Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug."

Transkript

1 1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt polte/slagtesvin svarende til i alt 359,54 DE på ejendommen Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten, samt udbringning af husdyrgødning på 260,06 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: I forbindelse med udvidelsen/ændringen ændres dyreholdet i de eksisterende stalde og der skal der bygges en ny smågrisestald, samt opsættes en ny fodersilo på 20 tons. Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, i beskrivelsen af ejendommen samt i vurderingen af udvidelsen. De stillede vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Husdyrbrugslovens 42. Gl. Kirkevej 21 har fået udarbejdet en miljøgodkendelse til deres svineproduktion den 12. januar 2006 af daværende Gråsten Kommune. Den godkendelse blev påklaget den 19. januar 2006 til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet stadfæstede godkendelsen 28. april Den eksisterende godkendelse vil blive ophævet og indeværende miljøgodkendelse vil herefter være gældende. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Gyldighed Udvidelsen skal være gennemført og udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 17. august Den forudgående idehøring blev gennemført fra den 17. august til 05. september Høringen og annonceringen gav ingen kommentarer. Et udkast til godkendelsen har været i høring hos ejer/ansøger Per Løper og rådgiver Ulla Pallesen, LandboSyd, samt i partshøring fra den 28. december 2o11 til 08. februar Partshøringen gav bemærkning fra Gl. Kirkevej 6, Buskmosevej 12, Naturstyrelsen, Haderslev Stift samt ansøger. Bemærkningerne er indarbejdet denne godkendelse. Se også afsnit 10. 2

3 Afgørelsen er meddelt den 28. marts 2012 og offentliggjort på www. sonderborgkommune.dk samt i Sønderborg Ugeavis den 28. marts Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

4 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Adresse Per Løper Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Virksomhedens navn: Saxagergård Adresse: Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Matrikel: nr. 5 Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Per Løper Ejer af ejendommen: Per Løper, Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Ejer af virksomheden: Per Løper, Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Ansøgningsskema nr.: 11010, version nr. 6 Konsulent: Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Teknik og Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Ruth Slaikjer, Sønderborg Kommune Sagsbehandler, arealdel: Helle Dueholm Pedersen, Sønderborg Kommune Sag nr.: 09/33069 KS: Vibeke Ring Kuntz 4

5 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Generelle afstande og dispensation Planmæssige forhold Indpasning i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Biaktivitet/bivirksomhed Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper, mængder N og P Flydende gødning, mængder og opbevaring Gyllekøling Anden organisk gødning Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Lys

6 5.4 Støj og vibrationer Støv Skadedyr Transport Beskrivelse og vurdering af arealerne Lokalisering og planmæssige forhold Harmoniareal Påvirkninger af søer og vandløb Påvirkning af fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Beskyttede sten- og jorddiger Kultur- og fortidsminder Bedste tilgængelige teknik (BAT) BAT for Management Samlet vurdering vedrørende BAT Egenkontrol Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativet Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og klagevejledning Konklusion Generelt Vilkår GENERELT

7 13.2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG PÅVIRKNING FRA AREALERNE BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) HUSDYRBRUGETS OPHØR EGENKONTROL OG DOKUMENTATION Bilag 1. Situationsplan 2. Diverse afstande 3. Ledningsplan 4. Udløbspunkt, overfladevand 5. Plantegning 6. Gyllekøling, kort 7. Gyllekøling, beregning 8. BAT-niveau 9a. Landskabsvurdering 9b. Beplantning 10. Lugt, gene- og konsekvensradius 11. Transportruter med husdyrgødning 12. Planmæssige forhold 13. Beskyttet Natur 14. Grundvand 15. Overfladevand 16. Natura Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 18. Konsekvensvurdering 19. Kort over bræmmer på areal Aabenraa Kommunes udtalelse om arealer i Aabenraa Kommune 21. Oversigt over høringsparter 22. Bræmmer 23. Lovgrundlag 7

8 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Sønderborg kommune har modtaget ansøgning (nr ) fra Per Løper om miljøgodkendelse af udvidelse/ændring og drift af husdyrproduktion på Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 20. maj Seneste version af ansøgning, version 6, er modtaget den Beregningsgrundlaget er A. Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen ejendommen Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten. Der skal bygges en ny stald til smågrise og slagtesvin/polte, samt opsættes en ny fodersilo på 20 tons. Desuden omfatter miljøgodkendelsen alle dyrkningsarealer tilknyttet CVR nr Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen/ændringen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Ejendommen er miljøgodkendt af daværende Gråsten Kommune den 12. januar Godkendelsen blev påklaget, men stadfæstet af Miljøklagenævnet den 28. april godkendelsen med vilkår bortfalder med vedtagelse af denne godkendelse. Vilkårene i denne miljøgodkendelse vil gælde fremover. 1.2 Ikke teknisk resumé Sønderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af svineproduktionen på Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten, i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår. Udover miljøgodkendelse af bedriftens produktionsanlæg og besætning, som meddeles ved denne skrivelse, er der i tilknytning hertil accepteret anvendelse af aftalearealer knyttet til ejendommen Kværsløkke 18, 6300 Gråsten, CVR-nr , under overholdelse af de generelle regler for anvendelse af husdyrgødning. Arealerne er vurderet og beskrevet i nærværende godkendelse. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse og kommunens vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer. Produktion og arealer Svineproduktionen på Gl. Kirkevej 21 udvides/ændres fra 600 årssøer, smågrise til 30 kg og slagtesvin kg svarende til 345,33 DE til 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg med produktion af smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt polte/slagtesvin svarende til 359,54 DE. I forbindelse med udvidelsen/ændringen ændres dyreholdet i de eksisterende stalde og der skal der bygges en ny stald til smågrise og polte/slagtesvin, samt opsættes en ny fodersilo på 20 tons. Til ejendommen hører omkring 134,14 ha udbringningsareal, hvortil der yderligere er forpagtet ca. 95,2 ha og der er desuden indgået gylleaftaler for 32,5 DE. En del af udbringningsarealerne ligger forholdsvist samlet omkring ejendommen. De øvrige udbringningsarealer ligger dels vest for Tørsbøl, dels i Aabenraa Kommune, ved Hønsnap Mark. Udbringningsarealerne fremgår af bilag

9 Placering Ejendommen er placeret i landzonen ca. 0,7 km nordvest for Rinkenæs. Der skal bygges en ny stald til smågrise og polte/slagtesvin i forlængelse af den eksisterende smågrisestald. Derudover opføres en ny fodersilo øst for staldene. Lugt Der er ingen problemer med overholdelse af lugtgeneafstandene til nærmestes nabo, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt ligger ca. 206 meter fra ejendommen, hvilket er større afstand end den beregnede ukorrigerede geneafstand på 192 meter. Transporter Udvidelsen af husdyrholdet på Gl. Kirkevej 21 vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra 866 til 1032 transporter årligt. Da transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. Transportvejene fremgår af bilag 11. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der sker en reduktion af ammoniakfordampningen fra ejendommen på 1662,77 kg kvælstof per år således at den samlede emission fra staldanlæg og opbevaringslagre efter udvidelsen er 5226,94 kg kvælstof pr. år. Nærmeste registrerede 3 beskyttede sø ligger ca. 330 m nordnordøst for den østligste gyllebeholder. Nærmeste registrerede 3 beskyttede område er en eng ca. 250 m nord for den nye smågrisestald. Nærmeste 7 område ligger ca. 2 km syd for staldanlægget. Området er en beskyttet hede/overdrev ved Stranderød ud for Stranderød bugt. Nærmeste Natura 2000 område (Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov) begynder ca. 870 m nord for den nye smågrisestald. Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug inden for en afstand af m fra anlægget. Der ligger flere 3-beskyttede søer og et 3 beskyttet overdrev/eng indenfor m zonen rundt om ejendommen. Da ingen af disse arealer vil blive påvirket med mere ammoniak i ansøgt drift har Sønderborg Kommune vurderes, at der ikke skal stilles vilkår. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Fire marker ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Kravene til udvaskning af nitrat overholdes ved anvendelse af dels standardsædskift og dels grundvandssædskifte. En del af arealerne afvander til Vadehavet, Nybøl Nor eller til Ydre Flensborg Fjord. Vadehavet, Nybøl Nor samt Flensborg Ydre Fjord er udpeget som Natura 2000 område. En del af arealet er også udpeget som nitratklasse. Vurderingen og beskrivelsen af arealernes påvirkning sker derfor i afsnittet om Natura Udbringningsarealerne ligger uden for fosforklasse, og de generelle krav til fosforoverskud er overholdt. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, 9

10 håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Yderligere vurderes det, at udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV-arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister, som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen samt på og omkring udbringningsarealerne. BAT For at overholde kravet om 25 % ammoniakreduktion og ammoniakemissionsniveauet for BAT vil der blive etableret gyllekøling i den nye smågrisestald (drift timer med 29,6 % effekt) samt foderkorrigeret for foder til årssøerne. Sønderborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer med de fastsatte vilkår. Alt i alt vurderer Sønderborg Kommune, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. Påvirkninger fra udbringningsarealerne Det vurderes at udbringningen af husdyrgødning på arealerne ikke kommer til at påvirke søer, vandløb, beskyttet natur, beskyttede sten- og jorddiger samt kultur- og fortidsminder. Sønderborg Kommune har stillet vilkår til beskyttelse af det nitratfølsomme indvindingsområde ved Tørsbøl Vandværk. Det betyder, at nitratpåvirkningen i ansøgt drift bliver 46 mg nitrat/liter. Sønderborg Kommune vurderer, vilkårene sikrer, at grundvandet ikke bliver væsentligt påvirket. Ved areal 26-0 ligger en mose- og englokalitet som vurderes at være egnet som yngle- og rasteområde for bilag IV arterne Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander. Sønderborg Kommune har derfor stillet vilkår om 2 meter dyrknings- gødnings og sprøjtefrie bræmmer på den del af arealet, hvor risikoen for afstrømning af næringsstoffer er størst. 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 2.1 Generelle afstande og dispensation Bilag 2 viser en oversigtsplan med angivelse af anlæggenes placering i forhold til omgivelserne. Naturforholdene omkring ejendommen og ved udbringningsarealerne er beskrevet i afsnit 5 og 6. Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 178 meter til nærmeste beboelse, der ligger sydvest for den nye staldbygning og ca. 130 meter sydvest for den nærmeste gyllebeholder (Melskovvej 12). 206 meter vest for den nye staldbygning findes den nærmeste nabo uden landbrugspligt (Melskovvej 25). Nærmeste byzone (også omfattet af Lokalplan 58) er ved Lyshøj i Rinkenæs ca. 570 m østsydøst for den østligste gyllebeholder. Buskmosevej 11 udløser samlet bebyggelse. Den ejendom ligger ca. 780 m øst for den østligste gyllebeholder. 10

11 Tabel 1 viser en oversigt over de gældende afstandskrav, jf. Husdyrgodkendelseslovens 6. Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Byzone Ca. 715 m Til Rinkenæs byzone 50 m Sommerhusområde Ca. 5 km Til sommerhusområdet ved Rendbjerg ved Egernsund 50 m Område i landzone til boligformål. Blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål Ca. 715 m Fra den nye smågrisestald til byzone / Lokalplan 58 (boligformål) 50 m Nabobeboelse Ca. 178 m Fra den nye smågrisestald til Melskovvej m Tabel 2 viser en oversigt over de gældende afstandskrav, jf. Husdyrgodkendelseslovens 8. Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Ikke almene vandforsyningsanlæg Ca. 220 m Egen vandboring på Gl. Kirkevej 19 (DGU-arkivnr ) 25 m Almene vandforsyningsanlæg Ca. 1,3 km Til alment vandværk i Rinkenæs 50 m Vandløb Ca. 670 m Fra den nye smågrisestald til det registrerede beskyttede vandløb mod nordøst 15 m Ca. 2 m Fra eksisterende slagtesvinestald og smågrisestald til nedløbsrist på afløbsledning/dræn Dræn Ca. 2 m* Fra ny smågrisestald til nedløbsrist på afløbsledning/dræn 15 m >15 m Den nøjagtige placering af dræn kendes ikke. Såfremt der i forbindelse med byggeriet stødes på markdræn inden for 15 m, vil dræne blive lagt om i tætte PVC rør. Søer Ca. 330 m Fra den østligste gyllebeholder til nærmeste registrerede beskyttede sø mod nordøst 15 m Offentlig vej Ca. 9 m** Ca. 50 m Fra eksisterende stald til Gl. Kirkevej Fra ny stald til Gl. Kirkevej 15 m Privat fællesvej > 15 m Der er ingen privat fællesvej i nærheden af ejendommen 15 m 11

12 Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m Kendes ikke, men må ligge meget længere væk end 25 m 25 m Beboelse på samme ejendom Ca. 54 m Fra nærmeste stald til stuehus 15 m Naboskel Ca. 100 m Fra den nye smågrisestald til matr Rinkenæs, Rinkenæs 30 m * Nedløbsriste til overfladevand ligger nærmere end 15 m fra stalde. Der søges dispensation ** I forbindelse med byggeriet af de eksisterende stalde i 1986/87 (bygning 3 og 3) blev der givet dispensation fra afstandskravet til offentlig vej. Dispensation Ejer søger dispensation til at etablere nedløbsriste til afledning af overfladevand nærmere end 15 m fra stald. Nedløbsristene vil blive etableret minimum 1 m fra stald, ligesom de eksisterende nedløbsriste. Ejers begrundelse: Da det eksisterende staldanlæg er gravet ind i en bakke, er der etableret afløb fra grusvej på den vestlige side af de eksisterende smågrisestalde samt nord for den nordligste slagtesvinestald. På nuværende tidspunkt løber der ifølge ejer regnvand fra Gl. Kirkevej ind på arealet på den nordlige side af den nordligste slagtesvinestald. Pga. terrænforholdene er det således nødvendigt, at kunne bortlede regnvandet. De eksisterende afløbsriste betragtes af ejer som lovligt etableret. Sønderborg Kommune har meddelt, at afløbsristene sidestilles med dræn jf. 8 stk. 1 pkt. 3. Der søges derfor om dispensation fra afstandskravet på 15 m til dræn til at etablere yderligere 3 afløbsriste. Begrundelsen er, at der ellers er risiko for, at staldanlægget kommer til at stå under vand i perioder med meget nedbør. Ejer pointerer, at der er tale om tætte staldanlæg, og at der ikke transporteres husdyrgødning, dyr, handelsgødning, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer langs smågrisestalden. Vandet vil blive ledt til det projekterede nye forsinkelsesbassin, hvor der nemt vil kunne afspærres i enten sandfanget eller i udløbsbrønden fra bassinet, hvis der skulle komme uheld med udslip. Miljømyndighedens vurdering Ønsket om at etablere tre nye nedløbsriste langs med vestsiden af den nye smågrisestald har været i høring hos Sønderborg Kommunes Naturafdeling. De udtaler, at nedløbsristene kan tillades, såfremt det sikres, at der ikke kan løbe forurenet vand ud i drænsystemet og recipienten, Markbæk, som ligger nedstrøms. Sønderborg Kommunes Landbrugsafdeling har noteret sig, at staldanlæggene er tætte, og at der ikke transporteres husdyrgødning, dyr, handelsgødning, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer langs smågrisestalden. Vi noterer os ligeledes, at der er behov for at kunne bortlede overfladevandet på grusvejen, grundet terrænets hældning. Landbrugsafdelingen kan ikke umiddelbart se, at der er meddelt nogen dispensation fra afstandskravet til de eksisterende nedløbsriste, som ligger ca. 2 m fra de omtalte tre eksisterende stalde. Kommunen stiller derfor vilkår om, at overfladevand som løber i såvel de tre nye som i de eksisterende nedløbsriste skal ledes til det nye forsinkelsesbassin, som vist på bilag 3, Ledningsplan. Der skal kunne afspærres i sandfanget og/eller i udløbsbrønden fra bassinet. Der stilles også vilkår om, at der ikke udendørs må oplagres og transporteres potentielt forurenende stoffer i en afstand af 15 m til afløbsristene. Kommunen vurderer med de givne vilkår, at det kan sikres, at der ikke sker forurening af dræn og vandløb. 12

13 På baggrund heraf meddeles der dispensation fra afstandskravet på 15 m til at etablere en afløbsledning med tre nye nedløbsriste minimum 1 m fra den nye smågrisestald. På samme baggrund lovliggøres de eksisterende nedløbsriste på den vestlige side af de eksisterende smågrisestalde samt nord for den nordligste slagtesvinestald. Kommunen vurderer, at ejendommen overholder alle øvrige afstandskrav i 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.2 Planmæssige forhold Ifølge regionplanen for Sønderjyllands Amt ligger ejendommen og dens jorder i områder med almindelige drikkevandsinteresser. En mindre del af udbringningsarealerne ved Tørsbøl og Hønsnap Mark ligger i nitratfølsomme områder. Jorderne ved Rinkenæs og Hønsnap Mark afvander til Flensborg Fjord, mens arealerne ved Tørsbøl afvander til Vidå-systemet. Se desuden arealdelen af godkendelsen. Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger virksomheden i Landbrugsområde 703J01. Dette er uændret i Forslag til Kommuneplan Ifølge Spildevandsplan for Sønderborg Kommune ligger ejendommen udenfor kloakeret område. Sanitært spildevand fra ejendommen ledes gennem septiktank og dræn sammen med regnvand og tagvand til Markbæk, med udløb i Flensborg Fjord. Ejendommen forsynes med vand fra egen boring beliggende Gl. Kirkevej Indpasning i landskabet Ejendommen ligger i et lidt kuperet landskab med mange levende hegn langs vejene, og er derfor ikke synlig fra lang afstand. Den nye stald opføres i forlængelse af en eksisterende klimastald og i tilknytning til de eksisterende bygninger. Ejer oplyser, at i forbindelse med etableringen af en stor del af de eksisterende stalde er der flyttet en del jord. Der er således også behov for at grave noget af en bakke væk, for at kunne etablere den nye smågrisestald i samme kote som de nuværende smågrisestalde. Om afskærmende beplantning oplyser ejer, at staldanlægget på nuværende tidspunkt er afskærmet fra Gl. Kirkevej med et læbælte, som også efter udvidelsen vil afskærme staldanlægget. Gyllebeholderen, beliggende på modsatte side af Gl. Kirkevej, er ligeledes omkranset af et læbælte bestående af hvidtjørn, kirsebær, hassel mm. Kommunen skal endvidere vurdere husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. der fremgår af anden lovgivning. De væsentligste udpegninger og deres betydning for ansøgningen beskrives herunder. Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor Særligt næringsfattige naturarealer. Der er ingen bygninger indenfor Naturområder. Mark 6-1 ved Alnor og mark 17 nordvest for Kollund ligger helt indenfor udpegningen. Mark 6-0 ved Alnor ligger delvis indenfor og mark 18 ved Alnor grænser op til udpegningen. 13

14 Der er ingen bygninger indenfor Område med naturinteresser, men markerne 7 og 8-2 ved Rinkenæs og markerne 23, 24 og 30 ved Tørsbøl ligger helt indenfor. Markerne 12-1 ved Rinkenæs og markerne 28 og 41 ved Tørsbøl ligger delvis indenfor. Mark 25 og 29 ved Tørsbøl grænser op til. Arealer udpeget jf. 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug: Der er ca. 2 km til nærmeste beskyttede hede/overdrev ved Stranderød ud for Stranderød bugt. Natura 2000: Der er ca. 870 m til nærmeste Natura 2000 område, som er et EF-Habitat og EF fuglebeskyttelsesområde: Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov nordnordvest for staldanlægget. Mark 6-0 og 6-1 ligger indenfor området. Det nærmeste Marine EF fuglebeskyttelsesområde, som er Flensborg Fjord, ligger knap 2 km øst for staldanlægget. Områder med landskabelig værdi: Der er ingen bygninger indenfor Værdifulde kystlandskaber. Hele anlægget på vestsiden af Gl. Kirkevej ligger indenfor Værdifulde landskaber. Uforstyrrede landskaber: Staldanlægget ligger udenfor udpegningen. Områder med særlig geologisk værdi: Staldanlægget ligger udenfor udpegningen Skovtilplantning uønsket pga. Geologi. Rekreative interesseområder: Staldanlægget ligger udenfor udpegningerne Fritidsområder, Eksisterende sommerhusområder, Nye sommerhusområder, Arealudlæg til feriefritidsformål, Planlagte arealer til feriefritidsformål, Eksisterende byzone og Planlagte arealer til byformål. Mark 12-1 ved Rinkenæs ligger næsten helt indenfor Planlagte arealer til ferie-fritidsformål og mark 7 grænser op til. Markerne 1-0 og 2-0 ligeledes ved Rinkenæs, ligger delvis indenfor Planlagte arealer til byformål og delvis indenfor Eksisterende byzone. Markerne 1-0, 2-0 og 12-1 ved Rinkenæs ligger helt eller delvis indenfor lokalplanerne: 39, 58 og 76, lokalplandelområde 1. Værdifulde kulturmiljøer: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Kirkeomgivelser: Hele staldanlægget ligger indenfor Kirkelandskaber. Kystnærhedszonen: Kystnærhedszonen løber langs Gl. Kirkevej, således at det kun er den eksisterende, østligste gyllebeholder, der ligger indenfor udpegningen. Lavbundsarealer: Der er ingen bygninger indenfor Lavbund og okker inkl. okkerklassificering, VMPII lavbundsarealer og Øvrige lavbundsarealer. 14

15 Skovrejsningsområder: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Fredede områder: Der er ingen bygninger indenfor Fredede områder, Fredede områder forslag og Fredede fortidsminder. Mark 7 ved Rinkenæs ligger helt indenfor et fredet område ved Stranderød og mark 12-1 ligger delvis indenfor (fredningen: Benniksgård, Rinkenæs). Strandbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen, men mark 7 ved Rinkenæs og mark 3, 17 og 18 nordvest for Kollund ligger delvis indenfor. Klitfredningslinje: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor udpegningen. Skovbyggelinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Sø- og åbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor udpegningen. Kirkebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor Kirkebyggelinjen. Fortidsmindebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Beskyttede sten- og jorddiger: Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger, der grænser op til staldanlægget, men følgende marker grænser op til beskyttede sten- og jorddiger: 7, 8-2, 12-1 og 40-0 ved Rinkenæs, 6-0 og 6-1 ved Alnor, 13, 14, 15, 15-1, 16, 17 og 18 nordvest for Kollund og 23 og 28 ved Tørsbøl. Driften af arealerne ændres ikke. Miljømyndighedens vurdering Kirkeomgivelser: Den nye staldbygning ligger på samme side af Gl. Kirkevej, som Rinkenæs Gamle Kirke. Der bliver ca. 315 m mellem stalden og kirken. Projektet har været i høring ved Haderslev Stift. De udtaler, at Stiftsøvrigheden ikke vil modsætte sig, at der sker udvidelse af husdyrbruget Saxagergård. Det er dog en forudsætning, at læbeplantningen nord og øst for området bevares. Landskabshensyn: Værdifulde landskaber skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Nybyggeriet ved Gl. Kirkevej 21 er nødvendigt for landbruget og ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. Det kan derfor tillades. Projektet har også været i til høring ved Sønderborg Kommunes Planafdeling. De udtaler, at Det er af afgørende betydning for opførelsen af den nye staldbygning og den ny silo, at de indpasses i de landskabelige forhold, så det bakkede landskab ikke forstyrres rent visuelt. Det er også af betydning at bygningerne på ejendomme (gamle som nye), sammenknyttes bedre til landskabet, så bygninger ikke står alene, men at der altid er en beplantningsmasse ved bygningerne, der formidler skalaen 15

16 mellem bygning og terræn, og som indgår som et velkendt og naturligt landskabselement omkring fritliggende gårde. Bygningernes arkitektoniske kvaliteter, vedligeholdelse af eksisterende læhegn og vedligeholdelse af eksisterende beplantninger er afgørende for, at landskabet på dette sted fortsat vil opleves som et værdifuldt småbakket landskab. Planafdelingen gør opmærksom på, at jordpåkørsel over 0,5 m på landbrugsjord kræver en vurdering om landzonetilladelse. Sønderborg kommune stiller derfor bl.a. vilkår om, at den nye smågrisestald og silo placeres som ansøgt i samme kote som eksisterende, og at det skal tilstræbes, at bygge- og anlægsarbejdet producerer mindst muligt overskudsjord. Endvidere stilles vilkår til vedligeholdelse af eksisterende beplantning og læhegn. Haderslev Stifts forudsætninger om at bevare læhegn er i overensstemmelse med planafdelingens forudsætninger. Sønderborg kommune vurderer, at staldbygningen ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. Sønderborg Kommune vurderer i øvrigt, at den nye staldbygning og silo overholder alle bygge- og beskyttelseslinjer. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til 5794 m². Hertil kommer to stuehuse og en garage på i alt 379 m² og to gyllebeholdere på i alt 2150 m². Bilag 1 viser en situationsplan for det samlede husdyrbrug. Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse med videre fremgår af tabel 3. Bygningsbeskrivelse: Tabel 3. Oversigt over bygninger Bygning Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 1 Løbe- /drægtighedsstald (1994) ca m² ca. 8 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Vestligste del ændres til løsgående søer 2 Farestald (1980) ca m² ca. 6 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Der etableres ekstra farestier i tidligere polteafsnit 3 Slagtesvinestald - > drægtighedsstald* (1987) ca. 594 m² ca. 6 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Slagtesvinestald ændres til løsgåen- 16

17 Bygning Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse de søer* 4 Slagtesvinestald - > dels drægtighedsstald og dels slagtesvinestald* (1987) ca. 594 m² ca. 6 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Østligste del ændres til løsgående søer* 5 Klimastald 1997) ca m² ca. 8 m ca. 25 º Røde mursten og gråt eternittag Stald ST og ST Ny smågrise- /slagtesvinestald ca m² ca. 8 m ca. 25 º Røde mursten og gråt eternittag Smågrise ST Maskinhus (1991) 17 m x 35 m = 595 m² 6 m ca. 25 º Røde stålplader og gråt eternittag Maskiner 8 Halmlade (1988) 25 m x 28 m = 420 m² 5 m ca. 25 º Åbne sider med gråt eternittag Halm 9 Foderlade (1975) 15 m x 31 m = 450 m² 6 m ca. 25 º Røde mursten med gråt eternittag Foder 10 Stuehus (1932) ca. 150 m² ca. 8 m ca. 50 º Hvidmalede mursten og rødt tegltag Stuehus 11 Stuehus Gl. Kirkevej 19 (1973) ca. 142 m² ca. 5 m ca. 20 º Røde mursten og rødt tegltag Udlejningsbolig 12 Garage (2008) ca. 87 m² ca. 6 m ca. 50 º Hvidmalede mursten og rødt tegltag Garage 13 Halmfyr (1987) ca. 23 m² ca. 4 m ca. 20 º Brune stålsider og gråt eternittag Halmfyr Gyllebeholder 1 (1987) ca m² 2 m - Grå betonelementer Gyllebeholder 2 (1994) ca m² 2 m - Grå betonelementer Gødningsopbevaring Gødningsopbevaring Ny silo 20 tons 8 m Galvaniseret stål Foder * OBS: Anvendelsen af de to hidtidige slagtesvinestalde (ST og ST-29597) kan blive byttet om. Det er valgt at indtegne slagtesvinesektionen i den nordligste stald ud fra en worst case beregning for ammoniakdeposition til habitatområdet mod nord. Udvidelsen og ændringer sker i eksisterende og nye bygninger, for at leve op til dyrevelfærdskrav fra Virksomheden er etableret i 1900 tallet, således er stuehuset opført i Ejendommen er løbende blevet moderniseret og der er opført nye driftsbygninger. Den planlagte nybygning forventes påbegyndt og afsluttet Starttidspunkt for driften forventes at blive

18 Datoerne beskriver de forventede tidspunkter for opstart og afslutning af byggeri samt ibrugtagelse. Det forventes, at der i løbet af 5 år kan opnås 30 smågrise pr. årsso. Gulvet i den slagtesvinestald, der bevares, ændres fra fuldspalte gulv til drænet gulv og spalter senest Miljømyndighedens vurdering Der stilles vilkår om at bygningerne skal opføres som beskrevet i de medsendte tegninger/skitser, og opføres mht. farver og materiale som beskrevet i ovenstående skema. Der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende materialer. Ansøger skal indhente byggetilladelse til de planlagte bygningsmæssige ændringer hos Sønderborg Kommune, inden disse foretages. Eventuelle afvigelser i forhold til det ansøgte, fx afvigelser i grundplan og placering, vil blive vurderet i forbindelse med indsendelse af byggeansøgning. Bagatelagtige afvigelser vil kunne accepteres. Større afvigelser vil udløse krav om tillægsgodkendelse eller ny miljøgodkendelse afhængigt af den aktuelle situation. 3.2 Husdyrhold og staldindretning Landbruget drives som et konventionelt landbrug. Ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter omregningsfaktor for beregning af dyreenheder gældende fra august 2010, jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr af 19/ , Bilag 1, og udgør før og efter ændringen (se tabel 4): Tabel 4. Dyreholdets størrelse Art Før udvidelse Efter udvidelse antal DE antal DE Søer med grise til fravænning ,53 Smågrise 7,3 30 kg ,20 Slagtesvin kg ,60 Søer med grise til fravænning ved 7,2 kg, 30 grise pr. so ,97 Smågrise 7,2 30 kg ,84 Slagtesvin kg ,73 I alt 345,33 359,54 Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 5. 18

19 Tabel 5. Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype. Stald nr. Dyretype Dyrekategori Nudrift stipladser Ansøgt stipladser Gulvtype ansøgt drift /BAT 1 / ST søer Løbe-/ drægtighedsstald, individuel opstaldning, fuldspalter Individuelt opstaldede dyr på fuldspalter af beton * BAT ifølge BREF 1/ ST søer Løbe- /drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv Løsgående søer på delvis fast gulv og delvis spaltegulv (der støbes fast gulv på del af spalter, mens kummen ikke ændres)* BAT ifølge BREF 2 / ST søer Farestald, kassestier, delvis spaltegulv Farestier med delvist spaltegulv og fast gulv i beton* BAT jf. BAT-blad 2 / ST søer Farestald, kassestier, fuldspaltegulv Farestier med fuldspalte støbejernsgulve. * BAT ifølge BREF 3 / ST slagtesvin Slagtesvin, fuldspaltegulve / ST søer Løbe-/ drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv Løsgående søer på betongulve med delvist fast og delvist spaltegulv (der støbes fast gulv på del af spalter, mens kummen ikke ændres). Uændret linespil i kanal. * BAT if. BREF 4 / ST slagtesvin Slagtesvin, fuldspaltegulve / ST slagtesvin Slagtesvin, drænet gulv og spalter Slagtesvin på drænet gulv (ændres fra fuldspalte gulv til drænet gulv og spalter senest i 2015, fx ved udlægning af måtte, støbning af fast gulv på spalter, montering af gummilister eller udskiftning af delspalteelementer). Uændret linespil i kanal.* BAT if. BREF 4/ ST søer Løbe-/ drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv 0 67 Løsgående søer på delvis fast gulv og delvis spaltegulv (der støbes fast gulv på del af spalter mens kummen ikke æn- 19

20 Stald nr. Dyretype Dyrekategori Nudrift stipladser Ansøgt stipladser Gulvtype ansøgt drift /BAT dres). * BAT if. BREF 5 / ST smågrise Smågrise, drænet gulv og spalter (50/50) Stier til smågrise på drænet gulv med plastikspalter samt plader som overdækning af ekst. gulv. BAT if. BREF 6 / ST smågrise Smågrise, delvis spaltegulv Stier til smågrise på 1/3 fast gulv og 1/3 drænet gulv af beton samt 1/3 spalter i støbejern. BAT if. BREF 7 / ST smågrise Smågrise, delvis spaltegulv Stier til smågrise på 1/3 fast gulv og 1/3 drænet gulv af beton samt 1/3 spalter i støbejern. BAT if. BREF 7/ ST slagtesvin Slagtesvin % fast gulv Stier til slagtesvin på 1/3 fast gulv og 1/3 drænet gulv af beton samt 1/3 spalter i støbejern. BAT if. BREF * Der anvendes endvidere gummimåtter til forebyggelse / aflastning af søer med skuldersår. Ansøger forventer, at han i løbet af 5 år kan opnå 30 smågrise pr. årsso. Gulvet i den slagtesvinesektion, der bevares, ændres fra fuldspalte til drænet gulv og spalter senest Ansøger oplyser, at gulvtypen Farestier med delvist spaltegulv og fast gulv i beton er BAT jf. BATblad. Øvrige ansøgte gulvtyper i ansøgt drift er BAT ifølge BREF. Der sker ikke gennemgribende renovering i nogen af de eksisterende stalde. Som oplyst bliver der, i de stalde der ændres til løsgående drægtige søer, støbt fast gulv på del af spalter, mens kummen ikke ændres. Ændringen fra fuldspaltegulv til drænet gulv i slagtesvine/poltesektionen sker enten ved udlægning af måtte, støbning af fast gulv på spalter, montering af gummilister eller udskiftning af spalteelementer. Der er/kommer træk og slip i samtlige staldafsnit. Anlægget indeholder altså primært stalde med delvis spaltegulve med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle. Hvor ofte hyppig fjernelse er, er ikke nærmere defineret i BREF-dokumentet. Der udsluses gylle ca. hver anden uge. Gyllen løber hovedsageligt med træk og slipsystem til forbeholderne. De to eksisterende slagtesvinestalde (ST og ST-29591) er dog med linespilanlæg. Der bruges Virkon S/ Vicorid eller lignende til desinfektion, og der vaskes i farestaldene og i smågrisestaldene efter hvert hold dyr. Der bliver etableret overbrusning i svinestaldene i overensstemmelse med de dyrevelfærdsmæssige krav. Overbrusningsanlæggene benyttes til køling af drægtige søer, gylte, slagtesvin og grise over 20

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev UDKAST Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev Jf. i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) x. xx 2014 Haderslev Kommune 1 Indhold Indhold...

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Knudstrup Overgård, Knudstrupvej 26 8870 Langå Matrikel nr. 2c, 4a, 8 og 7, Knudstrup

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout & Tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0037 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts 2014 2. udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39 Indhold Indhold...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 09. december 2014 Haderslev Kommune Datablad

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup Udkast til Miljøgodkendelse af Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: xx 2009 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Vedrørende : Øgelstrup Adresse : Øgelstrupvej 2, Råsted, 7570 Vemb Skønnet kontantpris: Kr. 4.500.000 Ejer : Den Danske Stat Naturstyrelsen Vestjylland

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere