Jeg skal meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 30. januar 2002 fra Politimesteren i Ringsted i hendes egenskab af arrestinspektør vedlagt notat med bilag af 16. januar 2002 fra arrestforvareren. Politimesteren har henholdt sig til arrestforvarerens udtalelse. Jeg modtog endvidere en udtalelse af 13. marts 2002 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal meddele følgende: Ad pkt Cellerne Jeg anførte i min rapport at cellernes vedligeholdelsesstandard ikke er god. Jeg bad arresthuset om at sende mig en kopi af den oversigt over samtlige celler og den planlagte istandsættelse af disse som arresthuset har udarbejdet, og en kopi af den dertil hørende økonomiske beregning. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse hvor langt istandsættelsesarbejdet var kommet. Arresthuset har sendt mig en oversigt over planen for istandsættelse af samtlige celler samt de to toiletter på gangen. Oversigten er forsynet med prisoverslag. Arresthuset har endvidere oplyst at 10 celler blev malet inden julen 2001, men at arresthuset efter dette tidspunkt var nødt til at stoppe istandsættelsesarbejdet midlertidigt på grund af særdeles høje belægningstal. Arresthuset har oplyst at arbejdet, der er anslået til at koste kr., forventes afsluttet i august måned Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst. Direktoratet har endvidere oplyst at udgifterne til renoveringsarbejdet i arresthuset afholdes af arresthusets rådighedsbevilling. Direktoratet er derfor ikke direkte involveret i arbejdets gennemførelse. Direktoratet har desuden oplyst at arresthuset den 7. marts 2002 meddelte direktoratet at arresthuset da manglede renovering af fem celler og toilet.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg tager det oplyste til efterretning idet jeg samtidig går ud fra at arresthuset ikke alene har malet de 10 nævnte celler, men også har udført de reparationer og foretaget de anskaffelser som er angivet i oversigten vedrørende disse celler. Jeg beder arresthuset om underretning når renoveringsarbejdet er afsluttet. Ad pkt Besøgsrum Jeg udtalte at besøgsforholdene fremtrådte pæne, rene og nydelige, men at de efter min opfattelse ikke levede op til kravene i besøgsbekendtgørelsen om en naturlig og venlig besøgsatmosfære. Jeg pegede på forskellige mulige grunde hertil og henstillede til arresthusets overvejelser at ændre besøgslokalet således at dette fik mere præg af hjemlig hygge. Arresthuset har oplyst at udsugningsanlægget nu er blevet afskærmet, at der vil blive indkøbt billeder, og at belysningen vil blive ændret. Arresthuset har endvidere oplyst at arbejdet forventedes at være tilendebragt i april Direktoratet har henholdt sig til arresthusets besvarelse og har endvidere oplyst at udgifterne til renoveringsarbejdet afholdes af arresthusets rådighedsbevilling. Jeg tager det oplyste til efterretning. Idet jeg går ud fra at ændringerne nu er gennemført, og at de har ført til det ønskede resultat, foretager jeg ikke mere vedrørende besøgslokalet. Ad pkt Gårdtursarealet Jeg henstillede til arresthuset at hullerne i det støbte gulv blev repareret.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Arresthuset har oplyst at der er truffet aftale med en murer om at hullerne udbedres når frosten er gået af jorden. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets besvarelse og har oplyst at udgifterne til renoveringsarbejdet afholdes af arresthusets rådighedsbevilling. Jeg tager det oplyste til efterretning. Idet jeg går ud fra at arbejdet med gårdtursarealets gulvbelægning nu er udført, foretager jeg ikke mere vedrørende gårdtursarealet. Ad pkt Kondirum Jeg bad arresthuset oplyse om overvejelserne om at ændre rummets anvendelse fra et styrketræningsrum til et egentligt motionsrum var afsluttet, og i givet fald om oplysning om resultatet af disse overvejelser. Jeg tog arresthusets planer om renovering af kondirummet til efterretning. Jeg bad arresthuset om nærmere oplysninger om renoveringsarbejdet herunder tidspunktet for arbejdets udførelse. Arresthuset har oplyst at der vil blive iværksat en total istandsættelse af rummet, og at redskabstyperne samtidig vil blive ændret således at rummet får mere præg af motionslokale. I projektet vil indgå 1-2 indsatte. Arresthuset har oplyst at arresthuset vil søge direktoratet om økonomiske midler til indkøb af nye redskaber mens arresthuset selv vil forestå udgifterne til istandsættelsen. Arbejdet forventes afsluttet i juli/august Direktoratet har henholdt sig til arresthusets besvarelse og har oplyst at arresthuset har ansøgt om midler til indkøb af nye redskaber til arresthusets kondirum. Direktoratet har endvidere oplyst at arresthuset den 7. marts 2002 meddelte direktoratet at arbejdet med renovering af kondirummet var igangsat.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg tager det oplyste til efterretning og beder arresthuset om underretning når arbejdet med renovering af kondirummet og ændring af rummets anvendelse er gennemført. Ad pkt Toilet og bad (og rensevæske) Jeg anbefalede arresthuset at fjerne håndsæben på toiletternes håndvaske for at fremme brugen af den flydende sæbe som arresthuset stiller til rådighed for de indsatte, og dermed sikre en god hygiejne blandt de indsatte. Jeg henstillede til arresthuset at sørge for en grundigere rengøring af baderummet herunder afkalkning af armatur, håndbruser og rør. Jeg henstillede endvidere at baderummet fremover kommer til at indgå i den almindelige plan for rengøring i arresthuset. Jeg bad arresthuset om nærmere oplysninger om arresthusets planer for udskiftning af toiletkummer og renovering af baderummet herunder tidspunktet for planernes gennemførelse. Arresthuset har oplyst at håndsæben på fællestoiletterne er fjernet og erstattet med sæbedispenser således at der fremover kun anvendes flydende sæbe. Arresthuset har endvidere oplyst at rør, gulv og håndbruser i de indsattes baderum er så tilkalkede at det ikke er muligt at fjerne kalken. Arresthuset har oplyst at baderummet indgår i arresthusets rengøringsplan, og at det vil blive indskærpet over for ombæreren at baderummet også skal afkalkes. Arresthuset har oplyst at der er indhentet tilbud på renovering af baderummet, og at direktoratet har bevilget 74 arbejdstimer så alt murerarbejde i forbindelse med renoveringen kan ske som et projekt med 1-2 indsatte tilknyttet. Arresthuset har oplyst at arbejdets iværksættelse afventer vedtagelse af endelig bevillingslov for finansåret Direktoratet har henholdt sig til arresthusets besvarelse og har oplyst at direktoratets økonomiske situation på tidspunktet for direktoratets udtalelse var uafklaret som følge af at den en-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 delige finanslov for 2002 endnu ikke var vedtaget. Sagens behandling afventede således vedtagelsen af finansloven for Jeg tager det oplyste om den flydende sæbe og den fremtidige rengøring af baderummet til efterretning. Jeg forstår at det forhold at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fjerne kalken på rør, gulv og håndbruser, kan henføres til manglende rengøring (afkalkning) i en længere periode. Det er naturligvis uheldigt. Jeg går ud fra at sagen om renovering af baderummet nu er færdigbehandlet af direktoratet, og at selve arbejdet enten er iværksat af arresthuset eller snart vil blive det. Jeg beder arresthuset underrette mig når renoveringsarbejdet er udført. Ad pkt Fritid Jeg bad arresthuset oplyse om og i bekræftende fald i hvilket omfang de indsatte (eller grupper af indsatte) har adgang til at benytte de nye muligheder for at spille basketball og hockey i gårdtursarealet uden for de almindelige tidspunkter for gårdture. Arresthuset har oplyst at det ikke er muligt for de indsatte at bruge gårdtursarealet uden for almindelige gårdturstidspunkter. Dette ville kræve yderligere personaleressourcer da der af sikkerheds- og ordensmæssige årsager altid skal være personale til stede på gårdtursarealet når det er i brug. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets udtalelse. De nye muligheder for aktivitet som basketball og hockey udgør, vil efter min opfattelse have en begrænset betydning for de indsatte hvis disse muligheder kun kan benyttes inden for rammerne af den daglige gårdtur af en times varighed. Det fremgår imidlertid af arresthu-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 sets husorden at gårdturen i weekenden i sommerhalvåret kan forlænges med to timer til kl efter personalets skøn. I det omfang arresthuset udvider weekendgårdturene, vil de indsatte (eller grupper af indsatte) i øget omfang kunne gøre brug af de nye muligheder for aktivitet i fritiden. Jeg går ud fra at arresthuset er opmærksom herpå, og foretager ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt. 4. Lægebetjening mv. og rensevæske Jeg bad om at modtage en kopi af den aftale som er indgået mellem arresthuset, kriminalforsorgens afdeling i Slagelse og Vestsjællands Amt vedrørende behandling og nedtrapning af stofmisbrug. Jeg har modtaget aftalen som bilag til arresthusets notat af 16. januar Det fremgår af aftalen at arresthusene skal forsøge at etablere et samarbejde med lægevagten om (bl.a.) akut abstinensbehandling. Jeg beder arresthuset om at oplyse hvorledes dette samarbejde fungerer. Aftalen giver mig i øvrigt ikke grundlag for spørgsmål eller bemærkninger. Ad pkt Fjernsyn mv. Det blev i forbindelse med inspektionen oplyst at arresthuset udlejer fjernsyns- og radioapparater til de indsatte. Arresthuset lejer apparaterne hos en radioforhandler i Ringsted. De appa-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 rater som arresthuset på tidspunktet for inspektionen havde mulighed for at stille til rådighed for de indsatte, kunne ikke anvendes til afspilning af musik efter den indsattes eget valg. På den baggrund og under henvisning til de på tidspunktet for inspektionen kommende regler bad jeg arresthuset oplyse om de overvejelser som arresthuset måtte have gjort sig om ændringer i arresthusets husorden på dette punkt. Jeg bad endvidere arresthuset oplyse om arresthuset eventuelt allerede havde fastsat nærmere regler efter genstandsbekendtgørelsens 3. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at sende mig et eksemplar af disse regler. Arresthuset har oplyst at husordenen er ændret i henhold til den nye straffuldbyrdelseslov således at de apparater som arresthuset nu stiller til rådighed for de indsatte, kan anvendes til afspilning af musik efter den indsattes valg. Af den reviderede husorden fremgår følgende under punktet TV : Der er mulighed for at leje tv. Lejen betales forud og opkræves mandag. Indsatte, der er isoleret af retten, får stillet tv gratis til rådighed. Der er ikke mulighed for at medbringe eget tv, video og edb-udstyr. Indlevering af Playstation (PS1) og DVD-afspiller kan tillades. Kontakt personalet. Under punktet Ghettoblaster fremgår følgende: Kun ghettoblaster uden mikrofon kan medtages. Ghettoblasteren skal visiteres hos en af arresthuset udpeget radioforhandler, udgiften hertil afholdes af den indsatte. Der kan lejes ghettoblaster gennem en radioforhandler. Direktoratet har oplyst at arresthuset telefonisk over for direktoratet har oplyst at de indsatte ikke må medbringe (separat) cd-afspiller eller båndoptager uden mikrofon. Baggrunden herfor er at arresthuset ikke ønsker at de indsatte medbringer store musikanlæg som er plads-

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 krævende og svære at flytte. Arresthuset har i stedet valgt at lade de indsatte medbringe eller leje ghettoblastere som kan afspille bånd og cd er. Direktoratet har oplyst at direktoratet ikke finder grundlag for at kritisere arresthusets regel om at de indsatte ikke må medbringe (separat) båndoptager og cd-afspiller. Direktoratet lægger herved vægt på arresthusets oplysninger om baggrunden for reglen samt oplysningerne om at de indsatte har mulighed for at medbringe egen ghettoblaster eller leje en ghettoblaster. Direktoratet finder dog at det bør fremgå tydeligere af husordenen at de indsatte ikke må medbringe (separat) båndoptager og cd-afspiller, og har gjort arresthuset opmærksom på dette. Jeg er enig med direktoratet i at arresthusets husorden bør indeholde oplysning om at de indsatte ikke må medbringe (separat) båndoptager og cd-afspiller. Jeg går ud fra at arresthusets husorden nu er ændret i overensstemmelse med direktoratets henstilling. Jeg forstår ligesom direktoratet arresthusets regler således at de indsatte ikke må medbringe en (separat) cd-afspiller (eller båndoptager). Jeg forstår endvidere at en (separat) dvdafspiller men ikke en videomaskine derimod vil kunne udleveres (jeg går ud fra at det er en skrivefejl når der i husordenen på dette punkt står indlevering ). Jeg beder arresthuset oplyse om jeg har opfattet arresthusets regler korrekt og i bekræftende fald begrunde disse forskelle. Ad pkt Fællesskab Jeg bad arresthuset om at oplyse hvor langt arresthuset er kommet med planerne om at etablere en tredje arbejdsplads i et rum over for værkstedet. Arresthuset har oplyst at arbejdspladsen endnu ikke er blevet oprettet. Dette skyldes at arresthuset har problemer med at skaffe arbejde, men også at rummet indtil videre anvendes til

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 opmagasinering af færdigt cellearbejde i form af produkter som ikke tåler opmagasinering i arresthusets træskur i arresthusgården. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets besvarelse. Det fremgår af arresthusets udtalelse at rummet ikke permanent skal anvendes til opmagasinering. Jeg går ud fra at arresthuset vil arbejde videre med planerne om den tredje arbejdsplads når der bliver praktisk mulighed for det. Med denne bemærkning tager jeg det oplyste til efterretning. Ad pkt De indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler Jeg bad arresthuset oplyse hvorfor de indsatte ikke kan modtage besøg lørdag formiddage på samme måde som på søn- og helligdage. Arresthuset har oplyst at de indsatte har mulighed for at modtage besøg om lørdagen, og har beklaget at dette ved en fejl ikke fremgik af arresthusets brev af 21. maj Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om der er fastsat lokale regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at føre telefonsamtaler, jf. bemyndigelsen hertil i Direktoratet for Kriminalforsorgens telefonbekendtgørelse, 4, stk. 2. I bekræftende fald bad jeg om at modtage et eksemplar af disse regler.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Arresthuset har oplyst at husordenen er blevet ændret på dette punkt i forbindelse med straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden. Under punktet Telefon er nu anført: Indsatte der er varetægtsfængslet har normalt ikke adgang til telefon. Indsatte der udstår fængselsstraf eller forvaring, kan få adgang til telefon. Der kan købes telefonkort, bestilles gennem personalet. De indsattes private telefonsamtaler påhøres af en fængselsfunktionær. Den reviderede husorden er vedlagt arresthusets notat af 16. januar Direktoratet har oplyst at direktoratet har henstillet at arresthuset under punktet Telefon tilføjer at både varetægtsarrestanter og afsonere har mulighed for at føre telefonsamtale med forsvareren i en verserende straffesag eller med andre som den enkelte indsatte kan brevveksle ukontrolleret med i medfør af straffuldbyrdelseslovens 56. Jeg tager det oplyste til efterretning. Idet jeg går ud fra at reglerne i arresthusets husorden nu er ændret i overensstemmelse med direktoratets henstilling, foretager jeg ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Avishold Det blev i forbindelse med inspektionen oplyst at arresthuset abonnerer på Dagbladet og Illustreret Tidende. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorledes arresthuset har forholdt sig eller vil forholde sig til bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 3, hvorefter udenlandske indsatte så vidt muligt bør have adgang til aviser, tidsskrifter, bøger mv. på deres eget sprog. Jeg henviste herved til at jeg under inspektionen fik det indtryk at arresthuset har udenlandske indsatte i et ikke uvæsentligt omfang.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Arresthuset har oplyst at arresthusets udenlandske indsatte har adgang til arresthusets bibliotek hvor der findes bøger på andre sprog end dansk. De har endvidere mulighed for at få tilsendt bøger og aviser fra ambassader/konsulater og fra deres familie. Direktoratet har hertil anført: Som nævnt er spørgsmålet om aviser reguleret i 58 i straffuldbyrdelsesloven. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, pkt fremgår det, at 58 er en lovfæstelse af hidtidig praksis. I de specielle bemærkninger til 58 er det i relation til stk. 3 om udenlandske indsattes adgang til at læse aviser m.v. på deres eget sprog anført, at formålet med bestemmelsen er at understrege, at det for udenlandske indsatte er af væsentlig betydning at kunne holde sig orienteret om samfundsforhold i deres eget land og på deres eget sprog. Ved anvendelsen af udtrykket så vidt muligt er det imidlertid forudsat, at der er økonomiske grænser for institutionens pligt til at gennemføre denne ret. Direktoratet vil på baggrund af ovenstående anmode arresthuset om at overveje, hvorledes man i højere grad kan leve op til forpligtelsen i straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 3 ved eksempelvis at indlede et samarbejde med det lokale bibliotek om fremsendelse af bibliotekets fremmedsprogede aviser fra den foregående uge. Arresthuset vil samtidig blive anmodet om at underrette direktoratet om resultatet af dets overvejelser. Direktoratet vil underrette ombudsmanden om indholdet af arresthusets tilbagemelding. Jeg er enig med direktoratet i at arresthuset ikke i tilstrækkelig grad lever op til sin forpligtelse efter bestemmelsen. Jeg har noteret mig at direktoratet vil underrette mig om indholdet af arresthusets tilbagemelding. Om Arresthuset i Aabenraas overholdelse af sin forpligtelse efter straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 3, anførte direktoratet i forbindelse med opfølgningen på min inspektion af dette arresthus følgende (direktoratets udtalelse af 1. marts 2002, jf. min opfølgningsrapport nr. 1 af 3. maj 2002):

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Efter direktoratets opfattelse lever Arresthuset i Aabenraa ikke i tilstrækkelig grad op til forpligtelsen efter straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 3. Direktoratet vil derfor anmode arresthuset om på ny at overveje, hvorledes man i højere grad kan leve op til forpligtelsen og anmode arresthuset om i hvert fald at abonnere på 2-3 aviser på hovedsprogene dvs. engelsk, fransk og tysk. Jeg går ud fra at omfanget af udenlandske indsatte i Arresthuset i Ringsted er markant mindre end i Arresthuset i Aabenraa, og at forskellen i direktoratets reaktion på de i øvrigt sammenlignelige forhold i de to arresthuse kan henføres hertil. Jeg beder direktoratet oplyse om jeg har forstået dette korrekt. Som allerede nævnt fik jeg under inspektionen det indtryk at arresthuset har udenlandske indsatte i et ikke uvæsentligt omfang. Af arresthusets udtalelse til mig fremgår intet om i hvilket omfang arresthuset modtager udenlandske indsatte. Det fremgår heller ikke af direktoratets udtalelse hvilket talmæssigt grundlag direktoratet har haft for sin henstilling til Arresthuset i Ringsted på dette punkt. Jeg beder om nærmere oplysninger herom. Ad pkt Talsmandens forhold Arresthusets ledelse tilkendegav under drøftelsen af arresthusets talsmandsordning, der var etableret kort tid før inspektionen, at arresthuset var indstillet på at medvirke til at skabe de

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 nærmere rammer for talsmandens funktioner og rettigheder. Arrestinspektøren foreslog at oplysningerne om talsmandsordningen blev opført i arresthusets husorden. Jeg bad i min endelige rapport arresthuset om at oplyse hvad der siden var sket vedrørende dette spørgsmål. Arresthuset har oplyst at talsmandsordningen nu er formaliseret i overensstemmelse med reglerne i straffuldbyrdelsesloven og talsmandsbekendtgørelsen. I arresthusets reviderede husorden er oplyst følgende om talsmandsordningen: De indsatte har ret til at øve indflydelse på deres tilstedeværelse i institutionen gennem valg af en talsmand og en talsmandssuppleant. Valg af talsmand/suppleant sker ved skriftlig, hemmelig afstemning, der kontrolleres af arrestforvareren samt repræsentanter fra de indsatte. Tal med personalet. Direktoratet har anført at det der fremgår af arresthusets husorden, efter direktoratets opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at kravene i bekendtgørelsens 8 kan anses for at være opfyldt. Efter bestemmelsen fastsætter institutionens leder nærmere regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse, herunder regler om antallet af talsmænd, hvor ofte der afholdes valg af talsmand/-mænd, og hvor ofte der normalt skal ske drøftelser mellem institutionen og talsmanden/-mændene. Direktoratet har oplyst at ville tilkendegive dette over for arresthuset og anmode om at husordenen udbygges således at kravene i 8 opfyldes. Jeg er enig med direktoratet i at det der er anført i husordenen, ikke er tilstrækkeligt til at opfylde bekendtgørelsens krav. Jeg går ud fra at direktoratet nu har tilkendegivet dette over for arresthuset, og jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål udover at bede om at modtage et eksemplar af den reviderede husorden når den foreligger i sin endelige form. Ad pkt Indførelse af ordning med skriftlige anmodningssedler

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg bad arresthuset oplyse om talsmandens forslag om indførelse af skriftlige anmodningssedler havde været drøftet inden for rammerne af arresthusets talsmandsordning. Arresthuset har oplyst at der er udarbejdet anmodningsblanketter med arresthusets stempel, men har samtidig oplyst at de indsatte fortsat kan fremsætte deres anmodninger mundtligt. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad pkt. 9. Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger som jeg har bedt om under pkt. 4., 6.3. og 6.10., tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen. Under pkt. 2.2., , , og 8.1. har jeg bedt om underretning og herunder om at modtage arresthusets reviderede husorden når den foreligger i sin endelige form. Ad pkt. 11. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til arresthuset, Politimesteren i Ringsted, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 2.1. Bygning og gangarealer... 4 2.2. Cellerne... 5 2.3. Øvrige rum mv.... 7 2.3.1. Besøgsrum... 7 2.3.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Fængslet har oplyst at yderdøren til den halvåbne afdeling altid er låst ved indebesøg, og at den kun er åben når der er personale til stede.

Fængslet har oplyst at yderdøren til den halvåbne afdeling altid er låst ved indebesøg, og at den kun er åben når der er personale til stede. 1/26 Den 24. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere