SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0"

Transkript

1 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser : Industrielt og professionelt. Foretag risikovurdering før brug. Test gas / Kalibreringsgas. Laboratoriebrug. Kontakt leverandør for flere andvendelsesområder Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmaets identifikation adresse (kompetent person) 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : 112 PUNKT 2. Fareidentifikation : Høje Taastrupvej 42, Tlf Taastrup DENMARK : 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP) Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45 : F+; R Mærkningselementer Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP) Sikkerhedssætninger 2.3. Andre farer PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stof / 3.2. Blanding Materiale. CAS-nr. Indholdsstoffers Indhold EF-nr. Klassificering(DSD) Klassificering(CLP) Indeksnr. Methan : 10 % F+; R12 Flam. Gas 1 (H220) * 1 Press. Gas (H280)

2 Side : 2 PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer /... CAS-nr. Indholdsstoffers Indhold EF-nr. Klassificering(DSD) Klassificering(CLP) Indeksnr. Argon : 90 % Ikke klassificeret (DSD) Press. Gas (H280) * 1 Indeholder ingen sundhedsskadelige bestanddele eller forureninger. * 1: Medtaget i Bilag lv / V REACH, fritaget for registrering. * 2: Registreringstidsfristen er ikke udløbet. * 3: Registrering ikke påkrævet. Importret eller produceret < 1 ton/år. Komplet tekst af R-sætninger se afsnit 16. Komplet tekst af H-erklæringer se afsnit 16. PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger - Indånding : Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt ofret til et ikke-forurenet område. Hold ofret varmt og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejrtrækning. - Hudkontakt : Ingen kendte bivirkninger fra dette produkt. - Øjenkontakt : Ingen kendte bivirkninger fra dette produkt. - Indtagelse : Indtagelse skønnes ikke relevant Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede : Høje koncentrationer kan forårsage kvælning. Symptomerne omfatter evt. svigtende lemmer/ bevidsthed, uden at ofret bemærker det. Henvis til afsnit Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5. Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler - Egnede slukningsmedier : Vandforstøvning eller tåge. - Uegnede slukningsmedier : Kuldioxid. Brug ikke vandstråle til at slukke Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige risici : Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. Farlige forbrændingsprodukter : Ingen mere giftig end stoffet selv Anvisninger for brandmandskab Særlige forholdsregler Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk : Brændende gasudslip må kun slukkes i nødsfald af hensyn til risikoen for gaseksplosion. Sluk alle øvrige brande. Luk for gassen, hvis det er muligt. Koordiner brandbekæmpelse i forhold til branden. Påvirkning af ild varmestråling kan få gasbeholdere til at springe. Køl beholdere i farezonen med vandstråle fra en sikker position. Led ikke forurenet brandvand i kloak eller regnvandsafløb. Anvend vandforstøvning eller vandtåge til at dæmpe branddampe, hvis det er muligt. : Benyt luftforsynet åndedrætværn i lukkede rum. Standard beskyttelsestøj og udstyr (friskluftforsynet åndedrætsværn) til brandmænd. EN 469: Beskyttelsestøj til brandmænd. EN 659: Beskyttelseshandsker til brandmænd. Standard EN 137 friskluftforsynet åndreætsværn (open circuit) med fuld maske.

3 Side : 3 PUNKT 5. Brandbekæmpelse /... PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer : Evakuer området. Forsøg at stoppe udslippet. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Fjern tændkilder. Vær opmærksom på risikoen for eksplosiv atmosfære. Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger m.v., hvor farlig ophobning kan forekomme Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forsøg at stoppe udslippet Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Ventiler området Henvisning til andre punkter : Se også afsnit 8 og 13. PUNKT 7. Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikker brug af produktet : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Spul systemet fri for luft, før gassen tilføres. Holdes væk fra tændkilder, herunder elektrostatiske udladninger. Undgå rygning under håndteringen. Vurder faren for eksplosiv atmosfære og mulig behov for eksplosionsikkert udstyr. Vurder om gnistfrit værktøj skal benyttes. Anvend kun veldefineret udstyr, egnet til produktet ved dettes tryk og temperatur. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl. Kun erfaren personale med relevant oplæring bør håndtere komprimerede gasser. Stoffet skal håndteres efter godkendte hygiejne - og sikkerhedsprocedurer. Det skal sikres, at hele gasanlægget er kontrolleret for lækager før brug, eller at det er underlagt periodisk kontrol. Overvej trykbegrænseranordningen(r) i gasinstallationer. Sikker håndtering af gasbeholderen. : Henvis til leverandørens flaskehåndteringsforskrifter. Undgå returløb i flasken. Beskyt gasflaskerne mod fysisk skade; flaskerne må ikke slæbes, rulles, glides eller væltes. Anvend egnet vogn for at transportere gasflaskerne også over korte afstande. Lad ventilhætten sidde indtil gasflasken er forsvarligt sikret mod at vælte ved en væg eller arbejdsbord og er klar til brug. Hvis brugeren oplever problemer med håndteringen af flaskeventilen skal anvendelsen afbrydes og leverandøren kontaktes. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere beholderens ventiler eller sikkerhedsafblæsningsudstyr. Beskadiget ventiler skal omgående rapporteres til leverandøren. Hold beholderventiler rene og frie for forureninger særligt olie og vand. Så snart beholdren er frakoblet udstyret skal beskyttelseshætten sættes på, hvis en sådan medfølger. Luk beholderens ventil efter hver brug, og når den er tom, selvom beholderen stadig er tilkoblet udstyr. Førsøg aldrig at overføre gasser fra en flaske/beholder til en anden. Anvend aldrig åben ild eller elektisk opvarmning for at øge trykket i en gasbeholder. Etiketter og mærkning som gasleverandøren har påsat gasflasken for at identificere indholdet må ikke fjernes. Beholdere bør opbevares stående og forsvarligt sikret mod at vælte.

4 Side : 4 PUNKT 7. Håndtering og opbevaring / Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 7.3. Særlige anvendelser : Opbevares adskilt fra brandnærende gasser og stoffer. Alt elektrisk udstyr i opbevaringsområdet skal være tilpasset risikoen for eksplosiv atmosfære. Hold flasketemperaturen under 50 C og opbevar flasken på et godt ventileret sted. Vurder relevante love og lokale forskrifter om oplag af beholdere. Beholdere bør ikke lopbevares under forhold som kan medføre korrosion. Beholdere bør opbevares stående og forsvarligt sikret mod at vælte. Kontroller periodisk oplagrede beholdere for lækager og generel tilstand. Ventilhætter og kapper bør være monteret. Beholdere skal opbevares på områder, hvor der det ikke er brandfare og på afstand af varmekilder og tændkilder. Holdes væk fra brændbare stoffer. PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre DNEL: Afledt nuleffektniveau [ppm] ( Arbejdere) DMEL: Afledt mimimum effekt niveau ( arbejdere) PNEC: beregnet nuleffektkoncentration [ppm] 8.2. Eksponeringskontrol Passende teknisk kontrol : Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Gasdetektorer bør anvendes når brandbare gasser kan udslippe. Hold koncentrationen godt under eksplosionsgrænsen (LEL) Det skal sikres, at eksponeringen ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier. Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbeje Personlig værnemiddel : En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes: Personlige værnemidler kompatible med de anbefalede EN / ISO-standarder skal vælges. Øje/ansigt beskyttelse : Brug sikkerhedsbriller. Standard EN166 - Personlig øjenbeskyttelse. Hudbeskyttelses - Haendernebeskyttelse : Anvend arbejdshandsker når der håndteres gasbeholdere. Standard EN 388 beskyttelseshandsker mod mekanisk risiko. - Øvrigt : Overvej brug af flammehæmmende, antistatisk arbejdstøj. Standard EN ISO Begrænset flammesprednings materialer. Standard EN ISO Beskyttelsestøj: Elektrostatisk egenskaber. Bær sikkerhedssko ved håndtering af beholdere. Standard EN ISO Personlige værnemidler - Sikkerhedsfodtøj. Åndedrætsværn : Friskluftforsynet åndedrætsværn skal anvendes i iltfattige atmosfærer. Standard EN 137 friskluftforsynet åndreætsværn (open circuit) med fuld maske.

5 Side : 5 PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler /... Farervedopvarmning : Behøves ikke Foranstaltninger til : Henvis til lokale reguleringer og restriktioner af emissioner til atmosfæren. Se afsnit 13 for begrænsning af eksponering af miljøet specifikke metoder for håndtering af restgas. PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk tilstand ved 20 C / 101.3kPa : Gas. Farve : Blanding indeholdende en eller flere komponent(er) som har følgende farve( r) : Farveløs. Lugt : Der kan måke ikke være advarsel ved lugt. Lugt er subjektivt og utilstrækkeligt som advarsel for overeksponering. Blanding indeholdende en eller flere komponent(er) som har følgende lugt(e) : Ingen. Lugttærskel : Lugtgrænsen er subjektiv og utilstrækkeligt til at advare om overeksponering. ph-værdi Massefylde [g/mol] Smeltepunkt [ C] Begyndelseskogepunkt [ C] Flammepunkt [ C] Fordampningshastighed (æter=1) Eksplosionsgrænser : Eksplosionsgrænser ikke tilgængelige. Damptryk [20 C] : Ikke relevant. Relativ massefylde, gasformigt (luft= : Tungere end luft. 1) Opløselighed i vand [mg/l] : Blandingens komponent(er)s opløselighed i vand : Argon : 61 Methan : 26 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand [ log Kow] Viskositet ved 20 C [mpa.s] : Ikke relevant. Eksplosive egenskaber : Ikke relevant. Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Andre data PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet : Dampene er tungere end luft og kan ophobes i lavtliggende eller afgrænsede områder Reaktivitet Kemisk stabilitet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås : Ingen fare for reaktivitet udover det som er beskrevet i punkterne nedenfor. : Stabil under normale vilkår. : Reagerer voldsomt med iltningsmidler. Danner eksplosive blandinger med luft. : Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt.

6 Side : 6 PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet / Materialer, der skal undgås : For øvrig informasion vedrørende kompatibilitet se ISO Farlige nedbrydningsprodukter : Farlige nedbrydningsprodukter bør ikke forekomme ved normal lagring og brug. PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut giftighed : Produktet har ikke foranlediget kendte tilfælde af forgiftning. Rotte, inhalering LC50 [ppm/4h] hudætsning/-irritation alvorlig øjenskade/øjenirritation respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Carcinogenicitet Mutagenicitet Reproduktionstoksiske : fertilitetskvotient Reproduktionstoksiske : foetus enkel STOT-eksponering gentagne STOT-eksponeringer aspirationsfare. : Ikke relevant for gasser og gasblandinger. PUNKT 12. Miljøoplysninger Toksicitet : Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt. EC50 48 timers - stor dafni [mg/l] : Methan : 69,4 EC50 72h Algae [mg/l] : Methan : 19,4 LC50-96 timers - fisk [mg/l] : Methan : 147, Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Virkning på ozonlaget Effekt på den globale opvarmning : Indeholder drivhusgas(ser) ikke omfattet af 842/2006/EC.

7 Side : 7 PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Liste over farligt affald Andre oplysninger : Afblæs ikke på steder med risiko for dannelsen af eksplosive blandinger med luften. Restgas bør passere en passende brænder med flammespærre. Vær sikker på at emissionsgrænser stillet i lokale regler eller tilladelser ikke overskrides. Bortled ikke til steder, hvor ophobning kan være farlig. Se EIGA dokument Doc.30/10 Disposal of Gases, downloadable at for mere vejledning i vedrørende egnet bortskaffelse. Kontakt leverandøren, hvis vejledning behøves. : : gasser i trykbeholdere (inklusive haloner) indeholder farlige stoffer. PUNKT 14. Transportoplysninger UN-nummer : 1954 ADR, IMDG, IATA-mærkning óm : 2.1 : brandfarlige gasser. Land transport (ADR/RID) Farenummer : 23 UN-forsendelsesbetegnelse (UN : KOMPRIMERET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. (Methan, Argon) proper shipping name) Transportfareklasse(r) : 2 Klassifikationskode : 1 F Packing Instruction(s) : P200 Tunnel Restriction : Kørsel gennem tunneler med katergori B og C forbudt ved transport i tank. Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Miljøfarer Sø transport (IMDG) Proper shipping name : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane, Argon) Class : 2.1 Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-D Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-U Packing instruction : P200 IMDG-Marine pollutant : No Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR) Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane, Argon) Class : 2.1 Passenger and Cargo Aircraft : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT. Cargo Aircraft only : Allowed. Packing instruction - Cargo Aircraft : 200 only Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset. Sørg for, at chaufføren kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et uheld. Forinden transport : - Sørg for tilstrækkelig ventilation.

8 Side : 8 PUNKT 14. Transportoplysninger /... - Sørg for at beholderne er fastspændte. - Flaskeventilen er lukket og tæt. - evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret. - evt. flaskehætte er korrekt monteret. PUNKT 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU lovgivning Seveso regulation 96/82/EC National lovgivning National lovgivning Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16. Andre oplysninger : Medtaget. : Overhold alle nationale/lokale forskrifter. : En CSA (kemikaliesikkerhedsvurdering) kræves ikke for dette produkt. Indikation af ændringer : Revideret sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Kommissionens forordning 453/2010. Råd om uddannelse : Sørg for, at operatøren er klar over brandrisikoen. Trykbeholder. Liste med fuld tekst R-sætninger i : R12 : Yderst brandfarlig. sektion 3. Liste med fuld tekst af : H220 - Yderst brandfarlig gas. sikkerhedssætninger i sektion 3. H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Flere oplysninger : Klassificering i henhold til beregningsmetoder i dokument (EC) 1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med gældende Europæisk lovgivning. ANSVARSFRALÆGGELSE : Forinden produktet anvendes til forsøg eller i nye processer, bør gennemføres en kompatilitets- og risikoanalyse. Oplysningerne i denne vejledning baseres på et grundigt forarbejde og foreligger ajourført efter bedste sagkyndig viden på trykketidspunktet. Men evt. uheld eller følgevirkninger, som kunne sættes i forbindelse med brugen af disse oplysningerne, skal brugeren alene bære ansvaret for. Slut på dokumentet

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere