Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød"

Transkript

1 Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

2 Indholdsfortegnelse Side 1 RESUME 4 2 INDSTILLING 4 3 INDLEDNING 4 4 PROJEKTANSVARLIGE 5 5 FORHOLD TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG ANDEN LOVGIVNING 5 6 FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEBEHOV Forsyningsområde Nettovarmebehov 7 7 TEKNISKE ANLÆG Fjernvarmenet Produktionsanlæg 8 8 TIDSPLAN 9 9 AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M FORHANDLING MED BERØRTE PARTER 9 11 ENERGI- OG MILJØMÆSSIG VURDERING Forudsætninger Energimæssig vurdering Miljømæssig vurdering GENERELLE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Generelt Investeringer i fjernvarmeledninger Fjernvarme Individuel varmeforsyning Varmepumpe SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Beregningsresultat Følsomhedsanalyser Investeringsomkostninger Varmebehov Brændselspris SELSKABSØKONOMI Forudsætninger Selskabsøkonomiske resultater BRUGERØKONOMI Generelt 17

3 15.2 Fjernvarme Varmepumpe Sammenligning 19 BILAG 1 BILAG 2 BILAG 3 BILAG 4 Bebyggelsesplan Ledningsplan Samfundsøkonomisk beregning Selskabsøkonomisk beregning

4 1 RESUME Projektforslaget omhandler en kollektiv varmeforsyning med fjernvarme af et nyt boligområde i Asminderød bestående af 93 nye huse. Det samlede varmebehov udgør samlet ca. 400 MWh. Videre er projektforslaget udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Fredensborg Kommune, idet blokvarmecentralen på sigt forventes tilsluttet et større fjernvarmesystem, når dette forventeligt udbygges i fremtiden. Ved gennemførelse af det i projektforslaget beskrevne vil der være en samfundsøkonomisk fordel på 2,7 mio. kr. set i forhold til en individuel varmeforsyning med varmepumper. Selskabsøkonomisk set er projektforslaget til fordel for I/S Norfors med et selskabsøkonomisk overskud på ca. 4,6 mio. kr. og en intern rente på 27,8% over investeringsperioden på 20 år. Brugerøkonomisk er projektet fordelagtigt for rækkehusene i forhold til en individuel varmeforsyning med varmepumper, men ikke for de større huse der har et større bygningsareal og dermed en højere fast fjernvarmebetaling. Miljømæssigt øges CO 2-emissionerne med ton over projektperioden, svarende til gennemsnitlig ca. 76 ton/år set i forhold til individuel varmeforsyning med varmepumper. Det forventes dog på sigt, at fjernvarmenettet tilsluttes et større fjernvarmenet i Fredensborg, der har en anden produktionssammensætning, således at CO 2 emissionerne nedbringes. 2 INDSTILLING Det indstilles til Fredensborg Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Byrådet i Fredensborg Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarme til nye boliger på den gamle skolegrund i Asminderød i Fredensborg som vist i afsnit INDLEDNING Projektforslag omfatter en kollektiv varmeforsyning af et nyt boligområde Asminderød bestående af 93 nye boliger. Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Fredensborg Kommune, idet blokvarmecentralen på sigt forventes tilsluttet et større fjernvarmesystem, når dette forventeligt udbygges i fremtiden. Projektforslaget er udfærdiget i henhold til:

5 Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til 93 nye boliger (rækkehuse og parcelhuse) på den gamle skolegrund på Benediktevej i Asminderød i Fredensborg Kommune. De nye boliger kan ses på oversigtskortet i bilag 1. 4 PROJEKTANSVARLIGE Den ansvarlige for projektet er: I/S Norfors Savsvinget Hørsholm Kontaktperson: Jan Olsen Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan I/S Norfors rådgiver kontaktes: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Kontaktperson: Christian Nørr Jacobsen/Johnny Iversen Tlf.: / FORHOLD TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af nye boliger i Asminderød i Fredensborg Kommune. Der ses kun på naturgas som brændsel til blokvarmecentralen jf. 21 i Projektbekendtgørelsen: 21. Ved projekter for blokvarmecentraler, der er beliggende i et område, der er godkendt til individuel naturgasforsyning, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Dette gælder dog ikke, hvis anlægget indrettes som kraft-varme anlæg. Godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, hvilket vurderes at være i overensstemmelse projektbekendtgørelsen og specielt nedenstående 6:

6 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 13 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved valg af fjernvarme som varmeforsyning ift. individuelle alternativer. Samlet set vurderes betingelserne i 6 i projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med anden gældende lovgivning samt med lokal- og kommuneplaner. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan (F111), som er i høring til d. 15. juli Ifølge denne er området udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. 6 FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEBEHOV 6.1 FORSYNINGSOMRÅDE Forsyningsområdet omfatter den grund, hvor den tidligere Asminderød skole lå, med matrikelnummer 5CD. Forsyningsområdet kan ses på figur 1 herunder: Figur 1: Matrikelkort med forsyningsområde.

7 På matriklen opføres 93 nye række-, og parcelhuse i følgende størrelser: - 36 Rækkehuse i 2 plan på ca. 137 m 2-34 Rækkehuse i 1 plan på ca. 137 m 2-23 Parcelhuse i 1-1,5 plan Oversigtsplanen for de 93 huse kan ses på figur 2 herunder og i bilag 1 i større format. Figur 2: Oversigtsplan over forventede placeringer af de 93 huse. Kilde: Lind og Risør projekttegning 6.2 NETTOVARMEBEHOV I hvert af de nye huse bliver installeret en varmepumpeenhed der anvender ventilationsvarmen som varmekilde til at producere varmt brugsvand. Ifølge bygherren Lind og Risør og producenten af varmepumpeenheden vil denne enhed kunne levere alt varmt brugsvand. Nettovarmebehovet der skal dækkes af varmen fra fjernvarme er derfor kun til rumopvarmningen. Baseret på praktiske erfaringstal og beregninger foretaget af DTU Byg, vil et nyt hus på ca.140 m 2 have et samlet varmebehov på 7,8 MWh/år, hvoraf fordelingen mellem rumvarme og varmt brugsvand er henholdsvis 55% og 45%. Det samlede varmebehov til 93 huse vurderes således at være i størrelsesordenen:

8 - Rumvarme: 400 MWh/år - Varmt brugsvand: 325 MWh/år. Fjernvarmen skal levere rumvarmen svarende til 400 MWh/år 7 TEKNISKE ANLÆG 7.1 FJERNVARMENET På den gamle Asminderød Skolegrund skal der etableres et forsyningsnet til de 93 nye huse. Hoveddimensionen for fjernvarmenettet er DN 50 ud af produktionsanlægget. I/S Norfors kommer til at være ejer af fjernvarmenettet. En oversigtsplan over det forventede forsyningsnet kan ses på figur 3 herunder og i bilag 2 i større format. Figur 3: Forventet forsyningsnet til de 93 nye huse 7.2 PRODUKTIONSANLÆG Produktionsanlægget består af en 270 kw kondenserende naturgasfyret blokvarmekedel med dertilhørende røranlæg og instrumentering. I/S Norfors kommer til være ejer af anlægget og varetage driften, mens Lind og Risør A/S opfører selve kedelbygningen, således at den matcher de nye huses arkitektoniske stil.

9 Produktionsanlægget er placeret i den vestlige del af byggegrunden og er på figur 3 markeret med en cirkel. 8 TIDSPLAN Projektforslaget forventes behandlet og godkendt i oktober 2015, hvorefter anlægsarbejder påbegyndes. Levering af varme forventes at påbegyndes i løbet af varmesæsonen i 2015/16. Den mere detaljerede tidsplan fremgår af nedenstående. - Behandling af projektforslag på udvalgsmøde: Aug Høringsperiode 4 uger - Godkendelse af projektforslag: Okt Etablering af anlæg: Nov.-dec Idriftsættelse Apr AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er ikke behov for arealafståelser eller servitutpålæg, da ledningsnettet kun fremføres på byggegrunden. 10 FORHANDLING MED BERØRTE PARTER Projektet har været drøftet med Lind og Risør A/S. HMN A/S er en berørt part, som vil blive hørt i forbindelse med myndighedsbehandling af nærværende projektforslag. 11 ENERGI- OG MILJØMÆSSIG VURDERING I det følgende gennemgås de forudsætninger, som ligger til grund for vurderingerne FORUDSÆTNINGER Jf. Energiaftalen fra 2012, er det ikke længere tilladt at lave individuel forsyning af nye bygninger med naturgas og olie. Det eneste andet reelle alternativ til en individuel varmeforsyning i nybyggerier er en varmepumpe. Træpillefyr er også en tilladt individuel varmeforsyningsløsning, men denne løsning anses ikke som realistisk. Et træpillefyr vil være en besværlig løsning, set i forhold til fjernvarmen og en varmepumpe, og blandt andet medføre behov for mere gulvplads til fyret samt løbende arbejde med bestilling og opfyldning med træpiller, hvilket ikke alle beboere kan forventes at være i stand til at varetage. Yderligere vil luftkvaliteten i området også kunne blive en faktor, hvis 93 tætliggende huse alle fyrer med træpiller.

10 Forslaget til lokalplan foreskriver således også en fjernvarmeforsyning. Fjernvarmeforsyningen sammenlignes derfor kun med en varmeforsyning med varmepumpe som et individuelt alternativ. Planperioden er 20 år ENERGIMÆSSIG VURDERING Ved projektets gennemførelse opgøres nedenstående energiforbrug over perioden. Energimæssige betragtninger i 2035 Fjernvarme Varmepumpe Varmeproduktion [MWh] Brændsels-/el forbrug [MWh] Tabel 1, Varmeproduktion i fjernvarmescenariet og varmepumpescenariet. På sigt forventes blokcentralen tilsluttet et større fjernvarmenet, når dette forventeligt udbygges i Fredensborg by MILJØMÆSSIG VURDERING Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for fjernvarme og for det individuelle alternativ med en varmepumpe. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen i hele planperioden i form af CO 2, SO 2, NO x og PM 2,5 kan ses herunder: Miljømæssige betragtninger i 2035 Fjernvarme Varmepumpe CO 2 [Ton] SO 2 [kg] NO X [kg] PM 2,5 [kg] Tabel 2, Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år Som det ses i tabel 2 vil der være en del flere CO 2 -emissioner i fjernvarmeprojektet set i forhold til en individuel varmepumpeløsning. Dette skyldes dels, at fjernvarmen produceres på naturgas og dels at der er behov forøget fjernvarmeproduktion som følge af ledningstab. Blokvarmecentralen forventes dog tilsluttet et større fjernvarmesystem som nævnt tidligere. Hermed vil specielt CO2-emissionerne nedsættes væsentligt.

11 Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. Derfor indgår CO 2 emissionen ikke direkte i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf. 12 GENERELLE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 12.1 GENERELT Der regnes over en projektperiode på 20 år med start i Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente er 4 % INVESTERINGER I FJERNVARMELEDNINGER Anvendte enhedspriser fremgår af Error! Reference source not found.3. De anvendte priser for ledningsnettet er totalpriser pr. kanalmeter, dvs. inklusive delelementer som markedsføring, detailprojektering og delkomponenter som ventiler og brønde. DN Dy Dkappe Samlet Samlet mm mm mm Kr. pr. Tracémeter Kr. pr. Tracémeter Ubefæstet Befæstet 15 21, , , , , , Tabel 3: Oversigt over anvendte ledningspriser Det forventes, at forsynings- og stikledningerne vil blive etableret i ubefæstet areal som del af byggemodningen.

12 12.3 FJERNVARME Nødvendige investeringer fremgår af nedenstående tabel: Post Investeringer Ansvarlig Kedelanlæg [kr.] I/S Norfors Forsyningsledninger [kr.] I/S Norfors Stikledninger og fjv. Skabe [kr.] Lind og Risør A/S Kundeinstallationer [kr.] Lind og Risør A/S Tabel 4: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet Samlet udgør I/S Norfors andel af investeringerne 2,7 mio. DKK. Og Lind og Risørs andel af investeringerne udgør 4,9 mio. DKK. Der er regnet med en levetid på 40 år for fjernvarmeledninger og 20 år for kedelanlægget. Til drift og vedligehold er følgende omkostninger antaget; - Kedelanlæg = kr./år - Ledningsnet = 10 kr./mwh I drift og vedligeholdelsesomkostningerne til kedelanlægget er indregnet omkostninger til mandskab. En virkningsgrad på 100% for den kondenserende naturgaskedel er antaget INDIVIDUEL VARMEFORSYNING VARMEPUMPE Nødvendige investeringer ved en individuel forsyning med varmepumper fremgår af nedenstående tabel: Post Investeringer Ansvarlig Varmepumper [Kr./stk.] Lind og Risør A/S Varmepumper samlet [Kr.] Lind og Risør A/S Tabel 5: Oversigt over investeringer i varmepumper ved individuel varmeforsyning Den samlede investering i individuelle varmepumper er 8,37 mio. DKK. Medregnet i prisen er både indkøb, levering og montering. Drift og vedligeholdelsesomkostninger til varmepumpen er sat til kr./år pr. installation svarende til en normal serviceordning. En årsgennemsnitlig COP for varmepumperne på 3,5 er antaget. 13 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomien i projektet er beregnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, juni 2007.

13 Der er regnet samfundsøkonomi over en periode på 20 år SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra december BEREGNINGSRESULTAT Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af tabel 6. Omkostninger nutidsværdi 20 år Fjernvarme (t.kr.) Varmepumper (t kr.) Investeringer (inkl. scrapværdi) Brændselsomkostninger Drift & vedligehold Miljøskadesomkostning (CO 2) Miljøskadesomkostning (PM 2,5, NO x, SO 2) Skatteforvridningstab (Fjernvarme ift. varmepumpe) I alt (Fjv. Vs. Varmepumpe) Tabel 6, Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuelle varmeforsyning med varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 17%) Fjernvarme vil have et samfundsøkonomiske overskud på 2,7 mio. DKK ift. varmepumper. Der henvises til bilag 3 for en oversigt over de samfundsøkonomiske beregninger FØLSOMHEDSANALYSER Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: - Investeringsomkostningerne - Varmebehov - Brændselspris

14 Investeringsomkostninger Investeringsomkostningerne er i denne følsomhedsanalyse varieret med ±20%. Det samfundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring af investeringsomkostningerne er vist på figur 4 herunder Følsomhed, investeringspris Samfundsøkonomisk overskud kr kr kr kr kr kr kr % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% % ændring i investeringspris Fjv. Vs. VP Figur 4: Samfundsøkonomisk overskud som funktion af en variation af investeringsomkostningerne Som vist på figur 4 er samfundsøkonomien ved fjernvarme robust over for ændringer i investeringsprisen i forhold til varmepumper Varmebehov Det samlede varmebehov er i denne følsomhedsanalyse varieret med ±20%. Det samfundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring af varmebehovet er vist på figur 5 herunder:

15 Samfundsøkonomisk overskud kr kr kr kr kr kr kr Følsomhed, varmebehov -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% % ændring i varmebehov Fjv. Vs. VP Figur 5: Samfundsøkonomisk overskud som funktion af en variation af varmebehovet Som vist på figur 5 er samfundsøkonomien ved fjernvarme robust over for ændringer i varmebehovet i forhold til varmepumper Brændselspris Naturgasprisen Naturgasprisen er i denne følsomhedsanalyse varieret med ±20%, hvilket kun påvirker produktionen af fjernvarme. Det samfundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring af naturgasprisen er vist på figur 6 herunder: Følsomhed, Naturgaspris Samfundsøkonomisk overskud kr kr kr kr kr kr kr % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% % ændring i naturgaspris Fjv. Vs. VP Figur 6: Samfundsøkonomisk overskud som funktion af en variation af naturgasprisen

16 Som vist på figur 6 er samfundsøkonomien ved fjernvarme rimelig robust set i forhold til varmepumper over for ændringer i naturprisen. El El-prisen er i denne følsomhedsanalyse varieret med ±20%, hvilket påvirker varmepumperne og cirkulationspumpen til fjernvarmenettet. Det samfundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring af el-prisen er vist på figur 7 herunder: Følsomhed, elpris Samfundsøkonomisk overskud kr kr kr kr kr kr kr % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% % ændring i elpris Fjv. Vs. VP Figur 7: Samfundsøkonomisk overskud som funktion af en variation af elprisen. Som vist på figur 7 er samfundsøkonomien ved fjernvarme rimelig robust set i forhold til varmepumper over for ændringer i elprisen. 14 SELSKABSØKONOMI 14.1 FORUDSÆTNINGER I den selskabsøkonomiske beregning kigges alene på forsyning med fjernvarme, og hvordan projektet vil påvirke selskabsøkonomien for I/S Norfors. Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for Norfors investeringsandel. Investeringsandelen omfatter kedelanlægget samt forsyningsledningerne. Følgende forudsætninger gøres: - 20 årig investeringshorisont - 5% i diskonteringsrente - 40 års levetid på ledninger - En gennemsnitlig naturgaspris på 550 kr./mwh - Kedelvirkningsgrad på 100%

17 En gennemsnitlig naturgaspris er anvendt, da anlægget geografisk set er isoleret og i første omgang ikke til at tilsluttes et større fjernvarmenet der har et andet produktionsmix og dermed giver en anden brændselspris. I/S Norfors takstblad fra 2015 anvendes og yderligere forudsættes det, at de selskabsøkonomiske beregninger baseres på et fast prisniveau SELSKABSØKONOMISKE RESULTATER De selskabsøkonomiske resultater kan ses herunder i tabel 7. Selskabsøkonomi, Nutidsværdi over 20 år Selskabsøkonomisk resultat [kr.] Intern rente [%] 27,8 Tabel 7: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning Selskabsøkonomien viser et overskud på ca. 4,6 mio. kr. over 20 år. Eftersom varmeforsyningen skal følge et hvile-i-sig-selv princip, kan der på sigt blive tale om tilbagebetalinger eller takstjusteringer. 15 BRUGERØKONOMI 15.1 GENERELT Med henblik på en sammenligning af varmeomkostningerne for forbrugeren ved fjernvarme og individuelle alternativer er der foretaget en brugerøkonomisk beregning FJERNVARME Med udgangspunkt i I/S Norfors almindelige takstblad, er den årlige omkostning til fjernvarmeforsyning for beboerne i de forskellige hustyper beregnet. Ved tilslutning skal der betales en tilslutningsafgift til I/S Norfors, som samlet bliver: Priserne er inkl. moms. Hustype Pris (kr.) Rækkehus 2 plan, 137 m Rækkehus 1 plan, 137 m Parcelhus 1-1,5 plan 220 m Tabel 8: Tilslutningsomkostninger for hver hustype

18 De årlige forbrugsomkostningerne til fjernvarme for beboerne består af faste udgifter (arealafgift og målerafgift) og variable udgifter (flowafgift og energiafgift). De årlige forbrugsomkostningerne forventes at udgøre følgende: Priserne er inkl. moms. Hustype Pris (kr.) Rækkehus 2 plan, 137 m Rækkehus 1 plan, 137 m Parcelhus 1-1,5 plan 220 m Tabel 9: Forventet årlig omkostning til varmeforsyning for hver hustype De faste udgifter udgør ca. 70% af varmeomkostningerne. Tillægges tilslutningsbidraget til de årlige omkostninger til varme som en afskrivningspost, vil den samlede årlige varmeudgift blive: Hustype Pris (kr.) Rækkehus 2 plan, 137 m Rækkehus 1 plan, 137 m Parcelhus 1-1,5 plan 220 m Tabel 10: Samlet årlig varmeudgift med fjernvarme for hver hustype 15.3 VARMEPUMPE Et alternativ til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme er individuel varmeforsyning med en varmepumpe. Følgende forudsætninger er gjort ved beregningen af brugerøkonomien. Forudsætning: 4,3 MWh/år pr. hus i gennemsnit 20 årig investeringsperiode 5% i diskonteringsrente Priser er inkl. moms Eludgift: kr./år Drift og vedligehold: kr./år Årlig afskrivning og finansiering af varmepumpe: kr. Samlet årlig varmeudgift: kr./år

19 15.4 SAMMENLIGNING En sammenligning kan ses på nedenstående tabel. Hustype Fjernvarme Varmepumpe Rækkehus 2 plan, 137 m 2 [kr.] Rækkehus 1 plan, 137 m 2 [kr.] Parcelhus 1-1,5 plan 220 m 2 [kr.] Tabel 11: Oversigt over brugerøkonomi ved fjernvarme og individuelle løsninger Fjernvarme er billigere for husene på 137 m 2, men dyrere for parcelhuse på 220 m 2.

20 Plankeværk Sti FORSLAG TIL BOLIGBEBYGGELSE OMRÅDE VED ASMINDERØD SKOLE, FREDENSBORG. Benediktevej 29, 3480 Fredensborg Bebyggelseplan Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9, 2630 Taastrup. Telefon: CVR NR.: s Vej 9, 2630 Taastrup Dato: Rev: Dato: Rev: Dato: Rev: Dato: Mål: 1:1000 Rabat 0.5 m Rabat 0.5 m Fortorv 1.5 m Rabat 2.5 m Kørebane 5.5 m Vejprofil mellem rækkehuse i 2 plan 1:200 Kørebane 6.5 m Kørebane 7.0 m Rabat 0.5 m Rabat 0.5 m Vejprofil ved rækkehuse i 1 plan og parcelhusgrunde 1:200 Parkering 5.0 m Rabat 1.0 m Gl.J Sti Områdets Rummelighed: 36 Rækkehuse i 2 plan a ca. 137 m² 34 Rækkehuse i 1 plan med integreret vognport a ca. 137m² 23 Parcelhusgrunde a min. 700 m² V = Varmecentral m² m² m² m² Vejprofil ved rækkehuse i 2 plan. Mellem gavle. 1: m² 700m² Fortorv m² m² l.j Gl.J Gl.J Gl.J Plankeværk Benediktevej Gl.J 5 V 4 Brandhane Stophane vand Fortorv Adgangsvej Gl.J 21 8 Fortorv Fortorv Fortorv Sø Fortorv Sti Fællesareal m² m² m² m² m² m² m² m² 743m² Fortorv m² m² m² m² m² m²

21

22 Samfundsøkonomi Diskonteringsrente 4% Reference_VP Nuværdi Investeringer Varmepumper [ kr. ] Varmebehov Varmebehov [MWh] Brændselsomkostninger El til varmepumper [ kr. ] Drift og vedligehold D&V - Varmepumper [ kr. ] CO2 omkostninger [ kr. ] NOx og SO2 omkostninger [ kr. ] Samlede omkostninger [ kr. ] Projekt_Fjernvarme Blokvarmecentral [ kr. ] Forsyningsledninger [ kr. ] Stikledninger og fjv. skabe [ kr. ] Kundeinstallationer [ kr. ] Scrapværdi, forsyningsledninger [ kr. ] ( ) ( ) ( ) Scrapværdi, stikledninger [ kr. ] ( ) ( ) ( ) Varmebehov Varmebehov [MWh] Varmetab Varmetab i nettet [MWh] Varmeproduktion Gaskedel [MWh] Brændselsomkostninger Naturgas til gaskedel [ kr. ] El til pumpe [ kr. ] Drift og vedligehold D&V - Gaskedel [ kr. ] D&V - Ledningsnet [ kr. ] CO2 omkostninger [ kr. ] NOx, SO2, PM 2,5 omkostninger [ kr. ] Forvridningstab, Fjv. Vs. VP [ kr. ] ( ) Samlede omkostninger (vs. VP) [ kr. ] Samfundsøkonomi Projekt_Fjv. Vs. Varmepumpe [ kr. ]

23 Selskabsøkonomi Diskonteringsrente 5% Reference Nuværdi Investeringer Blokvarmecentral [ kr. ] Forsyningsledninger [ kr. ] Scrapværdi, forsyningsledninger [ kr. ] ( ) ( ) ( ) Varmebehov Varmebehov [MWh] Varmetab Varmetab i nettet [MWh] Brændselsomkostninger Naturgas til gaskedel [ kr. ] El til pumpe [ kr. ] Drift og vedligehold D&V - Gaskedel [ kr. ] D&V - Ledningsnet [ kr. ] Varmeproduktion Gaskedel [MWh] Samlede omkostninger Samlede omkostninger [ kr. ] Indtægter Tilslutningsbidrag [ kr. ] Målerafgift [ kr. ] Fast arealafgift [ kr. ] Variabel flowafgift [ kr. ] Variabel energiafgift [ kr. ] Samlede indtægter [ kr. ] Selskabsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) Intern rente [%] 27,8%

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød

Fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød Fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Januar 2017 Udgivelsesdato 17. Januar 2017 Revision : 3 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Bygge-, Plan og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Att. Niels Kaalund Jensen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere