Leica CM1850 UV. Kryostat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM1850 UV. Kryostat"

Transkript

1 Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 OBS! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Microsystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Microsystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Microsystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet: Leica CM1850 UV Kryostat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsanordninger Låsning af håndhjulet Fingerbeskyttelse Generelle sikkerhedsforskrifter Driftsbetingelser Arbejde på apparatet Rengøring og desinfektion Udtagning af mikrotomen Vedligeholdelse Tekniske data Opstilling af apparatet Placeringsforskrifter Transport til opstillingsstedet Standardleveringens omfang Montering af håndhjulet Ibrugtagning af apparatet Elektrisk tilslutning Forberedelser til ibrugtagningen Overbliksbillede Leica CM1850UV Netafbryder og sikringsautomat Tilkobling af apparatet Betjening af apparatet Betjeningspanel Indstilling af de ønskede værdier Indstilling af klokkeslættet Indstilling af den automatiske afrimningstid (frysekammer) Forvalg af kammertemperaturen Aktivering af Peltier-elementet (ekstraudstyr) Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Låsning af displayet Betjeningspanel 2 Elektrisk grovindstilling Betjeningsvejledning V /2006

5 Indholdsfortegnelse 7. Det daglige arbejde med apparatet Påfrysning af prøver Hurtigfrysepanel Stationær varmeafledningsblok (tilbehør)* Objektplader Isætning af objektpladerne i objekthovedet Objektorientering Skæring Skæring af prøven Indstilling af snittykkelse Temperaturtabel (i minus C) Afrimning Automatisk afrimning af frysekammeret Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Afslutningen på arbejdet Afslutningen på det daglige arbejde Slukning af apparatet for længere tid Fejldetektering og -afhjælpning Fejlmeddelelser i displayet Overtemperatur- sikkerhedsafbryder Mulige fejlkilder, årsager og afhjælpning Rengøring, desinfektion, vedligeholdelse Rengøring Spraydesinfektion med Leica Cryofect Vedligeholdelse Generelle vedligeholdelsesanvisninger Udtagning af mikrotomen Aftagning af kappen Isætning af mikrotomen Udskiftning af sikringerne Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Bestillingsoplysninger, ekstra tilbehør Bestillingsoplysninger Ekstraudstyr Mobil varmeafledningsblok Kuldeafledningsblok Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring (original) EC Declaration of Conformity...54 Leica CM1850 UV Kryostat 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) (Fig. 5). Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med. Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. 1.2 Brugergruppe Leica CM1850 UV må kun betjenes af laboratoriepersonale, som er uddannet til dette. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica CM1850 UV er en effektiv kryostat med automatisk desinfektionssystem til rutine- og forskningsopgaver inden for biologi, medicin og industri. Apparatet anvendes til hurtig nedfrysning og skæring af prøvemateriale. Apparatet er ikke konstrueret til uovervåget opbevaring af prøvemateriale. Apparatet må kun anvendes til sit ovenfor beskrevne formål og efter retningslinjerne i den foreliggende betjeningsvejledning. Leica CM1850 UV er også velegnet til IVD (in-vitro-diagnostik). Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Kemisk desinfektion og UV-stråling kan aldrig erstatte den manuelle beskyttelse efter laboratorieforskrifterne (som f.eks. at man bærer sikkerhedsbriller, handsker, laboratoriekittel, åndedrætsværn). Disse desinfektioner medfører en reduktion af kimtallene med mindst 99,99 %. Fig. 1 6 Betjeningsvejledning V /2006

7 2.1 Sikkerhedsanordninger Låsning af håndhjulet 2. Sikkerhed Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulslås og fingerbeskyttelse på knivholderen. For at undgå helbredsmæssige skader kan desinfektionen kun startes, når glasruden er lukket efter forskrifterne, og de indbyggede sikkerhedsanordninger derved er aktiveret. Når sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i den foreliggende betjeningsvejledning overholdes nøje, er brugeren i høj grad beskyttet mod uheld og skader. 2 1 Fig. 2 Håndhjulet skal låses før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! For at man kan låse håndhjulet, skal håndhjulsgrebet befinde sig i den øverste position, og metalstiften (1) skal stå over for den sorte punktmarkering (2). Tryk metalstiften udad og ind i kærven på håndhjulet; bevæg evt. håndhjulet let frem og tilbage, indtil du kan mærke, at låsemekanismen går i indgreb. For at frigøre håndhjulet igen, skal du trykke metalstiften (1) ud af kærven på håndhjulet i retning af kryostatkabinettet. Fig. 3 Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Leica CM1850 UV Kryostat 7

8 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse 2.2 Generelle sikkerhedsforskrifter Skæret skal afdækkes med fingerbeskyttelsen før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! Knivholderen CN er udstyret med en fingerbeskyttelse; på knivholderne CE og CE-TC fungerer glas-snitstrækkerpladen som fingerbeskyttelse (se den separate betjeningsvejledningen til knivholderen). Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: De nyeste certifikater vedr. UV-desinfektion kan du finde på Internettet på hjemmesiden: 8 Betjeningsvejledning V /2006

9 2. Sikkerhed 2.3 Driftsbetingelser Transport og opstilling Efter transporten må apparatet først tages i brug efter en pause på 4 timer! Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion! For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande på alle sider! Elektrisk tilslutning Kontrollér, inden apparatet tilsluttes til elnettet, om de elektriske tilslutningsværdier i laboratoriet svarer til angivelserne på apparatets typeskilt! Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides - se Tekniske data! Kompressoren kræver her en opstartsstrøm mellem 45 og 50 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet kan anvendes uden problemer. For at apparatet kan anvendes uden problemer, skal det sikres, at elforsyningen opfylder specifikationerne og er konstant. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Kompressorolien, der har flyttet sig under transporten, skal først flyde tilbage til sin udgangsposition. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Afrimning Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! Leica CM1850 UV Kryostat 9

10 2. Sikkerhed 2.4 Arbejde på apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Lad ikke knive og afmonterede knivholdere med monteret kniv/klinge ligge frit fremme! Læg aldrig knive fra dig med skæret opad! Prøv aldrig at gribe en kniv, der falder! Spænd altid først objektet fast og derefter kniven! Håndhjulet skal låses og skæret afdækkes med fingerbeskyttelsen før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! Længere tids hudkontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger! For at man kan sikre, at kondensvandet kan løbe sikkert ud, og for at man kan undgå en potentiel kontaminationsrisiko, skal opsamlingsbeholderens stophane (2, fig. 22) altid stå åben, når kryostaten er i brug. Luk kun stophanen, når opsamlingsbeholderen skal tømmes! 2.5 Rengøring og desinfektion Til en rutinemæssig desinfektion behøver man ikke altid at afmontere mikrotomen. Apparatet er konstrueret til UV-desinfektion! I kraft af mikrotomens specielle tætninger er apparatet også velegnet til spraydesinfektion med Leica Cryofect. (Leica Cryofect fås ikke i alle lande!) Fjern skæringsaffald, HVER GANG der skiftes prøve! Start først desinfektionen, når det er gjort! For hver ny prøve kan der evt. ske potentiel kontamination. Brug aldrig organiske opløsningsmidler eller andre aggressive substanser til rengøring og desinfektion! Brug udelukkende de midler, der er angivet i denne betjeningsvejledning, som f.eks. Leica Cryofect (sprit eller gængse desinfektionsmidler på spritbasis)! Yderligere detaljerede informationer om desinfektion fås hos Leica Microsystems. 10 Betjeningsvejledning V /2006

11 2. Sikkerhed 2.6 Udtagning af mikrotomen 2.7 Vedligeholdelse Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før mikrotomen tages ud! Stil objekthovedet i den laveste position ved at dreje på håndhjulet, før mikrotomen tages ud. Når mikrotomen tages ud, glider objekthovedet hurtigt nedad og kan herved beskadige operatørens fingre! Bær egnede beskyttelseshandsker, når den kolde mikrotom skal tages ud! Længere tids hudkontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger! Før mikrotomen sættes i igen, skal den være helt tør. Indvendig fugt vil ellers fryse og medføre funktionsfejl eller skader! Det er ikke tilladt tørre kammeret med varmeapparater, da dette kan medføre fejl i kølesystemet! Alle dele, der tages ud af den kolde kryostat, skal tørres grundigt, inden de lægges tilbage i kammeret! Udskiftning af sikringerne Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må aldrig sættes andre sikringer i end de sikringstyper, der er angivet i kapitel 3 Tekniske data! Hvis der anvendes andre sikringer, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før lamperne skiftes! (Nærmere, se side 46!) Ved ukorrekt udtagning/isætning af mikrotomen eller ukorrekt udskiftning af UVC-lampen kan den blive ødelagt. Skulle dette ske, skal du lade den tekniske serviceorganisation udskifte lampen! Sørg altid for, at metallisk kviksølv opsamles og bortskaffes efter reglerne. Hvis begge desinfektionsindikatorer blinker skiftevis, er det nødvendigt at udskifte UV-røret! Leica CM1850 UV Kryostat 11

12 3. Tekniske data Driftstemperaturområde (omgivelsestemperatur): 18 C til 40 C. Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivelsestemperatur på 22 C og en relativ luftfugtighed på maksimalt 60%! Type CM1850 UV CM1850 UV CM1850 UV CM1850 UV CM1850 UV Prøvningsmærker - CUL - - VDE Mærkespænding 100 V AC 120 V AC 220 V AC 230 V AC 240 V AC Mærkefrekvens 50/60 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz Optagen effekt 1600 VA 1600 VA 1600 VA 1600 VA 1600 VA Maks. opstartsstrøm i 5 sek. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. Beskyttelsesklasse I I I I I Sikringsautomat T12A T1 T12A T1 T12A T1 T10A T1 T10A T1 Forureningsgrad ➀ Overspændingskategori II II II II II Varmeafgivelse (maks.) 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s ➀ ifølge IEC-1010, UL 3101 Kuldeanlæg 50 Hz 60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -35 C (+ 2 K/- 0 K) 0 C til -35 C (+2 K/- 0 K) Afrimning automatisk varmgas-afrimning automatisk varmgas-afrimning 1 automatisk afrimning/24 timer, 1 automatisk afrimning/24 timer, temperaturstyret; temperaturstyret; Kuldeeffekt ➁ 690 W 690 W Sikkerhedsfaktor Kuldemiddel 3 300g ±5g kuldemiddel R 404A * g ±5g kuldemiddel R 404A* Kompressorolie 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfrysepanel Maksimal temperatur - 40 C (+ 0 K/- 2 K) - 40 C (+ 0 K/- 2 K) Antal frysestationer Afrimning 10 manuel varmgas-udsugning, 10 manuel varmgas-udsugning, tidsstyret tidsstyret Peltier-element Laveste temperatur -60 C (+5K) -60 C (+5K) Antal frysestationer Afrimning 2 I kombination med 2 I kombination med hurtigfrysepanel hurtigfrysepanel ➁ ifølge CECOMAF væsketemperatur 45 C, fordampningstemperatur -25 C 12 Betjeningsvejledning V /2006

13 3. Tekniske data *) Udskiftningen af kuldemiddel og kompressorolie må kun udføres af autoriseret servicepersonale! Mikrotom Rotationsmikrotom Indstilling af snittykkelse Samlet objektfremføring Vertikal vandring Maksimal objektstørrelse Objektorientering Elektrisk grovindstilling langsom hurtig 1-60 μm 25 mm 59 mm 55 x 55 mm 8 (x-, y-, z-akse) 0,2 μm/s 0,7 μm/s Lampe 50 Hz-version: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarve LUMILUX klart hvid 60 Hz-version: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarve LUMILUX klart hvid Kryostatkabinet Dimensioner Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Højde (armstøtte) Vægt (inkl. mikrotom, uden objektkøling) 600 mm 730 mm 730 mm 1140 mm ca. 135 kg Punkt 4.1 Overhold placeringsforskrifterne! Opbevaringsbetingelser Temperatur: 5-55 C Luftfugtighed: < 85 %, ikke kondenserende Alle CM 1850 UV apparat-varianter kræver følgende sekundærsikringer: F1: T0,25 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T0,25 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F2: T0,6 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T0,6 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F3: T1,6 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T1,6 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F4: T6,25 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T6,25 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F5: T4 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T4 Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm Leica CM1850 UV Kryostat 13

14 4. Opstilling af apparatet 4.1 Placeringsforskrifter Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion! For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande på alle sider! 4.2 Transport til opstillingsstedet Bevægelse på langs 16 tippe Bevægelse på tværs Apparatets opstillingssted skal opfylde følgende betingelser: intet direkte solindfald, elforsyning inden for en omkreds på ca. 1,5 m, fri for træk (klimaanlæg o.lign.), glat, plan gulvbelægning, et stort set svingningsfrit gulv, håndhjulet frit og let tilgængeligt, rumtemperaturen maks. 35 C, (< 22 C anbefales ikke) den relative luftfugtighed maksimalt 60%. apparatet skal anvendes i lukkede rum! Høje rumtemperaturer og for høj luftfugtighed nedsætter apparatets køleeffekt! Skub apparatet hen til opstillingsstedet på rullerne (14). Brug transportgribepunkterne (fig. 4) til dette! De indstillelige ben (15) kan anvendes til let tipning (maks. 30 ). Skru på opstillingsstedet stilleskruen ud af de indstillelige ben (15) med en gaffelnøglen (nødvendigt for, at apparatet står stabilt). Nivellér apparatet ved at justere stilleskruen. Fig Apparatet må kun transporteres stående! Når apparatet tippes, flytter olien i kompressoren sig altid. Tag aldrig fat i låget (16), når apparatet skubbes! Brug transportgribepunkterne ( )! Gennem den vandrette justering af apparatet sikres det, at det kondensvand, der dannes ved afrimningen af hurtigfrysepanelet, kan løbe sikkert ud. 14 Betjeningsvejledning V /2006

15 4. Opstilling af apparatet 4.3 Standardleveringens omfang Der er følgende apparatversioner: - CM1850 UV med objekt-tilbagetræk CM1850 UV uden objekt-tilbagetræk (kun USA) Håndhjul, kompl Varmeafledningsblok, stationær, kompl Kuldepuffer til varmeafledningsblok ( parkeringsstation ) Set Objektplader, Objektplader, 25 mm Objektplader, 30 mm Skæringsaffaldsbakke Aflægningsplade, højre Aflægningsplade, venstre Penselhylde Værktøjssæt: Pensel, fin Pensel Leica med magnet Unbrakonøgle, str. 1, Unbrakonøgle, str. 2, Unbrakonøgle, str. 3, Unbrakonøgle, str. 4, Unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, Unbrakonøgle, str. 5, unbrakonøgle med greb, str. 5 mm Unbrakonøgle, str. 6, Enkel gaffelnøgle, str Enkel gaffelnøgle, str Flaske kuldeolie, type 407, 50 ml Flaske OCT-frostindlejringsmedium (OCT-Compound) 125 ml Betjeningsvejledning CM1850UV, D/E/F/S Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leicaforhandler. Til CM1850 UV fås forskellige knivholdere. Alle knivholderne leveres med deres egen betjeningsvejledning. Leica CM1850 UV Kryostat 15

16 4. Opstilling af apparatet 4.4 Montering af håndhjulet Sæt håndhjulsaksens tap (1) ind i boringen (2) på håndhjulet. Sæt som vist i fig. 5 fjederskiven (3) på skruen (4). 4 Stram skruen (4) med en unbrakonøgle (5 mm). Anbring dækskive (5) (selvklæbende). Fig. 5 Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. Håndhjulet samt alle delene til monteringen findes i æsken med tilbehør. Håndhjulet kan afmonteres for transport, f. eks. hvis dørene er smalle. Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! 16 Betjeningsvejledning V /2006

17 5. Ibrugtagning af apparatet 5.1 Elektrisk tilslutning Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides - se Tekniske data! Kompressoren kræver her en opstartsstrøm mellem 45 og 50 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet kan anvendes uden problemer. For at apparatet kan anvendes uden problemer, skal det sikres, at elforsyningen opfylder specifikationerne og er konstant. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Lad strømkredsen sikre separat. Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. 5.2 Forberedelser til ibrugtagningen Kontrollér, om netspændingen og netfrekvensen i laboratoriet svarer til angivelserne på typeskiltet (fig. 1)! Sæt aflægningspladerne i kammeret. Sæt skæringsaffaldsbakken og penselhylden i. Sæt knivholderbasisen på mikrotomgrundpladen, og klem den fast. Sæt knivholderen på, og klem den fast (se separat betjeningsvejledning til din knivholder). Stil den åbne knivkasse med kniv i ind i kammeret til forkøling. Læg alt værktøj, der kræves til objektpræparationen, ind i kammeret. Luk skydevinduet. Sæt lysnetstikket i lysnetstikdåsen. Leica CM1850 UV Kryostat 17

18 5. Ibrugtagning af apparatet 5.3 Overbliksbillede Leica CM1850UV Fig Betjeningsvejledning V /2006

19 5. Ibrugtagning af apparatet Kryostat CM1850 UV 2 Opsamlingsbeholder 3 Betjeningspanel 1 4 Betjeningspanel 2 5 Aflægningsplade venstre 6 Aflægningsplade højre 7 Sikringsautomat 8 Holder til varmeafledningsblok 9 Hurtigfrysepanel 10 Peltier-element 11 Parkeringsstation 12 Stationær varmeafledningsblok 13 Objektplade 14 Kuldeafledningsblok (tilbehør) 15 Skæringsaffaldsbakke 16 Penselhylde 17 Orienterbart objekthoved 18 Knivholderbasis (tilbehør) 19 Knivholder CE (tilbehør) 20 Knivholder CN (tilbehør) 21 Knivholder CE-TC (tilbehør) Leica CM1850 UV Kryostat 19

20 5. Ibrugtagning af apparatet 5.4 Netafbryder og sikringsautomat Sikringsautomaten til elnetsikring fungerer samtidig som netafbryder. For at sikringsautomaten slås til, skal kontakten sættes i den øverste låseposition (kontaktposition 1). For at sikringsautomaten slås fra, skal kontakten sættes i den nederste låseposition (kontaktposition 0). Fig. 7 Sikringsautomat til elnetsikring 5.5 Tilkobling af apparatet Før apparatet tændes, skal man overholde den foreskrevne pause på 4 timer efter transporten! Kompressorolien, der har flyttet sig under transporten, skal først flyde tilbage til sin udgangsposition. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Tænd apparatet med sikringsautomaten. Apparatet initialiseres nu. Apparatet er fra fabrikken konfigureret på følgende måde: Klokkeslæt: 00:00 Afrimningstid: 10:00 Kammerkøling: Peltier-element (ekstraudstyr): Til (temperaturvisning) Fra (visning PE ) Programmér de ønskede værdier - som beskrevet i afsnit til I normal drift sker der kort før kompressorens opstart en trykudligning, som høres som en let hvislende lyd. 20 Betjeningsvejledning V /2006

21 6. Betjening af apparatet 6.1 Betjeningspanel 1 Fig. 8 Funktionstaster Lampe-tast TIL/FRA-kontakt til kammerbelysning Behovsbestemt afrimning Til tænding og slukning af den behovsbestemte afrimning. Nøgle-tast Til låsning/oplåsning af betjeningspanelet for at sikre det mod utilsigtede indgreb fra operatørens side. Aktivering/deaktivering ved, at man trykker i mere end 5 sekunder. Desinfektion Varighed - 30 min. Varighed min. Til at tænde/slukke desinfektionen med hhv. til at kvittere for en afbrydelse med. Klap snitstrækkeren ud til siden før UV-desinfektionen, så desinfektionen kan ske uden hindringer! For at desinfektionen kan startes, skal ruden være helt korrekt lukket. UVC-tast tryk kort 1x, 30 min-mode UVC-tast tryk længe 1x (ca. 4 sek.), 180 min-mode Hvis ruden åbnes, afbrydes desinfektionen også og skal kvitteres, ved at man trykker på UVC-tasten! Leica CM1850 UV Kryostat 21

22 6. Betjening af apparatet 6.2 Indstilling af de ønskede værdier Indstilling af klokkeslættet Indstilling af den automatiske afrimningstid (frysekammer) Fig Forvalg af kammertemperaturen Fig. 11 Fig. 9 Klokkeslættet indstilles i funktionsfeltet, der er markeret med ursymbolet. Indstil den aktuelle tid med hvv. tasten. Ved et længere tryk på hhv. tasten sættes tiden kontinuerligt frem eller tilbage (autorepeat-funktion). Den automatiske afrimning sker 1 x for hver 24 timer. Hvis man trykker let på eller tasten, vises det aktuelt forvalgte starttidspunkt for afrimningstiden. Samtidig blinker de to LED er i midten mellem tidsvisningsfelterne. Afrimningstidspunktet kan ændres i 15-minutters-trin, ved at man trykker kort eller længere tid på eller tasten. Kammertemperaturen vises og forudvælges i funktionsfeltet, der er markeret med kryostatsymbolet. Som standard vises øjeblikstemperaturen. Hvis man trykker kort på eller tasten vises temperatur-ønskeværdien. Med disse taster kan man nu indstille den ønskede værdier. Kammertemperaturen forøges eller reduceres ved et længere tryk på hhv. tasten. 5 sekunder efter, at man har afsluttet indstillingen, springer apparatet automatisk tilbage til øjebliksværdi-visningen. 22 Betjeningsvejledning V /2006

23 6. Betjening af apparatet Aktivering af Peltier-elementet Fig. 12 Peltier-elementet anvendes til ekstra køling på påfrysningsstationerne. Når Peltier-elementet aktiveres, startes kuldeanlæggets kompressor efter 40 sekundet til ekstra varmeafledning. Displayvisning på apparater med Peltier-element: PE Aktiveringen sker, ved at man trykker på tasten. Efter aktiveringen skifter visningen til tallet 10 (Peltier-elementet køler kun i 10 minutter). Imens vises den resterende køletid konstant i displayet. Efter 10 minutter slukkes Peltier-elementet automatisk. Når den resterende tid er 4 minutter, vises der yderligere en prik efter tallet 4 ( 4. ). Fra dette tidspunkt kan Peltier-elementet slukkes før tiden. Man slukker før tiden ved at trykke en gang til på tasten. Når Peltier-elementet er slukket, springer displayvisningen tilbage til PE Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! Fig. 13 Den behovsbestemte afrimning af hurtigfrysepanelet aktiveres, ved at man først trykker på knappen (der lyder en kontinuerlig tone) og dernæst på knappen (den kontinuerlige tone ophører). Displayet blinker under afrimningen. Hvis den behovsbestemte afrimning skal afbrydes før tiden, skal du trykke på tasten og tasten efter hinanden. Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! Hurtigfrysepanelet og frysekammeret kan afrimes manuelt uafhængigt af hinanden. Det er imidlertid ikke muligt at foretage en behovsbestemt afrimning af begge systemer samtidig. Leica CM1850 UV Kryostat 23

24 6. Betjening af apparatet Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Den behovsbestemte afrimning af frysekammeret aktiveres, ved at man først trykker på tasten (der lyder en kontinuerlig tone) og dernæst på tasten (den kontinuerlige tone slukkes) i indstillingsfeltet for kammertemperaturen. Displayet blinker under afrimningen. For at afbryde den behovsbestemte afrimning før tiden skal du trykke på tasten og eller tasten i indstillingsfeltet for kammertemperaturen igen. Fig Låsning af displayet Fig. 15 Når displayet er låst ved hjælp af nøgletasten, kan man ikke længere ændre nogen af de indstillede værdier. For at låse displayet op igen skal du trykke på nøgletasten igen i 5 sekunder. Når betjeningspanelet er låst, slukker lysdioderne mellem timevisningen og minutvisningen i urfeltet. 24 Betjeningsvejledning V /2006

25 6. Betjening af apparatet 6.4 Betjeningspanel 2 Elektrisk grovindstilling Tilbagetrækning af objektet fra kniven Start på den hurtige bagudbevægelse til den bagerste yderposition. 1 Hurtig LED en (1) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den bagerste yderposition er nået, begynder LED en (1) at lyse. Bagudbevægelsen kan stoppes med en af grovindstillingstasterne. Start på den langsomme bagudbevægelse til den bagerste yderposition. Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Langsom Fremføring af objektet til kniven Start på den hurtige hhv. den langsomme fremadbevægelse til kniven. Langsom 2 Hurtig Fremadbevægelsen sker, mens der trykkes på tasten, det vil sige, så længe tasten holdes nede. Dette er en sikkerhedsfunktion til beskyttelse af objektet og kniven! Når den forreste yderposition er nået, lyser LED en (2). Fig. 16 Leica CM1850 UV Kryostat 25

26 7. Det daglige arbejde med apparatet 7.1 Påfrysning af prøver Hurtigfrysepanel Indstil skæretemperaturen (kammertemperaturen) efter det prøvemateriale, der skal skæres (se 7.4 Temperaturtabel ). 1 Kryokammeret er udstyret med et hurtigfrysepanel (5, fig. 17), som man kan sætte op til 10 objektborde med prøver på. Dets temperatur ligger altid lavere end den kammertemperatur, der aktuelt er indstillet Fig. 17 Skære prøven groft til. Aktivér om nødvendigt Peltier-elementet (4) - det varer ca. 40 sekunder, inden den maksimale køleeffekt er til rådighed. Kom en tilstrækkelig mængde frostindlejringsmedium på objektplade med rumtemperatur. Sæt prøven på objektpladen, og justér den. Sæt objektpladen i en af boringerne på hurtigfrysepanelet, og frys prøven ved lav temperatur. Sæt derefter objektpladen med prøven ind i objekthovedet (fig. 18), og skær Stationær varmeafledningsblok Montér varmeafledningsblokkens (2) holder (1) med to skruer i de dertil beregnede boringer på frysekammerets venstre sidevæg, og sæt varmeafledningsblokken i. Sæt varmeafledningsblokken direkte på prøvens overflade. Efter mindst 30 sekunder er prøven fuldstændigt frosset. Når prøven er påfrosset, skal du bringe varmeafledningsblokken i hvileposition på parkeringsstationen (3). 26 Betjeningsvejledning V /2006

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere