for at få professionelle råd og vejledning i børnesager, der bekymrer dem. Etablering af konsultative team skaber mulighed for at drøfte børnesager tværfagligt uden først at udarbejde en indstilling. I stadig flere tilfælde kan indstillingen helt undgås, jf. diagram 7. For at styrke den tidlige indsats omkring sociale problemer er der også oprettet tværfaglige teams, der ligeledes kan tage anonyme eller konkrete sager op, før der udarbejdes en eventuel indstilling. De følgende tabeller viser, hvem der henvender sig til PPR, hvordan de henvender sig samt hvor mange henvendelser, der er. Der skelnes i nedenstående tabeller mellem forskellige slags konsultationer. De ikke planlagte, der er enkeltstående, spontane henvendelser. De planlagte konsultationer/tværfaglige møder, der er faste, aftalte møder mellem PPR og skoler/institutioner, og de tværfaglige møder, hvor der også deltager rådgiver/sagsbehandler fra Familiecenteret og en sundhedsplejerske. 14

15 Tabel 2: Oversigt over konsultationer, der ikke er planlagte konsultationer/konsultative møder, og ikke vedrører børn, der er indstillet til PPR Henven delsesform Hvem henvender sig? Instituti on Møde Telefon Samlet for Psykologer Møde Telefon Samlet for talepædag oger Samlet for psykologer og talepædag oger Skole Foræld re Sagsbe handler Andre I ALT tallene er fra skoleåret 2010/2011 i perioden uge uge Som det ses af ovenstående tabel udgør henvendelser fra forældre næsten en tredjedel af alle uplanlagte konsultationer. En viden om, hvordan rekvirenterne henvender sig, og hvem der henvender sig, er værdifuld i forhold til drøftelser og planer om, hvordan PPR i fremtiden gerne vil møde borgere og samarbejdspartnere. Ligeledes vil det være af stor betydning for serviceringen og udviklingen af denne at se på, hvad forældre og samarbejdspartnere typisk søger vejledning og rådgivning om, jf. Handleplanen i kapitel 2. Tabel 3 illustrerer det antal sager, der tages op på de planlagte konsultative møder, der er på skolerne og institutionerne. Tabel 3: Oversigt over antallet af sager på planlagte konsultative møder (konsultative- og tværfaglige møder) Psykologer Talepædagoger Samlet for psykologer og talepædagoger Institutioner Skoler I alt Som det ses, har der samlet været behandlet 1128 sager på de planlagte konsultative møder, mens der har været 985 rekvirenter af konsultativ bistand, der ikke i forvejen har været planlagt (jf. tabel 2). 1 Andre dækker typisk over andre fagpersoner, fx sundhedsplejerske, psykiatrien mm. 15

16 Tabel 2 og 3 skal i fremtiden danne grundlag for målinger af den konsultative bistand. De ovenstående opgørelser er derfor udgangspunktet (nulpunktet) for de kommende opfølgninger og målinger på omfanget af konsultativ bistand. 3.4 Indstillinger Nedenstående er en beskrivelse af indstillingsproceduren til PPR. Beskrivelsen er inddelt i faserne før under efter Procedure Før Før en institution eller skole kan indstille et barn til PPR, skal barnet være drøftet konsultativt. Det vil sige, at barnet har været drøftet med en af PPR s medarbejdere (talepædagog og/eller psykolog) forud for indstillingen, og at der i fællesskab er afprøvet forskellige løsninger/indsatser. Hvis det efterfølgende vurderes, at de iværksatte indsatser ikke har hjulpet tilstrækkeligt, kan barnet indstilles til PPR. I så fald skal der udfyldes et indstillingsskema, som skal gennemgås med og underskrives af barnets forældre. Forældre har også mulighed for direkte at henvende sig til PPR Procedure Under 1. Indstillingsskemaet sendes til PPR s administration og sagen oprettes. 2. Forældrene modtager umiddelbart herefter brev om, at de vil blive kontaktet af en medarbejder fra PPR. Det er politisk vedtaget, at forældrene skal modtage dette brev inden for 10 arbejdsdage. 3. Sagen delegeres til et af PPR s to teams hvert bestående af både psykologer og talepædagoger, som varetager serviceringen af den institution eller skole, hvor barnet går. 4. Sagen drøftes i teamet, og der tages herefter stilling til, om der skal kobles en psykolog, en talepædagog eller begge dele på sagen samt hvilken medarbejder, der får ansvaret for sagen. 5. PPR s ansvarlige medarbejder på sagen kontakter hurtigst muligt forældrene med henblik på at aftale det videre forløb. I de fleste tilfælde munder aftalen ud i, at barnets vanskeligheder skal udredes yderligere af PPR. Herefter foretages en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af barnets behov, og der gives eventuelle anbefalinger til indsatser Procedure Efter På baggrund af udredningen og vurderingen af barnet, anbefaler PPR en eller flere af følgende tiltag: Råd og vejledning af forældre og personale i dagtilbud eller skole Indstilling til yderligere udredning (f.eks. i børne-ungdomspsykiatrisk regi, Læbe-ganecenteret) Indstilling til foranstaltning 16

17 3.4.4 Udvikling i antallet af indstillinger Et af målene med at indføre den konsultative bistand var at sikre færre og mere kvalificerede indstillinger. Et andet af målene var også at sikre tidlig indsats og hurtig adgang til PPR s ekspertise. Antallet af indstillinger registreres hvert år i PPR. Udviklingen i antallet af indstillinger kan ses i diagram 7. Diagram 7: Udvikling i antallet af indstillinger til PPR Indstillinger til PPR-center Antal indstillinger Tilgang Genoptagne 200 Samlet indstillinger Årstal Kilde: WinPPR Tallene svarer til én indstilling ét barn. Tallet for tilgang af indstillinger refererer dermed til antallet af indstillinger samlet for hvert af årene. Tallet for genoptagne sager dækker over børn, der tidligere har været indstillet, som der efterfølgende er oprettet en ny indstilling på. Tallet dækker både over Ishøj og Vallensbæk. I første omgang ses en stigning i antallet af indstillinger fra 2007 til Stigningen hænger sammen med indføringen af den konsultative bistand, som bidrog til at sætte fokus på flere sager, der krævede en indstilling, men også andre faktorer har indflydelse på stigningen. I perioden blev børn i gruppeordninger og fra specialskolen Kirkebækskolen ført endeligt ind i journalsystemet, ligesom Vallensbæk og Ishøj kommuner samkørte deres journaler. Som det kan ses på grafen i diagram 7, har antallet af indstillinger været stødt faldende over de seneste tre år. De foreløbige tal for 2011 viser, at antallet af indstillinger forsat er faldende. Brugen af de konsultative metoder bidrager bl.a. til en tidlig indsats. Flere problemer opdages tidligere og kan afhjælpes med råd og vejledning, uden en indstilling til PPR. Den markante nedgang i antallet af indstillinger skyldes fortrinsvis, at 17

18 Antal der arbejdes systematisk og målrettet på at udbrede anvendelsen af den konsultative bistand. Der sættes med metoden fokus på, at problemerne løses så tidligt som muligt, og dermed forebygges det, at problemerne ikke udvikler sig til mere komplekse vanskeligheder. Den konsultative metode medvirker herved til at mindske presset på økonomien. 3.5 Klager Vi holder fokus på udviklingen i antallet af klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, og vi tænker, at denne udvikling giver en overordnet pejling af forældrenes tilfredshed, dog kun i forhold til de vidtgående foranstaltninger. Diagram 8: Udvikling i antallet af klager i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, samlet for Ishøj og Vallensbæk Klager i Klagenævnet Antal sager 16 2 Realitetsbehandlede 6 2 Omgjorte 4 1 Antallet af sager dækker over alle afsluttede klager på folkeskoleområdet, ungdomsområdet (STU) og voksenområdet (voksenspecialundervisning). Realitetsbehandlede klager er klager, hvor klagenævnet enten ændrer eller opretholder kommunens afgørelse, eller hvor klagenævnet hjemviser kommunens afgørelse til ny behandling i kommunen, hvis der er kommet væsentlige nye oplysninger, eller hvis der er sket sagsbehandlingsfejl. Det er dermed langt fra alle afsluttede klager, som realitetsbehandles; fx kan klagen afvises som følge af fx manglende kommunal afgørelse eller overskredet klagefrist. Hvis en klage ikke realitetsbehandles, er det dog typisk fordi, der enten er opnået enighed mellem borger og kommune, eller at borgeren har valgt at trække klagen tilbage. Ovenstående diagram viser et væsentligt fald i antallet af klager i Klagenævnet. Klageadgangen på folkeskoleområdet blev ændret pr. 1. august Det betyder, at pr. 1. august 2010 skal en klage indgives til kommunen, som så skal vurdere sagen, inden den sendes til klagenævnet. Eftersom Klagenævnet modtager langt de fleste klager i månederne marts til juli, er ændringen i klageadgangen formentlig ikke baggrunden for faldet i antallet af klager for Ishøj og Vallensbæk. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at på trods af besparelser samt øget visitering til egne lokaltilbud, så er antallet af klager i Klagenævnet faldende. Det kan som sagt give en overordnet pejling af forældrenes tilfredshed. 18

19 Kapitel 4. Status på foranstaltninger og tilbud Kapitel 4 giver et overblik over omfanget af pladser og økonomi for vidtgående tilbud. Kapitlet er inddelt i tre afsnit: En samlet del om de vidtgående tilbud på 0-6 års området Et afsnit, der viser fordeling af elever og forbrug af pladser på 6-16 års området Et afsnit, der giver en gennemgang af udgiftsudviklingen for de vidtgående tilbud over de seneste tre år fra 2009 til Status på 0 6 års området Følgende foranstaltninger og tilbud bliver beskrevet, og afsnittet giver en oversigt over, hvorledes børnene fra Ishøj og Vallensbæk fordeler sig på: Specialgrupper i børnehaver og specialbørnehaver Sproggruppetilbud Fysioterapi og ergoterapi (som dækker aldersgruppen 0-18 år) Specialgrupper i børnehaver I Ishøj og Vallensbæk findes to dagtilbud med specialgrupper. I disse grupper er der børn med sociale/emotionelle vanskeligheder, udviklingsforsinkelse, sprog- og talevanskeligheder og/eller med diagnoser som ADHD og autisme. Tabel 4: Oversigt over pladser i specialgrupper i børnehaver i Ishøj og Vallensbæk Tal pr. maj 2009 Normering/besat Ishøj Vallensbæk Spirerne og Spilopperne i Peberkværnen, Ishøj 12/12 (2 grupper á 6) 12 0 Bamsegruppen i Birkely, Vallensbæk 6/6 0 6 Status pr. april 2011 er, at de to kommuner hver især fylder deres egne specialbørnehavepladser op. Den samlede tendens fordelt over året er ligeledes, at disse pladser er besat hele året rundt. 19

20 Tabel 5: Specialbørnehaver, 0 6 års børn i eksterne tilbud Antal børn pr. april 2011 Antal årspladser* Udgifter i 2010** Ishøj 5 4, ,- Vallensbæk 4 3, ,- *Svarer til det samlede antal 12-måneders forløb i et specialbørnehavetilbud. * * Dertil kommer udgifter til transport. Ved udgangen af december 2010 havde Ishøj 5 børn i eksterne tilbud og Vallensbæk 4 børn i eksterne tilbud. Dette tal svinger lidt hen over året, og tallet for årspladser giver derfor et mere nuanceret billede af, hvordan forbruget af denne type tilbud ser ud. Udgiftstallet i tabellen er et udtryk for det samlede beløb, der er afregnet for specialbørnehaver (i andre kommuner) ved udgangen af Målgruppen for en plads i specialbørnehave er børn, der kan have både svære fysiske og psykiske handicaps, og hvis behov kan ikke tilgodeses i kommunernes egne specialgrupper Vidtgående sprogtilbud En del af de vidtgående tilbud inden for 0-6 års området er de vidtgående sprogtilbud, som varetages af talepædagogerne fra PPR. Børn i vidtgående sprogtilbud blev indtil august 2009 visiteret til Talehøreinstituttet (THI Kompetencecenter) i Hellerup. Det er børn, der har svære sproglige og kommunikative problemer, som kræver en længerevarende talepædagogisk indsats. Siden august 2009 er der ansat specialiseret personale til at varetage opgaven lokalt. Aktiviteten foregår i nye lokaler på Strandgårdskolen i Ishøj, hvor de øvrige sproggruppetilbud også foregår. Tabel 6: Oversigt over fordelingen af børn i vidtgående sprogtilbud (4-6-årige) Sprogtilbud 2009 Pladser* Ishøj Vallensbæk Udvidet sproggruppe Særlig eneundervisning** 13 6 I alt 22 9 Procent af årgangene *** 2,8 % 2,3 % Sprogtilbud 2011 Pladser* Ishøj Vallensbæk Udvidet sproggruppe Særlig eneundervisning** 15 7 I alt 25 9 Procent af årgangene *** 3 % 1,5 % *Svarende til 6 årspladser. **Dækker både vidtgående eneundervisning og eneundervisning af omfattende karakter (individuel, intensiv eneundervisning - ikke vidtgående). ***Beregnet ud fra det samlede antal fødte i kommunerne i de årstal. Det udvidede sproggruppetilbud giver børnene et lokalt tilbud i deres nærmiljø. Derudover er den økonomiske udgift til tilbuddet væsentligt lavere, end den var på Talehøreinstituttet. På Talehøreinstituttet 20

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007.

Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007. Bilag 2 Overblik over ressourcesituationen på specialområdet. Herunder normeringen i støttefunktionerne psykologer, talehørepædagoger, fysioterapeuter og støttepædagoger. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort?

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Professor Niels Egelund Direktør for CSER Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Lidt facts om udviklingen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune 1 Fremtidigt læsecenter i 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Årsrapport 2014. Klagesager om specialundervisning. Februar 2015

Årsrapport 2014. Klagesager om specialundervisning. Februar 2015 1 Årsrapport 2014 Klagesager om specialundervisning Februar 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Klagenævnets virksomhed... 5 2.1. Klagenævnets kompetence... 5 2.2. Klagenævnets sammensætning...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 17.12.10 Ellebækskolen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument bruges i dokumentet. Virksomhedsplanen

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere