DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-23663 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/national baggrund, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/national baggrund, 2009', som oprindeligt blev indsamlet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-23663). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/national baggrund, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-23663, 1. udgave (ved Jens Wagner og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1068 respondenter, 194 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (162 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni, 2010 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jens Wagner og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-23663: Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/national baggrund, 2009.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV AUGUST 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/national baggrund, 2009

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejde; Arbejdsopgave; Arbejdstid; Arbejdstidsforhold; Erhvervsuddannelse; Kulturel identitet; Kvalitet ; Leder; Lederrolle; Pleje; Plejepersonale; Rekruttering; Religion; Sprogproblem; Tilknytning; Trivsel; Ældres behov for pleje. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-23663: Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/national baggrund, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-23663, 1. udgave (ved Jens Wagner og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1068 respondenter, 194 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (162 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: 2123/4123. Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFIs undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): SFI har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om forskelle i arbejdsgange og opfattelser af den gode omsorg blandt hjemmehjælpere og plejeboligpersonale med etnisk dansk og anden etnisk baggrund. Formålet har været at bidrage til viden, som kan sikre det gode omsorgsarbejde, forebyggelse af ledelses- og samarbejdsproblemer samt nemmere rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere. Projektet tænktes også indirekte at kunne bidrage til viden om, hvordan man opnår en bedre forståelse og forebyggelse af samarbejdsproblemer mellem den ældre modtager af omsorg, pårørende og den ''nydanske'' omsorgsmedarbejder. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1068 respondenter; 194 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 53 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: etnisk gruppe, nationalitet; beskæftigelse. Omsorgsmedarbejdere med etnisk dansk og anden etnisk/national baggrund blandt hjemmehjælpere og plejeboligmedarbejdere. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Sammensætningen af stikprøven skal gerne repræsentere både nye og mere erfarne omsorgsmedarbejdere og dermed også forskellige uddannelsesniveauer. Repondenterne blev udvalgt via cpr-oplysninger fra Københavns Kommune. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver et specielt arrangement med donor, i almindelighed ingen adgang overhovedet. Der forventes fri adgang til data efter 1/ Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn; civilstand. Fødselsår. Fødested: landets navn. Husstandens karakteristika: Antal personer i husstanden; antal personer i husstanden under 18 år. Uddannelse: Respondenten: fuldført erhvervsuddannelse. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt. Respondenten: grad af religiøsitet.

9 INDLEDNING Undersøgelsen er gennemført med det formål at bidrage til viden, som kan sikre det gode omsorgsarbejde, forebyggelse af ledelses- og samarbejdsproblemer samt nemmere rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere. Ved dataindsamlingen blev der anvendt to lidt forskelligt formulerede spørgeskemaer, version 1, som blev besvaret af 529 respondenter, og version 2, som blev besvaret af 539 respondenter. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2010 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af to SAS systemfiler, én med data indsamlet vha. spørgeskema version 1 og én med data indsamlet vha. spørgeskema version 2, og oparbejdningen i DDA har omfattet en sammenfletning af de to systemfiler samt en konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Endvidere har det under oparbejdningen i ét tilfælde været nødvendigt at anvende koden 11 i en situation, hvor en svarmulighed i et spørgsmål (spm. 19 (V54)) kun er givet i spørgeskemaet version 2. Referencer til spørgeskemaer

10 I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1068) af respondenter. V0003 SFI LØBENUMMER start 10, bredde 4 SFI's undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 SKEMATYPE start 14 Skematype % antal kode Version Version Tekst 1. De første spørgsmål handler om dig selv

11 V0005 KØN start 15 Spm. 1: Er du...? % antal kode Mand Kvinde V0006 FØDSELSÅR start 16, bredde 4 Spm. 2: Hvilket år er du født? År: Variablen er kodet i intervallet V0007 FARS FØDELAND, DANMARK start 20, manglende data: = 9 Spm. 3: I hvilket land er du og dine forældre født? (Sæt kryds, hvis du eller dine forældre er født i Danmark. Hvis du eller dine forældre er født i et andet land end Danmark, sæt kryds, og skriv da hvilket land på linjen). Far Danmark Andet land, hvilket: Uoplyst svarprocent: 97 V0008 FARS FØDELAND, ANDET start 21, bredde 100, tekstfelt FILTER: V7 Spm. 3: I hvilket land er du og dine forældre født? (Sæt kryds, hvis du eller dine forældre er født i Danmark. Hvis du eller dine forældre er født i et andet land end Danmark, sæt kryds, og skriv da hvilket land på linjen).

12 Far. Andet land, hvilket: V0009 MORS FØDELAND, DANMARK start 121, manglende data: = 9 Spm. 3: I hvilket land er du og dine forældre født? (Sæt kryds, hvis du eller dine forældre er født i Danmark. Hvis du eller dine forældre er født i et andet land end Danmark, sæt kryds, og skriv da hvilket land på linjen). Mor Danmark Andet land, hvilket: Uoplyst svarprocent: 95 V0010 MORS FØDELAND, ANDET start 122, bredde 100, tekstfelt FILTER: V9 Spm. 3: I hvilket land er du og dine forældre født? (Sæt kryds, hvis du eller dine forældre er født i Danmark. Hvis du eller dine forældre er født i et andet land end Danmark, sæt kryds, og skriv da hvilket land på linjen). Mor. Andet land, hvilket: V0011 FØDELAND, DANMARK start 222, manglende data: = 9 Spm. 3: I hvilket land er du og dine forældre født? (Sæt kryds, hvis du eller dine forældre er født i Danmark. Hvis du eller dine forældre er født i et andet land end Danmark, sæt kryds, og skriv da hvilket land på linjen). Dig selv Danmark Andet land, hvilket: Uoplyst svarprocent: 96 V0012 FØDELAND, ANDET LAND

13 start 223, bredde 100, tekstfelt FILTER: V11 Spm. 3: I hvilket land er du og dine forældre født? (Sæt kryds, hvis du eller dine forældre er født i Danmark. Hvis du eller dine forældre er født i et andet land end Danmark, sæt kryds, og skriv da hvilket land på linjen). Dig selv. Andet land, hvilket: V0013 ÅRSTAL FOR ANK. TIL DK start 323, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V11 Spm. 4: Hvis du ikke er født i Danmark, hvornår ankom du til Danmark? (Skriv årstallet). År: Variablen er kodet i intervallet Uoplyst (26) Irrelevant (506) V0014 OPFATTER SIG SOM DANSKER start 328, manglende data: = 9 Spm. 5: I hvilken grad opfatter du dig selv som dansker? (Sæt kun ét kryds) Fuldt ud I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 80 V0015 FREMMEDES OPF. AF RESP. start 329, manglende data: = 9 Spm. 6: I hvilken grad opfatter mennesker, der ikke kender dig, som dansker? (Sæt kun ét kryds) Fuldt ud I høj grad

14 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 80 V0016 RELIGION start 330, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvilken religion bekender du dig til? (Sæt kun ét kryds) Islam Kristendom Anden religion, hvilken: Jeg er ikke religiøs (Gå til spm. 9 (V19)) Uoplyst svarprocent: 91 V0017 RELIGION, ANDEN start 331, bredde 100, tekstfelt FILTER: V16 Spm. 7: Hvilken religion bekender du dig til? Anden religion, hvilken: V0018 GRAD AF RELIGIØSITET start 431, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16 Spm. 8: Nogle mennesker er meget religiøse, mens andre er mindre religiøse. På en skala hvor 1 betyder Meget lidt religiøs og 5 betyder Mest mulig religiøs, hvor religiøs vil du så sige at du er? Meget lidt religiøs Mest mulig religiøs Uoplyst Irrelevant

15 svarprocent: 75 Uddannelse og arbejde Tekst 2. Her kommer nu nogle spørgsmål om din uddannelse og dit arbejde. V0019 ERHV.UDDANNELSE I DK start 433, manglende data: = 9 Spm. 9: Har du fuldført en erhvervsuddannelse i Danmark efter endt skolegang? (Hvis du har fuldført flere erhvervsuddannelser, skal du oplyse den længste). (Sæt kun ét kryde) Ja, sygehjælper Ja, plejehjemsassistent Ja, hjemmehjælper Ja, social- og sundhedshjælper Ja, social- og sundhedsassistent Ja, sygeplejerske Ja, anden erhvervsuddannelse, skriv hvilken: Nej, har ikke fuldført en erhvervsuddannelse Uoplyst svarprocent: 82 V0020 ERHV.UDD. I DK, ANDEN start 434, bredde 200, tekstfelt FILTER: V19 Spm. 9: Har du fuldført en erhvervsuddannelse i Danmark efter endt skolegang? (Hvis du har fuldført flere erhvervsuddannelser, skal du oplyse den længste). (Sæt kun ét kryds). Ja, anden erhvervsuddannelse, skriv hvilken: V0021 ERHV.UDD. I ANDET LAND start 634, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du fuldført en erhvervsuddannelse i et andet land end Danmark efter endt skolegang?

16 Ja, skriv hvilken uddannelse: (Gå til spm. 12 (V25)) Nej (Gå til spm. 12 (V25)) Uoplyst svarprocent: 78 V0022 ANDEN ERHV.UDD. I A.LAND start 635, bredde 200, tekstfelt FILTER: V21 Spm. 10: Har du fuldført en erhvervsuddannelse i et andet land end Danmark efter endt skolegang? Ja, skriv hvilken uddannelse: V0023 ERHV.UDD EFTER SKOLEGANG start 835, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 11: Har du fuldført en erhvervsuddannelse efter endt skolegang? (Hvis du har fuldført flere erhvervsuddannelser, skal du oplyse den længste). (Sæt kun ét kryds) Ja, sygehjælper Ja, plejehjemsassistent Ja, hjemmehjælper Ja, social- og sundhedshjælper Ja, social- og sundhedsassistent Ja, sygeplejerske Ja, anden erhvervsuddannelse, skriv hvilken: Nej, har ikke fuldført en erhvervsuddannelse Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0024 ANDEN E.UDD E. SKOLEGANG start 837, bredde 200, tekstfelt FILTER: V21 Spm. 11: Har du fuldført en erhvervsuddannelse efter endt

17 skolegang? (Hvis du har fuldført flere erhvervsuddannelser, skal du oplyse den længste). (Sæt kun ét kryds). Ja, anden erhvervsuddannelse, skriv hvilken: V0025 GRUND: INT. FOR ÆLDRE start 1037, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.1: Interesse for at arbejde med ældre mennesker I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0026 GRUND: NEMT AT FÅ ARB. start 1038, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.2: Nemt at finde arbejde I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0027 GRUND: SOSU-UDD, ER KORT start 1039, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.3: SOSU - uddannelsen er kort

18 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 83 V0028 GRUND: SOSU-UDD. ER NEM start 1040, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.4: SOSU - uddannelsen er nem at fuldføre sammenlignet med andre uddannelser I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 83 V0029 GRUND: MUL. BLIVE LEDER start 1041, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.5: Mulighed for at blive leder I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 84

19 V0030 GRUND: MUL. VIDEREUDD. start 1042, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.6: Mulighed for videreuddannelse I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0031 GRUND: SAMVÆR KOLLEGAER start 1043, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.7: Samvær med kolleger I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0032 GRUND: ARB.TIDERNE start 1044, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.8: Arbejdstiderne I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad

20 Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0033 GRUND: LØNNEN start 1045, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.9: Lønnen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0034 GRUND: STATUS start 1046, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.10: Status I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 83 V0035 GRUND: HENVIST AF CENTER start 1047, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.11: Blev henvist af Jobcenter

21 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 84 V0036 GRUND: TILFÆLDE start 1048, manglende data: = 9 Spm. 12: I hvor høj grad fik følgende dig til at vælge at arbejde i ældreplejen? 12.12: Tilfældighed I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 85 V0037 HVOR ARB I ÆLDREPLEJEN start 1049, manglende data: = 9 Spm. 13. Hvor arbejder du i ældrepejen? (Sæt kun ét kryds) Jeg arbejder med personlig pleje i plejebolig (fx hjælp til rengøring, tøjvask, skift af sengetøj, smøring af mad) Jeg arbejder med praktisk hjælp i plejebolig (fx hjælp til af-/påklædning, hårvask, at komme i bad, toiletbesøg, sygepleje, fx skift af forbinding) Jeg arbejder med både praktisk hjælp og personlig pleje i plejebolig Jeg arbejder med personlig pleje i hjemmeplejen (fx hjælp til rengøring, tøjvask, skift af

22 sengetøj, smøring af mad) Jeg arbejder med praktisk hjælp i hjemmeplejen (fx hjælp til af-/påklædning, hårvask, at komme i bad, toiletbesøg, sygepleje, fx skift af forbinding) Jeg arbejder med både praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmeplejen Andet: Uoplyst svarprocent: 90 V0038 HVOR ARB I Æ.PL., ANDET start 1050, bredde 200, tekstfelt Spm. 13. Hvor arbejder du i ældrepejen? (Sæt kun ét kryds). Andet: V0039 HVOR LÆNGE ARB I Æ.PL. start 1250, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor længe har du i alt arbejdet i ældreplejen? (Sæt kun ét kryds) Under ½ år ½ til 1 år til 5 år til 10 år Mere end 10 år Uoplyst svarprocent: 99 Tekst 3. Nu skal du tænke på en normal arbejdsmåned for dig V0040 ANTAL ARB.TIMER PR. MÅN. start 1251, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 15: Hvor mange timer arbejder du gennemsnitligt en normal måned? (Her skal du tænke på din primære arbejdsplads i en normal

23 måned. Du skal ikke medregne transport til og fra arbejde). Timer om ugen: Variablen er kodet i intervallet Uoplyst (35) V0041 ARB.TIDENS FORDELING start 1254, manglende data: = 9 Spm. 16: På hvilke tider af døgnet arbejder du sædvanligvis? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde Fast aftenarbejde Fast natarbejde Skiftende arbejdstid dag/aften Skiftende arbejdstid aften/nat Skiftende arbejdstid dag/nat Skiftende arbejdstid dag/aften/nat Uoplyst svarprocent: 98 V0042 WEEKENDARB.? start 1255, manglende data: = 9 Spm. 16.a: Arbejder du normalt i weekenden? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0043 ARB MERE END ORD. ARBTID start 1256, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor ofte sker det i dit arbejde at: 17.1: Du må arbejde flere timer end din ordinære arbejdstid (betalt overtid/mertid)? Stort set hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere

24 Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0044 ARB MERE END BETALT FOR start 1257, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor ofte sker det i dit arbejde at: 17.2: Du må arbejde flere timer, end du får betaling for (ubetalt overtid/mertid)? Stort set hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0045 OVERSPRINGE FROKOSTPAUSE start 1258, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor ofte sker det i dit arbejde at: 17.3: Du springer frokostpausen over eller forkorter den, fordi du har for meget at lave? Stort set hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0046 HVOR OFTE PERS.MANGEL start 1259, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor ofte sker det i dit arbejde at:

25 17.4: Der mangler personale på din arbejdsplads pga. sygdom, andet fravær eller ubesatte stillinger? Stort set hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0047 HJÆLPER UDEN FOR ARBTID start 1260, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor ofte sker det i dit arbejde at: 17.5: Du hjælper brugeren udenfor din ordinære arbejdstid (fx. køber ind for eller besøger brugeren i weekenden)? Stort set hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0048 ARB. MED DOKUMENTATION start 1261 Spm. 18: Hvor mange timer om ugen anvender du normalt på dokumentation? Jeg dokumenterer ikke % antal kode Ikke nævnt Nævnt (Gå til spm. 20 (V55)) V0049 ANTAL TIMER ARB M. DOK.

26 start 1262, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V48 Spm. 18: Hvor mange timer om ugen anvender du normalt på dokumentation? Cirka: timer Variablen er kodet i intervallet Uoplyst (100) 100. Irrelevant (190) V0050 PROB: IKKE NOK TID start 1265, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V48 Spm 19: I hvor høj grad oplever du følgende problemer, når du skal dokumentere skriftligt: 19.1: Jeg har ikke tilstrækkelig tid I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 V0051 PROB: KENDER IKKE FAGORD start 1267, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V48 Spm 19: I hvor høj grad oplever du følgende problemer, når du skal dokumentere skriftligt: 19.2: Jeg kender ikke de faglige ord I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

27 Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 V0052 PROB: SVÆRT SKRIVE DANSK start 1269, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V48 Spm 19: I hvor høj grad oplever du følgende problemer, når du skal dokumentere skriftligt: 19.3: Jeg har svært ved at skrive dansk I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 V0053 PROB: SVÆRT M COMPUTER start 1271, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V48 Spm 19: I hvor høj grad oplever du følgende problemer, når du skal dokumentere skriftligt: 19.4: Jeg har svært ved at bruge computer/pda I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 74

28 V0054 DOKUMENTERER IKKE start 1273, manglende data: >=10 FILTER: V48 Spm 19: I hvor høj grad oplever du følgende problemer, når du skal dokumentere skriftligt: 19.5: Jeg dokumenterer ikke Ikke nævnt Nævnt Irrelevant Svarmuligheden foreligger ikke i version svarprocent: 41 V0055 UNDGÅ: PERS. PLEJE start 1275, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.1: Personlig pleje Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0056 UNDGÅ: PRAKTISK HJÆLP start 1276, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.2: Praktisk hjælp Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96

29 V0057 UNDGÅ: KLARGØRE V. DØD start 1277, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.3: Klargøre brugeren ved dødsfald Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0058 UNDGÅ: DOKUMENTATION start 1278, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.4: Dokumentation Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0059 UNDGÅ: TALE MED BRUGEREN start 1279, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.5: Sidde og tale med brugeren Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0060 UNDGÅ: KONTAKT M FAMILIE

30 start 1280, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.6: Kontakt med pårørende Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0061 UNDGÅ: KONT. M VISITATOR start 1281, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.7: Kontakt med visitator Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0062 UNDGÅ: ANDET start 1282, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.8: Andet (angiv hvilken opgave) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0063 UNDGÅ: ANDET, HVAD? start 1283, bredde 200, tekstfelt

31 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.8: Andet Angiv hvilken opgave V0064 UNDGÅ: IKKE NOGET start 1483, manglende data: = 9 Spm. 20: Er der blandt følgende arbejdsopgaver nogle opgaver, som du helst ville være fri for? (Hvis ja, sæt kryds ved opgaven. Sæt gerne flere krydser). 20.9: Nej, jeg udfører gerne alle opgaver Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0065 TILBUDT: MENTORORDNING start 1484, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.1: Mentorordning? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 80 V0066 TILBUDT: KONT.PERS NYANS start 1485, manglende data: = 9

32 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.2: Kontaktperson for nyansatte? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 80 V0067 TILBUDT: INTRO NYANSATTE start 1486, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.3: Introduktionsforløb for nyansatte? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 80 V0068 TILBUDT: KURSER MUNDT DK start 1487, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år).

33 21.4: Kurser i mundtlig dansk? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 79 V0069 TILBUDT: KURSER SKR. DK start 1488, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.5: Kurser i skriftlig dansk? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 79 V0070 TILBUDT: MADLAVN.KURSER start 1489, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.6: Madlavningskurser? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere

34 Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 78 V0071 TILBUDT: KURS. DK KULTUR start 1490, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.7: Kurser i dansk kultur og højtider? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 78 V0072 TILBUDT: ANDET start 1491, manglende data: = 9 Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.8: Andet? Ja, kun til omsorgsmedarbejdere med anden etnisk/udenlandsk baggrund Ja, til alle omsorgsmedarbejdere Nej, ikke til nogen omsorgsmedarbejdere overhovedet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 47

35 V0073 TILBUDT: ANDET, HVAD start 1492, bredde 200, tekstfelt Spm. 21: Er du eller dine kollegaer blevet tilbudt følgende ordninger eller kurser inden for det sidste år? (Her skal du tænke på din nuværende arbejdsplads samt tidligere arbejdspladser inden for ældreplejen, hvis du har arbejdet flere steder inden for det sidste år). 21.8: Andet? V0074 UDFØRER TOLKEOPGAVER start 1692, manglende data: = 9 Spm. 22: Udfører du tolkeopgaver? (Med tolkeopgaver menes, at du tolker for brugere, pårørende eller kolleger, som har svært ved at tale dansk). (Sæt kun ét kryds) Nej Ja, en til flere gange om ugen Ja, en til flere gange om måneden Ja, sjældnere Uoplyst svarprocent: 85 V0075 DKPROB: TALE M BRUGEREN start 1693, manglende data: = 9 Spm. 23: Hvor ofte har du problemer med det danske sprog, når du: 23.1: Taler med brugeren? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 79

36 V0076 DKPROB: TALE M FAMILIE start 1694, manglende data: = 9 Spm. 23: Hvor ofte har du problemer med det danske sprog, når du: 23.2: Taler med pårørende? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 78 V0077 DKPROB: TALE PÅ GR.MØDER start 1695, manglende data: = 9 Spm. 23: Hvor ofte har du problemer med det danske sprog, når du: 23.3: Deltager i samtalen på gruppemøder? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 78 V0078 DKPROB: TALE M VISITATOR start 1696, manglende data: = 9 Spm. 23: Hvor ofte har du problemer med det danske sprog, når du: 23.4: Taler med visitator?

37 Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 77 V0079 DKPROB: BRUGE FAGL. ORD start 1697, manglende data: = 9 Spm. 23: Hvor ofte har du problemer med det danske sprog, når du: 23.5: Skal bruge faglige betegnelser? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 77 V0080 PROB: LAVE DANSK MAD start 1698, manglende data: = 9 Spm.24: Hvor ofte oplever du i dit arbejde problemer på grund af din etniske eller udenlandske baggrund, når du gør følgende: 24.1: Laver dansk mad? (Fx mad med svinekød) Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst

38 svarprocent: 68 V0081 PROB: BÆRER REL SYMBOLER start 1699, manglende data: = 9 Spm.24: Hvor ofte oplever du i dit arbejde problemer på grund af din etniske eller udenlandske baggrund, når du gør følgende: 24.2: Bærer religiøse symboler? (Her menes tørklæder m.m.) Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 66 V0082 PROB: FØLGER REL. TRAD. start 1700, manglende data: = 9 Spm.24: Hvor ofte oplever du i dit arbejde problemer på grund af din etniske eller udenlandske baggrund, når du gør følgende: 24.3: Følger dine religiøse traditioner og højtider? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 66 V0083 PROB: UDFØRER PERS PLEJE start 1701, manglende data: = 9 Spm.24: Hvor ofte oplever du i dit arbejde problemer på grund af din etniske eller udenlandske baggrund, når du gør

39 følgende: 24.4: Udfører personlig pleje? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 66 V0084 PROB: KLARGØRE VED DØD start 1702, manglende data: = 9 Spm.24: Hvor ofte oplever du i dit arbejde problemer på grund af din etniske eller udenlandske baggrund, når du gør følgende: 24.5: Klargøre brugeren ved dødsfald? Altid Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Gør det ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 65 Tekst 4. Her følger nu nogle spørgsmål om evner V0085 VIGTIGT: RESPEKT F BRUG. start 1703, manglende data: = 9 Spm. 25: I hvor høj grad synes du, følgende evner er vigtige for at give god omsorg og pleje?

40 25.a: At udvise respekt for brugeren I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0086 VIGT: KENDE HJ T SELVHJ start 1704, manglende data: = 9 Spm. 25: I hvor høj grad synes du, følgende evner er vigtige for at give god omsorg og pleje? 25.b: Kendskab til Hjælp til selvhjælp I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0087 VIGTIGT: TALE KLART start 1705, manglende data: = 9 Spm. 25: I hvor høj grad synes du, følgende evner er vigtige for at give god omsorg og pleje? 25.c: At tale klart og tydeligt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst

41 svarprocent: 96 V0088 VIGTIGT: LYTTE T BRUGER start 1706, manglende data: = 9 Spm. 25: I hvor høj grad synes du, følgende evner er vigtige for at give god omsorg og pleje? 25.d: At tage sig tid til at lytte til brugeren I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0089 VIGTIGT: FORMIDL SKRIFTL start 1707, manglende data: = 9 Spm. 25: I hvor høj grad synes du, følgende evner er vigtige for at give god omsorg og pleje? 25.e: At kunne formidle sig skriftligt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0090 VIGTIGT: BRUG FAGL. ORD start 1708, manglende data: = 9 Spm. 25: I hvor høj grad synes du, følgende evner er vigtige for at give god omsorg og pleje? 25.f: Forståelse og brug af faglige begreber

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere