Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug."

Transkript

1 1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt polte/slagtesvin svarende til i alt 359,54 DE på ejendommen Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten, samt udbringning af husdyrgødning på 260,06 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: I forbindelse med udvidelsen/ændringen ændres dyreholdet i de eksisterende stalde og der skal der bygges en ny smågrisestald, samt opsættes en ny fodersilo på 20 tons. Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, i beskrivelsen af ejendommen samt i vurderingen af udvidelsen. De stillede vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Husdyrbrugslovens 42. Gl. Kirkevej 21 har fået udarbejdet en miljøgodkendelse til deres svineproduktion den 12. januar 2006 af daværende Gråsten Kommune. Den godkendelse blev påklaget den 19. januar 2006 til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet stadfæstede godkendelsen 28. april Den eksisterende godkendelse vil blive ophævet og indeværende miljøgodkendelse vil herefter være gældende. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Gyldighed Udvidelsen skal være gennemført og udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 17. august Den forudgående idehøring blev gennemført fra den 17. august til 05. september Høringen og annonceringen gav ingen kommentarer. Et udkast til godkendelsen har været i høring hos ejer/ansøger Per Løper og rådgiver Ulla Pallesen, LandboSyd, samt i partshøring fra den 28. december 2o11 til 08. februar Partshøringen gav bemærkning fra Gl. Kirkevej 6, Buskmosevej 12, Naturstyrelsen, Haderslev Stift samt ansøger. Bemærkningerne er indarbejdet denne godkendelse. Se også afsnit 10. 2

3 Afgørelsen er meddelt den 28. marts 2012 og offentliggjort på www. sonderborgkommune.dk samt i Sønderborg Ugeavis den 28. marts Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

4 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Adresse Per Løper Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Virksomhedens navn: Saxagergård Adresse: Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Matrikel: nr. 5 Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Per Løper Ejer af ejendommen: Per Løper, Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Ejer af virksomheden: Per Løper, Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten Ansøgningsskema nr.: 11010, version nr. 6 Konsulent: Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Teknik og Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Ruth Slaikjer, Sønderborg Kommune Sagsbehandler, arealdel: Helle Dueholm Pedersen, Sønderborg Kommune Sag nr.: 09/33069 KS: Vibeke Ring Kuntz 4

5 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Generelle afstande og dispensation Planmæssige forhold Indpasning i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Biaktivitet/bivirksomhed Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper, mængder N og P Flydende gødning, mængder og opbevaring Gyllekøling Anden organisk gødning Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Lys

6 5.4 Støj og vibrationer Støv Skadedyr Transport Beskrivelse og vurdering af arealerne Lokalisering og planmæssige forhold Harmoniareal Påvirkninger af søer og vandløb Påvirkning af fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Beskyttede sten- og jorddiger Kultur- og fortidsminder Bedste tilgængelige teknik (BAT) BAT for Management Samlet vurdering vedrørende BAT Egenkontrol Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativet Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og klagevejledning Konklusion Generelt Vilkår GENERELT

7 13.2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG PÅVIRKNING FRA AREALERNE BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) HUSDYRBRUGETS OPHØR EGENKONTROL OG DOKUMENTATION Bilag 1. Situationsplan 2. Diverse afstande 3. Ledningsplan 4. Udløbspunkt, overfladevand 5. Plantegning 6. Gyllekøling, kort 7. Gyllekøling, beregning 8. BAT-niveau 9a. Landskabsvurdering 9b. Beplantning 10. Lugt, gene- og konsekvensradius 11. Transportruter med husdyrgødning 12. Planmæssige forhold 13. Beskyttet Natur 14. Grundvand 15. Overfladevand 16. Natura Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 18. Konsekvensvurdering 19. Kort over bræmmer på areal Aabenraa Kommunes udtalelse om arealer i Aabenraa Kommune 21. Oversigt over høringsparter 22. Bræmmer 23. Lovgrundlag 7

8 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Sønderborg kommune har modtaget ansøgning (nr ) fra Per Løper om miljøgodkendelse af udvidelse/ændring og drift af husdyrproduktion på Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 20. maj Seneste version af ansøgning, version 6, er modtaget den Beregningsgrundlaget er A. Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen ejendommen Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten. Der skal bygges en ny stald til smågrise og slagtesvin/polte, samt opsættes en ny fodersilo på 20 tons. Desuden omfatter miljøgodkendelsen alle dyrkningsarealer tilknyttet CVR nr Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen/ændringen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Ejendommen er miljøgodkendt af daværende Gråsten Kommune den 12. januar Godkendelsen blev påklaget, men stadfæstet af Miljøklagenævnet den 28. april godkendelsen med vilkår bortfalder med vedtagelse af denne godkendelse. Vilkårene i denne miljøgodkendelse vil gælde fremover. 1.2 Ikke teknisk resumé Sønderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af svineproduktionen på Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten, i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår. Udover miljøgodkendelse af bedriftens produktionsanlæg og besætning, som meddeles ved denne skrivelse, er der i tilknytning hertil accepteret anvendelse af aftalearealer knyttet til ejendommen Kværsløkke 18, 6300 Gråsten, CVR-nr , under overholdelse af de generelle regler for anvendelse af husdyrgødning. Arealerne er vurderet og beskrevet i nærværende godkendelse. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse og kommunens vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer. Produktion og arealer Svineproduktionen på Gl. Kirkevej 21 udvides/ændres fra 600 årssøer, smågrise til 30 kg og slagtesvin kg svarende til 345,33 DE til 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg med produktion af smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt polte/slagtesvin svarende til 359,54 DE. I forbindelse med udvidelsen/ændringen ændres dyreholdet i de eksisterende stalde og der skal der bygges en ny stald til smågrise og polte/slagtesvin, samt opsættes en ny fodersilo på 20 tons. Til ejendommen hører omkring 134,14 ha udbringningsareal, hvortil der yderligere er forpagtet ca. 95,2 ha og der er desuden indgået gylleaftaler for 32,5 DE. En del af udbringningsarealerne ligger forholdsvist samlet omkring ejendommen. De øvrige udbringningsarealer ligger dels vest for Tørsbøl, dels i Aabenraa Kommune, ved Hønsnap Mark. Udbringningsarealerne fremgår af bilag

9 Placering Ejendommen er placeret i landzonen ca. 0,7 km nordvest for Rinkenæs. Der skal bygges en ny stald til smågrise og polte/slagtesvin i forlængelse af den eksisterende smågrisestald. Derudover opføres en ny fodersilo øst for staldene. Lugt Der er ingen problemer med overholdelse af lugtgeneafstandene til nærmestes nabo, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt ligger ca. 206 meter fra ejendommen, hvilket er større afstand end den beregnede ukorrigerede geneafstand på 192 meter. Transporter Udvidelsen af husdyrholdet på Gl. Kirkevej 21 vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra 866 til 1032 transporter årligt. Da transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. Transportvejene fremgår af bilag 11. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der sker en reduktion af ammoniakfordampningen fra ejendommen på 1662,77 kg kvælstof per år således at den samlede emission fra staldanlæg og opbevaringslagre efter udvidelsen er 5226,94 kg kvælstof pr. år. Nærmeste registrerede 3 beskyttede sø ligger ca. 330 m nordnordøst for den østligste gyllebeholder. Nærmeste registrerede 3 beskyttede område er en eng ca. 250 m nord for den nye smågrisestald. Nærmeste 7 område ligger ca. 2 km syd for staldanlægget. Området er en beskyttet hede/overdrev ved Stranderød ud for Stranderød bugt. Nærmeste Natura 2000 område (Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov) begynder ca. 870 m nord for den nye smågrisestald. Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug inden for en afstand af m fra anlægget. Der ligger flere 3-beskyttede søer og et 3 beskyttet overdrev/eng indenfor m zonen rundt om ejendommen. Da ingen af disse arealer vil blive påvirket med mere ammoniak i ansøgt drift har Sønderborg Kommune vurderes, at der ikke skal stilles vilkår. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Fire marker ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Kravene til udvaskning af nitrat overholdes ved anvendelse af dels standardsædskift og dels grundvandssædskifte. En del af arealerne afvander til Vadehavet, Nybøl Nor eller til Ydre Flensborg Fjord. Vadehavet, Nybøl Nor samt Flensborg Ydre Fjord er udpeget som Natura 2000 område. En del af arealet er også udpeget som nitratklasse. Vurderingen og beskrivelsen af arealernes påvirkning sker derfor i afsnittet om Natura Udbringningsarealerne ligger uden for fosforklasse, og de generelle krav til fosforoverskud er overholdt. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, 9

10 håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Yderligere vurderes det, at udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV-arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister, som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen samt på og omkring udbringningsarealerne. BAT For at overholde kravet om 25 % ammoniakreduktion og ammoniakemissionsniveauet for BAT vil der blive etableret gyllekøling i den nye smågrisestald (drift timer med 29,6 % effekt) samt foderkorrigeret for foder til årssøerne. Sønderborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer med de fastsatte vilkår. Alt i alt vurderer Sønderborg Kommune, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. Påvirkninger fra udbringningsarealerne Det vurderes at udbringningen af husdyrgødning på arealerne ikke kommer til at påvirke søer, vandløb, beskyttet natur, beskyttede sten- og jorddiger samt kultur- og fortidsminder. Sønderborg Kommune har stillet vilkår til beskyttelse af det nitratfølsomme indvindingsområde ved Tørsbøl Vandværk. Det betyder, at nitratpåvirkningen i ansøgt drift bliver 46 mg nitrat/liter. Sønderborg Kommune vurderer, vilkårene sikrer, at grundvandet ikke bliver væsentligt påvirket. Ved areal 26-0 ligger en mose- og englokalitet som vurderes at være egnet som yngle- og rasteområde for bilag IV arterne Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander. Sønderborg Kommune har derfor stillet vilkår om 2 meter dyrknings- gødnings og sprøjtefrie bræmmer på den del af arealet, hvor risikoen for afstrømning af næringsstoffer er størst. 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 2.1 Generelle afstande og dispensation Bilag 2 viser en oversigtsplan med angivelse af anlæggenes placering i forhold til omgivelserne. Naturforholdene omkring ejendommen og ved udbringningsarealerne er beskrevet i afsnit 5 og 6. Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 178 meter til nærmeste beboelse, der ligger sydvest for den nye staldbygning og ca. 130 meter sydvest for den nærmeste gyllebeholder (Melskovvej 12). 206 meter vest for den nye staldbygning findes den nærmeste nabo uden landbrugspligt (Melskovvej 25). Nærmeste byzone (også omfattet af Lokalplan 58) er ved Lyshøj i Rinkenæs ca. 570 m østsydøst for den østligste gyllebeholder. Buskmosevej 11 udløser samlet bebyggelse. Den ejendom ligger ca. 780 m øst for den østligste gyllebeholder. 10

11 Tabel 1 viser en oversigt over de gældende afstandskrav, jf. Husdyrgodkendelseslovens 6. Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Byzone Ca. 715 m Til Rinkenæs byzone 50 m Sommerhusområde Ca. 5 km Til sommerhusområdet ved Rendbjerg ved Egernsund 50 m Område i landzone til boligformål. Blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål Ca. 715 m Fra den nye smågrisestald til byzone / Lokalplan 58 (boligformål) 50 m Nabobeboelse Ca. 178 m Fra den nye smågrisestald til Melskovvej m Tabel 2 viser en oversigt over de gældende afstandskrav, jf. Husdyrgodkendelseslovens 8. Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Ikke almene vandforsyningsanlæg Ca. 220 m Egen vandboring på Gl. Kirkevej 19 (DGU-arkivnr ) 25 m Almene vandforsyningsanlæg Ca. 1,3 km Til alment vandværk i Rinkenæs 50 m Vandløb Ca. 670 m Fra den nye smågrisestald til det registrerede beskyttede vandløb mod nordøst 15 m Ca. 2 m Fra eksisterende slagtesvinestald og smågrisestald til nedløbsrist på afløbsledning/dræn Dræn Ca. 2 m* Fra ny smågrisestald til nedløbsrist på afløbsledning/dræn 15 m >15 m Den nøjagtige placering af dræn kendes ikke. Såfremt der i forbindelse med byggeriet stødes på markdræn inden for 15 m, vil dræne blive lagt om i tætte PVC rør. Søer Ca. 330 m Fra den østligste gyllebeholder til nærmeste registrerede beskyttede sø mod nordøst 15 m Offentlig vej Ca. 9 m** Ca. 50 m Fra eksisterende stald til Gl. Kirkevej Fra ny stald til Gl. Kirkevej 15 m Privat fællesvej > 15 m Der er ingen privat fællesvej i nærheden af ejendommen 15 m 11

12 Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m Kendes ikke, men må ligge meget længere væk end 25 m 25 m Beboelse på samme ejendom Ca. 54 m Fra nærmeste stald til stuehus 15 m Naboskel Ca. 100 m Fra den nye smågrisestald til matr Rinkenæs, Rinkenæs 30 m * Nedløbsriste til overfladevand ligger nærmere end 15 m fra stalde. Der søges dispensation ** I forbindelse med byggeriet af de eksisterende stalde i 1986/87 (bygning 3 og 3) blev der givet dispensation fra afstandskravet til offentlig vej. Dispensation Ejer søger dispensation til at etablere nedløbsriste til afledning af overfladevand nærmere end 15 m fra stald. Nedløbsristene vil blive etableret minimum 1 m fra stald, ligesom de eksisterende nedløbsriste. Ejers begrundelse: Da det eksisterende staldanlæg er gravet ind i en bakke, er der etableret afløb fra grusvej på den vestlige side af de eksisterende smågrisestalde samt nord for den nordligste slagtesvinestald. På nuværende tidspunkt løber der ifølge ejer regnvand fra Gl. Kirkevej ind på arealet på den nordlige side af den nordligste slagtesvinestald. Pga. terrænforholdene er det således nødvendigt, at kunne bortlede regnvandet. De eksisterende afløbsriste betragtes af ejer som lovligt etableret. Sønderborg Kommune har meddelt, at afløbsristene sidestilles med dræn jf. 8 stk. 1 pkt. 3. Der søges derfor om dispensation fra afstandskravet på 15 m til dræn til at etablere yderligere 3 afløbsriste. Begrundelsen er, at der ellers er risiko for, at staldanlægget kommer til at stå under vand i perioder med meget nedbør. Ejer pointerer, at der er tale om tætte staldanlæg, og at der ikke transporteres husdyrgødning, dyr, handelsgødning, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer langs smågrisestalden. Vandet vil blive ledt til det projekterede nye forsinkelsesbassin, hvor der nemt vil kunne afspærres i enten sandfanget eller i udløbsbrønden fra bassinet, hvis der skulle komme uheld med udslip. Miljømyndighedens vurdering Ønsket om at etablere tre nye nedløbsriste langs med vestsiden af den nye smågrisestald har været i høring hos Sønderborg Kommunes Naturafdeling. De udtaler, at nedløbsristene kan tillades, såfremt det sikres, at der ikke kan løbe forurenet vand ud i drænsystemet og recipienten, Markbæk, som ligger nedstrøms. Sønderborg Kommunes Landbrugsafdeling har noteret sig, at staldanlæggene er tætte, og at der ikke transporteres husdyrgødning, dyr, handelsgødning, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer langs smågrisestalden. Vi noterer os ligeledes, at der er behov for at kunne bortlede overfladevandet på grusvejen, grundet terrænets hældning. Landbrugsafdelingen kan ikke umiddelbart se, at der er meddelt nogen dispensation fra afstandskravet til de eksisterende nedløbsriste, som ligger ca. 2 m fra de omtalte tre eksisterende stalde. Kommunen stiller derfor vilkår om, at overfladevand som løber i såvel de tre nye som i de eksisterende nedløbsriste skal ledes til det nye forsinkelsesbassin, som vist på bilag 3, Ledningsplan. Der skal kunne afspærres i sandfanget og/eller i udløbsbrønden fra bassinet. Der stilles også vilkår om, at der ikke udendørs må oplagres og transporteres potentielt forurenende stoffer i en afstand af 15 m til afløbsristene. Kommunen vurderer med de givne vilkår, at det kan sikres, at der ikke sker forurening af dræn og vandløb. 12

13 På baggrund heraf meddeles der dispensation fra afstandskravet på 15 m til at etablere en afløbsledning med tre nye nedløbsriste minimum 1 m fra den nye smågrisestald. På samme baggrund lovliggøres de eksisterende nedløbsriste på den vestlige side af de eksisterende smågrisestalde samt nord for den nordligste slagtesvinestald. Kommunen vurderer, at ejendommen overholder alle øvrige afstandskrav i 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.2 Planmæssige forhold Ifølge regionplanen for Sønderjyllands Amt ligger ejendommen og dens jorder i områder med almindelige drikkevandsinteresser. En mindre del af udbringningsarealerne ved Tørsbøl og Hønsnap Mark ligger i nitratfølsomme områder. Jorderne ved Rinkenæs og Hønsnap Mark afvander til Flensborg Fjord, mens arealerne ved Tørsbøl afvander til Vidå-systemet. Se desuden arealdelen af godkendelsen. Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger virksomheden i Landbrugsområde 703J01. Dette er uændret i Forslag til Kommuneplan Ifølge Spildevandsplan for Sønderborg Kommune ligger ejendommen udenfor kloakeret område. Sanitært spildevand fra ejendommen ledes gennem septiktank og dræn sammen med regnvand og tagvand til Markbæk, med udløb i Flensborg Fjord. Ejendommen forsynes med vand fra egen boring beliggende Gl. Kirkevej Indpasning i landskabet Ejendommen ligger i et lidt kuperet landskab med mange levende hegn langs vejene, og er derfor ikke synlig fra lang afstand. Den nye stald opføres i forlængelse af en eksisterende klimastald og i tilknytning til de eksisterende bygninger. Ejer oplyser, at i forbindelse med etableringen af en stor del af de eksisterende stalde er der flyttet en del jord. Der er således også behov for at grave noget af en bakke væk, for at kunne etablere den nye smågrisestald i samme kote som de nuværende smågrisestalde. Om afskærmende beplantning oplyser ejer, at staldanlægget på nuværende tidspunkt er afskærmet fra Gl. Kirkevej med et læbælte, som også efter udvidelsen vil afskærme staldanlægget. Gyllebeholderen, beliggende på modsatte side af Gl. Kirkevej, er ligeledes omkranset af et læbælte bestående af hvidtjørn, kirsebær, hassel mm. Kommunen skal endvidere vurdere husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. der fremgår af anden lovgivning. De væsentligste udpegninger og deres betydning for ansøgningen beskrives herunder. Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor Særligt næringsfattige naturarealer. Der er ingen bygninger indenfor Naturområder. Mark 6-1 ved Alnor og mark 17 nordvest for Kollund ligger helt indenfor udpegningen. Mark 6-0 ved Alnor ligger delvis indenfor og mark 18 ved Alnor grænser op til udpegningen. 13

14 Der er ingen bygninger indenfor Område med naturinteresser, men markerne 7 og 8-2 ved Rinkenæs og markerne 23, 24 og 30 ved Tørsbøl ligger helt indenfor. Markerne 12-1 ved Rinkenæs og markerne 28 og 41 ved Tørsbøl ligger delvis indenfor. Mark 25 og 29 ved Tørsbøl grænser op til. Arealer udpeget jf. 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug: Der er ca. 2 km til nærmeste beskyttede hede/overdrev ved Stranderød ud for Stranderød bugt. Natura 2000: Der er ca. 870 m til nærmeste Natura 2000 område, som er et EF-Habitat og EF fuglebeskyttelsesområde: Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov nordnordvest for staldanlægget. Mark 6-0 og 6-1 ligger indenfor området. Det nærmeste Marine EF fuglebeskyttelsesområde, som er Flensborg Fjord, ligger knap 2 km øst for staldanlægget. Områder med landskabelig værdi: Der er ingen bygninger indenfor Værdifulde kystlandskaber. Hele anlægget på vestsiden af Gl. Kirkevej ligger indenfor Værdifulde landskaber. Uforstyrrede landskaber: Staldanlægget ligger udenfor udpegningen. Områder med særlig geologisk værdi: Staldanlægget ligger udenfor udpegningen Skovtilplantning uønsket pga. Geologi. Rekreative interesseområder: Staldanlægget ligger udenfor udpegningerne Fritidsområder, Eksisterende sommerhusområder, Nye sommerhusområder, Arealudlæg til feriefritidsformål, Planlagte arealer til feriefritidsformål, Eksisterende byzone og Planlagte arealer til byformål. Mark 12-1 ved Rinkenæs ligger næsten helt indenfor Planlagte arealer til ferie-fritidsformål og mark 7 grænser op til. Markerne 1-0 og 2-0 ligeledes ved Rinkenæs, ligger delvis indenfor Planlagte arealer til byformål og delvis indenfor Eksisterende byzone. Markerne 1-0, 2-0 og 12-1 ved Rinkenæs ligger helt eller delvis indenfor lokalplanerne: 39, 58 og 76, lokalplandelområde 1. Værdifulde kulturmiljøer: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Kirkeomgivelser: Hele staldanlægget ligger indenfor Kirkelandskaber. Kystnærhedszonen: Kystnærhedszonen løber langs Gl. Kirkevej, således at det kun er den eksisterende, østligste gyllebeholder, der ligger indenfor udpegningen. Lavbundsarealer: Der er ingen bygninger indenfor Lavbund og okker inkl. okkerklassificering, VMPII lavbundsarealer og Øvrige lavbundsarealer. 14

15 Skovrejsningsområder: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Fredede områder: Der er ingen bygninger indenfor Fredede områder, Fredede områder forslag og Fredede fortidsminder. Mark 7 ved Rinkenæs ligger helt indenfor et fredet område ved Stranderød og mark 12-1 ligger delvis indenfor (fredningen: Benniksgård, Rinkenæs). Strandbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen, men mark 7 ved Rinkenæs og mark 3, 17 og 18 nordvest for Kollund ligger delvis indenfor. Klitfredningslinje: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor udpegningen. Skovbyggelinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Sø- og åbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor udpegningen. Kirkebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor Kirkebyggelinjen. Fortidsmindebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Beskyttede sten- og jorddiger: Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger, der grænser op til staldanlægget, men følgende marker grænser op til beskyttede sten- og jorddiger: 7, 8-2, 12-1 og 40-0 ved Rinkenæs, 6-0 og 6-1 ved Alnor, 13, 14, 15, 15-1, 16, 17 og 18 nordvest for Kollund og 23 og 28 ved Tørsbøl. Driften af arealerne ændres ikke. Miljømyndighedens vurdering Kirkeomgivelser: Den nye staldbygning ligger på samme side af Gl. Kirkevej, som Rinkenæs Gamle Kirke. Der bliver ca. 315 m mellem stalden og kirken. Projektet har været i høring ved Haderslev Stift. De udtaler, at Stiftsøvrigheden ikke vil modsætte sig, at der sker udvidelse af husdyrbruget Saxagergård. Det er dog en forudsætning, at læbeplantningen nord og øst for området bevares. Landskabshensyn: Værdifulde landskaber skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Nybyggeriet ved Gl. Kirkevej 21 er nødvendigt for landbruget og ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. Det kan derfor tillades. Projektet har også været i til høring ved Sønderborg Kommunes Planafdeling. De udtaler, at Det er af afgørende betydning for opførelsen af den nye staldbygning og den ny silo, at de indpasses i de landskabelige forhold, så det bakkede landskab ikke forstyrres rent visuelt. Det er også af betydning at bygningerne på ejendomme (gamle som nye), sammenknyttes bedre til landskabet, så bygninger ikke står alene, men at der altid er en beplantningsmasse ved bygningerne, der formidler skalaen 15

16 mellem bygning og terræn, og som indgår som et velkendt og naturligt landskabselement omkring fritliggende gårde. Bygningernes arkitektoniske kvaliteter, vedligeholdelse af eksisterende læhegn og vedligeholdelse af eksisterende beplantninger er afgørende for, at landskabet på dette sted fortsat vil opleves som et værdifuldt småbakket landskab. Planafdelingen gør opmærksom på, at jordpåkørsel over 0,5 m på landbrugsjord kræver en vurdering om landzonetilladelse. Sønderborg kommune stiller derfor bl.a. vilkår om, at den nye smågrisestald og silo placeres som ansøgt i samme kote som eksisterende, og at det skal tilstræbes, at bygge- og anlægsarbejdet producerer mindst muligt overskudsjord. Endvidere stilles vilkår til vedligeholdelse af eksisterende beplantning og læhegn. Haderslev Stifts forudsætninger om at bevare læhegn er i overensstemmelse med planafdelingens forudsætninger. Sønderborg kommune vurderer, at staldbygningen ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. Sønderborg Kommune vurderer i øvrigt, at den nye staldbygning og silo overholder alle bygge- og beskyttelseslinjer. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til 5794 m². Hertil kommer to stuehuse og en garage på i alt 379 m² og to gyllebeholdere på i alt 2150 m². Bilag 1 viser en situationsplan for det samlede husdyrbrug. Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse med videre fremgår af tabel 3. Bygningsbeskrivelse: Tabel 3. Oversigt over bygninger Bygning Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 1 Løbe- /drægtighedsstald (1994) ca m² ca. 8 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Vestligste del ændres til løsgående søer 2 Farestald (1980) ca m² ca. 6 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Der etableres ekstra farestier i tidligere polteafsnit 3 Slagtesvinestald - > drægtighedsstald* (1987) ca. 594 m² ca. 6 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Slagtesvinestald ændres til løsgåen- 16

17 Bygning Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse de søer* 4 Slagtesvinestald - > dels drægtighedsstald og dels slagtesvinestald* (1987) ca. 594 m² ca. 6 m ca. 25 º Røde mursten, grå gavle og gråt eternittag Stald ST Østligste del ændres til løsgående søer* 5 Klimastald 1997) ca m² ca. 8 m ca. 25 º Røde mursten og gråt eternittag Stald ST og ST Ny smågrise- /slagtesvinestald ca m² ca. 8 m ca. 25 º Røde mursten og gråt eternittag Smågrise ST Maskinhus (1991) 17 m x 35 m = 595 m² 6 m ca. 25 º Røde stålplader og gråt eternittag Maskiner 8 Halmlade (1988) 25 m x 28 m = 420 m² 5 m ca. 25 º Åbne sider med gråt eternittag Halm 9 Foderlade (1975) 15 m x 31 m = 450 m² 6 m ca. 25 º Røde mursten med gråt eternittag Foder 10 Stuehus (1932) ca. 150 m² ca. 8 m ca. 50 º Hvidmalede mursten og rødt tegltag Stuehus 11 Stuehus Gl. Kirkevej 19 (1973) ca. 142 m² ca. 5 m ca. 20 º Røde mursten og rødt tegltag Udlejningsbolig 12 Garage (2008) ca. 87 m² ca. 6 m ca. 50 º Hvidmalede mursten og rødt tegltag Garage 13 Halmfyr (1987) ca. 23 m² ca. 4 m ca. 20 º Brune stålsider og gråt eternittag Halmfyr Gyllebeholder 1 (1987) ca m² 2 m - Grå betonelementer Gyllebeholder 2 (1994) ca m² 2 m - Grå betonelementer Gødningsopbevaring Gødningsopbevaring Ny silo 20 tons 8 m Galvaniseret stål Foder * OBS: Anvendelsen af de to hidtidige slagtesvinestalde (ST og ST-29597) kan blive byttet om. Det er valgt at indtegne slagtesvinesektionen i den nordligste stald ud fra en worst case beregning for ammoniakdeposition til habitatområdet mod nord. Udvidelsen og ændringer sker i eksisterende og nye bygninger, for at leve op til dyrevelfærdskrav fra Virksomheden er etableret i 1900 tallet, således er stuehuset opført i Ejendommen er løbende blevet moderniseret og der er opført nye driftsbygninger. Den planlagte nybygning forventes påbegyndt og afsluttet Starttidspunkt for driften forventes at blive

18 Datoerne beskriver de forventede tidspunkter for opstart og afslutning af byggeri samt ibrugtagelse. Det forventes, at der i løbet af 5 år kan opnås 30 smågrise pr. årsso. Gulvet i den slagtesvinestald, der bevares, ændres fra fuldspalte gulv til drænet gulv og spalter senest Miljømyndighedens vurdering Der stilles vilkår om at bygningerne skal opføres som beskrevet i de medsendte tegninger/skitser, og opføres mht. farver og materiale som beskrevet i ovenstående skema. Der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende materialer. Ansøger skal indhente byggetilladelse til de planlagte bygningsmæssige ændringer hos Sønderborg Kommune, inden disse foretages. Eventuelle afvigelser i forhold til det ansøgte, fx afvigelser i grundplan og placering, vil blive vurderet i forbindelse med indsendelse af byggeansøgning. Bagatelagtige afvigelser vil kunne accepteres. Større afvigelser vil udløse krav om tillægsgodkendelse eller ny miljøgodkendelse afhængigt af den aktuelle situation. 3.2 Husdyrhold og staldindretning Landbruget drives som et konventionelt landbrug. Ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter omregningsfaktor for beregning af dyreenheder gældende fra august 2010, jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr af 19/ , Bilag 1, og udgør før og efter ændringen (se tabel 4): Tabel 4. Dyreholdets størrelse Art Før udvidelse Efter udvidelse antal DE antal DE Søer med grise til fravænning ,53 Smågrise 7,3 30 kg ,20 Slagtesvin kg ,60 Søer med grise til fravænning ved 7,2 kg, 30 grise pr. so ,97 Smågrise 7,2 30 kg ,84 Slagtesvin kg ,73 I alt 345,33 359,54 Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 5. 18

19 Tabel 5. Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype. Stald nr. Dyretype Dyrekategori Nudrift stipladser Ansøgt stipladser Gulvtype ansøgt drift /BAT 1 / ST søer Løbe-/ drægtighedsstald, individuel opstaldning, fuldspalter Individuelt opstaldede dyr på fuldspalter af beton * BAT ifølge BREF 1/ ST søer Løbe- /drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv Løsgående søer på delvis fast gulv og delvis spaltegulv (der støbes fast gulv på del af spalter, mens kummen ikke ændres)* BAT ifølge BREF 2 / ST søer Farestald, kassestier, delvis spaltegulv Farestier med delvist spaltegulv og fast gulv i beton* BAT jf. BAT-blad 2 / ST søer Farestald, kassestier, fuldspaltegulv Farestier med fuldspalte støbejernsgulve. * BAT ifølge BREF 3 / ST slagtesvin Slagtesvin, fuldspaltegulve / ST søer Løbe-/ drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv Løsgående søer på betongulve med delvist fast og delvist spaltegulv (der støbes fast gulv på del af spalter, mens kummen ikke ændres). Uændret linespil i kanal. * BAT if. BREF 4 / ST slagtesvin Slagtesvin, fuldspaltegulve / ST slagtesvin Slagtesvin, drænet gulv og spalter Slagtesvin på drænet gulv (ændres fra fuldspalte gulv til drænet gulv og spalter senest i 2015, fx ved udlægning af måtte, støbning af fast gulv på spalter, montering af gummilister eller udskiftning af delspalteelementer). Uændret linespil i kanal.* BAT if. BREF 4/ ST søer Løbe-/ drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv 0 67 Løsgående søer på delvis fast gulv og delvis spaltegulv (der støbes fast gulv på del af spalter mens kummen ikke æn- 19

20 Stald nr. Dyretype Dyrekategori Nudrift stipladser Ansøgt stipladser Gulvtype ansøgt drift /BAT dres). * BAT if. BREF 5 / ST smågrise Smågrise, drænet gulv og spalter (50/50) Stier til smågrise på drænet gulv med plastikspalter samt plader som overdækning af ekst. gulv. BAT if. BREF 6 / ST smågrise Smågrise, delvis spaltegulv Stier til smågrise på 1/3 fast gulv og 1/3 drænet gulv af beton samt 1/3 spalter i støbejern. BAT if. BREF 7 / ST smågrise Smågrise, delvis spaltegulv Stier til smågrise på 1/3 fast gulv og 1/3 drænet gulv af beton samt 1/3 spalter i støbejern. BAT if. BREF 7/ ST slagtesvin Slagtesvin % fast gulv Stier til slagtesvin på 1/3 fast gulv og 1/3 drænet gulv af beton samt 1/3 spalter i støbejern. BAT if. BREF * Der anvendes endvidere gummimåtter til forebyggelse / aflastning af søer med skuldersår. Ansøger forventer, at han i løbet af 5 år kan opnå 30 smågrise pr. årsso. Gulvet i den slagtesvinesektion, der bevares, ændres fra fuldspalte til drænet gulv og spalter senest Ansøger oplyser, at gulvtypen Farestier med delvist spaltegulv og fast gulv i beton er BAT jf. BATblad. Øvrige ansøgte gulvtyper i ansøgt drift er BAT ifølge BREF. Der sker ikke gennemgribende renovering i nogen af de eksisterende stalde. Som oplyst bliver der, i de stalde der ændres til løsgående drægtige søer, støbt fast gulv på del af spalter, mens kummen ikke ændres. Ændringen fra fuldspaltegulv til drænet gulv i slagtesvine/poltesektionen sker enten ved udlægning af måtte, støbning af fast gulv på spalter, montering af gummilister eller udskiftning af spalteelementer. Der er/kommer træk og slip i samtlige staldafsnit. Anlægget indeholder altså primært stalde med delvis spaltegulve med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle. Hvor ofte hyppig fjernelse er, er ikke nærmere defineret i BREF-dokumentet. Der udsluses gylle ca. hver anden uge. Gyllen løber hovedsageligt med træk og slipsystem til forbeholderne. De to eksisterende slagtesvinestalde (ST og ST-29591) er dog med linespilanlæg. Der bruges Virkon S/ Vicorid eller lignende til desinfektion, og der vaskes i farestaldene og i smågrisestaldene efter hvert hold dyr. Der bliver etableret overbrusning i svinestaldene i overensstemmelse med de dyrevelfærdsmæssige krav. Overbrusningsanlæggene benyttes til køling af drægtige søer, gylte, slagtesvin og grise over 20

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 6. april 2011. Annonceringen gav ingen kommentarer.

Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 6. april 2011. Annonceringen gav ingen kommentarer. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 950 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,3 kg, 28.500 smågrise 7,3 32 kg, 450 slagtesvin (polte) 60 107 kg, 1 hest under

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Bojskovskov 26, 6400 Sønderborg, matr. nr. 7, Bojskov Ejerlav, Ullerup sogn til udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 950 årssøer, 4.000 smågrise 7,4-27 kg og 4.000 slagtesvin (polte) 27-105 kg, 6 ammekøer, 6 kvier, 2 heste 300-500 kg

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten 12 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Kværsløkke 18, 6300 Gråsten Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 680 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 20.500 smågrise 7,4 34 kg, 700 slagtesvin 34 107 kg og 4 heste 300-500

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 2 på Majbølløkke 2, matr. nr. 2, Majbøl, Hørup til udvidelse af dyreholdet

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Ejendommen er placeret i god afstand fra naboer, fælles vandindvindingsanlæg, enkelt vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig vej og naboskel.

Ejendommen er placeret i god afstand fra naboer, fælles vandindvindingsanlæg, enkelt vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig vej og naboskel. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT: Sønderborg Kommune har den 13. juli 2007 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af ejendommen på Nørre Landevej 42-44. Godkendelsen er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere