5. Paradigmatiske eksempler på C-niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Paradigmatiske eksempler på C-niveau"

Transkript

1 5. Paradigmatiske eksempler på C-niveau Nedenstående paradigmatiske eksempler er konkrete forslag til forløb, som hver for sig udfolder nogle af de mål, som læreplanen beskriver. Beskrivelserne er meget forskellige også i stil og detaljeringsgrad. Det er helt bevidst, og det afspejler fint den mangfoldighed, som kendetegner faget og dets udøvere. Genren vil blive udviklet i takt med, at vi får erfaringer med de nye læreplaner. Paradigmatisk eksempel nr. 1 Undervisningstema: Fysisk teater. 1: Faglige mål: at opnå elementære færdigheder i: at beherske basale teknikker og begreber i det fysiske teater. at blive bevidst om det fysiske udtryks betydning i spil. at turde udtrykke sig fysisk. at samarbejde. at være kreativ ( gennem lukkede opgaver) at improvisere ud fra oplæg. at stå foran et publikum. 2: 9 klokketimer. 3: Forløbet er et introduktionsforløb og er arbejde med de tre første kernefaglige pinde. 4: Arbejdsformer: Primært værkstedsundervisning. Individuelle og gruppevise øvelser i fysisk udtryk 5. Materiale: Krop og fantasi. Om Jerzy Grotowski. 1) Holdet introduceres til årsplan, fagets rammer og har diskuteret hvad kreativitet er. 2) Holdet arbejder i dette modul med fysisk træning. Timen starter med 2-3 icebreakers. Det centrale omdrejningspunkt er arbejdet med gangøvelser. Der startes i normalt tempo, dette varieres med 2 hurtigere( halv hurtigt og spurt) og 2 langsommere ( halvlangsomt og slow), der indlægges dynamiske stop. Gangtræningen fortsætter med gang på forskelligt underlag. Der tales kort om, hvordan underlaget påvirker hele kropsudtrykket. Timens mål er 2 øvelser: først en guidet fantasitur; cykelturen til musik (Keith Jarret ), dernæst en fri improvisation til klassisk programmusik. Timen rundes af med en snak om, hvilken af de to improvisationsøvelser der appellerede til hvem og hvorfor. 3) Også i denne lektion arbejder holdet fysisk. Udgangspunktet; grundlaget de 5 tempi og dynamiske stop. Der fortsættes med en udfyldningsøvelse, være bevidst om de andres placering i rummet. Impulsdans til musik; opgave bevægelsen skal ha en årsag. Rysteøvelse med dynamiske stop og starter, samt brug af rummet og temposkift. Gulvøvelse: dynamisk startposition, lad jer hive op fra gulvet ud fra en impuls. Lerøvelsen : hvordan er det at være

2 ler, brug rummet til forskellige musik. Lav en lille sekvens med dynamisk beg. og slutning. Den ene halvdel ser den anden halvdel og modsat. 4) Holdet har haft en kort lektie; nemlig en kort introduktion til Grotowski. Timen starter med en guidet totalsafspændingsøvelse (25min). Dernæst arbejdes der med lette øvelser fra Grotowskis Det fattige teater : dyreimitationer, gang på underlag, gang med psykiske impulser og figurer, akrobatiske øvelser og øvelser der undersøger stemmens resonans muligheder. Der afsluttes med en fri fysisk improvisation til musik, bevægelsen skal ha en årsag, der skal fortælles historie, jeres egen historie. Alle arbejder først sammen, dernæst ser den ene halvdel på den anden. Der kan bruges musik med forskellig udtrykskvalitet. Den frie fysiske improvisation ses i forhold til de guidede øvelser. 5) Lektie: Om Jerzy Grotowski. Gennemgås. 6) Målet med timen er at udvikle små spilsekvenser. Der varmes op med grundteknikker i gang, stop, udfyldning. Holdet inddeles i 4-5 grupper, de får lukkede opgaver, de skal først individuelt finde: a) 10 måder at komme fra a- b, b) som i a, men nu med et element af vand, c) 10 måder at sætte sig på en stol, d) 10 måder at lægge avis på bord. Alle i grupperne vælger 3 af deres 10, de viser for de øvrige i gruppen. Der vælges en fra hver. D sættes sammen til en synkronopvisning. Ved visning kommer holdet med forslag til ændringer, der peger på en historie. Ændringer integreres evt. med tilføjelse af rekvisitter. Spillene vises igen Forløbet kan videreføres til arbejde med performanceteater. 6. Det praktiske dominerer i dette forløb, det er integreret som beskrevet ovenfor. 7. Øvelsessekvensen fra de små spil udleveres, der afsættes tid til at skrive om det spil, eleven var med i. Dette kan indgå i portfolioen. (NB det er vigtigt at portfolioen gives opmærksomhed og tid på dette tidspunkt, så det bliver en vane) 9) Forløbet evalueres ved aflæsninger afslutningsvis. Paradigmatisk eksempel nr Undervisningstema: Koncentration og klimaks1- introduktionsforløb 2. Omfang: 3 timer 3. Arbejdsformer og deltemaer: - Lærerstyrede fællesøvelser. Koncentration fx: Navneleg i rundkreds. At sende et håndtryk rundt uden grin. At fokusere sit blik. At fylde rummet. At fryse en bevægelse. At fornemme de andre i rummet. At undgå at tænke på en elefant. - Klasseundervisning. Samtale om elevernes erfaringer med øvelserne. Notater - Lærerstyrede fællesøvelser. Klimaks fx: At lave et nys. At lave bølgen. At lægge op til et nys, som ikke kommer. At bryde bølgen. At lave et heppekor som ved en sportskamp. At efterligne den lyd, som en tændt fanskare laver, når deres helte er lige ved at score, og brænder. At lave kor med indlagt klimaksvirkning over ordene psykopat, idiot - Klasseundervisning. Samtale om elevernes erfaringer med øvelserne. Notater - Gruppearbejde. fx lav en skulptur over højdepunktet i de tre maria er ved graven. Lav en impro: A kommer for at hente en ting hos B. C påstår, at tingen er hans. Hvordan slutter konflikten?

3 - Klasseundervisning. Aflæsning og samtale om produkter - Individuelt eller to og to. Hurtigskrivning. Analyse af musik/video og tekst - Klasseundervisning. Fremlæggelse og diskussion - Gruppearbejde. Fx: Lav et kor og en koreografi med soli over jeres fornavne med indbygget klimaks - Klasseundervisning. Fremførelse og aflæsning - Gruppearbejde ud fra læst teoretisk stof (lektie). Teori sammenholdes med egen erfaring - Klasseundervisning. Perspektivering - Processen gentages med progression. Klimaks udvides med dramatisk spænding og sekvens 4. Materialer: - historien om de tre Maria er - en ting - videooptagelse af et kor fra fx Sofokles Kong Oedipus - Jokeren: Flamingo Fridays - Teori om kreativ koncentration og klimaks 5. Evaluering: - fremlæggelse, aflæsning og samtale 6. Til portfolioen: - egen hurtigskrivning - evt. fælles notater - tekster 1 Som ekstra bonus får eleverne erfaring med grundlæggende principper i det skabende arbejde, herunder for udvikling og realisation af en idé. De gør erfaringer med det motiverende i at integrere Notater og portfolioens betydning inddrages. De får kendskab til en græske tragedie og et moderne rap. Paradigmatisk eksempel nr. 3 Undervisningstema: Maskespil. Friheden i masken og det enkle sceniske udtryk. Omfang: 8-10 timer. Tidligt i forløbet. Kernestof/samspil Faglige mål Metoder Arbejdsformer Evaluering Grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med det fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil Samspil med.billedkunst Primært fokus på pind 6 ; arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre Men også pind 4 ; refleksionen over den skabende proces. Ved maskeproduktionen: At samarbejde med materialet: tag hvad der kommer. Idéudvikling. Arbejde med maskebevidsthed og rumbevidsthed. Realisation af spil Fælles introduktion med billeder, videoklip af forskellige former for maskespil. Individuelt arbejde; fremstilling af maske.fælles træningsøvelser om at bevæge sig med maske. Afsluttes med gruppearbejde om udvikling og indøvning af spil. Logbog føres under hele forløbet. Der reflekteres i fællesskab over maskebrug og de færdige spil, brug af scenerum, front og retning. Refleksioner, masken, spiloplæg og andet materiale lægges i portfolioen. Paradigmatisk eksempel nr. 4 Undervisningstema: Åbne tekster, dialogarbejde. Omfang: 4 timer. Tidligt i forløbet Kernestof/samspil Faglige mål Metoder Arbejdsformer Evaluering

4 Grundlæggende principper for at skabe et spil for eller med andre, med eller uden tekst. Skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil. Reflektere over den skabende proces og produktet. Arbejde i praksis/ erfaringsbase ret med centrale dramaturgiske begreber som: karakter, spændingsopbygning, og situation ud fra åbne tekster som: Nå. Tja. Er der noget i vejen? Så er det nu! Jamen hvorfor? Ja, ja. Nej! Fælles arbejde med fokus på stemmens udtryksmuligheder. (F.eks. Steen Byriels stemmeøvelser) samt øvelser i opbygning af situation og karakter. Dernæst skabe et spil, der er en klar historie ud fra den åbne tekst. Visning. Nye hemmelige krav til Udvikling af spillet gennem midtvejsvisninger. Evaluering i egen logbog. Tekstmateriale, hemmelige udfordringer og evt. fotos fra de færdige spil til portfolioen. Opsummeringer Idéudvikling og realisation af spil. De dramaturgiske begreber perspektiveres med en tekstsekvens f. eks Ibsen eller Christian. Lollike: Undskyld Gamle. hver gruppe tilføjes om f. eks større brug af rummet, reaktion på replikker, tydelige bevægelser. Aflæsning og respons på de færdige spil. af refleksioner over arbejdet med åbne tekster og fyldte i portfolioen. Paradigmatisk eksempel nr. 5 Undervisningstema: Historisk spil. Omfang: 8 timer. Afslutning af 1. semester Kernestof/samspil Faglige mål Metoder Arbejdsformer Evaluering Grundlæggende principper for at skabe et spil for eller med andre, med eller uden tekst. I samspil med historie der arbejder med hverdagslivet i den pågældende periode og evt. religion. F. eks: Hekseprocesserne i Danmark (dramatisering af forhørsprotokoller), Pilgrimsrejser (ud fra beretninger), eller livsvilkår for pjalteproletariat i 1600tallet ( Kingo: De fattige udi Især: at anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling. Og arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre. Fantasirejser. Guidede og almindelige improvisationer og rollespil. Opbygning af dramatisk forløb i korte billeder. Rolleopbygning : baggrundshistorier, dagbøger, breve etc. Realisation med kostumer. Fremvisning for et mindre publikum f. eks en anden klasse. Læreroplæg med sanselig fantasirejse i den historisk kulisse, og rollekatalog, evt. også konfliktmuligheder. Gruppevis improvisation over de enkelte småspil samt rolleopbygning. Realisation af det det færdige spil, kædet sammen med de øvrige f.eks. ved hjælp af : Kongens herold, en engel, eller biskop Kingo. Refleksioner over det lille færdige spil og publikums respons herpå. Rollekatalog, kostumeskitser, rollehistorie, breve etc. Samles til portfolioen. Odensee Hospital). Paradigmatisk eksempel nr. 6 Undervisningstema: Ny dansk dramatik Omfang: 8 timer. Forløbet placeres i forårssemestret. - at skabe og forstå forskellige former for moderne sceniske udtryk - at se den nye danske dramatik i et kulturhistorisk perspektiv - at udbygge færdigheder i forestillingsanalyse Gennem teoretisk og praktisk arbejde med eksempler på ny dansk dramatik undersøges spændvidden

5 i ny dansk dramatik med henblik på at placere den i en kulturhistorisk sammenhæng. Fokus rettes mod den sceniske realisation, især spillestil og scenografi. - gennem videoklip fra iscenesættelser af fx Line Knutzons, Bo hr. Hansens, Jokum Rohdes eller Astrid Saalbachs værker udbygges forestillingsanalysen, idet der sættes fokus på: tema, intrige, persontegning samt scenisk realisation. Instruktørens valg og intentioner diskuteres. - Via grundbogsmateriale, artikler og billedmateriale udbygges karakteristikken af ny dansk dramatik. - Iagttagelserne sættes ind i en kulturhistorisk sammenhæng. - Evt. sete forestillinger inddrages. Praktiske øvelser i: - Reteatralisering - Tempo-rytme, fx slowmotion - Dramatisk spænding - Koreografisk stilisering - Arbejdet med typer - Det forstærkede udtryk I grupper arbejdes med forskellige scener fra moderne dansk dramatik med henblik på realisering, forslag til scenografi og kostumer medtænkes. Evaluering: - Realiseringerne vises - Eleverne giver og modtager konkret kritik af gruppernes arbejde - I stikordsform reflekterer grupperne over i hvor høj grad, de har nærmet sig en forståelse af moderne dansk teater Det udleverede materiale og elevens refleksioner over forløbet lægges i portfolio. Mulighed for samspil med: dansk, samfundsfag, historie og de kunstneriske fag. Paradigmatisk eksempel nr. 7 Undervisningstema: Naturalistisk teater Omfang: 9 timer. Forløbet placeres efter introduktionsforløbet. - at skabe og forstå forskellige former for sceniske udtryk - at tilegne sig begreber og teknikker fra K. Stanislavskij og overføre disse på H. Ibsens Et Dukkehjem - arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre Gennem arbejdet med Et Dukkehjem introduceres og demonstreres naturalismen som periode og teaterform. Der arbejdes praktisk med Stanislavskijs teknikker ( bl.a. at handle med et formål, det magiske hvis, de givne omstændigheder, undertekster, de fysiske handlinger og stemningserindring) afprøvet på Et Dukkehjem. Endvidere introduceres dramaturgisk analyse og forestillingsanalyse gennem arbejdet med teksten og en video-version. Introduktion til naturalismen

6 - via grundbog, artikler - billedlæsning Naturalistisk spillestil - øvelser i Stanislavskijs system Introduktion til dramaturgisk analyse - af Et Dukkehjem I grupper arbejdes med forskellige scener fra Et Dukkehjem med henblik på realisering - forslag til scenografi og kostumer medtænkes Evaluering: - Realiseringerne vises - Eleverne giver og modtager konkret kritik af gruppernes arbejde - Refleksionsskrivning i grupper, der lægges i konferencen Undervisningsvejledning April Det udleverede materiale og elevens refleksioner over forløbet lægges i portfolio. Mulighed for samspil med: dansk, sprogfagene, samfundsfag, historie, de øvrige kunstneriske fag og fysik. Paradigmatisk eksempel nr. 8 Undervisningstema: Komik og tegneseriestil i moderne teater Omfang: 8 timer. Forløbet placeres i efterårssemestret. - at tilegne sig teknikker og begreber fra det moderne teater - at arbejde med det komiske som virkemiddel Et centralt aspekt i moderne dramatik er humor og den overdrevne, gearede spillestil. Der arbejdes med begreber som timing, tempo-rytme, pause, stemmeføring og kropssprog. Gennem praktiske øvelser, tekstuddrag, lyd- og filmklip samt billeder introduceres og demonstreres komik og tegneseriespillestilen. - Praktiske øvelser: - latterøvelser - mimeøvelser, hvor der arbejdes med at tydeliggøre og overdrive mimik og bevægelser, med groteske grimasser, inspireret af Johnstone og Jetsmark - øvelser i gearet kropssprog - teatersport, fx overdreven komisk modernisering af et eventyr Analyse af filmklip fra fx Monty Python eller Dario Fos Tigeren Anders Matthesens CD Terkel i knibe: - analyse af Matthesens brug af stemmen - praktisk arbejde med at skabe en gearet figur inspireret af Terkel-universet. Introduktion til moderne teater gennem analyse af korte tekster og billedmateriale Praktisk arbejde i grupper med uddrag af Line Knutzons Først bliver man jo født med henblik på realisering. Fokus ligger på kropssprog og stemmeføring. Evaluering:

7 - Realiseringerne vises - Eleverne giver og modtager konkret kritik af gruppernes arbejde - I stikordsform reflekterer grupperne over i hvor høj grad, de har nærmet sig en forståelse af den overdrevne gearede spillestil i moderne teater Det udleverede materiale og elevens refleksioner over forløbet lægges i portfolio. Mulighed for samspil med: dansk og de kunstneriske fag. Paradigmatisk eksempel nr. 9 Undervisningstema: Græsk teater Omfang: 8 timer. - tilegne sig viden om det græske teater og dermed det europæiske teaters oprindelse - arbejde med krop og stemme - træning i dramaturgisk analyse praktisk og teoretisk Forløbet placeres i introduktionsforløbet og kan lægge op til et forløb i performance (brug af krop og stemme i performative udtryk) på C-niveau. Gennem fysiske øvelser introduceres elementer fra det græske teater og der arbejdes i praksis med basal dramaturgi. Den dramaturgiske analyse uddybes i det teoretiske arbejde med Medea. Der trækkes linjer til moderne filmdramaturgi. Praktiske øvelser: - lydøvelser inspireret af Martha Vestin - basal stemmetræning, stemmeøvelser i kor med dirigent, rytmeøvelser - i grupper arbejdes med opbygning af en historie med basal dramaturgi baseret på lydeffekter der udføres bag tæppe - synkronøvelser (tusindben, urviser, bølge, verbal synkronisering) - hele holdet indstuderer en koreografi til musik Introduktion til græsk teater og dramaturgiske begreber: - via grundbog - billeder fra opsætningen på Gladsaxe Teater 2004 samt tidligere opsætninger - grundplan over et græsk teater Introduktion til dramaturgisk tekstanalyse: - læsning af scener fra Medea Perspektivering til moderne filmdramaturgi ved inddragelse af aktuelle film, herunder en diskussion af begrebet katarsis. Diskussion af gruppernes erfaringer evaluering. Det udleverede materiale og elevens refleksioner i forløbet lægges i portfolio.

5. Paradigmatiske eksempler fra vejledningen for dramatik B

5. Paradigmatiske eksempler fra vejledningen for dramatik B 5. Paradigmatiske eksempler fra vejledningen for dramatik B Paradigmatiske eksempler er konkrete forslag til forløb, som hver for sig udfolder nogle af de mål, som læreplanen beskriver. Beskrivelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF HF Drama C Kurt Solbjerg Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2013 VUC, CAMPUS Vejle Hf Drama - niveau C Jytte

Læs mere

hundervisningsbeskrivelse

hundervisningsbeskrivelse hundervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2012 VUC, CAMPUS Vejle Hf Drama - niveau C Jytte Po

Læs mere

3.1 Læringsmål Eleverne skal overordnet kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil.

3.1 Læringsmål Eleverne skal overordnet kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil. Dramatik C 1. Fagets rolle Dramatik beskæftiger sig med at skabe og forstå kunstneriske strukturer som spil og iscenesættelse og forstå de hensigter og intentioner, som ligger til grund. I faget arbejdes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2015-2016 HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF og VUC Hf/hf e Fag og niveau Dramatik C Lærer(e) Hold Ingrid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Ditte

Læs mere

Portfolio kapitel 1 Introforløb

Portfolio kapitel 1 Introforløb Portfolio kapitel 1 Introforløb Navn og klasse: En portfolio er individuel og lægger grund for jeres eksamensspørgsmål til sommer. I introforløbet har vi arbejdet med begreberne: impuls, aktion-reaktion,

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Kasper

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Vestegnen HF og VUC Hf/hf e Fag og niveau Dramatik C Lærer(e) Hold Ingrid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Kasper

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 PÆD Dramatik C Ditte

Læs mere

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen.

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Februar 2010 UHL og JWK 1 Formål for faget drama Undervisningen i drama på Davidskolen bygger på skolens kristne værdigrundlag. Formålet med

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Hf/hfe Fag og niveau Dramatik C Lærer(e) Hold Bianca

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF og VUC Hf/hf e Dramatik C Ingrid

Læs mere

I efteråret spillede du med i en scene i som var in-yer-face teater, kan du forklare nogle forskelle på det og på det naturalistiske teater?

I efteråret spillede du med i en scene i som var in-yer-face teater, kan du forklare nogle forskelle på det og på det naturalistiske teater? 1 Eksamensspørgsmål til hold, uden navne. Tallene erstatter navne. A= De spørgsmål, der bliver stillet i forlængelse af port folio præsentation B= De spørgsmål, der går på resten af stoffet, her i forbindelse

Læs mere

Dramatik C - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Dramatik C - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Dramatik C - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Vejledningen er et af ministeriets bidrag til faglig og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec./jan. 2016-2017 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 PÆD Dramatik

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Linjefag 5. og 6. klasse

Årsplan Skoleåret 2012/13 Linjefag 5. og 6. klasse Årsplan Skoleåret 2012/13 Linjefag 5. og 6. klasse 1 Årsplan for TEATER (linjefag) 2012/13, Viby Friskole Teater og drama handler om at skabe fortællinger ved at bruge sig selv som værktøj. Derfor vil

Læs mere

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på.

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på. Dramatik Augusto Boal 1.lektion: Billedteater Lektie: Augusto Boal baggrund Hvor står Boal historisk? Hvad er formålet med Boals teater? Hvem er Boal inspireret af? Hvordan? Hvilke former for teater har

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Dramaprojekt II Stort projekt Forestilling for VUC-vest.

Dramaprojekt II Stort projekt Forestilling for VUC-vest. Undervisningsbeskrivelse (Eksamenspensum) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 (2015-2016) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest Hf Dramatik

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Det andet hold af Line Knutzon

Det andet hold af Line Knutzon FORLAG Det andet hold af Line Knutzon Udskolingen Af Lone Nornes. Teaterlærer og instruktør for børn og unge gennem 12 år, uddannet folkeskolelærer, bachelor i dramaturgi. Introduktion "Når det handler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Moderne iscenesættelsesprincipper

Moderne iscenesættelsesprincipper Moderne iscenesættelsesprincipper Vi stiller skarpt på 4 markante iscenesættere, der hver især har haft stor betydning for deres miljø og som er interessante på hver sin facon, men som også er en del af

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Drama. Faghæfte 25

Fælles Mål 2009. Drama. Faghæfte 25 Fælles Mål 2009 Drama Faghæfte 25 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 27 2009 Fælles Mål 2009 Drama Faghæfte 25 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 27 2009 Indhold Formål for faget drama

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Materialets formål Med undervisningsmaterialet ønsker Hjerteforeningen at give lærerne et nemt redskab til at få mere leg

Læs mere

SMASH UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 4. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Anne Nymark. Teater Patrasket. Plakat: Milla Stærmose Kær

SMASH UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 4. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Anne Nymark. Teater Patrasket. Plakat: Milla Stærmose Kær UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 4. 7. KLASSE Plakat: Milla Stærmose Kær 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL MATERIALET... 3 Om forestillingen... 4 Om Teater Patrasket... 4 ÅBNE OP FOR TEATEROPLEVELSEN...

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Idrætsundervisningen er tilrettelagt i moduler af 95 min. varighed

Idrætsundervisningen er tilrettelagt i moduler af 95 min. varighed Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Idræt c Christina Riise og Carsten Gade (1. og 2. g) og Peter Balmer Broholm (3.g) 2010 m id Idrætsundervisningen

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Materiale: Peter Elung-Jensen, Hedvig Gerner og Mads Laursen Vig (red.): Sanselighed - performanceteater i DK

Materiale: Peter Elung-Jensen, Hedvig Gerner og Mads Laursen Vig (red.): Sanselighed - performanceteater i DK 3g Dramatik Kommentar til forløbet: Det er lavet til et B-niveau, hvor eleverne så Venuslabyrinten på Cantabile 2, så de havde den som forudsætning for at forstå genren. Meget af forløbet er sat sammen

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Ung Scene er et uddannelsesprogram for elever i 7. til 10.klasse, som har til hensigt

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

ON-LINE PUBLIKATION KUN PÅ NETTET

ON-LINE PUBLIKATION KUN PÅ NETTET Fælles Mål Drama ON-LINE PUBLIKATION KUN PÅ NETTET Indhold 4 Forord 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget Fælles Mål Drama Indhold 11 Formål for faget

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Føl ( g)mi g AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 5. 6. k l as s e Føl(g) mig Føl(g) mig - Et undervisningsforløb hvor der igennem drama stilles skarpt på stemmen og kroppen som kommunikationsmidler. Målgruppe

Læs mere

Synoptisk læsning af lærerplanerne

Synoptisk læsning af lærerplanerne Synoptisk læsning af lærerplanerne 1.1. Identitet Faget beskæftiger sig med dans som kropsligt og kulturelt fænomen og inkluderer således kunstneriske, populære såvel som folkelige danseformer. Faget har

Læs mere

Jeg præsenterer her skemaets forskellige punkter, og kommer med nogle uddybende kommentarer undervejs:

Jeg præsenterer her skemaets forskellige punkter, og kommer med nogle uddybende kommentarer undervejs: Kjetil Sandvik: En computerspilsanalytisk værktøjskasse (bearbejdet efter Patrice Pavis teatersemiotiske skema) Patrice Pavis er fransk teatersemiotiker og hans skema fra artiklen Theatre Analysis: Some

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

anderledes skoleår 10. klasse 2011-2012

anderledes skoleår 10. klasse 2011-2012 Et anderledes skoleår 10. klasse 2011-2012 INTRO KONTAKTLÆRER EVALUERING REJSE FEST MOTION RESPEKT VEJLEDNING HUMOR HJÆLP & STØTTE OSO VENNER MØDEPLIGT AFKLARING BROBYGNING LEKTIER PRØVER OBLIGATORISKE

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik

Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik FØLG OS PÅ _ Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik WWW.SOLGYM.DK De kunstneriske fag Billedkunst I dit første år på gymnasiet skal du have ét af de fire kunstneriske fag, der bliver udbudt

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007

Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007 Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Vejledningen er et af ministeriets bidrag til faglig og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Hf Drama C Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn Kim

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Bettina Bjerg

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

DAGENS PROGRAM REFLEKSIONSØVELSE FORMIDLINGSKURSUS GYMNASIEPRAKTIK + RULLENDE UNIVERSITET 2. SEPTEMBER 2014 METTE BRINCH THOMSEN

DAGENS PROGRAM REFLEKSIONSØVELSE FORMIDLINGSKURSUS GYMNASIEPRAKTIK + RULLENDE UNIVERSITET 2. SEPTEMBER 2014 METTE BRINCH THOMSEN SEPTEMBER 2014 FORMIDLINGSKURSUS GYMNASIEPRAKTIK + RULLENDE 2. SEPTEMBER 2014 METTE BRINCH THOMSEN MAIL: MBTHOMSEN@TDM.AU.DK CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER (CUDIM) gymnasi et 1 DAGENS

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

DeT er så DeT nye STUDIEMATERIALE. TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17.

DeT er så DeT nye STUDIEMATERIALE. TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. STUDIEMATERIALE DeT er så DeT nye Af Line Knutzon TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 14-18

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Pige idræt Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44798 Udviklet af: Gert Reimann Social- og Sundhedsskolen i Århus

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

SMASH UNDERVISNINGSMATERIALE: ALDERSGRUPPE FRA 7-10 ÅR. undervisningsmateriale ZeRUM v. Sine Sværdborg. Teater Patrasket. Plakat: Milla Stærmose Kær

SMASH UNDERVISNINGSMATERIALE: ALDERSGRUPPE FRA 7-10 ÅR. undervisningsmateriale ZeRUM v. Sine Sværdborg. Teater Patrasket. Plakat: Milla Stærmose Kær UNDERVISNINGSMATERIALE: ALDERSGRUPPE FRA 7-10 ÅR Plakat: Milla Stærmose Kær 1 INDHOLDSOVERSIGT 1. INTRO TIL LÆREREN side 3 2. Video og aktivitet, som introducerer forestillingens tema side 4 3. Video og

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere