Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej Karup Sendt til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil."

Transkript

1 Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej Karup Sendt til Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget et projektforslag fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste for varmeforsyning af nyt Eskadrilleområde på Flyvestation Karup. Projektforslaget indebærer, at der etableres et naturgasfyret varmeanlæg til forsyning af det nye eskadrilleområde (hovedkompleks FSN KAR), hvilket defineres som en blokvarmecentral efter varmeforsyningsloven. Der er behov for et anlæg med en varmekapacitet på min. 345 kw, som skal dække årligt varmebehov på ca. 900 MWh. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Dato: 5. november 2014 Sagsnr.: 14/67084 Sagsbehandler: rak Direkte tlf.: Direkte Afgørelse Det vedlagte projekt er hermed godkendt. Afgørelsen er truffet efter 4 i bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LKB nr af den 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven). Begrundelse Projektet opfylder betingelserne i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning BEK nr. 566 af den 2. juni 2014 (projektbekendtgørelsen) Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. Projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Samfundsøkonomisk betyder gennemførelse af projektet med naturgas en besparelse over en 20- års periode på omkring kr. ekskl. moms i forhold til det næstbedste scenarie baseret på træpiller. Klagevejledning I henhold til projektbekendtgørelsens 31 kan Byrådets afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klagefrist, klagens indlevering m.v. er beskrevet på Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Rasmus Trangbæk Kjærsgaard på tlf. nr Med venlig hilsen Karl Johan Legaard Jensen Planchef Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Sagsbehandler Kopi til HMN Naturgas I/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg Vedlagt projektforslag til varmeforsyning af nyt Eskadrilleområde og høringssvar fra HMN Naturgas I/S.

2 721. Flyvestation Karup Projektforslag til varmeforsyning af nyt Eskadrilleområde

3 PROJEKTFORSLAG Flyvestation Karup Projektforslag Udarbejdet for Projekt nr Dokument nr Version 2 Udarbejdet af KTM Godkendt af CAW NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 119 E: 9100 Aalborg

4 INDHOLD 1 Indledning Projektbaggrund Projektafgrænsning Projektets forudsætninger Indstilling Forhold til anden lovgivning og andre grundejere Berørte parter Udførelse Projektets gennemførsel Projektansvarlig Redegørelse for projektet Forudsætninger for projektet Varmebehov Eksisterende anlæg Nye anlæg Naturgaskedel Jord/vand varmepumpe Træpillefyr Vurdering af projektforslag Selskabsøkonomi Forudsætninger Selskabsøkonomisk resultat Følsomhedsanalyse Samfundsøkonomi Forudsætninger Samfundsøkonomisk resultat Følsomhedsanalyse Indstilling til lokalplan... 9 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Projektområde Økonomiske forudsætninger Følsomhedsanalyse

5 1 INDLEDNING 1.1 Projektbaggrund (FBE) har med bistand fra NIRAS A/S udarbejdet dette projektforslag til varmeforsyning af nyt eskadrilleområde; Hovedkompleks FSN KAR på Flyvestion Karup. 1.2 Projektafgrænsning Bygningerne, der skal forsynes med varme kan ses i bilag 1. Området er ikke underlagt en eksisterende kommunal varmeplan. 1.3 Projektets forudsætninger Projektet skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt jf. varmeforsyningsloven. 1.4 Indstilling indstiller hermed nærværende projektforslag til Viborg Kommunes godkendelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LKB nr af den 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven) og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning BEK nr. 566 af den 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 690 af den 21. juni 2011 (Tilslutningsbekendtgørelsen). Viborg Kommunes Byrådsgodkendelse af projektforslaget indebærer, at FBE etablerer et naturgasfyret varmeanlæg til forsyning af det nye eskadrilleområde på basis af varmeforsyningsloven, hvor Byrådet kun kan godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. 1.5 Forhold til anden lovgivning og andre grundejere Det vurderes ikke at projektforslaget har indvirkning på Planloven LBK nr. 883 af den 18. august 2004, Lov om elforsyning LBK 1329 af den 25. november 2013 samt Naturgasforsyningsloven LBK nr af den 25. november Der vurderes ligeledes heller ikke nødvendigt med arealafståelser, servitutpålæg eller andre aftaler med grundejere m.v. for anlæggets gennemførelse, da naturgasledningen allerede ligger på FBE s grund og det forventes, at der blot kan etableres et stik mere herfra (se bilag 1). 1.6 Berørte parter De berørte parter i forbindelse med etablering af projektet er: - Viborg Kommune, der har ansvaret for den overordnede varmeplanlægning, godkendelse af projektet samt vejanlæg og andre installationer, som projektforslaget kan berøre. - HMN Naturgas A/S.

6 - Flyvestation Karup,. 1.7 Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Deri indgår bestemmelse af hvilke tekniske anlæg, herunder distributionsnet samt anlæggets kapacitet, forsyningsforhold og andre driftsforhold, der opføres. 1.8 Projektets gennemførsel Projektet gennemføres i løbet af Projektansvarlig Den ansvarlige for projektet er: Lars L. Hasselager Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 DK-7470 Karup J. Tlf. mobil: Vedrørende projektforslagets indhold kan rådgiver kontaktes: NIRAS A/S Åboulevarden Aarhus Kontaktperson: Kathrine Thyø Mønsted Tlf.:

7 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET I det nedenstående beskrives de relevante emner for at kunne gennemføre de selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger. 2.1 Forudsætninger for projektet Varmeforsyningsloven omfatter kun kollektive varmeforsyningsanlæg over 0,25 MW. Det kommende varmeanlæg har til hovedformål at producere varme til rumopvarmning og sekundært til procesvarme og derfor betragtes anlægget som et kollektivt varmeforsyningsanlæg (jf. Energistyrelsen, Finn Bertelsen). Konklusionen er dermed, at det kollektive varmeforsyningsanlæg overstiger de 0,25 MW og der skal derfor udarbejdes et projektforslag til varmeplanmæssig godkendelse hos Viborg Kommune. Samtidig betyder det, at anlægget betragtes som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og at anlægget er undtaget det nye forbud mod installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger ifølge det nye Bygningsreglement som trådte i kraft den 1. januar Da der ligger en hovedforsyning af naturgas nær de nye bygninger betragtes denne løsning derfor som en mulig varmebaseret løsning. I projektet er der regnet med et jordvarmeanlæg(varmepumpe) samt et træpillefyr som alternativ til referencen på naturgas. En luft til vand varmepumpe kunne også være et alternativ, dog er anlægget ikke så effektivt som et jordvarmeanlæg og medtages ikke som et alternativt scenarie. De samfundsøkonomiske konsekvenser er beregnet på baggrund af nutidsværdien i 2014 og 20 år frem. Fremskrivningerne i de økonomiske beregninger bygger på tal fra Energistyrelsen. Selskabsøkonomien er derimod baseret på forsvarets egne aktuelle brændselspriser på biomasse og naturgas. Fremskrivningen heraf følger igen Energistyrelsens. 2.2 Varmebehov Varmebehovet for de nye hangarbygninger; Hovedkompleks FSN KAR er udregnet på baggrund af byggeprogrammets arealbehov til 245 kw. Hertil skal lægges et ventilationsbehov på 100 kw. Dette giver en varmekapacitet på min. 345 kw og dermed et årligt varmebehov på 900 MWh. 2.3 Eksisterende anlæg De eksisterende bygninger som ligger tæt op ad de kommende bygninger er varmeforsynede med et naturgasfyr. Det vurderes at dette fyr i bedste tilfælde kan benyttes som spids- og reservelast for scenariet med jordvarmeanlægget. Brændselsfordelingen bliver da 80 % på varmepumpe og 20 % på det eksisterende naturgasanlæg og der skal betales drift og vedligehold på begge anlæg.

8 2.4 Nye anlæg I byggeprogrammet er medregnet et teknikrum på 100 m 2 til vand, varme, ventilation og el. Byggeri ud over dette til de tre forslag skal indregnes i investeringsoverslagene. Investeringsoverslagene er baseret på erfaringstal samt indhentede oplysninger fra eventuelle producenter af anlæggene. Levetid, virkningsgrad og drifts- og vedligeholdsudgiften følger Energistyrelsens Teknologikatalog, januar Naturgaskedel Naturgaskedel er brugt som reference i beregningerne. Det forventes at naturgas anlægget kan etableres i det kommende teknikrum. Investeringsoverslaget er dog inklusiv skorsten. Investering Drifts- og Levetid Virkningsgrad naturgaskedel vedligeholdsudgift kr. 20 år 100 % kr./år Fig : Benyttet data på naturgaskedel ekskl. moms Jord/vand varmepumpe Varmepumpen er brugt som alternativ 1 i beregningerne. Den bedste og mest stabile virkningsgrad opnås ved at installere en jord/vand varmepumpe med nedgravede ledninger i jorden. Da der er plads til dette, antages det, at der installeres jord/vand anlæg med varmepumper til opvarmning af bygningerne samt til opvarmning af varmt brugsvand. I nedenstående tabel kan ses investeringsoverslag, levetid og virkningsgrad. Der medtages ikke investering til ekstra bygning. Investering Investering Drifts- og Levetid Virkningsgrad varmepumpe jordvarme vedligeholdsudgift kr kr. 20/40 år 300 % kr./år Fig : Benyttet data på jord/vand varmepumpe ekskl. moms Træpillefyr Investeringsoverslaget til et træpillefyr inkluderer det nødvendige anlæg til scenariet såsom tilbygning, fundament, skorsten osv. Investering Træpillefyr vedligeholdsudgift Drifts- og Levetid Virkningsgrad kr. 20 år 100 % kr./år Fig : Benyttet data på træpillefyr ekskl. moms.

9 3 VURDERING AF PROJEKTFORSLAG 3.1 Selskabsøkonomi Forudsætninger Den selskabsøkonomiske beregning er foretaget over en 20-årig periode fra 2015 til Investering og vedligehold- og driftsomkostninger til anlægget er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragtningsperioden. Drifts- og vedligeholdsudgiften følger Energistyrelsens Teknologikatalog, januar Brændselspriserne benyttet til brugerøkonomien basere sig på farsvarets egne aktuelle priser. Naturgasprisen baserer sig på en gennemsnitspris over hele år Prisen er 501,5 kr./mwh inkl. afgifter ekskl. moms. For biomassen har Forsvaret en erfaringspris på 315,6 kr./mwh inkl. afgifter ekskl. moms. Elprisen bygger på Energistyrelsens priser fra oktober 2012 på 597,3 kr./mwh inkl. afgifter ekskl. moms (2014). Der er brugt en realrente på 0 % til afskrivning af investeringen, da FBE straksafskriver sine investeringer. De økonomiske forudsætninger er samlet i bilag Selskabsøkonomisk resultat Ved den selskabsøkonomiske beregning sammenlignes omkostningerne for scenarierne gennem hele beregningsperioden på 20 år. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler inkl. afgifter Samlede omkostninger selskabsøkonomisk varmepris, kr./mwh selskabsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Selskabsøkonomisk resultat, kr. ekskl. moms.

10 Den selskabsøkonomiske beregning viser at over en 20 årig periode vil det være mest økonomisk fordelagtigt for FBE at etablere et træpillefyr, hvor der er en stor besparelse i forhold til referencen på naturgas på 152 kr./mwh ekskl. moms Følsomhedsanalyse Der er udført følsomhedsanalyse med en 10 % stigning på brændselspriserne samt en stigning på 25 % i investering for alle tre scenarier. Resultatet viser, at forskellen i den balancerede varmepris ikke er følsom overfor ændringer i analysens forudsætninger såsom brændselspris og investering. Det er stadig fordelagtigt at basere varmeforsyningen på biomasse selv ved forholdsvis store stigninger i f.eks. brændselsomkostninger og investering. Realrenten er i grundscenarierne sat til 0 % pga. straks-afskrivning på investering, men dette kan diskuteres, da investeringen belånes gennem staten. Der er derfor udført følsomhedsanalyse på en realrente sat lig den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod på 4 %. Resultatet, hvor biomassen er billigst, er dog også stabilt overfor denne ændring i realrenten. Se bilag 3 for følsomhedsanalysens resultater. 3.2 Samfundsøkonomi Forudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra 2015 til Den samfundsøkonomiske konsekvens af valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centralt beregnede brændsels-, el- og emissionspriser jf. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (udgivet af Energistyrelsen april 2005). Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer af Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af Energistyrelsen, oktober De samfundsøkonomiske priser, sammenlignet med de selskabsøkonomiske priser, adskiller sig ved centralt fastsatte priser på brændsel, elpris, CO 2 og kalkulationsrentefod. Brændselspris og pris på strøm i den samfundsøkonomiske beregning følger Energistyrelsens forskrifter. Den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod udgør 4 %. Investering og vedligehold- og driftsomkostninger til anlægget er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragt-

11 ningsperioden. Drifts- og vedligeholdsudgiften følger Energistyrelsens Teknologikatalog, januar Samfundsøkonomisk resultat Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostningerne for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler Miljøomkostninger Forvridningstab i forhold til referencen Samlede omkostninger velfærdsøkonomisk varmepris, kr./mwh velfærdsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Samfundsøkonomisk resultat, kr. ekskl. moms. Fig : Samfundsøkonomisk resultat, mio. kr. ekskl. moms.

12 Som det fremgår af ovenstående tabel og figur er det samfundsøkonomisk fordelagtigt at basere varmeforsyningen af eskadrilleområdet på naturgas. Samfundsøkonomisk betyder gennemførelse af projektet med naturgas en besparelse over en 20-års periode på omkring kr. ekskl. moms i forhold til det næst bedste scenarie baseret på træpiller. Det mest miljømæssige fordelagtige scenarie er dog etablering af et træpillefyr jf. miljøomkostningerne Følsomhedsanalyse Der er udført følsomhedsanalyse med en 10 % stigning på brændselspriserne samt en stigning på 25 % i investering for alle tre scenarier. Resultatet viser, at forskellen i den balancerede varmepris ikke er følsom overfor ændringer i analysens forudsætninger såsom brændselspris og investering. Det er stadig samfundsmæssigt fordelagtigt at basere varmeforsyningen på naturgas selv ved forholdsvis store stigninger i brændselsomkostninger og investering. Resultatet er så robust at selv ved en stigning på 25 % for investeringen for kun naturgas, vil resultatet samfundsmæssigt falde til naturgassens fordel. Følsomhedsanalysen viser yderligere at naturgasprisen kan stige med op til 25 % før biomassescenariet bliver ligestillet samfundsøkonomisk, forudsat at biomassens brændselspris ikke påvirkes. Se bilag 3 for følsomhedsanalysens resultater. 3.3 Indstilling til lokalplan Jf. varmeforsyningsloven kan Byrådet kun godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, hvilket i det forelagte projektforslag er etablering af naturgasfyr. Der er dog større miljømæssige og selskabsøkonomiske fordele ved et træpillefyr, men valget af varmeløsning er underlagt varmeforsyningsloven og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor samfundsøkonomiske hensyn er hovedformålet. Naturgasløsninger vil på sigt kunne kombineres med et solvarmeanlæg, så varmeforsyningen kan blive mere miljø- og klimavenlig. Et solvarmeanlæg kan dække mellem % af årsbehovet. Investeringsgraden heri er dog stadig ikke rentabel i forhold til de alternative varmeløsninger, der her er opstillet, men forventes at blive det i nær fremtid.

13 1 BILAG Projektomra de

14

15 PLACERING AF STIK

16 2 BILAG Økonomiske forudsætninger Tekniske og økonomiske forudsætninger Investeringer Naturgas kr levetid, selskabsøkonomi år 20 levetid, samfundsøkonomi år 20 annuitet, selskabsøkonomi kr./år annuitet, Samfundsøkonomi kr./år Varmepumpe kr levetid, selskabsøkonomi år 20 levetid, samfundsøkonomi år 20 annuitet, selskabsøkonomi kr./år annuitet, Samfundsøkonomi kr./år Biomasse kr levetid, selskabsøkonomi år 20 levetid, samfundsøkonomi år 20 annuitet, selskabsøkonomi kr./år annuitet, Samfundsøkonomi kr./år Drift og vedligehold Naturgaskedel kr./år Varmepumpe kr./år Biomassekedel kr./år Brændselsfordeling Naturgas Naturgas % 100 Varmepumpe El % 80 Naturgas % 20 Biomasse Træpiller % 100

17 Emissionsfaktorer 2015 Biomassekedel, teknologikatalog CO2 kg/mwh 0 CH4 g/mwh 11,16 N2O g/mwh 2,88 SO2 g/mwh 6,84 NOx g/mwh 291,6 PM2.5 g/mwh 17,352 Naturgaskedel, teknologikatalog CO2 kg/mwh 204,1 CH4 g/mwh 7,2 N2O g/mwh 0,0 SO2 g/mwh 0,0 NOx g/mwh 72,0 El, ENS forudsætninger CO2 kg/mwh CH4 g/mwh 214,9 N2O g/mwh 5,3 SO2 g/mwh 187,4 NOx g/mwh 455,2 El, ikke værdisættes CO2 kg/mwh 260

18 Afgifter for virksomhed 2015 Kvoter Afgift på indfyret el til varmepumpe kr./mwh 407 Net tarif for el brugt til varmepumpe kr./mwh 130 Energiafgift, gas inkl. forsyningssikkerhedsafgift - kr./mwh 264,6 MOTOR Forsyningssikkerhedsafgift flis kr./mwh 52,6 CO2 afgift MOTOR kr./mwh 33,7 NOX-afgift MOTOR kr./mwh 12,8 Metanafgift MOTOR kr./mwh 5,7 Energiafgift, gas inkl. forsyningssikkerhedsafgift - kr./mwh 264,6 KEDEL CO2 afgift KEDEL kr./mwh 33,7 NOX-afgift KEDEL kr./mwh 3,6 Metanafgift biogas kr./mwh 4,0 Kvoter kr./tons Svovl - alle brændsler kr./kg SO2 11,1 NOX-afgift TRÆFLIS kr./mwh 8,28 NOX-afgift - BIOGAS, motor kr./mwh 18,36 NOX afgift Kr./kg 25,5 NOX afgift biogas kedel 4,68 Elafgift, til opvarmning kr./mwh 421 Øvrige forudsætninger Opskrivning 2011 til 2014 faktor 1,06 Opskrivning 2012 til 2014 faktor 1,04 Nettoafgiftsfaktor faktor 1,17 Skatteforvridningstab faktor 0,2 Rente, selskabsøkonomi faktor 0,00 Rente, samfundsøkonomi faktor 0,04

19 3 BILAG Følsomhedsanalyse Selskabsøkonomi Herunder vises diverse følsomhedsanalysens selskabsøkonomiske resultater ved de angivne ændrede faktorer. Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler inkl. afgifter Samlede omkostninger selskabsøkonomisk varmepris, kr./mwh selskabsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Selskabsøkonomisk resultat ved 10 % højere brændselspriser. Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler inkl. afgifter Samlede omkostninger selskabsøkonomisk varmepris, kr./mwh selskabsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Selskabsøkonomisk resultat ved 25 % højere investeringspriser.

20 Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler inkl. afgifter Samlede omkostninger selskabsøkonomisk varmepris, kr./mwh selskabsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Selskabsøkonomisk resultat ved en realrente på 4 % Samfundsøkonomi Herunder vises diverse følsomhedsanalysens samfundsøkonomiske resultater ved de angivne ændrede faktorer. Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler Miljøomkostninger Forvridningstab i forhold til referencen Samlede omkostninger velfærdsøkonomisk varmepris, kr./mwh velfærdsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Samfundsøkonomisk resultat ved 10 % højere brændselspriser.

21 Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler Miljøomkostninger Forvridningstab i forhold til referencen Samlede omkostninger velfærdsøkonomisk varmepris, kr./mwh velfærdsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Samfundsøkonomisk resultat ved 25 % højere investeringspriser. Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler Miljøomkostninger Forvridningstab i forhold til referencen Samlede omkostninger velfærdsøkonomisk varmepris, kr./mwh velfærdsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Samfundsøkonomisk resultat ved 10 % højere naturgaspriser, resterende brændselspriser fastholdes.

22 Nutidsværdier, mio. kr. Naturgas Varmepumpe Biomasse Investering Drift og vedligehold Brændsler Miljøomkostninger Forvridningstab i forhold til referencen Samlede omkostninger velfærdsøkonomisk varmepris, kr./mwh velfærdsøkonomisk varmepris, kr./gj Fig : Samfundsøkonomisk resultat ved 25 % højere investering for naturgas, resterende investeringspriser fastholdes.

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg planlagt etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Viborg Fjernvarme GRAF TIL PRÆSENTATIONSMATERIALE. 4 Sammenligning (VP medie = 25⁰C) Sammenligning (VP medie = 30⁰C)... 5

Viborg Fjernvarme GRAF TIL PRÆSENTATIONSMATERIALE. 4 Sammenligning (VP medie = 25⁰C) Sammenligning (VP medie = 30⁰C)... 5 Notat Viborg Fjernvarme GRAF TIL PRÆSENTATIONSMATERIALE 25. maj 2016 Projekt nr. 224177 Dokument nr. 1219695607 Version 1 Udarbejdet af HAGH Kontrolleret af JHAL Indholdsfortegnelse 1 Overordnede Forudsætninger...

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere