DDA Datamateriale Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne, som oprindeligt blev indsamlet af Epinion Capacent for Idrættens Analyseinstitut. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-23765). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-23765: Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne. Primærundersøger: Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut. DDA-23765, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Mads Thilsing-Hansen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4147 respondenter, 763 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (494 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Epinion Capacent for Idrættens Analyseinstitut, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i august 2009 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Mads Thilsing-Hansen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-23765: Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde

6 er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejdstid; Breddeidræt; Cykelvane; Eliteidræt; Fritid; Fritid og idræt; Fysisk aktivitet; Helbredstilstand; Idræt; Idrætsfacilitet; Idrætsgren; International konkurrence; Medievane; Medlem idrætsforening; Motion; Motionsvane; Sport; Sportsvane; Tilskuer. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-23765: Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne. Primærundersøger: Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut. DDA-23765, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Mads Thilsing-Hansen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4147 respondenter, 763 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (494 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Maja Pilgaard. Idrættens Analyseinstitut. Kanonbådsvej 12A, 1437 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Maja Pilgaard. Idrættens Analyseinstitut. Kanonbådsvej 12A, 1437 København K. Dataindsamler: Epinion Capacent. Tuborg Parkvej 8, 2900 HELLERUP. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne' er primært at skabe et solidt overblik over mængden af sport og motion, som bliver dyrket i Danmark. Hvor mange danskere er regelmæssigt aktive? Hvilke aktiviteter er populære? Under hvilke organisatoriske former foregår de? Hvordan har vanerne udviklet sig over tid? Hvad betyder idrætsfaciliteterne og adgang til natur i nærområdet, når danskerne dyrker sport eller motion? Undersøgelsen i 2007 tager primært sigte på af få afdækket følgende forhold, som i udgangspunktet danner grundlag for en sammenligning med tidligere undersøgelser: - Hvor mange dyrker regelmæssigt sport eller motion? - Hvor ofte samt hvor mange timer bruges på sport og motion? - Hvilke aktiviteter dyrkes? Hvordan er de organiseret, og hvilke faciliteter benyttes? Derudover rummer spørgeskemaet blandt andet mulighed for at undersøge: - Hvilke holdninger har befolkningen til faciliteter i nærområdet? - Hvilke forhold har befolkningen til naturen, når den dyrker sport eller motion? - Hvad er årsagerne til ikke at dyrke regelmæssig sport eller motion?

8 - Hvordan indgår sport og motion i andre sammenhænge? (Arbejdspladsen, ferier/rejser med motionsindhold, cykling og gang i hverdagen)? - Hvordan forbruger befolkningen sport og motion i medier og som tilskuer? En række demografiske baggrundsvariable giver potentiale for at belyse ovenstående emner via særlige profiler inden for motions- og sportsdeltagelsen. Således er det muligt at tegne en social profil i forhold til køn, alder, nationalitet, bopæl, uddannelse, beskæftigelse, fysiske og mentale arbejdsforhold, indkomst, helbred, civil status samt familieforhold. Danskernes motions- og sportsvaner er siden 1964 med ujævne mellemrum blevet sat under lup. Denne undersøgelse er den mest omfattende i rækken. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 8828 enheder i oprindelig stikprøve; 4681 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarpct. 47. Datasættets størrelse: 4147 respondenter; 763 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 61 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Voksne på 16 år eller derover. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Respondenterne er udvalgt på basis af er simpelt tilfældigt CPR-baseret stikprøveudtag fra CPR-kontoret under det daværende Ingenrigs- og sundhedsministerium. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført som en kombineret post-enquete og internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk.

9 Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Maja Pilgaard. Idrættens Analyseinstitut. Kanonbådsvej 12A, 1437 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Pilgaard, Maja; Danskernes motions- sportsvaner pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand; nationalitet, statsborgerskab. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt; respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højeste uddannelsestype påbegyndt; ægtefælle: højest opnåede eksamen. Medlemsskab af foreninger: sportsklubber. INDLEDNING Undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne' har til formål at belyse hvilke former for motion og sport danskerne dyrker. Hvor gør de det? Hvor ofte? Og hvilke forhold spiller ind på valg eller fravalg af motion og sport? DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i august 2009 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data

10 I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 4147) af respondenter. V0003 USERID

11 start 10, bredde 200, tekstfelt Userid Variablen er kodet i intervallet Baggrundsspørgsmål Baggrundsspørgsmål om dig selv V0004 KØN start 210, manglende data: = 9 Spm. 1: Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0005 ALDER start 211, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvor gammel er du? Skriv antal år (hele) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (3) V0006 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 213, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvad er din hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig, gå til spm. 5 (V16) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 5 (V16) Funktionær/tjenestemand, gå til spm. 5 (V16) Faglært arbejder, gå til spm. 5 (V16)

12 Ufaglært arbejder/ specialarbejder, gå til spm. 5 (V16) På orlov, gå til spm. 5 (V16) Ledig på dagpenge (modtager dagpenge fra A-kassen), gå til spm. 5 (V16) Ledig på kontanthjælp (modtager bistandshjælp), gå til spm. 5 (V16) Førtidspensionist, gå til spm. 5 (V16) Folkepensionist/efterlønsmodtager, gå til spm. 5 (V16) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 5 (V16) Under uddannelse/går i skole (inkl. lærlinge og elever), gå til spm. 4 (V7) Andet, gå til spm. 5 (V16) Uoplyst svarprocent: 98 Spm. 4 besvares kun, hvis du lige nu er under uddannelse/går i skole (ellers bedes du gå til spm. 5 (V16)). V KL GRUNDSKOLE start 215, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse klasse (grundskole) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 13 V0008 GYMNASIAL UDDANNELSE start 217, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse.

13 Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0009 ERH.FAGLIG UDDANNELSE start 219, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0010 AMU start 221, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse)/specialarbejderuddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0011 KORT VIDEREGÅENDE UDDAN. start 223, manglende data: = 9 eller >=10

14 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0012 ML.LANG VIDEREGÅ. UDDAN. start 225, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske, jordemoder, fysio-/ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0013 LANG VIDEREGÅ. UDDAN. start 227, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel), over 4 år (alle universitetsuddannelser - fx læge, cand.merc., jurist, civilingeniør, cand.mag., cand.scient.)

15 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0014 FORSKERUDDANNELSE PH.D. start 229, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. Forskeruddannelse (Ph.d.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0015 ANDEN UDDANNELSE start 231, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 4: Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse. Anden uddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 I spm. 5 bedes du svare på, hvilke uddannelser du har fuldført (dvs. gennemført og afsluttet med eksamenbevis eller lign. V0016 HAR KLASSE start 233, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført?

16 Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser klasse (grundskole) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0017 HAR GYMNASIAL UDDANNELSE start 234, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0018 HAR ERH. FAGLIG UDDANN. start 235, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0019 HAR AMU start 236, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte

17 uddannelser AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse)/specialarbejderuddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0020 HAR KORT VIDEREGÅENDE UD start 237, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0021 HAR ML.LANG VIDEREGÅ. start 238, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske, jordemoder, fysio-/ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0022 HAR LANG VIDEREGÅ. UDD. start 239, manglende data: = 9

18 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel), over 4 år (alle universitetsuddannelser - fx læge, cand.merc., jurist, civilingeniør, cand.mag., cand.scient.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0023 HAR FORSKERUDDANNELSE start 240, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Forskeruddannelse (Ph.d) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0024 HAR ANDEN UDDANNELSE start 241, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser Anden uddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0025 BOR MED PARTNER start 242, manglende data: = 9

19 Spm. 6: Bor du sammen med ægtefælle/samlever? Ja, ægtefælle Ja, samlever Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0026 HJEMMEBOENDE BØRN start 243, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Har du nogen hjemmeboende børn (inkl. 'bonusbørn') under 18 år? Skriv antal børn i husstanden: Hvis ingen, skriv 0 og gå til spm. 9 (V32) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (568) V0027 YNGSTE BARNS ALDER start 245, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V26 Spm. 8: Hvor gamle er børnene? Yngste barn: Skriv antal år for hvert hjemmeboende børn (max op til fem børn) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (635) 100 = Irrelevant (2212) V0028 NÆSTYNGSTE BARNS ALDER start 248, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V26 Spm. 8: Hvor gamle er børnene? Næstyngste barn: Skriv antal år for hvert hjemmeboende børn (max op til fem børn) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (578) 100 = Irrelevant (2660)

20 V YNGSTE BARNS ALDER start 251, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V26 Spm. 8: Hvor gamle er børnene? 3. yngste barn: Skriv antal år for hvert hjemmeboende børn (max op til fem børn) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (574) 100 = Irrelevant (3299) V YNGSTE BARNS ALDER start 254, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V26 Spm. 8: Hvor gamle er børnene? 4. yngste barn: Skriv antal år for hvert hjemmeboende børn (max op til fem børn) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (575) 100 = Irrelevant (3520) V YNGSTE BARNS ALDER start 257, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V26 Spm. 8: Hvor gamle er børnene? 5. yngste barn: Skriv antal år for hvert hjemmeboende børn (max op til fem børn) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (575) 100 = Irrelevant (3560) V0032 HAR DU FYSISK HANDICAP start 260, manglende data: = 9 Spm. 9: Har du et fysisk handicap, som hæmmer din mobilitet?

21 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0033 DANSK STATSBORGER start 261, manglende data: = 9 Spm. 10: Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne - dvs. svar "ja" eller "nej" til hvert af de 6 spørgsmål Er du dansk statsborger? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0034 FØDT I DANMARK start 262, manglende data: = 9 Spm. 10: Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne - dvs. svar "ja" eller "nej" til hvert af de 6 spørgsmål Er du født i Danmark? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 94 V0035 MOR STATSBORGERSKAB start 263, manglende data: = 9 Spm. 10: Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne - dvs. svar "ja" eller "nej" til hvert af de 6 spørgsmål Har eller har din mor haft udenlandsk statsborgerskab?

22 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 91 V0036 FAR STATSBORGERSKAB start 264, manglende data: = 9 Spm. 10: Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne - dvs. svar "ja" eller "nej" til hvert af de 6 spørgsmål Har eller har din far haft udenlandsk statsborgerskab? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 91 V0037 MOR FØDT I UDLANDET start 265, manglende data: = 9 Spm. 10: Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne - dvs. svar "ja" eller "nej" til hvert af de 6 spørgsmål Er din mor født i udlandet? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 92 V0038 FAR FØDT I UDLANDET start 266, manglende data: = 9 Spm. 10: Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne - dvs. svar "ja" eller "nej" til hvert af de 6 spørgsmål Er din far født i udlandet? Ja

23 Nej Uoplyst svarprocent: 91 V0039 HUSSTANDSINDKOMST 2008 start 267, manglende data: = 99 Spm. 11: Hvor stor var din families (husstands) samlede indkomst i 2006 brutto, dvs. før skat, fradrag og pensionsindbetalinger og lign. er trukket fra? Under kr kr kr kr kr kr kr Over kr Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0040 BYMÆSSIG BEBYGGELSE start 269, manglende data: = 9 Spm. 12: Bor du i København, Århus, Odense, Aalborg En (anden) stor provinsby ( indbyggere eller derover) En mindre by (under indbyggere) eller på landet Uoplyst svarprocent: 98 V0041 FAST DAGLIG ADGANG T BIL start 270, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du (din husstand) bil eller fast daglig adgang til bil? Ja Nej

24 Uoplyst svarprocent: 98 V0042 ARB. OFFENTLIG/PRIVAT start 271, manglende data: = 9 Spm. 14: Arbejder du i det offentlige eller i en privat virksomhed? Offentlig Privat Ikke relevant (ledig, under uddannelse, førtidspension, efterløn, folkepension mv.) Uoplyst svarprocent: 95 V0043 ARBEJDSTIDSPLACERING start 272, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V42 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 18 (V49)). Spm. 15: Hvordan er din arbejdstid normalt placeret? Dagtid eller fast daghold Fast skifteholdsarbejde Uregelmæssig placering i løbet af døgnet/ugen efter særligt arbejdsskema eller turnusordning Andet - beskriv venligst: Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0044 ARB.TIDS.PLACERING ANDET start 274, bredde 200, tekstfelt FILTER: V42, V43 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 18 (V49)).

25 Spm. 15: Hvordan er din arbejdstid normalt placeret? Andet - beskriv venligst: Variablen indeholder en liste over arbejdstidsplacering. V0045 TÆNKER ARBOPG E FYRAFTEN start 474, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V42 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 18 (V49)). Spm. 16: Hvordan kan forholdet mellem arbejde og fritid bedst beskrives for dig? Jeg tænker på arbejdsopgaver efter fyraften Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 V0046 ARBEJDSOPGAVER MED HJEM start 476, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V42 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 18 (V49)). Spm. 16: Hvordan kan forholdet mellem arbejde og fritid bedst beskrives for dig? Jeg tager arbejdsopgaver med hjem om aftenen Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 58

26 V0047 ARB.OPG. HJEM WEEKEND start 478, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V42 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 18 (V49)). Spm. 16: Hvordan kan forholdet mellem arbejde og fritid bedst beskrives for dig? Jeg tager arbejdsopgaver med hjem i weekenden Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 58 V0048 ANTAL ARB.TIMER PR. UGE start 480, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V42 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 18 (V49)). Spm. 17: Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt, inkl. evt. frokostpause, evt. fastlagte timer, betalt overarbejde og andet ekstraarbejde, fx hjemmearbejde? Angiv timer i gennemsnit pr. uge: Antal timer: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (398) 100 = Irrelevant (1228) V0049 HELBREDSTILSTAND start 483, manglende data: = 9 Spm. 18: Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? Meget dårlig Dårlig Nogenlunde

27 God Virkelig god Uoplyst svarprocent: 99 V0050 FYSISKE FORM KONDITION start 484, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvorledes vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? Meget dårlig Dårlig Nogenlunde God Virkelig god Uoplyst svarprocent: 99 V0051 LANGVARIG SYGDOM start 485, manglende data: = 9 Spm. 20: Har du nogen langvarig sygdom. langvarig eftervirkning af skade eller anden langvarig lidelse? Med langvarig menes mindst ½ år Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0052 FYS. AKTIVITET ARBEJDE start 486, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Besvares kun, hvis du har arbejde som hovedbeskæftigelse (ellers bedes du gå videre til spm. 22 (V53). Spm. 21: Hvordan vil du beskrive din fysiske aktivitet i dit arbejde? Mest stillesiddende arbejde, som ikke kræver fysisk

28 anstrengelse Mest stående arbejde eller gående arbejde, som ellers ikke kræver fysisk anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0053 DYRKER MOTION start 488, manglende data: = 9 Spm. 22: Dyrker du normalt motion/sport? Ja Ja, men ikke for tiden Nej Uoplyst svarprocent: 98 Spørgsmål om ægtefælle/samlever De næste spørgsmål (23-27 (V54-V74)) handler om din ægtefælle/samlever. Du bedes gå direkte til spm. 28 (V75), hvis du ikke er gift eller samlevende. V0054 ALDER PARTNER start 489, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V25 Spm. 23: Hvor gammel er din ægtefælle/samlever? Skriv alder i år: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (75) 100 = Irrelevant (1082) V0055 DYRKER PARTNER MOTION

29 start 492, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 24: Dyrker din ægtefælle/samlever normalt motion/ sport? ja Ja, men ikke for tiden Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0056 PARTNERS H.BESKÆFTIGELSE start 494, manglende data: >=100 FILTER: V25 Spm. 25: Hvad er din ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig, gå til spm. 27 (V66) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 27 (V66) Funktionær/tjenestemand, gå til spm. 27 (V66) Faglært arbejder, gå til spm. 27 (V66) Ufaglært arbejder/ specialarbejder, gå til spm. 27 (V66) På orlov, gå til spm. 27 (V66) Ledig på dagpenge (modtager dagpenge fra A-kassen), gå til spm. 27 (V66) Ledig på kontanthjælp (modtager bistandshjælp), gå til spm. 27 (V66) Førtidspensionist, gå til spm. 27 (V66) Folkepensionist/efterlønsmodtager, gå til spm. 27 (V66) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 27 (V66) Under uddannelse/går i skole (inkl. lærlinge og elever), gå til spm. 26 (V57-V65) Andet,

30 gå til spm. 27 (V66) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 Spm. 26 (V57-V65) besvares kun, hvis din ægtefælle/samlever lige nu er under uddannelse/går i skole (ellers bedes du gå videre til spm. 27 (V66). V0057 PART KLASSE start 497, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? klasse (grundskole) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0058 PART. GYMNASIAL UDDAN. start 499, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0059 PART. ERHV. UDDANNELSE start 501, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56

31 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0060 PART. AMU start 503, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse)/specialarbejderuddannelse) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V0061 PART. KORT VIDEREGÅ. start 505, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3

32 V0062 PART. ML.LANG VIDERGÅ. start 507, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske,jordemoder, fysio-/ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0063 PART. LANG VIDEREGÅ. start 509, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel) over 4 år (alle universitetsuddannelser - fx læge, cand. merc., jurist, civilingeniør, cand.mag., cand. scient.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0064 PART. FORSKERUDDANNELSE start 511, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Forskeruddannelse (Ph.d.)

33 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V0065 PART. ANDEN UDDANNELSE start 513, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25, V56 Spm. 26: Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Anden uddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 I spørgsmål 27 (V66-V74) bedes du svare på, hvilke uddannelser din ægtefælle/samlever har fuldført (dvs. gennemført og afsluttet med eksamenbevis eller lign.) V0066 PART. HAR KL. start 515, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser klasse (grundskole) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0067 PART. HAR GYMNASIALUDD.

34 start 517, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0068 PART. HAR ERH.UDDANNELSE start 519, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0069 PART. HAR AMU start 521, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse)/sepcialarbejderuddannelse

35 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0070 PART. HAR KORT VIDEREGÅ. start 523, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0071 PART. HAR ML.LANG V.GÅ. start 525, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske,jordemoder, fysio-/ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71

36 V0072 PART. HAR LANG V. GÅENDE start 527, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel) over 4 år (alle universitetsuddannelser - fx læge, cand. merc., jurist, civilingeniør, cand.mag., cand. scient.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0073 PART. HAR FORSKERUDDAN. start 529, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser. Forskeruddannelse (Ph.d.) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0074 PART. HAR ANDEN UDDAN. start 531, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 27: Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/ samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de

37 nævnte uddannelser. Anden uddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 Sport og motion V0075 FODBOLD start 533, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Fodbold Nej Ja svarprocent: 86 V0076 HÅNDBOLD start 534, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Håndbold

38 Nej Ja svarprocent: 86 V0077 BASKETBALL start 535, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Basketball Nej Ja svarprocent: 86 V0078 VOLLEY-/BEACHVOLLEYBALL start 536, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Volleyball/beachvolleyball Nej Ja svarprocent: 86 V0079 ANDET BOLDSPIL FOR HOLD start 537, manglende data: = 9

39 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Andet boldspil for hold Nej Ja svarprocent: 86 V0080 ANDET BOLD HOLD HVAD start 538, bredde 200, tekstfelt FILTER: V79 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Andet boldspil for hold Noter hvilket: Variablen indeholder en liste over andet boldspil for hold. V0081 BADMINTON start 738, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Badminton Nej Ja

40 svarprocent: 86 V0082 TENNIS start 739, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Tennis Nej Ja svarprocent: 86 V0083 GOLF start 740, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Golf Nej Ja svarprocent: 86 V0084 BOWLING/KEGLESPIL start 741, manglende data: = 9

41 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Bowling eller keglespil Nej Ja svarprocent: 86 V0085 PETANQUE ELLER BOULE start 742, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Petanque eller Boule Nej Ja svarprocent: 86 V0086 BILLARD ELLER POOL start 743, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Billard eler Pool Nej Ja svarprocent: 86

42 V0087 BORDTENNIS start 744, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Bordtennis Nej Ja svarprocent: 86 V0088 SQUASH start 745, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Squash Nej Ja svarprocent: 86 V0089 ANDET INDIVI. BOLDSPIL start 746, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år

43 Andet individuelt boldspil Nej Ja svarprocent: 86 V0090 ANDET INDI BOLDSPIL HVAD start 747, bredde 200, tekstfelt FILTER: V89 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Andet individuelt boldspil Noter hvilket: Variablen indeholder en liste over andet individuelt boldspil. V0091 STAVGANG/NORDIC WALKING start 947, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Stavgang/Nordic Walking Nej Ja svarprocent: 86 V0092 JOGGING/MOTIONSLØB start 948, manglende data: = 9

44 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Jogging/motionsløb Nej Ja svarprocent: 86 V0093 ORIENTERINGSLØB start 949, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Orienteringsløb Nej Ja svarprocent: 86 V0094 VANDRETURE start 950, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Vandreture Nej

45 Ja svarprocent: 86 V0095 RULLESKØJTER start 951, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Rulleskøjter Nej Ja svarprocent: 86 V0096 SKATEBOARD start 952, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Skateboard Nej Ja svarprocent: 86 V0097 CYKELSPORT start 953, manglende data: = 9

46 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Cykelsport (ikke transport til arbejde og lignende) Nej Ja svarprocent: 86 V0098 RIDNING start 954, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Ridning Nej Ja svarprocent: 86 V0099 MOTORSPORT start 955, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Motorsport Nej Ja

47 svarprocent: 86 V0100 GYMNASTIK start 956, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Gymnastik Nej Ja svarprocent: 86 V0101 PAUSEGYMNASTIK start 957, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Pausegymnastik Nej Ja svarprocent: 86 V0102 AEROBIC/WORKOUT start 958, manglende data: = 9

48 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Aerobic/Workout Nej Ja svarprocent: 86 V0103 STYRKETRÆNING start 959, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Styrketræning Nej Ja svarprocent: 86 V0104 DANS ALLE FORMER start 960, manglende data: = 9 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Dans (alle former) Nej Ja svarprocent: 86

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere