5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50"

Transkript

1 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

2 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 9. VARNING! Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, handfat eller annat kärl som innehåller vatten _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

4 10. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med fuktiga händer och placera inte apparaten på våta eller fuktiga underlag. 11. Dra alltid ur kontakten direkt efter användning om apparaten använts i ett badrum, eftersom vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd. 12. Apparaten har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt eller blockerat. Vid överhettning slår apparaten av automatiskt. Om apparaten slår av under användning, stäng av apparaten med strömbrytaren och låt den svalna innan den används igen. 13. Luftintaget får inte blockeras under användning och bör rengöras regelbundet. 14. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 15. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 16. Apparaten är endast för privat bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Användning Handdukstorka och borsta igenom håret innan du använder hårtorken. Sätt kontakten i ett vägguttag och välj önskad hastighet och värmeläge med hjälp av vippknapparna på hårtorkens handtag, hårtorken har 2 hastigheter (nedre vippknappen) - HIGH och LOW, samt OFF för avstängning, och 2 värmelägen (övre vippknappen) - HIGH och LOW _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

5 Hög temperatur och hög luftgenomströmning är att föredra om håret skall torkas snabbt, eller om en lätt torkning önskas innan styling. Starta hårtorken med hastighetsknappen på handtaget. Coolfunktion Genom att avsluta stylingen med att aktivera coolfunktionen (håll den runda knappen placerad ovanför temperaturknappen intryckt) så kyls håret av, vilket ger en mer hållbar frisyr. Släpp knappen och coolfunktionen upphör. När coolfunktionen aktiveras kan luftflödet öka något. Fönmunstycke Fönmunstycket koncentrerar luftströmmen när en frisyr skall formas, exempelvis med en rundborste. Fönmunstycket sätts på med ett lätt tryck och tas av genom att vrida loss det. Om håret skall torkas snabbt, ta då bort fönmunstycket och ställ in hög temperatur och hög luftgenomströmning. Volymmunstycke (diffuser) Volymmunstycket används för att ge håret mer volym. Sätt volymmunstycket på hårtorken och låt den röra lätt vid hårbotten. För runt den i håret med små lätta cirkelrörelser. Håret torkas nu inifrån och ut, vilket ger extra volym. Volymmunstycket används med fördel om man vill torka ett lockigt hår utan att föna ut lockarna. Upphängningsögla Denna hårtork har en upphängningsögla på sladdfästet vilket gör hårtorken lätt att hänga upp efter användning. Överhettningssäkring Hårtorken har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt, tilltäppt av hår och damm eller att utblåset är blockerat. Vid överhettning slår hårtorken av automatiskt. Om detta sker, stäng av hårtorken med hastighetsknappen (OFF) och låt den svalna. Hårtorken är klar att användas igen efter några minuter. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Rengör luftintaget med jämna mellanrum. Det yttre gallret kan enkelt avlägsnas genom att vrida det motsols. Rengör sedan det inre gallret med en liten borste för att ta bort dam och hår. Sätt sedan tillbaka gallret och vrid fast det medsols. Hårtorkens hölje rengörs med en lätt fuktad trasa och eftertorkas noggrant med en torr trasa. Om textilytan på handtaget blir smutsig går det att göra rent med hjälp av en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. Sänk aldrig ner hårtorken eller sladden i vatten eller andra vätskor _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

6 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 5006, 5007, V ~, 50 Hz W 2 hastigheter/värmelägen Coolfunktion Fönmunstycke Diffuser Automatiskt överhettningsskydd Rätten till löpande ändringar förbehålles _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

7 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet nær badekar, brusere, baljer eller lignende indeholdende vand. 10. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde hænder. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

8 11. Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug, hvis apparatet benyttes på badeværelset, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er slukket. 12. Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af en tildækket eller tilstoppet luftindsugning. Hvis apparatet slår fra under anvendelse, sluk da for apparatet, så det får lov at køle af, før det igen tændes. 13. Luftindtaget må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt. 14. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 15. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 16. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 17. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Sådan bruges hårtørreren Håret tørres grundigt med et håndklæde og børstes derefter godt igennem før brug af hårtørreren. Sæt stikket i en stikkontakt og vælg ønsket hastighed og varmetrin ved hjælp af knapperne på hårtørrerens håndtag. Hårtørreren har 2 hastigheder (nederste knap) HIGH og LOW samt OFF til at slukke hårtørreren samt 2 varmetrin (øverste knap) HIGH og LOW _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

9 Høj temperatur og høj luftgennemstrømning er at foretrække, hvis håret skal tørres hurtigt eller hvis der ønskes en let tørring inden styling. Hårtørreren startes ved at trykke på hastighedsknappen på håndtaget. Cool-funktion Ved at afslutte stylingen med aktivering af cool-funktionen (hold den runde knap, placeret over temperaturknappen, inde), afkøles håret, hvilket giver en mere holdbar frisure. Når knappen slippes igen, vil cool-funktionen stoppe. Når cool-funktionen aktiveres, vil luftstrømmen kunne stige. Fønnæb Fønnæbbet koncentrerer luftstrømmen, når en frisure skal formes, f.eks. med en rund børste. Fønnæbbet sættes på med et let tryk og kan let tages af efter brug. Hvis håret skal tørres hurtigt, fjern da fønnæbbet og indstil hårtørreren på høj varme og høj luftgennemstrømningen. Diffuser Diffuseren anvendes for at give håret ekstra volumen. Sæt diffuseren på hårtørreren. Diffuseren presses let mod hovedbunden og føres rundt i håret med små lette cirkelbevægelser. Håret tørres nu indefra og ud, hvilket giver ekstra volumen. Diffuseren kan med fordel anvendes, hvis man ønsker at tørre et krøllet hår, uden at krøllerne forsvinder. Ophængsøje Denne hårtørrer har ophængsøje på ledningsfæstet, hvilket gør den let at hænge op efter brug. Overophedning Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår hårtørreren automatisk fra. Hvis dette sker, sluk da for hårtørreren på hastighedsknappen (OFF) og lad den køle af. Hårtørreren vil være klar til brug efter nogle minutter. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør luftindtaget med jævne mellemrum. Det yderste gitter kan let fjernes ved at dreje det mod uret. Det inderste gitter kan nu rengøres med en lille børste for at fjerne støv og hår. Sæt derefter det yderste gitter på plads igen ved at dreje det med uret. Hårtørrerens overflade tørres med en let fugtig klud og tørres grundigt efter med en tør klud. Hvis tekstiloverfladen på håndtaget bliver snavset, rengøres den med en fugtig klud tilsat lidt mildt rengøringsmiddel. Hårtørreren og ledningen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

10 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 5006, 5007, V ~, 50 Hz W 2 hastigheder/varmetrin Cool-funktion Fønnæb Diffuser Automatisk overophedningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

11 Säkerhetsanvisningar 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, hvis det oppstår problemer, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 9. ADVARSEL! Bruk aldri apparatet over vask, badekar, dusj, baljer eller noe lignende som inneholder vann. 10. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte hender. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

12 11. Ta alltid støpslet ut av kontakten rett etter bruk hvis apparatet brukes på baderom, da tilgang til vann utgjør en fare selv om apparatet er slått av. 12. Apparatet har en overopphetingssikring, overoppheting kan forårsakes av tett eller blokkert luftinntak. Hvis apparatet slår seg av under bruk, slå da av apparatet slik at det avkjøles før det tas i bruk igjen. 13. Luftinntaket må ikke blokkeres under bruk og bør rengjøres regelmessig. 14. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 15. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 16. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 17. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Bruksanvisning Tørk håret med et håndkle og børst det før du bruker hårføneren. Sett støpslet i kontakten og velg ønsket hastighet og varminnstilling med bryteren på hårfønerens håndtak. Hårføneren har to hastigheter som du velger med den nederste bryteren HIGH og LOW, og to varmeinnstillinger som du velger med den øverste bryteren HIGH og LOW. Høy temperatur og høy luftgjennomstrømning er best for å tørke håret raskt eller for å tørke håret lett før styling. Start hårføneren med hastighetsbryteren på håndtaket _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:50

13 Kaldluftfunksjon Hvis du avslutter stylingen med kaldluftfunksjonen (hold inne den runde knappen over temperaturbryteren), avkjøles håret slik at frisyren holder seg bedre. Når du slipper knappen stopper kaldluftfunksjonen. Når kaldluftfunksjonen aktiveres kan det hende at luftgjennomstrømmingen øker noe. Fønmunnstykke Fønmunnstykket brukes til å konsentrere luftstrømmen når du skal forme en frisyre med f.eks en rundbørste. Fønmunnstykket settes på med et lett trykk og tas av ved å vri den løs. Hvis du vil tørke håret raskt, tar du av fønmunnstykket og velger høy temperatur og høy luftgjennomstrømning. Volummunnstykke (luftspreder) Volummunnstykket brukes for å gi håret mer volum. Sett volummunnstykket på føneren og legg det forsiktig mot hodebunnen. Flytt det rundt i håret med små lette sirkelbevegelser. Dette tørker håret innenfra og ut og gir håret mer volum. Volummunnstykket passer bra for å tørke hår med krøller uten å føne ut krøllene. Opphengningsøye Denne føneren har en ring på ledningsfestet som du kan bruke til å henge opp hårføneren etter bruk. Overopphetingssikring Hårføneren har overopphetingssikring. Overoppheting kan forårsakes av at luftinntaket er tildekket eller blokkert av hår og støv eller at utblåser er tildekket. Ved overoppheting slår hårføneren seg av automatisk. Hvis det skjer skal du slå av hårføneren med hastighetsbryteren ( OFF ) og la den avkjøle. Hårføneren er klar til bruk igjen etter noen minutter. Rengjøring og vedlikehold Dra alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Rengjør luftinntaket med jevne mellomrom. Den ytterste risten kan enkelt tas av ved å vri mot klokken. Deretter rengjør du den innerste risten med en liten børste for å fjerne støv og hår. Sett den ytterste risten på plass igjen og fest den ved å vri med klokken. Hårføneren rengjøres utvendig med en fuktig klut og tørkes deretter nøye med en tørr klut. Hvis overflaten på håndtaket blir skittent kan den rengjøres med en fuktig klut og litt mild rengjøringsmiddel. Senk aldri hårføneren eller ledningen ned i vann eller andre væsker. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

14 Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica 5006, 5007, V ~, 50 Hz W To hastigheter, to varmeinnstillinger Kaldluftfunksjon Fønemunnstykke Luftspreder Automatisk overopphetelsessikring Retten til fortløpende endringer forbeholdes _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

15 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa laitteen käytössä, toimintahäiriöiden yhteydessä, käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 6. Lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain, jos ovat yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa. 7. Varmista, ettei liitosjohto riipu vapaasti pöydän reunan yli. 8. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 9. VAROITUS! Laitetta ei saa käyttää kylpyammeen, suihkun, vedellä täytetyn pesualtaan tai muun vastaavan paikan lähettyvillä _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

16 10. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin äläkä aseta laitetta märälle tai kostealle alustalle. 11. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Laite saattaa olla vaaraksi veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laitteesta on kytketty virta pois. 12. Laite on suojattu ylikuumenemisen varalta, esimerkiksi jos ilmanotto tukkeutuu tai puhallus estyy. Ylikuumetessaan laite sammuu automaattisesti. Jos laite pysähtyy käytön aikana, sammuta laite kytkimestä ja anna sen jäähtyä ennen sen kytkemistä uudelleen päälle. 13. Ilmanottoaukko on puhdistettava säännöllisesti, eikä sitä saa peittää käytön aikana. 14. Tarkista laitteen, liitosjohdon ja pistotulpan kunto aina ennen käyttöä. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 15. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 16. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 17. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

17 Käyttö Kuivaa hiukset pesun jälkeen pyyheliinalla ja harjaa ne huolellisesti ennen hiustenkuivaimen käyttöä. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja valitse haluamasi puhallusvoimakkuus sekä lämpöteho kuivaimen kädensijassa sijaitsevista keinukytkimistä. Kuivaimessa on kaksi puhallusvoimakkuutta (alempi keinukytkin) HIGH ja LOW ja OFF-asento sammuttamista varten sekä kaksi lämpöasentoa (ylempi keinukytkin) HIGH ja LOW. Korkea lämpötila ja voimakas ilmavirtaus ovat hyödyllisiä silloin, kun hiukset halutaan kuivata nopeasti tai kun ne halutaan kuivata kevyesti ennen muotoilua. Käynnistä hiustenkuivain kädensijassa sijaitsevasta puhallusvoimakkuuden painikkeesta. Cool-toiminto Voit parantaa kampauksen kestävyyttä käyttämällä hiusten muotoilun lopuksi Cool-toimintoa, jolloin viileä ilmavirta jäähdyttää hiukset. Toimintoa käytetään pitämällä lämpötilakytkimen yläpuolella oleva pyöreä painike alas painettuna. Cool-toiminto kytkeytyy pois, kun painike vapautetaan. Laitteen ilmavirtaus saattaa voimistua jonkin verran Cool-toimintoa käytettäessä. Ilmankeskitin Ilmankeskitin kohdistaa ilmavirran keskelle, kun hiuksia muotoillaan esimerkiksi pyöröharjalla. Ilmankeskitin kiinnitetään kevyellä painalluksella ja kierretään irti käytön jälkeen. Jos haluat kuivata hiukset nopeasti, irrota ilmankeskitin ja valitse korkea lämpö- ja puhallusteho. Volyymisuutin Volyymisuuttimen avulla voit lisätä hiusten tuuheutta. Kiinnitä suutin kuivaimeen ja kosketa sillä kevyesti hiuspohjaa. Kuljeta suutinta hiuksissa pienin ja kevyin pyörivin liikkein. Hiukset kuivuvat juuresta ulospäin, mikä lisää hiusten ilmavuutta ja tuuheutta. Volyymisuutin on erityisen kätevä silloin, kun kiharat hiukset halutaan kuivata niitä suoristamatta. Ripustussilmukka Kuivaimen liitosjohdossa on ripustussilmukka, josta kuivain on helppo ripustaa käytön jälkeen. Ylikuumenemissuoja Hiustenkuivain on suojattu ylikuumenemisen varalta. Laite voi ylikuumentua esimerkiksi, jos ilmanotto tukkeutuu pölystä tai hiuksista tai jos puhallus estyy. Ylikuumetessaan hiustenkuivain sammuu automaattisesti. Jos näin käy, katkaise virta puhallusvoimakkuuden painikkeesta (OFF) ja anna laitteen jäähtyä. Hiustenkuivain on jälleen käyttövalmis muutaman minuutin kuluttua. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

18 Puhdista ilmanottoaukko säännöllisesti. Ulkoritilä on helppo irrottaa kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista sen jälkeen pöly ja hiukset sisäritilästä pienellä harjalla. Kiinnitä lopuksi ulkoritilä takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Hiustenkuivaimen pinta pyyhitään puhtaaksi nihkeällä liinalla ja kuivataan tämän jälkeen huolellisesti kuivalla liinalla. Jos kädensijan kangaspinta likaantuu, sen voi puhdistaa miedolla puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Hiustenkuivainta tai johtoa ei saa koskaan upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 5006, 5007, volttia ~, 50 Hz W 2 puhallusvoimakkuutta ja 2 lämpötilaa Cool-toiminto Ilmankeskitin Volyymisuutin Automaattinen ylikuumenemissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

19 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V AC only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply in case it is not in use, in case of a problem, after use, when parts are mounted or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. This appliance can be used by persons (including children aged 8 years and over) and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 6. Cleaning and maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. The appliance should only be used under supervision. 9. WARNING! Do not use the appliance close to bathtubs, showers, washbasins or other containers with water _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

20 10. Never immerse the appliance in water or any other liquid. Never use the appliance with humid hands and do not place the appliance on wet or humid surfaces. 11. If the appliance is used in the bathroom, always unplug the appliance immediately after use, as water may be dangerous, even if the appliance has been switched off. 12. The appliance comprises an overheating fuse. Overheating can occur if the air inlet is covered or clogged. In case of overheating, the appliance will switch off automatically. In case the appliance switches off during use, deactivate the appliance by means of the ON/OFF button and let it cool before you use it again. 13. Do not block the air inlet during use and clean the appliance on a regular basis. 14. Always examine the appliance, the cord and the plug before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 15. For additional protection we recommend the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma. Ask your installer for advice. 16. The appliance is for domestic use only. 17. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

21 How to use the appliance Dry your hair with a towel and brush the hair thoroughly before you use the hair dryer. Plug to a wall outlet and select desired speed and heat by means of the toggle switches on the handle of the hair dryer. The hair dryer has 2 speed settings (lower toggle switch) HIGH and LOW, and OFF for switching off, and 2 heat settings (the upper toggle switch) - HIGH and LOW. We recommend high temperature and high airflow for fast drying or if you just need a light drying before styling. Switch on the hair dryer by means of the speed setting button on the handle. Cool function If you finish the styling by activating the cool function (keep the circular button placed above the temperature button pressed), you cool down the hair, which gives you a longer lasting styling. Release the button to shut off the function. When the cool function is activated, the air flow may increase a little. Concentrator nozzle The concentrator nozzle concentrates the air flow when you want to shape a hairstyle, e.g. with a barrel brush. Mount the concentrator nozzle with a slight pressure and remove it by turning it loose. If you need a fast hair drying, remove the concentrator nozzle and set the hair dryer at high temperature and high air flow. Diffuser The diffuser is used for making the hair more voluminous. Mount the diffuser to the hair dryer and let it just touch the bottom of the hair. Move it around in the hair in small, circular movements. The hair is now being dried from the root to the end, which gives extra volume. It is an advantage to use the diffuser if you want to dry curly hair without straightening the curls. Suspension eye The hair dryer comprises a suspension eye at the cord support that makes it easy to suspend it after use. Overheating fuse The hair dryer comprises an overheating fuse. Overheating may occur if the air inlet is covered, clogged by hair and dust or if the outlet is blocked. In case of overheating, the hair dryer will switch off automatically. In such case, switch off the appliance by means of the speed switch (OFF) and let it cool. The hair dryer will be ready for use after a few minutes. Cleaning and maintenance Always unplug before cleaning. Clean the air inlet at regular intervals. The outer grid can easily be removed by turning it counter-clockwise. Clean the inner grid by using a small brush to remove dust and hair. Put the grid back on and turn clockwise _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

22 Clean the housing of the hair dryer with a damp cloth and wipe dry with a dry cloth. If the textile coating on the handle gets dirty, you can clean it by using a damp cloth and a few drops of a cleaning agent. Never immerse the hair dryer or the cord in water or any other liquid. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Technical data OBH Nordica 5006, 5007, V ~, 50 Hz W 2 speeds/temperature settings Cool function Concentrator nozzle Diffuser Automatic overheating protection These instructions are subject to alterations or improvements _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

23 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51 23

24 _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51

25 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:51 25

26 SE/ES/5006_ 5007_ 5008/UVN/ _5007_5008_CS_UVN_0215.indd :03:56

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 14 19 Instruction manual english... page 20 23 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi...

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi... AC HAIR DRYER 2000 Brugsanvisning dansk....... side 3 5 Bruksanvisning svenska..... sida 6 8 Bruksanvisning norsk....... side 9 11 Käyttöohjeet suomi........ sivu 12 14 Instructions of use English....page

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

pro airstyler 1000W professional

pro airstyler 1000W professional powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional 3595_3596_AEL_0310.indd 1 2010-03-09 12:07:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

mini hair dryer 1200W polka dot

mini hair dryer 1200W polka dot mini hair dryer 1200W polka dot Brugsanvisning - dansk side... 3-5 Bruksanvisning - svenska sida... 6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet - suomi sivu... 12-15 Instruction manual - english

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... P ow e r P ro 2 2 0 0 W 5191_ES_UVN_0413.indd 1 2013-05-15 13:23:09 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

2 speed and heat settings. Concentrator. Cool shot function. hairdryer 1800W fresh.

2 speed and heat settings. Concentrator. Cool shot function. hairdryer 1800W fresh. 2 speed and heat settings Cool shot function Concentrator hairdryer 1800W fresh www.obhnordica.com Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

attraxion power Type 5159 watt settings Cool shot function 2000 watt 3 speed settings and heat settings Removable grid for easy cleaning

attraxion power Type 5159 watt settings Cool shot function 2000 watt 3 speed settings and heat settings Removable grid for easy cleaning attraxion power 2000 2000 3 watt settings 2000 watt 3 speed settings and heat settings Cool shot function 2.8 m Concentrator Removable grid for easy cleaning Extra long power cord 2.8m Type 5159 5159_AEL_1209.indd

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

stripes 2000 AC professional hair dryer

stripes 2000 AC professional hair dryer cool shot ion function 3 heat/ 2 speed settings stripes 2000 AC professional hair dryer 5175_LA_0511.indd 1 2011-05-11 13:34:11 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 15:57:47 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

CO M PAC T P RO AC WITH ION FUNCTION 5196_LA_1110 IM.indd :10:18

CO M PAC T P RO AC WITH ION FUNCTION 5196_LA_1110 IM.indd :10:18 C O M PAC T P RO ac 2 0 0 0 WITH ION FUNCTION 5196_LA_1110 IM.indd 1 2010-11-30 13:10:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_LA_0511.indd 1 2011-05-16 11:44:50 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... H i g h p r e s s u r e c o m pac t D C 2 0 0 0 5183_LA_0611.indd 1 2011-06-30 14:51:09 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

pro dryer 1800W AC hair dryer

pro dryer 1800W AC hair dryer with diffuser cool shot extra long power cord pro dryer 1800W AC hair dryer 5171_5172_AE 0509.indd 1 2009-05-12 14:30:19 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

cool shot 1800 watt 3 heat settings stylist hairdryer 1800W TYPE 5147

cool shot 1800 watt 3 heat settings   stylist hairdryer 1800W   TYPE 5147 www.obhnordica.com cool shot hairdryer 1800W TYPE 5147 5147_AE_0908.indd 1 3 heat settings 1800 watt stylist www.obhnordica.com 2008-12-09 11:20:46 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

alize 1600W hair dryer

alize 1600W hair dryer cool shot 2 speed and heat settings 1600 watt alize 1600W hair dryer 5139_ES_UVN_070413 UDKAST.indd 1 4/25/2013 12:00:10 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Instructions for use www.nilfisk-advance.com 1 2 3 PRECAUTIONARY MEASURES If the opening that sucks in the air, thesuction pipe orthe telescopic wand on pipe are blocked, you should switch off the vacuum

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brugervejledning / User manual

Brugervejledning / User manual Brugervejledning / User manual No. 8700032 Airtracks til hjemmetræning og sport AirTracks for home and sport 2 Indholdsfortegnelse / Index Anbefalinger til brug af airtracks... 4 Sådan pumpes airtracken

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W

INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W FOR HOUSEHOLD USE ONLY PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE SAFE USE OF THIS APPLIANCE. Important Safeguards When

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Model: CC45-I CC77-I CC55-I

Model: CC45-I CC77-I CC55-I Model: CC45-I CC77-I CC55-I Brugsvejledning DK 3 Original instruction UK 5 114-120426 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4

Læs mere

2 heat settings. cool function. dual voltage. stylist. hairdryer 1500W. TYPE 5145

2 heat settings. cool function. dual voltage. stylist. hairdryer 1500W.   TYPE 5145 cool function 2 heat settings dual voltage hairdryer 1500W stylist TYPE 5145 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere