Sorø Kommune. Kommuneplan Lokal Agenda 21-handleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune. Kommuneplan 2013-2024. Lokal Agenda 21-handleplan"

Transkript

1 Sorø Kommune Kommuneplan Lokal Agenda 21-handleplan 2013

2

3 Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune Indledning Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Sorø Kommunes Udviklings- og Planstrategi den 21. september I den lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune indgår i alt fem indsatsområder: Vand Naturpleje/naturbeskyttelse Klima Affald Borgerrettede initiativer Et væsentligt udgangspunkt for Agenda 21-arbejdet i Sorø Kommune er, at indsatsen løftes tværgående for at sikre en bred forankring i organisationen, og for at knytte Agende 21-arbejdet til eksisterende ressourcer i organisationen. Hovedparten af de indsatsområder der indgår i Agenda 21- strategien er således forankret i andre love og foranstaltninger end planloven 1, og udmøntes eller understøttes via andet planarbejde i Sorø Kommune. Det gælder for indsatsområderne: Vand: Der primært udmøntes via Sorø Kommunes Spildevandsplan (2010), og en ny samlet vandforsyningsplan der forventes vedtaget i 2014, ligesom indsatsområdet understøttes af Sorø Kommunes Vandhandleplan (2012) 2 og Miljøpolitikken politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune (2011) Naturpleje/naturbeskyttelse: Der understøttes via Sorø Kommunes Natura2000 handleplan (2012), Sorø Kommunes igangværende arbejde med en Naturkvalitetsplan (2013), indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo (2011), samt Miljøpolitikken politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune (2011). Klima: Der understøttes via Sorø Kommunes Klimahandlingsplan (2011), samt ny Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune der udarbejdes som tillæg til Sorø Kommuneplan I Lov om planlægning 33a er fastlagt lovkrav om udarbejdelse af en Lokal Agenda 21-strategi. 2 Det er staten der i vandplanerne udarbejder retningslinjer for grundvandsbeskyttelse samt vandløb og søer. Vandplanerne er blevet kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, men forventes vedtaget i løbet af 2013 efter en ny høringsperiode. Den kommunale vandhandleplan skal fremsættes til fornyet behandling, når statens vandplaner er vedtaget. 1

4 Affald: Der udmøntes via Sorø Kommunes Affaldsplan (2010), hvor en ny affaldsplan forventes vedtaget i 2013, samt Miljøpolitikken politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune(2011). I forhold til Grønt Forums rolle som rådgivende organ for Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget er det væsentligt, at Grønt Forum indgår i dialog i forhold til det planarbejde der spiller op mod Agenda 21-handleplanen. Eksempelvis i forhold til Klimahandlingsplanen, og realisering af de indeholdte indsatsområder f.eks. i forhold til indsatsområdet Byer og Bygninger og målsætningerne om at formindske transportbehovet, og indrette byerne, så de bedre kan modstå ændringer i vejret. Det er således kun indsatsområdet Borgerrettede initiativer der alene udmøntes i Agenda 21- handleplanen, og primært via initiativer iværksat af Grønt Forum. Borgerrettede initiativer initieres dog også af Sorø Kommune, blandt andet i samarbejde med Grønt Forum og andre relevante aktører. Generelt gælder det, at jo større grad af frivillighed der knytter sig til realiseringen af de enkelte planer f.eks. Klimahandlingsplanen, når det drejer sig om indsatser i forhold til f.eks. adfærdsændringer, eller lodsejere involvering i forbindelse med realisering af vandhandleplanen jo vigtigere er de borgerrettede initiativer. Læsevejledning I nærværende handleplan for lokal Agenda 21 i Sorø Kommune beskrives hvordan, og via hvilke planer og initiativer, Agenda 21-strategiens målsætninger omsættes til konkrete handlinger. Handleplanen er opbygget skematisk, og består af i alt 4 kolonner. I første kolonne fremgår Agenda 21-strategiens målsætninger, som er handleplanens afsæt. I anden kolonne beskrives den/de konkrete handling(er) der skal realisere målsætningerne. Som nævnt knytter den Lokale Agenda 21-strategi og handleplan, i vidt omfang an til igangværende planarbejde i andet regi i Sorø Kommune. I Agenda 21-handleplanen fremdrages i kort form de overordnede handlinger fra de pågældende planer. Mens en mere detaljeret opfølgning alene sker i regi af de enkelte planer f.eks. Klimahandlingsplanen, og den årlige afrapportering der sker til det politiske niveau på planens fremdrift. I tredje kolonne anføres tidsplanen for de enkelte handlinger. 2

5 Fjerde kolonne rummer en oversigt over status på de enkelte handlinger. Denne kolonne vil der løbende blive arbejdet med i den 4-årige periode handleplanen løber, med henblik på løbende af følge fremdriften på de enkelte handlinger. Grønt Forum forkortes i handleplanen GF. 3

6 1. Indsatsområde : Vand Vision Vand er en begrænset ressource, vi vil værne om og bruge med omtanke. Vores vand skal være af en god kvalitet, såvel vores drikkevand, som vandet i vores søer og vandløb, og indvindingen af vand skal så vidt muligt basseres på bæredygtige teknologier. Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Sikre grundvandsressourcerne og dermed en god og tilstrækkelig drikkevandskvalitet samt baseflow (sommervandføring som kommer fra grundvandet) i vore vandløb. Handling Tidsplan Status/Opfølgning Der udarbejdes en ny 2013 og frem. I budget 2013 er der samlet og opdateret afsat kr. til udarbejdelse vandforsyningsplan for af en ny Sorø Kommune som vandforsyningsplan. forventes vedtaget i Den statslige kortlægning 2014 og frem. af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) forventes afsluttet i Herefter skal der udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø Kommune. Sikre en god vandkvantitet og kvalitet i søer og vandløb. Gennemfører kampagner rettet mod en reduktion af forbruget af pesticider f.eks. målrettet private hustande. Udmønte vandhandleplanens mål. Første vandhandleplan vedrører primært vandløb og spildevand Efter vedtagelse novem

7 ber 2012 (som dog skal fremsættes til fornyet behandling jævnfør fodnote 2 side 1), iværksættelse af opfølgende indsatser der i prioriteret rækkefælge er: 1. Genåbning af rørlagte vandløb. 2. Restaureringer. 3. Fjernelse af spærring. 4. Ændret vedligeholdelse. I den nye spildevands- F.eks. er der i den sene- plan fra 2010 er der bl.a. ste række lokalplaner fokus på afledning af indarbejdet den i spilde- regnvand mhp at undgå vandsplanen fastlagte overløb. Ligesom der er skrappe norm for afled- fokus på effektiv og sik- ning/tilbageholdelse af ker drift af hensyn til regnvand (svarende til vandmiljøet, herunder naturlig afstrømning), målsætningerne i vand- hvilket må forventes at handleplanen ift vandlø- fremme LAR (Lokal Af- benes og søernes til- ledning af Regnvand) stand. Sikre badevandskvalite- Der sker en løbende Løbende indsats. Til og med 2012 har ten i kommunens søer til overvågning af bade- Sorø Kommune haft blå fastholdelse af Blå flag. vandskvaliteten. Hvis der flag. Der har dog i 2012 sker overskridelser været overskridelser af igangsættes indsats i grænseværdier ift Ty- forhold til kildesporing af strup Sø. forureningskilden. Reducerer vandforbruget Kommunens vandforbrug 2009: Udarbejdelse af De første registreringer såvel internt i kommu- indgår som et parameter baseline. siden ESCO projektets nen som i private hus- i ESCO projektet. start viser et faldende stande og virksomheder. November 2010: Beslut- vandforbrug for Sorø 5

8 ning om igangsætning af ESCO projektet. November 2012: Beslutning om udvidelse af ESCO projektet. Kommune på ca. 10 % (fra m3 til m3) Grønt Forum: Iværksættelse af aktiviteter med fokus på reduceret vandforbrug i private husstande og virksomheder. F.eks. fokus på Håndtering af regnvand på egne grund. Kan bl.a. gennemføres i regi af Grønt Forums Aftenuniversitet/offentlige debatarrangementer og frem. Dialog mellem Grønt Forum og Sorø Kommune om muligheder og begrænsninger i genbrug af regnvand og frem. 6

9 2. Indsatsområde: Naturpleje/naturbeskyttelse Vision Sorø Kommune er begunstiget med en smuk og varieret natur. Vi ønsker at værne om naturen ved en aktiv indsats for naturbeskyttelse, naturpleje og sikring af biodiversiteten, bl.a. ved at arbejde for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan i byrådsperioden Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Arbejde for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan. Handling Tidsplan Status/Opfølgning Arbejdet med udarbejdelse Arbejdet afsluttes i Budgetmidler: af en naturkvali- 2012: kr. tetsplan er igangsat i 2013: kr Arbejde med Naturkvalitetsplanen og handlemuligheder afledt heraf som et tema under Grønt Forums aftenuniversitet. Fremme biodiversiteten Via vandhandleplanen Første planperiode er fra som led i at Sorø Kom- og Natura2000 handle mune har underskrevet planen sikres en god Countdown 2010 den økologiske tilstand. internationale forpligtelse til at arbejde for bevarel- Udarbejdelse af Natur og frem. Budgetmidler til opfølg- se af den biologiske kvalitetsplanen skal un- ning på naturkvalitets- mangfoldighed. derstøtte udarbejdelse af planen: konkrete naturprojekter 2013: kr. herunder indsats mod 2014: kr. invasive arter samt indsats for truede planter og dyr. Ansøgning om støtte midler til naturprojekter hos Natur-Erhverv- Styrelsen (NVE). 7

10 Deltagelse i projektansøgning om EU-LIFE midler til naturgenopretning i Åmosen Bl.a. i regi af Grønt Forum arbejde for nedsættelse af yderligere borgrupper med fokus på naturpleje. F.eks. etablering af yderligere kogræsser-laug eller aftale om pleje af konkrete arealer mv.. Sikre lovhjemmel (lig med godkendt indsatsplan i Sorø Kommune) til indsatsen med bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo i Sorø Kommune blev vedtaget i foråret og frem. I 2012 har der været kontakt til mere end 200 lodsejere i forhold til bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo på deres ejendom. 8

11 3. Indsatsområde: Klima Vision Sorø Kommune ønsker at medvirke til, at den menneskeskabte klimapåvirkning reduceres i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået nationalt og internationalt. Desuden ønsker Sorø Kommune at medvirke til en koordineret indsats, hvor natur og miljø også tænkes ind i forhold til de klimapåvirkninger, der allerede er en realitet eller som følger af det klimascenarie, som klima- og energiministeren har meldt ud. Sorø Kommune kan ikke løfte opgaven alene. Indsatsen på klimaområdet må ske i tæt samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og andre aktører i og uden for kommunen for at få størst mulig effekt. Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Handling Tidsplan Status/Opfølgning Målsætningerne fra Klimahandlingsplanen For detaljererede Der blev gjort status på indgår integreret i Agenda 21-strategien, handlinger henvises til 2020 Klimahandlingsplanen i og rummer de ni nedenstående emneom- Sorø Kommune - efteråret 2012, hvor der råder med tilhørende målsætninger: Klimahandlingsplan blev afrapporteret på der blev fremdriften og realiserin- 1. Energisystemet vedtaget sommeren gen af klimahandlings- -Medvirke til en væsentlig reduktion af planen. For detaljeret energiforbruget. afrapportering henvises - Øge andelen af vedvarende energi i Budgetmidler til reali- til sagen Klimahand- energisystemet i Sorø Kommune sering af Klimahand- lingsplan Medvirke til en mere effektiv udnyttelse lingsplanen: Status medio 2012 der af energien. 2011: kr. blev behandlet og god- 2012: kr. kendt i byrådet den Samarbejde med erhvervslivet: 2013: kr., oktober Samarbejde med erhvervslivet i Sorø samt kr. til Kommune og andre relevante aktører om udarbejdelse af en Klimahandlingsplanen CO2-reduktion og klimatilpasning. strategisk energiplan. ajourføres/tages op til Tiltrække arbejdspladser bl.a. for at re- revision i ducere andelen af pendlere ud af kommunen. 3. Transport: Forbedre mulighederne for færdsel på cykel ogtil fods. Øge anvendelsen af kollektiv trafik. 9

12 Øge anvendelsen af mere CO2-venlige biler og busser 4. Byer og bygninger: Samle byvæksten i de byområder, der er udpeget i kommuneplanen. Formindske transportbehovet via større bytæthed og bedre tilgængelighed for kollektiv trafik, cykler og gående. Nedbringe bygningernes andel af CO2- udledningen væsentligt. Indrette byerne, så de bedre kan modstå ændringer i vejret. 5. Landbruget og det åbne land: Øge anvendelsen af husdyrgødning til biogas. Øge skovrejsningen. Tilpasse arealanvendelsen langs vandsystemerne til de klimabetingede ændringer i nedbørsmønstret. 6. Sundhed og beredskab: Udvikle beredskabet i forhold til situationer med ekstrem regn og storm mv. Sikre rene søer og vandløb, herunder rent badevand 7. Sorø Kommune som virksomhed: Leve op til de indgåede aftaler om CO2 reduktion. Reducere egen CO2-udledning med mindst 2% om året. Arbejde med interne adfærdsændringer, der reducerer klimapåvirkningen. 10

13 8. Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger: Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger medvirker til at færdiggøre og realisere klimahandlingsplanen. 9. Beboerne i det åbne land Uden for de største byer i kommunen bor der ca beboere i landsbyerne og det åbne land. Flere af de målsætninger, der er nævnt ovenfor, omfatter også disse beboere. Det gælder f.eks. målsætninger om, at: reducere energiforbruget. øge andelen af vedvarende energi. forbedre mulighederne for færdsel på cykel og til fods. nedbringe bygningernes andel af CO2- udlendingen, og borgere, virksomheder organisationer og foreninger medvirker til at færdiggøre og realisere klimahandlingsplanen 11

14 4. Indsatsområde: Affald Vision Sorø Kommune arbejder målrettet med miljøvenlig affaldsordning, hvor der arbejdes målrettet med indsamling af kildesorteret husholdningsaffald med henblik på en mindskelse af miljøbelastningen ved affaldshåndteringen. Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Målsætningerne fra Sorø Kommunes affaldsplan indgår ligeledes integreret i Agenda 21- strategien. Miljøbelastningen skal reduceres i forbindelse med affaldshåndteringen. Affaldet skal i stigende omfang genanvendes i sin oprindelige form. Det skal være let at komme af med affaldet/det skal ikke kunne betale sig at gøre noget forkert. Handling Tidsplan Status/Opfølgning Sorø Kommune vil jf. Ny affaldsplan forventes Affaldsplanen (2010- vedtaget i ) arbejde for, at affaldet i videst mulige omfang genanvendes i sin oprindelige form. Der lægges vægt på bedre sortering, indsamling tæt på kilden og information til borgerne. Dette er overensstemmende med affaldsbekendtgørelsens krav om, at den kommunale affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet*. Sorø Kommune er Affald 2013 Plus kommune. I alt seks kommuner indgår i ordningen. En fælles skabelon til ny affaldsplan vedtages i løbet af I 2013 forventes udmeldt skærpede nationale mål for genanvendelse af

15 affald. Når de nationale mål kendes vil det i forbindelse med udarbejdelse af en ny affaldsplan for Sorø Kommune i 2013 blive afklaret hvordan de skærpede mål håndteres, eksempelvis ift yderligere kildesortering. Via kampagner arbejde for en ren natur uden affald. Der gennemføres en årlig affaldsindsamling i DN regi. Gennemføres årligt. I GF regi arbejde for etablering af laug til renholdelse af naturen evt. i samarbejde med andre og frem. *Affaldshierarkiet prioriterer forskellige måder at behandle affald på under hensyntagen til miljøet. Grundtanken er, at man skal prøve at flytte behandlingen af affaldet så højt op i hierarkiet som muligt. Første prioritet er at ungå, at der dannes affald. Herefter følger direkte genbrug af affald, som prioriteres højere end genanvendelse efterfulgt af energiudnyttelse (f.eks. forbrænding). Nederst i hierarkiet ligger muligheden for bortskaffelse (f.eks. deponering). Princippet i affaldshierarkiet er fælles for alle EU-landene. For at leve op til affaldshierarkiets behandlingsmåder bedst muligt, er det essentielt at affaldet sorteres, så der kan tages hensyn til behandlingsmåden for hver enkelt affaldsfraktion. 13

16 5. Indsatsområde: Borgerrettede initiativer Vision Fremover vil borgernes egne initiativer og fællesskaber få stigende betydning for livsvilkårene i vores lokalsamfund og kommune. Sorø Byråd vil derfor inspirere og støtte op om borgernes egne initiativer i forhold til natur, miljø og bæredygtighed, samt koblingen til sundhed og kultur. Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Via Grønt Forum gennemfører informationsaktiviteter om bæredygtighed og miljøhensyn, bl.a. via samarbejde med relevante lokale aktører erhvervsliv, foreninger, institutioner mv. Handling Tidsplan Status/Opfølgning Via Grønt Forum iværksættes bl.a. følgende initiativer: Årlig pulje udbydes til Planlægges nærmere i skoler, daginstitutioner, GF. og foreninger mv. hvor der kan søges støtte til aktiviteter vedr. bæredygtighed, natur og miljø. Der uddeles en årlig Miljø/Agenda 21-pris for et særligt initiativ til fremme af en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune. Planlægges nærmere i GF. Der sikres en involvering af pressen mhp at synliggøre prisen i offentligheden. Gennemføre Turarrangementer, f.eks. i forbindelse Fuglenes dag, Naturensdag, Skovens dag eller andet. Tilstræbes gennemført årligt/planlægges nærmere i GF. Fortsat planlægge offentlige debat arrangementer under titlen Af- Tilstræbes gennemført årligt/planlægges nærmere i GF. 14

17 tenuniversitet med emner indenfor bæredygtighed, natur og miljø. F.eks. Naturkvalitetsplan, håndtering af regnvand på egen grund, håndtering af haveaffald mv. Fremme og understøtte Samme som overfor Samme som ovenfor initiativer fra borgere, beskrevet. beskrevet. foreninger, virksomheder mv. i forhold til en bæredygtig udvikling. Fremme og understøtte Sorø Kommunes Stiplan Ruter er indført på Fri- borgernes mulighed for luftsrådets fælles portal. motion og bevægelse i Følges op via realisering naturen. og skiltning. Cykelstrategi og cykel Budgetmidler: handleplan 2013: kr. 2014: kr. Grønt Forum vil have 2013 og frem fokus på at understøtte projekter og initiativer der fremmer borgernes mulighed for motion og bevægelse i naturen f.eks. via etablering af rekreative stier eller udendørs træningsfaciliteter. 15

Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 Forslag Lokal Agenda 21Handleplan 2015 Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 Indledning Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Sorø

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Forslag Juni 2011 Miljøpolitik 2015

Forslag Juni 2011 Miljøpolitik 2015 Forslag Juni 2011 Miljøpolitik 2015 Miljøpolitik for Sorø Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 2 Temaer 1 Natur og friluftsliv 4 2 Vandløb og søer 5 3 Boliger og byggeri 7 4 Affald 8 5 Spildevand, spildevandsslam

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sorø Kommune. Lokal Agenda 21-handleplan

Sorø Kommune. Lokal Agenda 21-handleplan Sorø Kommune Lokal Agenda 21-handleplan Læsevejledning: Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2009-2012 Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Udviklings-

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Bilag Klima, natur og miljøpolitikken bygger på følgende visioner fra Vision 2017 og Vision 2021: I Randers Kommune følger vi klimaplanen frem mod 2030 (75 procent

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agenda 21 opfølgning 2012

Agenda 21 opfølgning 2012 Agenda 21 opfølgning 2012 Introduktion Frederiksberg Kommune har i mange år arbejdet for at sikre en bæredygtig udvikling, både for kommunens egne aktiviteter, og for selve Frederiksberg by. Denne Agenda

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Implementeringskatalog Bæredygtighedsstrategi 2013-16. Bilag 2

Implementeringskatalog Bæredygtighedsstrategi 2013-16. Bilag 2 Implementeringskatalog Bæredygtighedsstrategi 2013-16 Bilag 2 Implementeringskataloget placerer ansvaret for implementering af Bæredygtighedsstrategien mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Natur- og Miljøpolitik

Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for det vigtige indsatsområde Natur og Miljø. Politikken vil fremover

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet Bedre Miljø i Byerne EU s temastrategi for bymiljøet Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor fokus på bymiljøet? Miljøproblemerne koncentreres i byerne støj, luftforurening, kemikalier, overforbrug

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere