Leica CM1850 UV. Kryostat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM1850 UV. Kryostat"

Transkript

1 Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 OBS! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Microsystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Microsystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Microsystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet: Leica CM1850 UV Kryostat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsanordninger Låsning af håndhjulet Fingerbeskyttelse Generelle sikkerhedsforskrifter Driftsbetingelser Arbejde på apparatet Rengøring og desinfektion Udtagning af mikrotomen Vedligeholdelse Tekniske data Opstilling af apparatet Placeringsforskrifter Transport til opstillingsstedet Standardleveringens omfang Montering af håndhjulet Ibrugtagning af apparatet Elektrisk tilslutning Forberedelser til ibrugtagningen Overbliksbillede Leica CM1850UV Netafbryder og sikringsautomat Tilkobling af apparatet Betjening af apparatet Betjeningspanel Indstilling af de ønskede værdier Indstilling af klokkeslættet Indstilling af den automatiske afrimningstid (frysekammer) Forvalg af kammertemperaturen Aktivering af Peltier-elementet (ekstraudstyr) Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Låsning af displayet Betjeningspanel 2 Elektrisk grovindstilling Betjeningsvejledning V /2006

5 Indholdsfortegnelse 7. Det daglige arbejde med apparatet Påfrysning af prøver Hurtigfrysepanel Stationær varmeafledningsblok (tilbehør)* Objektplader Isætning af objektpladerne i objekthovedet Objektorientering Skæring Skæring af prøven Indstilling af snittykkelse Temperaturtabel (i minus C) Afrimning Automatisk afrimning af frysekammeret Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Afslutningen på arbejdet Afslutningen på det daglige arbejde Slukning af apparatet for længere tid Fejldetektering og -afhjælpning Fejlmeddelelser i displayet Overtemperatur- sikkerhedsafbryder Mulige fejlkilder, årsager og afhjælpning Rengøring, desinfektion, vedligeholdelse Rengøring Spraydesinfektion med Leica Cryofect Vedligeholdelse Generelle vedligeholdelsesanvisninger Udtagning af mikrotomen Aftagning af kappen Isætning af mikrotomen Udskiftning af sikringerne Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Bestillingsoplysninger, ekstra tilbehør Bestillingsoplysninger Ekstraudstyr Mobil varmeafledningsblok Kuldeafledningsblok Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring (original) EC Declaration of Conformity...54 Leica CM1850 UV Kryostat 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) (Fig. 5). Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med. Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. 1.2 Brugergruppe Leica CM1850 UV må kun betjenes af laboratoriepersonale, som er uddannet til dette. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica CM1850 UV er en effektiv kryostat med automatisk desinfektionssystem til rutine- og forskningsopgaver inden for biologi, medicin og industri. Apparatet anvendes til hurtig nedfrysning og skæring af prøvemateriale. Apparatet er ikke konstrueret til uovervåget opbevaring af prøvemateriale. Apparatet må kun anvendes til sit ovenfor beskrevne formål og efter retningslinjerne i den foreliggende betjeningsvejledning. Leica CM1850 UV er også velegnet til IVD (in-vitro-diagnostik). Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Kemisk desinfektion og UV-stråling kan aldrig erstatte den manuelle beskyttelse efter laboratorieforskrifterne (som f.eks. at man bærer sikkerhedsbriller, handsker, laboratoriekittel, åndedrætsværn). Disse desinfektioner medfører en reduktion af kimtallene med mindst 99,99 %. Fig. 1 6 Betjeningsvejledning V /2006

7 2.1 Sikkerhedsanordninger Låsning af håndhjulet 2. Sikkerhed Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulslås og fingerbeskyttelse på knivholderen. For at undgå helbredsmæssige skader kan desinfektionen kun startes, når glasruden er lukket efter forskrifterne, og de indbyggede sikkerhedsanordninger derved er aktiveret. Når sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i den foreliggende betjeningsvejledning overholdes nøje, er brugeren i høj grad beskyttet mod uheld og skader. 2 1 Fig. 2 Håndhjulet skal låses før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! For at man kan låse håndhjulet, skal håndhjulsgrebet befinde sig i den øverste position, og metalstiften (1) skal stå over for den sorte punktmarkering (2). Tryk metalstiften udad og ind i kærven på håndhjulet; bevæg evt. håndhjulet let frem og tilbage, indtil du kan mærke, at låsemekanismen går i indgreb. For at frigøre håndhjulet igen, skal du trykke metalstiften (1) ud af kærven på håndhjulet i retning af kryostatkabinettet. Fig. 3 Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Leica CM1850 UV Kryostat 7

8 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse 2.2 Generelle sikkerhedsforskrifter Skæret skal afdækkes med fingerbeskyttelsen før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! Knivholderen CN er udstyret med en fingerbeskyttelse; på knivholderne CE og CE-TC fungerer glas-snitstrækkerpladen som fingerbeskyttelse (se den separate betjeningsvejledningen til knivholderen). Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: De nyeste certifikater vedr. UV-desinfektion kan du finde på Internettet på hjemmesiden: 8 Betjeningsvejledning V /2006

9 2. Sikkerhed 2.3 Driftsbetingelser Transport og opstilling Efter transporten må apparatet først tages i brug efter en pause på 4 timer! Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion! For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande på alle sider! Elektrisk tilslutning Kontrollér, inden apparatet tilsluttes til elnettet, om de elektriske tilslutningsværdier i laboratoriet svarer til angivelserne på apparatets typeskilt! Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides - se Tekniske data! Kompressoren kræver her en opstartsstrøm mellem 45 og 50 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet kan anvendes uden problemer. For at apparatet kan anvendes uden problemer, skal det sikres, at elforsyningen opfylder specifikationerne og er konstant. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Kompressorolien, der har flyttet sig under transporten, skal først flyde tilbage til sin udgangsposition. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Afrimning Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! Leica CM1850 UV Kryostat 9

10 2. Sikkerhed 2.4 Arbejde på apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Lad ikke knive og afmonterede knivholdere med monteret kniv/klinge ligge frit fremme! Læg aldrig knive fra dig med skæret opad! Prøv aldrig at gribe en kniv, der falder! Spænd altid først objektet fast og derefter kniven! Håndhjulet skal låses og skæret afdækkes med fingerbeskyttelsen før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! Længere tids hudkontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger! For at man kan sikre, at kondensvandet kan løbe sikkert ud, og for at man kan undgå en potentiel kontaminationsrisiko, skal opsamlingsbeholderens stophane (2, fig. 22) altid stå åben, når kryostaten er i brug. Luk kun stophanen, når opsamlingsbeholderen skal tømmes! 2.5 Rengøring og desinfektion Til en rutinemæssig desinfektion behøver man ikke altid at afmontere mikrotomen. Apparatet er konstrueret til UV-desinfektion! I kraft af mikrotomens specielle tætninger er apparatet også velegnet til spraydesinfektion med Leica Cryofect. (Leica Cryofect fås ikke i alle lande!) Fjern skæringsaffald, HVER GANG der skiftes prøve! Start først desinfektionen, når det er gjort! For hver ny prøve kan der evt. ske potentiel kontamination. Brug aldrig organiske opløsningsmidler eller andre aggressive substanser til rengøring og desinfektion! Brug udelukkende de midler, der er angivet i denne betjeningsvejledning, som f.eks. Leica Cryofect (sprit eller gængse desinfektionsmidler på spritbasis)! Yderligere detaljerede informationer om desinfektion fås hos Leica Microsystems. 10 Betjeningsvejledning V /2006

11 2. Sikkerhed 2.6 Udtagning af mikrotomen 2.7 Vedligeholdelse Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før mikrotomen tages ud! Stil objekthovedet i den laveste position ved at dreje på håndhjulet, før mikrotomen tages ud. Når mikrotomen tages ud, glider objekthovedet hurtigt nedad og kan herved beskadige operatørens fingre! Bær egnede beskyttelseshandsker, når den kolde mikrotom skal tages ud! Længere tids hudkontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger! Før mikrotomen sættes i igen, skal den være helt tør. Indvendig fugt vil ellers fryse og medføre funktionsfejl eller skader! Det er ikke tilladt tørre kammeret med varmeapparater, da dette kan medføre fejl i kølesystemet! Alle dele, der tages ud af den kolde kryostat, skal tørres grundigt, inden de lægges tilbage i kammeret! Udskiftning af sikringerne Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må aldrig sættes andre sikringer i end de sikringstyper, der er angivet i kapitel 3 Tekniske data! Hvis der anvendes andre sikringer, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før lamperne skiftes! (Nærmere, se side 46!) Ved ukorrekt udtagning/isætning af mikrotomen eller ukorrekt udskiftning af UVC-lampen kan den blive ødelagt. Skulle dette ske, skal du lade den tekniske serviceorganisation udskifte lampen! Sørg altid for, at metallisk kviksølv opsamles og bortskaffes efter reglerne. Hvis begge desinfektionsindikatorer blinker skiftevis, er det nødvendigt at udskifte UV-røret! Leica CM1850 UV Kryostat 11

12 3. Tekniske data Driftstemperaturområde (omgivelsestemperatur): 18 C til 40 C. Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivelsestemperatur på 22 C og en relativ luftfugtighed på maksimalt 60%! Type CM1850 UV CM1850 UV CM1850 UV CM1850 UV CM1850 UV Prøvningsmærker - CUL - - VDE Mærkespænding 100 V AC 120 V AC 220 V AC 230 V AC 240 V AC Mærkefrekvens 50/60 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz Optagen effekt 1600 VA 1600 VA 1600 VA 1600 VA 1600 VA Maks. opstartsstrøm i 5 sek. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. Beskyttelsesklasse I I I I I Sikringsautomat T12A T1 T12A T1 T12A T1 T10A T1 T10A T1 Forureningsgrad ➀ Overspændingskategori II II II II II Varmeafgivelse (maks.) 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s ➀ ifølge IEC-1010, UL 3101 Kuldeanlæg 50 Hz 60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -35 C (+ 2 K/- 0 K) 0 C til -35 C (+2 K/- 0 K) Afrimning automatisk varmgas-afrimning automatisk varmgas-afrimning 1 automatisk afrimning/24 timer, 1 automatisk afrimning/24 timer, temperaturstyret; temperaturstyret; Kuldeeffekt ➁ 690 W 690 W Sikkerhedsfaktor Kuldemiddel 3 300g ±5g kuldemiddel R 404A * g ±5g kuldemiddel R 404A* Kompressorolie 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfrysepanel Maksimal temperatur - 40 C (+ 0 K/- 2 K) - 40 C (+ 0 K/- 2 K) Antal frysestationer Afrimning 10 manuel varmgas-udsugning, 10 manuel varmgas-udsugning, tidsstyret tidsstyret Peltier-element Laveste temperatur -60 C (+5K) -60 C (+5K) Antal frysestationer Afrimning 2 I kombination med 2 I kombination med hurtigfrysepanel hurtigfrysepanel ➁ ifølge CECOMAF væsketemperatur 45 C, fordampningstemperatur -25 C 12 Betjeningsvejledning V /2006

13 3. Tekniske data *) Udskiftningen af kuldemiddel og kompressorolie må kun udføres af autoriseret servicepersonale! Mikrotom Rotationsmikrotom Indstilling af snittykkelse Samlet objektfremføring Vertikal vandring Maksimal objektstørrelse Objektorientering Elektrisk grovindstilling langsom hurtig 1-60 μm 25 mm 59 mm 55 x 55 mm 8 (x-, y-, z-akse) 0,2 μm/s 0,7 μm/s Lampe 50 Hz-version: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarve LUMILUX klart hvid 60 Hz-version: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarve LUMILUX klart hvid Kryostatkabinet Dimensioner Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Højde (armstøtte) Vægt (inkl. mikrotom, uden objektkøling) 600 mm 730 mm 730 mm 1140 mm ca. 135 kg Punkt 4.1 Overhold placeringsforskrifterne! Opbevaringsbetingelser Temperatur: 5-55 C Luftfugtighed: < 85 %, ikke kondenserende Alle CM 1850 UV apparat-varianter kræver følgende sekundærsikringer: F1: T0,25 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T0,25 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F2: T0,6 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T0,6 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F3: T1,6 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T1,6 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F4: T6,25 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T6,25 A Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm F5: T4 A Schurter, type FST; 6,3x32 mm eller T4 Littlefuse, type 313; 6,3x32 mm Leica CM1850 UV Kryostat 13

14 4. Opstilling af apparatet 4.1 Placeringsforskrifter Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion! For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande på alle sider! 4.2 Transport til opstillingsstedet Bevægelse på langs 16 tippe Bevægelse på tværs Apparatets opstillingssted skal opfylde følgende betingelser: intet direkte solindfald, elforsyning inden for en omkreds på ca. 1,5 m, fri for træk (klimaanlæg o.lign.), glat, plan gulvbelægning, et stort set svingningsfrit gulv, håndhjulet frit og let tilgængeligt, rumtemperaturen maks. 35 C, (< 22 C anbefales ikke) den relative luftfugtighed maksimalt 60%. apparatet skal anvendes i lukkede rum! Høje rumtemperaturer og for høj luftfugtighed nedsætter apparatets køleeffekt! Skub apparatet hen til opstillingsstedet på rullerne (14). Brug transportgribepunkterne (fig. 4) til dette! De indstillelige ben (15) kan anvendes til let tipning (maks. 30 ). Skru på opstillingsstedet stilleskruen ud af de indstillelige ben (15) med en gaffelnøglen (nødvendigt for, at apparatet står stabilt). Nivellér apparatet ved at justere stilleskruen. Fig Apparatet må kun transporteres stående! Når apparatet tippes, flytter olien i kompressoren sig altid. Tag aldrig fat i låget (16), når apparatet skubbes! Brug transportgribepunkterne ( )! Gennem den vandrette justering af apparatet sikres det, at det kondensvand, der dannes ved afrimningen af hurtigfrysepanelet, kan løbe sikkert ud. 14 Betjeningsvejledning V /2006

15 4. Opstilling af apparatet 4.3 Standardleveringens omfang Der er følgende apparatversioner: - CM1850 UV med objekt-tilbagetræk CM1850 UV uden objekt-tilbagetræk (kun USA) Håndhjul, kompl Varmeafledningsblok, stationær, kompl Kuldepuffer til varmeafledningsblok ( parkeringsstation ) Set Objektplader, Objektplader, 25 mm Objektplader, 30 mm Skæringsaffaldsbakke Aflægningsplade, højre Aflægningsplade, venstre Penselhylde Værktøjssæt: Pensel, fin Pensel Leica med magnet Unbrakonøgle, str. 1, Unbrakonøgle, str. 2, Unbrakonøgle, str. 3, Unbrakonøgle, str. 4, Unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, Unbrakonøgle, str. 5, unbrakonøgle med greb, str. 5 mm Unbrakonøgle, str. 6, Enkel gaffelnøgle, str Enkel gaffelnøgle, str Flaske kuldeolie, type 407, 50 ml Flaske OCT-frostindlejringsmedium (OCT-Compound) 125 ml Betjeningsvejledning CM1850UV, D/E/F/S Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leicaforhandler. Til CM1850 UV fås forskellige knivholdere. Alle knivholderne leveres med deres egen betjeningsvejledning. Leica CM1850 UV Kryostat 15

16 4. Opstilling af apparatet 4.4 Montering af håndhjulet Sæt håndhjulsaksens tap (1) ind i boringen (2) på håndhjulet. Sæt som vist i fig. 5 fjederskiven (3) på skruen (4). 4 Stram skruen (4) med en unbrakonøgle (5 mm). Anbring dækskive (5) (selvklæbende). Fig. 5 Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. Håndhjulet samt alle delene til monteringen findes i æsken med tilbehør. Håndhjulet kan afmonteres for transport, f. eks. hvis dørene er smalle. Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! 16 Betjeningsvejledning V /2006

17 5. Ibrugtagning af apparatet 5.1 Elektrisk tilslutning Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides - se Tekniske data! Kompressoren kræver her en opstartsstrøm mellem 45 og 50 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet kan anvendes uden problemer. For at apparatet kan anvendes uden problemer, skal det sikres, at elforsyningen opfylder specifikationerne og er konstant. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Lad strømkredsen sikre separat. Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. 5.2 Forberedelser til ibrugtagningen Kontrollér, om netspændingen og netfrekvensen i laboratoriet svarer til angivelserne på typeskiltet (fig. 1)! Sæt aflægningspladerne i kammeret. Sæt skæringsaffaldsbakken og penselhylden i. Sæt knivholderbasisen på mikrotomgrundpladen, og klem den fast. Sæt knivholderen på, og klem den fast (se separat betjeningsvejledning til din knivholder). Stil den åbne knivkasse med kniv i ind i kammeret til forkøling. Læg alt værktøj, der kræves til objektpræparationen, ind i kammeret. Luk skydevinduet. Sæt lysnetstikket i lysnetstikdåsen. Leica CM1850 UV Kryostat 17

18 5. Ibrugtagning af apparatet 5.3 Overbliksbillede Leica CM1850UV Fig Betjeningsvejledning V /2006

19 5. Ibrugtagning af apparatet Kryostat CM1850 UV 2 Opsamlingsbeholder 3 Betjeningspanel 1 4 Betjeningspanel 2 5 Aflægningsplade venstre 6 Aflægningsplade højre 7 Sikringsautomat 8 Holder til varmeafledningsblok 9 Hurtigfrysepanel 10 Peltier-element 11 Parkeringsstation 12 Stationær varmeafledningsblok 13 Objektplade 14 Kuldeafledningsblok (tilbehør) 15 Skæringsaffaldsbakke 16 Penselhylde 17 Orienterbart objekthoved 18 Knivholderbasis (tilbehør) 19 Knivholder CE (tilbehør) 20 Knivholder CN (tilbehør) 21 Knivholder CE-TC (tilbehør) Leica CM1850 UV Kryostat 19

20 5. Ibrugtagning af apparatet 5.4 Netafbryder og sikringsautomat Sikringsautomaten til elnetsikring fungerer samtidig som netafbryder. For at sikringsautomaten slås til, skal kontakten sættes i den øverste låseposition (kontaktposition 1). For at sikringsautomaten slås fra, skal kontakten sættes i den nederste låseposition (kontaktposition 0). Fig. 7 Sikringsautomat til elnetsikring 5.5 Tilkobling af apparatet Før apparatet tændes, skal man overholde den foreskrevne pause på 4 timer efter transporten! Kompressorolien, der har flyttet sig under transporten, skal først flyde tilbage til sin udgangsposition. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Tænd apparatet med sikringsautomaten. Apparatet initialiseres nu. Apparatet er fra fabrikken konfigureret på følgende måde: Klokkeslæt: 00:00 Afrimningstid: 10:00 Kammerkøling: Peltier-element (ekstraudstyr): Til (temperaturvisning) Fra (visning PE ) Programmér de ønskede værdier - som beskrevet i afsnit til I normal drift sker der kort før kompressorens opstart en trykudligning, som høres som en let hvislende lyd. 20 Betjeningsvejledning V /2006

21 6. Betjening af apparatet 6.1 Betjeningspanel 1 Fig. 8 Funktionstaster Lampe-tast TIL/FRA-kontakt til kammerbelysning Behovsbestemt afrimning Til tænding og slukning af den behovsbestemte afrimning. Nøgle-tast Til låsning/oplåsning af betjeningspanelet for at sikre det mod utilsigtede indgreb fra operatørens side. Aktivering/deaktivering ved, at man trykker i mere end 5 sekunder. Desinfektion Varighed - 30 min. Varighed min. Til at tænde/slukke desinfektionen med hhv. til at kvittere for en afbrydelse med. Klap snitstrækkeren ud til siden før UV-desinfektionen, så desinfektionen kan ske uden hindringer! For at desinfektionen kan startes, skal ruden være helt korrekt lukket. UVC-tast tryk kort 1x, 30 min-mode UVC-tast tryk længe 1x (ca. 4 sek.), 180 min-mode Hvis ruden åbnes, afbrydes desinfektionen også og skal kvitteres, ved at man trykker på UVC-tasten! Leica CM1850 UV Kryostat 21

22 6. Betjening af apparatet 6.2 Indstilling af de ønskede værdier Indstilling af klokkeslættet Indstilling af den automatiske afrimningstid (frysekammer) Fig Forvalg af kammertemperaturen Fig. 11 Fig. 9 Klokkeslættet indstilles i funktionsfeltet, der er markeret med ursymbolet. Indstil den aktuelle tid med hvv. tasten. Ved et længere tryk på hhv. tasten sættes tiden kontinuerligt frem eller tilbage (autorepeat-funktion). Den automatiske afrimning sker 1 x for hver 24 timer. Hvis man trykker let på eller tasten, vises det aktuelt forvalgte starttidspunkt for afrimningstiden. Samtidig blinker de to LED er i midten mellem tidsvisningsfelterne. Afrimningstidspunktet kan ændres i 15-minutters-trin, ved at man trykker kort eller længere tid på eller tasten. Kammertemperaturen vises og forudvælges i funktionsfeltet, der er markeret med kryostatsymbolet. Som standard vises øjeblikstemperaturen. Hvis man trykker kort på eller tasten vises temperatur-ønskeværdien. Med disse taster kan man nu indstille den ønskede værdier. Kammertemperaturen forøges eller reduceres ved et længere tryk på hhv. tasten. 5 sekunder efter, at man har afsluttet indstillingen, springer apparatet automatisk tilbage til øjebliksværdi-visningen. 22 Betjeningsvejledning V /2006

23 6. Betjening af apparatet Aktivering af Peltier-elementet Fig. 12 Peltier-elementet anvendes til ekstra køling på påfrysningsstationerne. Når Peltier-elementet aktiveres, startes kuldeanlæggets kompressor efter 40 sekundet til ekstra varmeafledning. Displayvisning på apparater med Peltier-element: PE Aktiveringen sker, ved at man trykker på tasten. Efter aktiveringen skifter visningen til tallet 10 (Peltier-elementet køler kun i 10 minutter). Imens vises den resterende køletid konstant i displayet. Efter 10 minutter slukkes Peltier-elementet automatisk. Når den resterende tid er 4 minutter, vises der yderligere en prik efter tallet 4 ( 4. ). Fra dette tidspunkt kan Peltier-elementet slukkes før tiden. Man slukker før tiden ved at trykke en gang til på tasten. Når Peltier-elementet er slukket, springer displayvisningen tilbage til PE Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! Fig. 13 Den behovsbestemte afrimning af hurtigfrysepanelet aktiveres, ved at man først trykker på knappen (der lyder en kontinuerlig tone) og dernæst på knappen (den kontinuerlige tone ophører). Displayet blinker under afrimningen. Hvis den behovsbestemte afrimning skal afbrydes før tiden, skal du trykke på tasten og tasten efter hinanden. Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! Hurtigfrysepanelet og frysekammeret kan afrimes manuelt uafhængigt af hinanden. Det er imidlertid ikke muligt at foretage en behovsbestemt afrimning af begge systemer samtidig. Leica CM1850 UV Kryostat 23

24 6. Betjening af apparatet Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Den behovsbestemte afrimning af frysekammeret aktiveres, ved at man først trykker på tasten (der lyder en kontinuerlig tone) og dernæst på tasten (den kontinuerlige tone slukkes) i indstillingsfeltet for kammertemperaturen. Displayet blinker under afrimningen. For at afbryde den behovsbestemte afrimning før tiden skal du trykke på tasten og eller tasten i indstillingsfeltet for kammertemperaturen igen. Fig Låsning af displayet Fig. 15 Når displayet er låst ved hjælp af nøgletasten, kan man ikke længere ændre nogen af de indstillede værdier. For at låse displayet op igen skal du trykke på nøgletasten igen i 5 sekunder. Når betjeningspanelet er låst, slukker lysdioderne mellem timevisningen og minutvisningen i urfeltet. 24 Betjeningsvejledning V /2006

25 6. Betjening af apparatet 6.4 Betjeningspanel 2 Elektrisk grovindstilling Tilbagetrækning af objektet fra kniven Start på den hurtige bagudbevægelse til den bagerste yderposition. 1 Hurtig LED en (1) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den bagerste yderposition er nået, begynder LED en (1) at lyse. Bagudbevægelsen kan stoppes med en af grovindstillingstasterne. Start på den langsomme bagudbevægelse til den bagerste yderposition. Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Langsom Fremføring af objektet til kniven Start på den hurtige hhv. den langsomme fremadbevægelse til kniven. Langsom 2 Hurtig Fremadbevægelsen sker, mens der trykkes på tasten, det vil sige, så længe tasten holdes nede. Dette er en sikkerhedsfunktion til beskyttelse af objektet og kniven! Når den forreste yderposition er nået, lyser LED en (2). Fig. 16 Leica CM1850 UV Kryostat 25

26 7. Det daglige arbejde med apparatet 7.1 Påfrysning af prøver Hurtigfrysepanel Indstil skæretemperaturen (kammertemperaturen) efter det prøvemateriale, der skal skæres (se 7.4 Temperaturtabel ). 1 Kryokammeret er udstyret med et hurtigfrysepanel (5, fig. 17), som man kan sætte op til 10 objektborde med prøver på. Dets temperatur ligger altid lavere end den kammertemperatur, der aktuelt er indstillet Fig. 17 Skære prøven groft til. Aktivér om nødvendigt Peltier-elementet (4) - det varer ca. 40 sekunder, inden den maksimale køleeffekt er til rådighed. Kom en tilstrækkelig mængde frostindlejringsmedium på objektplade med rumtemperatur. Sæt prøven på objektpladen, og justér den. Sæt objektpladen i en af boringerne på hurtigfrysepanelet, og frys prøven ved lav temperatur. Sæt derefter objektpladen med prøven ind i objekthovedet (fig. 18), og skær Stationær varmeafledningsblok Montér varmeafledningsblokkens (2) holder (1) med to skruer i de dertil beregnede boringer på frysekammerets venstre sidevæg, og sæt varmeafledningsblokken i. Sæt varmeafledningsblokken direkte på prøvens overflade. Efter mindst 30 sekunder er prøven fuldstændigt frosset. Når prøven er påfrosset, skal du bringe varmeafledningsblokken i hvileposition på parkeringsstationen (3). 26 Betjeningsvejledning V /2006

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.5, Dansk 10/2012 Bestil.nr. 14 0471 81103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: 14 0491 80103 RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat

Leica CM1950. Kryostat Leica CM1950 Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1950, Rev B, dansk, 1v2 01/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. 1. OBS!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica CM1950 Kryostat Leica CM1950, V 1.5 RevF, dansk 08/2014 Bestillingsnummer: 14 0477 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere