Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov"

Transkript

1 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Dette notat er en forkortet udgave, af ekspertudvalgets analyse, omhandlende de områder, der har med Middelfart Kommune at gøre. Hovedpunkterne i Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag anbefalingerne er følgende: Jobcentrenes, a-kassernes, uddannelsernes og beskæftigelsesregionernes kontakt og samspil med virksomhederne skal målrettes og samordnes, så de virksomheder, som gennemfører infrastrukturprojekterne oplever én indgang til beskæftigelsessystemet, når virksomhederne har brug for rekruttering og uddannelse af arbejdskraft. Denne koordinering og samordning bør forankres i beskæftigelsesregionerne. Det er nødvendigt, at der, gennem udbygning af Jobnet.dk, skabes et løbende aktuelt overblik på tilstrækkeligt detaljeret niveau over tilgængelig relevant arbejdskraft og ledige job, som virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner mv. kan anvende som et professionelt rekrutteringsværktøj, og som samtidigt giver de arbejdssøgende et reelt overblik over relevante jobmuligheder. Ekspertudvalget anbefaler endvidere, at der afsættes en særlig regional pulje i beskæftigelsesregionerne, som suppleret med EU midler fra Socialfonden, målrettes en opkvalificering af ikke-faglærte ledige. Samtidigt bør der skabes et mere tilgængeligt overblik med informationer om relevante kurser indenfor bygge- og anlægsområdet, som gør det lettere for jobcentre, virksomheder og ledige at hente relevante informationer om relevante kurser. Det bør i den forbindelse gøres enklere at realkompetencevurdere ikke-faglærte med henblik på at sikre en præcis og relevant uddannelsesindsats. Mange virksomheder, især udenlandske, som byder på de store infrastrukturopgaver har ikke et tilstrækkeligt overblik over beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Ekspertudvalget anbefaler derfor, at Beskæftigelsesministeriet udarbejder et informationsmateriale, som på en overskuelig måde beskriver de muligheder for rådgivning og bistand, som er til rådighed for virksomhederne i forbindelse med uddannelse og rekruttering af medarbejdere. Det vil samtidig gøre det enklere at leve op til de sociale klausuler, som er knyttet til virksomhedernes kontrakter i forhold til infrastrukturopgaverne. Endelig anbefaler Ekspertudvalget, at beskæftigelsesregionerne følger op på rekrutterings- og udannelsesindsatsen i forbindelse med infrastrukturprojekternes gennemførelse, både konkret og mere generelt gennem en systematisk, løbende ajourføring af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering. Ekspertudvalget er fremkommet med 12 anbefalinger til, hvordan indsatsen kan tilrettelægges: 1. Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne Bygge- og anlægsvirksomheder rekrutterer i høj grad medarbejdere via uformelle netværk og kontakter kun i begrænset omfang jobcentrene med henblik på at rekruttere ledige. Mange virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet giver ligeledes udtryk for, at jobcentrene i høj grad mangler konkret viden om virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov, og at det er bureaukratisk og svært at finde vej i beskæftigelsessystemet. Det er derfor vigtigt, at beskæftigelsessystemet fremstår som en kompetent og effektiv serviceleverandør for virksomhederne og møder dem med en service, der er tilpasset den enkelte

2 virksomheds rekrutteringskanaler og behov, med henblik på at hjælpe ledige i job på de pågældende bygge- og anlægsvirksomheder. Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsessystemet bliver mere opsøgende i forhold til de bygherrer og virksomheder, som varetager de offentlige infrastrukturprojekter med henblik på at hjælpe ledige i job på de pågældende bygge- og anlægsvirksomheder. Det anbefales, at der oprettes et stående serviceberedskab for virksomhederne i alle jobcentre. Beredskabet skal både servicere de bygherrer og virksomheder, der selv henvender sig for at rekruttere ledige til konkrete stillinger. Derudover skal beredskabet aktivt opsøge virksomheder med henblik på at hjælpe med rekruttering af kvalificerede og motiverede ledige, herunder give vejledning om mulighederne for opkvalificering af ledige etc. Det anbefales ligeledes, at der i hver af de 4 beskæftigelsesregioner etableres et virksomhedsberedskab, der skal være indgang for virksomheder, der ønsker at rekruttere ledige, og som foretrækker at henvende sig på regionalt niveau i stedet for på jobcenterniveau, fx fordi opgaven går på tværs af kommunegrænser. Ved større bygge- og anlægsopgaver skal der være et one single point of contact for de store entreprenører (og bygherrer, idet omfang de involverer sig aktivt) i beskæftigelsesregionerne, der ligeledes skal arbejde på, at der etableres et samarbejde med jobcentrene/på tværs af jobcentrene samt med relevante faglige organisationer og a-kasser om rekruttering af ledige til de store planlagte infrastrukturprojekter, når en virksomhed henvender sig til regionens virksomhedsberedskab. Det anbefales, at så snart danske såvel som udenlandske entreprenører, som byder på opgaver er kendte, at beskæftigelsesregionerne eller jobcentrene efter aftale kontakter entreprenørerne med henblik på at afdække behovet for arbejdskraft på det konkrete projekt med henblik på at synliggøre jobåbningerne og eventuelt uddannelsesmuligheder for ledige. Anbefalingen medfører, at beskæftigelsesregionerne vil skulle styrke den direkte virksomhedskontakt. Det skønnes, at der samlet i beskæftigelsesregionerne vil skulle anvendes ca. 9 årsværk til at gennemføre anbefalingerne 1 og 2. Jobcentrene skal allerede i dag servicere virksomhederne, blandt andet ved at hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft. 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelses-regionerne Hvis virksomhedernes behov for arbejdskraft til infrastrukturprojekter skal opfyldes, og der skal bringes flere ledige i beskæftigelse, er der behov for et øget samarbejde mellem beskæftigelsessystemet (beskæftigelsesregionerne/rbr), erhvervsområdet (de regionale vækstfora) og uddannelsesinstitutionerne (VEU-centrene) om uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Ekspertudvalget anbefaler, at der sker en øget regional samordning af uddannelses - og beskæftigelsesindsatsen for ledige mellem Beskæftigelsesregionerne, vækstfora/regioner og VEU-centre (AMU-udbydere, VUC mv.) gennem et udbygget sekretariatssamarbejde i forhold til konkrete projekter. Det anbefales, at de regionale vækstfora og de regionale beskæftigelsesråd, med udgangspunkt i de regionale partnerskabsaftaler, drøfter hvordan man bedst muligt kan understøtte en udvikling i retning af, at flest muligt kompetente og motiverede ledige får mulighed for at komme i beskæftigelse i forbindelse med infrastrukturinvesteringerne i den enkelte region. Og konkret hvordan den regionale indsats som forsat forudsættes varetaget af de lokale jobcentre, uddannelsesinstitutioner og væksthuse - fx kan bidrage til koordineret opkvalificering 2

3 af de ledige via midler fra Socialfonden, formidling til udenlandske virksomheder om muligheden for at rekruttere ledige med de rigtige kompetencer mv. Det vurderes, at ressourcerne til initiativet er medtaget under anbefaling Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige Kompetencekravene til arbejdskraften i bygge- og anlægsbranchen er stigende og der bliver i de kommende ti år brug for flere faglærte inden for området, ligesom der er risiko for mangel på arbejdskraft på udvalgte uddannelsesområder inden for bygge- og anlægsområdet de kommende år. Ekspertudvalget anbefaler, at jobcentrene, inden for de eksisterende rammer og muligheder for at give aktive tilbud om opkvalificering til ledige, i øget grad skal målrette indsatsen mod relevante ordinære uddannelsesforløb for at kvalificere de ledige til enten direkte at kunne bestride et job på bygge- og anlægsprojekter, eller som ruster ledige til at påbegynde et uddannelsesforløb som faglært i det ordinære uddannelsessystem, herunder med fokus på mulighederne i voksenlærlingeordningen. Ekspertudvalget anbefaler ligeledes, at uddannelsesindsatsen over for ledige styrkes ved, at der regionalt afsættes særskilte midler til at finansiere denne målrettede uddannelsesindsats af ikke-faglærte ledige i forhold til de kommende infrastrukturprojekter, fx til deltagelse i kortere kompetencegivende efteruddannelseskurser med udgangspunkt i de jobpakker, som de faglige efteruddannelsesudvalg har udarbejdet. Det anbefales således, at der etableres en pulje til opkvalificering af ikke-faglærte ledige, som administreres og udmøntes af beskæftigelsesregionerne efter drøftelse med de regionale beskæftigelsesråd og fx de regionale vækstfora. Puljen målrettes ledige ikke-faglærte med henblik på, at de ledige ved hjælp af et uddannelsesløft kan tage de jobåbninger, der opstår som følge af infrastrukturprojekterne. Det er ligeledes vigtigt, at der i beskæftigelsessystemet er fokus på at motivere ledige til at gennemføre jobrettet opkvalificering og sikre, at de ledige har de basale læse- og skrivefærdigheder etc. til at påbegynde og gennemføre en sådan opkvalificering. Det foreslås, at der afsættes fx 20 mio. kr. i 2014 og 40 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til at styrke uddannelsesindsatsen for ikke-faglærte ledige i forhold til arbejdskraftefterspørgslen i forbindelse med de store infrastrukturprojekter. Puljen ville kunne blive etableres som et treårigt forsøg og vil blive evalueret, før der tages stilling til eventuel videreførelse. 4. Opfølgning, vejledning og information overfor ledige Kurserne til de ledige bliver tit sammensat af kurser, som ikke er direkte arbejdsmarkedsrettede, men derimod ofte omhandler kurser indenfor personlig udvikling, grundlæggende IT mv. Virksomheder efterspørger i højere grad certificeringskurser, fx AMU-kurser inden for byggeog anlægsområdet. AMU-systemet omfatter fx flere tusinde kurser. Det kan derfor være vanskeligt for jobcentrene og ledige at finde rundt i AMU-systemet og sikre den ledige den bedste vejledning. Ekspertudvalget anbefaler, at VEU-centrene, i samarbejde med beskæftigelsesregionerne, i højere grad end det sker i dag, synliggør relevante kurser inden for bygge- og anlægsområdet for jobcentrene. Dette kan fx være i form af lister over kurser, hvor der er ledig kapacitet, som jobcentrene kan anvende i forbindelse med udarbejdelse af jobplaner til ledige. Endvidere anbefales det, at det sikres, at det er let for både jobcentre, virksomheder og ledige at indhente relevante informationer om ledige kurser via fx VEU-centrenes hjemmesider. 3

4 Det er i den forbindelse vigtigt, at jobcentrene er opmærksomme på de jobpakker, som bygge- og anlægsbranchens arbejdsgivere og lønmodtagere har udarbejdet. Dette, kombineret med etableringen af en mere aktuel viden om jobmuligheder og kompetencer i forhold til infrastrukturprojekterne, vil styrke det faglige grundlag for jobcentrenes vejledning af ledige og målretning af indsatsen. Det anbefales, at VEU-centrene og uddannelsesinstitutioner får et mere effektivt samarbejde med jobcentre og a-kasser, således at det hurtigt er muligt at identificere relevante ledige, der kan tilmeldes ledige holdpladser, så det annoncerede minimumsdeltagerantal for undervisningsholdet kan nås og således, at bygge- og anlægsvirksomhederne kan få mulighed for at rekruttere kompetente ledige. Det vurderes, at anbefalingen ikke vil medføre merudgifter. 5. Øget brug af realkompetencevurdering af ledige Det er vigtigt, at der kommer øget fokus på, hvordan merit og godskrivning i erhvervsuddannelserne og anerkendelse af realkompetencer i voksen- og efteruddannelserne kan styrkes, så ikke-faglærte ledige, der har arbejdet på en byggeplads i mange år, kan sikres den hurtigste vej til en faglært uddannelse. Det er Ekspertudvalgets vurdering, at realkompetencevurdering ikke bliver brugt i et stort nok omfang i jobcentrenes vejledning af de ledige, og at der er behov for bedre kendskab til redskabet hos virksomhederne, jobcentrene, de ledige mv. Ekspertudvalget anbefaler, at der bliver sat mere fokus på de ikke-faglærtes muligheder for, at få foretaget en realkompetencevurdering, så flere får mulighed for at få foretaget realkompetencevurdering samt få udarbejdet en uddannelsesplan, kompetencebevis eller et uddannelsesbevis, jf. AMU-loven, med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. Det er vigtigt, at realkompetencevurderingen i højere grad bliver baseret på objektive kriterier frem for individuelle skøn og reelt bliver anerkendt bredt blandt virksomheder, faglige organisationer, elever og uddannelsesinstitutioner. Ingen. Eventuelt afledt øget brug af tilbud om realkompetenceafklaring af ledige i jobcentrene forudsættes afholdt inden for de eksisterende rammer for aktiveringsindsatsen. Derudover vil den særlige uddannelsespulje kunne anvendes til at finansiere realkompetenceafklaringsforløb. 6. Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige Det må forventes, at der også de kommende år vil være en vis nedgang i beskæftigelsen inden for industrivirksomheder. En del ledige har tidligere været beskæftiget inden for byggeog anlægsområdet, og de vil derfor forholdsvist nemt kunne påtage sig beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet. Ekspertudvalget anbefaler, at jobcentre, a-kasser og faglige organisationer i samarbejde skal have fokus på de muligheder, som infrastrukturprojekterne giver de ledige og sikre, at de ledige får oplysninger om konkrete jobmuligheder og bliver formidlet til konkrete job samt får tilbudt relevant opkvalificering, der hvor det giver mening i forhold til et konkret job inden for bygge- og anlægsområdet. Det vurderes, at anbefalingen ikke vil medføre merudgifter, da jobcentre og a-kasser i dag har en forpligtelse til at vejlede ledige om jobmuligheder. 4

5 7. Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet Inden for bygge- og anlægsområdet sker rekrutteringen efter ny arbejdskraft først og fremmest gennem uformelle netværk, fx via egne medarbejdere eller andre af virksomhedens kontakter. Ledige er ofte ikke en del af disse uformelle netværk, hverken direkte eller via jobcentrene. Sådanne job kan derfor være svært tilgængelige for ledige, der ellers er moti-verede for og kvalificerede til at arbejde på bygge- og anlægsområdet. Det vil derfor være en fordel for virksomhederne, hvis stillinger på bygge- og anlægsområdet synliggøres på Jobnet.dk, da dette vil skabe mere transparens på jobmarkedet. Ekspertudvalget anbefaler, at alternativerne til den normale netværksrekruttering forbedres. I dag kan virksomhederne på Jobnet.dk annoncere efter arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsområdet, og de har mulighed for at udsøge CV er fra relevante kandidater inden for området i Jobnet.dk s CV-bank. Det skal sikres, at de muligheder Jobnet.dk tilbyder i forhold til udsøgning af CV er fra interesserede og motiverede ledige og andre jobsøgende, der ønsker ansættelse på de store infrastruktur-investerings-projekter, understøtter virksomhedernes behov. Endvidere skal det sikres, at Jobnet.dk matcher virksomhedernes behov i forhold til annoncering på nettet via eksempelvis mere åbne rekrutteringsformer end de traditionelle stillingsannoncer. Det foreslås, at der prioriteres midler i 2014 skønsmæssigt 2. mio. kr. - til en foranalyse vedrørende, hvordan Jobnet.dk bedre kan matche virksomhedernes behov i forhold til annoncering på nettet via mere åbne rekrutteringsformer samt muligheder for at etablere nye og bedre branchespecifikke udsøgningsmuligheder på Jobnet.dk. 8. Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet Jobrotation opleves generelt at være et vanskeligt redskab at få bygge- og anlægsvirksomheder til at bruge i forhold til at skabe jobåbninger for ledige. Virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet bør i højere grad benytte sig af jobrotationsordningen, således at virksomheden kan sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får virksomheden opkvalificeret medarbejderne uden den store nedgang i produktionen - med et økonomisk tilskud. Samtidig styrkes virksomheden fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsesregionerne, i samarbejde med jobcentrene, sætter fokus på, at jobrotationsordningen bliver mere benyttet inden for bygge- og anlægsbranchen, da det kan medvirke til at opkvalificere medarbejderne inden for branchen og samtidig understøtte rekruttering af nye medarbejdere som vikarer, fx ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Det anbefales, at beskæftigelsesregionerne indgår i et samarbejde med brancheorganisationerne for at sælge redskabet til virksomhederne, og at der sættes fokus på mulighederne for jobrotation på bygge- og anlægsområdet via fx kampagner og informationsinitiativer mv. Det foreslås, at beskæftigelsesregionerne, i samarbejde med VEU-centre, fagforeninger og arbejdsgivere inden for branchen, udarbejder anbefalinger til jobrotationsforløb inden for bygge- og anlægsområdet. Det vurderes, at anbefalingen ikke vil medføre merudgifter, da beskæftigelsesregionerne har opbygget stor erfaring med udvikling af jobrotationsinitiativer, som vil kunne bringes i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af anbefalinger til jobrotationsforløb, informationskampagner, samarbejdsinitiativer med organisationerne mv. 5

6 9. Systematisk, løbende overvågning af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering Det er vigtigt, at jobcentre og uddannelsesinstitutioner løbende har et overblik over, hvilke større infrastrukturprojekter det er besluttet at iværksætte. Derudover er det vigtigt at følge, hvordan rekrutteringsbehovene udvikler sig, herunder særligt rekrutteringen af ledige. En systematisk overvågning af udviklingen på bygge- og anlægsarbejdsmarkedet er således afgørende for en effektiv beskæftigelsesindsats på nationalt og regionalt niveau. Det er vigtigt, at detaljerede informationer om udviklingen på arbejdsmarkedet er tilgængelige, så de kan understøtte det daglige praktiske arbejde i beskæftigelsesregioner, uddannelsesinstitutioner og jobcentre med at få ledige i job samt kan anvendes som fundament for styring og planlægning af beskæftigelsesindsatsen. Ekspertudvalget anbefaler, at Beskæftigelsesministeriet årligt udarbejder en ajourført oversigt over igangværende og kommende infrastrukturprojekter samt løbende belyser rekrutteringsbehov og eventuelle mangelområder i sektoren. Den ajourførte oversigt drøftes med Beskæftigelsesrådet. Den forstærkede overvågning af bygge- og anlægsområdet stilles til rådighed for beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Overvågningen supplerer og er en overbygning på den eksisterende overvågning i form af Arbejdsmarkedsbalancen, mv., som anvendes i arbejdet med at få ledige i job. Det foreslås, at der prioriteres midler i 2014 skønsmæssigt 1 mio. kr. - til at udarbejde en ajourført oversigt over igangværende og kommende infrastrukturprojekter samt en model for, hvordan oversigten fremadrettet kan ajourføres og vedligeholdes. 10. Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet Der vil være en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft, herunder særligt ingeniører med specifikke kompetencer. Behovet for ingeniører forventes at blive størst i forbindelse med bro- og tunnelprojekter samt letbane- og metroprojekterne. Derudover er projektledelse, planlægning, dokumentation og kvalitetssikring mv. nogle kompetencer, som vil blive efterspurgt i alle projekter. Projekternes størrelse og kompleksitet betyder, at efterspørgslen efter især ingeniører og erfarne bygningskonstruktører med disse kompetencer vil stige betydeligt både hos bygherrer, rådgivere og entreprenører. Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsesregionerne og jobcentrene, i samarbejde med rele-vante a-kasser, undersøger mulighederne for, at få ledige akademikere og ingeniører fra områder med få beskæftigelsesmuligheder over i beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det vurderes ikke, at anbefalingen vil medføre merudgifter, da jobcentre og a-kasser i dag har en forpligtelse til at vejlede ledige om jobmuligheder. 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud Erfaringer fra fx sygehusprojekterne viser, at sociale klausuler ikke har betydning for antallet af bud på opgaverne. Regionerne har allerede i dag en etableret praksis, hvilket i mindre grad er tilfældet for staten. På statens område er det med finanslovsaftalen for 2013 aftalt, at statslige ordregivere forpligtes til fremover i relevante udbud efter følg- eller forklarprincippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. På det regionale og kommunale område er det med økonomiaftalerne for 2014 aftalt, at brugen af sociale 6

7 klausuler om uddannelses- og praktikaftaler skal overvejes i relevante udbud efter følg eller forklar princippet. Ekspertudvalget anbefaler, at der bakkes op om, at de offentlige bygherrer i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2013 og aftalerne om den kommunale og den regionale økonomi for 2014, så vidt muligt anvender sociale klausuler i forbindelse med udbudskontrakter ved større statslige og regionale infrastrukturprojekter. Det gælder særligt sociale klausuler i forhold til oprettelse af lære- og praktikpladser. Det anbefales, at klausulerne er så konkrete som muligt og indeholder bestemmelser om, hvordan der følges op på overholdelse af klausulerne. Bygherren skal videre tage stilling til, hvilke dele af jobbet, der kan forventes at give mulighed for uddannelse. Det vurderes ikke, at anbefalingen vil medføre merudgifter. 12. Særligt informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige Det er erfaringen fra store bygge- og anlægsprojekter, at udenlandske entreprenørers kendskab til jobcentre og a-kasser er minimal, og at de derfor heller ikke benytter jobcentrene, når de har behov for at rekruttere arbejdskraft. Ekspertudvalget anbefaler, at udenlandske entreprenører, der har vundet større infrastrukturprojekter, bliver kontaktet af beskæftigelsesregionerne vedrørende mulighederne for bistand fra jobcentre og a-kasser til rekruttering af ledige og, eventuelt i samarbejde med praktikpladscentrene, mulighederne for at oprette praktikpladser som blandt andet ledige unge kan få gavn af. Det anbefales, at der i samarbejde med bygherrerne udarbejdes informationsmateriale om mulighederne for bistand og samarbejde med de danske jobcentre og a-kasser, som skal formidles til udenlandske entreprenører. Det foreslås, at informationsmaterialet udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med de faglige organisationer, a-kasser og arbejdsgiverorganisationer inden for bygge- og anlægsområde. Det foreslås, at der prioriteres midler i 2014 skønsmæssigt 1. mio. kr. til udarbejdelse af et særligt informationsmateriale til udenlandske entreprenører. Ekspertudvalget fremhæver en række centrale pointer i forhold til Infrastruktur investeringer i Danmark frem til For det første vil de kommende års infrastrukturprojekter isoleret set medføre ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på bygge- anlægsområdet. Således forventes det, at projekterne samlet set vil medføre ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Disse vil især blive foranlediget af sygehus- bro- og tunnelprojekter, der i særligt perioderne og vil have en høj arbejdskraftefterspørgsel. En stor del af beskæftigelsen vil placeres i Hovedstaden og på Sjælland. For det andet vil de kommende års infrastrukturprojekter betyde efterspørgsel efter arbejdskraft med både generelle kompetencer inden for byggeri og anlæg, men også arbejdskraft med en række specielle kompetencer, både hos ikke-faglærte medarbejdere, faglærte og ingeniører. Det kan vise sig at være en udfordring at sikre tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer, idet kompetencekravene er meget specifikke, og fordi der de seneste år ikke er uddannet tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til området. 7

8 For det tredje er det en udfordring, at jobcentrene har vanskeligt ved at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, som matcher virksomhedernes behov, dels med hensyn til at time indsatsen i forhold til virksomhedernes rekrutteringstakt, dels med hensyn til at ramme de præcise kompetencebehov. For det fjerde må udenlandsk arbejdskraft forventes at spille en rolle i forbindelse med infrastrukturprojekterne. Dels fordi udenlandske entreprenører vil byde på flere store projekter og dels fordi priskonkurrence, i kombination med fremtidige rekrutteringsproblemer, kan vise sig at gøre rekruttering fra udlandet til en vigtig faktor i rekrutteringsprocesser. Det vil derfor være vigtigt at sikre en god dialog mellem beskæftigelsessystemet og de udenlandske entreprenører. Investeringer i Region Syddanmark Frem til år 2021 gennemføres i Region Syddanmark en række sygehusbyggerier til en samlet anlægssum på ca. 8,5 mia. kr.: Nyt OUH, Odense Sygehus søndejylland Kolding sygehus Anlæggelse af Letbane i Odense Der er iværksat en forundersøgelse vedrørende anlæggelse af en letbane i Odense. På nuværende tidspunkt foreligger der et forslag om et samlet projekt på 21 km., heraf omfatter etape 1 ca. 14,5 km. Etape 1 anslås at have en anlægspris på ca. 1,8 mia. kr. Der er, med udgangspunkt i letbaneprojektet i Aarhus, foretaget skøn over den forventede efterspørgsel efter arbejdskraft for etape 1, som er anslået til ca mandår fordelt over anlægsperioden Motorvejsstrækningen Middelfart-Nørre Aaby Motorvejskapaciteten mellem Odense Vest og Middelfart skal udvides de kommende år. I første omgang udvides strækningen mellem Middelfart og Nørre Aaby. Denne etape er budgetteret til ca. 1 mia. kr. Selve anlægsarbejdet er påbegyndt i 2012 og forventes færdigt i Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND Som led i opførelsen af det nye Universitetshospital i Odense, opføres nye bygninger til det sundhedsvidenskabelige fakultet, SUND, under Syddansk Universitet. Byggeprojektet har et anlægsbudget på ca. 1,1 mia. kr. Byggeriet er indledt med en første etape, som færdiggøres frem til primo Etape 2, som udgør ca. 1 mia. kr., forventes påbegyndt primo 2016 og taget i brug primo Andre projekter Ovenfor er nævnt de projekter, der kan siges, at have direkte tilknytning til Region Syddanmark. Men når der i beskæftigelsesindsatsen tales om geografisk mobilitet, så er der en lang række investeringer i resten af landet, der også kan komme Middelfart Kommunes borgere beskæftigelsesmæssigt til gaven. Der bliver investeret ca. 45 mia. kr. i sygehusbyggeri i alle regioner. Der bliver investeret i en fast forbindelse over Femern Bæltet og i en ny Storstrømsbro. Metro Cityring - København. Anlæg af letbane i Aarhus, Aalborg og Storkøbenhavn. Nyanlæggelse og modernisering af jernbanenettet i hele landet. Nyanlæggelse og modernisering af motorvejsnettet i hele landet. Havvindmølleparker. Offentlige investeringer på landets universiteter. 8

9 Udbud af offentlige infrastrukturprojekter Danske virksomheder er ikke dygtige nok til at drage nytte af de store anlægsudbud. Der er derfor behov for at styrke informationsarbejdet overfor virksomhederne, særligt i relation til rekruttering af arbejdskraft og oprettelse af lære- og praktikpladser. Offentlige udbud kan indeholde såvel arbejdsklausuler som sociale klausuler. De regulerer henholdsvis løn- og arbejdsvilkår, sociale politikker og ansættelse af særlige medarbejdergrupper. Klausuler af denne art ses oftere ved byggesager end ved anlægsarbejde. Der er en tendens til, at de sociale klausuler i højere grad omhandler implementering af personale- og arbejdsmiljøpolitik end om ansættelse af bestemte personaletyper. Der, hvor der er tale om definition af personaletype, er der primært tale om kvoter for antal af lærlinge og praktikanter. Sociale klausuler anvendes til gengæld fortsat i mindre omfang på projekter, hvor bygherren har en forventning om, at udenlandske virksomheder vil byde ind. 9

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Det fremgår af kommissoriet, at Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Oversigt over faktaark - Ekspertudvalgets 12 anbefalinger - Centrale tal - Oversigt over kortlagte infrastrukturprojekter - Ekspertudvalgets sammensætning og kommissorium - Erfaringer fra hver af de fire

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov og beskæftigelses- og VEU-systemet

Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov og beskæftigelses- og VEU-systemet Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige Infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov og beskæftigelses- og VEU-systemet Analyse og Erhvervsfremme Juni 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. ANALYSENS

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Byg i Nord - Model for uddannelse og opkvalificering til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Byg i Nord - Model for uddannelse og opkvalificering til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 261 Offentligt APRIL 2014 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Byg i Nord - Model for uddannelse og opkvalificering til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Perspektiver i virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsats, det ordinære arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice N O T A T 18. marts 2015 [AMK Øst/KLV] Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice 2015-0002588 De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Status på fælles rekruttering

Status på fælles rekruttering Rekruttering Status på fælles rekruttering Et fælles serviceniveau Virksomhederne skal opleve at få samme service Vores aftaler fungerer: Vi handler inden for 24 timer Vi involverer hinanden - ved store

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark

Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark Beskæftigelsesregion Midtjylland og Syddanmark Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark Hvad er jobrotation? Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab,

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Nyt i beskæftigelsespolitikken

Nyt i beskæftigelsespolitikken Nyt i beskæftigelsespolitikken v. Karl Schmidt, direktør, Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dagens program 09.00 09.30 Nyt i beskæftigelsespolitikken udfordringer og indsatser

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 RAR-møde 10/12-15 Bilag til pkt. 6 40 RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 3. udkast December 2015 41 Indhold 1 RAR Sjællands fokusområder RAR s tværgående initiativer Opfølgning på strategi-

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere